Page 1

Chuùa ÔÛ Vôùi Con Caûm taùc: Tv. 46

Lm. Nguyeãn Moäng Huyønh

Am

Dm

         1. Chuùa 2. Chuùa 3. Chuùa E7

   rung cuõng to böôùc vui naéng

con con con

giöõa côn soáng vui thaép leân

    khoâng ñi thôm

Chuùa Chuùa Chuùa

laø laø laø

      ÑK: Haõy C

 

ngheøo. Nuùi ngaøy. Böôùc cöôøi. Naéng

hieåm töøng nuï

caû ôû ôû

nôi nôi nguoàn

aån beán haïnh G



ñeán maø

E7

  

roäng soâng saâu thaùc

 

naùu ñoã phuùc

giöõa höôùng choán

 

C

gioâng con con E7

coù xaù soùng

F

G

    

ngaøn.

Baøn tay

uy

C

 duõng

chi chi vang

haõi ñöôøng loøng Am

  

côn ñi cho yeân vui

 

G

hieåm cuoäc ngaøn E



xem coâng trình tay Chuùa laøm

Am



ñaát lôû nhoû böôùc nôû saùng

      

baõo vôùi vôùi

C

Dm

       

loøng. Soùng maøi. Chuùa trôøi. Chuùa

meàm mieät baàu

    

huøng. daøi. ngöôøi.

     

Am

Am

Am

     



vôùi vôùi vôùi

ôû ôû ôû

G

ngheøo. ñôøi. ñôøi. Am

  

neân: Non cao bieån E7

      khaép

treân

ñòa

Am

 hoaøn.

Chuaovoicon  

      thôm khaép treân hieåm töøng nuï uy coâng trình Caûm taùc: Tv. 46 vui vui vui Naéng soâng saâu nguoàn hieåm cuoäc Chuùa Chuùa Ch...