Page 1

Chuùa Laø AÙnh Saùng 1 Lm. Kim Long

Tv. 26 Dm

F

  

       Ñk: Chuùa

Gm

  

   toâi nan gian Dm

 

neám Chuùa Chuùa C



    

Em7

 

laø an

vui,

C

laø

Gm

 

 

vui nguy naêm

soáng khoù thaùng

trong khoâng toâi

say uy thöông

tình quyeàn ngöôøi

yeâu beânh toâi

F



 

toâi ca tay

chieâm trong naâng

ngöôõng luùc ñôõ

nhaø Thieân laøm phai haèng mô Bb

cung teân trong

Am

voïng haèng lôøi

sôï

heát Dm

hoaøi.

ñeâm. Xin cho tin. Bao gian van. Nôi döông

Chuùa taét öôùc

troùt tieáng ngaém

ñôøi ngôïi Thaàn

toâi. khen. Nhan.

A7

Gm

dòu bình thaønh

bao luoân luoân

F

u

Gm

Chuùa ñôõ tôù

ai?

   

ngaøy caäy naøi

 

C

 

ñieän ñaïn ngaøy

Bb

toâi

con

F

D7

toâi,

taâm, toâi öôùc ñen, toâi vaãn khoan, mau ñaùp

  

toâi

   

Bb

toâi,

Am

 

C

thaønh luõy che chôû

Dm

G

    

1. Toâi khaán nguyeän thaønh ñôøi baïc 2. Trong coõi 3. Xin Chuùa Trôøi cöïc C

   

G7

  

     Am

C

laø aùnh saùng, laø nguoàn ôn cöùu thoaùt

Dm

Chuùa

G7

   Ñöôïc Vì Nguyeän

eâm. an. taâm.

Xin Toâi Xin

cho hoan giô

Gm

A

cao reo ñau

quang vang thöông

ñeán boán choán

muoân phöông gian

ñôøi. trôøi. traàn.

Chualaanhsang1  

laø thaønh trong trong trong gian gian luõy che say nguyeän uy reo phöông muoân laø nguoàn thoaùt toâi, laøm haèng   tieáng ngaém 1. Toâi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you