Page 1

Alleluia 3    F

    

Al - le - lu C7

D7

-

ia! Al - le - lu Dm

Ngaøy thaùnh ñaõ chieáu

D7

Gm

    ia! Hôõi caùc Bb

   nay D7

  ia!

 

daân

haõy

C7

  aùnh



roïi

tôùi

saùng

chan

hoøa

Gm

ia! Al - le

thôø laïy

ñaõ chieáu

treân

ñòa

caàu.

lu

ia!

Al - le

-

-

 

ia! Vì

hoâm

  

Al - le -

lu

C7

F

 -

F

 

F

lu

ia!

F7

-

F

-

Al - le -

  

lu

lu

-

ta.

  

 

  

Chuùa. Al - le - lu C7

F

  

 

C7

C7

saùng treân chuùng

C7

-

-

F

F

  

F

-

aùnh

  

Al - le

C

Bb

C7

  

  

F

  

Gm

ia!

-

alleluia-3  
alleluia-3  

Al le- lu Al le- lu Al le- lu                   aùnh saùng   chan treân chuùng ta. nay Hôõi caùc daân   haõy tôùi ñaõ...