Page 1

1155

tiemAeTeyAsi½ q}utiy o•AM ElKnM 1

n—…ew r•knAy eedv˜ieÀRy…M ètYAzyAy ƒisHt@Ey²vieÀRy…M ŒjH{èkArM ƒisHt@Ey²vieÀR ae–AsHtlnAy 2 epQelAsH vizVAs ˜iÇ qniÆ yTAÄØpuÒnAy tiemA eTeyAsinH q}u«•tH. n—…ew pitAvAy eedv˜ieÀRy…M n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH t @vi eÀRy…M äpy…M k¯Ny…M smADAnvuM ŸìAke“. vYAj ŸpEdz˜ientiery…™ tAŠItH 3 nI qePesAsiÇ tAmsiŠNM q•H {AÀ ŒvzYe–w…Ý. meŠEdAnYyiElÆ EpAyE–A}uM {Ani« pR’i¯Ý. qeP esAsilu™ cilÄ stYvi¯ÖmAy ŸpEdzM pWi–iÆÝ. astYA´kmAy ŸpEdzM pWi–iÆ•ver atiÇniÝM twÈe–w…˜AnAyi nI aview niÇÆk. 4 et·Ay kTkLiluM enw…ÜÀ ›w…Mb criÒÍLiluM m…}uki tÍL@ew smyM pA}AŠ¯et•H avErAwu pRy…k. av eyAeŠy…M tÄŠÍÅŠH öwyAÆkEy ŸZ. aetAÝM eedv˜i½Evìiy…™ èvĘnÍeL shAyiŠyil . eedv èv]˜i vizVAsM ekAìANH ecE•ìtH. 5 jnÍÅŠH sHEnhM ŸìAÆk q•tANH öQ ŒjH{y…ew l•YM. Ÿ˜mvizVAsvuM zriey•RiyAvu•« ec•A½™ o¯ ŠvuM ²ÖXdyvuM öQ sHEnhM lBiÆ •tinAvzYmANH. 6cilÄ öetAÝM ec yHti“ilÂ. Pl³nYmAy kArYÍÅ pR’H avÄ d†er al’H tiriy…Ý. 7 avÄŠH zAOimArAkNM q•AÇ avÄŠH avÄ pRy…•tienÆRic•@ EpAluM aRikyilÂ. avÄÆR–@ìH qÝ pRy…• kArYÍÅ EpAluM avÄÆ mnÈilA›•ilÂ. 8 o¯vÀ nYAyèmANM zriyAMvÌM ŸpEyAgiÆEÛAÅ nYAyèmANM ne• •H nm…ŠRiyAM. 9 nl ŒÅŠAÄÆ Evìi yl nYAyèmANM ŸìAŠiyiriÆ•et•H nm…ŠRiyAM. nYAyèmANe˜ qtiÄÆ• vÄÆM nYAyèmANM piÚwrAÀ vis— tiÆ•vÄÆM Evìiy…™tANH nYAyè mANM. eedvE˜Aw… bµmAnÆRvu™v ÄÆM pApikÅÆM a²ÖÄÆM mtniEx DikÅÆM mAt]pit]hÙAŠÅÆM ekAlyA LikÅÆM 10eelMgikpApÍÅ ec•@•v ÄÆM sVvÄ‹EBAgikÅÆM awimkeL viÇÆ•vÄÆM ½N pRy…•vÄÆM astYmAy ŸpEdzÍÅeŠtier qeÙ ÜiluM ec•@•vÄÆM Evìiy…™tANH nYAyèmANM. 11pWi–iÆvAnAyi eedvM qniÆ t• suviEzx˜ieÀR o¯ BAg mANH Œ ŸpEdzM. mhtVpUÄÌmAy Œ

