Page 1

1045

ae–Ast H lãA¯ew *pv˜ ] ikÅ lUeŠAsH me·A¯ #nT H em}u«Ý èiye–“ etEyAPielAEs, Ey² èvĘiÆky…M pWi–iÆky…M ec yHt qlÂA kArYÍeL–·iy…mANH {AÀ qeÀR ŒdYe˜ #nHTem}utiytH. 2 Ey² vieÀR jnnM m…tÇ sVÄ‹AErAhNMv ery…™ jIvite˜–·iyANH {Aen}uti ytH. ati½m…ÛH Ey² tAÀ etre’w…˜ ae–AsHtlãAErAw… niÄE”zic•i¯Ýv ElÂA. pri²ÖA´AvieÀR shAyE˜Aew yANH Ey² ae–AsHtlãAErAwH qlÂAM niÄE”zic• t H . 3 mrN˜i½EzxM Ey² tAÀ jIvic•iriÆÝev•H ae–AsHtl ãAÄŠH kANic•@ ekAw…Ï. DArALM atH-t ÍLiÇ œew avÀ a« etLiyic•@ ekAw… Ï. nAlø«divsE˜ALM avÀ avÄÆ ètY•nAyi. Ey² ae–AsHtlãAErAw… eedvrAjYe˜–·i èsMgic•@. 4 oriŠÇ avErAewAÏ B•ic• @ ekAìiriŠev Ey² avÄÆ öQ ŒjH { ekAw…Ï, þpitAvH niÍÅÆ vAgHdAnM nÇkiyti en–·i {AÀ niÍELAwH pR’i“uìH. Œ vAgHdAnÍÅ sVIkriŠAÀ ey±zElmiÇ te• kA˜iriÆk. 5EyAh•AÀ ŒL@k eL ev™˜AÇ sHnAnM k}i–ic•@, q•AÇ ŽtA½M divsÍÅŠkM niÍÅÆ pri² ÖA´AvinAÇ sHnAnM lBiyHÆM.ÿ

1

Ey²vieÀR sVÄ‹AErAhNM ae–AsHtlãAerlÂAv¯M oÏœwiyi rieŠ avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þkÄ ˜AEv, öE–A}AENA ey¸dÄÆ nI av ¯ew rAjYM vIìuM nÇ›k?ÿ 7 Ey² avErAw… pR’u, þtIytiy…M smyvuemAeŠ nizHcyiŠAÀ aDikArm… ™tH pitAvi½ mAÒmANH, aetAÝM niÍ ÅŠRiyAnAvilÂ. 8 q•AÇ pri²ÖA´AvH niÍLiElŠH v¯M. aE–AÅ niÍÅÆ zåi lBiÆM. niÍÅ qeÀR sA•ik LAyi jnÍELAwH qe•–·i pRy…M. ŒdYM niÍÅ ey±zElMkAErAw… pRy…M. pi•IwH ey¸dYyiluM zmrYyiluM ElAk˜ieÀR oAErA BAgÍLiluM Ÿ™ ŒL@kELAwH niÍÅ pRy…M.ÿ 9 öetlÂAM pR’uk}i’E–AÅ Ey² ŒkAzE˜ŠH ŸyĘe–“u. ae–AsHtl ãAÄ EnAŠiniÇEŠ Ey² EmGÍÅŠiw yiÇ EpAyimR’u kANAtAyi. 10Ey² EpAyi mR’uekAìi¯•E–AÅ ae–A sH t lãAÄ ŒkAzE˜Æ EnAŠiniÇ ŠEv ev™vOmNi’ rìu pu¯x ãAÄ (d†tãAÄ) av¯ew aw…ÏniÝ. 11 ö¯v¯M ae–AsHtlãAErAw… pR’u, þglIlAŠAEr, niÍeLÙANH ŒkAzE˜ ÆEnAŠi öview niÇÆ•tH? Ey² niÍ 6

L@ew öwyiÇniÝM ŒkAzE˜ÆyĘ e–w…•« niÍÅ kìu. avÀ EpA›• « niÍÅ kì«EpAelte• avÀ mw Íiv¯M.ÿ

o¯ putiy ae–Ast H lÀ œwi tire’w…Še–“u 12 anÙrM ae–AsHtlãAÄ olIvuml yiÇniÝM ey±zElmiElŠH mwÍiey ˜i. (ey±zElmiÇniÝM o•rnA}ik akelyAyi¯Ý öQ ml.) 13ae–AsHt lãAÄ ngr˜iÇ èEvzic•@. avÄ m…k Lile˜ nilyilu™ tÍL@ew vAsÐ lE˜Æ kyRi. peÒAsH, EyAh•AÀ, yAEŠAbH, ae×yAsH, PiliE–AsH, EtA msH, bÄe˜AelAmAyi, m˜Ayi, aÇPA y…ew puÒnAy yAEŠAbH, esl“H qÝM aRiye–“ qrivukArnAy ziEmAÀ, yA EŠAbieÀR puÒÀ y†dA q•ivrAyi ¯Ý avÄ. 14 ae–AsHtlãAerlÂAv¯M oÏUwiyi ¯Ý. avÄ smÄ–NE˜Aew ŽkmnsHŠ rAyi èAÄØiÆkyAyi¯Ý. Ey²vi eÀR a— mRiyy…M aveÀR sEhAdr ãA¯M m·u cil OIkL@M avErAewAÏ ìAyi¯Ý. 15 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM aview vizVAsikL@ew o¯ EyAgM nwÝ. (¾·i ¯p«EpErALM ŸìAyi¯Ý.) peÒAsH q}uE•·H n i•u pR’u, 16-17þsEhAdr ãAEr, ciletAeŠ sMBviÆem•H pri² ÖA´AvH ti¯ev}uÏkLiÇ dAvIdilUew pR’i“uìH. n—LiÇ orAL@M, ²æUxk½ mAy y†dey–·iyAyi¯Ý avÀ pR’ tH. Ey²vien piwiœwAÀ aven twvi lAŠiyv¯ew v}i kA“iyAyi y†dA av er nyiÆem•H Œ´Avu pR’i“uìH.ÿ 18 (teÀR èv]˜iyHŠH y†dyHÆ ètiPl mAyi ›eR pNM ki“i. Œ pN˜inH avÀ o¯ vyÇ vAÍi. pi•IwH avÀ tlywic•@ vI}uky…M zrIrM epA“i–iL¯k y…M ecyH«. aveÀR ›wlukÅ puRÏ cAwi. 19ey±zElMkAÄ m…}uv½M atRi ’u. atinAÇ Œ Ðle˜ avÄ aŠ ÇdAm qÝ viLic•@. av¯ew BAxyiÇ þrå˜ieÀR nilMÿ q•ANH aŠÇdAm yHŠH aÄØM.) 20 peÒAsH pR’u, þsÜIĘn pusHt k˜iÇ y†dey–·i öÍen q}utiyiri ÆÝ+ üayAL@ew nilE˜ŠA¯M EpAkAtAke“; Œ¯M atiÇ vsiŠAtAke“.ý sÜIĘnÍÅ 69+25


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 1:21-2:25

1046

mAÒvumlÂ+ üaveÀR EjAli me·ArAÅ qe·w…Še“ qÝM q}utiyiriÆÝ.ý sÜIĘnÍÅ 109+8 21-22

atinAÇ me·A¯vÀ nE—AewA–M Ec¯ky…M Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE• løi½ sA•iyA›ky…M EvNM. kĘA vAy Ey² nE—AewA–m…ìAyi¯• kAlm Òy…M n—…ew sMG˜iluìAyi¯•vnA yiriŠNM ayAÅ. EyAh•AÀ jnÍeL sH n AnM k}i–ic• @ «wÍiynAÅ m…tÇ Ey² nm…ŠiwyiÇniÝM ŒkAzE˜Æy Ęe–“«very…™ nAL@kLiÇ avÀ nE—AewA–m…ìAyi¯•iriŠNM.ÿ 23 ae–AsHtlãAÄ rìuEper sMG˜i nHm…•iÇ niRu˜i. y…sHetAsH qÝ viLi Še–w…• EyAEsPH bÄzbAy…M mØi yAsumAyi¯Ý avÄ. 24-25 ae–AsHtl ãAÄ èAÄØic•@,þkĘAEv, ninŠH qlÂA v¯ewy…M mnÈRiyAM. öQ rìu EprilAer yA¹ nI etre’w…Æ•etÝ kA“i yAluM. y†dA atiÇni•H vi“H tniŠÄh mAy ÐlE˜ÆEpAyi. kĘAEv, pR ’AluM. y†dy…ew ÐAn˜H ae–AsHtl nAkAÀ Œer tire’w…ÆM?ÿ 26rìu Epri elArAeL tire’w…ŠAÀ ae–AsHtl ãAÄ nRuŠi“u. mØiyAsienyA¹ kÄ ˜Avi½ ŒvzYemÝ nRueŠw…–@ etLi yic•@. aÍen avÀ m·u ptienAÝ EpErAewA–M ae–AsHtlnAyi. pri²ÖA´AvieÀR vrvH epeÙekAsH t udinM v•E–AÅ a e–AsHtlãAÄ oriw˜H o•ic•@ œwi. 2 epe“•H ŒkAzÏni•H o¯ zbHdm…ìA yi. o¯ ekAw…ÜA·u vI²•«EpAel. at vÄ ö¯• vIwienyAek m…KritmAŠi. 3 tIjVAlkÅ EpAel avÄ qEÙA kìu. av EvÄpiri’H oAErA¯˜¯ewy…M EmÇ vI¹. 4 avriÇ qlÂAvriluM pri²ÖA ´AvH niRy…ky…M avÄ vYtYsHtBAxkÅ sMsAriŠAÀ «wÍuky…M ecyH«. pri² ÖA´AvH avÄŠti½™ k}ivH nÇkiyi ¯Ý. 5 Œ smyM ey±zElmiÇ ŽtA½M Bå rAy ey¸dÄ ŸìAyi¯Ý. avÄ ElAk ˜ieÀR pl BAgÏniÝM v•vrAyi ¯Ý. 6 zbHdMEk“H aEnkMEpÄ aview Õwi. ae–AsHtlãAÄ tÍL@ew sVÙM rAjY˜iel BAxyiÇ sMsAriÆ•« Ek“H avÄ aÛrÝ. 7 ey¸derlÂAv¯M ötiÇ atH-te–“u. ae–AsHtlãAÄŠH öetÍen sAÖYmAey•H avÄ atH-t e–“u. avÄ pR’u, þötA! nAM EkÅÆ• öQ èsMgÍÅ nwÏ• överlÂAM glI lŠArANH! 8pE• aver nAM n—…ew BAxyiÇte• EkÅÆÝ. öetÍen sADiÆÝ? 9n—Å pÄØY, EmdY, ŽlAM, emsepA˜AmY, ey¸dY, k–EdAkY, epA EÙAsH, ŒsY, 10èugY, pMPulY, mi yIM, ›ERny…ew vkyAy libY, ERAM, 11EƒtY, aERbY q•iviwÍLiÇ niÝm…™vrA NH. n—iÇ cilÄ jnn˜AÇ ey¸d¯M m·u™vÄ mtM mARi v•v¯mANH. nAM öÍ en vYtYsHt rAjYŠArANH. q•AÇ öv

2

¯ew vAÆkÅ nAM n—…ew BAxyiÇ EkÅ ÆÝ! avÄ eedve˜–·i pRy…• mh ˜Ay kArYÍÅ n—ÅeŠlÂAM mnÈilA vuÝ.ÿ 12ŒL@keLlÂAM visHmyiÆky…M pri&miÆky…M ecyH«. avÄ prsHprM EcAdic•@, þqÙANu sMBviÆ•tH?ÿ 13m·u ™vÄ ae–AsHtlãAer prihsiÆk yAyi¯Ý. avÄ vI’u ›wic•H mÏ piwic•iriŠyAeN•vÄ k¯ti.

peÒAsH èsMgiÆÝ aE–AÅ peÒAsH m·uptienA•H a e–AsHtlãAErAw…emA–M q}uE•·uniÝ. qlÂAv¯M EkÅeŠ avÀ Ÿc•˜iÇ èsM gic•@. avÀ pR’u, þqeÀR ey¸ds EhAdrãAEr, ey±zElMkAEr, qe• æ ÖiÆk. niÍÅŠiE–AÅ Evìiy ciltH {AÀ niÍELAw… pRyAM. æÖic•@EkÅÆ k. 15niÍÅ k¯«•«EpAel övÄ mdYM k}ic•i“ilÂ; öE–AÅ kAl˜H oÀp« mNi ŒyiE“ ŸZ. 16pE• niÍLiÝ kìetA eŠ EyAEvÇèvAckÀ q}utiyi“u™ tANH. EyAEvÇ öÍen q}uti+ 17 üeedvM pRy…Ý, aÙYnAL@kLiÇ {A eneÀR Œ´Avien qlÂAvriluM ecAri y…M, niÍL@ew puÒãA¯M puÒimA¯M èv ciÆM. niÍL@ew y…vAŠÅŠH dÄznÍÅ ki“uM. niÍL@ew v] Ö ãAÄÆ èEtYk sVpHnÍL@M. 18 Œ smyM {AeneÀR dAsãAÄÆM, dAsimAÄÆM, qeÀR Œ´Avien nÇ›M. avÄ èvciÆM. 19 ŒkAzÏ {AÀ atH-tsMgtikÅ kA“uM. ®miyiÇ kIe} {AÀ etLivukÅ nÇ›M. aview råvuM tIy…M kw…˜ puky…m…ìAkuM. 20 sUrYÀ ö¯ìuEpA›M, cÑÀ EcAr EpAel ¡vÆM. aE–AÅ kĘAvieÀR mhnIyvuM ByÜrvumAy divsM v¯M. 21 kĘAviÇ vizVsiÆ• Žv½M r•iŠe–w…M.ý EyAEvÇ 2+28-32 22 þqeÀR ey¸d sEhAdrãAEr, öQ vAÆkÅ æÖic• A luM+ neseRÏkAr nAy Ey² vizixHwnAy o¯vnAyi¯Ý. eedvM a«niÍÅÆ vYåmAŠiyi“uìH. eedvM Ey²vilUew ecyHt zåimÏM, atizy krvumAy, sMgtikLilUew ö« etLiyic• i “uìH . öQ kArYÍÅ niÍÅ kìi“uìH. atinAÇ ö« stYmAeNÝ niÍÅŠRiyAM. 23Ey²vien niÍÅÆ nÇ›ky…M niÍLven ekAlÂ@ky…M ec yH«. d…xHwãA¯ew shAyE˜Aew niÍL ven ›riziÇ ŒNiekAìH tRc•@. q•A lietlÂAM sMBviÆem•H eedv˜inRiyA mAyi¯Ý. atH eedv˜ieÀR ŒsUÒN mAyi¯Ý. vLer m…Ûute• avÀ öetA eŠ ŒsUÒNM ecyHti¯Ý. 24Ey² mrN Evdn a½Bviec•ÜiluM eedvM aven atiÇniÝM m…ånAŠi. eedvM Ey² vien mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• løic•@. mrN˜inH Ey²vien piwiŠAnA yilÂ. 25Ey²vien–·i dAvIdH öÍen pR ’iriÆÝ+ 14


1047 ükĘAvien {AenE–A}uM qeÀR k¿ m…•iÇ kìu; qe• sMr•iŠAÀ avÀ qeÀR vl«vz˜iriÆÝ. 26 atinAÇ qeÀR XdyM ŒhHLAdic•@, qeÀR vAy Œn•E˜Aew sMsAric•@. aet, qeÀR zrIrMEpAluM ètI• EyAew vsiÆM; 27 qeÙ•AÇ qeÀR Œ´Avien nI mric•v¯ew rAjY˜iElŠH t™iŠLy…k yilÂ. nieÀR pri²ÖeÀR EdhM zvÆ}i yiÇ a}ukiE–A›vAÀ nI a½vdiŠ yilÂ. 28 qÍen jIviŠNem•H nIeye• pWi –ic• @ . qeÀRyw…Ï v•H nIeye• ŒhHLAdpUÄÌnAÆM.ý sÜIĘnÍÅ 16+8-11 29

þqeÀR sEhAdrãAEr, EgAÒpitAvA y dAvIdien–·i {AÀ ŸR–Ayi pRye“. avÀ mriÆky…M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH « . aveÀR zv›wIrM öview nE—Aw…œew öE–A}um…ìH. 30èvAcknA yi¯• dAvIdi½ eedvvcne˜–·i aRi yAmAyi¯Ý. dAvIdieÀR EgAÒ˜iÇni e•A¯ven dAvIdienE–Ael tAÀ rAjA vAÆem•H eedvM dAvIdi½ o¯ ètijH{ yilUew vAgHdAnM nÇkiyi¯Ý. 31ö« sMBviÆMm…ÛH dAvIdH ötRi’i¯Ý. atinAlANH dAvIdH ayAeL–·i öÍen pR’tH+ üavÀ pAtAL˜iElÆ t™e–w…kEyA, aveÀREdhM kl R yiÇ a}ukiE–A› kEyA ecyHtilÂ.ý sÜIĘnÍÅ 16+10

Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løienÆRi c•ANH dAvIdH pR’tH. 32atinAÇ dAvIdi enylÂ, Ey²vienyANH eedvM mrN˜i ÇniÝM ŸyĘiytH. n—eLlÂAM ati½ sA•ikLANH. n—Å avenkìu. 33Ey² sVÄ‹˜iElÆ ŸyĘe–“u. öE–A}vÀ eedvE˜AewA–M aveÀR vl«vz˜i riÆÝ. pitAvH (eedvM) Ey²viniE–AÅ pri²ÖA´Avien nÇki. eedvM a« vAgHdAnM ecyHttANH. öE–AÅ Œ Œ´A vien Ey² pk¯Ý. niÍLiE–AÅ kA¹ •«M EkÅÆ•«M atANH. 34dAvIdlÂ, Ey²vANH sVÄ‹˜iElÆyĘe–“tH. dAvIdH sVyM pR’u+ ükĘAvH qeÀR kĘAviEnAw… pR ’u+ 35nieÀR zÒuŠeL {AÀ nieÀR kAÇŠI}ilAÆMver nIeyeÀR vl«vz ˜iriÆk.ý sÜIĘnÍÅ 110+1 36 atinAÇ qlÂA ey¸d¯M ötieÀR yATAÄØYM tIÄc• y Ay…M aRiyNM. eedvM Ey²vien kĘAvuM ƒisH«vu mAŠi. öQ Ey²vienyANH niÍÅ ƒUzi c•tH.ÿ 37 ö« Ek“E–AÅ ŒL@kÅŠH Xdy˜iÇ ›ÏekAìu. avÄ peÒAsiEnAw…M m·u ae–AsHtlãAErAw…M EcAdic•@, þ{ÍLi ni qÚec•NM?ÿ 38 peÒAsH avErAw… pR’u, þoAErA¯ ˜¯M mAnsAÙre–“H Ey²ƒisH « vi eÀR nAm˜iÇ sHnAne–w…k. aE–AÅ eedvM niÍL@ew pApÍÅ epARuÆky…M

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 2:26-3:6

pri²ÖA´Avien niÍÅÆ s—AniÆ ky…M ec•@M. 39ö« niÍÅÆ™ vAgHdAn mANH. ö« niÍL@ew sÙtikÅÆM d†er y…™ qlÂAvÄÆM œwiyANH. kĘAvAy eedvM t•iElÆ viLiÆ• qlÂAvÄÆM Evìiy…™tANH.ÿ 40peÒAsH vLer vAcA lmAyi avÄÆ m…•Riyi–@ nÇki avÀ avErAw… yAcic•@, þöE–AÅ jIviÆ•v ¯ew d…xHwtkLiÇniÝM sVyM r•iÆk.ÿ 41 aE–AÅ peÒAsieÀR vcnÍÅ sVIk ric•vÄ sHnAne–“u. Œ divsM te• m†vAyirE˜ALMEpÄ vizVAsikL@ew œ“ ˜iÇ EcÄŠe–“u. 42avÄ EyAgM Ec¯ •« «wÄÝ. ae–AsHtlãA¯ew vcnM pWiŠAÀ avÄ tÍL@ew smyM ŸpEyA gic•@. avÄ prsHprM p»evÆky…M o•ic•H ŒhArM k}iÆky…M èAÄØiÆ ky…M ecyH«. vizVAsikL@ew p»evŠÇ ae–AsHtlãA¯ew zåvuM atH-t krvumAy èv]˜ikÅ kìH ŒL@kÅŠH eedvE˜AwH vLer Œdrvu EtA•i. 44vi zVAsikeLlÂAM o¯mic•@ tAmsic•@. aver lÂAM p»evc•@. 45tÍÅÆìAyi¯• ®mi y…M av¯ew ŸwmÐtyilu™ sADnÍ L@M vi·u. q•i“H avÄ Œ pNM m…}uvÀ ŒvzYŠAÄÆ vitrNM ecyH«. 46eedvA ly–RÛiÇ avÄ qÝM oÏœwi. avÄ ŠH oEr l•YmAyi¯Ý. avÄ tÍL@ew vIw…kLiÇ o¯mic•H ŒhArM k}ic•@. avÄ sEÙAxE˜Aew ŒhArM p»vyHÆk y…M ŒhHLAdE˜Aew a« tiÝky…M ec yH«. 47vizVAsikÅ eedve˜ vA}HÏk y…M ŒL@kÅ aver öxHwe–w…ky…M ec yH«. qlÂA divsvuM œw…tÇEpÄ r•i Še–“u; kĘAvH aver vizVAsikL@ew sMG˜iElÆ EcÄÆkyAyi¯Ý. 43

m…wÙen peÒAsH suKe–w…ÏÝ o¯ divsM peÒAsuM EyAh•A½M eedvAly˜iElÆ EpAyi. aE–AÅ smyM Ÿc•tiri’H m†ÝmNiyAyi¯Ý. atH eedvAly˜iÇ niEtYny…™ èAÄ ØnAsmymAyi¯Ý. 2 avÄ eedvAlyp RÛiElÆ EpA›Mv}i orAeL kìu. jIvi tkAlM m…}uvÀ m…wÙnAyi¯Ý ayAÅ. nwŠAnAvA˜ ayAeL ŽtA½M suXÏ ŠÅ tAÍieyw…Ï ekAìuvÝ. avÄ qÝM ayAeL eedvAly˜ieÀR kvAw ˜iÇ ekAìuv¯mAyi¯Ý. eedvAly ˜i½evLiyiÇ kvAw˜inriek avÄ ayAeL kiw˜i. su•rM q• kvAwM q•ANviwM aRiye–“i¯•tH. aview ayAÅ eedvAly˜iElŠH EpA›•v ErAwH pNM yAciÆM. 3Œ divsM peÒA suM EyAh•A½M eedvAly˜iElŠH EpA›•tyAÅ kìu. ayAÅ avErAw…M pNM yAcic•@. 4peÒAsuM EyAh•A½M ayAeL EnAŠi pR’u, þ{ÍeL EnA Æk.ÿ 5 ayAÅ aver EnAŠi; avÄ tni ŠH pNemeÙÜiluM nÇ›em•yAÅ k¯ti. 6q•AÇ peÒAsH pR’u, þqeÀR k•iÇ ev™iEyA sVÄÌEmA ölÂ. q•AÇ

3


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 3:7-4:6

1048

m·uciltH {AÀ ninÆtrAM+ neseR ˜iel Ey²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ q}uE•·u nwÆk!ÿ 7 q•i“H peÒAsH ayAL@ew vl«eekpiwic•H q}uE•løi c•@. ŸwÀ te• ayAL@ew pAdÍL@M kAlu kL@M k¯Ï™tAyi. 8ayAÅ cAwiey NI·u nwŠAÀ «wÍi. ayAÅ avErAewA Ï eedvAly˜iElÆ nwÝ. ayAÅ nwÆky…M cAw…ky…M eedve˜ sH«ti Æky…M ecyH « . 9-10qlÂAv¯M ayAeL tiric•Ri’u. m…wÙnAy ayAÅ qÝM eedvAly˜ieÀR su•rM q• kvAw˜i li¯•H yAciÆ• tvÄŠRiyAM. öE–AÅ aEt m½xYÀ nwÆky…M eedve˜ sH« tiÆky…M ec•@•«kìu avÄ atH-t e–“u. öetÍen sMBvic•@ev•H avÄ Æ mnÈilAyilÂ. peÒAsH jnÍELAw… sMsAriÆÝ ayAÅ peÒAsieÀRy…M EyAh•A eÀRy…M §eekkLiÇ piwic• @ niÝ. ayAÅ suKe–“« kìH qlÂAv¯M atHtsHtbHDrAyi. avÄ zElAEmAeÀR m$ p˜iÇ peÒAsieÀRy…M EyAh•AeÀR y…mw…E˜Æ oAwi. 12a«kìH peÒAsH avErAw… pR’u, þqeÀR ey¸dsEhA drãAEr, niÍeLÙANitiliÒ atH-te– w…•tH? ayAeL nwŠumARAŠiytH {ÍLA eN• m“ilANElÂA niÍÅ EnAÆ•tH. {ÍL@ew nãekAìANH öetlÂAM sAÖY mAyetÝ niÍÅ k¯«ÝEvA? 13alÂ! eedvmANi« ecyHttH! avÀ aéAhA mieÀRy…M yisHhAŠieÀRy…M yAEŠAbi eÀRy…M eedvmA›Ý. n—…ew qlÂA pUÄ v•ik¯ewy…M eedvmANvÀ. avÀ teÀR vizixHwEsvknAy Ey²vi½ mhtVM nÇki. pE• niÍÅ Ey²vien ekAlÂA ½™ viDiyA¹ nÇkiytH. Ey²vien EmAci–iŠAÀ pIlAe˜AsH tI¯mAnic•@. pE• niÍÅ Ey²vien EveìÝ pI lAe˜AsiEnAw… pR’u. 14Ey² pri² Ö½M nixHkLܽM Œyi¯Ý. qÜiluM niÍÅ aven evwi’u. Ey²vi½ pk rM ekAlyALiey EmAci–iŠAÀ niÍÅ pIlAe˜AsiEnAwAvzYe–“u. 15jIvÀ nÇ›•ven niÍÅ ekAlÂ@ky…M ecyH«! q•AÇ eedvM aven pun¯‘Ivi–i c•@. {ÍÅ ati½ sA•ikLANH. {ÍÅ sVÙM kÎkÅekAìH kìtANH. 16Ey² vieÀR zåiyANH öQ m…wÙen suKe– w…˜iytH. {ÍÅ Ey²vieÀR zåiyiÇ vizVsiÆ•tu ekAìANiÍen sMBvi c•tH. niÍÅŠiyAeL kANAM. niÍÅŠi yAeL aRiy…ky…M ec•AM. Ey²vilu™ vizVAsmANyAeL pUÄÌmAy…M suKe– w…˜iytH. aÍen sMBviÆ•tH niÍ eLlÂAM kìu. 17 þqeÀR sEhAdrãAEr, niÍÅ ec•@ •eteÙ•H niÍÅÆ te• aRiyA’ tinAlANH niÍÅ Ey²viEnAwiÍen ecyHtet•H qniŠRiyAM. niÍL@ew En tAŠÅÆM mnÈilAyi“ilÂ. 18öetlÂAM sMB viÆemÝM ƒisH« kxHwM shiÆky…M mriÆky…M ec•@emÝM eedvM teÀR è 11

vAckrilUew pR’u. eedvM aetÍen niREv·iey•H {AÀ niÍELAwH pR’i“u ìH. 19a«ekAìH niÍÅ mAnsAÙre–“H eedv˜iElŠH mwÍivrik. qÜiEl niÍ L@ew pApÍÅ epARuŠe–w†. 20aE–AÅ eedvM niÍÅÆ Œ´IysmAzVAs˜i eÀR smyM nÇ›M. avÀ ƒisH«vAyi etre’w…˜ Ey²vien nÇ›M. 21qlÂAM vIìuM zriyA›Mver Ey² sVÄ‹˜iÇ tAmsiÆemÝ mAÒM. vLerm…Ûute• teÀR vi²ÖèvAckÄ v}i èsMgic• E–AE} eedvM öQ smye˜–·i pR’i“u ìH. 22EmAez pR’u, ükĘAvAy niÍ L@ew eedvM niÍÅeŠA¯ èvAcken nÇ›M. Œ èvAckÀ niÍL@ew öwyiÇ niÝM te•v¯M. avÀ qe•E–AelyA yiriÆM. èvAckÄ niÍELAw… pRy…• etlÂAM niÍÅ èvĘiŠNM. 23Œ èvA cken a½sriŠA˜vÀ eedv˜ieÀR jntyiÇni•H ak·e–w…ky…M mriÆ ky…M ec•@M.ý* 24zm†EvluM aveÀR pi•ilu™ qlÂA èvAck¯M öQ smy e˜ÆRic• H pRy…ky…M èvciÆky…M ecyHti“uìH. 25èvAckÄ pR’etlÂAM niÍÅÆ lBic•i“uìH. niÍL@ew pitAŠ ãA¯mAyi eedvM ŽÄe–“ niymM niÍÅ Æ lBic•i“uìH. ünieÀR sÙtiyAÇ ®mi yiel qlÂA rAjYÍL@M a½#hiŠe– w…Mý* q•H eedvM niÍL@ew pitAvAy aéAhAmiEnAwH a¯Liec• y H t i“uìH . 26 eedvM aveÀR vizixHw dAsen ay c•@. niÍÅŠiwyiElŠANH ŒdYM aven ayc• t H . niÍeL a½#hiŠAnANH eedvM Ey²vien ayc•tH. avÀ niÍ ELAErA¯˜Ery…M pApÍLiÇ ni•k·i a« èvĘiÆÝ.ÿ peÒAsuM EyAh•A½M ey¸d sByÆ H m…•iÇ peÒAsuM EyAh•A½M jnÍELAw… èsMgic•@ekAìu niÇŠEv cilÄ aver smIpic•@. avÄ ey¸dpuErAhi t¯M eedvAlyM kAvÇŠA¯ew nAyk½M ŽtA½M sd†kY¯mAyi¯Ý. 2 peÒAsuM EyAh•A½M ŒL@keL pWi–iÆ• kArY ÍLiÇ avÄ •uBitrAyi¯Ý. Ey²vi en–·i pRy…EÛAÅ m½xYÄ mric•vriÇ niÝM ƒisH«viÇ œwi ŸyiÄe˜}uE•Ç Æem•H avÄ pWi–iÆÝ. 3ey¸dEntA ŠÅ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M piwic•@ twvilAŠi. aE–AÅ rAÒiyAyi¯ •tinAÇ avÄ ae–AsHtlãAer piE· Ý rAviel ver «RÜiÇ pAÄ–ic•@. 4 q •AÇ peÒAsieÀRy…M EyAh•AeÀR y…M èsMgM Ek“ aEnkMEpÄ avniÇ vizV sic•@. vizVsic• pu¯xãA¯ew qÌM te• aÉAyirE˜ALmAyi ŸyÄÝ. 5 piE·•H ey¸dEntAŠL@M jn˜ieÀR m†–ãA¯M zAOimA¯M ey±zElmiÇ s E—Lic• @ . 6h•AvuM (mhApuErAhitÀ),

4

þ Œ è v A c k e n . . . e c • @ M ÿ ŸÖrNi Œv. 18+15,19. þnieÀR ... a½#hiŠe–w…Mÿ ŸÖrNi Ÿlø. 22+18;26+24.


