Page 1

Leã Thaùnh Gia Tv. 127 Lm. Thaùi Nguyeân Am

C

    

 

 

naøo toân sôï Thieân laønh sinh ñaày hoa loäc Chuùa ñeå daønh

 

 

seõ gaëp vaø trong cöûa nhaø trong suoát ñôøi

E

Am





Chuùa.

Baïn

naøo

naøo aên ôû theâ seõ ôû naøo luoân thaønh

C

F

  

 

 

Ngöôøi. Hoa traùi tay baïn laøm ra, baïn ñöôïc an höôûng. Baïn baïn. Con caùi nhö nhöõng choài non cuûa choøm OÂ - liu ôû Ngöôøi. Xin Chuùa chuùc phuùc laønh cho baïn ñöôïc nhìn thaáy thònh

G

  

Chuùa. Baïn traùi. Hieàn cho baïn

           

ñöôïc haïnh phuùc aên quanh baøn ñaït Si - on

 

F

 



Am

theo ñöôøng loái cuûa trong gia thaát cuûa taâm haèng kính sôï Dm

thay baïn nhö nho laø phuùc

1. Phuùc 2. Cuõng 3. Ñoù G

Am

  aên

ôû

 

may. baïn. ÑK: Phuùc thay baïn baïn.

  

E7

theo



Am

ñöôøng

 

 

Am

loái

Ngöôøi.

C

   

naøo toân sôï Thieân

5_lethanhgia_TV127  

sinh loái Ngöôøi. an   choøm gia Chuùa Chuùa Chuùa. Chuùa. Thieân Thieân nhö nhö nhìn kính Hieàn haïnh haèng daønh thaønh phuùc phuùc  ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you