Issuu on Google+

Ca Ngôïi Chuùa Ñi

ÑK:

Chuùa

     1.



chuùng

   

Al

le - lu

-

3. Thieân

khoù

thaáp

Chuùa keùo



ta

thaät

laø

cao

haõy

ca

maây che

trôøi

toái

ñen, Ngöôøi khieán möa

Am

C7

nhaân

haï xuoáng taän

xuoáng treân khaép

Am

baàu

baát

F



 

Ñöôïc

taùn

tuïng Thieân Chuùa,

buøn

ñen.

Haõy

ca

tuïng Thieân

maët

ñaát.

caû

Ngöôøi khieán coû

G

F

tình

bieát

maáy.

Thaät

cao

vaø

daâng

lôøi

tri

aân.

Gaûy

khuùc

haïc

treân

khaép

mieàn

ñoài

nuùi.

Vaïn

thaûo

moäc

C

 

ta

uy

löïc

voâ

bieân.

Danh

Chuùa

Trôøi

uy

phong.

cho

muoân

ngöôøi

traàn

gian.



chaân

aùc,

naøo.

 

G

baïc

döôøng

C

toû

 

ñaøn xöôùng haùt

  

che,

D7/f#

ñi,

   

    chôû

thuù

C

vöïc

ta

G

heøn Chuùa beânh

möøng Thieân Chuùa rôi

caû.

Chuùa

Thieân Chuùa

  

ngôïi

- ia,

  



Am

raøo

  

Em

Nhaïc: Mi Giaùng



Em

2. Ngheøo

 





  

C

Tv 146

Chuùa xanh

moïc

thay

Chuùa chuùng

caàm

leân

chuùc

khen

xinh

töôi

Chuùa

ban

caû


cangoiChuadi-tv146