Page 1

nedûle 27. 4. 11.00 Jazzbrunch

V pfiíjemném prostfiedí zahradní restaurace hotelu Grand na Bene‰ovû ulici si mÛÏete vychutnat obûd za doprovodu jazzové kapely.

www.jazz fest brno.cz

JAZZFESTBRNO 2. mezinárodní jazzov˘ festival

generální sponzor

You can enjoy a delicious lunch together with a live jazz band performance in the relaxed and comfortable environment of the garden restaurant at the Hotel Grand. 17.30 JazzFest Superband Petr Blaha – aranÏmá / trombon, Radek Zapadlo – tenor saxofon, Günter Koãí – alt saxofon, Vlastimil ·mída – trubka, Vilém Spilka – kytara, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák – bicí

23. 4.–27. 4. 2003

Exkluzivní festivalov˘ projekt pfiedstavuje vynikající moravské instrumentalisty a jejich interpretaci jazzu v aranÏmá trombonisty a pianisty Petra Blahy. Leadera souboru doplÀují rytmická sekce Slezák (bicí), Dvorsk˘ (kontrabas), Vesel˘ (piano), Spilka (kytara), alt saxofonista Günter Koãí, tenor saxofonista Radek Zapadlo a hráã na trubku Vlastimil ·mída. Jádro souboru tvofií v˘razní ãlenové orchestru Gustava Broma (Slezák, ·mída, Koãí). This exclusive festival project will present outstanding Moravian musicians and their interpretation of jazz under the leadership of the arranger, piano and trombone player Petr Blaha. The leader is teamed up with the rhythm section consisting of Kamil Slezak (drums), Petr Dvorsky (bass), Tomas Vesely (piano) and Vilem Spilka (guitar), and horn players Günter Koci (alt saxophone), Radek Zapadlo (tenor saxophone) and Vlastimil Smida (trumpet). 21.00 Arthur Blythe Quartet Arthur Blythe – alt saxofon, Bob Stewart – tuba, Gust Tsilis – marimba, Cecil Brooks III – bicí

Renomovan˘ americk˘ alt saxofonista balancující na hranû post bopu a avantgardy pfiiváÏí do Evropy svoji souãasnou kapelu ve které excelují tubista Bob Stewart, Gust Tsilis na marimbu a bubeník Cecil Brooks III. Jeho vystoupení roz‰ifiuje Ïánrov˘ zábûr festivalu smûrem k progresivnûj‰í jazzové hudbû. Diskografie Artura Blythe obsahuje více neÏ 50 titulÛ a nechybí v ní jména McCoy Tyner, Jack DeJohnette, Gil Evans a mnohá dal‰í. Renowned American saxophonist, bravely balancing on the border between post bop and avantgarde brings his current group, consisting of Gust Tsilis (marimba), Bob Stewart (tuba) and Cecil Brooks III (drums), to the festival. Their performance will extend the genre range of the JazzFest towards more progressive jazz music. Blythe‘s rich discography boasts the famous names of his sidemen such as McCoy Tyner, Jack DeJohnette, Gil Evans and others.

sponzofii

mediální partnefii

23.00 Jamsession rozjíÏdí: Radek Zapadlo – tenor saxofon, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák – bicí

Po skonãení koncertu jsou zváni jak interpreti koncertÛ, tak zájemci z fiad publika. RozjíÏdí vynikající instrumentalisté v ãele s tenor saxofonistou Radkem Zapadlem. After the concert, the jamsession will be kicked off by noted instrumentalists led by the tenorsaxophonist Radek Zapadlo. Bring your own instruments!

Pfiedprodej: DÛm panÛ z Lipé, námûstí Svobody 17, tel.: 532 292 122 Indies, KobliÏná 2, tel.: 542 218 382 Wolf, Dvofiákova 3, tel.: 542 211 826 KIC, Bûhounská 16, tel.: 542 210 863

PROGRAM


stfieda 23. 4.

pátek 25. 4.

sobota 26. 4.

20.00 Jaromír Honzák Quintet Piotr Baron – tenor a soprán saxofon, Christian Rover – kytara, Michal Tokaj – piano, Lukasz Zyta – bicí, Jaromír Honzák – kontrabas

17.30 Milo‰ Suchomel Quartet Milo‰ Suchomel – tenor saxofon, Robert Balzar – kontrabas, Ondrej Krajniak – piano, Marian ·evãík – bicí

13.00 Workshop s Quartetem Milo‰e Suchomela Milo‰ Suchomel – tenor saxofon, Robert Balzar – kontrabas, Ondrej Krajniak – piano, Marian ·evãík – bicí

Nov˘ kvintet Jaromíra Honzáka existuje zhruba pÛldruhého roku. Zvuk elektrické kytary, ãastûj‰í vyuÏití smyãcové hry na kontrabas a obãasné pouÏití elektrického piana dodávají kapele novou barevnost. Repertoár tvofií v˘hradnû vlastní kompozice lídra – ãásteãnû jiÏ zachycené na albech Getting There Together a Earth Life, zejména v‰ak skladby nové, zkomponované pro kvintet a vydané na novém albu Present Past. Spí‰e neÏ jako jazz oznaãuje Jaromír Honzák styl svojí kapely jako soudobou, stylovû otevfienou hudbu.

