Issuu on Google+

Chuùa Ñoái Xöû Khoan Nhaân Tv. 125

   

Dm

 



3

  

C7

F

   

hoan.

D7

3

toâi

A7

3

Am7

neân chuùng



toâi möøng rôõ haân

Dm

    3

C



 

1. Khi Chuùa daãn löu ñoà Si - on trôû veà toâi töôûng nhö ñang 2. Kia khaép daân thieân haï noùi vôùi nhau raèng: Chuùa roäng tay khoan 3. Ai böôùc ra nöông ñoàng gieo trong leä saàu seõ gaët trong haân

Bb

  

Gm6

3



  

ÑK: Chuùa ñoái xöû khoan nhaân vôùi chuùng Dm

Peter Traàn

Dm/a

 



 

mô. Mieäng toâi vui nhaân. Vì Chuùa nhaân seõ hoan. Hoï vui

G7



cöôøi töø cöôøi

 

löôõi neân trôû

C

  

toâi toâi veà

ca ca vai

A7

Dm

3

leân chuùc tuïng lôøi leân chuùc tuïng lôøi mang nhöõng gaùnh luùa

Ngaøi. Ngaøi. ñaày.


Chuadoixukhoannhan