Page 1

Bao Ngöôøi Thaáy Toâi Hoàng Traàn - Phaïm Ñình Ñaøi

Tv. 21

      

    

ñaàu: "Haén tin

Ngaøi

 

Chuùa nôõ

    

con?

toâi

coù theå ñeám

     

xem toâi vaø vui

                Coøn

  

taám

Chuùa, xin chôù

naâng.

aùo

  

2.

toâi.

     ñoát

oâi

daøi

chuùng

xöông

toâi.

Chuùa.

Toaøn

con.

chuùng ruùt

 

OÂi Ñaáng phuø

  

Ngöôøi, haõy

toân

  

sôï

nhaø



Ngöôøi,

  

Gia

thaêm.

 

  

trôï

con, xin kíp

 

heát

coùp

 

vôùi

Phaàn



-

  

    

thuûng,

chuùng thì nhìn

toâi chia xeû

  

   

theå mieâu dueä

  

    

    

ñem y phuïc cuûa

thì

3. Phaàn

hoäi toâi seõ ngôïi khen Ngöôøi. Chö quaân, laø ngöôøi toân sôï

  

Thieân Chuùa, sao

 

4. Toâi seõ töôøng thuaät Danh Chuùa cho caùc anh

haén,

ñeàu choïc

          veû,

   

     

gôõ

    

toâi

     

laùnh xa

laéc

  

OÂi Thieân Chuùa,

Chaân tay

ñöôïc moïi

  

     

moâi, hoï

haén, xin Ngaøi giaûi

  

           Ñöùng quanh toâi laø ñaøn öng khuyeån, moät luõ coân            

laáy

 

bóu

   

    

ñoà bao boïc

toâi. Hoï

thöông".

 

boû

mæa mai

yeâu

       

ñeàu

Chuùa, xin Ngaøi cöùu

         neáu

toâi

 

caäy

  

    

1. Bao ngöôøi thaáy

   

 

thaûy doøng

nhau.

  

    Ngaøi laïy

ra tay ñôõ

     

em, giöõa nôi coâng

  

Chuùa, xin haõy

 

ca khen

   

haõy

chuùc

 

gioáng Is - ra

tuïng

- el.

baonguoithaytoi-tv21  

                                        anh em,       xa con. Gia coùp Is ra- el. haõy toân s...