Page 1

Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Tv. 129 Lm. Thaùi Nguyeân Dm

   

 

E7

A

 

  

saâu con keâu leân 1. Töø vöïc 2. Ngaøi maø chaáp bao nhieâu loãi 3. Loøng thaønh khaån con daâng leân 4. Caäy vaøo Chuùa Is - ra - el

Gm

 

  

Ngaøi haõy nghe ngöôøi coøn ñöùng Lôøi Ngaøi con Ngaøi giaøu ôn

tieáng vöõng vöõng cöùu

A7

 

nghe tieáng daân kính con ngoùng thoaùt khoûi G

   

 

hoàng vaø

   con yeâu troâng muoân

 

A

hay thöông

Ngaøi laïy laàm laïy Ngaøi laïy naøo, vì

Chuùa, Chuùa, Chuùa, Chuùa

muoân muoân muoân luoân

 

D

   

laïy Chuùa. laïy Chuùa. laïy Chuùa. aùi. töø

Xin Ai Nôi Nôi

Gm6



con, daùm xin Chuùa ñöôïc, nhöng Ngaøi khoan tin, hôn quaân canh ñoä, xoùt thöông heát



F

Dm



van toân leân toäi

 

Dm

   

naøi. thôø. ÑK: Vì Ngaøi. tình.

 

haõy hoàng mong moïi



tai, laéng roäng tha, höøng ñoàng, thaàn daân,





Chuùa moät nieàm töø

Em

 

 

F#m



 

ñoaùi

ôn cöùu

ñoä

haèng

A7

 

 

D

ban

chöùa

chan.

 

Bm

 

  

aùi

khoan

haàu thöông ñeå muoân naøy hoàn cöùu vaø

 

13_CN5MC_TV129  

muoân muoân muoân muoân muoân 1. Töø xin ngoùng Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông Chuùa, Chuùa, Chuùa, Chuùa. Chuùa. Chuùa. tha, Nôi Nôi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you