Page 1

Roèník 2010

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky Za obsah stránok zodpovedá Poradca podnikate¾a, spol. s. r. o.

Èiastka 132

Uverejnená 14. augusta 2010 OBSAH:

333. N á l e z Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2010 vo veci vyslovenia nesúladu § 55 ods. 7 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 4, èl. 20 ods. 1 a 4 a èl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a s èl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd a o nesúlade § 89 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 4 a s èl. 42 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky 334. V y h l á š k a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 335. O p a t r e n i e Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodièovského príspevku 336. O p a t r e n i e Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea 337. O p a t r e n i e Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea 338. O z n á m e n i e Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe


Strana 2702

Zbierka zákonov è. 333/2010

Èiastka 132

333 NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2010 V mene Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. mája 2010 v pléne zloženom z predsedu Milana ¼alíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Bròáka, ¼ubomíra Dobríka, ¼udmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Marianny Mochnáèovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáèika o návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom JUDr. Jozefom Vozárom, Kamenárska 17/A, Bratislava, na zaèatie konania pod¾a èl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 55 ods. 7 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 4, èl. 20 ods. 1 a 4 a èl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a s èl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd a o súlade § 89 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 4 a s èl. 42 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto rozhodol: 1. Ustanovenie § 55 ods. 7 tretej a štvrtej vety zákona

è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s èl. 35 ods. 1 a 2 v spojení s èl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ustanovenie § 89 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 4 a èl. 42 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. 3. Vo zvyšnej èasti sa návrhu nevyhovuje. Pod¾a èl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dòom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca § 55 ods. 7 tretia a štvrtá veta zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 89 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úèinnos. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnos.

Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky: Milan ¼alík v. r.


Èiastka 132

Zbierka zákonov è. 334/2010

Strana 2703

334 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júla 2010, ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z. ustanovuje: Èl. I Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky è. 542/2005 Z. z. a vyhlášky è. 584/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto: 1. V § 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú: „b) zdravotníckeho pracovníka vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej len „vojenské zdravotníctvo“) v zdravotníckych povolaniach lekár a zdravotnícky záchranár, c) zdravotníckeho záchranára v ambulancii Hasièského záchranného zboru a zdravotníckeho záchranára v ambulancii Horskej záchrannej služby,“. Doterajšie písmená b) až d) sa oznaèujú ako písmená d) až f). 2. Slová „rádiologický asistent“ sa v celom texte vyhlášky a vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „rádiologický technik“ v príslušnom tvare. 3. Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.“.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia „Príloha è. 2a 2. èas vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 741/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 287/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha è. 3, III. èas výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie è. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 è. 14016/2010-OL (oznámenie è. 338/2010 Z. z.). 5. V § 2 odseky 2 a 3 znejú: „(2) Lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilos na výkon špecializovaných pracovných èinností,1a) vy-

konáva v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe odborné pracovné èinnosti pod¾a § 3 ods. 1. (3) Lekár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva èinnosti uvedené v odseku 1.“. 6. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú: „§ 3 Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe (1) Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej služby samostatne a) odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti, b) sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov, c) vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu v rozsahu získaného vzdelania, d) vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania, e) vykonáva vyèistenie dýchacích ciest, zaisuje priechodnos dýchacích ciest a vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu, f) používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor, g) zaisuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu, h) podáva kyslíkovú lieèbu inhaláciou, i) odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodièku, j) ošetruje pneumotorax neinvazívnym spôsobom, k) zavádza žalúdoèné sondy, l) zavádza moèový katéter u žien, m) odoberá biologický materiál v prípade potreby, n) odoberá kapilárnu krv na diagnostické úèely, o) polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje v rámci svojich možností, p) znehybòuje poranené èasti tela osoby,