suviEzxM a½g]hItnAy eedv˜iÇ niÝM Ÿ™tANH. eedvk¯NyÆ H n•i qe• vizVsic• H , av½Evìi EsvnM ecE•ì öQ EjAli qe• Žløi c•tinH n—…ew kĘAvAy ƒisHt@Ey² vinH {AÀ n•i pRy…Ý. avÀ qniŠH k¯˜H tÝ. 13m…ÀpH ƒisHt@Ey²vien tier sMsAric•…M aven pIFi–ic•@M aven m…Rie–w…˜AnAyi pl kArYÍÅ ec•@ky…M ecyHt@. {AÀ ec•@•etÙA eN•H qniÆ te• aRiyAÀ pAwilÂA ’«ekAìH eedvM qE•Aw… k¯N kANic•@. {AÀ avizVAsiyAyi¯•E–A }ANH aŠArYÍÅ ecyHttH. 14Œ äpEyA ewA–M vizVAsvuM ƒisHt@Ey²vilu™ sHEnhvuM qniŠH krgtmAyi. 15 {AÀ pRy…•tH stYmANH. niÍÅ a« pUÄÌmAy…M sVIkriŠNM. pApi keL r•iÆvAÀ ƒisHt@Ey² ®miyi ElÆ vÝ. Œ pApikLiÇ Ž·vuM èDA niyAyi¯Ý {AÀ. 16atir· •m tniŠH Ÿeì•H kANiÆvAÀ tŠviDM ekAw…M pApiyAy qE•AwH ƒisH t @ k¯N kANic•@. ƒisHt@viÇ vizVsiÆ•v ÄÆM nitYjIv½™vÄÆM {AÀ ŸdAhrN mAkNem•H ƒisHt@ Œ#hic•@. 17qE• ÆM BriÆ• rAjAvinH sHt@tiy…M Œd rvuM ŸìAyiriŠe“. aven kA¹vAEnA nzi–iÆvAEnA sADiŠilÂ. Žkeedv ˜inH qe•E•ÆM sHt@tiy…M bµmAn vuM ŸìAyiriŠe“. ŒEmÀ. 18 qniÆ o¯ mk½ «lYnAy tiemAeT eyAEs, {AÀ nineŠA¯ kløn t¯Ý.öQ kløn pìH nie•ÆRic•@ìAy èvcn ÍL@mAyi oÏ EpA›ÝìH. Œ èvcn ÍeLeyAeŠ piÚwrA½M vizVAs˜i nAyi nl y…ÖM nwÏvA½M EvìiyANH öQ kArYÍÅ {AÀ niE•Aw… pRy…•tH. 19 vizVAs˜ieÀR mAÄ‹˜iÇ «w¯ky…M zri q•H nI aRiy…•tH ec•@ky…M EvNM. cilÄ ö« ecyHti“ilÂ. av¯ew vizVAsM nzi–iŠe–w…ky…M ecyHt@. 20 µmneyAsuM aelûsÙ¯M atANH ecyHttH. eedv˜ientier sMsAriŠ¯ et•RiyiŠAÀ Evìi {AÀ aver sA˜A½ ekAw…Ï. 12

pu¯xãAÄÆM OIkÅÆM Evì cil c“ÍÅ qlÂA m½xYÄÆM Evìi èAÄØiÆ vAÀ {AÀ ŒdYmAyi ŒvzYe–w…Ý. ql A m½xYÄÆMEvìi eedvE˜Aw… sMsAriÆk. jnÍÅŠH ŒvzYm…™tH

2


1 tiemAeTeyAsH 2:2-3:15

1156

avEnAw… EcAdiÆky…M n•iy…™vrA› ky…M ec•uk. 2 rAjAŠãAÄÆM aDikAri kÅÆM Evìi èAÄØiÆviÀ. eedv E˜Aw…™ niR’ ŒrADnEyAw…M bµmA nE˜Aw…M œwiy…™ sVcHCvuM smADAn pUÄÌvumAy jIvitM nm…Æ lBiŠAÀ Œ EntAŠãAÄÆEvìi èAÄØiÆk. 3 ötH nl « M n—…ew r•knAy eedve˜ èItie–w…Ï•«mA›Ý. 4ql A m½ xY¯M r•èApiŠNem•H eedvM Œ#hi ÆÝ. qlÂA m½xY¯M stYM aRiyN emÝM avÀ Œ#hiÆÝ. 5o¯ eedvEm ŸZ. eedvE˜Aw… EcrAÀ o¯ mAÄ‹Em ŸZtA½M. Œ mAÄ‹M m½xY½M œwiyAy Ey²ƒisHt@vilUewyANH. 6qlÂA m½xY ¯Ewy…M pApprihArmAyi Ey² sVyM smÄ–ic•@. qlÂA m½xY¯M r• èApiŠ Nem•H eedvM Œ#hiÆ•tieÀR etLi vANH Ey². avÀ zriyAy smy˜ANH v•tH. 7 a«ekAìANH suviEzx èsM g˜inAy…M o¯ ae–AsHtlnAy…M {AÀ tire’w…Še–“tH . ({AnI–Ry…•tH stYmANH, k™mlÂ.) jAtikÅÆ™ aÖYA pknAyANH qe• tire’w…˜tH. vizV siÆvA½M stYM aRiy…vA½M {AÀ aver pWi–iÆÝ. 8 qlÂAyiwÏm…™ pu¯xãAÄ èAÄØi ŠNM qÝ {AÀ Œ#hiÆÝ. èAÄØn yHŠiwyiÇ krÍL@yÄÏ• öQ pu¯x ãAÄ tIÄc• y Ay…M vi²ÖrAyiriŠNM. avÄ EkApixHWErA tÄŠiÆ•vErA Œk ¯tH. 9 OIkÅ tÍÅÆ EyAjic• vOM DriŠNemÝ {AÀ ŒvzYe–w…Ý. aÙsi½M qLimÆM EcÄ• vOÍ LANH OIkÅ DriEŠìtH. avÄ tÍeL ˜e• su•rikLAÆvAÀ Evìi ŒkÄx kÍLAy EkzAlÜArÍELA sVÄÌEmA m…E˜A vil œwiy vOÍELA ŸpEyA giŠ¯tH . 10sÇèv]˜ikLilUew avÄ sVyM su•rikLAke“. eedve˜ ŒrADi ÆÝ qÝ pRy…• OIkÅ Œ nil yiÇ su•rikLAke“. 11 mQnmAyi Ek“i¯Ý pUÄÌmAyi a½ sriŠAÀ t•AERAew o¯ OI pWiŠe“. 12 o¯ pu¯xen pWi–iÆvAÀ {AÀ OI yHŠH a½mti ekAw…ŠilÂ. pu¯xen BriÆ vA½M OIyHŠH a½vAdM nÇkilÂ. OI zAlInyAyi te• «wrNM. 13qÚekA eì•AÇ ŒdAmienyANH ŒdYM s]xHwi c•tH. hv•ey pi•IwANH eedvM s]xHwi c•tH. 14œwAet, pizAcinAÇ kbLi–iŠ e–“«M ŒdAmlÂ. pizAcinAÇ vÉiŠ e–“H pApiyAy«M OIyANH. 15vizVAs ˜iluM sHEnh˜iluM vi²ÖiyiluM zri yAy niy×N˜iluM avÄ «w¯kyA eNÜiÇ avÅ mŠeL èsvic•H r• èApiÆM. sBA EntAŠãAÄ {AÀ pRy…•« stYmANH. o¯ m†–nA ›vAnAyi o¯vÀ kWinæmM nwÏÝ qÜiÇ avÀ o¯ stHèv]˜iyANH Œ# hiÆ•tH. 2o¯ m†–À m½xYÄŠH zriyAy…M

