Page 1

Xin Ñeán Maø Nghe Lm. Kim Long

Tv. 65

    

Dm

 

Ñk: Xin

   



ñeán D7

  



       phuùc,

keå,

     

G

toâi mieân man keâu

khaán, löôõi

A7

 

 

mau ca ñöa daâng

  

ngôïi Thieân ngôïi khen Ngöôøi ñi cuûa sinh

ca leân daân leân

bao muoân luoân moâi



vieäc

hoàn

toâi.

 

 

Chuùa. Chuùa. tôùi. leã.

Leân tieáng xöng Danh Thaùnh cao bieån khôi Cho taát Chu caâu

    

möøng. Vì

coâng quaân cai toâi

vieäc thuø trò haèng

Ngöôøi phuïc ngaøn tuïng



laøm laïy ñôøi nieäm

  

A7

Mieäng

 

 

  

bao nhieâu aân Bb

ñòa phuïng soâng ñieän

     

 



caàu, thôø, ngoøi, Ngöôøi,

haõy ñaøn vaø maø

F

  

tuïng Thaùnh Danh, bao, bieát caû khoâ, thaønh ñaát xöa, öôùc theà

A

D

laøm.

D

1. Khaép coõi ñaát 2. Traùi nöôùc 3. Reõ 4. Tôùi thaùnh D

Chuùa. Xin



Dm

A

   

sôï

kyø dieäu Chuùa

toâi khoâng ngôùt ca

 



 



 

C

 

muoân A7

ai ngöôøi toân

   

Dm

  

 

hôõi

    

C

A

D

 

Ngöôøi xuoáng cho

F

keå,

   

toâi

 

D

toâi D

  

Bb

     

  

ñeán maø nghe

maø nghe

F

vì kìa Ngöôøi naøy

Dm

thöïc quaù vì duõng toaøn coõi luùc duø

 laãy maõnh theá khoán

löøng. Ngöôøi. traàn. cuøng.



65xindenmanghe  

keâu khaán, 2. Traùi bao,    Mieäng Ngöôøi xuoáng xöng muoân sinh Thaùnh Thaùnh maõnh kyø dieäu    Chuùa khoâng ngôùt ca ca Chuùa. Chu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you