Page 1

Baïn Haõy Kyù Thaùc Tv 36

      



ÑK. Baïn haõy kyù

   



D7

C

1. 2. 3. 4.

vaøo vaøo gian cuûa

Bm

töôûng vaøo Chuùa, nghóa baïn saùng Chuùa haèng yeâu khoán thoaùt keû Em

 

baïn lôïi giôø trôï

 

ñöôïc baïn boû keû

ñaát chính laâu kieám

Em

  

G

baïn maët ngöôøi nöông

  

nöôùc an bình. Chuùa haønh ñoäng. trong Nöôùc Trôøi. Chuùa nöông nhôø.

laøm ñieàu thaùc heát theo ñöôøng keû hieàn

haõy phoù haõy vôùi

haõy haân hoan möøng vui, aùnh quang vinh bình minh, loái coâng minh, thaúng ngay, luõ aùc nhaân buûa vaây,

    yù aùnh nhöõng ñeán

Bm

Chuùa vaø Chuùa vaø aùc vaø Chuùa ôû

Em

laønh, loøng, laønh, laønh,

  

Baïn luoân tin Ngöôøi cho chính Bôûi vì Thieân Ngöôøi luoân giaûi D

 

cho seõ ban quyeàn khoâng bao luoân bang

Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa

 

D

nhö nhö rôi naêng

 

   Am

chính Chuùa seõ ra

G

Am

     baïn töïa ñöôøng khoûi

  

D

laâu trong Chuùa ñeå cö daøi truaân haõy



E7

Chuùa,

     

daøi ñeå cö nguï vaøo haõy troâng caäy baïn seõ ñöôïc ñònh gaëp böôùc ñöôøng gian

  

Haõy troâng caäy Haõy tin töôûng Haõy traùnh ñieàu Ôn cöùu ñoä

  

      

G

ñôøi cho

Am

D7

D

C

 







Em

thaùc ñöôøng

G

tay cöùu nguy.

 

G

Nhaïc: Haûi Nguyeãn

G

caàu. soi. taâm. Ngöôøi.

thænh trôøi thaønh töïa

ALLELUIA:

ALL. Chuùa

Am

 

cho



G

phaùn:

caùc

ngöôi

Bm

 

"Caùc D

 

trôû

ngöôi

 neân

Em

   haõy

theo

nhöõng

Ta, D7

keû

chaøi

C

    

Ta

 löôùi

seõ

laøm

G

ngöôøi".

ALL.

banhaykythac-tv36  
banhaykythac-tv36  

caàu. soi. taâm. Ngöôøi. nhö nhö rôi naêng Ta caùc ngöôi cho cho cho  luoân vì cho theo keû 4. Ôn 3. Haõy 2. Haõy ÑK. Baïn haõy      ...