Page 1

Chuùa Chaên Daét 3 Lm. Kim Long

Tv. 22 F

   

Gm

 

C

       vaøo ñoàng Am7

coû xanh

toâi

Dm7

 

minh Ngöôøi thöông ôû maâm tieäc thöông vaø D7

 

qua thung luõng luoân beânh ñôõ thôm luoân xöùc toâi vui söôùng

ngôi, Ngöôøi boài

 

daãn vôùi thieát nhöõng

toâi toâi toâi aân

Gm

C

A7

hieåm chôû ñaàu trieàn

taâm hoàn

nguy, che, toâi, mieân,

Chuùa

 

  

1. Ñöôøng 2. Vì 3. Ngöôøi 4. Tình

toâi.

coâng Ngöôøi doïn yeâu

Dm

Vì thaùnh caàm saün ôû tröôùc haèng doõi

   danh coân bao theo

Bb

   



F

     döôõng

Ngöôøi ñöa toâi

F



 

  

veà beân suoái trong laønh.

Gm

F

gì.

     

Gm

ñi, lieân, ñaây, thieâng,

thieáu

E

G



nghæ

chaúng

Ngöôøi daãn toâi

C

       khieán

  

töôi.

Dm

toâi, neân toâi Bb



C

       

Ñk: Chính Chuùa chaên daét Bb

Bb

toâi khoâng toâi neân ly chaâm trong cung

  sôï ñöôïc röôïu ñieän

cuûa tröôïng ñòch troïn

  

Ngaøi. hoaøi. thuø. ñôøi.

C

Duø Haàu Daàu Naøy

F

thieáu thoán maõi vöõng maõi chöùa Chuùa sôùm

 chi. taâm. chan. hoâm.

Chuachandat3  

hoàn toâi. thôm che, ñoàng coû   chaên daét toâi, vui chaâm Chuùa Chuùa 3. Ngöôøi thöông thöông 1. Ñöôøng beân suoái hieåm hoâm. mieân, ch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you