Page 1

ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

CONSULTORI RURAL DE VILAVERD – ABS ALT CAMP OEST  Emplaçament: a Vallvidrera i Les Planes, dintre del districte de Sarrià -Sant Gervasi de Barcelona. Població de 4215 habitants (cens de 2008), de 11.5 km², situada a la serra de Collserola. Densitat: 40 hab/ km². La gran majoria de la població treballa en el sector serveis , el primari o està jubilada.

 Població Atesa o

Al consultori de Vallvidrera el metge de capçalera (Dr. Garcia) i les infermeres comunitàries (Maria Canals i Rosa Bosch) tenen assignades 2091 persones . La població infantil fins els 15 anys (774) és atesa per la pediatra (Dra. Mainou).

o

Al consultori de Les Planes el metge de capçalera (Dr. Gimenez) i la infermera comunitaria (Sonia Melchor) tenen assignades 1816 persones. Igualment la població infantil (235) és atesa per la pediatra (Dra. Mainou)

 Equipament

Vallvidrera o

Es tracta d’un dispensari de propietat municipal situat a la planta baixa de l’antic Mercat de Vallvidrera. Consta de 4 consultes principals (metge (2), infermeres (2), pediatria), una sala d’espera , un lavabo adaptat i una sala de reunions

o

Les consultes mèdiques (on visiten els metges de capçalera i el pediatra) estàn equipades amb llitera, instrumental mèdic, esfingo-manòmetre anaeroide de paret i electrónic , bàscula-talladora, optotips, otoscop i oftalmoscop. La taula del metge conté ordinador amb impressora.

o

La consulta d’infermeria està equipada amb llitera, material de cures, aparell de mesura de glicèmies capil·lars. aparell d’electrocardiografia, bàsculawww.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

tallador, esfingomanòmetre electrònic, fonendoscop nevera, i taula amb ordinador i impressora .. o

Totes les consultes disposen de llum i ventilació , calefacció per mitjà de bomba de calor i aire condicionat regulables per termòstat.

Les Planes o

Es tracta d’un dispensari de propietat de l’Incasol situat en un edifici d’una planta . Consta de 2 consultes principals (metge, infermera), una sala d’espera i dos lavabos adaptats .

o

La consulta mèdica (on visiten el metge de capçalera i el equipades amb llitera, instrumental mèdic, de paret, bàscula-talladora, metge conté

o

pediatra) estàn

esfingo-manòmetre anaeroide

optotips, otoscop i oftalmoscop. La taula del

ordinador amb impressora

La consulta d’infermeria està equipada amb llitera, material de cures, aparell de mesura de glicèmies capil·lars. aparell d’electrocardiografia, bàsculatallador, , esfingomanòmetre electrònic , fonendoscop , nevera, i taula amb ordinador i impressora ..

o

Totes les consultes disposen de llum i ventilació , calefacció per de bomba de calor i aire condicionat regulables per

mitjà

termòstat.

 Cartera de Serveis o

Consulta espontània i programada de medicina i infermeria a diari.

o

Consulta espontània i programada de pediatria diaria.

o

Serveis d’atenció domiciliaria espontània i ATDOMs per metge i infermera.

o

Tècniques d’infermeria (extraccions analítiques, ECG, embenats, cures, extracció de cosos extranys i taps de cerumen).

o

Altres tècniques disponsibles : ECG i Espirometria,TAO.

 Relació amb Centres Docents o

Els metges, les infermeres i el pediatre formen part de la plantilla assistencial de l’ABS 5D de Barcelona i tenen part activa en el programa formatiu i docent www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

de què disposa, de manera que reben i preparen sessions en la mateixa mesura que ho fan la resta de metges de l’ABS i s’impliquen en el pla formatiu d’aquesta.

