Page 1

Chuùa Chuùc Phuùc Pm. Cao Huy Hoaøng

Tv. 28

  

C

 

 

  

ÑK: Chuùa chuùc phuùc cho

daân

Ngöôøi

C7

   

Vua Bình

G

ñôøi loan

baùo

C

tin

daân

1. Loaøi 2. Lôøi

 



ngöôøi Ngöôøi

ôi ban

Ngaøi lôøi ca quyeàn Ngaøi ñaõ

    traàn Trôøi

Hoøa Hoøa

chuùc phaùn G7

Bình Bình

haõy soùng

  

  

quang thaùnh linh thaùnh

   

G

   nhö töôi

muøa ngaøn

bình.

ñi

ñeán töøng

mieàn

gian töôi xinh ôn G

Ngöôøi

Ngaøi doäi

bình. G

nieàm vinh quang. ñaày quyeàn linh.

   

C      

 

xuaân. nôi.

  

Haõy daâng leân Chuùa treân maây

C

bình.

thanh

G7

ñöùc. ñöùc.

thanh

Dm

 Am

caûnh

thieâng. C

G7

    

     

daâng leân xoâ vang

 

 

trong

tuïng. Ngôïi khen Chuùa truyeàn: Naày Ñaáng ñeán

ñeïp ñeïp

traàn Em

phuùc daân

E7

   

G

ngöôøi

   

vinh Danh Ngaøi vinh vinh Danh Ngaøi quyeàn F

   

Am7

 

bình.

G

Ngöôøi

thanh

Dm

seõ

Dm

Chuùa chuùc

   

Ngöôøi

  

C

tôùi

vui cuøng moïi

Chuùa chuùc phuùc cho

ñaõ

   

  

F

Am

  

 

nay

caûnh

Am

phuùc daân Ngöôøi thanh

  

An

trong

 

Chuùa chuùc C

     

Em7

thöông baàn trong traàn



D7

C

Toân Toân

  

Ngaøi daâng leân ngaøn trong uy

   

nhaân xuoáng nôi gian gian chính Con Vua

Chuachucphuc-chh  

leân ngaøn Haõy treân    muøa xuaân. nôi. Ngôïi Ñaáng    Vua Bình An daâng leân uy lôøi ñaõ loan baùo tin Pm. Cao Huy Hoaøng ñeïp nhö...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you