Page 1

Chuùa Chaên Daét 1 Lm. Kim Long

Tv. 22 Am

 

Ñk: Chính

  

Chuùa chaên daét

Dm7

chaúng

ñoàng

coû

xanh

 con

  nghæ F

  neân tin cho theo G

 

töôi, daãn con chi, ngöôùc troâng con, cheùn con vui, naùu nöông

   thieáu

gì.



 

Treân

ñoàng

coû

xanh

ngaét,

Ngöôøi

 

ngaét,

con

Chuùa daãn maét lôùp

ñöôïc

Ngöôøi

1. Chính 2. Chuùa 3. Tröôùc 4. Lôùp

C

cho



 G

con, ngay, nhaân, aân,

chaên daét ñi ñöôøng bao thuø bao phuùc

ngôi. Em

 

con khoâng thieáu gì. Ngaøi yeâu danh thaùnh Ngaøi. Duø con vui yeán tieäc. Daàu con trong suoát ñôøi. Hoàn



chaúng

 

neân con

ngôi.

neân con

con,

nghæ

con,

Am

 

 



  cho

gì.

E7

Am

 

thieáu

 

  

Em

C

 

F

Chính Chuùa chaên daét

  

Treân

G

C

 veà Ngaøi naøy hoaøi

Dm

C

F

con ngôi cho qua thung nguy thôm tho ñaây nay mong con

      

nghæ hieåm Ngaøi ñöôïc

treân nöông coû xanh con khoâng phaûi lo luoân chan ñoå treân luoân luoân seõ an

Em7

beân suoái con thaáy luoân cöù trong thaùnh

trong an tuoân cung



   

  

 

Am

  

laønh maø boài döôõng hoàn loøng tröôïng gaäy Chuùa caàm traøn toaøn moät thöù röôïu Ngaøi troïn ngaøy thaùng trieàn

con. tay. ngon. mieân.

Chuachandat1  

con con con con cho cho con con con con cho con con theo Chính Chuùa chaên trong trong trong thôm 4. Lôùp con, con. con, thieáu gì. an an vu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you