Page 1

Alleluia Giaùng Sinh Thaùnh Leã Ñeâm 24/12

           C

Al - le

 

  

          

 

  

ia!

lu

-

le

Am

G7

em

sinh cho chuùng

ta.

    

sinh cho ñoaøn

E

 ta.

ia!

   

 

-

Dm

G7

Al - le - lu 3

C

      

 

    

- ia!

   

   



ia! Al - le - lu

- ia! Al - le - lu

- ia!

 

möøng.

 

Bm7(b5)

-

- ia! Al - le - lu

         Am7

lu



3

C7

  





Hoâm



Hoâm

tin

-

ia! Al - le - lu

   moät

     

 

 

   

C

-

Al - le - lu

Al - le



ia! Al - le - lu - ia!

   

 

Dm

       

ia!

-

- lu

F



-

Al - le - lu

G7

Al

-

C7

Haûi Nguyeãn

Am

Dm

       

nay

F

Dm







Ñaáng Cöùu

Theá

ñaõ giaùng

nay

Ñaáng Cöùu

Theá

ñaõ

haï

F

  

G7

 

Ngöôøi laø Ñöùc Ki - toâ (Ñöùc Ki - toâ)

   

Ta baùo cho anh

  



Chuùa chuùng

  

Ngöôøi laø Vua Ki - toâ Ñöùc Ki - toâ

  

Chuùa chuùng

C

 

ta.

 ta.

alleluiagiangsinh-hn  

- ia!- Al le              - Ta baùo cho         Al le   - lu- ia! - lu- ia! - lu- ia! - Chuùa - Al le- lu   - Chu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you