Page 1

Ca Tuïng Chuùa Ñi Lm. Kim Long

Tv. 148

 

C

     

Môû ñaàu: Töø

C

  ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi,

quoác. saùng. vuùt. ñaát. tuyeát. lôùp. suùc. baù.

saâu vaø töø

thaàn. ngaøn. trôøi. vôøi. muø. nguoàn. röøng. noàng.

  

 



Ñk:

Möøng

Toân

Danh





phong

cao

vöôït

 

 

  

treân

ñaát

trôøi.

C



G

  

1 A. cao. B. 2 A. B. 3 A. B. 4 A. B. Am

tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca



trôøi

  

G7

maõi coõi

Em

muoân lôùp thieân tuù muoân tinh maây nöôùc treân muoân coõi xa ñaù söông möa gioâng baõo möa muoâng thuù treân traùi thôm caây

 



Am

  

choán thaúm

 

   

Em



Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa

ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi,

 

ñaïo vaàng cöûu töø löûa ñoài moïi töøng







Chuùa

thöïc

huøng

 

tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa

binh thieân oâ traêng truøng cao muoân phöông hoàng baêng nöông muoân loaøi gia caây höông





oai

Dm

 

(Ca

tuïng

Chuùa)

catungChuadi  

muoân muoân xa   oai Chuùa) gia Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa nöông höôn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you