Page 1

1164

tIe˜Asi½ q}utiy ElKnM 1

eedv˜ieÀR dAs½M Ey²ƒisHt@ vieÀR ae–AsHtl½mAy epQelAsH aBivAdYÍÅ En¯Ý. eedv˜ieÀR etre’w…Še–“ jn˜ieÀR vizVAs e˜ vÄÖi–iÆ•tinAyi eedvM qe• viLic•@. aver stYM ŸÇEbADi–iŠA½M qe• ayc•iriÆÝ. eedv˜i½Evìi qÍen Evlec•Nem•H Œ stYM jn ÍeL kANiÆky…M ec•@Ý. 2Œ vizVA svuM, Œ aRivuM nitYjIvit˜inA y…™ n—…ew ètYAzyiÇni•H v¯Ý. kAl˜ieÀR ŒrMB˜i½m…Ûu eedvM Œ jIven vAgHdAnM ecyHt@. eedvM epALi pRkyilÂ. 3tŠsmy˜H Œ jIvenÆRic•H mnÈilA›•tinH eedvM ElAke˜ a½ vdic•@. èsMg˜ilUew eedvM ElAk E˜Aw… sMsAric•@. eedvM èsMgiEŠì EjAli qe• BrEmløic•@. n—…ew r•k nAy eedvM qE•Aw… aÍen ec•AÀ kløic•«ekAìH aŠArYÍÅ {AÀ èsM gic•@. 4 n—…ew vizVAs˜iÇ Ÿ™ qeÀR yTA ÄØ puÒnAy tIe˜AsinH aBivAdn ÍÅ. n—…ew pitAvAy eedv˜iÇ niÝM r•knAy ƒisH t @ Ey²viÇ niÝM ninŠH äpy…M smADAnvuM ŸìA ke“. Eƒ˜yiÇ tIe˜AsieÀR dQtYM tIrA˜ EjAlikÅ pUĘIkriÆvAÀ ŒNH {AÀ Eƒ˜yiÇ nie• vi“i“@ EpA•tH. œwAet qlÂA p“NÍLiluM m†– ãAer niymiEŠìti½M. 6 m†–nA›•vÀ ›·AErApitnAk¯tH. avnH o¯ BArYEy ŸìAkAvU. aveÀR mŠÅ vizVAsikL@M ŒkNM. ƒUrãAerÝM, a½srNM ölÂA ˜verÝM averÆRic•H jnÍÅ EkÅ Š¯tH. 7 eedvEvlkL@ew sMr•NM ŒNH m†–eÀR EjAli. a«ekAìH avÀ ›·A ErApitnAk¯tH. avÀ ahÜAriy…M sVA ÄؽM m…ÀEkApiy…M Œk¯tH, avÀ ›wi c• @ m˜nAk¯tH . avÀ v}ÆìAŠAÀ öxHwe–w¯tH. avÀ m½xYer vÉic•H DnM ŒÄ‘iÆvAÀ æmiÆ•vÀ Œk ¯tH. 8 o¯ m†–À teÀR Bvn˜iElŠH sVIk ric• @ ekAìH jnÍeL shAyiÆvAÀ s•ÖnAyiriŠNM. nl t H qÙAENA atien avÀ sH E nhiŠNM. avÀ viEvkzAliyAkNM. avÀ DÄ—ixHwnA kNM. avÀ vi²ÖnAyiriŠNM. sVyM niy×iÆvAÀ k}ivu™vnAyiriŠNM. 9 avÀ nAM pWi–iÆ• stY˜ieÀR vizVsHt a½gAmi ŒyiriŠNM. stYs ÓmAy ŸpEdz˜AÇ jne˜ shAyiÆ vAÀ o¯ m†–À zåiy…™vnAyiriŠNM. 5

