Page 1

Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Tv. 129 Lm. Thaùi Nguyeân Dm

   

 

E7

A

 

  

saâu con keâu leân 1. Töø vöïc 2. Ngaøi maø chaáp bao nhieâu loãi 3. Loøng thaønh khaån con daâng leân 4. Caäy vaøo Chuùa Is - ra - el

Gm

 

  

Ngaøi haõy nghe ngöôøi coøn ñöùng Lôøi Ngaøi con Ngaøi giaøu ôn

tieáng vöõng vöõng cöùu

A7

 

nghe tieáng daân kính con ngoùng thoaùt khoûi G

   

 

hoàng vaø

   con yeâu troâng muoân

 

A

hay thöông

Ngaøi laïy laàm laïy Ngaøi laïy naøo, vì

Chuùa, Chuùa, Chuùa, Chuùa

muoân muoân muoân luoân

 

D

   

laïy Chuùa. laïy Chuùa. laïy Chuùa. aùi. töø

Xin Ai Nôi Nôi

Gm6



con, daùm xin Chuùa ñöôïc, nhöng Ngaøi khoan tin, hôn quaân canh ñoä, xoùt thöông heát



F

Dm



van toân leân toäi

 

Dm

   

naøi. thôø. ÑK: Vì Ngaøi. tình.

 

haõy hoàng mong moïi



tai, laéng roäng tha, höøng ñoàng, thaàn daân,





Chuùa moät nieàm töø

Em

 

 

F#m



 

ñoaùi

ôn cöùu

ñoä

haèng

A7

 

 

D

ban

chöùa

chan.

 

Bm

 

  

aùi

khoan

haàu thöông ñeå muoân naøy hoàn cöùu vaø

 

13_CN5MC_TV129  
13_CN5MC_TV129  

muoân muoân muoân muoân muoân 1. Töø xin ngoùng Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông Chuùa, Chuùa, Chuùa, Chuùa. Chuùa. Chuùa. tha, Nôi Nôi...

Advertisement