Page 1

1153

etÈelAnIkYÄŠH q}utiy rìAM ElKnM 1

n—…ew pitAvAy eedv˜iluM kĘA vAy Ey²ƒisHt@viluM Ÿ™ etÈelA nIkYyiel vizVAsikL@ew œ“˜inH epQelAsuM silVAenAsuM tiemAeT eyAsuM aBivAdYÍÅ En¯Ý. 2 pitAvAy eedv˜iÇniÝM kĘA vAy Ey²ƒisHt@viÇniÝm…™ äpy…M smADAnvuM niÍÅÆìAke“. 3 niÍL@ew vizVAsvuM prsHprm…™ sH E nhvuM vÄÖiÆ•«ekAìH eedv ˜iÇ {ÍÅ niÍÅÆEvìi qE–A}uM n•i pRy…•tH zriyAy kArYmANH. 4a« ekAìH niÍeLÆRic•H m·@ eedvsBkLiÇ {ÍÅ puk}H˜i pRy…Ý. blE˜Aew vizVAsm…™vrAyi niÍÅ «w¯• rIti ey–·i {ÍÅ m·@ sBkLiÇ pRy…Ý. vLer ŽeR buÖim…“@kL@M pIFnÍL@M shic•i“@M niÍÅ ŸRc• vizVAs˜iluM bl˜iluM «w¯Ý. epQelAsH eedv˜ieÀR nYAyviDiey–·i 5 nItipUÄv•mAy eedvviDiy…ew etLi vANH kxHwÍeLlÂAM niÍÅ shiÆ•tH, eedvrAjY˜i½ eedvM niÍeL aÄhrA Æ•tinAyANH. 6zriEyEtA a« eedvM ec•@M. niÍeL buÖim…“iÆ•vÄŠH av½M d…ritÍÅ nÇ›M. 7niÍLiÇ èyAsM Ÿ™ qlÂAvÄÆM eedvM smA DAnM nÇ›ky…M ec•@M. kĘAvAy Ey² atizåiy…™ d†tãA¯mAyi sVÄ ‹˜iÇniÝ v¯EÛAÅ eedvM öQ shAyM nm…ŠH t¯M. 8 eedve˜ aRiyA ˜ver zi•iÆvAnAyi qritIy…mAyi avÀ sVÄ‹˜iÇniÝ v¯M. n—…ew kĘAvAy Ey²vieÀR suviEzxM a½sriŠA˜ver avÀ zi•iÆM. 9 qŠAlE˜ÆM nilniÇÆ• o¯ nzIk rNM ekAìH avÄ zi•iŠe–w…M. kĘA viEnAewA–mAyiriŠAÀ aver a½vdi ŠyilÂ. aver aveÀR mhAzåiyiÇ niÝM ak·i niÄÏM. 10kĘAvH v¯• divsM ö« sMBviÆM. mhtVvuM, bµ mAnvuM teÀR vi²ÖãAriÇniÝM, vizVAsikLiÇniÝM sVIkriÆ•ti½ Evìi Ey² v¯M. vizVAsikeLAeŠ Ey²vieÀR èBAv˜iÇ atH-te–w…M. niÍÅ {ÍÅ pR’ kArYÍÅ vizVsi c•tinAÇ niÍÅ Œ vizVAsikL@ew œ“ ˜iÇ ŸìAyiriÆM. 11 atinAlANH {ÍÅ qE–A}uM niÍ ÅÆ Evìi èAÄØiÆ•tH. avnAÇ viLiŠe–“ nl v}iyiÇ n—…ew eedvM niÍeL shAyiÆ•tinH {ÍÅ èAÄ ØiÆÝ. niÍLilu™ nã, niÍeL

