Page 1

Chuùa Cöùu Con Lm. Kim Long

Tv. 114 F

    

Ñk: Chuùa

        saàu.

 

cöùu

con Dm

Giuùp

chaân

con

1. 2. 3. 4.

Loøng Hoài Ngaøi Hoàn

thaàn,



  

sinh.

F

   

giöõ maét

quò.

Neân

trong





Bb



 

meán khoán aùi boái

Chuùa, khoù, tuaát, roái,

vì Ngaøi loøng vì

Chuùa mau chan Chuùa

ñaõ ñoaùi chöùa xuoáng

tai thaáu Luoân ñeå Giaây vöïc saâu ñaõ Ñaây hoàn con beù Mau bình taâm phaán

toû, buûa, nhoû, khôûi,

trong töû xin lau

ngaøy thaàn Ngaøi saïch

D

 

 

nghe troâng bao muoân

Dm

mieàn

aùnh Gm

böôùc tröôùc toân nhan Ngaøi.



    

vöông leä

  





D



khoûi

Con trung thaønh ñöa

Gm

con



Gm

D7

yeâu con ñau thöông coâng minh thoâi ôi



D

ngaõ

F

Eb

Cm

   

tay töû

khoûi

Bb

   

  

Gm

nhaân

 

A



          coõi

khoûi



D7

saùng cuûa



Bb

lôøi giaûi tình hoàng

Gm

con. nguy. thöông. aân.

Gm

con vaây luoân chaâu

naøi boïc chôû leä

van. con. che. ñi.

Chuacuucon  
Chuacuucon  

khoûi vöông trong 3. Ngaøi van.  cuûa coõi con. che. con. 2. Hoài muoân  xuoáng xin lau Chuùa Chuùa    töû thaàn, thöông Luoân Chuùa,...