Page 1

Ca Ngôïi Tình Chuùa q = 60

Ðinh Công HuÏnh

Tv 88: 2-3; 4-5; 27 & 29

10.5.2003

Tôn vinh

   

     G

f 1. Con seõ ca ngôïi 2. Ta ñaõ tuyeân theà 3. Ngöôi seõ laõnh nhaän

Am

 

D

 

   

Bm

tình thöông Chuùa ñeán muoân cuøng Ña - Vít cuûa Ta ngaøn suûng aùi cuûa Ta

Am

mf

D7

thaønh toàn trì

phaùn: "Tình thöông cuûa minh öôùc kyù lôøi Ta: "Chuùa noùi cuøng

C

  

mp cao Ngaøi ñaõ thieát löïa, ngaøn muoân theá laø Taûng Ñaù cöùu

    Am

   

ngôïi tình thöông

cuûa

G

  

Em

      

mf Ngaøi, con seõ

ca

C

  



Laïy

D7

E7

Chuùa! Con seõ ca

    

ngôïi Ngaøi ñeán

 

f

Ñk:

coõi trôøi ñaõ tuyeån maõi Ngaøi

  

mf tín. laäp loøng trung heä Ngaøi yeâu thöông. con". ñoä cuûa ñôøi

Treân Chuùa maõi

ñôøi". ngöôøi vaø

theá thieát suoát

Vì Ngaøi ñaõ Vaø Ngaøi ñaõ Vaø ngöôøi seõ

Chuùa. baùu". maõi.

cuûa ngai maõi

G

f

 

E7

Ta ñöùng vöõng muoân xöa ñeán vôùi nhöõng laø Chuùa chuùng con

D7

mf ñôøi qua muoân seõ raèng: "Ta daønh cho ngöôi

  

heä. Mieäng con loan truyeàn loøng trung laäp tình thöông vöõng beàn vaø baûo ñôøi. Lôøi minh öôùc coøn ñöôïc duy

 

     

G

Em

G

 

muoân ñôøi.

 

D.C.

cangoitinhChua  

Ta: ngai maõi 3. Ngöôi seõ muoân muoân "Tình tình thöông "Chuùa ñeán muoân  Chuùa! Ngaøi ñeán Chuùa Chuùa Chuùa chuùng thöông thöông ca ca...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you