3

vimÄziÆvAÀ p·A˜viDM nl v nA kNM. avnH o¯ BArYEy pAw…Z. m†–À Œ´niy×NM Ÿ™v½M viEvkiy…mA yiriŠNM. m·@ m½xYÄŠH avEnAw… bµmAnM ŸìAkNM. teÀR vI“iElŠH ŒL@keL sVIkriÆvAÀ s•ÖnAyi avÀ jnÍeL shAyiŠNM. avÀ o¯ nl ŸpEdxHwAvH ŒyiriŠNM. 3 avÀ amitmAyi vI’H ›wiŠ¯tH. aƒmAså nAkAet sQmY½M smADAnèIy½M ŒyiriŠNM. avÀ Dne˜ sHEnhiÆ •vÀ Œk¯tH. 4avÀ sV›w…Mb˜iel te• o¯ nl EntAvAyiriŠNM. ayA L@ew mŠÅ ayAeL pUÄÌmAy bµmAn E˜Aew a½sriŠNem•ÄØM. 5sV› w…Mb˜iel EntAvAkAÀ k}iyA˜vnH eedv˜ieÀR sBey qÍen EvìviD ˜iÇ æÖiÆvAÀ k}iy…M? 6q•AÇ o¯ pu«vizVAsi m†–À Œk¯tH . atH aven vLer ahÜAriyAŠiEyŠAM. aE–AÅ av½M pizAcH viDiŠe–“« EpAel teÀR ahÜAr˜ieÀR EpriÇ viDiŠe–w…M. 7o¯ m†–À sByHÆ puRÏ ™vErAw…M bµmAnM Ÿ™vnAkNM. aE–AÅ avÀ anYrAÇ vimÄziŠe– wAety…M pizAcieÀR ekNiyilke–wA ety…miriÆM. sByiel shAyikÅ öEt EpAel m½xYÄÆ bµmAniŠA vu• ŒL@kLAyiriŠNM fIŠãAÄ. övÄ tÍÅ ŸE”ziŠA˜ kArYÍÅ pRyA ˜v¯M amit mdYpAn˜inAyi tÍL@ew smye˜ ŸpEyAgiŠA˜v¯M ŒkNM. anYer kbLi–ic•H pNm…ìAŠAÀ æmi Æ•v¯M Œk¯tH. 9 avÄ eedvM nm…Æ evLie–w…˜i˜• stYe˜ kÄznmAyi piÚw¯•v¯M zriey•RiyAvu•tH ec•@•v¯mAyiriŠNM. 10Œ m½xYer niÍÅ ŒdYM prI•iŠNM. avriÇ ete·AÝM öelÂÜiÇ avÄŠH fIŠãA rAyi EsvnM ec•AM. 11öEtEpAel OI kL@M anY¯ew bµmAnM ŒÄ‘iÆ•v rAyiriŠNM. anYerÆRic•H d…xHwt pR y…• OIkLAk¯tH . avÄ Œ´niy ×NM Ÿ™v¯M qlÂAŠArYÍLiluM vizVA sEyAgY¯mAyiriŠNM. 12fIŠãAÄÆM o¯ BArYEy pAw…Z. avÄ av¯ew mŠ ÅÆM ›w…Mb˜i½ te•y…M nl EntAŠ LAyiriŠNM. 13n•Ayi EsvnM ec•@• vÄ sVyM ŒdrNIy ÐAnÍÅ Enw…Ý. ƒisHt@Ey²vilu™ av¯ew vizVAsM avÄŠH mh˜Ay ŸR–Ayi vĘiÆM. 8