 Organització assistencial o

Sistemes de registre /Informatització de la HCAP 

Totes les històries clíniques estan informatitzades des de l’any 2003 i formen part de la base de dades situada al Servidor del CAP Sarria , on tenim accés via Client Remot per línia ADSL.

o

S’utilitza per això el programa OMI-AP

Horaris 

Els metges ofereixen agenda de visites durant 4 hores a Vallvidrera (Dr. Garcia) i 2 hores a cada centre – Les Planes i Vallvidrera - (Dr. Gimenez) cada dia , els cinc dies de la setmana, en horari de matí. Fora d’aquest horari els metges realitzen altres activitats d’Atenció Domiciliària, i realitzen activitats de formació i sessions clíniques al centre de l’EAP Sarrià el qual ofereix assistència a tots els pacients de l’area bàsica 5C.

Dues de les tres de les infermeres ofereixen també 4 hores diàries d’agenda que combinen amb les tècniques d’infermeria al mateix centre. L’altre Infermera , en presencia dos dies a la setmana , ofereix atenció domiciliaria, extraccions a domicili, i 4 hores d’agenda.

La Pediatre ofereix una agenda diaria de 4 hores cada dia (2.5 h a Vallvidrera i 1.5h a Les Planes), els cinc dies de la setmana.Realitza activitats d’atenció domiciliaria i de formació i sessions cliniques a l’EAP Sarrià

o

Programació de visites. 

Les consultes es poden programar o bé des del mateix centre pels professionals, o a distància, pels administratius del CAP que reben la www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

trucada telefònica, o pels mateixos usuaris mitjançant Internet. Un petit nombre es programen des del mateix dispensari per part del metge o de l’infermera, sobretot les recitacions. 

ATDOM. El metge i la infermera valoren els criteris de cada ATDOM amb la periodicitats i objectius a establir, i es programen les visites respectives.

o

Abordatge Familiar i Comunitari 

Reunions setmanals amb infermeria per valorar casos que ho precisin i estratègies a adoptar

Reunions mensuals amb Treballadora Social , infermeria i metge de família per l’abordatge i els seguiment dels casos que ho precisin.

Col·laboracions regulars a la Revista “Fer Salut” ( Aceba) i un programa de radio a Radio Sarrià.

Col·laboradors rurals:

JORDI GARCIA PEREZ 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia l’any 1981. Especialista en MfiC des de 2007

Des de l’any 1992 treballa al CAP Vallvidrera-Les Planes i l’any 2003 s’incorpora a l’EAP Sarrià, on segueix treballant de metge de familia al mateix CAP Vallvidrera.

Diplomat i Master en Gerontologia per la UAB 1998-2000

Autor d’una comunicació al 2n congres interdisciplinar d’Atenció primaria de l’ICS.

SALVADOR GIMENEZ 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia l’any 1982.

L’any 2006 s’incorpora a l’EAP sarrià

Des de l’any 2006 treballa com Metge de Familia al CAP Les Planes- Vallvidrera

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

OBJECTIUS DE LA ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Aspectes generals 

Coneixement geogràfic, estructural i organitzatiu de l´ABS on està integrat el centre docent.

Coneixement estructural, organitzatiu i del equipament del propi centre.

Coneixement dels serveis presents a la localitat: serveis municipals – Districte , servei de farmàcia – farmacèutic/a, serveis socials – treballador/a social, associacions de veïns, església, serveis per la gent gran, escola i serveis de guarderia.....

Relació metge – malalt –comunitat en les petites poblacions. Paper del metge de família. Components antropològics.

Paper de la família del metge en el suport als professionals que treballen al medi rural.

L´Equip d´Atenció Primària i l´ABS on pertany 

Història i estructuració de l´ABS i de l’equip d’atenció Primària: descripció, centres, situació actual, existència de comissions internes, indicadors de processos i de resultats, tradició investigadora, publicacions....

Peculiaritats del treball en les àrees disperses i amb poblacions petites.

Posició dels centres petits inclosos en ABS majoritàriament urbanes.

Les àrees bàsiques totalment rurals.

Relacions amb els altres components de l’equip, les sessions organitzaves.

Els “referents” dintre de l´ABS i els “serveis diferencials de la mateixa”.