Strana 2704

Zbierka zákonov è. 334/2010

q) ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami, r) ošetruje amputát vhodný na replantáciu, s) zabezpeèuje transport osoby, t) nepretržite sleduje a zabezpeèuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním, u) ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné moèové katétre, sondy, kanyly a stómie, v) zaisuje bezpeènos zásahu, w) zaisuje bezpeènos pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne, x) zabezpeèuje starostlivos o telo màtvej osoby. (2) Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných èinností uvedených v odseku 1 môže na základe písomného poverenia pod¾a odseku 5 samostatne podáva a) aj iné kryštaloidné roztoky, ako je roztok uvedený v odseku 1 písm. g), b) 40 % roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii, c) adrenalín intravenózne, intraoseálne alebo endotracheálne pri zastavení krvného obehu. (3) Zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializaènom odbore špecializovaná urgentná starostlivos3) získanou pod¾a predpisov platných do 30. júna 2010 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných èinností uvedených v odsekoch 1 a 2 môže na základe písomného poverenia pod¾a odseku 5 a po konzultácii postupu s lekárom so špecializáciou v špecializaènom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovate¾a záchrannej zdravotnej služby samostatne podáva a) nitráty perorálne, b) kyselinu acetylosalicylovú perorálne, c) clopidogrel perorálne, d) neopiátové analgetiká perorálne, intramuskulárne alebo frakcionovane intravenózne, e) adrenalín pri anafylaktickom šoku. (4) Zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním prvého stupòa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivos v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných èinností uvedených v odsekoch 1 až 3 môže na základe písomného poverenia pod¾a odseku 5 a po konzultácii postupu pod¾a odseku 3 samostatne podáva a) lieèbu pri kardiopulmonálnej resuscitácii, b) analgetiká, c) furosemid, d) diazepam, e) magnesium sulfuricum,

f) g) h) i) j) k)

Èiastka 132

metylprednizolon, antidotá, antiemetiká, antihistaminiká, heparíny, pri medziklinickom transporte osoby lieèbu pod¾a ordinácie lekára, ktorý transport indikoval.

(5) Na samostatné vykonávanie odborných pracovných èinností uvedených v odsekoch 2 až 4 sa vyžaduje písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovate¾a záchrannej zdravotnej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Poverenie sa vydáva najviac na pä rokov pod¾a vzoru uvedeného v prílohe. (6) Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných èinností uvedených v odseku 1 zdravotnícky záchranár ako èlen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom pod¾a § 2 ods. 1 pri a) kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii a podávaní liekov, b) aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom, c) prekotnom pôrode, ošetrení rodièky a novorodenca po pôrode, d) katetrizácii moèového mechúra u detí a mužov, e) malých chirurgických zákrokoch, f) podávaní transfúzie a krvných derivátov, g) zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy. (7) Zdravotnícky záchranár ako vodiè ambulancie a èlen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky okrem èinností uvedených v odsekoch 1 a 6 a) riadi motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci alebo motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, b) udržuje rádiovú a telefónnu komunikáciu s operaèným strediskom tiesòového volania záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému a spolupracuje pri navigácii v teréne, c) vyslobodzuje osoby v havarijných situáciách v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, d) podie¾a sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla dostupnými spôsobmi a prostriedkami. (8) Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odsekov 1 a 7 a na základe písomného poverenia hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ním povereného lekára vo vojenskom zdravotníctve so špecializáciou v špecializaènom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odsekov 2 až 4.


Èiastka 132

Zbierka zákonov è. 334/2010

(9) Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasièského záchranného zboru vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti v ambulancii Hasièského záchranného zboru alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odsekov 2 až 4. (10) Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti v ambulancii Horskej záchrannej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne èinnosti pod¾a odsekov 2 až 4. §4 Rozsah praxe sestry v ambulancii záchrannej zdravotnej služby (1) Odborné pracovné èinnosti pod¾a § 3 ods. 1 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe samostatne vykonáva aj sestra v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.2) (2) Odborné pracovné èinnosti pod¾a § 3 ods. 2 a 3 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonáva aj sestra so špecializáciou v špecializaènom od-

Strana 2705

bore špecializovaná urgentná starostlivos získanou pod¾a predpisov platných do 30. júna 2010 alebo sestra so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivos, ktorá vykonávala pracovné èinnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia pod¾a § 3 ods. 5, prièom postup konzultuje s lekárom pod¾a § 3 ods. 3. (3) Odborné pracovné èinnosti pod¾a § 3 ods. 2 až 4 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako èlen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonáva aj sestra s vysokoškolským vzdelaním prvého stupòa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupòa a so špecializáciou v špecializaènom odbore špecializovaná urgentná starostlivos pod¾a predpisov platných do 30. júna 2010 alebo so špecializáciou v špecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivos, ktorá vykonávala pracovné èinnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia pod¾a § 3 ods. 5, prièom postup konzultuje s lekárom pod¾a § 3 ods. 3. (4) Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných èinností uvedených v § 3 ods. 1 sestra ako èlen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom pod¾a § 3 ods. 6.“. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 76 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.“.