n—…ew jIvit˜ieÀR rhsYM niÍL@ew aw…ŠÇ EvgM ve•˜AÀ k}iy…em•H {AÀ k¯«Ý. q•AÇ öQ kArYÍÅ öE–AÅ {AÀ q}u«kyANH. 15 qniŠH öE–AÅ v¯vAÀ sADiÆ•iel ÜiÇ œwi eedv˜ieÀR Bvn˜iÇ m½ xYÄ tIÄc• y Ay…M ecE•ìeteÙ•H niÍÅ aRiy…M. Œ BvnM jIviÆ• eed v˜ieÀR sByANH. eedv˜ieÀR sB stY˜ieÀR tAÍuM awi˜Ry…mANH . 14


1157 16

sMzyElzemEnY, n—…ew ŒrADnA jIvit˜ieÀR rhsYM mh˜ANH+ o¯ m½xYzrIr˜iÇ ƒisHt@vien nm…Æ kA“i˜Ý. avÀ zriyA eN•H Œ´AvH etLiyic•@; d†tãAÄ aven kìu. aven–·iy…™ su viEzxM jntkL@ew öwyiÇ èsM giŠe–“@; ElAk˜ilu™ m½xYÄ avniÇ vizVsic•@; mhtV˜iÇ avÀ sVÄ‹˜iElŠH ŸyĘe–“@. vYAj ŸpEdxw H AŠeLÆRic@• ™ tAŠItH vrAniriÆ• kAlÍLiÇ sEtYApEd zÍeL vizVsiÆ•tH cil ŒÅ ŠAÄ niÄÏem•H pri²ÖA´AvH vYå mAyi pR’i“@ìH . avÄ vÉiÆ• Œ´AŠeL a½sriÆÝ. avÄ ®tgN ÍL@ew ŸpEdzM sVIriÆÝ. 2½NyrilU ewy…M ŒÅŠAer kbLi–iÆ•vrilUew y…mANH Œ ŸpEdzÍÅ v¯•tH. avÄŠH et·@M zriy…M tiric•RiyAÀ k}iyilÂ. av ¯ew viEvcnAzåi ¡“@ p}u˜ ö¯ ÛAÇ nzi–iŠe–“« EpAelyANH . 3 vivAhM ec•@•tH et·AeN•H avÄ pRy…Ý. tiÝvAÀ pAwilÂA˜tAyi cil ŒhArvsHt@ŠL@eìÝM avÄ pRy…Ý. q•AÇ eedvmANH aetlÂAM s]xHwic•tH. vizVAsikÅÆM stYM aRiyAvu•v ÄÆM öQ ŒhArvsHt@ŠÅ n•iEyAew ŸpEyAgiŠAM. 4 eedvM s]xHwic•etlÂAM nlÂtANH. eedv˜iÇniÝ n•ipUÄv•M sVIkriÆkyAeNÜiÇ eedvM s]xHwic• qÙiEny…M nirsiEŠìivrilÂ. 5eedvM s]xHwic•etlÂAM eedv˜ieÀR vAÆekA ìuM èAÄØnekAìuM vi²ÖmAŠe–w…M.

4

ƒist H @Ey²vieÀR Ÿ˜m dAsnAyiriÆk 6 öŠArYÍeLlÂAM aviewy…™ sEhAd rÍELAw… pRy…k. nI ƒisHt@Ey²vieÀR o¯ Ÿ˜m dAsnAeNÝ ö« etLiyiÆM. nl vizVAsvcnÍÅ ekAìuM nl Ÿp EdzÍeL piÚwÄ•« ekAìuM ŒNH nI zånAyetÝ nI kANiÆM. 7eedv˜i eÀR stYvumAyi EcÄÝ EpAkA˜ niÈArkTkÅ ŒÅŠAÄ pRy…M. Œ kT keL piÚwr¯tH . eedve˜ yTAÄØ mAyi EsviÆvAÀ (²æUxiÆvAÀ) nI sVyM aBYsiÆk. 8zrIre˜ niy×i ŠAÀ pWiÆ•tH cil tr˜iÇ shAyk rmA›M. q•AÇ eedve˜ EsviÆ•tH niÍeL qlÂAviD˜iluM shAyiÆM. öQ jIvit˜iluM BAviyiluM niÍÅŠH atH a½#hÍÅ ekAìuv¯M. 9 {AÀ pRy… •tH zriyANH. niÍLtH pUÄÌmAyi sVk riŠNM. 10öetAÝ ekAìANH {ÍÅ èvĘiÆ•«M EkÂziÆ•«M. jIviÆ • eedv˜iÇ n—Å ètYAz pulÄÏ Ý. avniÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM èEtYkmAyi avÀ r•knANH. 11 öQ kArYÍÅ pWi–iÆky…M kløiÆk y…M ec•@k. 12nI ecRu–emÜiluM niÈAr em•m“iÇ niE•Aw… ep¯mARuvAÀ Œer