Com es la formació continuada: calendari de formació, preparació de sessions, formació continuada presencial o a distància (paper o virtual).

Com es porta a terme la tasca investigadora en un centre petit: projectes en marxa, projectes en perspectiva...

Paper, relacions i comunicació amb el director/a i l’adjunt/a d’infermeria en una ABS rural.

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

Organització interna del centre 

Importància de la confidencialitat en un centre petit.

Com treballar sense suport administratiu,

Gestió interna de la informació en paper - Sistemes de registre.

Gestió de la prescripció. Receptes validades.

El metge de família rural en funcions d’unitat d’atenció al Usuari. Reclamacions.

Manteniment del centre.

Gestió dels residus, material contaminat, material fungible.

Com aconseguir un centre sostenible.

Reciclatge.

Gestió del magatzem.

Organització i treball dintre de la consulta 

Gestió de l’agenda pròpia amb el programa OMI-AP: visites espontànies, programació i reprogramació de visites. Gestió de les visites concertades. Visites forçades i urgències. Programació d’analítiques.

Gestió dels domicilis. Us d´OMI-AP.

El treball per objectius. Indicadors.

Gestió telefònica dels avisos a domicili i les urgències.

Gestió de les interrupcions durant la consulta.

Conèixer com es treballa sense servei diari de laboratori.

Paper de les exploracions complementaries. Actitud davant les llistes espera.

El transport sanitari com a problema no mèdic.

Gestió de la ILT

Gestió de la burocràcia: derivacions, informes per serveis socials, informes clínics amb les Plantilles d’OMI-AP,.....

Com organitzar-se la jornada laboral per treballar en dos centres diferents separats per alguns quilòmetres.

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

Relacions amb el servei d´infermeria 

Com treballa el servei d’infermeria al medi rural.

Gestió conjunta de pacients metge – infermeria.

Gestió de l’agenda conjunta metge – infermera per la realització de proves de laboratori: Disponibilitat horària. Peticions urgents. Recollida de mostres i recollida de resultats. Notificació de resultats per telèfon. Proves de realització hospitalària....

Gestió de l’agenda conjunta metge – infermera per la realització del TAO.

Paper del metge de família en l’atenció domiciliaria d’infermeria.

Realització de visites conjuntes tant en el centre com domiciliaries.

Gestió conjunta de les urgències i emergències durant la jornada laboral.

Gestió conjunta tant del material com del magatzem del propi centre: notificació de necessitats, realització de comandes, recepció de comandes...

Relacions amb serveis socials 

Coneixement de la estructura i organització dels serveis socials de la zona.

Treball conjunt serveis socials – medicina de família : gestió dels casos, comunicació interna, reunions conjuntes programades.

Coneixement dels diferents programes d’ajut per part de serveis socials: Viure en família, Llei de la dependència, servei local de treballadors/es familiars...

Visites a domicili conjuntes serveis socials – metge de família.

Que ens pot aportar serveis socials ? Que podem aportar nosaltres als serveis socials ? Fins on podem arribar conjuntament ?

Coneixement i relacions amb els centres sociosanitaris de la zona. Gestió dels ingressos. Centre de dia.

Relacions amb l´atenció especialitzada 

Gestió conjunta

per part del metge de família i del malalt de les derivacions

ordinàries, preferents o urgents.

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

Gestió conjunta per part del metge i del malalt de les sol·licituds d’exploracions complementàries siguin ordinàries, preferents o urgents. Paper del servei d’infermeria en aquest tipus de derivacions.

Resposta conjunta metge–malalt davant les llistes d’espera.

Cartera dels serveis especialitzats de la zona.

Relacions i comunicació amb el proveïdors externs de la zona.

Paper i relacions amb els equips de suport extern: PADES, Hospitalització a domicili.

Canals de comunicació habituals amb els serveis especialitzats.

Gestió de les emergències 

Com està preparat i organitzat el centre per atendre les emergències. Localització dels professionals.

