Page 1

Chuùc Tuïng Danh Chuùa (Tv 144: 1-2, 8-9, 10-11, 13-14) (Ñaùp Ca CN XXX TN naêm C)

      ÑK: Laïy

Chuùa, laïy Thieân Chuùa, con

 

     1. 2. 3. 4.

Laïy Thieân Chuùa Laïy Thieân Chuùa, Laïy Thieân Chuùa, Lôøi ñaõ phaùn,

  

 

Chuùa Chuùa noùi an

 

nay muoân naêng muoân

giaøu roäng veà keû

ñeán ôn treân coâng

seõ haèng haèng haèng

ca bao ca neâu

ñôøi. cuøng. Ngaøi. laøm.

loøng loøng vinh hay

thöông tha quanh than

khen dung khen cao

maõi ngaøn phuùc cuûa chín cöûu phuùc cuûa

xin daân rao cao

ñôøi. Ngaøi. truøng. Ngaøi.

   

Chuùa laø Ñaáng Chuùa laø Ñaáng daân ôû khaép ñôõ ngöôøi lôõ

Con Con Cao Naâng



                 

 



Cha

 

maø

     ia!

khoâng

Al - leâ -

lu

  

phaùn: "Thaày laø ñöôøng, laø

-

söï

-

    

qua

lu

-

söï

Thaày".

           -

-

-

ia.

tuïng danh saøng cöùu cuûa Chuùa moïi kyø

bi, taâm, gian, sa,

vì vì haõy uûi

 

töø Chuùa giôùi höôûng Thaùnh, quyeàn laø theá

-

 

    

ia.

Chuùa

 

     

soáng. Khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi

Al - leâ - lu - ia! Al - leâ

 

ñôøi.

  

          

   

ia! Al - leâ - lu

thaät vaø laø

töø haûo traàn ngaõ

chuùc tuïng danh khaép caû theá Chuùa laø Ñaáng nhöõng ngöôøi yeáu

ALLELUIA: (Ga. 14: 5)

Al - leâ - lu - ia! Al - leâ

 

    

vaø con seõ chuùc giaøu aân phuùc, saün vaø caùc thaùnh nhaân vaø luoân thaùnh thieän

  

xoùt. thöù. Chuùa. khoùc.

 

danh Chuùa, nhaân aùi, danh Chuùa, trung tín,

Vì Vì Vaïn Naâng

  

      

 

seõ chuùc tuïng danh Chuùa ñeán muoân

  

con Chuùa con Chuùa

Chuùa ñeán muoân vôùt keû cô haõy chuùc tuïng coâng Chuùa ñaõ

 

  

   





Nhaïc: Mi Giaùng

-

lu

-

chuctungdanhChua-tv144  

              - Al leâ- lu         ALLELUIA: (Ga. 14: 5) qua Thaày". cô Ngaøi. cuøng. lu- Al leâ- lu - Al leâ- - Al...