Page 1

Beân Doøng Soâng Babylon q = 60

Ðinh Công HuÏnh

YÙ: Tv. 136

2.5.2006

Tha thiªt

  

Dm

   

mf ÑK: Ngoài

  

  

 Ngoài

     

Gm6

  

khoùc ngoài

   

mf Si - on. ta khoùc

Si

Dm

mp -

  

on).

  

 

 

mang nieàm hoaøi caùch mang noãi



mong nieàm

 

Ñoâ.

 

 

mf choán veà

Mang nieàm hoaøi

    

    

D7

soâng

Gm



  

  

 

Si

- on xöa

Thaønh

Ñoâ

  

  

  

  

 

 

A7

xöa Bao naêm xa

Dm

Queâ Höông Thieân choán Queâ Thieân

mong choán

  

ta

    

C7

ngoài ta

   

A

Nhôù thöông Gm6

ta

 

quaù nhôù thöông Thaønh

Dm

doøng soâng Ba - by - lon

ngoài khoùc Si - on.

       

Gm

      f

Bbmaj7

(ngoài töïa doøng

beân

     

A7

  



 

doøng soâng Ba - by - lon

beân

  

 

F

Ñöôøng. Ñöôøng.



Thieân  

D.C.

Ñöôøng. F

mp f 1. Bao naêm ly höông caùch trôû daëm tröôøng, saàu vöông nhôù thöông Thaønh Ñoâ. vaãn moûi moøn, ngaøy ñeâm heùo hon ta vì ngöôi. 2. Gia - lieâm thaân yeâu 3. Beân hieân möa rôi, döông lieãu naõo neà, maøn söông phuû vaây hoàn ta.

    D7/f#

Gm

  



    

Bb

mp mf Nghe trong meânh mang saàu daâng nguùt ngaøn, gioù Ta luoân ghi taâm duø naêm thaùng daøi, daãu Quaân canh xoân xao ñoøi ta haùt ñaøn, taáu

A7

  





Dm

ru cho loøng theâm ñau. cho thaùng ngaøy phoâi phai. leân khuùc nhaïc Si - on.

bendongsongBabylon  

Bao   Höông choán mf mf mf canh Ba q = 60 hon xao Thaønh Ñoâ Ta cho cho Thieân Ñöôøng.   3. Beân möa trong doøng soâng xöa naêm ngoài kh...