eŠAìH sÇèvĘi ec•iÆÝ. niÍ Lilu™ vizVAsM niÍeL èvĘi–i ÆÝ. öQ kArYÍeLAeŠ œw…tÇ œw…t lAyi ec•@vAÀ eedvM teÀR zåitÝ niÍeL shAyiŠe“ qÝ {ÍÅ èAÄ ØiÆÝ. 12n—…ew kĘAvAy Ey² ƒisHt@vieÀR nAm˜inH niÍLiÇ mhtV m…ìA›em•ti½ {ÍÅ öÍen èAÄ ØiÆÝ. niÍÅŠH ƒisHt@viÇ mhtVM ŸìA›M. Œ mhtVM n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt@vieÀRy…M pitAvAy eedv ˜ieÀRy…M äpyiÇniÝ v¯•tANH. d…xw H t sMBviÆM sEhAdrEr, n—…ew kĘAvAy Ey² ƒisHt@vieÀR vrvien–·icil« { ÍÅÆ pRy…vA½ìH. nAemlÂAv¯M av EnAewA–M sÓiÆ• Œ smye˜ÆRi c•ANH {ÍÅÆ pRy…vA½™tH. 2kĘA vieÀR dinM aw…e˜˜iŠ}i’u q• vYAjèsH t Avn Ek“H pri&miÆkEyA cAÉlYe–w…kEyA ec•¯tH. o¯veÀR sE•zM v}iEyA, ŽetÜiluM èvcn vr˜ilUewEyA, niÍÅ ö« EkÅÆmA yiriÆM. aelÂÜiÇ ŒerÜiluM ötien sMbÓic•H niÍLiÇniÝ v• o¯ kÏ vAyic•@ qÝM pRy…mAyiriÆM. 3 Žet ÜiluM viD˜iÇ niÍeL vifHFikLA ŠAÀ Œery…M a½vdiŠ¯tH. eedv˜inH qtirAyi klApM ŸìAkAet kĘAvH vrikyilÂ. d…xHw½M, nrk˜inH avkAz e–“v½M ŒyvÀ evLie–w…•«ver kĘAvH vrikyilÂ. 4eedvM qÝ viLiŠ e–w…• ql A ·i½M, ŒrADiŠe–w…• qÙi½M, qtirAy…™vnANH Œ d…xHwt y…ew m½xYÀ. avÀ qlÂAvriluM Ÿ•t nA›vAÀ æmiÆÝ. Œ d…xHwm½xYÀ eedv˜ieÀR Œly˜iÇ EpA›ky…M aview öriÆky…M ec•@Ý. aE–AÅ avÀ eedvmAeN•H sVyM pRy…ky…M ec•@Ý. 5 öŠArYÍeLlÂAM sMBviÆem•H {AÀ niÍELAw… EnrE˜ pR’i“@™tH oAÄÆ ÝEìA? 6d…xHwty…ew m½xYen öE–AÅ twy…•etÙAeN•H niÍÅŠRiyAM. zri yAy EnrÏ vrAÀ tŠvÌM avÀ tw ye–“iriÆÝ. 7d…xHwty…ew žFzåi öE–AÅ te• ElAk˜iÇ èvĘiÆ ÝìH. q•AÇ Œ zåiÆ twÈM ŸìA Æ• o¯vÀ ŸìH. avÀ mA·e–w…•« ver a« avÀ «w¯M. 8 aE–AÅ d…xHwt y…ew m½xYÀ ètY•mA›M. teÀR vAyiÇniÝM puRe–w…• zVAs˜AÇ kĘAvAy Ey² aven nzi–iÆM. teÀR vrvieÀR èBAv˜AÇ d…xHwt

