Page 1

Chuùa Laø Gia Nghieäp Lm. Kim Long

Tv. 15 G

Bm

   

Ñk: Chính Chuùa

  



 

    

nghieäp

vaø

laø phaàn phuùc

   laø

gia

   

Chính Chuùa laø

Em

con,

  con,

Ngaøi

haèng

gìn

    1. 2. 3. 4. 5.

  Ngaøi

B7

Am

Xin Bao Ca Con Thieân

haèng

gìn



nghieäp

 

giöõ,

gìn

 giöõ

vaän

maïng

con.

 

 



vaän

maïng

con.

Am



 

gìn Chuùa giöõ thaàn hieán leã haùt Chuùa töøng hæ naùo nöùc daïy Chuùa seõ

con, minh, ñeâm, hoan, con,

  vì naøy vaø toaøn ñöôøng

con con taâm thaân leân

nöông ñaây tö ngôi vinh

Am

Ngaøi. Ngaøi thöïc phaàn. Mieäng thaàm ôû thaàm. Ñöôïc haøn. Ngaøi chaúng ñôøi. Gaàn Ngaøi

cuûa G

giöõ

Dmaj7

     

gia

D7

Em

cuûa

laø nieäm gaàn ñeå höôûng

 Thieân danh beân con troâng

  

aån chaúng nhöõng nghæ hieån

D7

Chuùa con laø Chuùa thoâi vaø Chuùa luoân coøn tan naùt vuøi Thaùnh Nhan loøng

 haïnh chôø haïnh daäp ñaày

     phuùc ñoùn phuùc döôùi öù

ñôøi hoàng naøo nguïc nieàm

nôi thoâng nhuû yeân muoân G

 con. aân. hôn. saâu. vui.

Chualagianghiep  
Chualagianghiep  

con con nieäm gaàn ñeå vinh phaàn phuùc gìn giöõ con. con, con, con, Mieäng Chuùa laø muoân Thaùnh  tan Chuùa Chuùa nöông Chuùa Chuùa Chuù...