Page 1

Chuùa Ñoái Xöû Khoan Nhaân Tv. 125

   

Dm

 



3

  

C7

F

   

hoan.

D7

3

toâi

A7

3

Am7

neân chuùng



toâi möøng rôõ haân

Dm

    3

C



 

1. Khi Chuùa daãn löu ñoà Si - on trôû veà toâi töôûng nhö ñang 2. Kia khaép daân thieân haï noùi vôùi nhau raèng: Chuùa roäng tay khoan 3. Ai böôùc ra nöông ñoàng gieo trong leä saàu seõ gaët trong haân

Bb

  

Gm6

3



  

ÑK: Chuùa ñoái xöû khoan nhaân vôùi chuùng Dm

Peter Traàn

Dm/a

 



 

mô. Mieäng toâi vui nhaân. Vì Chuùa nhaân seõ hoan. Hoï vui

G7



cöôøi töø cöôøi

 

löôõi neân trôû

C

  

toâi toâi veà

ca ca vai

A7

Dm

3

leân chuùc tuïng lôøi leân chuùc tuïng lôøi mang nhöõng gaùnh luùa

Ngaøi. Ngaøi. ñaày.

Chuadoixukhoannhan  

nöông Chuùa Chuùa ca ca mô. nhö möøng rôõ haân nhaân khaép nhaân gaùnh nhaân. Ngaøi. Ngaøi. nhöõng   Si chuùc chuùc    ra roäng raèng:...