Page 1

Ai Ñöôïc Cö Nguï Lm. Kim Long

Tv. 14 Gm

        Ñk: Ai ñöôïc Cm

Dm

    

leân treân



Nuùi Thaùnh cuûa

D7

 

 

Eb

 

Cm

D

nguï trong Leàu Taïm Thieân

  

Bm

    

Bb





Gm

theo ñöôøng coâng minh, quyeát giöõ möu haïi thaân höõu, nhöõng saün luoân haèng tinh traéng, nhöõng veát

   

Chuùa.

G

Ai ñöôïc Em

 

1. Chính nhöõng ngöôøi 2. Chính nhöõng ngöôøi 3. Chính nhöõng ngöôøi

Ngaøi.



Gm





 

gìn mieäng löôõi saøng caàu phuùc toäi traàn theá

C

   

 

treøo



trung thaønh khoâng heà hoàn taâm A

 

D

 

naêng thöïc taâm. noùi tha thuø nhaân. thöù quyeát khoâng heà vöông.

aiduoccungu  

mieäng khoâng khoâng tha tinh vöông. Chuùa.   ñöôïc cö quyeát quyeát haèng naêng thaønh coâng phuùc Ngaøi. nhaân. nhöõng nhöõng nhöõng nhö...