stY˜inH qtirAyi pWi–iÆ•vÄ et ·ANH ec•@•et•H etLiyiŠAÀ èApHti y…™vnAkNM o¯ m†–À. 10 a½sriŠA˜v¯M kAtlilÂA˜ kA rYÍÅ sMsAric•@ anYer et·Ay pAt yiElŠH nyiÆ•v¯mAy ›·vALikÅ aEnk¯ìH. jAtikÅ pricHECdn k}i ŠNM qÝ pRy…•ver–·iyANH {AÀ m…KYmAy…M sMsAriÆ•tH. 11 ö˜rM aÄسnYmAy BAxNÍLiÇ ni•H aver twy…vA½M avÄÆ et·@ p·ieyÝ §ìiŠANiÆvA½M o¯ sByiel m†–nH k}ivuìAkNM. avÄ pWi–iEŠìA˜ kArYÍÅ ŸpEdzic• H ›w…MbÍeL m…}uv½M tkÄÆkyANH. jn ÍeL kbLi–iŠA½M pNM ŸìAŠA½M mAÒmANH avÄ aŠArYÍÅ ŸpEdziÆ •tH . 12þEƒ˜yiel jnÍÅ qE–A}uM k™M pRy…•v¯M d…xHwm]gÍL@M -jiÆk mAÒM ec•@• mwiy¯Mÿ ŒeN•H av¯ew te• o¯ èvAckÀ pR’u. 13Œ èvA ckeÀR vAÆkÅ zriyANH. atinAÇ Œ m½xYErAw… pRy…k, avÄÆ et·i E–Ayi q•H. nI avErAw… kÄznmAyi ep¯mARNM. aE–AÅ avÄ av¯ew vizVAs˜iÇ blvAãArA›M. 14a E–AÅ avÄ stYM sVIkriŠA˜v¯ew kTkÅ sVIkriŠyilÂ. 15 niÄ—lÄŠH ql A M niÄ—lmANH . q•AÇ pAp˜iÇ m…}ukiyvÄÆM avi zVAsikÅÆM oÝM niÄ—lmlÂ. yTAÄ Ø˜iÇ av¯ew ciÙkÅ d…xHwmAyi˜I ¯ky…M stYe˜ÆRic•@™ av¯ew aÙ ŠrNM nzi–iŠe–w…ky…M ecyH t iri ÆÝ. 16avÄÆ eedve˜ aRiyAem•H avÄ pRy…Ý. q•AÇ av¯ew d…xHkÄ —ÍÅ eedve˜ avÄ sVIkriŠyi elÂ Ý kANiÆÝ. avÄ ByÜrãA¯M a½sriŠAÀ vim…K¯M yAetA¯ nl kArY˜i½M ekA™¯tA˜v¯mA›Ý. stY ŸpEdzM piÚw¯k yTAÄØ ŸpEdzM piÚw¯•ti½ Evìiy…™ kArYÍÅ ec•AÀ niÍÅ jnÍELAwH pRyNM. 2èAy˜iÇ m…tiÄ• pu¯xãAer Œ´niy×it¯M gQrvè ät¯M viEvkikL@M Œ›vAÀ pWi–i Æk. avÄ vizVAs˜iluM sH E nh ˜iluM shixHNtyiluM blM Ÿ™vrA kNM. 3 vi²ÖjIvitM nyiŠAÀ m…tiÄ• OIkeL pWi–iÆk. anYÄeŠtier sMsAriŠAtiriŠA½M amitmAyi vI’u ›wiŠAtiriŠA½M aver pWi–iÆk.

