Page 1

Baøi Ca Môùi C

Am

Em

leân moät baøi

ca.

         Haùt

F

F

    

C

Am

Haùt leân moät baøi

Am

    Hôõi

F

 



gian

 

   

nöùc. Möøng

meânh

F

döông

 

vôùi Dm

   



Soâng

C

      

      

hoøa

chen

 



F

 

trò ñòa caàu thoáng

   

     

Em

trò

Am

theá

giôùi

thi

kyø

coâng.

Em

Dm

gaàm theá

  Am



 

Haõy

reo

Am



 



  

C

giôùi nhaân traàn cuøng vang caâu C

   

hoâ

lôùn.

   

  

C7

Fmaj7

G7

 

 

möøng tröôùc

non haõy reo möøng

 

du

F

Am

Vì Ngöôøi C

cung ñaøn

Em7



nuùi

   

C7

    



hoan noâ

     

    C

Em

 

  

thieân vôùi

tieáng troáng.

haõy

tay



G

   

C      

G

 

leân moät

Am

haõy voã

Tröôùc toân nhan Thieân Chuùa F

      

   

G

Am

Dm

Haõy reo hoø möøng khen hæ

haùt

Bieån



C

keøn

bao nhieâu laø

     

     

C

ca.



ca, moät baøi ca

Am

 

C

F

trôøi.

     

Chuùa

Em

cung

    

Am

nhan vua F



Thieân

       G

moâng. C

    

khen

G

   

Am

 

G

traàn

Em

Dm

     

Em

môùi. Möøng khen Thieân Chuùa vì ngöôøi saùng taùc C

Em

          

   

    

Am

 

 

G

Lm. Vinh Haïnh

   

C

 

ñeán

 

vaø muoân daân

 

    F

nöôùc

 

 

Ngöôøi ñeán

 

 

trong coâng

  

thoáng C

 

bình.

baicamoi-vh  

Bieån haõy gaàm nhan toân nhan Thieân Chuùa cung cuøng vang möøng khen baøi ca, haõy voã tay haõy reo möøng Thieân Chuùa vua     gian tr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you