Page 1

Muoân Daân Naøo Lm. Kim Long

Tv. 66

     Ñk: Muoân

  



naøo

ñoäi

hay, sinh, la,



Dm

toûa chieáu Ngöôøi raát hoàng phuùc

treân coâng cho

ta. minh. ta.

phuùc cho haõy hoan traùi khai

ôn tay muoân

cöùu Chuùa theá

quoác hôõi

haõy

 

ta, ca, hoa,

danh ñaây tay

thaùnh aùn Chuùa

Loái Thoáng Ñeán



ñöôøng trò taän

ngöôøi toaøn bôø

theá coõi coõi

nhaân nhaân bao

Am

   

 

C

 

Vaïn

G7

F

chuùc nöôùc keát

G

Chuùa.

1. Chuùa 2. Caùc 3. Ñaát

ôn.

   

taï

C7

 

Dm

 

caûm

C



Dm

    

cuøng

G7



Am

Ngöôøi leänh ñoå

daân

lôøi

Am

   

Dm

daâng Chuùa

 

C

G



ñoä haèng heä

Ngöôøi ñöa cuøng

thieân daãn toân

haï traàn sôï

 bieát. theá. Chuùa.



66muondannao  

muoân Thoáng 3. Ñaát  sinh, tay tay    Chuùa    Chuùa. Chuùa. ca, hoàng haèng nhaân nhaân chieáu phuùc phuùc coâng cuøng chuùc thieâ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you