Page 1

Ca Ngôïi Chuùa Ñi

ÑK:

Chuùa

     1.



chuùng

   

Al

le - lu

-

3. Thieân

khoù

thaáp

Chuùa keùo



ta

thaät

laø

cao

haõy

ca

maây che

trôøi

toái

ñen, Ngöôøi khieán möa

Am

C7

nhaân

haï xuoáng taän

xuoáng treân khaép

Am

baàu

baát

F



 

Ñöôïc

taùn

tuïng Thieân Chuùa,

buøn

ñen.

Haõy

ca

tuïng Thieân

maët

ñaát.

caû

Ngöôøi khieán coû

G

F

tình

bieát

maáy.

Thaät

cao

vaø

daâng

lôøi

tri

aân.

Gaûy

khuùc

haïc

treân

khaép

mieàn

ñoài

nuùi.

Vaïn

thaûo

moäc

C

 

ta

uy

löïc

voâ

bieân.

Danh

Chuùa

Trôøi

uy

phong.

cho

muoân

ngöôøi

traàn

gian.



chaân

aùc,

naøo.

 

G

baïc

döôøng

C

toû

 

ñaøn xöôùng haùt

  

che,

D7/f#

ñi,

   

    chôû

thuù

C

vöïc

ta

G

heøn Chuùa beânh

möøng Thieân Chuùa rôi

caû.

Chuùa

Thieân Chuùa

  

ngôïi

- ia,

  



Am

raøo

  

Em

Nhaïc: Mi Giaùng



Em

2. Ngheøo

 





  

C

Tv 146

Chuùa xanh

moïc

thay

Chuùa chuùng

caàm

leân

chuùc

khen

xinh

töôi

Chuùa

ban

caû

cangoiChuadi-tv146  

xuoáng Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa chuùng ca ca Chuùa, Thieân Thieân Thieân Thieân maây mieàn moïc moäc maáy. ñen, ñen....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you