Page 1

Chaúng Bieát Laáy Gì Caûm höùng: Tv. 115 F

  

Ñk: Chaúng bieát Gm

    cho.

laáy gì Bb

    Maõi

   

ñoaøn cuøng ñôøi lôøi muøa

con nhau con kinh xuaân

D7

khen loan ñaây nho thu

    



 

bao ôn phuùc Ngaøi ban Dm

  

  

Dm

 

ñôøi. Tình Ngaøi thöông lai laùng töïa bieån Am

  

    

C7

 

      

F

F7

 

Nhö höông kinh ban chieàu ngaùt bay cao. Chaân tình con ñaây kính daâng Ngaøi.

  

 

Vì naøy F

maõi muoân ñôøi ñeán muoân

Bb

Ñaây Khi Ñaây Ñaây Ñaây

 

Ngaøi?

C7

C

   

1. 2. 3. 4. 5.

ôn

    

Gm

khôi.

ñaùp



   

Xin naâng cheùn cöùu ñoä taùn döông Ngaøi. Danh Ngaøi cao sang treân traàn

F

theá.

Dm

     

Lm. Thaønh Taâm

 

 

vì muoân muoân vieäc xöa treân Ngaøi ban cho hoàng töôi nhö ngaøy mai seõ

 

hôïp hieäp buoàn lôøi ñôøi

 nhau thoâng vui ca con

 

xin daâng luoân nhö ñang

Gm



 kính Maùu nhôù baùnh nôû

Am



daâng: Chieân. ôn. thôm. hoa.

Lôøi Laø Vì Vaø Vaø

C7

thaùnh aân. Ngaøi nuùi thieâng. Vì Chuùa Con. Ngöôøi maùu tim. Loøng choùng qua. Giôø

 



dö ban ñaày ñaõ yeâu Ngaøi yeâu con Ngaøi con nguyeän daâng con ñaây loøng

ca ta thöông ñaây ñaây

  maõi cheát baùnh Chuùa kính

lôøi truyeàn giôø röôïu muøa F



khoâng ngöøng. thaäp hình. nuoâi hoàn. thieân ñình. daâng Ngaøi.

changbietlaygi  

con con con con Tình Ngaøi thöông kinh loan     3. Ñaây 4. Ñaây 5. Ñaây   hoa. qua. ban chieàu ôn phuùc ngaùt bay nguyeän cho. cao. mu...

changbietlaygi  

con con con con Tình Ngaøi thöông kinh loan     3. Ñaây 4. Ñaây 5. Ñaây   hoa. qua. ban chieàu ôn phuùc ngaùt bay nguyeän cho. cao. mu...