1049 k•PAvuM, EyAh•A½M, alûsAÙ¯M aviewy…ìAyi¯Ý. mhApuErAhiteÀR ›w…Mb˜iel ql A v¯M ŸìAyi¯Ý. 7 avÄ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M ŒL@kL@ew m…•iÇ niĘi. þniÍeL Íen Œ m…wÙen suKe–w…˜i? Ž« zåiyA¹ niÍÅ ŸpEyAgic•tH? ŒrA ¹ niÍÅŠti½™ aDikArM t•tH?ÿ q•I EcAdYÍÅ ey¸dEntAŠÅ av ErAwH plv“M EcAdic•@. 8 aE–AÅ peÒAsiÇ pri²ÖA´AvH niR’u, avÀ avErAw… pR’u, þjn EntAŠEL m†–ãAEr+ 9 {ÍeLA¯ m…wÙ½ ecyHt nãy…ew EpriÇ {ÍeL EcAdYM ec•@kyAENA? ayAeL suKe–w…˜iy tArAN•El niÍL@ew EcAdYM? 10{ÍÅ niÍeLy…M qlÂA ey¸djne˜y…M aRi yiŠAnA#hiÆÝ. öyAÅ suKe–“tH n AynAy Ey²ƒisH«vieÀR zåi yAlANH. niÍÅ Ey²vien ƒUzic•@. eedvM aven pun¯‘Ivi–ic•@. m…wÙ nAyi¯• öyAÅŠH Ey²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ öE–AÅ nwŠA½M niÍÅÆ 11 m…•iÇ niÇŠA½M k}iy…Ý. Ey² üpNiŠArAy niÍÅ vliec• R i’ klÂANH pE• Œ klÂiE–AÅ m†lŠlÂAyiri ÆÝ.ý sÜIĘnÍÅ 118+22 12

m½xYer r•iŠAÀ k}iy…• oEreyA rAÅ Ey²vANH. ŒkAz˜i½ kI}iÇ m½ xYer r•iŠAÀ zåiy…™ oEreyA¯ nAmM avEÀRtANH. n—Å Ey²vilUew r•iŠe–wNM.ÿ 13 EyAh•A½M peÒAsi½M yAetA¯ viDèEtYk prizIlnEmA, vidYABYAs EmA öelÂÝM ey¸dEntAŠÅÆ mnÈi lAyi. avÄ niÄByrAyi sMsAriÆ•« kì ey¸dEntAŠÅ atH-te–“u. p eÒAsuM EyAh•A½M Ey²vieÀR œew y…ìAyi¯•vrAeNÝM avÄ mnÈi lAŠi. 14m…wÙÀ rìH ae–AsHtlãAErA w…emA˜H niÇÆ •tH avÄ kìu. ayAÅ suKe–“«M. atinAÇ ae–AsHtlãAÄ eŠtier avÄŠH oÝM pRyAnAyil . 15 avErAwH aviwM vi“uEpA›vAÀ ey¸ dEntAŠÅ ŒvzYe–“u. tÍÅ öni qÚ ec•Nem•H EntAŠÅ prsHprM ŒElAcic• @ . 16avÄ pR’u, þöver nAemÚ ec•NM? averA¯ mh˜Ay atH-tM èvĘic•@ev•H ey±zElMjn tm…}uvÀ aRi’u. a« vYåvumANH. Œ stYM niExDiŠAÀ sAÖYvuml . 17 q•AÇ öQ m½xYen–·i èsMgiŠ ¯etÝ BIxNie–w…˜NM. q•AÇ ötH ötiÇ œw…tlAyi ŒL@kL@ew öwyiÇ èc riŠilÂ.ÿ 18 a«ekAìH ey¸dEntAŠÅ peÒA sieny…M EyAh•Aeny…M vIìuM viLi c•@. Ey²vieÀR nAm˜iÇ oÝM èsMgi ÆkEyA ŸpEdziÆkEyA ec•¯et•H avÄ ae–AsH t ãAErAw… niÄE”zic• @ . 19 pE• peÒAsuM EyAh•A½M mRupwi pR’u, þniÍÅ ŒElAciÆ•« zriyA ENA? eedv˜ienÙA¹ EvìtH? {ÍÅ

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 4:7-32

eedv˜ienEyA niÍELEyA a½sri EŠìtH ? 20{ÍÅŠH awÍiyiriŠAnA vilÂ. {ÍÅ kì«M Ek“«emAeŠ {ÍÅ Æ èsMgiEc• p·U.ÿ 21-22 ey¸dEntAŠÅŠH ae–AsH t l ãAer zi•iŠAÀ o¯ mAÄ‹vuM keì˜A nAyilÂ. kArNM, ecyHtkArYÍÅŠH qlÂA v¯M eedve˜ mhtVIkriÆkyAyi¯Ý. (öQ vIrYèv]˜i eedv˜ieÀR sA•Y mAyi¯Ý. ErAgM EBdmAŠe–“yAÅŠH nAlø ti½EmÇ vySìAyi¯Ý.) atinAÇ ey¸dEntAŠÅ ae–AsH t lãAer tAŠI« ecyH« vi“yc•@. peÒAsuM EyAh•A½M vizVAsi kL@ewyiwyiÇ mwÍieyÏÝ 23 peÒAsuM EyAh•A½M ey¸dEntA ŠãA¯ew sByiÇniÝM tÍL@ew ŒÅ ŠAÄŠiwyiElÆEpAyi. mhApuErAhi t¯M, jn˜ieÀR m†–ãA¯M tÍELAw… pR ’etlÂAM avÄ vizVAsisMGE˜Aw… pR’u. 24ö« Ek“u vizVAsikÅ oEr mnEÈAew eedvE˜Aw… èAÄØic• @ . þèEBA, ŒkAz˜ieÀRy…M ®miy…ewy…M kwlieÀRy…M atilu™ qlÂA·ieÀRy…M s]xHwAvANH aviw…•H. 25{ÍL@ew pitA vAy dAvIdH aviw…e˜ dAsnAyi¯Ý. pri²ÖA´AvieÀR shAy˜AÇ avÀ öQ vAÆkÅ q}uti+ üjAtikÅ viLic•@ œviyetÙinH? ElAk erÙi½ nixHèEyAjnmAyi eedvEdAxM ciÙiÆÝ? 26 kĘAvi½M aveÀR ƒisH«vi½M qtirAyi ®miyiel rAjAŠãAÄ t•A RAyi, BrANADipãAÄ oÏœwi.ý sÜIĘnÍÅ 2+1-2 27

ehErAdAvuM epAÙieyAsH pIlA e˜AsuM rAjYÍL@M ey¸djnty…emlÂAM ey±zElmiÇ Ey²vientier tiri’ E–AÅ öetlÂAM yTAÄؘiluM sMBvi c•@. ƒisH«vAyi aviw…•H (eedvM) aBi xiånAŠiy aÍy…ew pri²ÖdAsnA NH Ey². 28aÍy…ew pripAwikeL nw–A ŠAnANvÄ oÏœwiytH . aviw…e˜ zåiy…M öcHCy…m½sric•ANietlÂAM sMBvic• t H . 29kĘAEv, a«ekAìi E–AÅ avÄ pRy…•« æÖiÆk. avÄ {ÍeL Bye–w…˜AÀ æmiÆÝ. kÄ ˜AEv, {ÍÅ aviw…e˜ dAsÄ. Bymi lÂAet {ÍÅ pRy…vAÀ aÍH Žløic•tH pRy…vAÀ {ÍeL shAyiÆk. 30aÍ y…ew zåi kA“i {ÍÅÆ eeDrYM pk ¯k. ErAgikeL suKe–w…Ïk, sA•Y ÍÅ nÇ›k, aÍy…ew vi²ÖdAsnAy Ey²vieÀR zåiyAÇ vIrYèv]˜ikÅ kA“uk.ÿ 31 avÄ èAÄØic•@k}i’E–AÅ avÄ ni• ÐlM ›luÍi. avriellÂAM pri ²ÖA´AvH vÝ niR’u. eedv˜ieÀR sE•zM pi•IwvÄ Bymil A et èsM gic•@. 32

vizVAsikL@ew p»evŠÇ vizVAsikL@ew sMGM XdyMekAìH


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 4:33-5:25

1050

œ“iEc•ÄŠe–“u. avÄÆ oEr Œ´AvumA yi¯Ý. tniÆ™etAeŠ tEÀRtAeN•H sMG˜iel orAÅ EpAluM pR’ilÂ. pk rM, averlÂAM p» vc•@. 33kĘAvAy Ey² mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•·u ev•H ae–AsHtlãAÄ zåiEyAew ŒL@ kELAw… pR’u. eedvM qlÂA vizVAsik eLy…M a½#hiÆky…M ecyH«. 34av ÄÆ EvìetlÂAM ki“i. kArNM nilvuM vIw…m…™verlÂAM av vi·u pNmAŠi ekAìuvÝ. Œ pNM 35avÄ ae–AsHt lãAer Žløic•@. pi•IwH oAErA¯˜ÄÆM ŒvzYm…™v nÇke–“u. 36 EyAEsPH qÝEprAy o¯ vizVAsi ŸìAyi¯Ý. ae–AsH tlãAÄ aven bÄ •bAsH qÝ viLic•@. (üprshAyiý q•A¹ öQ EprinÄØM.) ayAÅ ›è siÇ jniec•A¯ ElvYÀ Œyi¯Ý. 37a yAÅÆ ›Rc•@ nilm…ìAyi¯Ý. ayAÅ a«vi·H pNM ekAìuv•H ae–AsHt lãAer Žløic•@. annYAsuM sPIry…M annYAsH qÝ EprAy orAÅ jIvic•i ¯Ý. ayAL@ew BArYy…ew EprH sPIr eyÝM. ayAÅ tniÆìAyi¯• ›Rc•@ nilM vi·u. 2pE• ayAÅ ki“iy pN˜i eÀR o¯ BAgM mAÒEm ae–AsHtlãAer Žløic•@Z. ›Rc•@ pNM ayAÅ tniŠA yi rhsYmAyi mA·ivc•@. ayAL@ew BArY yHŠH atRiyAmAyi¯ÝevÜiluM avL@M atMgIkric•@. 3 peÒAsH pR’u. þan nYAEs qÙinANH sA˜Aen nieÀR XdyM niy×iÆvAÀ a½vdic•tH? nI ½N pRy…ky…M pri²ÖA´Avien vi fHFiyAŠAÀ æmiÆky…M ecyHtiriÆ Ý. nI nieÀR nilM vi·u. pE• qÚekA ìANH nI ›eR pNM ninŠAyi sU•iÆ •tH? 4 Œ ®mi viÇÆM m…ÀÛH atH niEÀR tAyi¯Ý. a« vi·uki“iy pNM qÍ eny…M cilv}iŠAÀ ninÆ sVAt×Ym… ìutA½M. pie• nIeyÙinANH öQ d…xi c•rItiyiÇ ciÙic•t?H nI eedvE˜AwANH m½xYErAwl ½N pR’tH.ÿ 5-6ö«Ek“ annYAsH tAe} vI¹ mric•@. ŽtA½M ecRu–ŠAÄ v•H ayAL@ew zrIrM epAti ’u puRÏekAìuEpAyi sMsHkric•@. aŠArYM Ek“vriÇ ByM niR’u. 7 m†Ý mNiÕERALM k}i’E–AÅ ayA L@ew BArY kwÝvÝ. avL@ew BĘA vi½ sMBvic•etAÝM sPIr aRi’i¯ •ilÂ. 8 peÒAsH avELAw… pR’u, þniÍ L@ew nilM vi·E–AÅ qÒ pNM ki“iey •H qE•Aw… pRy…k. atH aÒyHÆ te• yAyi¯E•A? sPIr mRupwi pR’u, þaet aÒy…M te•yA¹ ki“iytH.ÿ 9 peÒAsH avELAw… pR’u, þqÙinA ¹ nIy…M BĘAvuM öÍen kĘAvi eÀR Œ´Avien prI•iŠAÀ s—ti c•t?H EnAÕ! nI Œ kAlwieyAc•kÅ EkÅ Æ•iElÂ? nieÀR BĘAvieÀR zvsMsH kArM nw˜iyvÄ ötA q˜iyiriÆÝ. avÄ nie•y…M aEtEpAel ekAìu EpA›M.ÿ 10Œ nimixM sPIr tAe} vI¹

5

mric•@. ecRu–ŠAÄ v•E–AÅ avÅ mri c•@kiwÆ•« kìu. avÄ avELy…M p…R E˜ÆekAìuEpAyi. avL@ew BĘA vieÀR aw…˜H sMsHkric•@. 11öŠArYM Ek“ vizVAsikL@M m·u™v¯M ByÝ. eedv˜ieÀR sA•YÍÅ ae–AsH t lãAÄ pl atH - tÍL@M vIrYèvĘikL@M ecyH«. jnÍeLlÂAM a« kìu. ae–AsHtlãAÄ zElAEmA eÀR m$p˜iÇ oÏœwiyiriÆkyAyi ¯Ý; avÄeŠlÂAM oEr l•YmAyi¯Ý. 13 m·u™vÄŠH avErAewAÏ niÇÆ•« Plv˜AytelÂÝ EtA•i. qlÂAvÄÆM aver–·i nlÂEt pRyA½ìAyi¯ÝZ. 14 œw…tÇ œw…tÇ ŒÅŠAÄ kĘAviÇ vizVsiÆky…M aEnkM OIpu¯xãAÄ vizVAsikL@ewyiwyiElÆ Ec¯ky…M ecyH«. 15a«ekAìH ŒL@kÅ ErAgikeL v}iyiElÆ ekAìuvÝ. peÒAsH a« v}i v¯Ýeì•H avÄ aRi’i¯Ý. atinAlvÄ k“ilukLiluM em˜kLiluM kiw˜i ErAgikeL ekAìuvÝ. ErAgi keL peÒAsieÀR ni}lu etAwIc•AÇ EpA luM mtiEBdmAkAÀ q•vÄ k¯ti. 16ey±z Elmi½ ¡·um…™ qlÂA ngrÍLiÇniÝM ŒL@keL˜i. averlÂAM ErAgikeLy…M d…rA´AŠÅ bADic•very…M ekAìuv•i ¯Ý. ql Avery…M peÒAsH suKe– w…˜i. 12

ae–Ast H lãAer twyAÀ ey¸d¯ew æmM 17 mhApuErAhit½M ayAL@ew suXÏ ŠL@M (sd†kYÄ) asUyAluŠLAyi. 18a vÄ ae–AsHtlãAer piwic•@ twvilA Ši. 19pE• rAÒiyiÇ kĘAvieÀR o¯ d†tÀv•H twvRy…ew vAtiÇ «RÝ. d†tÀ ae–AsHtlãAer puRE˜Æ nyi c•@. d†tÀ pR’u, 20þEpAyi eedvAly ˜iÇ niÇÆk. qlÂAvErAw…M Ey²vi eÀR putiy jIven–·i pRy…k.ÿ 21Œ d†tÀ pR’t½sric•H ae–AsHtlãAÄ eedvAly–RÛiElÆ EpAyi. atH ati rAviel Œyi¯Ý. ae–AsH t lãAÄ ŒL@keL ŸpEdziŠAÀ ŒrMBic•@. mhApuErAhit½M suXÏŠL@M eedvA ly˜iEleŠ˜i. avÄ ey¸dEntAŠL@ ewy…M ey¸dm†–ãA¯ewy…M EyAgM viLi c•@œ“i. ae–AsHtlãAer ekAìuv¯• tinH avÄ ciler twvRyiElŠyc•@. 22 q•AÇ avÄŠH ae–AsHtlãAer tw vRyiÇ kANAÀ k}i’ilÂ. avÄ mwÍi v•H öŠArYM ey¸dEntAŠeL aRiyi c•@. 23avÄ pR’u, þtwvR awc•@pU“iyi ¯Ý. vAtiÇŠÇ pARAvukA¯m…ìAyi ¯Ý. pE• vAtiÇ «R•E–AÅ twvR ³nYmAyi¯Ý!ÿ 24 eedvAlykAvÇŠA¯ew EntAvuM puErAhitèm…K¯M ö« Ek“u. avrAek ›}Íi. avÄ atH-te–“u. þötieÀR Bvi xYÏkeLÙAyiriÆM? ÿ 25aE–AÅ orAÅ aview v•H avErAw… pR’u, þEnAÕ niÍÅ «RÜilwc•vÄ eedvAly˜iÇ


1051 niÇÆÝ. avÄ ŒL@keL ŸpEdziÆk yANH?ÿ 26aE–AÅ kAvÇŠA¯ew EntAvuM aveÀRyAÅŠA¯M puRE˜Æ EpAyi. ae–AsHtlãAer piwic•@ ekAìuvÝ. q•AÇ BwãAÄ ŒL@keL By•«ekAìH zåi èEyAgic•ilÂ. ŒL@kÅŠH EdxYM v•H avÄ tÍeL kelÂRi’u ekAlÂ@ em•H BwãAÄ Bye–“u. 27 BwãAÄ ae–AsH t lãAer piwic• @ ekAìuv•H EntAŠÅÆ m…•iÇ niĘi. mhApuErAhitÀ aver EcAdYMecyH«. 28 avÀ pR’u, þöQ m½xYen–·i pWi –iÆvAÀ pAwielÂÝ {ÍÅ pR’i¯ •iEl ? pE• niÍeLÙA¹ ecyH t etÝ EnAÕ! ey±zElM m…}uvÀ niÍÅ niÍL@ew ŸpEdzM ekAìuniRc• @ . öQ m½xYeÀR mrN˜iÇ niÍÅ {ÍeL ›·vALikLAŠAÀ æmiÆÝ.ÿ 29 peÒAsuM m·u ae–AsHtlãA¯M mRu pwi pR’u, þeedve˜yANH niÍeL yl {ÍÅ a½sriEŠìtH ! 30Ey² vien niÍÅ vDic•@. niÍÅ Ey²vien ƒUzic•@. pE• {ÍL@ewy…M {ÍL@ew pUÄv•ik¯ewy…M eedvM Ey²vien mrN ˜iÇniÝM pun¯‘Ivi–ic•@! 31eedvM teÀR vlÏvzE˜ÆyĘiy o¯vÀ Ey²vANH. eedvM Ey²vien n—…ew nAyk½M r•k½mAŠi˜IÄÏ. ey¸d erl A v¯M mAnsAÙre–w…•tinANH eedvM a« ecyHttH. aE–AÅ eedv˜i nv¯ew pApÍÅ •miŠAnAvuM. 32öet lÂAM sMBviÆ•tH {ÍÅ kìu. atinAÇ aetlÂAM stYmAeN•H {ÍÅÆ pRyA nAvuM. öetlÂAM stYmAeNÝM pri²ÖA ´AvH kANiÆÝ. eedvM aven a½s riÆ• qlÂAvÄÆM p¯²ÖA´Avien nÇki.ÿ 33 ey¸dEntAŠÅ Œ vAÆkÅ Ek“u EkApitrAyi. ae–AsHtlãAer vDiŠA nvÄ mAÄ‹M ŒrA’u. 34EyAg˜iel o¯ prIzÀ q}uE•·u. gmAlIEyÇ q•Ayi ¯Ý ayAL@ew EpÄ. o¯ zAOiœwiyAy ayAeL ŒL@kÅ bµmAnic• i ¯Ý. ae–AsHtlãAer aløEnrE˜Šviw…Ý mA·i niĘAÀ ayAÅ kløic•@. 35q•i“ yAÅ ey¸dErAw… pR’u, þyi AEyÇ ŠAEr, öQ m½xYerÆRic•@ niÍÅ ŒsU ÒNM ec•@• kArY˜iÇ sU•iÆk! 36 ›Rc•@ kAlMm…ÛH tdAsH ètY•e–“u. tAnA¹ vÛÀ q•yAÅ èKYApic•@. nA¾ERALM pu¯xãAÄ avEnAw… EcÄÝ. pE• avÀ ekAlÂe–“u. aven a½g mic•verlÂAM nAlupAw…M citRi oAwi. av ÄŠH oÝM ec•@vAnA›mAyi¯•ilÂ. 37pi •IwH y†dA qÝ Ep¯™ o¯vÀ glIl yiÇniÝM ètY•e–“u. a« jnsMKY ErKe–w…Ï• kAlmAyi¯Ý. ayAELA ewA–M ›eR a½yAyikL@m…ìAyi¯Ý. ayAL@M ekAlÂe–“u. ayAL@ew m…}uvÀ a½yAyikL@M citRi oAwiE–Ayi. 38a« ekAìH {AniE–AÅ pRy…Ý+ övriÇ ni•H akÝ niÇÆk. aver av¯ew v}iÆ viw…k. m½xYriÇni•ANH av ¯ew pripAwikÅ v¯•etÜiÇ a« prA

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 5:26-6:9

39 jye–w…M. pE• ö« eedv˜iÇni•A eNÜiÇ aver twyAÀ niÍeLeŠAìA vilÂ. niÍÅ eedv˜ientirAyi epA¯« •vrAyiE–AluM kANe–w…M!ÿ gmAlIEylieÀR vAÆkELAwH ey¸dEn tAŠÅ EyAjic•@. 40avÄ ae–AsHtl ãAer vIìuM viLic•@. aver awiÆky…M Ey²vieÀR nAm˜iÇ oÝM pRy¯et•H BIxNie–w…Ïky…M ecyH«. q•i“vÄ ae–AsHtlãAer vi“yc•@. 41ae–AsHt lãAÄ aviwM vi“u. Ey²vieÀR nAme˜ ec•AlÂi apmAnitrAvAÀ aÄht ki“iy tiÇ avÄ ŒhÂAdic•@. 42avÄ ŸpEdzM avsAni–ic• i l . Ey², ƒisH « vA eN• suviEzxM avÄ èsMgic•@ nw Ý. avrietÝM EdvAly˜iluM, vIw…k LiluM ecyH«.

Ž}uEper èEtYkM etre’wuÆÝ œw…tÇ œw…tÇ EpÄ Ey²vieÀR a½ yAyikLAyieŠAìi¯Ý. aEt smyM yvnBAx sMsAriÆ• a½yAyikÅŠH m·H ey¸d¯mAyi o¯ tÄŠ˜iElÄe– Ewìi vÝ. divsM EtARum…™ sADArN vitrN˜iÇ tÍL@ew viDvkÅÆ p» ki“ARiel • vÄ prAtie–“u. 2p×ìH ae–AsHtlãAÄ a½yAyikeL o•wÜM viLic•@œ“i. ae–AsHtlãAÄ avErAw… pR’u, þ{ÍÅ eedvvcn ŸpEdzM niĘi. a«n•l . B•NM vitrNM ec•@•tiluM nlÂtH eedvvcnM ŸpEdzi Æ•tANH. 3 a«ekAìH, sEhAdrãAEr, niÍLiÇni•H Ž}uEper etre’w…Æk. nlÂver•H qlÂAvÄÆM aBièAyM Ÿ™v rAyiriŠNM avÄ. jH{AnvuM Œ´AvuM niR’vrAyiriŠNM avÄ. avÄŠH {ÍÅ öQ EjAli nÇkAM. 4aE–AÅ {ÍÅŠH {ÍL@ew smyM èAÄØn yHÆM eedvvcnEGAxN˜i½M ŸpEyA giŠAM. 5 ql A vÄÆM Œ ŒzyM öxH w e–“u. atinAÇ avÄ öni pRy…• Ž}uEper etre’w…Ï+ sHetPAenAsH (atiyA y vizVAsvuM pri²ÖA´AvuM niR’ o¯vÀ), Pilie–AsH , eèAeKAerAsH , niŠAEnAÄ, tiEmAÀ, pÄemnAsH, ey¸d mtM sVIkric• aEÙYAŠYŠArnAy ni eŠAlAevAsH. 6 avÄ öQ Ž}uEpery…M ae–AsH t lãA¯ew m…ÛiÇ niĘi. ae–AsHtlãAÄ èAÄØiÆky…M tÍ L@ew eekkÅ avÄÆEmÇ evÆky…M ecyH«. 7 eedvvcnM œw…tÇ œw…tÇ ŒL@k LiÇ q˜ieŠAìi¯Ý. ey±zElmiel a½yAyikL@ew qÌM ep¯kivÝ. o¯ vliy sMGM ey¸dpuErAhitãAÄ EpAluM vizVAs˜i½ aDInrAyi ˜IÄÝ.

