Page 1

Chuùa Ngöï Qua (Tv 23: 1-2, 3-4ab, 5, 6) (Ñaùp Ca CN IV Muøa Voïng naêm A)

        Am

ÑK: Chuùa

 

laøm ñöôïc laønh

chính Ngaøi laø Hoaøng Ñeá C

 

chuû höôûng cuûa

Chuùa Ai Chuùa

Am

    

laøm laø laø

hoaøn vinh Cöùu

chuû keû Ñaáng

     neàn keû tìm

Dm

 

ñaët chaúng keû

caàu haïnh Ñoä

Am

Vaø Laø Haèng

moùng traùi taâm thanh kieám Ñöùc C

  

vöõng gian suoát

muoân thaùnh höôûng

vôùi toaøn höôûng loäc seõ taëng

theå phuùc thöôûng

ñaát cao, Chuùa,

Ngaøi tay ñaây

döïng haèng laø

laøn töôïng tìm

 

E

 cö. sôn? minh.

  E

bieån trong doøng

caû, saïch, doõi,



Am

  

nöôùc cuõng kieám

 loaøi, Ngaøi? troïn,

daân cao coâng

treân luoân chính

E

E

  

F

treân ngaãu bieát

vaøng taø, ñôøi

vaät ñeàn ñöôïc

C

  

C

vinh.

  

Am

hieån

F

ñaát cuøng muoân quang trong ôû Chuùa ngöôøi aáy

traùi vinh Ñöùc

E7

 

E

    

qua,

 

    

Am



ngöï

1. Chuùa 2. Ai 3. Phuùc

C

Nhaïc: Mi Giaùng

bao chaúng khieâm

la. meâ. nhu.

ALLELUIA: (Mt. 1: 21)

          Am

Al - leâ - lu

      C

nöõ seõ Dm

mang

C

    

-

ia! Al - leâ - lu

Am

 

thai,

G

ta.

     

Al - leâ -

lu

  

nghóa

-

ia!

 

F

ia.

    Naøy

trai, vaø ngöôøi

Am

 

 

laø Thieân Chuùa ôû

C

    

Am

   

E

Ngöôøi laø Em - ma - nu - en,

 

-

haï sinh moät con C

      Am

      E

Al - leâ -

      E

lu

-

ñaây trinh

  

C

ta seõ goïi teân E

  

cuøng Am

-

  

 

ia.

chuùng

 

Chuanguqua-tv23  
Chuanguqua-tv23  

      - nu- en, - Al leâ- lu           Al leâ- lu ALLELUIA: (Mt. 1: 21)     leâ- lu muoân thaùnh troïn, Ngaøi? loaøi,...

Advertisement