7. Vyhláška sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:


Strana 2706

Zbierka zákonov è. 334/2010

Èiastka 132

„Príloha k vyhláške è. 321/2005 Z. z.

Vzor POVERENIE PRE ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA ALEBO SESTRU

Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: ····················································································································· ················································································································································································· ················································································································································································· Odborný zástupca poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti/poverený lekár*): ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Poverujem zdravotníckeho záchranára**/ sestru v ambulancii záchrannej zdravotnej služby**) ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako èlena posádky ambulancie ......................................................................................................................................................................... samostatne vykonáva odborné pracovné èinnosti pod¾a § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4***) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

Dátum vystavenia: ...................................................... Platnos poverenia do: ...................................................

......................................................................................................................................................................... Meno, priezvisko, odtlaèok peèiatky a podpis odborného zástupcu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti /povereného lekára***)

......................................................................................................................................................................... Potvrdzujem svojím podpisom, že som bol zrozumite¾ne pouèený o rozsahu odborných pracovných èinností a s poverením súhlasím. Dátum: Poverenie sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, prièom jeden rovnopis uchováva príslušný poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti.

*) Nehodiace sa preèiarkne a uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá poverenie vystavila. **) Nehodiace sa preèiarkne a uvedie sa meno a priezvisko povereného zdravotníckeho záchranára alebo sestry. ***) Nehodiace sa preèiarkne.“.


Èiastka 132

Zbierka zákonov è. 334/2010

Èl. II Úèinnos Táto vyhláška nadobúda úèinnos 1. septembra 2010.

Ivan Uhliarik v. r.

Strana 2707


Strana 2708

Zbierka zákonov è. 335/2010

Èiastka 132

335 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júla 2010 o ustanovení súm rodièovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 7 zákona è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len „zákon“) ustanovuje: §1 Suma rodièovského príspevku upravená pod¾a § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,40 eura“.

§2 Suma rodièovského príspevku upravená pod¾a § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 2 zákona sa suma „256 eur“ nahrádza sumou „256,30 eura“. §3 Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Jozef Mihál v. r.


Èiastka 132

Zbierka zákonov è. 336/2010

Strana 2709

336 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júla 2010 o úprave súm prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 4 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 554/2008 Z. z. (ïalej len „zákon“) ustanovuje: §1 Sumy prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea upravené pod¾a § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto: a) v § 8 ods. 1 zákona sa suma „21,99 eura“ nahrádza sumou „22,01 eura“,

b) v § 8 ods. 2 zákona sa suma „10,31 eura“ nahrádza sumou „10,32 eura“. §2 Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 516/2009 Z. z. o úprave súm prídavku na diea a príplatku k prídavku na diea. §3 Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Jozef Mihál v. r.


Strana 2710

Zbierka zákonov è. 337/2010

Èiastka 132

337 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júla 2010 o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 2 zákona è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o diea (ïalej len „zákon“) ustanovuje: §1 Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea upravené pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto: a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „344,25 eura“ nahrádza sumou „344,59 eura“, b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „862,33 eura“ nahrádza sumou „863,19 eura“, c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „129,17 eura“ nahrádza sumou „129,29 eura“,

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,38 eura“, e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „116,81 eura“ nahrádza sumou „116,92 eura“, f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „67,68 eura“ nahrádza sumou „67,74 eura“. §2 Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 325/2009 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea. §3 Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2010.

Jozef Mihál v. r.


Èiastka 132

Zbierka zákonov è. 338/2010

Strana 2711

338 OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos z 9. júla 2010 è. 14016/2010-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. Týmto výnosom sa menia podrobnosti o požiadavkách na personálne vybavenie operaèného strediska záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Výnos nadobúda úèinnos 1. septembra 2010. Výnos je uverejnený v èiastke è. 24/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zbierka zákonov, čiastka 132/2010  

collection of legal rules