6

ey¸dãAÄ se H tPAEnAsinH qtirH 8 sHetPAenAsinH o¯ vliy a½#hM lBic•@. vIrYèv]˜ikL@M awyALÍL@M jnÍÅÆ kA“A½™ zåiœwi eedvM av½ nÇki. 9 pE• ŽtA½M ey¸dÄ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 6:10-7:18

1052

sHetPAenAsiEnAwH tÄŠmAyi. avÄ o¯ ey¸d–™iyiÇ niÝ™vrAyi¯Ý. viEmAcit¯ew ey¸d–™i q•ANt Riye–“i¯•tH. (›ERnŠAÄÆM alûs ×iyŠAÄÆM œwi Evìiy…™tAyi¯Ý öQ ey¸d–™i.) kilikYyiÇniÝM Œ sYyiÇniÝm…™vÄ avÄŠiwyiluìA yi¯Ý. averlÂAv¯M v•H sHetPAenA siEnAw… vAdic•@. 10pE• jH{AnieyE–A el sMsAriŠAÀ Œ´AvH sHetPAenA sien shAyic•@. ey¸dÄŠH vAdiŠAÀ p·A˜viDM zåÍLAyi¯Ý aveÀR vAÆkÅ. 11þsHetPAenAsH EmAezÆM eedv˜i½emtirAyi èsMgiÆ•tH {ÍÅ Ek“u. ÿqÝ pRyAÀ ow…viÇ avÄ ciler c“M ek“i. 12aÍen ec•@ kv}i öQ ey¸dÄ jnÍeLy…M jn˜i eÀR m†–ãAery…M zAsHÒimAery…M EkA pA›lrAŠi. avÄ EkApE˜Aew v•H sHetPAenAsien piwiœwi. avÄ av en ey¸dEntAŠL@ew o¯ sByiElŠH ekAìuEpAyi. 13ey¸dÄ cil ŒL@keL sByiÇ v¯˜i. sHetPAenAsientier k™sA•i pRyAÀ ey¸dÄ ŽÄe–w… ˜iyi¯•vÄ pR’u, þöQ eedvAly e˜–·i öyAÅ d…xic•@ekAìiriÆÝ. EmAezy…ew nYAyèmANe˜y…M öyAÅ d…xiŠARuìH. 14nseR˜iel Ey² öQ ÐlM nzi–iÆem•H avÀ pRy…•tH {ÍÅ Ek“i“uìH. EmAez nm…Æ t• Œ cArƒmÍeL Ey² ti¯ÏemÝM öyAÅ pRyARuìAyi¯Ý.ÿ 15sByiÇ œwiyi¯• verl A M sH e tPAenAsien sæÖM vI•ic•@. aveÀR m…KM o¯ d†teÀR m…KM EpAelyAyiriÆ•tH avÄ kìu.

se H tPAenAsieÀR èsMgM mhApuErAhitÄ sH e tPAenAsi EnAw… EcAdic• @ , þöetl A M stYmA ENA?ÿ 2sHetPAenAsH mRupwi pR’u, þqeÀR ey¸dpitAŠEL sEhAdrãAEr, qeÀR vAÆkÅ æÖic•AluM, n—…ew mh tVmAÄ• eedvM n—…ew pitAvAy aéA hAmi½ ètY•e–“u. aéAhAM emesA e–A˜AmYyiÇ Œyi¯Ý. avÀ hArA niÇ tAmsiÆM m…ÛAyi¯Ý atH. 3eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, ünieÀR rAjY e˜y…M, bÓuŠeLy…M vi“H {AÀ kANi c•@t¯• rAjYE˜Æ EpAvuk.ý* 4ati nAÇ aéAhAM kÇdAy vi“u. avÀ hArAÀ EdzE˜Æ EpAyi. aéAhAmi eÀR pitAvu mric•ti½EzxM eedvM av en niÍÅ öE–AÅ vsiÆ• öQ Edz ˜iElÆ ayc•@. 5q•AÇ eedvM ayA ÅÆ aløMEpAluM ÐlM nÇkiyilÂ. orwi ÐlM EpAluM. q•AÇ, BAviyiÇ aéA hAmi½M sÙti prÛrkÅÆmAyi Œ EdzM nÇkAem•H eedvM av½ vAgHdAnM nÇki. aéAhAmi½ ›“ikeLAÝm…ìA ›M m…ÛAyi¯Ý atH.) 6eedvM öÍenyA NvEnAwH a¯LiytH+ ünieÀR sÙtikÅ me·A¯ rAjY˜H vsiÆM. aviewyvÄ a

7

ünieÀR ... EpAvuký ŸÖrNi Ÿlø. 12+1

pricitrAvuM. a•A“ukAÄ aver awim kLAÆky…M nA¾RuvÄxM p¯xmAyi eekkArYM ec•@ky…M ec•@M. 7pE• av er awimkLAŠiy rAjYe˜ {AÀ zi•i ÆM.ý* eedvM öÍenœwi pR’uý üaet lÂAM sMBvic•ti½EzxM nieÀRyAÅŠAÄ Œ rAjYÏniÝM puRÏ kwÆM. q•i“H avÄ öview öQ Ðl˜H qe• ŒrA DiÆM.ý* 8eedvM aéAhAm…mAyi o¯ niy mM ŸìAŠi; pricHECdnyAyi¯Ý Œ niym˜ieÀR awyALM. a«ekAìH aéAhAM tnieŠA¯ puÒ½ìAyE–AÅ aveÀR pricHECdnkÄ—M q“u divsM èAymAyE–AÅ nw˜i. yisHhAŠH q•A yi¯Ý Œ puÒeÀR EprH. yisHhAŠH teÀR puÒnAy yAEŠAbieÀRy…M yA EŠAbH teÀR puÒãA¯ewy…M pricHEC dnkÄ—M nw˜i. Œ puÒãArANH piÇŠA l˜H p×ìu pitAŠãArAytH. 9 þöQ pitAŠãAÄŠH EyAEsPiEnAwH (av¯ew öLysEhAdrÀ) asUyEtA •i. avÄ EyAEsPien mi yImiElÆ awimyAyi vi·u. q•AÇ eedvM EyAEs PiEnAewA˜Ayi¯Ý. 10mi yImiÇ EyA EsPinH o¯pAwH kxHwÍL@ìAeyÜiluM Œ avsrÍLielAeŠ eedvM aven r•ic•@. PREvAnAyi¯Ý mi yImiel rAjAvH. PREvAÀ EyAEsPien öxHwe– w…ky…M eedvd˜mAyi EyAEsPi½™ jH{An˜AÇ ayAeL bµmAniÆky…M ecyH«. ayAÅ EyAEsPien mi yImi eÀR aDiptiyAŠi. PREvAeÀR ekA“A rvAsikeL BriŠA½™ a½vAdM EpAluM PREvAÀ EyAEsPi½ ekAw…Ï. 11pE• mi yIm…M, knAÀ EdzvuM ±•mAyvRuti yiÇ ep“«m†lM kw…˜•AmvuM ŸìAyi. jnÍÅŠi« vLer kxH w –Aw…ìAŠi. n—…ew pitAŠãAÄŠH B•NM ki“AtAyi. 12 q•AÇ mi yImiÇ B•YEzKrm…eì•H yAEŠAbH Ek“u. a«ekAìyAÅ n—…ew pitAŠãAer aviEwŠyc•@. (atH mi yImiElÆ™ av¯ew ŒdYyAÒyAyi¯ Ý). 13pi•IwvÄ rìAm«M aview EpAyi. öQ èAvzYM EyAEsPH teÀR sEhAdr ãAErAwH tAÀ ŒrAeNÝ evLie–w…˜i. EyAEsPieÀR ›w…Mbe˜–·i PREvAÀ aRiy…ky…M ecyH«. 14anÙrM EyAEs PH teÀR pitAvien ŒLyc•H mi yImi ElŠH •Nic•@. teÀR cAÄc•ŠArAy q}u p˜ÉuEperÕwi EyAEsPH •Nic•@. 15 aÍen yAEŠAbH mi yImiel˜i. av½M n—…ew pitAŠãA¯M aview mri c•@. 16pi•IwH av¯ew zrIrM ezEKmiEl ÆekAìu vÝ. aview avÄ sMsHk riŠe–“u. (hAEmArieÀR puÒãAErAwH ev™inANyÍÅ ekAw…˜H aéAhAM ezEKmiÇ vAÍic• klÂRyANtH.) 17 þmi yImiÇ ey¸d¯ew qÌM ep¯ ki. aview n—…ew ŒÅŠAÄ tiÍiÕwi vÝ. (eedvM aéAhAmi½ nÇkiy vA gHdAnM pAliŠe–wARAyi¯Ý.) 18aE–AÅ ünieÀR ... zi•iÆMý ŸÖrNi Ÿlø. 15+13,14. üaetlA M ... ŒrADiÆMý ŸÖrNi Ÿlø. 15:14,puR. 3+12.


1053 vYtYsHtnAeyA¯ rAjAvH mi yIM Bric•@. ayAÅŠH EyAEsPien–·i oÝM aRiy… kyil A yi¯Ý. 19rAjAvH n—…ewyAL@k ELAwH kQzlpUÄv•M ep¯mARi. avErAwH ayAÅ ƒUrmAyi ep¯mARi. avÀ n—…ew pitAŠãAer tÍL@ew ›’uÍÅ jIvi Æ•« twy…vAÀ aver puR˜iw…vAÀ niÄbÓic•@. 20EmAez piR• smymAyi ¯Ý atH. EmAez eedv˜ieÀR m…ÛiÇ atisu•rnAyi¯Ý. m†ÝmAsM EmAez ey aveÀR pitAvieÀR Bvn˜iÇ vLÄ ˜i. 21EmAezey avÄ puRe˜Ri’ E–AÅ PREvAeÀR puÒi ›’ien qw… ÏekAìuEpAyi. sVÙM mkenE–Ael avÅ aven vLĘi. 22mi yIMkAÄ tÍÅŠRiyAvu•« m…}uvÀ EmAezey pWi–ic•@. tAÀ pR’«M èvĘic•« mAy…™ kArYÍLiÇ EmAez zånAyi. 23 þEmAezyH Æ nAlø « vyÈAyE–AÅ teÀR ey¸dsEhAdrãAer ecÝ kAN NemÝ av½ EtA•i. 24o¯ mi yIMkA rÀ o¯ ey¸den EáAhiÆ•tH EmAez kìu. ayAÅ ey¸deÀR shAy˜ien ˜i. EmAez mi yIMkAren awic•@ekA•H zi•ic•@. 25aver r•iŠAÀ eedvM te• ayc•tAeN•H ey¸dÄŠH tã†lM mnÈi lA›em•H EmAez k¯ti. q•AÇ avÄ Š« mnÈilAyilÂ. 26piE·•H rìu ey¸ dÄ t—ilwiÆ•tH EmAez kìu. ayAÅ aver epA¯˜e–w…˜AÀ æmic•@ekA ìu pR’u, üm½xYEr, niÍÅ sEhAdr ãArElÂ, niÍeLÙinANH prsHprM EáA hiÆ•tH?ý 27sEhAdren EáAhic•@ekA ìi¯•vÀ EmAezey t™imA·i. ayAÅ EmAezEyAw… EcAdic•@, üŒrANH nie• {ÍL@ewEmÇ BrNADikAriy…M viDikÄ ˜AvuM ŒŠiytH? 28ö•el mi yIMkA ren ekA•«EpAel qe• nI ekAlÂ@em •AENA? 29avÀ pR’«Ek“H EmAez mi yIM vI“u. EmAez midYAÀ EdzE˜Æ EpAyi. aviewyvÀ apricitnAyi vsic•@. aviewvc•H EmAezyHÆ rìu puÒãA¯ìAyi. 30 þnAlø« vÄxÍÅÆ EzxM EmAez sInAyimlkÅŠw…Ï™ m¯®myiÇ niÇ ÆkyAyi¯Ý. aview m…Å–wÄ–iel tI jVAlyiÇ o¯ d†tÀ av½ ètY•e–“u. 31 a«kì EmAez atH-te–“u. a«kA NAÀ EmAez œw…tÇ aw…E˜Æ ecÝ. EmAez kĘAvieÀR zbHdM Ek“u. 32kÄ ˜AvH pR’u, ü{AÀ nieÀR pitAŠãA ¯ew eedvmA›Ý. aéAhAmieÀRy…M, yi sH h AŠieÀRy…M, yAEŠAbieÀRy…M eedvM {AnA›Ý.ý* EmAez ByMekAìH viRyHŠAÀ «wÍi. m…Å–wÄ–iElÆEnA ŠAÀ av½ eeDrYm…ìAyilÂ. 33kĘAvH avEnAw… pR’u, ünieÀR ecri–@kÅ ŸQriŠLy…k, kArNM nI niÇÆ•iwM vi²ÖÐlmANH. 34mi yImiÇ qeÀR jnÍL@ew kxHw–Aw…kÅ kì qniŠH aEt–·i n•Ayi aRiyAM. av¯ew krc•iÇ {AÀ Ek“u. aver r•iŠAnA¹ {AÀ tAE}Æ v•iriÆ•tH . EmAez, {AÀ ... Œ›Ý ŸÖrNi puR. 3+6.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 7:19-43

öE–AÅ vrik, {AÀ nie• mi ElÆ mwŠi ayyHÆÝ!ý*

yImi

35

þey¸dÄ t™i–R’ aEt EmAez te•yANitH . ünI {ÍL@ew BrNkÄ ˜AvuM viDikĘAvumAeN•H ŒerÜi luM pR’i“uEìA? * ölÂý q•H avÄ avEnAw… pR’i¯Ý. eedvM r•k½M BrNADip½mAyi ayc•vnA¹ EmAez. d†teÀR shAy˜AlANH eedvM EmAez ey ayc•tH. Œ d†tenyANH m…Å–wÄ –iel tIjVAlyiÇ EmAez kìtH. 36EmAez jnÍeL nyic•@. atH-tÍL@M vIrYèv] ˜ikL@M EmAez èvĘic•@. mi yImiluM ecÜwliluM, m¯®miyiluM nAlø«vÄx ŠAlM avÀ ö« èvĘic•@. 37ey¸d ErAwH öEt EmAez te•yANH öQ vAÆ kL@M pR’tH+ üeedvM niÍÅeŠA¯ èvA cken nÇ›M.niÍÅŠiwyiÇ ni•A vuM Œ èvAckÀ vrik. avÀ qe•E–A elyAyiriÆM.ý* 38öEt EmAez m¯®miyi el ey¸dÕ“˜iluM ŸìAyi¯Ý. avÀ n—…ew pitAŠãAErAewA–vuM ŸìAyi ¯Ý. sInAyimlyHŠw…Ïvc•H tE•Aw… sMsAric•d†tEnAewA–mAyi¯Ý avÀ aE–AÅ. EmAez eedv˜iÇniÝM jIvÀ nÇ›• klønkÅ sVIkric•@. Œ klønk LANH EmAez nm…ŠH t•tH. 39 þq•AÇ n—…ew pitAŠãAÄ EmAez ey a½sriŠAÀ œ“AŠiyil . avÄ aven tirsHkric•@. avÄ mi yImiEl Æ EpAkAÀ Œ#hic•@. 40n—…ew pitA ŠãAÄ ahErAEnAw… pR’u, üEmAez {ÍeL mi yImiÇniÝM puRE˜Æ nyic•@. q•AÇ avenÚ sMBvic•@ev Ý {ÍÅŠRiyilÂ. atinAÇ {ÍeL nyiŠAÀ ŽtA½M EdvãAer ŸìAÆk.ý* 41 a«ekAìH avÄ p²Æ“ieyE–Ael EtA•iÆ• o¯ vi#hM ŸìAŠi. avÄ atinH yAgM nÇki. tÍL@ew eekkÅ ekAìH qÚ s]xHwiEc•A atiÇ avÄ sEÙAxic•@. 42pE• eedvM avriÇ niÝM tiri’u. ŒkAze˜ kpweedv ÍeL ŒrADiŠA½™ æm˜iÇni•H av er twy…•tH avÀ avsAni–ic• @ . èvAck¯ew pusHtk˜iÇ öÍen q}u tiyiriÆÝ+ eedvM a¯Liec••@Ý, üey¸dvMzjEr, m¯®miyiÇ nAlø«vÄ xŠAlM niÍeLniŠAyi¯•il råvuM yAgÍ"M nÇkiyi¯•tH ; 43niÍÅŠH ŒrADiŠAÀ niÍÅ emAElAŠieÀR œwAr vuM ErPAÀ EdveÀR n•ÒvuM niÍÅ ekAìu vÝ. ŒrADiEŠìtiElŠAyi av niÍL@ìAŠiy vi#hÍLANH. ati nAÇ {AÀ niÍeL bAbiElANiElÆ bhixHŠriÆM.ý ŒEmAsH 5+25-27 nieÀR ... ayyÆ ün H Ýý ŸÖrNi puR.3+5-8,10 ünI {ÍL@ew ... pR’i“uEìA?ý ŸÖrNi puR 2+14 üeedvM ... qe•E–AelyAyiriÆMý ŸÖrNi Œv.18+15 üEmAez ŸìAÆký ŸÖrNi puR.32+1.


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 7:44-8:12

1054

44

þn—…ew pitAŠãAÄŠH m¯®miyiÇ vi²ÖœwArM ŸìAyi¯Ý. qÍenyANH Œ œwArM ŸìAEŠìet•H eedvM EmAez EyAw… pR’i¯Ý. eedvM aven kANi c•i¯• mAt]ky½sric•ANH EmAez œwArM ŸìAŠiytH. 45pi•IwH EyA²vv•H n—… ew pitAŠãAer m·u EdzÍÅ piwic•wŠA nAyi nyic•@. n—…ewyAÅŠAÄ kwÝec •E–AÅ anYnA“ukAer eedvM puR˜A Ši. putiy nA“iElÆ n—…ew pitAŠ ãAÄ kwÝec•E–AÅ öEt œwArM avÄ ekAìu vÝ. tÍL@ew pitAŠãAriÇ niÝM ki“iy Œ œwArM avÄ dAvIdieÀR kAlM ver sU•ic•@. 46eedvM dAvIdiÇ sÚxHwnAyi. yAEŠAbieÀR eedv˜i nH o¯ ŒlyM pNiyAÀ dAvIdH eedv E˜AwH a½vAdM EcAdic•@. 47q•AÇ dAvI dieÀR puÒnAy zElAEmAÀ Œyi¯Ý eedvAlyM pNiyic•tH. 48 þpE• m½xYÄ av¯ew eekkÅ ekAìu niÄ—ic• eedvAly˜iÇ atYu •tÀ vsiÆ•ilÂ. atANH èvAckÀ q}utiyi“u™tH+ ükĘAvH a¯Liec• • @Ý, sVÄ‹M qeÀR siMhAsnM. 49®mi qeÀR pAdpIW mA›Ý. qniŠAyi Ž«trM eedvAlyM pNiyAnA¹ niÍÅŠAvuk? qniŠH viæmsEÜtM ölÂ! 50öveylÂAM {AnA ¹ìAŠiyet•H mRŠAtiriÆk.ýýý eyz•AvH 66+1-2 51

aE–AÅ sH e tPAenAsH pR’u, þd…šAWYŠArAy ey¸dEntAŠEL, eedv ˜i½ XdyvuM kA«M nÇkA˜vEr, pri ²ÖA´AvieÀR vcnÍÅŠH qE–A}uM qti¯ niÇÆv•vEr, niÍL@ew pitA ŠãAÄ ö« ecyH«. a«te• niÍL@M ec•@Ý. 52niÍL@ew pitAŠãAÄ jIvic•i ¯• ql A èvAckery…M Ÿpávic• @ . nItimAÀ v¯em•H Œ èvAckerlÂAM pR’i“uìH. pE• aver pitAŠãAÄ vDic•@. öE–AÅ niÍL@M nItimAentier tiriy…ky…M aven vDiyHÆky…M ec yH«. 53EmAezy…ew nYAyèmANM niÍÅ sVIkric•@. d†tãArilUew eedvM niÍÅ ŠH öQ nYAyèmANM nÇki. q•AÇ niÍÅ öQ niymÍÅ a½sric•ilÂ.ÿ se  –w…Ý H tPAenAsH ekAle sHetPAenAsieÀR öQ vAÆkÅ ey ¸dEntAŠÅ Ek“H EkApA›lrAyi. avÄ ayAL@ew Ener plÂ@kLiRu—i., 55pE• sHetPAenAsiÇ pri²ÖA´Avu niR ’i¯Ý. avÀ ŒkAzE˜Æ EnAŠi. avÀ eedv˜ieÀR mhtVM kìu. eedv ˜ieÀR vl«BAg˜H Ey² niÇÆ•tH sHetPAenAsH kìu. 56sHetPAenAsH pR’u, atA, þsVÄ‹kvAwM «R•« {AÀ kA¹Ý. m½xYpuÒÀ eedv˜i eÀR vlÏvzÏ niÇÆ•«M {AÀ kA¹Ý.ÿ 57 aE–AÅ ey¸dEntAŠLAek ŒEƒA zic•@. avÄ tÍL@ew ecvikÅ epA˜i. averlÂAv¯M sHetPAenAsieÀR aw… 54

E˜EŠAwi 58avrven ngr˜iÇniÝM puRÙ™i mriÆMver kelÂRi’u. sHet PAenAsientier k™sA•ikÅ pR ’vÄ tÍL@ew EmlÜi ŸQri ezQÇ qÝ viLic• y…vAvi½ nÇki. 59av¯M sHet PAenAsien kelÂRi’u. pE• sHet PAenAsH aE–A}uM èAÄØiÆkyAyi¯ Ý. avÀ pR’u, þkĘAvAy Ey²Ev, qeÀR Œ´Avien sVIkriEŠNEm.ÿ 60 avÀ m…“u›˜i ŸReŠ nilviLic•@, þkÄ ˜AEv öv¯ewEmÇ öQ pApM ¡m˜ ¯Et.ÿ öÒy…M pR’H stHetPAenAsH mric•@vI¹.

8

sHetPAenAsieÀR ekAlyHÆ ezQ luM aveÀR aMgIkArM ekAw…Ï.

vizVAsikÅ ›}–˜iÇ ŽtA½M BåjnÍÅ sH e tPAenA sien sMsHkric•@. avÄ aveÀR mrN ˜iÇ vAvi“ukr’u. Œ divsM ey±z Elmiel vizVAsikeL ey¸dÄ Ÿpávi c•@. vizVAsikeL nzi–iŠAÀ ezQluM æmic•@ekAìi¯Ý. ezQÇ av¯ew vIw… kLiÇkyRi. Œ¹ÍeLy…M epÎÍ eLy…M ayAÅ vlic•iRŠi twvRyili“u. vizVAsikeLlÂAM ey±zElM vi“u. ae–A sHtlãAÄ mAÒM avEzxic•@. vizVAsi kÅ ey¸dYyiely…M zmrYyiely…M m…}u vÀ ÐlÏem˜i. 4avÄ ey¸dYyiel y…M, zmrYyiely…M qlÂAyiwÍLiluM cit RiŠiw•i¯Ý. avÄ EpAyiwe˜l A M suviEzxM èsMgic•@. 2-3

Pilie–AsH zmrYyiÇ èsMgiÆÝ 5 Pilie–AsH zmrYAngr˜iElÆ EpAyi. aview ƒisH « vienÆRic• @ èBAxNM nw˜i. 6a•A“ukAÄ Pilie–A sien æviÆky…M aveÀR vIrYèv] ˜ikÅ kA¹ky…M ecyH«. Pilie–Asi eÀR vAÆkeL avÄ sæÖM ævic•@. 7 avriÇ plEry…M a²ÖA´AvH bADi c•i¯Ý. Pilie–AsH a²Ö´AŠeL puRM t™i. puRE˜Æ v• Œ´AŠÅ vliy zbHdm…ìAŠiyi¯Ý. aEnkM tLÄvAt ErAgikL@M, m…wÙ¯M aviewy…ìAyi¯Ý. Pilie–AsH avery…M suKe–w…˜i. 8 atinAÇ Œ ngrŠAÄ vLer sÚxHw rAyi. 9 pE• Œ ngr˜iÇ ziEmAÀ qe•A rAL@ìAyi¯Ý. Pilie–AsH aviewey Ï•ti½m…ÛH ziEmAÀ jAlvidYkÅ kA“i yi¯Ý. a«v}i ayAÅ zmrYŠAer vzI kric•@. ayAÅ sVyM vliyvnAeNÝ nwic• @ . 10vliyv¯M ecRiyv¯mwŠM qlÂAv¯M ziEmAeÀR vAÆkÅ vizVsi c•@. avÄ pR’u, þöQ m½xYnH eedvz åiyAy ümhAzåiy…ìH . ýÿ 11ŒL@kÅ teÀR a½yAyikLA›Mver vLernAÅ ziEmAÀ mAyAjAlMekAìH ŒL@keL atHte–w…˜iyi¯Ý. 12q•AÇ Pilie–AsH eedvrAjYe˜–·iy…M Ey²ƒisH « vi eÀR zåiey–·iy…m…™ suviEzxM è sMgic•@. OIpu¯xãAÄ Pilie–Asi


1055

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 8:13-9:1

eÀR vAÆkÅ vizVsic•@. avÄ sHnAn e–“u. 13ziEmA½M Pilie–AsieÀR vAÆ kÅ vizVsiÆky…M sHnAne–w…ky…M ecyH«. ayAÅ Pilie–Asien piÚw ÄÝ. Pilie–AsH ecyHt vIrYèv]˜i kL@M atizåmAy kÄ—ÍL@MkìH ziEmAÀ atH-te–“u. 14 ae–AsHtlãAÄ aE–A}uM ey±zEl miÇ ŸìAyi¯Ý. zmrYŠAÄ eedvvcnM sVIkric•@ev•H avÄ Ek“u. atinAÇ avÄ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M zmrYŠA¯ewyiwyiElŠyc• @ . 15aver ˜i zmrYŠAÄÆ pri²ÖA´Avien lBi Æ•tinAyi èAÄØic•@. 16Ey²ƒisH« vieÀRnAm˜iÇ avÄ sH n Ane–“u. pE• pri²ÖA´AvH avrielArALiEl ÆM v•EtyilÂ. atinAlANH peÒAsuM EyAh•A½M èAÄØic•tH. 17ae–AsHtl ãAÄ tÍL@ew eekkÅ jnÍL@ewEmÇ evc•EtAew avÄÆ pri²ÖA´Avien ki“i. 18 ae–AsHtlãAÄ tÍL@ew eekkÅ jnÍL@ewEmÇ evc•E–AÅ avÄÆ Œ ´Avu lBiÆ•tH ziEmAÀ kìu. atinAÇ avÀ ae–AsHtlãAÄÆ pNM ekAw… ŠAÀ o¯Íi. 19q•i“u pR’u, þ{AÀ qeÀR eek o¯veÀREmÇ vc•AÇ av½M pri²ÖA´Avien kiE“ìtiElÆ™ zåi q•iElÆ pkÄÝ trik.ÿ 20 peÒAsH ziEmAEnAw… pR’u, þnIy…M nieÀR pNvuM nzi–iŠe–wNM. eedv ˜ieÀR s—AnM pNM ekAw…Ï vAÍA emÝ nI k¯ti. 21öQ EjAliyiÇ ninÆ {ÍELAw… pÜALiyAkAnAvil . eedv ˜i½m…ÛiÇ nieÀR XdyM ²ÖmlÂ. 22mAn sAÙre–w…k! nI ecyHt d…xHwtkLiÇ niÝM piÙiriy…k. eedvE˜Aw… èAÄØi Æk. nieÀRyIvkciÙkÅŠH avÀ niE•Aw… •miŠe“. 23nI kw…˜ asUy yiÇ m…}ukiyv½M, pizAcieÀR niy× N˜ilu™v½mAeNÝ {AÀ kA¹Ý.ÿ 24 ziEmAÀ mRupwi pR’u, þniÍLi¯v ¯M qniŠAyi kĘAviEnAw… èAÄØi c•AluM. niÍÅ pR’viDemAÝM qniÆ sMBviŠAtiriŠAÀ èAÄØic•AluM.ÿ 25 aE–AÅ rìH ae–AsHtlãA¯M tÍÅ kì Ey²vieÀR èvĘikeL–·i è sMgic•@. kĘAvieÀR sE•zM avÄ jnÍELAw… pR’u. q•i“vÄ ey±zEl miElÆ EpAyi. ey±zElmiElÆ mwÍuM v}i avÄ pl zmrYAp“NÍLilUew kw ÝEpAvuky…M avieweylÂAM suviEz xM èsMgiÆky…M ecyH«.