Kapela sloÏená z v˘kvûtu mlad‰í generace slovensk˘ch jazzmanÛ doplnûná o nejv˘raznûj‰ího ãeského kontrabasistu Roberta Balzara. Po návratu Milo‰e Suchomela ze studií v USA se bude tento vynikající tenor saxofonista prezentovat po boku klavíristy Ondreje Krajniaka, bubeníka Mariana ·evãíka a zmiÀovaného basisty Roberta Balzara. Jádrem repertoáru tohoto post bopového souboru jsou leaderovy vlastní kompozice.

Milo‰ Suchomel Quartet dá zúãastnûn˘m muzikantÛm nahlédnout do tajÛ jazzové interpretace. Úãastníci si mohou pfiinést vlastní nástroje.

This new band of Jaromír Honzák exists for about a year and a half. The use of electric guitar, bowing bass and ocassional use of electric piano add new colors to the sound of the band. The quintet performs exclusively original compositions by the leader. Some of the music was recorded and released before on albums „Getting There Together“ and „Earth Life“. Most of the repertoir, however, was composed for this new quintet and is released right now by the Indies Records on the new album „Present Past“. The music is labeled as an „open style contemporary music“ by the leader.

The amazing young saxophone player brings a group of great sidemen, including the great Robert Balzar on bass, for his first performance at the festival. The core of the group’s repertoire is comprised of the leader’s originals. A formidable straight ahead post bop experience is guaranteed!

22.00 Jamsession rozjíÏdí: Radek Zapadlo – tenor saxofon, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák – bicí

Miriam Bayle je slovenská jazzová zpûvaãka momentálnû pÛsobící v Praze, jeÏ vystupuje uÏ od sv˘ch patnácti let. Zpívala v jazzov˘ch klubech na Slovensku i v âechách a na fiadû nejrÛznûj‰ích festivalÛ. O její univerzalitû svûdãí i dvouletá zku‰enost z norské rockové kapely a spoluautorství na scénické hudbû. Jádrem jejího repertoáru jsou jazzové standardy (swing, latin, ballads), které obohacuje scatov˘mi improvizacemi.

Po skonãení koncertu jsou zváni jak interpreti koncertÛ, tak zájemci z fiad publika. RozjíÏdí vynikající instrumentalisté v ãele s tenor saxofonistou Radkem Zapadlem. After the concert, the jamsession will be kicked off by noted instrumentalists led by the tenorsaxophonist Radek Zapadlo. Bring your own instruments!

ãtvrtek 24. 4. 20.00 Juraj Griglák‘s Bassfriends Stano Palúch – housle, Peter Solárik – bicí, Matú‰ Jakabãic – kytara, Juraj Griglák – baskytara

Vynikající basista pfiedstaví své slovenské spoluhráãe a skladby v duchu fusion. Jejich bezchybné groovy, funkov˘ tah a neuvûfiitelné nasazení jistû náv‰tûvníky koncertu strhnou. Muzikantskou kvalitu Juraje Grigláka potvrzuje nejen spolupráce s pfiedními americk˘mi jazzmany, ale i angaÏmá v nejlep‰ích jazzov˘ch i mimo jazzov˘ch ansámblech (Gustav Brom Big band, Druhá Tráva R. KfiesÈana ad.). Kapelu doplÀují sloven‰tí „mladí lvi“, houslista Stano Palúch, bubeník Peter Solárik a kytarista Matú‰ Jakabãic. The greatest Slovak bass player has teamed up with other skilled Slovak instrumentalists. His flawless grooves, funky basslines and the interaction with bandmates will definitely bring the audience to boil. Juraj Griglak’s musical qualities are confirmed by extended collaborations with different Slovak and foreign musicians within and outside the framework of the jazz genre. The young lions section of his band includes drummer Peter Solarik, violinist Stano Paluch and guitarist Matú‰ Jakabãic. 22.00 Jamsession rozjíÏdí: Radek Zapadlo – tenor saxofon, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák – bicí

Po skonãení koncertu jsou zváni jak interpreti koncertÛ, tak zájemci z fiad publika. RozjíÏdí vynikající instrumentalisté v ãele s tenor saxofonistou Radkem Zapadlem. After the concert, the jamsession will be kicked off by noted instrumentalists led by the tenorsaxophonist Radek Zapadlo. Bring your own instruments!

