Page 1

Chuùa Nguoàn AÙnh Saùng Lm. Thaønh Taâm

Tv. 26 - Ñaùp ca CN 3 QN. A, CN 2 MC. C & CN 7 PS. A



A

       

3

3

F#m

      

Bm

   



Ñk: Chuùa laø nguoàn AÙnh Saùng vaø Ôn Cöùu

    E



Chuùa

laø





thaønh

luõy

Am

baûo veä

Dm

    3

1. Khi

   

toâi,

Am

 

 

E7

  

Am

laïi laûo ñaûo teù

F

      

 

E



   

E



thuø vaây buûa

   

 

chung quanh.

E7

    

A

 

Dm

ôn nhaõ nhaïc löøng vang.

E7

     

C

   

Ñem giaáu toâi thaät kín trong nhaø ñaët an

F#m

 

  

yù nhìn quaân

A

3      

Toâi

G

3. Khieán giôø ñaây toâi ngaång ñaàu ñaéc

D

ai?

     

C#7    A 3          

toaøn treân taûng ñaù cao.

chi

nhaøo. 2. Ngaøy toâi gaëp tai öông hoaïn

Am

  

sôï

G

naïn Ngöôøi che chôû toâi trong leàu thaùnh. E7

  

ngôø coù ai ngôø chính ñoái

A

   

Am

        

3

   

E7

A7

Ai

3

phöông nhöõng ñòch thuø aáy C

toâi.

toâi coøn sôï gì ai?

khieáp

   

aùc nhaân xoâng vaøo ñònh nuoát soáng

E7

toâi

A

           



 

E7

3



ñôøi

E7

Ñoä cuûa toâi,

D

3

E

C#m

seõ daâng leã teá trong thaùnh ñieän

E



  leã taï

Chuanguonanhsang  

  Ñk: Chuùa 3. Khieán trong thaùnh gì ai? che chôû trong nhaø aùc nhaân xoâng   2. Ngaøy     laø thaønh luõy         toâi...