y…ew ŸyÄ•ŸEdYAgнM, KjnAvusU •i–@kAr½mANyAÅ. ey±zElmiÇ Œ rADnyHÆ EpAytAyi¯Ý ayAÅ. 28ö E–AÅ ayAÅ vI“iElÆ mwÍu•v}i yANH. ayAÅ teÀR rT˜ili¯•H eyz •AèvAckeÀR #nHTM vAyiÆkyAyi ¯Ý. 29Œ´AvH Pilie–AsiEnAw… pR ’u, þŒ rT˜inw…Ï EpAyi niÇÆk.ÿ 30 atinAÇ Pilie–AsH rT˜inw…e˜ ˜i ayAÅ vAyiÆ•« Ek“u. ayAÅ eyz•AèvAckeÀR vcnÍÅ vAyiÆ kyAyi¯Ý. Pilie–AsH ayAELAw… EcA dic•@, þvAyiÆ•etAeŠ mnÈilA›Ý EìA? 31ayAÅ pR’u, þqnieŠÍen mnÈilAkAÀ? qniŠitAerÜiluM vizdI kric•@ t•AÇ ekA™AmAyi¯Ý!ÿ q•i“ yAÅ Pilie–Asien rT˜iElÆ •Ni c•@. 32ti¯ev}u˜iel öQ BAgmAyi¯Ý ayAÅ vAyic•i¯•tH+ þaRuÆvA½™ ›’AwienE–Ael aven ekAìuEpAyi. ErAmM m…RiÆ EÛAÅ miìAet niÇÆ• ›’Awien E–Ael avÀ nizbHdnAyi¯Ý. 33avÀ apmAniŠe–“u; av½ nIti niExDiŠ e–“u. ®miyiel aveÀR jIvitM avsA nic•@. aveÀR piã…RŠAer–·i ŒÄÆM pRyAnAvilÂ.ÿ eyz•AvH 53+7-8 34 ayAÅ Pilie–AsiEnAw… EcAdic•@, þèvAckÀ ötH Œer–·iyANH pRy… •tH? ötH avÀ te•–·i te• pRy…• EtA m·AereyÜiluM p·i–Ry…•EtA?ÿ 35 Pilie–AsH èsMgiŠAÀ «wÍi. aEt ti¯ev}u˜H ŸÖric• @ ekAìu «wÍiy Pilie–AsH ayAELAwH Ey²ƒisH«vi eÀR suviEzxM èsMgic•@. 36aÍen sÉriŠEv avÄ o¯ ›LŠryiel˜i. ŸEdYAgÐÀ pR’u, þötA! öview ev™M! sH n Ane–w…vAÀ qniŠini qÙA¹ twÈM?ÿ 37 38 * rTM niRu˜AÀ ayAÅ ŒjH { A pic•@. Pilie–AsuM x$½M ev™˜i ElŠiRÍi. Pilie–AsH ayAeL sHnAn e–w…˜i. 39avÄ ev™˜iÇniÝM kyRi yE–AÅ Œ´AvH Pilie–Asien aètY •nAŠi. ŸEdYAgÐÀ pi•IwH Pilie–A sien kìiE“yilÂ. ayAÅ atYAhHLAd E˜Aew vI“iElÆ yAÒ «wÄÝ. 40asH etAdH q• p“N˜iÇ Pilie–AsH ètY •e–“u. avÀ eeksrYngr˜iElÆ EpA›kyAyi¯Ý. asH e tAdiÇniÝM eeksrYyiElÆ™ mAÄ‹mEÖY qlÂA #Am ÍLiluM Pilie–AsH suviEzxM èsM gic•@.

qEtYApYŠAren Pilie–AsH pWi–iÆÝ 26 kĘAvieÀR o¯ d†tÀ Pilie–Asi EnAw… sMsAric•@. d†tÀ pR’u, þt•A RAyi etEŠA“u puRe–w…k. ey±zElmiÇ niÝM gesyiElÆ m¯®miyilu™ pAt yiElÆ EpAvuk.ÿ 27atinAÇ Pilie–A sHH t•ARAyi puRe–“u. v}iyiÇ avÀ o¯ qEtYApYŠAren kìu. ayAÅ o¯ x$nAyi¯Ý. qEtYApYrAjH{i k•Š

ezQÇ mAnsAÙre–w…Ý ey±zElmiÇ kĘAvieÀR vizVAsi keL BIxNie–w…Ï•«M ekAlÂ@•«M ezQÇ «wÄÝ. atinAlvÀ mhApuErA

9

v A k Y M 3 7 cil piÇŠAl ae–A.èv]˜ik L@ew #IÆ pti–@kLiÇ 37AM vAkY˜iÇ öÒy…M œwi kANA½ìH. þPilie–AsH mRupwi pR’u, üniÍÅ pUÄÌXdyE˜Aew vizVsi ÆÝevÜiÇ niÍÅÆ k}iy…M.ý ŸEdYAgÐÀ pR’u, üEy²ƒisH« eedvpuÒnAeNÝ {AÀ vizVsiÆÝ.ýýý


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 9:2-27

1056

hiten smIpic•@. 2dmsHekAsiel ey ¸d–™ikLiel ey¸dÄÆ k˜y yHŠAÀ ayAÅ mhApuErAhitEnAwH Œv zYe–“u. dmsHekAsiÇ ƒisH«vieÀR mAÄ‹˜iÇ vizVsiÆ•ver keì˜AÀ tniŠDikArM nÇkNem•ANH mhApu ErAhitEnAwH ezQÇ ŒvzYe–“tH. aÍ eny…™ pu¯xãAereyA OIkeLeyA kìAÇ aver piwic•@ek“i ey±zElmi ElÆ ekAìuvrAnANyAÅŠA#hM. 3 atinAÇ ezQÇ dmsH e kAsiElÆ EpAyi. ayAÅ ngr˜inw…e˜˜iy E–AÅ epe“•H ŒkAzÏniÝM o¯ vli yèkAzM ayAÅÆ ¡·uM tiLÍi. 4 ezQÇ nilM ptic•@. o¯ zbHdM avEnAw… pRy… •« Ek“u+ þezQÇ, ezQÇ! qe• Ÿpávi Æ•tH qÙinH?ÿ 5 ezQÇ EcAdic•@, þnI ŒrA¹ kĘAEv?ÿ zbHdM ètivcic•@, þnI pIfi–iÆ• Ey²vA›Ý {AÀ. 6 q}uE•·u ngr˜i ElÆ EpAvuk. aviewy…™vrAerÜiluM nI ecE•ìeteÙÝ pRy…M.ÿ 7 ezQliEnAewA–M sÉric• i ¯•vÄ aview ni•i¯Ý. avÄ oÝM pR’ilÂ. avÄ zbHdM Ek“tlÂAet Œery…M kìilÂ. 8 avÀ nilÏniÝM q}uE•·uniÝ. a veÀR kÎkÅ «R•i¯ÝevÜiluM av nH oÝM kANAÀ k}i’ilÂ. atinAÇ avEnAewA–m…ìAyi¯•vÄ aveÀR eekpiwic•@ dmsHekAsiElÆ nyic•@. 9 m†Ý divsE˜Æ ezQli½ kA}Hc ŸìA yi¯•ilÂ. ayAÅ tiÝkEyA, ›wiyHÆk EyA ecyHtilÂ. 10 dmsHekAsiÇ ey²vieÀR o¯ a½ yAyi ŸìAyi¯Ý. annYAsH q•Ayi ¯Ý ayAL@ew EprH. kĘAvH o¯ dÄzn ˜iÇ annYAsiEnAw… sMsAric•@. kÄ ˜AvH viLic•@, þannYAEs!ÿ annYAsH viLiEk“u, þkĘAEv {Aniviewy…ìH.ÿ 11 kĘAvH annYAsiEnAw… pR’u, þEnÄv}i qÝ viLiŠe–w…• pAtyi ElÆ EpAvuk. y†dAy…ew vIw… kìupiwi Æk. tÄesAsiÇniÝM v• ezQÇ qe•ArAeL keìÏk. ayAÅ öE–AÅ aview èAÄØiÆÝìH. 12ezQli½ o¯ dÄznm…ìAyi. Œ dÄzn˜iÇ annYAsHH qe•ArAÅ ayAeL smIpic•H teÀR eek kÅ ayAL@ewEmÇ vc•@. aE–AÅ ezQli nH kA}Hcki“i.ÿ 13 pE• annYAsH pR’u, þkĘAEv, anvDi EpÄ qE•Aw… ezQlien–·i pR’u. ey±zElmiel aÍy…ew vi² ÖErAwH avÀ ecyHt EáAhÍeL–·iyA NvÄ pR’tH. 14öE–A}vÀ dmsHekA siÇ q˜iyiriÆÝ. ni•iÇ vizVsi Æ•* qlÂAvery…M piwiŠAÀ mhApuErA hitÄ aven aDikAre–w…˜iyi“u m…ìH.ÿ 15 q•AÇ kĘAvH annYAsiEnAw… pR’u, þEpAœ! ezQlien {AÀ o¯ è ni•iÇ vizVsiÆk þnieÀR nAm˜iÇ viLi Ækÿ q•ÄØM, Ey²vien ŒrADic•@ekAìH avniÇ vizVAsM aÄ–iÆk q•ANiti nÄØM.

DAn EjAliŠAyi etre’w…Ï. avÀ qe•–·i rAjAŠãAErAw…M ey¸dErAw…M m·u jntEyAw…M pRy…M. 16qniÆEvìi avÀ shiEŠìetlÂAM {AÀ av½ kANic•@ ekAw…ÆM.ÿ 17 a«ekAìH annYAsH aviwM vi“H y†dAy…ew vI“iElÆ EpAyi. ezQlieÀR EmÇ eekkÅvc•H ayAÅ pR’u, þsEhA drA ezQÇ, kĘAvAy Ey² qe• ay c•iriÆÝ. nI öEÍA“H v¯M v}i avÀ ninÆ ètY•e–“u. ninÆ kA}Hc ki“u •ti½M pri²ÖA´Avu ni•iÇ niRy…• ti½MEvìiyANH Ey² qe• ayc•tH.ÿ 18 epe“•H mIÀ ec«ÛluEpAel qEÙA o•H ezQlieÀR kÎkLiÇniÝM vI¹. ayAÅÆ kA}Hc tiric•@ ki“i. avÀ q}uE•·u sH n Ane–“@. 19avÀ alø M ŒhArM k}ic•@. zåi tiric•@ ki“iy« EpAel av½ EtA•i. ezQÇ dmse H ŠAsiÇ èsMgiÆÝ ezQÇ dmsHeŠAsiÇ Ey²vieÀR a½ yAyikELAewA˜H ŽtA½M nAÅ tÍi. 20tA msiyAet ey¸d–™ikLiÇ avÀ Ey²vienÆRic• @ èsMgic• @ «wÍi. avÀ jnÍELAw… pR’u, þEy² eedv puÒnA›Ý!ÿ 21 ezQlieÀR vAÆkÅ Ek“verlÂAM a tH-tM œRi. avÄ pR’u, þöyALANElÂA ey±zElmiluM ŸìAyi¯•tH . aview övÀ Ey²vieÀR vizVAsikeL nzi–i ŠAnANH EnAŠiytH. öviewy…M avÀ a« te• ec•AnAyiriÆM v•tH. vi zVAsikeL ey±zElmiElÆ piwic• @ ekAìuEpAyi mhApuErAhitãAer Žløi ŠAnANvÀ v•iriÆ•tH.ÿ 22 pE• ezQÇ œw…tÇ œw…tÇ zåiy… ™vnAyi˜IÄÝ. Ey², ƒisH«vAeN •vÀ etLiyic•@. dmsHeŠAsiel eyhU dÄÆ vAdiŠAÀ k}iyA˜viDM zåÍLA yi¯Ý ayAL@ew etLivukÅ. ey¸driÇniÝM ezQÇ r•e–w…Ý 23 divsÍÅÆ EzxM ey¸dÄ ezQli en ekAlÂAÀ pripAwiyi“u. 24avÄ ngrk vAwÍLiÇ ezQli½Evìi rApkÇ kAv li¯Ý. avÄŠH aven ekAl N M. q•AÇ av¯ew pripAwi ezQÇ mnÈi lAŠi. 25o¯ rAÒi ezQlieÀR ŽtA½M zixYãAÄ ayAeL ngr˜iÇniÝM r• e–w…˜i. avÄ aven o¯ œwyiÇ oLi –ic•@. ngrBi˜iyiel o¯ dVAr˜ilUew avÄ Œ œw puRE˜Ši“H aven tAE} ŠiRŠi. ezQÇ ey±zElmiÇ anÙrM ezQÇ ey±zElmiElÆ EpAyi. vizVAsikL@ewyiwyiÇ EcrAÀ ayAÅ æmiec•ÜiluM avÄ aven By e–“u. ezQÇ yTAÄؘiÇ Ey²vieÀR a½yAyiyAeN•H avÄ vizVsic•ilÂ. 27 q•AÇ bÄ•bAsH ayAeL sVIkric•H ae–AsHtlãA¯ewyw…Ï ekAìuvÝ. ezQÇ dmsHekAsiElÆ v¯Mv}i kĘA 26


1057 vien kìuev•H bÄ•bAsH ae–AsHt lãAErAw… pR’u. kĘAvH ezQliEnAw… qÍen sMsAric•@ev•H bÄ•bAsH avÄÆ vizdIkric•@. dmsHekAsiel jnÍELAwH ezQÇ BymilÂAet kĘAvi eÀR EpriÇ èsMgic•@ev•H bÄ•bA sH ae–AsHtlãAErAw… pR’u. 28 a«ekAìH ezQlinH vizVAsikL@ew yiwyiÇ EcrAÀ k}i’u. ayAÅ ey±z ElmielÛAw…M ByM œwAet kĘAvien– ·i èsMgic•@. 29yvnBAx sMsAric•i ¯• ey¸dErAw…EpAluM ezQÇ sMsA ric•@. avÀ av¯mAyi tÄŠ˜iElÄ e–“u. pE• avÄ aven ekAlÂAÀ æmi c•@. 30sEhAdrãAÄ ötRi’E–AÅ avÄ ezQlien eeksrYyiÇ ekAìuEpAyi. aviewniÝM avÄ ezQlien tÄesA siElŠH ayc•@. 31 ey¸dYyiel m…}uvÀ sByHÆM glIl yiely…M zmrYyiely…M vizVAsikÅÆM smADAn˜ieÀR smyM ŸìAyi. pri² ÖA´AvieÀR shAyE˜Aew vizVAsi sMGM vlutAyi. vizVAsikÅ tÍL@ew jIvitcrYkLilUew kĘAvilu™ av ¯ew bµmAnM etLiyic• @ . atinAÇ vizVAsikL@ew sMGM œw…tÇ œw…tÇ vlutAyieŠAìi¯Ý. 32 peÒAsH ey±zElmi½ ¡·upAw…M sÉric•@. lu”yiÇ vsic•i¯• vizVA sikeLy…M avÀ s•Äzic•@. 33aview tLÄvAtM piwiep“ eqenyAsien a yAÅ kìum…“i. q“uvÄxmAyi eqenyA sH kiw–ilAyi¯Ý. 34peÒAsH ayA ELAw… pR’u, þeqenyAEs, Ey²ƒi sH« nie• suKe–w…ÏÝ. q}uE•·H ni•H nieÀR kiwŠ o¯Æk! ninŠH ati E–AÅ sVyM ec•AM. ÿeqenyAsH epe“ •H q}uE•·uniÝ. 35lu”yiely…M zAErA niely…M jnt a«kìu. av¯M kĘA vAy Ey²viElÆ tiri’u. peÒAsH EyA–yiÇ EyA–Angr˜iÇ tbITA qÝ EprA y o¯ vizVAsi ŸìAyi¯Ý. (ümAÀEpwý ey•ANvL@ew EprinÄØM.) avÅ qÝM qlÂAvÄÆM nã mAÒM ecyH«. ŒvzYŠAÄŠH aveLE–A}uM pNM ekAw… Ï. 37peÒAsH lu”yilAyi¯•E–AÅ t bITA ErAgM vÝ mric•@. ŒL@kÅ aveL ›Li–ic•@ m…kLile˜ m…RiyiÇ kiw˜i. 38 peÒAsH lu”yiluìAyi¯Ýev•H EyA –yiel vizVAsikÅ Ek“u. (lu”, EyA– y…ew aw…˜ ÐlmANH.) atinAlvÄ rìu Eper peÒAsinw…E˜Šyc•@. a vÄ avEnAw… yAcic•@, þdyvAyi EvgM v±!ÿ 39peÒAsH q}uE•·H avErAewAÏ EpAyi. aviewey˜iyE–AÅ avÄ av en m…kLile˜ m…RiyiElÆ ekAìuEpA yi. viDvkeLl A M peÒAsi½ ¡·uM niÝ. avÄ kry…kyAyi¯Ý. tbITA jIvic•i¯•E–AÅ ŸìAŠiy EmÇÆ–Ay ÍL@M m·u vOÍL@M avÄ peÒAsien kANic•@. 40peÒAsH qlÂAvery…M m…Ri yiÇni•H puR˜iRŠi. avÀ m…“u›˜i 36

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 9:28-10:12

èAÄØic•@. q•i“H tbITy…ew zrIr˜i ½EnÄÆtiri’H pR’u, þtbITA q}u E•ÇÕ!ÿ avÅ q}uE•·i¯Ý kΫR Ý. peÒAsien kìE–AÅ avÅ q}u E•·u. 41ayAÅ aveL eekpiwic•H q}u E•løic•@. pi•IwvÀ vizVAsikeLy…M viDvkeLy…M m…RiÆ™iElÆ viLic•@. avÀ avÄÆ tbITey kANic•@ ekAw… Ï; avÅ jIvic•iriÆÝ! 42EyA–yiel jnÍLAek öŠArYM aRi’u. aDikM Ep¯M kĘAviÇ vizVsic•@. 43peÒAsH anvDi divsM EyA–yiÇ tÍi. «kÇ –NiŠArnAy ziEmAeÀR vI“ilANH peÒAsH tÍiytH. peÒAsuM ekAÄE•elYAsuM eeksrYngr˜iÇ ekAÄE•elYAsH qe•ArAÅ ŸìAyi¯Ý. ERAmÀees nY˜ieÀR üö˜Aliký viBAg˜ieÀR ztADipnANyAÅ. 2ekAÄE•elYAsH vlieyA¯ BånAyi¯Ý. av½M av eÀR ›w…MbvuM stYmAy eedve˜ ŒrA Dic•i¯Ý. teÀR pN˜ilDikvuM a yAÅ pAvÍÅÆ dAnM ecyH«. ayAÅ qE–A}uM eedvE˜Aw… èAÄØic•i¯Ý. 3 o¯ divsM Ÿc•tiri’H m†ÝmNiŠH ekAÄ E•elYAsinH o¯ dÄznm…ìAyi. avn« vYåmAyi kìu. dÄzn˜iÇ eedv˜i eÀR o¯ d†tÀ vÝ avEnAw… pR’u, þekAÄE•elYAsH!ÿ 4 ekAÄE•elYAsH d†ten EnAŠi. avÀ ByÝ EcAdic•@, þqÙA¹ èEBA?ÿ d†tÀ ekAÄE•elYAsiEnAw… pR’u, þeedvM nieÀR èAÄØnkÅ Ek“iriÆ Ý. nI pAvÍELAw… ecyHtetAeŠ avÀ kìi“uìH. eedvM nie• oAÄ—iÆÝ. 5Ž tA½MEper öE–AÅ te• EyA–yiElŠ yyHÆk. ziEmAÀ qÝ EprAy o¯ven ekAìuvrAÀ nieÀR B]tYer ayyHÆk. ziEmAnH peÒAsH qÝM Ep¯ìH. 6 ziEmAÀ qÝ EprAy me·ArAL@ew vstiyilANH peÒAsH tAmsiÆ•tH. Œ ziEmAÀ o¯ «kÇ–NiŠArnANH . kwlinw…˜ANH aveÀR vIwH.ÿ 7d†tÀ aètY•nAyi. aE–AÅ ekAÄE•elYAsH teÀR rìu B]tY ery…M o¯ Bweny…M viLic•@. Bw½M o¯ BånAyi¯Ý. ekAÄE•elYAsieÀR aw… ˜shAyikLielA¯vnAyi¯Ý Œ BwÀ. 8 ekAÄE•elYAsH m†Ý pu¯xãAErAw…M qlÂAM vizdIkric•@. q•i“ver EyA–yi ElŠyc•@. 9 piE·•H avÄ EyA–yHŠw…e˜˜i. Œ smyM peÒAsH vIwieÀR m“u–AviElŠH èAÄØiŠAÀ EpAvukyAyi¯Ý. a E–AÅ smyM Ÿc•yAyi¯Ý. 10peÒAsi½ vizÝ, av½ ŒhArM EvNmAyi¯Ý. avÄ peÒAsi½ B•NM ŸìAŠEv ayAÅeŠA¯ dÄznm…ìAyi. 11«R• ŒkAzÏniÝM qEÙA tA}HÝ v¯•« ayAÅ kìu. vlieyA¯ viri–@ tA}HÝ v¯M EpAel. nAlum†lyHÆM piwic•H ati en tAE}A“iRÆkyAyi¯Ý. 12qlÂA˜rM m]gÍL@M atiEãluìAyi¯Ý. nwÆ•v, ö}y…•v, pRvkÅ aÍeneyl A M.

10


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 10:13-42 13

1058

aE–AÅ o¯ zbHdM peÒAsiEnAw… pR ’u, þq}uE•ÇÕ peÒAEs; m]ge˜ ekAÝ tiE•A~.ÿ 14q•AÇ peÒAsH pR ’u, þkĘAEv, a« {AenAriŠluM ec•ilÂ! a²ÖvuM mlinvumAy yAetA ÝM {AniEtver B•ic•i“ilÂ.ÿ 15 q•AÇ Œ sVrM avEnAw… vIìuM pR’u, þeedvM övey v] ˜ iy…™v eyÝ èKYApic•iriÆÝ. atinAÇ av ey üa²ÖemÝý viLiŠ¯tH!ÿ 16ö« m†Ý tvN sMBvic•@. anÙrM qlÂAM ŒkAz E˜eŠw…Še–“u. 17 öQ dÄzn˜ieÀR aÄØM qÙAyiri ŠAem•H peÒAsH atH-te–“u. ekAÄE• elYAsH ayc• B]tYãAÄ ziEmAeÀR vsti aEnVxic•@ kìupiwic•@. 18vAtiÇŠÇ ni•H avÄ viLic•@ EcAdic•@, þziEmAÀ peÒAsH öviewyAENA tAmsM?ÿ 19 peÒAsH aE–A}uM dÄzne˜–·i ciÙic•@ ekAìiriÆkyAyi¯Ý. pE• Œ´AvH avEnAw… pR’u, þEnAÕ! m†Ý EpÄ nie• aEnVxiÆÝ. 20q}uE•·u tA}e˜ nilyiElÆ eclÂ@k. sMzyAlu vAkAet avErAewAÏ EpA›ky…M av ErAw… EcAdYÍÅ EcAdiŠAtiriÆky…M ec•@k. {AnANH aver nieÀR aw…E˜ Šyc•tH.ÿ 21peÒAsH tAe} av¯ewyw… E˜ÆEpAyi. avÀ pR’u, þniÍÅ aEnVxiÆ• vYåi {AnANH. qÙinA NH niÍLiview v•tH?ÿ 22 avÄ pR’u, þnie•, teÀR vsti yiElÆ •NiŠAÀ o¯ vi²Öd†tÀ ekA ÄE•elYAsiEnAwH ŒjH{Apic•@. ekAÄ E•elYAsH o¯ ztADipnANH. ayAÅ o¯ Bå½M yTAÄØeedve˜ ŒrADiÆ •v½mANH. ey¸dÄ ayAeL ŒdriÆ Ý. ninÆ pRyA½™« EkÅÆ•tinH nie• vI“iElÆ •NiŠAÀ d†tÀ ekAÄ E•elYAsiEnAw… kløic•@.ÿ 23 akÏv•H aÝ rAÒi aview tÍAÀ peÒAsH avErAwH aBYÄØic•@. piE·divsM peÒAsH Œ m†Ý EpErA ewAÏ EpAyi. EyA–yiel ŽtA½M vi zVAsikL@M peÒAsiEnAewAÏ EpAyi. 24 piE·•H avÄ eeksrYyiel˜i. ekAÄ E•elYAsH avÄŠAyi kA˜iriÆkyA yi¯Ý. ayAÅ teÀR bÓuŠeLy…M aw…˜ suXÏŠeLy…M aview viLic•@ œ“iyi¯Ý. 25teÀR vI“iElÆv• p eÒAsien ekAÄE•elYAsH ecÝ kìu. ayAÅ peÒAsieÀR kAÇŠÇ vI}uky…M ŒrADiÆky…M ecyH«. 26peÒAsH ayA ELAwH q}uE•ÇŠAÀ pR’u. peÒAsH pR’u, þq}uE•ÇÕ {AÀ nie•E–A elA¯ m½xYnANH.ÿ 27peÒAsH ekAÄE• elYAsumAyi sMBAxNM «wÄÝ. pi•IwH Ÿ™iElÆ kw•E–AÅ vlieyA¯ ŒÅÕ “e˜ peÒAsH kìu. 28 peÒAsH avErAw… pR’u, þey¸dn lÂA˜ o¯v½mAyi bÓe–w…kEyA a yAeL s•ÄziÆkEyA ec•@•tH ey¸ dnYAyèmAN˜i½ vi¯ÖmAeNÝ niÍÅŠRiyAM. q•AÇ Œery…M üa² ÖÀý qE•A ümline–“vÀý qE•A {AÀ

viLiŠ¯et•H eedvM qniÆ kANi c•@tÝ. 29atinAlANH övere• •Ni c•E–AÅ {AÀ tÄŠiŠA’tH. öE–AÅ dyvAyi pRy† qÙinA¹ niÍÅ qni ŠAyi ŒLyc•tH?ÿ 30 ekAÄE•elYAsH pR’u, þnAludiv sMm…ÛH {AeneÀR vI“ili¯Ý èAÄØi ÆkyAyi¯Ý. smyM Ÿc•yHŠH m†ÝmNi EyALmAyi. epe“e•ArAÅ qeÀR m…ÛiÇ vÝ niÝ. èkAzmAnmAy tiLÍu• v OÍÅ Dric• o¯ d†tÀ. 31d†tÀ pR’u, üekAÄE•elYAsH! eedvM nieÀR èAÄ Øn Ek“iriÆÝ. pAvÍELAw…™ nieÀR kA¯NYèv] ˜ i eedvM kìiriÆÝ. avÀ nie• oAÄ—iÆÝ. 32nieÀR ŽtA ½M B] t YãAer EyA–yiElŠyyH Æ k. ziEmAÀ peÒAsiEnAw… öEÍA“u vrAÀ pRy…k. «kÇpNiŠAr½M ziEmAÀ qÝ te• Ep¯™v½mAy o¯veÀR vstiyi lANvÀ tAmsiÆ•tH. Œ vIwH kwǘI r˜ANH.ý 33aE–AÅ te• {AÀ ninÆ ŒLyc•@. nI öview v•« vLernl« te•. {ÍeLlÂAv¯miE–AÅ eedv˜i eÀRm…•iÇ avÀ niE•Aw… pRy…vAÀ kløic• kArYÍÅ EkÅŠAÀ öriÆÝ.ÿ peÒAsH ekAÄE•elYAsieÀR vI“iÇ èsMgiÆÝ 34 peÒAsH èsMgic•@ «wÍi+ þeedv ˜inH qlÂAv¯M o¯EpAelyAeN•H {A niE–AÅ yTAÄؘiÇ pWic•@. 35te• ŒrADiÆ•vEny…M nItiec•@•ven y…M eedvM sVIkriÆÝ. o¯vÀ Ž« rAjYÏniÝ v¯Ý q•tl èDAnM. 36 eedvM ey¸dErAw… sMsAric•@. Ey² ƒisH«vilUew smADAnM eekvÝ q• suviEzxM Ey² avÄÆ nÇki. Ey² vANH qlÂAjnty…Ewy…M kĘAvH. 37ey ¸dYyiÇ qlÂAyiwÏM qÙA¹sMBvic• etÝ niÍÅŠRiyAM. sH n Ane˜–·i EyAh•AÀ jnÍELAw… èsMgic•ti½ EzxM glIlyilANH atArMBic•tH. 38n eseR˜iel Ey²vien–·i niÍÅŠRi yAM. eedvM avnH pri²ÖA´Avieny…M zåiEyy…M nÇkieŠAìH aven ƒi sH«vAŠi. ŒL@kÅÆ nã ecyH«ekAìH Ey² nAewÍuM ¡·i sÉric•@. pizA¡ pIFi–ic• v er avÀ suKe–w…˜i. öetAeŠ Ey²viEnAewA–mANH eedvM q•ti½ sA•YÍLANH. 39ey¸dYyiluM ey±zElmiluM Ey² ecyHt kArYÍÅ {ÍÅ kìu. {ÍÅ sA•ikLANH . pE• Ey² ekAlÂe–“u. avÄ aven mrÆriziÇ tRc•@. 40q•AÇ mrN˜ieÀR m†•AM nAÅ eedvM aven pun¯‘Ivi –ic• @ ! eedvM ŒL@kÅŠH Ey²vien vYåmAyi kANic•@ekAw…Ï. 41 pE• ql A ŒL@kL@M Ey²vien kANilÂ. eedvM etre’w…˜ sA•ikÅ mAÒM aven kìu. Œ sA•ikLA¹ {ÍÅ. aveÀR mric•vriÇniÝ™ Ÿyi Äe˜}uE•løi½EzxM {ÍÅ avEnAewA Ï tiÝky…M ›wiyHÆky…M ecyH«. 42 jnÍELAw… èBAxNM nw˜AÀ Ey²


