Page 1

Beân Bôø Soâng Babylon 2 Lm. Kim Long

Tv. 136 D

    

bôø soâng Ba - by - lon

Am

 

moûi

moøn

thöông

nhôù

vui. ca luoân. eâm.

Hoï moät Chæ Vaø

naøi baøi moät nghieàn

B

nghe ta queân taâm

moät ñeå chaúng ñeå

baøi boïn töôûng trieät

non.

 -

Qua

1. Quaân 2. Ta 3. Tay 4. Con

canh treo ta daân

Bsus4

 



on.

 

hình thöôûng thöùc cung ñaøn ñoøi naøo mieäng löôõi ta maø hoøa naøy nguyeàn haõy dính trong hoïng hoài haïnh phuùc xöa dòu ngaøy

Em

xöôùng, lyù luõ lieãu, leõ coù heùo, taác löôõi Chuùa, choùng taùi

B

Si

C

   

khoùc næ

  

G

ta tuø ñoøi ca huyeàn caàm treân caây naøy nguyeàn ra khoâ beàn loøng van xin

ngoài

E7

Em



D

 

ta

 

naêm thaùng

B

   

B7

 

G

  

   

Ñk: Treân

Am

Am



eùp: haùt phuùt naùt C

B

haùt chuùng nhôù phaù



Naøo phuïng maø boïn

haõy möøng loøng ngöôøi

 

haùt Chuùa trí ñaõ

ta daân ta manh

Em

 Si mua Si Gia

 -

on. vui. on. lieâm.



benbosongBabylon2  

on. on. nghieàn choùng chuùng ca ca chaúng vui. vui. Chuùa, moøn naêm xöa hình dính   queân Naøo hoïng caàm ngaøy möøng Chæ haïnh khoùc ph...