Page 1

Baøi Ca Ñöùc Caäy Lm. Thaønh Taâm

Tv. 21

Dm(b5) F                    

3

Dm

   

3

   

3

(Nhaïc daãn ...)

              3

Dm

Dm(b5)



  

1. Laïy Chuùa, laïy Chuùa 2. Laïy Chuùa, laïy Chuùa 3. Laïy Chuùa, laïy Chuùa

Dm

F

Dm

     sao Ngöôøi laïi

 

A

 

 

 

toâi côù sao Ngöôøi ruoàng boû toâi. toâi côù sao Ngöôøi ruoàng boû toâi. toâi daãu sao Ngöôøi laø Chuùa toâi.

   

E7

  

A

 

  

Nhaân Ya Toâi

Dm

im hôi, nhaân sao Ngöôøi chaúng ñaùp cöùu. Thaân toâi laø saâu Thaàn Löïc toâi ôi! Xin thöông Ngöôøi haõy ñaùp cöùu. Xem kìa baày quaân Ngöôøi haèng thöông toâi, toâi tin Ngöôøi seõ ñaùp cöùu. Ai ñaâu laø trung

veâ tin

Gm

   

C

  

A7

 ngöôøi

Ngöôøi Ngöôøi

  



khinh ra thieân Bm

3

ngöï

giöõa

lôøi





  



Bm

naêm

   D

hoï

3

vöõng tin



D





D



ca

khen.



D



troïn

nieàm.

3

A

khoûi tay thuø

nhaân.

3    

phaûi

  



theïn



Nôi

 

Neân



E7

  

thuoàng.

haï nhaïo caäy vaøo vinh ngaøn







3

 



   



  

Ngöôøi

Ngöôøi

3

toå

   

tieân

3

ñaõ ñaùp A



 

   

laø Ñaáng Thaùnh

Em7



cöôøi cho moïi Ngöôøi thöû xem ñôøi Thaùnh Danh Bb

Khieán ai tin nôi Ngöôøi

D

 

Ngöôøi

  

Bb

3



Ñk: Nhöng

 

A7

F

phaûi laø ngöôøi ñeå thieân mai nhaïo cöôøi: "Noù troâng tin thôø Ngöôøi haõy toân

cheâ. tay". thu.

A

C7



boï chöù ñaâu thuø chuùng mæa thaàn haõy vöõng



Bb

Bb

ñang

hieån

3



A

     

toâi

bao thaùng 3

Bb

     

cöùu

 

giaûi thoaùt

 

3



chaúng khi

A7



naøo

baicaduccay  
baicaduccay  

Thaùnh                                                       (Nhaïc daãn ...) khi tay...