] ikÅ 10:43-11:24 1059 ae–A. *pv˜ {ÍELAwAvzYe–“u. mric• v ¯ewy…M jIvic•iriÆ•v¯ewy…M nYAyviDi nw ˜AÀ eedvM niEyAgic•vnANH aven •H qlÂAvErAw…M pRyAÀ avÀ {ÍELA w… pR’u. 43Ey²viÇ vizVsiÆ•vÄ r•iŠe–w…M. Ey²vieÀR nAm˜ilUew aveÀR pApÍeL eedvM epARuÆM. ö« stYmAeN•H ql A èvAck¯M pR y…Ý.ÿ

pri²ÖA´AvH jAtikLiElŠH peÒAsH öÍen èBAxNM ec•Ev aveÀR vAÆkÅ EkÅÆkyAyi¯•v ¯ew öwyiElŠH pri²ÖA´AvH öRÍi vÝ. 45peÒAsiEnAewA–M v• ey¸d vizVAsikÅ atH-te–“u. jAtikLiluM pri²ÖA´AvH a«EpAel vÄxiŠe–“ tinAlANvÄŠtH-tM. 46kArNM Œ jAti kÅ vYtYsHtBAxkLiÇ sMsAriÆ•«M, eedve˜ sH«tiÆ•«M avÄ Ek“u. aE–AÅ peÒAsH pR’u, 47þev™˜iÇ sHnAne–w…•tiÇni•H över twyAÀ n—ÅŠAvilÂ. n—ÅÆ ki“iy«EpAel te• övÄÆM pri²ÖA´Avien lBi c•@!ÿ 48ekAÄE•elYAsuM ayAL@ew bÓu ŠL@M suXÏŠL@M Ey² ƒisH«vieÀR nAm˜iÇ sHnAnM k}i–i–AÀ peÒAsH kløic•@. aE–AÅ Œ jnM tÍELAewA–M ›Rc•@ nAÅ œwi vsiŠAÀ peÒAsi EnAw… aBYÄØic•@. 44

peÒAsH ey±zElmiElÆ mwÍuÝ jAtikÅÆM eedvvcnM lBic• @ q• vAĘ ae–AsHtlãA¯M ey ¸dYyiel vizVAsikL@M Ek“u. 2aÍen peÒAsH ey±zElmiÇ v•E–AÅ ŽtA ½M ey¸dvizVAsikÅ av½mAyi tÄ Šic•@. 3 avÄ pR’u, þjAtikL@M pri cHECdnM ec•A˜v¯mAyv¯ew vIw…k LiÇ nI EpAyi, nI avErAewA–mi¯•H B•iÆkœwi ecyH«.ÿ 4 a«ekAìH sMBvM m…}uv½M peÒAsH avÄÆ vizdIkric•@ekAw…Ï. 5 peÒAsH pR’u, þ{AÀ EyA–Angr˜ilAyi¯Ý. {AÀ èAÄØic•@ekAìi¯•E–AÅ qni eŠA¯ dÄznm…ìAyi. ŒkAzÏni•H qEÙA tAE}ŠiRÍiv¯•« {AÀ kìu. aetA¯ vliy viri–@EpAel kAN e–“u. atieÀR nAlu m†lkLiluM piwic•@ tAE}Æ ekAìuvrikyAyi¯Ý. atH qeÀR aw…ÏvÝ niÝ. 6{AÀ ati½ ™iElÆ EnAŠi. vLÄÏ m]gÍL@M vnYm] gÍL@M atiluìAyi¯Ý. ö}jÚŠL@M p•ikL@M atiÇ {AÀ kìu. 7 orzrIri qE•Aw… pR’tAy…M Ek“u, q}uE•ÇÕ peÒAEs; övyiEletÜiluemA•ien ekAÝtiÝk. 8pE• {AÀ pR’u, ü{A netAriŠluM ec•il kĘAEv!ý a²Ö vuM mlinmAŠe–“«mAy oÝM {Ani« ver B•ic•i“ilÂ!ý 9pE• azrIri vIìuM ŸìAyi, üeedvM öveylÂAM ²ÖemÝ è KYApic•iriÆÝ. avey a²ÖemÝ viLiŠ¯tH.ý

11

10V

m†ÝtvN öÍen sMBvic•@. an ÙrM qlÂAM ŒkAz˜iElŠH qw…Še–“u. 11 aE–AÅ {AÀ tAmsic•i¯• vI“iElÆ m†ÝEpÄ kyRivÝ. avÄ eeksrYA yiÇni•H qeÀRyw…E˜ŠH ayyHŠe–“ vrAyi¯Ý. 12sMzyiŠAet avErAewA Ï EpA›vAÀ Œ´AvH qE•AwAjH{Api c•@. öQ ŒRu vizVAsikL@M qE•AewAÏ vÝ. {ÍÅ ekAÄE•elYAsieÀR vI“i ElŠANH EpAytH. 13teÀR vI“iÇ o¯ d†tÀ niÇÆ•tH kìtien–·i ekAÄE• elYAsH pR’u. üŽtA½M pu¯xãAer EyA–yiElŠyyH Æ k. ziEmAÀ peÒA sien öEÍA“u •NiÆk. 14avÀ niÍ ELAw… sMsAriÆM. nie•y…M nieÀR ›w…M be˜y…M aveÀR vAÆkÅ r•iÆM.ý 15 {AÀ avErAw… èsMgiŠAÀ «wÍiy Ÿwen ŒrMB˜iÇ nm…ÆìAy« EpAel pri²ÖA´AvH avriElÆ vÝ. 16a E–AÅ {AÀ kĘAvieÀRvcnÍÅ oAÄ —ic•@. kĘAvH pR’u, üEyAh•AÀ jn ÍeL ev™MekAìH sH n Ane–w…˜i. q•AÇ niÍÅ pri²ÖA´AviÇ sHnAn e–w…M!ý 17 kĘAvAy Ey²ƒisH«viÇ vizV sic• nm…ŠH t•«EpAlu™ dAnM te• eedvM övÄÆM ekAw…Ï. aE–AÅ eedv ˜ieÀR Œ èv]˜i niĘAÀ {AnArA yi¯Ý?ÿ 18 öetlÂAM Ek“ ey¸dvizVAsikÅ tÄ ŠM avsAni–ic•@. avÄ eedve˜ sH« tic•@ekAìu pR’u, þmAnsAÙre–w… vA½M n—…Ew«EpAlu™ jIvitM EnwA½M eedvM jAtikeL a½vdic•@.ÿ suviEzxM aeÙYAŠYAyiElŠH sHetPAenAsieÀR mrNEzxM ŸìA y ŸpávÍÅ ekAìH vizVAsikÅ cit RiE–Ayi¯Ý. vizVAsikLiÇ cilÄ ePA yHnikY, ›eèAsH, aeÙYAŠY q•iÍ eny…™ vid†rEdzÍLiElÆ EpAyi. avÄ avieweyAeŠ suviEzxM ècri –ic•@; pE• ey¸dErAw… mAÒEm avÄ ö« pR’uZ. 20avriÇ cilÄ ›eèA sukA¯M ›ERnŠA¯mAyi¯Ý. aeÙYAŠY yiel˜iy avÄ yvnŠAErAw…M suvi EzxM èsMgic•@. kĘAvAy Ey²vi en–·iy…™ suviEzxM avÄ yvnŠA ErAw… èsMgic•@. 21kĘAvH vizVAsik eL shAyiÆkyAyi¯Ý. o¯ vliy sMGM ŒÅŠAÄ vizVsiÆky…M kĘA vieÀR a½yAyikLA›ky…M ecyH«. 22 ey±zElmiel sBy…M aeÙYAŠYyi el putiy sBey–·i Ek“u. atinAÇ ey±zElmiel vizVAsikÅ bÄ•bA sien aeÙYAŠYyiElŠyc•@. 23-24 bÄ• bAsH nã niR’vnAyi¯Ý. avÀ pri²ÖA´AvuM vizVAsvuM niR’v nAyi¯Ý. aeÙYAŠYAyiel˜iy bÄ• bAsH, aviw…ÏkAer eedvM n•Ayi a½#hic•i“u™« kìu. atH ayAeL sÚxHwnAŠi. ayAÅ aeÙYAŠYAyiel vizVAsikeL EèA/Ahi–ic•@. ayAÅ avErAw… pR’u, þoriŠluM vizVAsM 19


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 11:25-12:20 1060 nxHwe–w¯tH. XdyM «R•H kĘAvien qE–A}uM a½sriÆk.ÿ aEnkM aEnkM ŒL@kÅ kĘAvAy Ey²vieÀR a½ yAyikLAyi mARi. 25pi•IwH bÄ•bAsH tÄesAsiElÆ EpAyi. ezQlien etr ’A¹ EpAytH. 26ezQlien keì˜i ayAeL bÄ•bAsH aeÙYAŠYAyiÇ ekAìuvÝ. ö¯v¯M o¯ vÄxM aview tÍi. vizVAsisMGÍÅ qE–A}uM o•i c•@Ec¯ky…M bÄ•bAsuM ezQluM av er s•ÄziŠy…M vLerE–er pWi–iÆ ky…M ecyH«. aeÙYAŠYAyiÇ Ey²vi eÀR a½yAyikÅ ŒdYmAyi þƒisHtYA nikÅÿ qÝ viLiŠe–“u. 27 aEtsmyM ŽtA½M èvAckãAÄ ey±zElmiÇniÝM aeÙYAŠYAyiElÆ puRe–“u. 28agebAsH q•Ayi¯Ý avrielArAL@ew EprH. agebAsH a eÙYAŠYAyiÇ èsMgic•@. pri²ÖA´A vieÀR shAyE˜Aew avÀ pR’u, þElAk˜inAkmAnM vLer kxHwkrmAy o¯ smyM v¯Ý. kw…˜B•Y•AmM ŸìA ›M.ÿ (ekÂQedYAsH cƒvĘiyAyi¯•kA l˜ANH atH sMBvic•t.H ) 29ey¸dYyiel tÍL@ew sEhAdrer qÍeny…M shA yiŠAÀ vizVAsikÅ tI¯mAnic•@. oAErA vizVAsiy…M k}ivin½sric•@ shAyM ayc•@. 30pNM sV±pic•H avÄ bÄ• bAsieny…M ezQlieny…M Žløic•@. bÄ •bAsuM ezQluM atH ey¸dYyiel m†– ãAÄŠH q˜ic•@. ehErAdAvH sBey pIFi–iÆÝ aŠAl˜H ehErAdArAjAvH sBAMg ÍLAy ciler ŸpáviŠAÀ «wÍi. 2 yAEŠAbien ev“ieŠAlÂAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“u. EyAh•AeÀR sEhAdrnAyi ¯Ý yAEŠAbH. 3 ey¸dÄŠH atixHwmA eN•H ehErAdAvH kìu. atinAÇ peÒA sieny…M twvRyilAŠAÀ ayAÅ tI¯mA nic• @ . (epshA divsÍLilAyi¯Ý atH sMBvic•tH.) 4ehErAdAvH peÒAsi enpiwiœwi twvilAŠi. ptinARu BwãAÄ peÒAsi½ kAvÇniÝ. epshA Ÿ/ vM k}iy…Mver ehErAdAvi½ kAŠNmA yi¯Ý. pi•IwH peÒAsien jnÍL@ew m…•iÇekAìuvrAÀ avÄ ŒElAcic•@. 5 atinAÇ peÒAsien «RuÜilwc•@. q •AÇ sB peÒAsi½Evìi «wÄc•yAyi eedvE˜Aw… èAÄØiÆkyAyi¯Ý.

12

peÒAsH twvR viw…Ý peÒAsH rìu p“ALŠAÄŠiwyiÇ kiw ÝRÍukyAyi¯Ý. aven rìu cÍl ekAìu bÓic•i¯Ý. twvRy…ew kvAw ˜iÇ aDikM BwãA¯M kAvÇniÝ. sm yM rAÒiyAyi. peÒAsien piE·Ý jn ÍÅÆm…•iÇ ekAìuvrAÀ ehErAdAvH ŒElAcic•@. 7 epe“•H, kĘAvieÀR o¯ d†tÀ aview vÝ. m…RiyilAek èkAzM prÝ. d†tÀ peÒAsieÀR pAÄzV˜iÇ t“i ŸNĘi. d†tÀ pR’u, þEvgM, q}u E•ÇÕ!ÿ peÒAsieÀR eekkLiÇniÝM cÍl ŸQri vI¹. 8 d†tÀ peÒAsiEnAw… 6

pR’u, þvsHÒÍL@M ecri–@M DriÆk.ÿ peÒAsH aÍen ecyH«. nieÀREmÇ Ÿw…–@¡·i qe• piÚw¯k. 9 d†tÀ puR E˜ŠiRÍi. peÒAsH piÚwÄÝ. d†tÀ ec•@•etl A M yTAÄؘilAyi¯Ý. pE• tAenA¯ dÄznM kA¹kyAeNÝ peÒAsH k¯ti. 10peÒAsuM d†t½M o•A me˜y…M rìAme˜y…M kAvÇŠAer kw ÝEpAÝ. pi•IwvÄ tÍeL ngr˜iÇ niÝM EvÄtiriÆ• ö¯ÛuvAtilinw… e˜˜i. vAtiÇ avÄŠAyi sVyM «R Ý. avÄ puRÏkwÝ et¯vuver nw Ý. anÙrM d†tÀ EvgM aètY•nAyi. 11 aE–AÅ nw•etÙAeNÝ peÒA si½ EbAÖYmAyi. ayAÅ k¯ti, þeedvM teÀR d†ten qeÀRyw…E˜Šyc•tAeN •H qniŠiE–AÅ mnÈilAyi. avÀ qe• ehErAdAviÇniÝM r•ic•@. qni Æ kxHwtkL@ìA›emÝ ey¸dÄ k¯ti. q•AÇ eedvM qe• qlÂA˜iÇniÝM r•ic•@.ÿ 12 peÒAsinH ö« EbAÖYmAyE–AÅ ayAÅ mRiyy…ew vI“iElÆEpAyi. EyA h•AeÀR a—yAyi¯Ý mRiy. (EyAh •AÀ mÄeŠAsH qÝM aRiye–“i¯Ý.) aview aEnkMEpÄ œwiyi¯Ý. avÄ èAÄØiÆkyAyi¯Ý. 13peÒAsH puRM vAtiliÇ m…“i. ErAdA qÝ EprAy o¯ ep¿›“i viLiEk“u. 14peÒAsieÀR zbHdM tiric•Ri’ ep¿›“i sEÙAxi c•@. vAtiÇ«RŠAÀœwi avÅ mRÝ. ak E˜EŠAwiec• • H avÅ avErAw… pR ’u, þvAtiÇŠÇ niÇÆ•tH peÒAsA NH!ÿ 15vizVAsikÅ pR’u, þninÆ &A ÙANH!ÿ q•AÇ avL«tR–ic•@ pR’u. atinAÇ avÄ pR’u, þötH peÒAsi eÀR d†tnAyiriÆM.ÿ 16 q•AÇ peÒAsH «wÄÝM m…“i. vAtiÇ «R• vizVAsikÅ peÒAsien kìu. avÄ atH-te–“u. 17peÒAsH eekyAM gYM kANic•H avErAw… miìAtiriÆvAÀ pR’u. eedvM te• twvRyiÇniÝM r•ic• vivrM peÒAsH vizdIkric•@. avÀ pR’u, þsMBvÍÅ yAEŠAbi EnAw…M m·u sEhAdrãErAw…M pRy…k.ÿ aE–AÅ peÒAsH me·AriwE˜Æ EpAyi. 18 piE·•H BwãAÄ vLer atH-te–“u. peÒAsinH qÚsMBvic•@ q•vÄ Œ› le–“u. 19ehErAdAvH peÒAsien qlÂA yiwvuM etre’ÜiluM keì˜iyil . atinAÇ peÒAsi½ kAvli¯•ver ehErAdAvH EcAdYMec•@ky…M pi•IwH aver ekAlÂAÀ kløiÆky…M ecyH«. ehErAdAvieÀR mrNM pi•IwH ehErAdAvH ey¸dYvi“u. ayAÅ eeksrYAyiel˜i. alønAÅ a view tÍi. 20EsArYÄ-sIEdAÀ EdzŠA ErAwH ehErAdAvinH kw…˜EkApmAyi. avÄ o¯ sMGmAyi ehErAdAvien smI pic•@. rAjAvieÀR aw…˜ EsvknAy bHLAsHetAsien tÍL@ew p•˜AŠAÀ avÄÆ k}i’u. B•NsADnÍÅŠA yi tÍL@ew rAjYM ehErAdAvieÀR rAjY


] ikÅ 12:21-13:21 1061 ae–A. *pv˜ e˜ ŒæyiÆ•«ekAìH avÄ ayA ELAw… smADAnM aBYÄØic•@. 21 aver kA¹•tinH ehErAdAvH o¯ divsM niËyic•@. Œ divsM ehErAdAvH rAjkIyvOÍLNi’i¯Ý. teÀR siMhAsn˜ili¯•H ayAÅ jnÍELAw… èsMgic• @ . 22jnÍÅ ŒEƒAzic• @ , þöetA¯ EdveÀR zbHdmANH. m½xYEÀR tlÂ!ÿ 23öQ sH«ti ayAÅ sVIkriÆk y…M eedve˜ mhtVe–w…˜AtiriÆk y…M ecyH«. a«ekAìH kĘAvieÀR o¯ d†tÀv•H ayAeL ErAgiyAŠi. a yAÅ pu}u aric•H mric•@. 24 eedvsE•zM prÆky…M aEnker sVADIniÆky…M ecyH « . vizVAsik L@ew sMGM vlutAyi vlutAyi vÝ. 25 ey±zElmiel EjAli tIÄ•E–AÅ bÄ•bAsuM ezQluM aeÙYAŠYyiEl Æ mwÍi. mÄeŠAsH qÝ mRuEp¯™ EyAh•A½M avErAewAÏìAyi¯Ý.

EprANH ŽlimAsH.) gvÄÌÄ Ey²viÇ vizVsiÆ•tH twyAÀ ayAÅ æmic•@. 9 q•AÇ ezQliÇ pri²ÖA´AvH niR ’i¯Ý. (ezQlieÀR me·A¯ EprANH epQelAsH.) epQelAsH ŽlImAsien EnAŠi pR’u, 10þpizAcieÀR mkEn! nI qlÂA nãy…ewy…M zÒuvA›Ý! ni •iÇ kpwt×ÍL@M kLvumA¹™tH, kÄ ˜AvieÀR stYÍÅ k™ÍLAŠAÀ nI qE–A}@M æmiÆÝ! 11öE–AÅ eedvM nie• sHpÄzic•H aÓnAÆM. sUrYè kAzMEpAluM kANAÀ k}iyA˜viDM nI ›Rc•@nALE˜ŠH aÓnAyi˜I¯M.ÿ) aE–AÅ ŽlImAsinH qlÂAM ö¯ìtAyi E˜A•i. ayAÅ t–i˜w’H nwÝ. o¯ eekpiwic•@ v}ikA“AÀ orAeL ki“iey ÜiÇ q•yAÅ Œzic•@. 12a«kì gvÄ ÌÄ vizVsic•@. ayAÅÆ ki“iy kĘA vien–·iy…™ ŸpEdzÍLiÇ ayAÅ atH-te–“u.

bÄ•bAsi½M ezQli½M èEtYk EjAli aeÙYAŠYyiel sByiÇ ›eR è vAck¯M aÖYApk¯M ŸìAyi¯Ý. bÄ•bAsH, nIgÄ qÝ viLiŠe–w…• ziEmAÀ, ›ERnŠArnAy lUekYAsH, rAjA vAy ehErAdAviEnAewA–M vLÄ• mnA EyÀ, ezQÇ q•ivÄ. 2averlÂAM kĘA vien ŒrADic•@M Ÿpvsic•@M k}iy…kyA yi¯Ý. pri²ÖA´AvH avErAw… pR ’u, þbÄ•bAsieny…M ezQlieny…M qniÆ vi“utrik. avÄÆ èEtYkmAyi o¯ EjAliy…ìH. a« ec•AÀ {AÀ av er etre’w…˜iriÆÝ.ÿ 3 sB ŸpvsiÆky…M èAÄØiÆky…M ecyH«. avÄ ezQlieÀRy…M bÄ•bA sieÀRy…MEmÇ eekvc•H aver ayc•@.

epQelAsuM bÄ•bAsuM ›eèAsH viw…Ý 13 epQelAsuM avEnAewA–m…ìAyi¯ •v¯M pAePAsiÇniÝM k–Ç kyRi. avÄ pMPulYyiel epÄ‹Angr˜iel ˜i. pE• EyAh•AÀ (mÄeŠAsH) av ervi“u ey±zElmiElÆ mwÍi. 14avÄ epÄ‹AyiÇniÝ™ yAÒ «wÄ•H aeÙYA ŠYAyiElÆ EpAyi. pisidYAyiel ngr mANH aeÙYAŠY. zb•ÏdivsM avÄ aeÙYAŠYAyiel o¯ ey¸d–™iyiÇ kw•i¯Ý. 15EmAezy…ew nYAyèmANvuM èvAck¯ew vcnÍL@M vAyic•@. a E–AÅ ey¸d–™iyiel èm…KÄ epQ elAsi½M bÄ•bAsi½M o¯ sE•zm yc•@+ þsEhAdrãAEr, niÍL@ew vcn ÍÅ ŒL@keL r•iÆM. atinAÇ ne— zåie–w…˜A½t›• qeÙÜiluM kArY ÍÅ ŸeìÜiÇ dyvAyi pR’AluM.ÿ 16 epQelAsH q}uE•·u. ayAÅ eek ŸyĘi pR’u, þqeÀR ey¸dsEhA drãAEr, jAtikLiÇ stYeedve˜ nm sHkriÆ•v¯Em niÍÅ dyvAyi qe• æÖic• A luM! 17yi AEylieÀR eedvM n—…ew pitAŠãAer etre’w…Ï. mi yImiÇ anYnA“ukAerE–Ael k}i’ kAl˜H mh˜Ay jntyA›vAÀ eedvM aver shAyic•@. atAytH zåiEyAew eedvM aver Œ rAjYÏniÝM puRÏ ekAìuvÝ. 18pi•IwH nAlø « vÄxM eedvM m¯®miyiÇ av¯ew qlÂA dQÄb lYÍL@M epARuÏkAÏ. 19knAÀEdze˜ Ž}u rAjYÍÅ eedvM nzi–ic•@. Œ rAjY ÍÅ avÀ teÀR ŒL@kÅÆ nÇki. 20 nA¾·iaÛ« vÄxÍÅekAìANiet lÂAM sMBvic•tH. þati½EzxM zm†EvÇ èvAckeÀR kAlMver eedvM nm…Æ nYAyADiptik eL tÝ. 21pi•IwvÄ o¯ rAjAvien EcA dic• @ . kIzieÀRpuÒnAy ezQlien eedvM avÄÆ nÇki. ebnYAmIeÀR ›w…Mb˜iÇ piR•vnAyi¯Ý ezQÇ. ayAÅ nAlø « vÄxM rAjAvAyi¯Ý.

