Page 1

Xin Haõy Ñeán Nghe Lm. Kim Long

Tv. 65 C

Em

  

Ñk: Hôõi

ai

ngöôøi

G7

loan

truyeàn.

löôõi

toâi

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

toâi.

Ngaøy

F

   naøy

Em

Heát

   

treân

       

sôï

Em

     G

kính

    

F

xuoáng

C

       toâi

vaãn

Dm

 

Chö Moïi Mau Vui Muoân Ñaây Con

daân vieäc chieâm trong daân tay leân

 khaép ñaõ ngaém Chuùa haõy Chuùa thaùnh

 

Chuùa,

xin



  phuùc





ngaøy

mieäng

toâi



 

haèng

ngôïi

caàu ñòa baøy toû töôøng toû ngaøn ñôøi lôøi hieäp luyeän loïc ñieän Ngaøi

 

 

ñeán

nghe





  

laønh,

Ngöôøi

ñoå

G

haõy

C

G7

Dm7

Am

   

   

nhöõng

Em

Am

 

 



Em7

Am

 

 

haèng nguyeän xin

G7

 

 

khen

thaùnh

Dm

G

 

haõy quyeàn kyø vò ngôïi thöû ñeå

C

Chuùa, C

  danh

  Ngöôøi.

F

tung hoâ naêng tay coâng tay Vua vinh khen Thieân con daân daâng hy

 Chuùa, Chuùa, Chuùa, saùng, Chuùa, Chuùa, leã,



haõy vònh ñòch thuø laø kìa vaø quyeàn haõy hoøa laø töïa ngaøy thöïc


Am

möøng ñeàu vieäc toàn möøng luyeän lôøi

hieån phaûi thaät taïi hieån baïc con

danh cung kinh muoân danh tinh tuyeân

Chuùa. chuùc. haõi. kieáp. Chuùa. khieát. khaán.

 

ca nay bao naêng ca ai thi G

   

Ngöôøi, Ngöôøi, lieàn, chöøng, hoøa, thuø, ngaøy,

C

  Thöïc Haõy Bieån Vaïn Ngöôøi Ngöôøi Mieäng

Am

haõy tuyeân khaép döông qua tieán khieán cho giöõ troâng gaùnh bao côn giöõa

 ñaùng ñeán nöôùc quoác khieán khieán löôõi

  vinh saáp muoân treân cho sa con

D7

 döï mình truøng traàn hoàn vaøo haèng

ñöôïc taùn quyø tröôùc thaønh ñaát Ngöôøi vaãn ñöôïc soáng löôùi doø nieäm thaáu

C

 

xöng raèng Chuùa ñaùng caát gian naøy haõy soâng daøi Chuùa khieán maõi quaân thuø cöù hoaøi luùc caát ta chaát naëng neà cöù hoaøi vaãn nhaéc u

  

döông nhan khoâ canh an quaân ñeâm

G

  

kính troïng bieát tieáng möøng Chuùa coøn vaãn raùo ñaàu khieáp cuùi böôùc khoûi vaáp goø maõi taám ôû maõi cöûa

bao. ñi. chaân. run. chaân. löng. moâi.

65xinhaydennghe  

   trong ngaém Chuùa      hy     6. Ñaây mieäng quyeàn quyeàn xuoáng xin tay tay tay chieâm Chuùa Chuùa, Chuùa, Chuùa, Chuùa, Ch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you