21.00 Miriam Bayle Quintet Miriam Bayle – zpûv, Ondrej Krajniak – piano, Josef Feão – kontrabas, Pavel „Bady“ Zbofiil – bicí, Radek Zapadlo – tenor saxofon

Slovak singer Miriam Bayle moved to Prague a few years ago to team up with the best Czech and Slovak jazz musicians, now with a completely new band, including Josef Feco (bass), Pavel Zboril (drums), Radek Zapadlo (tenor sax) and Ondrej Krajniak (piano). Her two-year stint with a Norwegian rock group and co-authorship of scenic music proves her versatility, but the core of her repertoire is comprised of jazz standards, which she likes to enhance with well honed scat improvisations. 23.00 Jamsession rozjíÏdí: Günter Koãí – tenor saxofon, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák– bicí

Po skonãení koncertu jsou zváni jak interpreti koncertÛ, tak zájemci z fiad publika. RozjíÏdí skvûlí hudebníci v ãele s tenor saxofonistou Günterem Koãím. After the concert, the jamsession will be kicked off by noted instrumentalists led by the tenorsaxophonist Radek Zapadlo. Bring your own instruments!

Musicians from the Milos Suchomel Quartet will present their approach to playing jazz to a broad range of jazz apprentices. Feel free to bring your instruments. 17.30 The Sound Office Aleksandra Osiecka, Olga Olech, Agnieszka Kaczmarek a Magdalena Falewicz – zpûv, Aleksander Mazur – piano, Adam Cegielski – kontrabas

Polsko je líhní vynikajících jazzov˘ch talentÛ uÏ desítky let. Tento fakt potvrzuje i vynikající vokální kvarteto The Sound Office, tedy A. Osiecka, O. Olech, A. Kaczmarek a M. Falewicz. Soubor doprovázen˘ pianistou a basistou má na svém kontû jiÏ fiadu desek a vystoupení na domácích i zahraniãních podiích. Repertoár souboru tvofií kromû originálních interpretací jazzov˘ch standardÛ i vlastní kompozice z okruhu muzikantÛ s kapelou pravidelnû spolupracujících. Poland is well known as a hotbed for considerable jazz talents and the vocal quartet The Sound Office (A. Osiecka, O Olech, A. Kaczmarek and M. Falewicz) definitely contains four of them. This intriguing ensemble, which is accompanied by pianist and bassist has cut several records and has played at various festivals in Poland and abroad. 21.00 Nnenna Freelon Nnenna Freelon – zpûv, Brandon McCune – piano, Wayne Batchelor – kontrabas / baskytara, Woodrow Williams – bicí, Beverly Botsford – perkuse

Nejen s jazzov˘mi úpravami písní Stevieho Wondera z aktuálního alba Tales of Wonder pfiijíÏdí do Brna vokalistka Nnenna Freelon, mnohonásobnû nominovaná na cenu Grammy, naposledy za vynikající album Soul Call. Za svoji desetiletou pûveckou kariéru uÏ stihla spolupracovat s nejv˘znamnûj‰ími reprezentanty jazzového Ïánru, vãetnû Ray Charlese, Dianne Reeves, Ellise Marsalise ãi Al Jarreaua. Její vystoupení, doprovázené vynikajícími instrumentalisty, bude nepochybnû vrcholem programu leto‰ního roãníku festivalu. Following her double Grammy-nominated Soulcall, vocalist Nnenna Freelon has returned to the recording studio to honor one of music's greatest composers, arrangers and performers-Stevie Wonder. Freelon has expressed her admiration for Wonder's music by recording his songs on her previous albums. With her highly anticipated new Concord release, Tales of Wonder, Freelon puts her own inimitable stamp on this legendary music, taking listeners on a journey of the heart, the way Soulcall took fans on a journey of the soul. The CD is also the first vocal album ever done as a tribute to Wonder. Now you can witness her great voice, the original renditions of legendary songs and her illustrious band-mates in a peak performance at JazzFestBrno. 23.00 Jamsession rozjíÏdí: Radek Zapadlo – tenor saxofon, TomበVesel˘ – klavír, Petr Dvorsk˘ – kontrabas, Kamil Slezák – bicí

Po skonãení koncertu jsou zváni jak interpreti koncertÛ, tak zájemci z fiad publika. RozjíÏdí vynikající instrumentalisté v ãele s tenor saxofonistou Radkem Zapadlem. After the concert, the jamsession will be kicked off by noted instrumentalists lead by the tenorsaxophonist Radek Zapadlo. Bring your own instruments!

JFB 2003  

Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBRNO 2003