Page 1

Alleluia! Leã Giao Thöøa (Muøa Chay chæ haùt caâu xöôùng)

                      Bb

Al - le -

F

   

    

F7

ia! Gm

  

Thieân Eb

   tuïng.

         

Eb

lu

-

2.

ia!

F

Al - le - lu

         Bb

Eb

Al - le ...

 

Chuùa

Is - ra

Gm

    Moïi taïo

lu

Eb

-

el

Cm

 

vaät treân

Bb

-

ia!

toå

phuï Eb

 

ia!

Al - le

    

F7

Laïy

C7

F7

chuùng

con

  

1.

Bb

Eb

     -

lu

-

Bb

 

Chuùa!

Laø

 

Bb

 

Chuùa

ñaùng

   chuùc

            

F

Gm

döôùi

ñaát ñeàu laø

  

trôøi

-

F

Bb

 

Vieát Huøng

F7

Bb

cuûa

Chuùa.

Al - le ...

alleluialegiaothua  

    Chuùa Is   cuûa Chuùa. Al le ...-     con Vieát Huøng Al le ...   Moïi taïo vaät         Chuùa! Chuùa (Muøa Chay c...