Page 1

Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Tv. 94 Lm. Thaùi Nguyeân

   

Em

Am

    

F

 

Dm

  

1. Haõy ñeán ñaây ta reo hoø möøng Chuùa, tung hoâ Ngöôøi nuùi ñaù ñoä trì 2. Haõy tieán leân ta chung thôø laïy Chuùa, haõy baùi quì tröôùc Ñaáng taïo thaønh 3. Haõy chuù taâm hoâm nay lôøi Chuùa phaùn, chôù cöùng loøng gioáng ôû röøng Mas E

A7

 

ta. ta. - sa.

 

Vaøo Laø Taïi

G

  hoâ coi Ta

theo nhö qua

muoân chaêm bao

Em

    em

nghe tieáng

Dm

E

tröôùc Thieân Nhan ta daâng lôøi caûm Ñöùc Chuùa ta, ta nay thuoäc daân ñaõ Meâ - ri - ba cha oâng thöû

 tieáng soùc nhöõng

Am

ñaøn ñoaøn kyø

ca. chieân. coâng.

   

Am

Chuùa.

Ngöôøi

 ÑK:

 

 

phaùn:

"Caùc

C

meán, Chuùa. thaùch,

cuøng Ngöôøi duø

 tung troâng xem

 

C

 

 





Hoâm

nay

öôùc

anh

G

      ngöôi

ñöøng

  cöùng

C

 

loøng".

11_CN3MC_TV94  

reo muoân   - sa. chaêm tieáng soùc    Chuùa Chuùa öôùc gì coi Chuùa, Chuùa, Chuùa. Thieân hoâm nhö meán, ca. Vaøo caûm möøng gioáng da...