2


1165 nlÂtH qÙAENA atH Œ OIkÅ pWi –iŠe“. 4aE–AÅ BĘAvieny…M ›“i keLy…M sHEnhiŠNem•H y…vtikeL pWi–iŠAÀ avÄÆ k}iy…M. 5 viEvkmti kL@M ²Ö¯M vI“@kArYM EnAÆ•v¯M dy y…™v¯M BĘAviEnAwH viEDytVm…™v ¯mA›vAÀ y…vtikeL avÄÆ pWi–i ŠAÀ k}iy…M. aE–AÅ eedvM nm…Æ t• ŸpEdze˜ vimÄziÆvAÀ ŒÄÆM k}i y…kyilÂ. 6 ö«EpAel te• viEvkikLAkAÀ y…vAŠELAw…M pRy…k. 7 sÄv•v}ikLiluM y…vAŠÅÆ mAt] k yAkAÀ tŠvÌM niÍÅ sÇèv]˜ikÅ ec•NM. niÍÅ pWi–iÆEÛAÅ stYsÓ¯M gQrvm…™ v¯M ŒkNM. 8vimÄziŠAÀ k}iyA˜ vÌM, pWi–iÆEÛAÅ stYM pRy…k. aE–AÅ niÍÅeŠtier EmAzmAyi oÝM pRyAnilÂA˜«ekAìH niÍL@ew qti rALi l‘iÆM. 9 awimkÅ ŒyiriÆ•vErAwH öŠArY ÍÅ pRy…viÀ. qŠAlÏM av¯ew Ÿwm keL avÄ a½sriŠNM. av¯ew Ÿwm keL èItie–w…ÏvAÀ avÄ æmiŠNM. avÄ av¯ew ŸwmkELAwH vAdiŠy…m¯tH. 10 avÄ av¯ew ŸwmkLiÇniÝM EmAxHwi Š¯tH. tÍÅ vizVsHtrAeN•H avÄ ŸwmkeL kANiŠNM. n—…ew r•knAy eedv˜ieÀR ŸpEdzÍÅ nlÂtAeNÝ kANiÆvAnAyi avÄ ec•@• qlÂA ·i½M awimkÅ öŠArYÍÅ ec•NM. 11 eedväp nm…ŠH nÇke–“iriÆÝ. Œ äpyHŠH Œery…M r•iŠA½™ k}i vuìH. 12ElAkM n—eLeŠAìH ec•iŠAnA #hiÆ• cI˜kArYÍÅ ec•Atiri ŠA½M eedv˜ientirAyi jIviŠAtiri ŠA½M aveÀR äp ne— pWi–iÆÝ. eedvEsvnM ecyHt@ekAìH öQ ElAk ˜iÇ jIviÆvA½M sVyM niy×itvuM nItiprvuM Œy jIvitM nyiŠA½M aveÀR äp ne— pWi–iÆÝ. 13n—…ew mhAeedvvuM r•k½mAy Ey²ƒisHt@ vieny…M kAÏniÇÆEÛAÅ nAM aÍ en jIviŠNM. avÀ n—…ew vliy ètYAzyANH. mhtVE˜Aw…œwi avÀ vriky…M ec•@M. 14avÀ nm…ŠH sVyM nÇki. qlÂA d…xHwtkLiÇniÝM ne— EmAcitrAÆvAÀ avÀ mric•@. qE–A}uM nl« ec•@vAÀ Œ#hiÆ• ne— av eÀR vi²ÖjnmAÆvAnAyi avÀ mric•@. 15 öQ kArYÍÅ jnÍELAw… pRy…viÀ. ninŠti½ pUÄÌADikArm…ìH. atinAÇ jnÍeL zåie–w…˜A½M ecE•ìtH qÙAeNÝ pRy…vA½mAyi öQ aDi kArM ŸpEyAgiÆk. nI agNYenÝ k¯«vAÀ orAeLy…M a½vdiŠ¯tH. zriyAy mAÄ‹M öQ kArYÍÅ ec•@vAÀ avÄ oAÄŠ Nem•H avErAw… pRy…k+ EntAŠãA ÄÆM aDikArikÅÆM viEDyrA›• ti½M sÇèv] ˜ ikL@ew a½xH W An