1 tiemAeTeyAsH 3:16-5:10

y…M a½vdiŠ¯tH. vizVAsikÅŠH o¯ mAt]kyAyi nI jIviÆk. nieÀR vAÆ ekAìuM jIvitrItiekAìuM sH E nhM ekAìuM vizVAsMekAìuM ²ÖtyAÄ• jIvitM ekAìuM a« èkwi–iÆk. 13«w ÄÝM jnÍÅŠAyi ti¯ev}uÏkÅ vA yic•H pWi–ic•H aver zåie–w…Ïk. {AÀ v¯•«ver a« ec•@k. 14ninÆ ki“iyvrM èEyAjne–w…Ï• kArYM oAÄÆk. m†–ãAÄ eekvc•E–AÅ èAÄØ nAsmy˜H ŸìAy èvcnM v}iyANH Œ vrM ninÆ lBic•tH. 15Œ kArYÍ eLAeŠ «wÄÝ ec•@k. nieÀR jIvitM pUÄÌmAy…M öQ kArYÍÅŠAyi viniEyA giÆk. aE–AÅ nieÀR èv]˜i puErAg miÆÝ q•H ŒÅŠAÄÆ mnÈilA›M. 16 nieÀR jIvit˜iluM ŸpEdz˜iluM æÖAluvAyiriÆk. zriyAyi jIviÆ •«M pWi–iÆ•«M «wÄÝM niÄv•hi Æk. aE–AÅ nIy…M nieÀR ŸpEdzÍÅ æviÆ•v¯M r•iŠe–w…M. anY¯emAÏ™ jIvit˜inH cil c“ÍÅ vEyADikEnAwH EkApBAxNM a¯tH. pkrM avEnAwH sVpitAviEnAew• EpAel sMsAriÆk. ecRu–ŠAErAwH sEhAdrEnAew•EpAel öwepw…k. 2 m†˜ OIkELAwH a—EyAew• EpAel ep¯mARuk. ecRu–ŠArikeL sEhAdri kÅ q• EpAel k¯«k. qE–A}uM av ErAwH n•Ayi ep¯mARuk. 3 stYmAyi ŽkAkinikLAy viDvkeL sMr•iÆk. 4 o¯ viDvyH Š H mŠL@M ekAc•@mŠL@M ŸeìÜiÇ avÄ ŒdYEm mn ÈilAEŠìtH ötANH. tÍL@ew mAtApi tAŠeL shAyic•@ekAìH av¯ew sV› w…MbE˜AwH ŒdrvH kANiÆk. ötiÇ œew tÍL@ew mAtApitAŠELAw…M a–†– EnAw…M a—†—EyAw…M Ÿ™ kwm niREv·A nA›M. ötH eedve˜ èItie–w…ÏM. 5 o¯ viDv yTAÄؘiÇ ŽkAkiniy…M niÈ hAyy…M ŒyvÅ ŒeNÜiÇ teÀR sMr •NM eedv˜iÇniÝM ètI•iÆM. Œ OI rAvuM pkluM èAÄØic•@ eedv E˜AwH shAyM EcAdiÆÝ. 6 q•AÇ sVyM èItie–w…˜AÀ teÀR te• jIvitM viniEyAgiÆ• viDv jIvi ÆÝ qÜiluM yTAÄؘiÇ mric•@ k}i ’vLANH. 7anYÄŠH ›·M pRyAÀ p·A ˜ viD˜iÇ tÍL@ew ›w…MbÍeL sMr •iŠAÀ aviewy…™ vizVAsikELAw… niÄE”ziÆk. 8o¯vÀ teÀR sVÙM ŒÅ ŠAer sMr•iŠNM. aveÀR sVÙM ›w…Mbe˜ sMr•iŠNM q•tANH prm èDAnM. a« ec•@•ielÂÜiÇ avÀ stYvizVAsM sVIkric•i“ilÂ. avÀ o¯ avizVAsiEyŠAÅ EmAzŠArnANH. 9 aRupEtA ati½EmElA èAym…™ OIkeL viDvkL@ew p“ikyiÇe–w… ˜NM. avÅ teÀR BĘAviEnAwH vizV sHtyAyi¯•iriŠNM. 10nl kArYÍÅ ecyHt o¯vÅ q• nilyiÇ avÅ a Riye–wNM. sÙAnpripAlnM, atiTi