13

bÄ•bAsuM ezQluM ›eèAsiÇ 4 bÄ•bAsuM ezQluM pri²ÖA´Avi nAÇ ayyHŠe–“u. avÄ eslUkYyi ElÆ EpAyi. anÙrM avÄ eslUkY yiÇniÝM ›eèAsiElÆ k–Ç kyRi. 5 slmIsiÇ q˜iy avÄ ey¸d–™ik LiÇ eedvsE•zM èsMgic•@. (EyAh •AÀ (mÄeŠAsH) shAyiyAyi avErA ewAÏìAyi¯Ý.) 6 avÄ dVIpilAkmAnM ¡·isÉric•H pAePAsiel˜i. pAePAsiÇ mAyAjAl èkwnM nw˜iyi¯• o¯ ey¸den avÄ kìum…“i. bÄEy² q•Ayi¯Ý ayAL@ew EprH. ayAÅ o¯ k™èvAck nAyi¯Ý. 7EdzADiptiyAyi¯• esÄ egYAsH epQElAsiEnAewA–mAyi¯Ý ayAÅ tAmsic• i ¯•tH . esÄegYAsH buÖimAnAyi¯Ý. ayAÅ bÄ•bAsi eny…M ezQlieny…M tE•AewA–M viLi c•@. eedvsE•zM EkÅŠAÀ ayAÅ Œ# hic•@. 8 q•AÇ m×vAdiyAy qlImAsH bÄ•bAsi½M ezQli½M qtirAyi¯ Ý. (#IÆBAxyiÇ bÄEy² q•ti½™


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 13:22-50

1062

22

pi•IwH eedvM ezQlien mA·i dAvIdien av¯ew rAjAvAŠi. dAvIdienÆRic• H eedvM öÍen pR’u, üyišAyiy…ew puÒnAy dAvIdH ciÙyiÇ qe•E–Ael yANH. {AnAvzYe–w…•etÚM avÀ ec•@M.ý 23yi AEyÇŠA¯ew r•knAyi eedvM dAvIdieÀR sÙtikLielA¯ven ekAìuvÝ. a« Ey²vAyi¯Ý. eedvM a« vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 24Ey² v¯M m…ÛH EyAh•AÀ yi AEyliel m…}uvÀ jntEyAw…M mAnsAÙre˜ÆRic•@M sHnA ne˜ÆRic• @ M pR’u. 25EyAh•AÀ teÀR EjAli pUĘiyAŠARAyE–AÅ avÀ pR’u, ü{AnAer•A¹ niÍÅ k¯«•tH ? {AÀ ƒisH « vl . avÀ vrAniriÆÝ. aveÀR ecri–H a}iÆ vAÀEpAluM {AÀ EyAgYnlÂ.ý 26 þqeÀR sEhAdrãAEr, aéAhAmi eÀR ›w…Mb˜iel sÙtikEL, stYeed ve˜ ŒrADiÆky…M ec•@• jAtikEL, æÖiÆk! öQ r•ey–·iy…™ vAĘ {ÍLiElŠyc• i riÆÝ. 27Ey²vAyi¯ Ý r•ken•H ey±zElmiel ey¸d ErA, ey¸dEntAŠELA mnÈilAŠiyi¯ •ilÂ. Ey²vien–·iy…™ èvAck¯ew vcnÍÅ qlÂA zb•˜i½M vAyic•@EkÅ –iŠARu™tANH. q•i“uM avÄÆ mnÈi lAyilÂ. ey¸dÄ Ey²vien kWinmAyi vimÄzic• @ . èvAck¯ew vcnÍÅ yATAÄØYmAyi. 28Ey²vien ekAlÂ@• etÙien•H yTAÄؘiÇ avÄŠRiyi lÂAyi¯Ý. qÜiluM Ey²vien vDiŠAÀ avÄ pIlAe˜AsiEnAwAvzYe–“u. 29ti ¯ev}uÏkLiÇ q}utiyetlÂAM ey¸dÄ avEnAw… ecyH«. q•i“vÄ Ey²vien ›riziÇni•iRŠi kl R yiÇ awŠi. 30 pE• eedvM aven pun¯‘Ivi–ic•@. 31 ati½EzxM ›eR divsÍLiÇ, Ey² viEnAewAÏ glIlyiÇniÝM ey±zEl miÇ v•vÄ aven kìu. öE–A}vÄ jnÍL@ew m…ÛiÇ aveÀR sA•ikLA NH. 32eedvM n—…ew pitAŠÅŠH nÇkiy vAgHdAn˜ieÀR suviEzxM {AÀ niÍ ELAw… èKYApiŠAM. 33n—Å av¯ew sÙ tikLA›Ý. eedvM Œ vAgHdAnM nm…ŠH yTAÄØmAÆky…M ecyH«. Ey²vien pun¯‘ivi–ic•@ ekAìANvÀ a« ec yHttH. a«ekAìH rìAM sÜIĘn˜iÇ n—Å vAyic•i“uìH+ ünI qeÀR puÒnA›Ý öÝ {AÀ nieÀR pitAvAyi.ý sÜIĘnÍÅ 2+7 34

eedvM Ey²vien pun¯‘Ivi–ic•@. Ey² oriŠluM klÂRyiÇ EpAyi jIÄÌi ŠilÂ. eedvM pR’u+ üdAvIdi½ {AÀ vAgHdAnM nÇkiy vi² ÖvuM stYvumAy a½#hÍÅ {AÀ ninÆ t¯M.ý eyz•AvH 55+3 35

q•AÇ me·Ariw˜H eedvM pRy…Ý+ ünieÀR pri²ÖÀ a}ukiE–AkAÀ nI a½vdiŠilÂ.ý sÜIĘnÍÅ 16+10 36

jIvic•i¯• kAlÏ te• dAvIdH eedv hitM nw–AŠi. q•i“yAÅ mric•@. dAvIdH

teÀR pitAŠãAErAw… œew sMsHkriŠ e–“u. aveÀR zrIrM a}ukiE–Avuky…M ecyH«. 37q•AÇ eedvM pun¯‘Ivi–i c•vÀ klÂRyiÇ a}ukiyilÂ. 38-39sEhAdr ãAEr, {ÍÅ pRy…•tH niÍÅ mnÈilA ŠNM+ Ey²vilUew niÍL@ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. EmAezy…ew nYAyèmANM niÍeL pApÍLiÇniÝM nYAyIkri c•ilÂ. q•AÇ Ey²viÇ vizVsiÆ•vÄ avnilUew nYAyIkriŠe–w…Ý. cil etAeŠ sMBviÆemÝ èvAckÄ pR ’i“uìH. 40sU•ic•iriÆk! èvAckÄ pR’etAÝM niÍeL bADiŠAtiri ŠAÀ EnAÆk. èvAckÄ pR’tH öÍ enyANH+ 41

üsMzyAluŠEL, æÖiÆk! niÍÅ visHmyiÆk, q•i“u EpAyi nziÆk, qeÙ•AÇ niÍL@ewkAl˜H niÍÅ vi zVsiŠA˜ ciltH {AÀ ec•@M. ŒerÜi luM vizdIkric•@ t•AÇEpAluM niÍLtH vizVsiŠilÂ.ýýý hbÕŠH 1+5 42

epQelAsuM bÄ•bAsuM ey¸d– ™i viwARAyE–AÅ jnÍÅ avErAwH aw… ˜ zb•ÏdivsM vIìuM vrNemÝM tÍELAwH öŠArYÍÅ œw…tÇ pRyNem ÝM ŒvzYe–“u. 43EyAgAnÙrM aview niÝM aEnkM ey¸dÄ epQelAsien y…M bÄ•bAsieny…M piÚwÄÝ. ey ¸d¯M, ey¸dmt˜iElÆ mARiv• aEn kMEp¯M avErAewA–m…ìAyi¯Ý. stY eedve˜ öQ mtM mARiyv¯M ŒrADic•i¯ Ý. eedv˜ieÀR kA¯NY˜ilu™ vizVA sM «wrAÀ epQelAsuM bÄ•bAsuM aver Eèri–ic•@ ekAìi¯Ý. 44 aw…˜ zb• Ï divsM ngr˜iel qlÂA ŒL@kL@M kĘAvieÀR vcnÍÅ EkÅŠAÀ oÏœwiyi¯Ý. 45ey¸dÄ aview qlÂAvery…M kìu. avÄ asU yAluŠLAyi. avÄ ni•YmAy vAÆkÅ ŸpEyAgiÆky…M epQelAsieÀR vAÆ keL qtiÄÆky…M ecyH « . 46q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM vLer eeDrY E˜Aew pR’u, þeedvsE•zM ey¸d rAy niÍELAwANH {ÍÅ ŒdYM èsMgi EŠìtH. q•AÇ niÍL« nirAkriÆÝ. nitYjIvnH niÍÅ niÍeL˜e• anÄ hrAÆÝ! a«ekAìH {ÍLitA jAtik LiElÆ tiriy…Ý! 47ö« ec•AnA¹ kÄ ˜AvH {ÍELAwAvzYe–“tH. kĘAvH pR’u+ üjAtikÅÆ èkAzmA›vAnA¹ nie• {AÀ s]xw H ic•t,H aÍen ElAkM m…}uv½M Ÿ™vÄŠH r•y…ew mAÄ‹M kANiŠA½M.ýý eyz•AvH 49+6 48

epQelAsieÀR öQ vAÆkÅEk“ jAtikÅ sÚxHwrAyi. avÄ kĘAvi eÀRvcne˜ Œdric• @ . aEnkÄ Œ sE•z˜iÇ vizVsic• @ . nitYjIv½ etre’w…Še–“vrAyi¯Ý avÄ. 49kÄ ˜AvieÀR sE•zM rAjYM m…}uv½M ècri –iŠe–“u. 50pE• BåOIkeLy…M ng


] ikÅ 13:51-14:23 1063 ae–A. *pv˜ rEntAŠeLy…M öLŠivi“H ey¸dÄ epQ elAsieny…M bÄ•bAsieny…M pIFi –iŠAÀ «wÍi. aÍen avÄ bÄ•bA sieny…M epQelAsieny…M ngrAtiÄ ˜iÆ puRE˜Æ oAwic•@. 51epQelAsuM bÄ•bAsuM tÍL@ew kAliel epAwi ›w’u kL’u. pi•IwvÄ öEŠAnYyi ElÆ EpAyi. 52q•AÇ aeÙYAŠYAyi lu™ Ey²vieÀR zixYãAÄ sEÙAxM niR’v¯M pri²ÖA´AviÇ pripUt¯ mAyi˜IÄÝ.

epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠAnYyiÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠA nYyiElÆ EpAyi. avÄ ey¸d– ™iyiElÆ kyRi. (qlÂA ngrÍLiluM avÄ ö« te•yA¹ ecyHttH.) avÄ aviwe˜ jnÍELAw… sMsAric•@. anv Diey ¸d¯M, yvn¯M aver vizVsiÆM viDM epQelAsuM bÄ•bAsuM n•Ayi èsMgic•@. 2 q•AÇ ey¸driÇ cilÄ vizVsic•ilÂ. avÄ jAtikeL d…xHEèrN eclu˜i vizVAsikÅeŠtier tiric•@. 3 q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠAnYyiÇ vLerŠAlM tAmsiÆky…M kĘAvi½Evìi eeDrYpUÄv•M sMsAri Æky…M ecyH«. eedv˜ieÀR kA¯NY e˜–·i avÄ èBAxNM nw˜i. vIrYè v]˜ikÅ v}i tÍÅ pRy…•tH stYmA eN•H etLiyiŠAÀ kĘAvH epQelAsi eny…M bÄ•bAsieny…M shAyic•@. 4 q•AÇ ngrvAsikLiÇ cilÄ ey¸d ErAw… EcÄÝ. m·u™vÄ epQelAsieÀR y…M bÄ•bAsieÀRy…M BAg˜Ayi¯Ý. aÍen ngrM viBjiŠe–“u. 5 ŽtA½M jAtikL@M ey¸d¯M av¯ew EntAŠL@MEcÄ•H epQelAsieny…M bÄ •bAsieny…M pIFi–iŠAÀ æmic•@. aver kelÂRi’u ekAlÂNem•Ayi¯Ý zÒuŠL@ew ŸE”zM. 6 öŠArYM mnÈilAŠi y epQelAsuM bÄ•bAsuM ngrM vi“u. avÄ luŠEvAnYyiel luOyiElÆM edÄb•yiElÆM EpAyi. pie• avyHÆ ¡·um…™ ngrÍLiElŠ@M. 7avieweyA eŠ avÄ suviEzxM èsMgic•@.

14

epQelAsH luOyiluM edÄby • iluM 8 lusHÒyiÇ kAli½ ›}–m…™ orAL@ ìAyi¯Ý. jãnAte• kAlutLÄ• ayAÅ ö«very…M nw•i“ilÂ. 9ayAÅ epQelAsieÀR èBAxNM æviÆkyA yi¯Ý. epQelAsH aven EnAŠi. eedv ˜i½ te• suKe–w…ÏvAnA›em•H avÀ vizVsiÆ•tAyi epQelAsH kìu. 10atinAÇ epQelAsH viLic•@ pR ’u, þnieÀR kAlukLiÇ q}uE•·u niÇ Æk!ÿ ayAÅ cAwiey}uE•·u nwŠAÀ «wÍi. 11epQelAsieÀR èv]˜ikÅ kì jnM av¯ew luŠEvAnYBAxyiÇ viLic•@ pR’u, þeedvÍÅ m½xYerE–A elyAyiriÆÝ!avÄ n—…ewyw…E˜Ši RÍiv•iriÆÝ!ÿ 12jnM bÄ•bAsien

þsiy†sHÿqÝ viLiŠAÀ «wÍi. epQ elAsien avÄ þehÄemsHÿ qÝM viLi c•@. kArNM ayALAyi¯Ý m…KYèBAx kÀ. 13siy†sHEdveÀR EdvAlyM ngr ˜inw…˜Ayi¯Ý. Œ EdvAly˜iel puErAhitãAÄ ŽtA½M kALkeLy…M pu xHphArÍeLy…M kvAw˜iÜElÆ ekA ìuvÝ. av½M jnÍL@M a«ekAìu epQelAsi½M bÄ•bAsi½M bliyÄ –iŠAÀ Œ#hic•i¯Ý. 14 q•AÇ öŠArYM aRi’ ae–AsHtl ãArAy epQelAsuM bÄ•bAsuM tÍ L@ew vsHÒÍÅ vlic•@kIRi. q•i“vÄ ŒL@kÅŠiwyiElŠH oAwiŠyRi viLic•@ œvi+ 15þm½xYEr, niÍeLÙinANietA eŠec•@•tH? {ÍÅ eedvÍLlÂ! {Í ÅÆM niÍÅÆ™ EpAel vikArÍL@ìH! suviEzxM niÍELAw… pRyAnANH {ÍÅ v•tH. öQ ŸpEyAg³nYmAy èv] ˜ikLiÇniÝM piãARAÀ {ÍÅ niÍ ELAw… pRy…Ý. niÍÅ jIviÆ• stY eedv˜iElÆ tiriy†. ŒkAzvuM ®miy…M kwluM avyilu™vyuM s]xw H ic•tH avÀ o¯vnANH. 16m…ÛH eedvM qlÂA jntkeL y…M av¯ew öxHw˜i½ vi“i¯Ý. 17qÜi luM tAnA¹ stYemÝ avÀ kANic•i¯ Ý+ avÀ niÍÅŠAyi nã ecyH«ekA Eìyi¯Ý. niÍÅŠH avÀ ŒkAzÏ niÝM m} nÇ›Ý. tŠsmy˜H niÍÅŠH viLvu t¯Ý. niRey ŒhArM avÀ niÍÅÆ triky…M mnÈien ŒhÂAdM ekAìu niRyHÆky…M ec•@Ý.ÿ 18epQ elAsuM bÄ•bAsuM jnÍELAwH öetA eŠ pR’u. q•AluM tÍÅÆ bliyÄ –iÆ•tiÇni•H jnÍeL alømAyi mAÒ em twyAnAy…Z. 19 aE–AÅ ŽtA½M ey¸dãAÄ aeÙYA ŠYAyiÇniÝM öeŠAnYyiElÆ vÝ. epQelAsientier tiriyAnvÄ jn ÍeL niÄbÓic•@. atinAlvÄ epQ elAsien kelÂRiy…ky…M vlic•i}c•@ p“ N˜i½ puR˜AÆky…M ecyH«. tÍÅ epQelAsien ekAÝev•H jnÍÅ k¯ ti. 20Ey²vieÀR zixYãAÄ epQelAsi ½¡·uM œw…ky…M avÀ q}uE•·u p“N ˜iElÆ mwÍiE–Avuky…M ecyH«. piE· •H, av½M bÄ•bAsuM edÄeb•ngr ˜iElÆ EpAyi. siRiyAyiel aeÙYAŠYyi ElÆ mwÍuÝ 21 epQelAsuM bÄ•bAsuM edÄb• yiluM suviEzxM èsMgic•@. aEnkM EpÄ Ey²vieÀR a½yAyikLAyi. epQ elAsuM bÄ•bAsuM lusHÒA, öEŠAnY, aeÙYAŠYA q•iviwÍLiElÆ mwÍi. 22 Œ ngrÍLiÇ avÄ Ey²vieÀR a½ yAyikeL zårAŠi. vizVAsikLAyiri ŠAÀ avÄ a½yAyikeL shAyic•@. epQelAsuM bÄ•bAsuM pR’u, þeed vrAjYE˜Æ™ n—…ew v}iyiÇ nm…ŠH o¯pAwH shiEŠì«ìH . ÿ 23oAErA sB yHÆM avÄ m†–ãAer niymic•@. avÄ m†–ãAÄÆEvìi ŸpvsiÆky…M èAÄ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 14:24-15:22 1064 ØiÆky…M ecyH«. kĘAvAy Ey² viÇ vizVsic•vrANH öQ m†–ãAÄ. ati nAÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM aver kĘAviÇ smÄ–ic•@. 24 epQelAsuM bÄ•bAsuM pisidYA yilUew kwÝ. pie•yvÄ pMPulYrAjY e˜˜i. 25epÄ‹AyiÇ avÄ eedvsE• zM èsMgiÆky…M «wÄ•H a˜elYyi ElÆ EpAvuky…M ecyH«. 26aviewni ÝM avÄ siRiyAyiel aeÙYAŠYAyi ElÆ EpAyi. aviewvc•ANH epQelA suM bÄ•bAsuM vizVAsikLAÇ eedv ˜i½ smÄ–iŠe–“«M öE–A}e˜ EjAliÆ niEyAgiŠe–“«M. öE–AÅ avÄ Œ èv]˜i pUĘIkric•iriÆÝ. 27 öview q˜iEc•Ä• epQelAsuM bÄ •bAsuM sB viLic•@œ“i. eedvM tÍ ELAw…œew ecyHtetlÂAM avÄ vizVAsi kELAw… pR’u. þanYEdzŠAÄÆM (jAti kÅ) vizVsiŠ˜ŠviDM eedvM o¯ vAtiÇ «RÝ.ÿ 28epQelAsuM bÄ•bA suM ƒisH«vieÀR vizVAsikELAewA˜H vLer nAÅ k}i’u. ey±zElmiel EyAgM ey¸dYyiÇniÝM ›eRE–Ä aeÙYAŠYyiElÆ vÝ. avÄ jAtikLAy sEhAdrãAer ŸpEdzic•@ «w Íi: þpriECdiŠe–wA˜ p•M niÍÅ r•iŠe–wil . aÍen ec•…vAÀ EmAez nixHkÄxic•i“uìH.ÿ 2öQ ŸpEdz ˜ientirAyi¯Ý epQelAsuM bÄ• bAsuM. öŠArY˜iÇ kAtlAy tÄŠM ŸìAyi¯Ý. atinAÇ epQelAsieny…M bÄ•bAsieny…M m·u cilEry…M ey±z ElmiElŠyyHŠAÀ Œ sMGM tI¯mAni c•@. öQ èzHnM sMbÓic•H ae–AsHtl ãA¯M m†–ãA¯mAyi sMsAriÆ•tinAyA NH avÄ aEÍA“uEpA›•tH. 3 sBy…ew shAyE˜AewyANvÄ yAÒ tiric•t.H ePAyHnIŠY, zmrY q•I rAjYÍ LilUew avÄ kwÝEpAyi. stYeedv ˜iElÆ jAtikÅ v•kArYemlÂAM avÄ Œ rAjYŠAErAw… èsMgic•@. Œ vAĘ kÅ sEhAdrãAer ŒhHLAdi–ic•@. 4 epQ elAsuM bÄ•bAsuM m·u™v¯M ey±z ElmiÇ q˜i. ae–AsHtlãA¯M m†–ãA ¯M vizVAsi sm†hvuM aver sVAgtM ecyH«. eedvM tÍLilUew ecyHtetlÂAM avÄ vizdIkric• @ . 5ey±zElmiel vizVAsikLiÇ cilÄ prIzãA¯ew viBA g˜iÇ epw…•vrAyi¯Ý. avÄ q}u E•·uniÝ pR’u, þjAtikLiÇniÝ v• vizVAsikÅ pricHECdiŠe–wNM. EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆvA ½M nAM avErAw… pRyNM.ÿ 6 anÙrM öQ èzHne˜ÆRic•H pWiÆ •tinH ae–AsHtlãA¯M m†–ãA¯M oÏ œwi. 7o¯ vliy cÄc•te• öŠArY ˜iÇ nwÝ. aE–AÅ peÒAsH q}uE•·u ni•H avErAw… pR’u, þqeÀR sEhAd rãAEr, m…ÀdivsÍLielÙA¹ìAyet Ý niÍÅŠH oAÄ—y…ìA›em•H qniŠ RiyAM. jAtikELAwH suviEzxM èsMgiÆ

15

•tinH a•H eedvM qe• niÍL@ew öwyiÇniÝM tire’w…Ï. avÄ q•i Çni•H suviEzxM EkÅÆky…M vizVsi Æky…M ecyH«. 8 qlÂA m½xY¯ew ciÙ kL@M eedv˜inRiyAM. avÀ jAtikeL sVIkriÆky…M ecyH«. n—ELAw… ecyHt «EpAelte• avÄÆ pri²ÖA´Avi en nÇkieŠAìANH ö« nm…Æ kA“i˜ •tH. 9 eedv˜inH avÄ n—iÇniÝM vY tYsHtrlÂ. avÄ vizVsic•E–AÅ eedvM av¯ew XdyÍÅ pri²ÖmAŠi. 10pi e• qÙinA¹ niÍÅ jAtikLiÇniÝ v• sEhAdrãA¯ew k}u˜iÇ BArM vyHÆ•tH? niÍÅ eedvEkApM ŸìAÆ kyElÂ? n—ÅEŠA, n—…ew pitAŠÅEŠA Œ BArM ¡mŠAÀ prYApHtmAy zåiyi lÂAyi¯Ý. 11kĘAvAy Ey²vieÀR kA ¯NY˜AÇ n—L@M öv¯M r•èApiyHÆ em•H nAM vizVsiÆÝ.ÿ 12 sBm…}uvÀ awÍi. avÄ epQelAsi eÀRy…M bÄ•bAsieÀRy…M vAÆkÅ æÖic•@. jAtikÅŠiwyiÇ tÍLilUew eedvM èvĘic• qlÂA vIrYèv]˜ik eL–·iy…M, atH-tÍeL–·iy…M epQelA suM bÄ•bAsuM avErAw… pR’u. 13 avÄ èBAxNM avsAni–ic•@. «wÄ •H yAEŠAbH èsMgic•@. avÀ pR’u, þqeÀR sEhAdrãAEr, qe• æÖiÆk. 14 jAtikELAwH teÀR sHEnhM eedvM qÍ en evLi–w…˜iey•H ziEmAÀpeÒAsH nE—Aw… pR’u. ŒdYmAyi eedvM jAtik eL tire’w…˜H teÀR jnmAŠi. 15èvA ck¯M ö« te• pRy…Ý+ 16 öti½EzxM {AÀ tiric•@v¯M. dAvIdi eÀR BvnM {AÀ vIìuM pNiy…M. ati E–AÅ vINiriÆkyANH. jIÄÌic•@kiw Æ• atieÀR BAgÍÅ {AÀ vIìuM pNiy…M. aveÀR vIwH {AÀ pu˜nAÆM. 17 pi•IwH m·u™v¯M kĘAvien aEnV xiÆM. aEtAewA–M qeÀR ŒL@kLAyi mARiy jAtikL@M. öetlÂAM ecyHt kĘA vH ötH a¯Li. avnANElÂA öetlÂAM sPlmAÆk. ŒEmAsH 9+11-12 18

þŒrMBM m…tÇEŠ öŠArYÍÅ evLie– “i¯Ý. 19 þeedv˜iElÆ tiri’ jAtikL@ew kArY˜iÇ atinAÇ n—Å ashixHN t kAE“ìtil qÝ {AÀ k¯«Ý. 20pk rM nAM avÄÆ ke˜}utNM. atiÇ avErAw… nAM öetAeŠ pRyNM+ vi#h ÍÅÆ smÄ–iŠe–“ ŒhArM B•iŠ ¯tH . (a« B•Ne˜ a²ÖmAÆÝ) vYBicriŠ¯tH, råM ¯ciŠ¯tH. zVAsM m…“ic•@ ekAlÂe–“m]ge˜ ti•¯tH. 21 EmAezy…ew nYAyèmANM pWi–iÆ• vÄ qlÂAyiwvum…™tinAÇ avÄŠietA ÝM ec•AnAvilÂ. EmAezy…ew vcnÍÅ vÄxÍLAyi ql A zb• Ï divsvuM ey¸d–™ikLiÇ vAyiŠe–wARuìH.ÿ jAtikLiÇ niÝ™ vizVA sikÅÆ™ k˜H 22 epQelAsiEnAw…M bÄ•bAsiEnAw…


1065 emA–M ŽtA½M Eper aeÙYAŠYyiElŠH ayyHŠNem•H ae–AsHtlãA¯M m†– ãA¯M sBm…}uv½M te• ŒElAcic•@. tÍÅŠiwyiÇniÝM ŽtA½M Eper etr e’w…ŠAÀ avÄ tI¯mAnic•@. bÄzbA sH q•EpriluM viLiyHÆ• y†dEyy…M, zIlAsieny…M avÄ tire’w…Ï. ey±zElmiel sEhAdrãAÄŠH ŒdrNI yrANvÄ. 23sB av¯ew eekyiÇ o¯ kÏM ekAw…˜yc•@. k˜iÇ öÍen q}u tiyi¯Ý+ niÍL@ew sEhAdrãArAy ae–AsHt lãAriÇniÝM, m†–ãAriÇniÝM aeÙYAŠYyiely…M, suRiyAyiely…M kilikYAyiely…M jAti kLiÇniÝv• qlÂA sEhAdrãAÄÆM. èiysEhAdrãAEr, 24 {ÍÅŠiwyiel ŽtA½M EpÄ niÍL@ ewyw…ŠÇ v•tAyi {ÍLRi’u. avÄ pR’ kArYÍÅ niÍeL zlYe–w…Ï ky…M ›}Æky…M ecyH«. q•AÇ {ÍÅ ayc•vrl avÄ. 25ŽtA½M pu¯xãAer tire’w…˜H niÍL@ewyiwyiElŠyyH ŠAÀ {ÍÅ o¯mic•@ tI¯mAnic•i“uìH. n—…ew èiysuXÏŠLAy bÄ•bA siEnAw…M epQelAsiEnAw…emA–M ŽtA ½M pu¯xãAer tire’w…˜yyH Æ M. 26 bÄ•bAsuM epQelAsuM n—…ew kÄ ˜AvAy Ey²ƒisH«vi½Evìi jIvi tM smÄ–ic•vrANH. 27atinAÇ {ÍÅ y†dEyy…M, zIlAsiEny†M avErAewA˜ yyHÆÝ. avÄ niÍELAw… aEtkArY ÍÅ vAyHvAŠAÇ pRy…M. 28niÍÅŠH œw… tÇ BArM ŸìAk¯et•H pri²ÖA´AvH vicAriÆ•tinAÇ {ÍÅ atMgIkri ÆÝ. niÍÅ tAe}–Ry…• kArYÍÅ mAÒEm ecE•ì«Z+ 29 vi#hÍÅÆ smÄ–iŠe–“v B•i Š¯tH. råM ¯ciŠ¯tH, zVAsM m…“ic•@ ekAlÂe–“m]ge˜ B•iŠ¯tH. vYBicri Š¯tH. öŠArYÍLiÇnie•l A M akÝ k}i ’AÇ niÍÅ n•Ayiv¯M. n•Ayi vre“. 30 a«ekAìH epQelAsuM, bÄ•bA suM, y†dy…M, zIlAsuM ey±zElM vi“u. avÄ aeÙYAŠYyiElÆ EpAyi. a eÙYAŠYyiÇ avÄ vizVAsikeL viLi c•@œ“uky…M k˜H avÄÆ nÇ›ky…M ecyH«. 31a« vAyic• vizVAsikÅ Œ hHLAdic•@. k˜H aver ŒzVsi–ic•@. 32 èvAck¯mAy y†dy…M zIlAsuM sEhA drãAer zåie–w…˜AÀ shAyic• o“ nvDi kArYÍÅ avErAw… pR’u. 33alø nAÅ aview tÍiyti½EzxM y†dy…M zIlAsuM aviwMvi“u. sEhAdrãAÄ smA DAnE˜Aew aver a½#hic•yc•@. y†d y…M zIlAsuM tÍeL ayc• ey±zEl miel sEhAdrãA¯ew aw…E˜Æ mwÍi. 34 -35 * q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM v A k Y M 3 4 cil #IÆ pti–@kLiÇ 34AM vAkY˜iÇ þpE• zIlAsH aview˜e• «wrAÀ tI¯mAnic•@.ÿ qÝM œwiy…ìH.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 15:23-16:6

aeÙYAŠYyiÇ tÍi. avÄ m·EnkMEp ErAewA–M suviEzxM èsMgiÆky…M kĘAvieÀR sE•zM jnÍeL pWi–i Æky…M ecyH«. epQelAsuM bÄ•bAsuM EvÄpiriy…Ý 36 ŽtA½MdivsÍÅ k}i’H, epQelA sH bÄ•bAsiEnAw… pR’u, þkĘA vieÀR sE•zM n—Å pl p“NÍLiluM èsMgic•@. nm…ŠH Œ ngrÍLiElÆ mw Íi aviw…e˜ sEhAdrIsEhAdrãA ¯ew èv]˜ikÅ nirI•iŠAM.ÿ 37EyAh •AÀ q• mÄeŠAsieny…M tÍL@ew œewekAìuEpAkAÀ bÄ•bAsH Œ# hic•@. 38pE• av¯ew ŒdYyAÒyiÇ te• pMPulYAyiÇ vc•@ te• EyAh •AÀ (mÄeŠAsH) aver vi“uEpAvuky…M EjAliyiÇ avErAewA–M «wrAtiriÆk y…M ecyH«. atinAÇ aveny…M ekAìu EpAk¯et•H epQelAsH zåmAyi Œv zYe–“u. 39öet–·i epQelAsuM bÄ• bAsuM vliy tÄŠ˜ilAyi. avÄ EvÄ piri’H vYtYsHtmAÄ‹ÍLiElÆ EpA yi. bÄ•bAsH mÄeŠAsieny…M œ“i eesèsiElÆ k–Ç kyRi. 40epQelA sH zIlAsiEny…M tE•AewAÏ œ“i. a eÙYAŠYAyilu™ sEhAdrãAÄ kĘAvi eÀR äpyiÇ epQelAsien Žløic•@. 41 epQelAsuM zIlAsuM suRiy, kilikYA q•I rAjYÍLiÇ sBkeL zåie–w…˜i eŠAìu prYwnM nw˜i. tiemAeTeyAsH epQelAsiEnAw…M zIlAsiEnAw…emA–M EpA›Ý epQelAsH edÄb•yiElÆM lu yi ElÆM EpAyi. tiemAeTeyAsH qÝ EprAy ƒisH«vieÀR o¯ zixYÀ avi ewy…ìAyi¯Ý. tiemAeTeyAsieÀR a— o¯ ey¸dvizVAsiniyAyi¯Ý. aveÀR a–À o¯ yvnŠAr½mAyi¯ Ý. 2lu yiluM öEŠAnYyilum…™ vizVA sikÅ tiemAeTeyAsien Œdric•i¯Ý. avÄ aven–·i nl«mAÒM pR’u. 3 epQelAsi½ tiemAeTeyAsuM teÀR œew sÉriŠNemÝìAyi¯Ý. q •AÇ tiemAeTeyAsieÀR a–À yvn ŠArnAeN•H ÐlvAsikÅeŠlÂAM aRi yAM. atinAÇ epQelAsH tiemAeTeyA sien pricHECdnM ecyHtH ey¸der t]pHtrAŠi. 4 anÙrM epQelAsuM sh èvĘk¯M m·u ngrÍLilUew sÉri c•@. ey±zElmiel ae–AsHtlãA¯ew y…M ey¸dm†–ãA¯ewy…M tI¯mAnÍL@M c“ÍL@M vizVAsikÅŠH avÄ nÇki. öQ c“ÍÅ a½sriŠAÀ avÄ vizVA sikELAw… niÄE”zic•@. 5 aÍen sBkÅ vizVAs˜iÇ zåmAyieŠAìiriÆk y…M oAErA divsvuM œw…tÇ vLÄ•H vlu tAyieŠAìiriÆky…M ecyH«.

