Page 1

Caâu Xöôùng Ðinh Công HuÏnh

Thöù Saùu IV Muøa Chay C

10.3.2007

q = 65 C

   mf

G

  phaùn,

 

Hoâm

mf nhöng

nay caùc

nghe

Am

  

mp loøng, nhöng haõy

ngöôi ñöøng cöùng

 

haõy

Em

nghe

Lôøi Chuùa

 

 

C

Lôøi

Chuùa

phaùn.

Thöù Baûy IV Muøa Chay C C

 

   mf

Em

Chuùa

phaùn:

"Ta

Dm

 

aùnh

laø G

 saùng

ban

söï

saùng

theá

  söï

mf

seõ

mp ai gian, C

    soáng,

Am

ñöôïc

aùnh

 theo

  Ta

saùng

ban

söï

seõ 

ñöôïc

soáng".

cauxuongthu6vathu7IVMCC  

mf seõ ñöôïc mf Hoâm mf Chuùa nhöng haõy nghe nhöng haõy nghe ban söï soáng". theá gian,    mp Chuùa phaùn. saùng ban "Ta laø söï saùng m...