5


1 tiemAeTeyAsH 5:11-6:9

1158

sVIkrNM, eedvjn˜ieÀR pAdM k}u kÇ, d…+Kit¯ew sMr•NM aÍen qlÂA nl kArYÍÅÆmAyi sVjIvitM ŸpEyA gic•vÅ q•ANH {AÀ aÄØmAÆ•tH. 11 q•AÇ ecRu–ŠArAy viDvkeL Œ gN˜iÇ kNŠAŠ¯tH. avÄ tÍeL sVyM ƒisH t @vinH smÄ–iÆEÛAÅ sADArNgtiyiÇ av¯ew zåmAy zArIrikAvzYÍLAÇ avniÇniÝM pAEw akÝmARuM. aE–AÅ avÄ punÄ vivAhitrAkAÀ Œ#hiÆM. 12aE–AÅ avÄ ati½ Evìi viDiŠe–w…M. avÄ ŒdYM ètijH{ ecyHt kArYÍeL ec•A tiriÆ•« ekAìANH viDiŠe–w…•tH. 13 mAÒvuml Œ ecRu–ŠArikLAy viDv kÅ vIw…EtARuM kyRiyiRÍi smyvuM vYÄØmAÆM. avÄ apvAdM pRy…vA½M anY¯ew jIvit˜iÇ vYAp]trA›vA½M «wÍuM. avÄ pRyAÀ pAwilÂA˜ kArY ÍÅ pRy…M. 14atinAÇ ecRu–ŠArik LAy viDvkÅ vivAhitkLAyi, mŠL@™ vrAyi g] h sMr•NM nw˜Nem•H {AÀ Œ#hiÆÝ. avÄ ö« ec•@em ÜiÇ n—…ew zÒ@vinH aver vimÄziÆ vAÀ kArNM ki“AetyA›M. 15q•AÇ cil y…vviDvkÅ sA˜Aen piÚw rAÀ EnrE˜te• «wÍiyiriÆÝ. 16 vizVAsiyAy o¯ vnity…ew ›w…Mb ˜iÇ o¯ viDv ŸeìÜiÇ avÅ Œ viDvey èEtYkM æÖiŠNM. öv¯ew sMr•NAÄØM sBey ›}–˜ilAŠ¯tH. aÍen v¯EÛAÅ anATkLAy viDv keL sMr•iÆvAÀ sByHÆ sADiÆM.* 17 zriyAy viDM sBey nyiÆ• m†– ãAÄÆM mh˜Ay Œdrvu ki“NM. viEz xic•H èsMgic•@M ŸpEdzic•@M èvĘi Æ• m†–ãAÄŠANH öQ mh˜Ay ŒdrvH ŸìAEkìtH. 18qÚekAeì•AÇ ti¯ev }uÏ pRy…Ý. þDAnYM EvÄtiriÆ• èv]˜i ec•@• emtim]g˜ieÀR vAyH m†wieŠ“ukEyA DAnYM tiÝ•tiÇni•H twy…kEyA ec•¯tH.ÿ* ti¯ev}u˜H öÍ enœwi pRy…Ý, þo¯ pNiŠArnH av eÀR œli ekAw…ŠNM.ÿ* 19 o¯ m†–entiEr ŒErApNM Ÿ•yiÆ •ven æÖiŠ¯tH. Œ m†–À ecyHttH et·AeN•H rEìA m†E•A EpÄ pRy…Ý qÜiÇ mAÒM nI aven æÖiÆk. 20 pApM ec•@•vErAwH avÄÆ et·iE–A eyÝ pRy…k. sBy…ew m…}uv½M m…ÛA ek EvNM öÍen ec•AÀ. aE–AÅ me·lÂAvÄÆM atH o¯ tAŠItA›M. 21öetA eŠ ec•@vAÀ eedv˜ieÀRy…M Ey²ƒi sHt@vieÀRy…M tire’w…Še–“ d†tãA¯ ewy…M m…ÛAek {AÀ niE•Aw… kløiÆÝ. q•AÇ stYmRiy…•ti½ m…ÀpH Œery…M viDiŠ¯tH. öŠArYÍeLlÂAM qlÂA ŒÅ vAkYM 16 cil purAtn #IÆ pti–@kLiÇ, o¯ vizVAsiy…ew ›w…Mb˜iÇ viDvkL@ eìÜiÇ, avÀ aver shAyiŠNem•H kA¹Ý. þDAnYM ... ec•¯tÿH ŸÖrNi Œv. 25+4. þ o ¯ p N i Š A r n H . . . e k A w … Š N M ÿ ŸÖrNi lUEŠA. 10+7.