16

epQelAsien ŒsYyiÇ niÝM viLic@• mA·uÝ 6 epQelAsuM œ“¯M *PugY, glAtY


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 16:7-33

1066

q•I rAjYÍLilUew sÉric•@. ŒsY yiÇ suviEzxM èsMgiÆ•tiÇniÝM pri²ÖA´AvH aver tw’u. 7 avÄ m…sYA rAjY˜inw…e˜˜i. biTunYrAjY E˜ŠH EpAvukyANv¯ew ŒvzYM. q •AÇ Ey²vieÀR Œ´AvH aver atin ½vdic•ilÂ. 8 atinAÇ avÄ m…sYA kw•H EÒAvAsiElÆ EpAyi. 9 aÝrAÒi epQ elAsienA¯ dÄznm…ìAyi. atiÇ meŠ EdAnYyiÇ nie•ArAÅ epQelAsien smIpic•@. ayAÅ aviewniÝekAìu yAcic• @ , þmeŠEdAnYÆv•H {ÍeL shAyiEŠNEm.ÿ 10epQelAsi½ dÄzn m…ìAyti½EzxM, {ÍÅ meŠEdAnYyi ElÆ EpAkAÀ t•AeRw…Ï. a•A“ukA ErAw… suviEzxM èsMgiŠAÀ eedvM {ÍeL viLic•iriÆÝevÝ {ÍÅÆ mnÈilAyi. ludiyAy…ew privĘnM EÒAvAsiÇniÝM {ÍÅ Ener semAÒAeŠyiElÆ k–Ç kyRi. aw…˜ divsM nvepAliÆM sm…áyAÒ ecyH«. 12 pi•IwH Pili–iyiElÆ EpAyi. meŠ edAnYy…ew Œ BAge˜ o¯ èDAn ngr mAyi¯Ý Pili–i. œwAet ERAmAŠA¯ew aDIn èEdzvuM. {ÍLview ŽtA½M divsM tÍi. 13 zb•ÏdivsM {ÍÅ ngrkvAwM kw •H ndItIre˜˜i. aview èAÄØn yHŠAyi o¯ èEtYkÐlM kìupiwiŠA emÝ {ÍÅ k¯ti. ŽtA½M OIkÅ aview œwiyi¯Ý. {ÍÅ aviwi¯•H av¯mAyi sMBAxNM nw˜i. 14«yee˜ ryiÇ niÝv• ludiy, qÝEprAy o¯ vÅ avÄŠiwyiluìAyi¯Ý. p“u vilø nyAyi¯Ý avL@ew etA}iÇ. avÅ eedvArADik œwiyAyi¯Ý. ludiy epQ elAsien æÖic•@. kĘAvH avL@ew XdyM «RÝ. epQelAsieÀR vAÆk LiÇ avÅ vizVsic•@. 15avL@M avL@ew vI“iÇ vsiÆ• qlÂAv¯M sHnAnM ec• e–“u. pi•IwH ludiy, {ÍeL teÀR vI“i ElÆ •Nic•@. avÅ pR’u, þ{AÀ kĘAvAy Ey²vieÀR yTAÄØ vizVA siniyAeNÝ niÍÅÆ EbAÖYmAyi“u eìÜiÇ qeÀR vI“iÇ vÝ tAmsic•A luM.ÿ avELAewAÏ tÍuvAÀ avÅ {ÍeL niÄbÓic•@. 11

epQelAsuM zIlAsuM twviÇ oriŠÇ {ÍÅ èAÄØnAÐlE˜Æ EpAkEv {ÍÅÆ cil« sMBvic•@. o¯ dAsYep¿›“i qe• smIpic•@. aveL o¯ èEtYktrM Œ´Avu bADic•i¯Ý. avÅÆ BAvi èvcn˜i½™ k}ivH Œ Œ´Avu nÇkiyi¯Ý. öÍen ec•@ kv}i avÅ teÀR ŸwmÐÄŠH DArALM pNM sÛAdic•@ ekAw…Ï. 17Œ ep¿› “i epQelAsieny…M {ÍeLy…M piÚw ÄÝ. avL@ReŠ pR’u, þöQ m½xYÄ atYu•tnAy eedv˜ieÀR dAsãArA NH! niÍL@ew r•AmAÄ‹M avÄ pR’u t¯M.ÿ 18pl divsÍÅ avLitH ŒvĘi 16

c•@. ötH epQelAsien ashYe–w…Ï ky…M Œ´Avi½ EnÄÆtiri’H ayAÅ pRy…ky…M ecyH«, þEy²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ {AÀ niE•Aw… kløiÆÝ, av LiÇni•H puRÏEpAvuk.ÿ epe“Ý te• Œ Œ´AvH aveL vie“A}i’u. 19 Œ dAsiy…ew yjmAnãAÄ ö« kìu. öni tÍÅŠveL ŸpEyAgic•H pNm…ìA ŠAnAviel•H avÄ kìu. atinAlvÄ epQelAsieny…M zIlAsieny…M piwic•H ngrsByiElÆ vlic•i}c•@ ekAìuvÝ. ngrpAlkÄ aviewy…ìAyi¯Ý. 20epQ elAsieny…M zIlAsieny…M avÄ EntA ŠãA¯ew m…ÛiÇ ekAìuvÝ pR’u, þövÄ ey¸drANH. avÄ n—…ew ngr ˜iÇ ›}–ÍL@ìAÆÝ. 21avÄ cil a½xHWAnÍÅ èEyAg˜iÇ ekAìuv¯ vAÀ æmiÆÝ. ERAmAŠArAy nm…Ši« ec•AnAvilÂ.ÿ 22jnM epQelAsi½M zI lAsi½M qtirAyi¯Ý. EntAŠãAÄ epQelAsieÀRy…M zIlAsieÀRy…M v OÍÅ kIRuky…M aver vwiekAìwi ÆvAÀ cilErAw… pRy…ky…M ecyH«. 23 ŒL@kÅ epQelAsieny…M zIlAsien y…M plv“M awic•@. anÙrM EntAŠÅ aver twvRyili“u. twvR sU•i–@kA ErAwH EntAŠÅ pR’u, þaver èEtYkM sU•iÆk.ÿ 24ayAÅ Œ Ÿ˜rvH a½s ric•H twvRy…ew Ž·vuM Ÿ™iÇ epQelA sieny…M zIlAsieny…M ö“u. vliy twi Š“kÅŠiwyiÇ av¯ew kAlukÅ ek“i yi“u. 25 pAti rAÒiEyAww…˜E–AÅ epQelA suM zIlAsuM èAÄØiÆky…M eedvIk gItÍÅ pAw…ky…mAyi¯Ý. m·u twvu kAÄ aver æviÆky…mAyi¯Ý. 26ep e“•H, o¯ vliy ®kÛm…ìAyi. twvRy… ew awi˜R öLÆMviDM zåmAyi¯Ý Œ ®kÛM. aE–AÅ twvRy…ew qlÂA vAtilukL@M «RŠe–“u. qlÂA twvukA¯M cÍlkLiÇniÝM EmAcitrAyi. 27twvR sU•i–@kArÀ ŸNÄÝ. twvRy…ew vA tilukÅ «RÝ kiwÆ•tyAÅ kìu. twvukAerAeŠ r•e–“iriÆem•yAÅ k¯ti. atinAÇ ayAÅ vA~ri sVÙM jIvenAw…ŠAÀ EpA›kyAyi¯Ý. 28p E• epQelAsH viLic•@ pR’u, þa¯tH! nineŠA¯ hAniy…M v¯˜¯tH. {ÍeLA eŠyiviewy…ìH.ÿ 29 o¯ viLÆ ekAìuvrAÀ twvR sU•i –@kArÀ ŒErAEwA pR’u. q•i“yAÅ akE˜ŠH oAwiŠyRi. ayAÅ By˜AÇ viRyHÆkyAyi¯Ý. epQelAsieÀRy…M zIlAsieÀRy…M m…ÛiÇ ayAÅ vI¹. 30 q•i“H ayAÅ aver puRÏ ekAìuv •i“u EcAdic•@, þm½xYEr, r•èApi–AÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 31 avÄ avEnAw… pR’u, þkĘA vAy Ey²viÇ vizVsic• A Ç nIy…M nieÀR ›w…MbvuM r•èApiyHÆM.ÿ 32a tinAÇ avÄ ayAÅÆM vI“ilu™ qlÂA vÄÆM kĘAvieÀR sE•zM pR’u ekAw…Ï. 33aE–AÅ rAÒi vLer eevki yi¯Ý. qÜiluM pARAvukArÀ zIlAsi


] ikÅ 16:34-17:18 1067 ae–A. *pv˜ eny…M epQelAsieny…M ekAìuEpAyi av¯ew m…RivukÅ k}uki. aE–AÅ pARA vukAr½M ›w…MbAMgÍL@M sHnAne–“u. 34 ati½EzxM ayAÅ aver teÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi avÄÆ Evì B•NM nÇki. eedve˜ vizVsic•tiÇ avÄ qlÂAv¯M sEÙAxic•@. 35 piE·ÝrAviel EntAŠÅ ŽtA½M Bw ãAer pARAvukAreÀRyw…e˜Šyc• @ . avÄ pR’u, þŒ m½xYer evRuet viw…k!ÿ 36 pARAvukArÀ epQelAsiEnAw… pR ’u, þniÍeL sVt×rAŠAÀ EntAŠÅ ŽtA½M BwãAer ayc•iriÆÝ. niÍÅ ŠiE–AÅ smADAnE˜Aew EpAkAM!ÿ 37 q•AÇ epQelAsH BwãAErAw… pR ’u, þ{ÍÅ et·ukArAeNÝ etLiyi ŠAÀ niÍL@ew EntAŠÅŠAyi“ilÂ. qÜi luM avÄ {ÍeL jnmÖY˜ili“u mÄ”iÆ ky…M twviliw…ky…M ecyH«. ERAmApQr ãArAy {ÍÅÆM cil avkAzÍL@ìH. öE–AÅ {ÍeL rhsYmAyi vi“y yHŠAÀ avÄ æmiÆÝ. ölÂ! avÄ Enri “uvÝ {ÍeL vi“yyHŠe“!ÿ 38 p“ALŠAÄ epQelAsieÀR vAÆkÅ EntAŠELAw… pR’u. epQelAsuM zIlA suM ERAmAŠArAeN•Ri’ EntAŠÅ By Ý. 39atinAÇ avÄ vÝ epQelAsi EnAw…M zIlAsiEnAw…M mA–@pR’u. avÄ, ö¯vEry…M puRÏ ekAìuv•H av¯ew ngrM vi“uEpAkAÀ pR’u. 40 twvRyiÇniÝM puRÏv• epQelA suM zIlAsuM ludiyAy…ew vI“iElÆ EpAyi. aviewkì ŽtA½M vizVAsi keL eeDrYe–w…˜iyti½EzxM avÄ aviwM vi“u. epQelAsuM zIlAsuM etÈ elAnIŠyiÇ epQelAsuM zIlAsuM aMPiepAli siluM, ae–AElAnYyiluMœwi s Éric•@. avÄ etÈelAniŠyiÇ q˜i. aview o¯ ey¸d–™iy…ìAyi¯Ý. 2 ey¸der kA¹•tinH epQelAsH a EÍA“ukyRi. aÍenyAyi¯Ý aveÀR ptivH . m†Ý zb• ˜ iluM epQelAsH ey¸d¯mAyi ti¯ev}uÏkLiÇniÝM sMsAric•@. 3 epQelAsH ey¸dÄŠH ti¯ ev}uÏkÅ vizdIkric•@. ƒisH« mriÆ ky…M ŸyiÄe˜}uE•ÇÆky…M Evìiyi¯ e••H kANic• @ . epQelAsH pR’…, þ{AÀ niÍELAw… pRy…• öQ Ey² te• yANH ƒisH«.ÿ 4 yTAÄØeedve˜ ŒrA Dic• cil yvnŠAÄ aviewy…ìAyi¯ Ý. ŽtA½M èDAne–“ sHÒIkL@M, EbA ÖYMv• avriÇ pl¯M epQelAsieÀR y…M zIlAsieÀRy…M ›ew EcÄÝ. 5 q•AÅ avizVAsikLAy cil ey¸ dÄ asUyAluŠLAyi. cÙÐl˜ieÀR ¡·uM al’u tiri’vriÇniÝM avÄ ŽtA½M d…xHwer vAwkyHeŠw…Ï. avÄ aEnkMEper œ“i ngr˜iÇ ›}–ÍL@ ìAŠi. jnM epQelAsieny…M zIlAsi eny…M etr’H yAEsAeÀR Bvn˜iElŠH

17

EpAyi. avÄ epQelAsieny…M zIlAsi eny…M jnmÖY˜iÇ ekAìuvrAÀ æmi c•@. 6pE• avÄŠH aver keì˜AnA yilÂ. atinAlvÄ yAEsAeny…M mE·tA ½M vizVAsikeLy…M ngrEntAŠÅÆ m…•iElÆ vlic•i}c•@ ekAìuvÝ. jn ÍÅ ŒEƒAzic•@, þövrA¹ ElAkemÍuM ›}–m…ìAŠiyvÄ. öE–A}vÄ öviewy… em˜iyiriÆÝ! 7yAEsAÀ aver teÀR vI“iÇ oLi–iÆÝ. averlÂAM eeksÄ eŠtirAy kArYÍÅ ec•@Ý. Ey²ev e•A¯ rAjAvH EveRy…eì•vÄ pRy… Ý.ÿ 8 ngrEntAŠL@M m·u™v¯M öŠArYÍÅ Ek“u. avÄ asVÐrAyi. 9 avÄ yAEsA eny…M m·u™very…MekAìH ecRiy pi} aw–ic•H evRuet vi“u. epQelAsuM zIlAsuM ebErAevyiElŠH 10 aEt rAÒiyiÇ te• vizVAsikÅ epQelAsieny…M zIlAsieny…M ebErA evyiElŠyc•@. aview avÄ q˜iy E–AÅ o¯ ey¸d–™iyiElÆ EpAyi. 11 etÈelAniŠYyiElŠAÅ nl ey¸drA yi¯Ý aviewy…ìAyi¯•tH. epQelA sieÀRy…M, zIlAsieÀRy…M vAÆkÅ avÄ oQ/ukYE˜Aew æviÆky…M, ti¯ ev}uÏkÅ priEzADiÆky…M ecyH«. atiel kArYÍÅ stYmAENA q•Riyu vAÀ avÄ Œ#hic•@. 12avrilDikM ey¸d¯M vizVAsikLAyi. aEnkM èDA n yvnOIpu¯xãA¯M vizVAsik LAyi. 13q•AÇ eberAevyiluM epQelA sH eedvvcnM èsMgic•@ q•Ri’ etÈelAnIŠYŠAÄ aviewy…em˜i. avÄ eberAevŠAer asVÐrAÆk y…M ›}–m…ìAÆky…M ecyH«. 14Ÿwen te• epQelAsien vizVAsikÅ kwli ElŠyc• @ . zIlAsuM tiemAeTEyAsuM aview tÍi. 15epQelAsiEnAewA–M EpAy vizVAsikÅ aven aETnyiEl Æ ekAìuEpAyi. avÄ epQelAsiÇ niÝM zIlAsi½M tiemAeTEyAsi½M o¯ sE•zM vAÍi mwÍi. þk}iy…•ÒEvgM qeÀRyw…e˜Ïkÿ q•Ayi¯Ý sE•zM. epQelAsH aETnyiÇ epQelAsH aETnyiÇ zIlAsien y…M tiemAeTEyAsieny…M kA˜i¯Ý. ngr˜iÇ vi#hÍÅ DArALM kìH ›pitnAyi. 17yTAÄØeedve˜ ŒrA Dic• ey¸dErAw…M yvnŠAErAw…M ey¸d –™iyiÇevc•@ epQelAsH sMsAric•@. ngr˜iel cÙÐlÏevc•@ avÀ v}iEpAŠ¯mAy…M sMsAric•@. ö« avÀ divEsn ecyH«EpAÝ. 18ŽtA½M q–i ÕrYrAy ciÙk¯M sHEtAyiŠrAy dAÄz nik¯M av½mAyi tÄŠ˜iElÄe–“u. avriÇ cilÄ pR’u, þtAenÙA¹ sMsAriÆ•etÝEpAluM ayAÅŠRi yilÂ. ayAÅ qÚ pRyAnA¹ æmiÆ •tH?ÿ Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løieÀR 16


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 17:19-18:10 1068 suviEzxmAyi¯Ý epQelAsH pR’i ¯•tH. atinAÇ avÄ pR’u, þavÀ m·u cil eedvÍeL–·i pRy…EÛAel.ÿ 19 avÄ epQelAsien piwic•H aerEyA pgsByiÇ ekAìuvÝ. avÄ pR’u, þniÍÅ ŸpEdzic•@ v¯• putiy Œzy ÍÅ {ÍÅÆ vizdIkric•@ t•AluM. 20 niÍLiE–AÅ pRy…• kArYÍeLAeŠ {ÍÅÆpu«my…™tANH. m…ÛH {ÍLitH Ek“iE“yilÂ. öQ vcnÍL@ew aÄØmRi yAÀ {ÍÅŠA#hm…ìH.ÿ 21 (qlÂA aETnŠA¯M aview tAmsic•i ¯• m·u rAjYŠA¯M qlÂAputiy ŒzyÍ eL–·iy…M sMsAriŠAÀ tÍL@ew smyM m…}uvÀ avÄ ŸpEyAgic•@.) 22 pi•IwH epQelAsH arEyApgsB yHÆ m…ÛiÇniÝ. epQelAsH pR’u, þaETnŠAEr, niÍÅ qlÂA kArY˜iluM vLer BårAeNÝ {AÀ kA¹Ý. 23ni ÍL@ew ngr˜ilUew kwÝEpAkEv {AÀ niÍL@ew ŒrADnAÐlÍÅ kìu. üajH{At eedv˜inHý qe•}utivc•iri Æ• yAgEvdi {AÀ kìu. niÍÅ aRi yA˜ Edven ŒrADiÆÝ. {AÀ niÍ ELAw… pRy…• eedvvuM a« te•. 24Œ eedvmANH öQ ElAkvuM atiel sk lvuM s]xHwic•tH. ŒkAz˜ieÀRy…M ®mi y…ewy…M kĘAvANvÀ. m½xYÀ niÄ —ic• ŒlyÍLiÇ avÀ vsiÆ•ilÂ. 25 jIv½M zVAsvuM me·lÂAM te•y…M m½ xY½ nÇ›• o¯vÀ öQ eedvmA›Ý. avnH m½xYriÇni•H o¯ shAyvuM ŒvzYmilÂ. ŒvzYm…™etlÂAM eedv˜i ½ìH. 26o¯ m½xYen (ŒdAM) s]xHwic•@ ekAìH eedvM «wÍi. avniÇni•H eedvM, vYtYsHtrAy qlÂA rAjYÍLiel y…M, m½xYery…M, s]xw H ic•@. ElAk˜iel ÛAw…M vsiŠAÀ eedvM aver s]xw H ic•@. avÄ qE–AÅ qview vsiŠNem•H eedvM ätYmAyi nizHcyic•i“uìH. 27m½ xYÄ te• etryNem•H eedvM tI¯mA nic•@. qlÂAyiwvuM avÄ te• etr’u kìupiwiŠNem•H eedvM kAMxic• @ . q•AÇ avÀ n—LiÇni•H o“uM akel ylÂ. 28ü n—Å avEnAewAÏ vsiÆÝ. n—Å avEnAewAÏ nwÆÝ, n—Å avEnAewA–mANH niÍL@ew sVÙM.ý ElKkÄ pR’i“uìH ünAM aveÀR sÙA nÍLANH.ý 29 n—Å eedv˜ieÀR sÙAnÍLANH. sVÄÌM, ev™i, klÂH övekAìH m½xY eÀR sÜlø˜iluM eekEvlyiluM ŸìAŠ e–“ ±pmANH eedvem•H niÍÅ k¯t ¯tH. 30m…ÛH ŒL@kÅ eedve˜ aRi’i¯ •ilÂ, pE• eedvM atH avgNic•@. q•AÇ ö•H eedvM qlÂAyiwÍLilum…™ qlÂAvErAw…M mAnsAÙre–w…vAÀ kløi ÆÝ. 31ElAk˜iel m…}uvÀ ŒL@kELy…M viDiÆ• divsM eedvM niËyic•i“uìH. avÀ nItipUÄv•M ep¯mARuM. a«ec •AÀ avÀ o¯ m½xYen niymiÆM. vLer–ìute• eedvM Œ m½xYen etre’w…Ï niEyAgic•@ k}i’u. av en mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•løi

Æk v}i eedvM qlÂAvÄÆM a« kANi c•@ekAw…Ï.ÿ 32 Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løien–·i Ek“E–AÅ cilÄ ciric•@. avÄ pR’u, þöEt–·i {ÍÅni•iÇniÝ pie• Ek“u ekA™AM.ÿ 33epQelAsH aver vi“u EpAyi. 34q•AÇ cilÄ epQelAsiÇ vizVsiÆky…M avEnAewA–M Ec¯ ky…M ecyH«. vizVAsikLAyi EcĘv riÇ orAÅ dieyA½EsYAsH Œyi¯Ý. ayAÅ arEyApgsByiel aMgmAyi¯ Ý. me·A¯ vizVAsi dmrisH qe•A¯ OIyAyi¯Ý. m·u cil¯M vizVAsik LAyi EcÄ•i¯Ý. epQelAsH ekAriÙiÇ pi•IwH epQelAsH aETnyiÇ niÝM ekAriÙiElÆ EpAyi. 2 ekA riÙiÇ ayAÅ a€ilAsH qe•A¯ ey ¸den kìum…“i. epAEÙAsilANH a€i lAsieÀR jnnM. a€ilAsuM BArY èi sHkilÂAy…M aw…˜yiwyilANH ö˜lY yiÇniÝM ekAriÙiel˜iytH. qlÂA ey ¸d¯M ERAmAngrM vi“uEpAkNem• ekÂQ edYAsieÀR Ÿ˜rvien «wÄ•ANH avÄ ö˜lYvi“tH. epQelAsH a€ilAsiEn y…M èisHkilÂAEyy…M s•ÄziŠAÀ ec Ý. 3av¯M epQelAsienE–Ael œwAr niÄ—AtAŠLAyi¯Ý. epQelAsH avErA ewAÏ tAmsic•@ pNieyw…Ï. 4qlÂA zb•˜iluM epQelAsH ey¸d–™iyiÇ ey¸dErAw…M yvnŠAErAw…M sMBAxNM nw˜i. epQelAsH aver Ey²viÇ vizVsiŠAÀ niÄbÓic•@. 5 zIlAsuM tiemAeTEyAsuM meŠEdAnY yiÇniÝM ekAriÙiÇ epQelAsieÀR yw…E˜Æ vÝ. ati½EzxM epQelAsH teÀR m…}uvÀ smyvuM suviEzxè sMg˜inAyi nIŠievc•@. Ey²vANH ƒi sH«ev•H avÄ ey¸dÄÆ pR’u ekA w…Ï. 6 qÜiluM epQelAsieÀR ŸpEdz ÍÅÆ avÄ qtirAyi¯Ý. avÄ av en d…xiŠAÀ «wÍi. atinAÇ epQelA sH teÀR vO˜iel epAwi t“iŠL ’u. avÀ ey¸dErAw… pR’u, þniÍÅ r•iŠe–“ielÂÜiÇ a« niÍL@ew te• ›·mANH . qniÆ ec•Avu•etAeŠ {AÀ ecyH«. öti½EzxM {AÀ jAtik L@ew aw…E˜EŠ EpAœ.ÿ 7epQelAsH ey ¸d–™ivi“u. tietAsH y…sHetAsieÀR vI“iElÆ EpAyi. ayAÅ yTAÄؘi lu™ eedve˜ ŒrADic•i¯Ý. ey¸d– ™iy…ew aw…˜ vIwAyi¯Ý atH. 8ƒisH epAsH Œyi¯Ý ey¸d–™iy…ew èmA Ni. ƒisHepAsuM ›w…MbAMgÍL@M kÄ ˜AviÇ vizVsic•i¯Ý. ekAriÙiel aEnkM Ep¯M epQelAsien ævic•i¯ Ý. av¯M vizVsiÆky…M sHnAne–w… ky…M ecyH«. 9 rAÒiyiÇ epQelAsinH o¯ dÄznm… ìAyi. kĘAvH avEnAw… pR’u, þBy e–w¯tH! èBAxNM avsAni–iŠAtiri Æk! 10{AÀ niE•AewA–m…ìH . Œ¯M nie• ŒƒmiÆkEyA m…RiEvløiÆkEyA