2


2 etÈelAnIkYÄ 2:9-3:18

1154 9

y…ew m½xYen avÀ nzi–iÆM. sA ˜AeÀR zåiyAlANH d…xHwty…ew m½ xYÀ v¯•tH. avnH vLer zåiy…ìH. avÀ vYAjmAy DArALM vIrYèv]˜i kL@M, awyALÍL@M, atH-tÍL@M èvÄ ˜iÆM. 10nxHwe–w…•ver ekNiyilA ŠAÀ d…xHwty…ew m½xYÀ qlÂA d…xHw vidYkL@M èEyAgiÆM. stYe˜ sHEnhi ŠA˜tinAlANH avÄ nxHwe–“@ekAìi riÆ•tH. avÄ stYe˜ sHEnhic•i¯ e•ÜiÇ r•epE“En. 11q•AÇ avÄ stYe˜ sH E nhiŠAÀ vis—tic• « ekAìH avriÇ èvĘiÆvAÀ astY ˜ieÀR zåiey eedvM ayyHÆÝ. atieÀR PlmAyi astY˜iÇ avÄ vizVsiÆÝ. 12a«ekAìH stYM vizV siŠA˜vÄÆ nYAyviDiy…ìA›M. avÄ stYM vizVsiÆ•il ; ati½ pkrM d…xHwt ec•@•tH avÄ ŒsVdic•@. 13 kĘAvinAÇ sHEnhiŠe–“ sEhA drEr, niÍÅÆEvìi {ÍÅ qE–A}uM eedv˜i½ n•iy…™vrAyiriŠNM. r•iŠe–Ewìti½ eedvM niÍeL ŒdYM te• tire’w…Ï. niÍL@ew stY˜i lu™ vizVAs˜AluM, pviÒIkriÆ• Œ´AvinAluM aeÒ niÍÅ r•iŠe– “iriÆÝ. 14Œ r•ŠANH eedvM niÍeL •Nic•i“@™tH. {ÍÅ niÍELAw… èsM gic• suviEzxM v}iyANH eedvM niÍeL viLic•tH. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH t @vilu™ mhtV˜iÇ p» p·AnANH eedvM niÍeL viLic•t.H 15a« ekAìH sEhAdrEr {ÍÅ niÍÅÆ nÇ kiy ŸpEdz˜iÇ awiy…Rc•@ «w¯k. {ÍL@ew èsMg˜ilUewy…M k˜ilU ewy…M niÍeL pWi–ic•@. 16-17 niÍÅ pRy…•«M ec•@•«mAy qlÂA nl kArYÍLiluM n—…ew kĘA vAy Ey²ƒisHt@ sVyvuM n—…ew pitA vAy eedvvuM niÍeL ŒzVsi–iÆ ky…M zåie–w…Ïky…M ec•e“. eedvM ne— sH E nhiŠy…M ql A ŠAlE˜ÆM «w¯• nl ètYAzy…M, ŒzVAsvuM teÀR äpyilUew avÀ nm…Æ nÇ› ky…M ecyHt@.

dIÄG•myiElÆM eedv˜ieÀR sHEnh ˜iElÆM niÍL@ew XdyÍeL kĘAvH nyiŠe“ qÝ {ÍÅ èAÄØiÆÝ.

{ÍÅÆ Evìi èAÄØiÆk sEhAdrEr, {ÍÅÆEvìi èAÄØi Æk. kĘAvieÀR ŸpEdzM ati EvgM vYApiÆvAÀ èAÄØiÆviÀ. Œ ŸpEdzÍeL, niÍÅ bµmAnic• « EpAel jnÍL@M bµmAniŠAÀ èAÄØi Æk. 2d…xHwãAriÇniÝM mHELcHCãAriÇ niÝM {ÍeL r•iŠNemÝM èAÄØi Æk. qlÂAv¯M eedv˜iÇ vizVsiÆ •ilÂ. 3 pE• kĘAvH vizVsHtnANH. avÀ niÍÅÆ zåi t¯ky…M d…xHwniÇniÝ sU•iÆky…M ec•@M. 4 {ÍÅ pWi–ic• «EpAelyA¹ niÍÅ jIviÆ•tH. ö« ec•@•tiÇ niÍÅ «w¯emÝ {ÍÅ kĘAviÇ ŸRc•iriÆÝ. 5ƒisHt@vieÀR