ŠAErAw…M smmAyi a½vĘiÆk. 22o¯ ven m†–nAÆ•ti½ m…ÀpH sU•Hmt EyAew ciÙiÆk. anY¯ew pApÍLiÇ p»p·¯tH. sVyM ²Öiy…™vnAyiri Æk. 23 tiemAeTeyAEs, nI ev™M mAÒEm ›wiÆÝZ. a« niĘi aløM vI’u ›wiÆk. ö« nieÀR Ÿdre˜ shAyiÆ ky…M œewÕew ErAgiyA›•tiÇniÝ twy…ky…M ec•@M. 24 cil ŒÅŠA¯ew pApÍÅ kANAÀ qL@–mANH. avÄ viDiŠe–w…M q•H av¯ew pApÍÅ kANiÆM. q•AÇ cil ŒL@kL@ew pApÍÅ eevki mAÒEm kA¹vAÀ sADiÕ. 25ŒÅŠAÄ ec•@• nl kArYÍL@ew Ðitiy…M ö«EpAel te•. jnÍÅ ec•@• nl kArYÍÅ kA¹vAÀ qL@–mANH. q•AÇ kA¹ vAÀ Ek z krmAy nl kArYÍÅÆ EpAluM mR’iriŠAÀ sADiŠyilÂ. awimkLAyi“@™ m½xYerl A M av ¯ew ŸwmEyAwH pUÄÌ bµmAnM kANi ŠNM. avr« ec•@EÛAÅ eedvnAmvuM n—…ew ŸpEdzvuM vimÄznviEDymA vilÂ. 2 cil awimkÅŠH vizVAsikLAy ŸwmkL@M ŸìH. a«ekAìH Œ awimkL@M ŸwmkL@M sEhAdrrANH. q•AÇ awimkÅ avErAwH o¯ anAdrvuM kA“¯tH. öQ awimkÅ tÍL@ew vizVAsikLAy Ÿwm keL œw…tÇ emc•mAyi ²æUxiŠNM. qÚekAeì•AÇ Œ awimkÅ tÍÅ sHEnhiÆ• vizVAsikeL shAyiÆk yANH.

6

et·Ay èEbADnvuM yTAÄØ sÛÏM öQ kArYÍÅ jnÍeL nI pR’u pWi –iÆky…M av ec•AÀ Eèri–iÆky…M EvNM. 3cilÄ et·Ay kArYÍÅ pWi–i ÆM. avÄ n—…ew kĘAvAy Ey²ƒi sHt@vieÀR stY ŸpEdzE˜AwH EyAji–@ ™vrlÂ. eedv²æUxÆ™ EnrAy mAÄ‹ E˜AwH oÏEpA›• ŸpEdze˜ avÄ sVIkriŠyilÂ. 4et·Ayi pWi–iÆ•vnH oÝM mnÈilA›kyilÂ. avriÇ niRey ahÜArmAyiriÆM. vAÆkeL–·i tÄŠi c•H klhiÆ•ti½ avÄŠH öxHwM EtA ÝM. aetA¯ ErAgM EpAelyANvÄŠH. atH èzHnÍÅ s]xw H iÆky…M asUyy…M ›·e–w…˜luM klhm…ìAŠluM d…xH w mAy sMzyvuM s]xHwiÆky…M ec•@M. 5 a«mAÒml d…xHwmnsHkriÇniÝ atH tÄŠÍeL jni–iÆky…M ec•@M. avÄŠH stYM nxHwe–“@. eedve˜ ²æUxiÆ •tH pNŠArnAkA½™ o¯mAÄ‹M q•A NvÄ vicAriÆ•tH. 6 o¯vÀ Ÿ™« ekAìH sMt]pHtnA›em ÜiÇ eedv²æUx o¯ven DnvAnAÆM qÝ pRy…•tH stYmANH. 7 nAM ®miyi ElÆ v•E–AÅ oÝM ekAìuv•ilÂ. mri ÆEÛAÅ nm…ŠH oÝM ekAìuEpAkA½M sADiŠyilÂ. 8 atinAÇ nm…Æ B•NvuM vOvuM ŸeìÜiÇ nAM a«ekAìH sMt] pHtrAkNM. 9 pNŠArnAkAÀ Œ#hiÆ •vÀ èElABnÍÅŠH viEDynA›Ý.


