Page 1

Ai Ñöôïc Cö Nguï Lm. Kim Long

Tv. 14 Gm

Hôïp xöôùng 3 beø

Bb

     Ñk: Ai

 ñöôïc

   



 

nguï

trong

 cö

Eb

Leàu

   

Ai D

ñöôïc

Chuùa.

    Leàu

Taïm

Bb

  

Thieân

Nuùi

Thaùnh

nguï

trong

  



Ai

ñöôïc

leân

Nuùi

Thaùnh

D7

G

    



 

 

theo ñöôøng coâng möu haïi thaân luoân haèng tinh

D

 

treøo

leân

treân

Chuùa.

Ai

ñöôïc

G

 

 

 







 

1. Chính nhöõng 2. Chính nhöõng 3. Chính nhöõng

Ngaøi?



cuûa

Thieân

 



F

Gm

Taïm



Gm

  

F

 treøo

 

 



ngöôøi trung thaønh ngöôøi khoâng heà ngöôøi taâm hoàn

Ngaøi? C







minh, quyeát giöõ höõu, nhöõng saün traéng, nhöõng veát

Am

gìn mieäng löôõi saøng caàu phuùc toäi traàn theá

E

D

A7

 

naêng thöïc noùi tha thuø thöù quyeát khoâng heà

 

 

D

 

taâm. nhaân. vöông.

aiduoccungu-3be  

Thaùnh Ngaøi? Taïm Thieân minh, Ai ñöôïc cö ñöôïc treøo möu theo trung trong Hôïp xöôùng 3 beø ñöôïc cö Ai mieäng khoâng khoâng tha tinh Nga...