3

tIe˜AsH 2:4-3:13

˜i½ t•ARA›•ti½M 2o¯ d…xHwty…M o¯venÆRic• @ M pRyAtiriÆ•ti½M anY¯mAyi smADAn˜iÇ jIviÆ• ti½M anYErAw… sQmYrAyiriÆvA½M m·@™vErAw… mrYAdy…™vrAyiriÆvA½M. ql A vErAw…M öÍen ep¯mARNem•H vizVAsikELAwu pRy…k. 3 pìH n—L@M vifHFikLAyi¯Ý. n—Å a½sriŠA˜v¯M vÉiŠe–“v¯M qlÂA tr˜ilu™ vikArÍÅÆM EmAhÍ ÅÆM awimkL@mAyi¯Ý. d…xHwt ecyHt@M asUyAluŠL@mAyi nAM jIvic•@. jnM ne— evRuÆky…M nAM prsHprM evRuÆ ky…M ecyHt@. 4 q•AÇ aE–AÅ n—…ew r•knAy eedvM nE—AwH k¯Ny…M sHEnhvuM kANic•@. 5eedvsm•M nIti y…™ èv]˜i ecyHt«ekAìl ètYut aveÀR k¯N ekAìH avÀ ne— r•ic•@. ne— putiy jnmAÆ• k}ukÇ ekAìH avÀ ne— r•ic•@. pri²ÖA ´Avu v}i ne— pu«tAŠi avÀ r•ic•@. 6n—…ew r•knAy Ey²ƒisHt@ v}i pri²ÖA´Avien m…}uvnAyi eedvM n—iElŠH pkÄÝ tÝ. 7 aveÀR äpyAÇ nAM eedvE˜AwH nItIkrNM èApic•@. a«ekAìH nAM ètI•iÆ• nitYjIven èApiŠAÀ k}iy…M. ötANH n—…ew ètYAz. 8öQ ŸpEdzM stYmANH. ŒL@kÅŠH öQ kArYÍeLAeŠ mnÈi lA›Ýeì•H tIÄc• e –w…˜NemÝM {AnA#hiÆÝ. aE–AÅ eedve˜ vizVsic•vÄÆ nl« èvĘiÆvA nAyi av¯ew jIvitM ŸpEyAgiÆ• tinH æÖy…ìA›M. qlÂAvery…M shAyi Æ• nl kArYÍLANH öv. 9 EBAx˜M niR’ vAdètivAdÍLiÇ ŽÄe–w…•vriÇniÝM nixH è EyAjn mAy ›w…MbcriÒÍÅ pRy…•vriÇ niÝM EmAezy…ew nYAyèmANe˜ ec•AlÂi èzHnÍL@M klhvuM ŸìAÆ• vriÇniÝM akÝ niÇÆviÀ. a˜rM kArÍÅ vYÄØvuM jnÍÅŠH yAetA¯ èEyAjnM ec•A˜vy…mANH . 10orAÅ vAdètivAd˜inH kArNM o¯Æe•ÜiÇ av½ tAŠI« nÇ›k. pie•y…M avÀ tÄŠÍÅŠH kArNŠArnA›ÝevÜiÇ vIìuM tAŠI« nÇ›k. pie•y…M a« «w¯ÝevÜiÇ av½mAyi öwp}k¯tH. 11 a˜rM orAÅ pApiy…M d…xHw½M Œ eN•H niÍÅŠRiyAmElÂA. avÀ et·@kA rnAeN•H aveÀR pApM etLiyiÆÝ. oAÄ—iEŠì cil kArYÍÅ 12 ŒÄe˜mAsienEyA aelÂÜiÇ tihi eŠAsienEyA {AÀ nieÀR aw…E˜ŠH ayÆEÛAÅ nieŠAe–AlisiÇ qeÀR aw…Ï v¯vAÀ tIëmAyi æmiŠNM.öQ m’ukAlM aview eclv}iŠAÀ {AÀ tI¯mAnic•iriÆÝ. 13EsnAsH q• vŠI luM ae–AElÂAsuM aviewni•A¹ puR e–w…k. av¯ew yAÒyHÆ ninŠAvu •tH qlÂAM ec•@k. ŒvzYm…™etlÂAM


tIe˜AsH 3:14-15

1166 14

avÄÆìH q•H ŸR–@v¯˜NM. sÇ èv]˜i ec•@•tinAyi av¯ew jIvi te˜ ƒme–w…ÏvAÀ n—…ew jnÍÅ tIÄc•yAy…M pWiŠNM. awiyÙirmAy ŒvzYÍÅ niREv·u•ti½Evìi avÄ ö« ec•NM. aE–AÅ n—…ew jnÍÅ

ŸpEyAg³nYmAy jIvitM nyiŠyilÂ. 15 öview qE•AewA–M Ÿ™verlÂAM niÍeL v•nM ec•@Ý. vizVAs˜iÇ {ÍeL sHEnhiÆ• qlÂAvÄÆM v•nM pRy…k. äp niÍELAw… œwiy…ìAyiri Še“!


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 56 titus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you