1159 avÄ o¯ ekNiyiÇ ake–“iriÆk yANH. aven v]Ne–w…Ï• vYÄØkA rYÍÅ avÀ Œ#hiÆvAÀ «wÍuk yANH. Œ kArYÍÅ m½xYer •yi–ic•H nzi–iÆM. 10DnsHEnhmANH qlÂA˜rM d…xHwtyHÆM kArNmA›•tH. cilÄ œw… tÇ œw…tÇ DnM Œ#hiÆ•«ekAìH stYvizVAsM tYjic•@. q•AÇ avÄ œw…tÇ œw…tÇ d…+KitrAkAÀ sVyM kAr NŠArAyi. oAÄEŠì cil kArYÍÅ q•AÇ nI eedv˜ieÀR m½xYnA ›Ý. atinAÇ öŠArYÍLiÇnie•lÂAM nI o}i’u niÇŠNM. EnrAy v}iyiÇ jIviÆvA½M eedvEsvnM ec•@vA½M vizVAsvuM sHEnhvuM •my…M sQmYt y…M ŸìAyiriÆvA½M æmiÆk. 12oA“ m/ r˜iÇ oAw…•« EpAelyANH niÍL@ew vizVAsM kAÏ sU•iÆ•tH. Œ oA“ ˜iÇ vijyM Enw…•tinAyi Ž·vuM kWi nmAyi æmiÆk. qE•ÆM «w¯• Œ jIvitM ninÆ ki“iey•H tIÄc•e–w… Ïk. Œ jIvitM ki“@vAÀ nI viLiŠ e–“@. ƒisHt@vien–·iy…™ Œ mhA stYM nI pl¯M æÖiÆmARH Ž·@pR’u. 13 eedv˜ieÀRy…M ƒisH t @Ey²vieÀR y…M m…ÛAek {AÀ nineŠA¯ kløn t¯ Ý. epAÙieyAsH pIlAe˜AsieÀR m… ÛAek aEt mhAstYM Ž·@pR’vnA NH Ey²ƒisHt@. qlÂA·i½M jIvÀ pk¯ •vnANH eedvM. öE–AÅ {AÀ niE•AwH pRy…Ý+ 14niE•AwH ŒjH{Apic•iriÆ• kArYÍeLlÂAM ec•@k. Œ kArYÍeLA eŠy…M n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt@ vIìuM v¯•«ver etE·A ›·e–w… ˜ElA œwAet ec•@k. 15eedvM yTA smyM a« nw–AÆM. eedvmANH a½g] hItnAy Žk BrNkĘAvH. qlÂA rAjA ŠãA¯ew rAjAvuM kĘAŠãA¯ew kÄ 11

1 tiemAeTeyAsH 6:10-21

˜AvumANH eedvM. 16oriŠluM mriŠA˜ vÀ eedvM mAÒmANH. m½xYÄŠH aw…Ï EpAkAÀ p·A˜viDM aÒ EzABEyRiy èkAz˜ilANH eedvM Ðiti ec•@ •tH. o¯v½M eedve˜ oriŠluM kìi “ilÂ. o¯v½M eedve˜ kANAÀ k}iy…k y…milÂ.eedv˜inH qE•ÆM bµmAnvuM zåiy…M ŸìAyiriŠe“. ŒEmÀ. 17 öQ ElAk˜ilu™ vsHt@ŠÅ ekAìH sÛ•rAyvÄŠH Œ kløn ekAw…Æk. ahÜriŠ¯et•H avErAwH pRy…k. sÛ ˜illÂ, eedv˜iÇ ètYAziÆvAÀ Œ DnikErAwH pRy…k. Dne˜ ŒæyiŠAÀ p·ilÂ. q•AÇ eedvM ne— atYDikM æÖiÆÝ. ŒsVdiÆvAÀ DArALmAyi qlÂAM avÀ nm…Æ t¯Ý. 18nl« ec•@ vAÀ DnvAãAErAw… pRy…k. sÇŠArY ÍÅ ec•@•tiÇ DnvAãArA›vAÀ avErAw… pRy…k. dAnzIlrAyi avÄÆ ™tH p»vyHÆ•tiÇ s•Öt Ÿ™vrA kAÀ avErAw… pRy…k. 19öÍen ec•@ •tiÇ œew avÄ sVÄ‹˜iÇ tÍÅ ŠAyi sVyM o¯ niDi o¯ÆkyA›M ec •@k. aetA¯ zåim˜Ay awi˜RyA ›M. av¯ew BAvi jIvitM Œ niDiEmÇ ek“ie–AŠAM. aE–AÅ avÄŠH stY jIvÀ Ÿ™vrAkAÀ eklø@™vrAkAM. 20 tiemAeTeyAEs, eedvM nie• pl kArYÍLiluM vizVsic•iriÆÝ. Œ kArY ÍL@ew sur•ittV˜iÇ æÖiÆk. eed v˜iÇniÝ™tlÂA˜ mQFYÍÅ pRy… •vriÇniÝM akÝ niÇÆk. stY ˜ientiEr vAdiÆ•vriÇniÝM o}i ’u niÇÆk. avÄ þaRievÝÿ viLi Æ• ciltH ŸpEyAgiÆM. q•AÇ yTAÄ Ø˜iÇ atH aRivlÂ. 21cilÄ avkA ze–w…M avÄŠH Œ þaRivHÿ Ÿeì•H. aÕ“Ä stYpAWe˜ tYjic• @ . eedv ˜ieÀR äp niÍELAewA–M ŸìAyiri Še“.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html


Malayalam bible 54 1 timothy  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you