Medicació i equipament bàsic per atendre les emergències.

Organització personal del material necessari per atendre emergències: què posarem al cotxe per si hem de sortir del centre per atendre una emergència?

Paper i funcionament del 061

Paper i funcionament del servei d’ambulàncies

Gestió de l’emergència: ambulància convencional o medicalitzada – VAM ?

Formació reglada en emergències.

Atenció continuada 

Organització de l’atenció continuada a la zona.

Gestió telefònica de les demandes a domicili durant l’atenció continuada.

Habilitats especifiques del metge de família 

Habilitats comunicacionals. Importància de les mateixes. Les relacions amb grups específics de malalts: hiperfrequentadors, somatitzadors, els malalts descontents,...

Habilitats en geriatria. Pes de la geriatria en els contingents. El malalt amb consell pal·liatiu no oncològic. El malalt depenent. El malalt amb alt risc social.

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

Habilitats en tractament pal·liatiu oncològic i no oncològic, ensinistrament de la família en el tractament, quan trucarem al PADES ?.

Habilitats en pediatria: atenció a les urgències pediàtriques, avaluació prèvia a la visita al pediatra, medicació habitual en pediatria, casos més freqüents.

Habitilitat en atenció a la dona: trastorns menstruals, menopausa, vaginitis, planificació familiar, contracepció postcoital, proves d’embaràs.

Habilitats en salut mental: l`ancià i psicofàrmacs, consum de benzodiazepines.

Habilitats en Atenció Primària Orientada a la Comunitat: actualització sobre l’aplicabilitat de l´APOC en comunitats petites, coneixement de la comunitat local, detecció de problemes a treballar, cerca bibliogràfica, experiències de treballs en comunitats similars a la nostra.

Habilitats en atenció familiar: Selecció dels casos o atenció familiar per a tothom ?, us del genograma.

Habilitats en la detecció de problemes socials: importància dels problemes socials en el procés d’emmalaltir, aplicació de les escales de risc, comunicació amb serveis socials durant el temps de consulta.

Habilitats en TAO: aplicatiu de connexió amb el laboratori HGV, protocol OMI de modificació de pautes, impressió de full per al pacient, medicació indispensable pel centre que fa control del TAO.

Habilitats en urgències i emergències.

Habilitats clíniques bàsiques

Habilitats especifiques en centres concrets: espirometria, petita cirurgia, dermatologia, pràctiques de petita cirurgia, embenats, crioteràpia, nebul·litzacions.

Gestió de la incertesa en el treball diari en solitari. Importància del raonament clínic.

Habilitats i capacitats per resoldre problemes no habituals. Adaptació a les demandes dels usuaris. Resolutivitat

El metge de família com a “care-manager”: gestió del malalt crònic polimedicat, amb múltiples seguiments per part d’especialistes, sense mitjans de transport propi i amb suport familiar escàs.

Prevenció del burn- out treballant en solitari.

www.udaceba.cat


ROTACIÓ EN MEDICINA RURAL Consultori Rural de Vallvidrera Les Planes (Barcelona)

Habilitats en investigació. Investigar i publicar treballant en solitari. Possibilitats de muntar xarxa d’investigació en medicina rural. Realitzar sol o entre tots els residents un treball relacionat amb la rotació rural (es pot aprofitar el 2n mes de rotació per poder fer el treball de camp fins i tot des de casa).

Importància de les guies de pràctica clínica en la practica rural.

Us d’Internet mentre es “passa visita”.

Medicina basada en la evidència.

Medicina basada en la narrativa.

Com es pot estar al dia treballant al medi rural.

Com es fa la formació en el medi rural. Tipus de formació i Handicaps

www.udaceba.cat

Rotació rural a Vallvidrera Les Planes  
Rotació rural a Vallvidrera Les Planes  

 Emplaçament: a Vallvidrera i Les Planes, dintre del districte de Sarrià -Sant Gervasi de Barcelona. Població de 4215 habitants (cens de 20...

Advertisement