Page 1

Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng Tv. 71

C

    

Chuùa seõ khoù seõ

laïy 1. Thaân 2. Vöông trieàu 3. Ai ngheøo 4. Danh Ngöôøi

Am

lyù maõi cöùu kieáp

trong tay ninh an daân con muoân naêm

 

Am

Töû. trò. khoå. cöûu.

Hoaøng thònh cuøng tröôøng

G

   

lyù xeùt ñaây qua khoán, beù nöôùc seõ

  

daân beân ñôn chuùc

xöû bieån nhoû ñöôïc

 rieâng, kia, coâi, phuùc,

 

beânh khaép ai thieân



naøo





  

tueá

nguyeät

chaúng



Ñeå Ngöôøi Chaïnh Nhôø

Taân troâng loøng Danh

coøn.

 

Vöông theo coi töø thöông ai Chuùa muoân

coâng bieån beân nguy daân Am

  

    

Thaùi bình

   

keû quyeàn lôïi caû roäng vaø cuøng Ngöôøi giaûi cuøng ngôïi khen



Am

 

Am

chính.

Dm

vöïc soâng cô haï C

bính cho Taân Vöông, trao coâng thaém hoa coâng minh, thieân thu luoân thöông nghe, tay seõ ra xa, thaùi döông lan qua muoân

  

ÑK: Trieàu ñaïi Ngöôøi nôû hoa coâng

 

  

Em

 

Em7

quyeàn nôû Ngöôøi cuøng

C

G

xin ban luoân ñua khaán xin choùi saùng

G

 

F

  

Lm. Thaùi Nguyeân

luoân thònh

khoù vuõ thoaùt chuùc

 ngheøo. hoaøn. cho. tuïng.

C

    

trò

tôùi

ngaøy

2_CN2MV_TV71  

muoân muoân muoân Vöông, an thu trao quyeàn quyeàn ngheøo xin tay tay Chuùa döông Chuùa ngheøo. thöông thöông coi kia, naêm khoù vuõ bieån n...