smApn vAÆkÅ smADAn˜ieÀR kĘAvH niÍÅÆ smADAnM tre“ qÝ {ÍÅ èAÄØi ÆÝ. qlÂAŠAlÏM qlÂA viD˜iluM avÀ smADAnM tre“ qÝM {ÍÅ èAÄØiÆÝ. kĘAvH niÍeLl A v ErAw…M œwi ŸìAke“. 17 {AÀ epQelAsH, qeÀR te• eek e•}u˜AÇ öQ k˜H smApiÆÝ. kÏ kÅ qEÀRtAeNÝ kANiÆvAnAyi qlÂA kÏkLiluM öÍenyANH {AÀ o–iw…•tH, öÍenyANH {AÀ q}u« •tH. 18 n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt@vi eÀR äp niÍELAw… qlÂAvErAw…M œwiy… ìAke“.

3

Evl ec•@vAÀ kw–AwH sEhAdrEr, EjAli ec•AÀ vis—ti Æ• vizVAsikLiÇniÝM akÝ niÇ ÆvAÀ n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt@ vieÀR aDikAr˜iÇ {ÍÅ ŒjH{Api ÆÝ. EjAli ec•AÀ vis—tiÆ•vÄ {ÍL@ew ŸpEdze˜ piÚw¯•il . 7 {ÍÅ jIviÆ•«EpAel jIviŠNM qÝ niÍÅŠRiyAM. niÍELAewA–mAyi ¯•E–AÅ {ÍÅ mwiyrlÂAyi¯Ý. 8me·A ¯veÀR B•NM {ÍÅ k}ic• E –AÅ {ÍÅ ati½ pNM ekAw…Ï. {ÍÅ niÍLiÇ o¯˜ÄÆM BArmAkAtiri–AÀ rAvuM pkluM y‰ic•@. 9{ÍeL shAyi ŠNem•H niÍELAw… pRyAÀ {ÍÅŠv kAzM ŸìH. q•AÇ niÍÅŠH mAt]kyAk ˜ŠvÌM {ÍL@ew sMr•N˜inH {ÍÅ te• aÖVAnic•@. 10{ÍÅ niÍ ELAw… œwiyAyi¯•E–AÅ öQ niymM {ÍÅ tÝ+ þo¯vÀ pNieyw…ŠAni cHCiÆ•ielÂÜiÇ avÀ B•iÆky…M Evì.ÿ 11 niÍL@ew öwyilu™ cilÄ pNiey w…ŠAÀ vis—tiÆÝevÝ {ÍÅ EkÅ ÆÝ. avÄ EjAli ec•@•ilÂ. anY¯ew kArYÍLiÇ öwepwAÀ avÄÆ tir ŠANH. 12m·@™ver zlYe–w…Ï•« niÄ ÏvAÀ {ÍÅ ŒjH{ApiÆÝ. EjAli ecyHtH sVÙM B•NM Etwi–iwiŠAÀ {ÍÅ kĘAvAy Ey²ƒisHt@vieÀR nAm˜iÇ avErAwH aBYÄØiÆky…M ŒvzYe–w…ky…M ec•@Ý. 13sEhAdrEr nã ec•@•tiÇ tLÄÝEpAk¯tH. 14 {ÍÅ öQ k˜iÇ q}utiy kArYÍÅ a½sriŠAÀ vis—tiÆ• ŒerÜiluM ŸeìÜiÇ Œ vYåiyAerÝ oAÄÆk. av½mAyi œ“uEcr¯tH. aE–AÅ avÀ l‘itnAEyŠAM. 15q•AÇ o¯ zÒ@vi EnAew•EpAel avEnAw… ep¯mAR¯tH. o¯ sEhAdren• EpAel tAŠI« ec•@k. 6

16


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 53 2 thessalonians  
Malayalam bible 53 2 thessalonians  
Advertisement