18


1069 ec•ilÂ. öQ ngr˜iÇ qeÀR ŒL@kÅ DArALm…ìH . ÿ 11epQelAsH o•rvÄxM eedvIkstYÍÅ ŒL@kÅÆ pR’u ekAw…ÏekAìH aview tAmsiÆky… ìAyi. gli EyA½m…•iÇ epQelAsH glÂiEyAÀ aKAyyiÇ EdzADipti yAyi. Œ smy˜H ŽtA½M ey¸dÄ oÏEcÄÝ epQelAsientier tiri ’u. avÄ epQelAsien EkAwtiyiÇ ekAìuvÝ. 13ey¸dÄ glÂiEyAEnAw… pR ’u, þey¸dnYAyèmAN˜inH qtirAy viDM eedvArADn nw˜AÀ öQ m½xYÀ ŒL@keL ŸpEdziÆÝ.ÿ 14 epQelAsH qeÙÜiluM pRyAÀ t•A RAeyÜiluM glÂiEyAÀ ey¸dErAw… pR ’u, þey¸dEr, o¯ d…xHƒiyEyA vliy ete·eÙÜiluEmA Œyi¯ÝevÜiÇ {AÀ niÍÅ pRy…•« æÖiŠAmAyi¯Ý. 15 pE• niÍÅ pRy…• vAÆkL@M Ep¯ kL@M niÍL@ewte• ey¸dnYAyèmAN e˜–·iy…™ EcAdYÍÅ mAÒmA¹•yi Æ•tH . atinAÇ öQ èzH n M niÍÅ sVyM prihriÆk. öŠArYÍLielAeŠ nYAyADipnAkAÀ {AnA#hiÆ•ilÂ!ÿ 16 q•i“H glÂiEyAÀ aver EkAwtiyiÇ niÝM pR’u vi“u. 17 pi•IwvÄ EsAsH T Ensien piwi œwi. (ayALAyi¯Ý ey¸d–™iyiel aE–ALe˜ EntAvH.) avÄ EsAsHTEn sien EkAwtiÆ m…Ûili“u èhric•@. q•AÇ glÂiEyAÀ aetA“uM æÖic•ilÂ. 12

epQelAsH aeÙAŠYyiElÆ mwÍuÝ 18 epQelAsH sEhAdrãAErAewA˜H aEnkdivsM tAmsic• @ . viwpR’u ekAìu pie• avÀ siRiyAyiElÆ k–Ç kyRi. èisHkilÂy…M a€ilÂAsuM avEnAewAÏìAyi¯Ý. ekMƒyyiÇ vc•H avÀ teÀR tl m…$nM ecyH«. aveÀR o¯ v]te˜ a« sUci–iÆÝ. 19 q•i“vÄ qePEsAsiElÆ EpAyi. aviewvc•ANH epQelAsH èisHkil Eyy…M a€ilÂAsieny…M vi“upiri’ tH. qePEsAsiÇ vc•H epQelAsH ey¸ d–™iyiÇ kw•H ey¸d¯mAyi sMsA ric•@. 20ey¸dÄ epQelAsiEnAwH ›eR divsMœwi aview tÍAÀ aBYÄØiec• ÜiluM avÀ tÍiyilÂ. 21epQelAsH av ervi“u pR’u, þeedvM Œ#hiÆÝev ÜiÇ {AÀ niÍL@ewyw…E˜Æ vIìuM v¯M.ÿ q•i“H ayAÅ qePEsAsiÇ niÝM EpAvuky…M ecyH«. 22 epQelAsH eeksrYngr˜iElÆ EpAyi. ey±zElmiElÆ ec•H avÀ sBey aBivAdnM ecyH«. q•i“H avÀ aeÙAŠYyiElÆ EpAyi. 23epQelAsH aeÙAŠYyiÇ ›Rc•@kAlM tÍi. q•i“H aviwMvi“H glAtY, ªugY q•iviwÍLi lUew sÉric•@. aviwÍLiel ngrÍÅ EtARuM sÉric•H avÀ qlÂA zixYãAer y…M zårAŠi.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 18:11-19:6

ae–AElA sH qePEsA siluM aKAyyiluM 24 ae–AElÂAsH qÝEprAy o¯ ey¸ dÀ qePEsAsiElÆ vÝ. alûsA ×iyŠArnAyi¯Ý ayAÅ. vidYAsÛ •nAyi¯Ý ayAÅ. ti¯ev}uÏkLiÇ p$itnAyiruÝ ae–AElÂAsH. 25kĘA vien–·i ayAÅÆ zi•NM ki“iyi¯ Ý. Ey² vien–·i jnÍELAw… pR’ E–Ae}AeŠ ayAÅ vLer ŒkAMxABrit nAyi¯Ý. Ey²vien–·i avÀ pWi–i c•etAeŠ zriyAyi¯Ý. q•AÇ EyAh •AeÀR sHnAne˜–·i mAÒEm avnH aRivuìAyi¯ÝZ. 26ey¸d–™ikLiÇ ayAÅ kAÄŠzYE˜Aew èsMgic•@. èi sHkilÂAy…M a€ilÂAsuM aveÀR vcn ÍÅ Ek“u. avÄ aven tÍL@ew vsti yiElŠH ekAìuEpAyi. eedv˜iElÆ™ v}i ›ERÕwi ätYmAyi av½ vizdIkri c•@ekAw…Ï. 27ae–AElÂAsH aKAyyiEl Æ kwŠAÀ Œ#hic•@. qePEsAsiel sEhAdrãAÄ aven atiÇ shAyic•@. avÄ aKAyyiel Ey²vieÀR zixYãA ÄÆ o¯ k˜yc•@. atiÇ ae–AElÂAsi en sVIkriŠNem•H avÄ ŒvzYe–“i ¯Ý. eedv˜ieÀR kA¯NYM m†lmANH aKAyyiel sEhAdrãAÄ Ey²vieÀR vizVAsikLAytH. aviewEpAy ae–A ElÂAsH aviw…ÏkAer vLer shAyic•@. 28 ey¸der avÀ jnmÖY˜iÇ zåmA yi qtiÄÏ. ey¸d¯ew vAdÍÅ et·A eN•H ae–AElÂAsH vYåmAyi etLiyi c•@. atinAyi avÀ ti¯ev}uÏkÅ ŸpEyAgiÆky…M Ey² te•yA¹ ƒisH«evÝ etLiyiÆky…M ecyH«.

epQelAsH qePEsAsiÇ ae–AEl A sH ekAriÙilAyi¯• E–AÅ epQelAsH qPEsAsiEl Æ™ mAÄ‹mEÖY cil ÐlÍÅ s•Äzi ÆkyAyi¯Ý. qePEsAsiÇ avÀ ŽtA½M zixYãAer keì˜i. 2epQelA sH avErAw… EcAdic•@, þniÍÅ vizVsi c•E–AÅ pri²ÖA´Avien sVIkriEc•A?ÿ Œ zixYãAÄ avEnAw… pR’u,þpri² ÖA´Avien–·i {ÍÅ oriŠluM Ek“i“u œwiyilÂ!ÿ 3 atinAÇ epQelAsH avErAw… EcAdi c•@, þŽ«trM sHnAnmANH niÍÅÆìA ytH ? ÿ avÄ pR’u, þEyAh•AeÀR sHnAnM.ÿ 4 epQelAsH pR’u, þmAnsAÙre–w… vAÀ tÍÅŠA#hm…eìÝ etLiyiŠAÀ sHnAne–wAÀ EyAh•AÀ jnÍELAw… pR’u. tniÆpi•Ael v¯•vniÇ vizVsiŠAÀ EyAh•AÀ avErAw… pR ’u. a« Ey²vAyi¯Ý.ÿ 5 zixYãAÄ ö« Ek“E–AÅ avÄ kĘA vAy Ey²vieÀR nAm˜iÇ sHnAnM ec •e–“u. 6 aE–AÅ epQelAsH av¯ew EmÇ eekvyHÆky…M avriÇ pri²ÖA ´AvH vriky…M ecyH«. avÄ vYtYsHt BAxkÅ sMsAriÆky…M èvciÆky…M

19


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 19:7-32

1070

ecyH«. 7 avÄ p×EìALM m½xY¯ìA yi¯Ý. 8 epQelAsH ey¸d–™iyiElÆ èEv zic•H seeDrYM èsMgic•@. atvÀ m†Ý mAsE˜Æ «wÄÝ. avÀ ey¸d¯mAyi sMsAriÆky…M eedvrAjYe˜–·iy…™ teÀR vcnÍÅ sVIkriÆvAÀ aver niÄbÓiÆky…M ecyH«. 9 q•i“uM cil ey¸dÄ kw…Mpiw…˜ŠArAyi¯Ý. avÄ vizVsiŠAÀ œ“AŠiyilÂ. eedv˜ieÀR v}iey avÄ d…xic•@pR’u. qlÂAv¯M öŠArYÍÅ Ek“u. atinAÇ epQelAsH avervi“H Ey²vieÀR zixYãAery…M œ“iEpAyi. «Re•AsieÀR vidYAly˜i ElŠANH epQelAsH EpAytH. aview avÀ ŒL@kL@mAyi nitYvuM sMsAric•@. 10 rìuvÄxM ö« ecyH«. tã†lM ŒsY yiel rAjYÏ vsic• qlÂA ey¸d¯M, yvnŠA¯M kĘAvieÀR vcnM Ek“u.

sE H kvAy…ew puÒãAÄ asADArNÍLAy vIrYèv]˜ikÅ ŠH eedvM epQelAsien ŸpEyAgic•@. 12 cilÄ epQelAsH ŸpEyAgic• i ¯• «vAlkL@M vOÍL@M qw…ÏekAìu EpAyi. avÄ Œ sADnÍÅ ErAgikL@ ewEmÇ ö“u. avriÍen ecyHtE–AÅ ErAgikL@ew ErAgM EBdmAvuky…M a²ÖA ´AŠÅ öRÍiE–Avuky…M ecyH«. 13-14 ŽtA½M ey¸d¯M ¡·isÉric•H a ²ÖA´AŠeL o}i–iÆÝìAyiÝ. mhA puErAhitnAy sHEkvAy…ew Ž}@ puÒ ãA¯M aÕ“˜iluìAyi¯Ý. kĘAvA y Ey²vieÀR nAmM ŸpEyAgic• A NH avÄ ati½ æmic•i¯•tH. averlÂAM pR’u, þepQelAsH pRy…• aEt Ey² viÇ {AÀ niÍELAw… puRÏEpAkAÀ ŒjH{ApiÆÝ!ÿ 15 pE• oriŠÇ o¯ a²ÖA´AvH öQ ey¸dErAw… pR’u, þEy²vien qniŠ RiyAM, epQelAsien–·iy…M qniŠRi yAM, pE• ŒrA¹ niÍÅ?ÿ 16 aE–AÅ a²ÖA´AvH bADic•vÀ Œ ey¸d¯ewEmÇ cAwivI¹. avÀ aver ŠAeLlÂAM zånAyi¯Ý. avÀ aver awiÆky…M av¯ew vOÍÅ vlic•@ kIRuky…M ecyH«. ey¸dÄ Œ vI“iÇ niÝM oAwiE–Ayi. 17qePEsAsilu™ qlÂAv¯M ey¸d¯M yvnŠA¯M ötRi ’u. avÄeŠlÂAM eedvE˜AwH Œdrvu EtA•iÏwÍi. avÄ kĘAvAy Ey² vieÀR nAmM vA}H˜iÏwÍuky…M ec yH«. 18vizVsic•vrilDikM Ep¯M vÝ prsYmAyi tÍÅ ecyHt kArYÍÅ Ž·u pR’u. 19vizVAsikLiÇ cilÄ m×vAdM nw˜iyi¯Ý. avÄ tÍL@ew m×vAdpu sH t kÍÅ ekAìuv•H ql A v¯Ewy…M m…•ili“H tIk˜ic•@kL’u. Œ pusHtk ÍÅŠH ŽtAìH aÀptinAyirM nANy ÍÅ vil v¯mAyi¯Ý. 20öèkArM atiz åmAy viD˜ilANH kĘAvieÀR vc nM jnÍeL sVADIniÆ•tH. œw…tÇEpÄ vizVAsikLAvuky…M ecyH«. 11

epQelAsH o¯ yAÒyŠ H H ŒsUÒNM ec•@Ý 21 öti½EzxM epQelAsH ey±zElmi ElÆ EpAkAÀ pripAwiyi“u. meŠEdAnY, aKAy q•I rAjYÍLilUew sÉric•H ey±zElmiElÆ EpAkAnAyi¯Ý pri pAwi. þey±zElmiÇ ec•ti½EzxM pie• ERAmA œwi s•ÄziŠNMÿ q•H epQelAsH k¯ti. 22tiemAeTEyAsuM qr sH e tAsuM Œyi¯Ý epQelAsieÀR rìu shAyikÅ. avÀ aver ŒdYM meŠedAnYyiElŠyc•@. epQelAsH Œ sYyiÇ alønAÅ tÍi. qePesAsiÇ ›}–ÍÅ q•AÇ atiniew qePesAsiÇ cil ›}–ÍL@ìAyi. eedv˜ieÀR v}i ey ecAlÂiy…ìAy ›}–ÍLANv. öè kArmANetAeŠ sMBvic•tH+ 24edEmÒiyA sH qe•ArAÅ jIvic•i¯Ý. ayAÅ o¯ ev™i–NiŠArnAyi¯Ý. aÄe˜misH Edvty…ewEpAel ecRiy biMbÍÅ ayAÅ ŸìAŠi. Œ EjAli ecyHti¯•vÄ DArALM pNM ŸìAŠi. 25öv¯mAy…M öEt EjAli ecyHti¯• m·u cil¯mAy…M edEm ÒiyAsH œwiŠA}Hc nwÏky…ìAyi. a yAÅ avErAw… pR’u, þœ“Er, n—…ew öQ vYApAr˜iÇniÝ nAM DArALM pNm… ìAÆe••H nm…ŠRiyAM. 26pE• epQ elAsH q• öQ m½xYÀ ec•@•etÙA eNÝ EnAÕ! aveÀR vAÆkÅ æÖi Õ! avÀ ŒL@keL sVADInic•H mAnsA Ùre–w…˜i, ayAÅ qePesAsiluM ŒsYyiel miŠvARuM rAjYÍLiluM a« ecyH«. m½xY½ìAÆ• eedvÍeLA ÝM stYmel•H epQelAsH pRy…Ý. 27 epQelAsieÀR öQ vAÆkÅ ŒÅŠA er n—@ew etA}ilientier tiriEc•ŠAM. q•AÇ me·A¯ èzHnM œwiy…ìH+ mhnI yEdvtyAy aÄe˜misieÀR EdvAlyM aèDAnem•H ŒL@kÅ ciÙic•@ «wÍuM! avL@ew mAhA´YM tkÄŠe–w…M. aÄe˜ misH, ŒsYyiluM ElAkM m…}@vÀ te•y… m…™ m½xY¯ew ŒrADnA pAÒmANH.ÿ z28 ö«Ek“H ŒL@kÅ EkApic•@. avÄ ŒEƒAzic•@, þqePesAsukAÄ ŒrADi Æ• aÄe˜misH vliyvLANH!ÿ 29 ngr˜iel jntyAek öLki. avÄ gAeyAsH , arIsH t ÄEhAsH q•iver piwiœwi. (meŠedAnYŠArAy övÄ epQ elAsieÀR shyAÒikrAyi¯Ý.) a E–AÅ ql A v¯Mœwi eemtAn˜iElŠH oAwiey˜i. 30akE˜Æ ec•H av¯mA yi sMsAriŠAÀ epQelAsH Œ#hiec• ÜiluM Ey²vieÀR zixYãAÄ aven atin½vdic•ilÂ. 31rAjYe˜ cilEntA ŠÅ epQelAsieÀR suXÏŠL@mAyi¯ Ý. Œ EntAŠãAÄ avenA¯ sE•zm yc•@. eemtAn˜inkE˜Æ kwŠ¯etÝ avÄ avEnAw… pR’u. 32ŒL@kLiÇ cilÄ cil kArYÍL@M m·u™vÄ EveR cil kArYÍL@M viLic•@ pRy…ÝìAyi ¯Ý. EyAg˜iÇ vliy ŒzyÆ}–mA ¹ìAytH. qÙinA¹ tÍLiview v• 23


] ikÅ 19:33-20:16 1071 ae–A. *pv˜ etÝ aDikMEpÄÆM aRiy…mAyi¯•ilÂ. 33 ey¸dÄ alkHsÙÄ qe•ArAeL avi ew niĘiyi¯Ý. avÀ ecE•ìetÙA eNÝ jnÍÅ pR’u. qlÂAM ètiErADi EŠìtiElŠAyi alûsÙÄ jnÍL@ew EnÄÆ eekvIzi. 34pE• alûsÙÄ ey¸dnAeN•Ri’E–AÅ avÄ aEt kArYÍÅte• viLic• @ pR’u. rìu mNiÕERALM avÄ bhLM «wÄÝ. avÄ pR’u, þqePesAsieÀR aÄe˜misH vliyvÅ! aÄe˜misH vliyvÅ...!ÿ 35 aE–AÅ ngrkArY •msHtÀ jnÍ ELAwH awÍiyiriŠAÀ ŒvzYe–“u, þqePesAsukAEr, vliyvLAy Edvt aÄe˜misieÀR EdvAlyM sU•iÆ• vrANH qePesAsH ngrem•H qlÂAv ÄÆmRiyAM. sVÄ‹˜iÇniÝ ptic• av L@ew vi²ÖzilyHÆM n—Å kAvÇŠArA eN•H qlÂAvÄÆM aRiyAM. 36ö« zriy el•H pRyAÀ ŒÄÆmAvilÂ. atinAÇ niÍÅ zAÙrA›viÀ. qÙH ec•@•ti ½M m…EÛ ciÙiŠNM. 37över niÍÅ ekAìuv•tANH. qÜiluM avÄ n—…ew EdvtyHeŠtirAyi oÝM pR’i“ilÂ. av L@ew EdvAly˜iÇni•vÄ oÝM EmAxHwi c•i“umilÂ. 38nm…ŠH niymEkAwtikL@M nYA yADipãA¯m…ìH. edEmÒiyAsi½M ayA L@ewœew pNiy…•vÄÆM qeÙÜiluM prAti Œer–·ieyÜilum…EìA? avÄ EkAwtiyiÇ EpAke“! aviewvc•H av ÄŠH prsHprM ›·AErApNÍÅ ekAìu vrAM. 39me·Ùien–·ieyÜiluM niÍÅÆ sMsAriŠA½EìA? qÜiÇ ngrsByi ElÆ vrik. at view vc•@ tI¯mAniŠAM. 40 {Ani« pRy…•« öE–A}i•iviewy… ìA›• ›}–ÍÅŠH n—Å klApm…ìÆ e••H ŒerÜiluM pRyAÀ öwy…™«ekA ìANH. öQ EyAg˜inH èEtYkic•@ kAr NM oÝM ölÂA˜tinAÇ nm…ŠH öQ ›}– ÍeL–·ieyAÝM vizdIkriŠAnAkilÂ.ÿ 41 ngrkArY •msHtÀ öetlÂAM pR’u tIÄ•E–AÅ, ŒL@keLlÂAv¯M vIw…kLiEl ÆEpA›vAÀ ayAÅ ŒvzYe–“u. qlÂA v¯M piri’uEpAvuky…M ecyH«. epQelAsH meŠEdAnYyiElÆM yvnEdz˜iElÆM EpA›Ý ›}–ÍeLl A M avsAnic• E –AÅ epQelAsH Ey²vieÀR zixYãAer teÀRyw…E˜Æ viLic•@. aver EèA/A hi–ic•@ avErAwH avÀ yAÒ pR’u. meŠEdAnYyiElŠANH avÀ aviw…•H EpAytH. 2 meŠEdAnYyiElÆ™ v}iyiÇ vYtYsHt ÐlÍLilu™ Ey²vieÀR vi zVAsikeL zåie–w…Ï• èsMgÍÅ avÀ nw˜i. pi•IwvÀ yvnEdz˜i ElÆEpAyi. 3 m†ÝmAsM avÀ aview tÍi. avÀ suRiyyiElÆ k–Ç kyRu vAÀ EpAkEv, ŽtA½M ey¸dÄ aven tier žFAElAcn nwÏkyAyi¯Ý. atinAÇ meŠEdAnYv}i mwÍi suRiyyi ElÆ kwŠAemÝ epQelAsH k¯ti. 4 ŒsYyiÇniÝM rìu pu¯xãAÄ œwi avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. ebErAevyi

20

el puERAsieÀR puÒÀ EsApeÒAsH, etÈElAniŠŠArnAy arIsH t ÄEhA suM, esÆEÙAsuM, edÄebŠArnAy gA eyAsH, tiemAeTEyAsH, ŒsYŠArAy « hieŠAsH, eÒAPiemAsH q•ivrAyi¯ Ý avÄ. 5 avÄ ŒdYM epQelAsi½M m…EÛ EpAyi. avÄ EÒAvAsiÇ {ÍÅ ŠAyi kAÏniÝ. 6ey¸d¯ew puLi–i lÂA˜ a–˜ieÀR Ÿ/vM k}i’H {ÍÅ Pili–ingr˜iÇniÝM k–Ç kyRi. aÉu divsÍÅÆ EzxM {ÍÅ aver EÒAvAsiÇ kìum…“i. {ÍÅ avErAewA –M aview Ž}u divsM tAmsic•@. EÒAvAsiÇ epQelAsieÀR avsAn s•ÄznM 7 Œ}Hcy…ew ŒdYdivsM {ÍÅ kĘA vieÀR a˜A}˜inH o¯mic•@œwi. epQ elAsH, sMGe˜ aBisMEbADn ec yH « . aw…˜divsM aviwM viw…vAÀ avÀ ŒElAciÆkyAyi¯Ý. aÄÖrA Òiver avÀ èsMgM «wÄÝ. 8 {ÍÅ ö¯•i¯• m…kLile˜ nilyiÇ aEnkM viLÆkÅ qriy…ÝìAyi¯Ý. 9jnAlŠ “iLyiÇ y†˜ieŠAsH qe•A¯ ecRu –ŠArÀ öriÆÝìAyi¯Ý. epQelAsH sMsArM «w¯ky…M y†˜ieŠAsH ŸRŠM ¬Íuky…M ecyH«. avsAnM y†˜ieŠA sH ŸRÍiE–Avuky…M jnAlyilUew tAE} Æ vI}uky…M ecyH«. m†•AM nilyiÇ ni•ANvÀ nilMptic•tH. ŒL@kÅ ec •H qw…˜E–AE}ÆM avÀ mric•@ k}i ’i¯Ý. 10epQelAsH y†˜ieŠAsinw… e˜˜i. avÀ ›ni’H y†˜ieŠAsi en t}uki. q•i“vÀ m·u vizVAsikELA w… pR’u, þBye–Ewì. av½ jIv½ ìH.ÿ 11epQelAsH vIìuM m…kLiElÆEpA yi. avÀ a–M p»vc•@tiÝ. epQelA sH dIÄGEnrM avErAw… sMsAric• @ . avÀ sMsAric•@ tIÄ•E–AÅ EnrM pul Ä•i¯Ý. aE–AÅ epQelAsH aviwM vi“u EpAyi. 12y†˜ieŠAsien ŒL@kÅ vI“iElÆ ekAìuEpAyi. ayAÅ jIvic•i ¯Ý. a«ekAìH jnÍÅ vLer sEÙA xiÆky…M ecyH«. EÒAvAsiÇniÝM miElE˜A siElÆ™ yAÒ 13 {ÍÅ aeÈAsiElÆ k–Ç kyRi. {ÍÅ ŒdYM epQelAsi½ m…EÛ EpAyi. aeÈAsiÇ kìum…“i {ÍL@ew k–liÇ kyRAnAyi¯Ý epQelAsieÀR pripA wi. aeÈAsiElÆ krmAÄ‹M EpAkAnA# hic•tinAlANH avÀ {ÍELAwH öÍen pR’tH. 14pi•IwH {ÍÅ epQelAsien aeÈAsiÇ kìum…“uky…M avÀ {Í ELAw… k–liÇ Ec¯ky…M ecyH«. pi•IwH {ÍeLlÂAv¯M mi«ElnyiElÆ EpAyi. 15 piE·•H {ÍÅ mi«ElnyiÇniÝM yAÒ tiric•@. {ÍÅ KIeyAsH dVIpinw… e˜˜i. piE·•H {ÍÅ sAemAsH d VI piÇ vÝ. atieÀR piE·•H {ÍÅ miEl e˜AsiluM q˜i. 16qePesAsiÇ öR EÍeìÝ epQelAsH tI¯mAnic•i¯Ý.


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 20:17-21:6 1072 ŒsYyiÇ aDikM tEÍìÝM avÀ tI¯mAnic•i¯Ý. p·uemÜiÇ epÙEŠA sHtinH ey±zElmiÇ q˜Nem•« ekA ìANvÄ öÒ D]ti piwic•tH. qePesAsiel m†–ãAErAwH epQelAsH èsMgiÆÝ 17 miElE˜AsiÇniÝM epQelAsH q ePesAsiEleŠA¯ sE•zmyc•@. avi w…e˜ sBAm†–ãAer teÀRyw…E˜ŠvÀ •Nic•@. 18m†–ãAer˜iyE–AÅ epQelA sH avErAw… pR’u, þŒsYyiÇ {AÀ v• ŒdYdivsM m…tlu™ qeÀR jIvit e˜–·i niÍÅŠRiyAM. {AÀ niÍELA ewA–M ŸìAyi¯•E–A}e˜ qeÀR jIvi trItiy…M niÍÅŠRiyAM. 19ey¸dÄ qni eŠtier žFAElAcn nw˜i. avere• œw…tÇ vixmi–ic•@. plE–A}uM {AÀ kry…ky…M ecyH«. q•AÇ {AenE–A}uM kĘAvien EsviÆkyAyi¯Ýev•H niÍÅŠRiyAM. {AenAriŠluM ŒdYM qe•–·i ciÙic•i“ilÂ. 20niÍÅÆ nl tAy«mAÒEm {AÀ ecyHti“uZ. {AÀ epA«jnmÖY˜iluM niÍL@ew vIw…kLi luMvc•H niÍELAwH Ey²vieÀR suviEz xM èsMgic•i“uìH. 21ey¸d¯M jAtikL@ mAy qlÂAvErAw…M {AÀ, mAnsAÙre–“u eedv˜ieÀR v}iyiElÆvrAÀ pR’u. n—…ew kĘAvAy Ey²viÇ vizVsi ŠAÀ {AnvErAewlÂAM pR’u. 22q•Ali E–AÅ pri²ÖA´Avien a½sric• H {AÀ ey±zElmiElÆ EpAEkìiyiriÆ Ý. avieweynieŠÚ sMBviÆeme• niŠRiyilÂ. 23ey±zElmiÇ qlÂA ngrÍ LiluM pIFnÍL@M kArAg]hÍL@M qni ŠAyi o¯Še–“i“ueì•H pri²ÖA´AvH qe• aRiyic•i“ueìÝ mAÒM qniŠ RiyAM. 24qniŠH qeÀR jIvÀ èzHnmlÂ. qeÀR EjAli tIÄÆkey•tANu èDA nM. eedvkA¯NY˜ieÀR suviEzxM qlÂAvErAw…M pRy…k q•H kĘAvAy Ey² q•iElløic• EjAli m…}umi–iÆk mAÒmANH qeÀR l•YM. 25 þöE–AÅ {AÀ pRy…•« EkÅÆk. niÍLilA¯M qe• vIìuM kA¹kyiel e•niŠRiyAM. {AÀ niÍELAewAÏìA yi¯•E–Ae}AeŠ eedvrAjYe˜–·iy… ™ suviEzxM {AÀ niÍELAw… pR’i ¯Ý. 26niÍeLlÂAv¯M r•iŠe–“ielÂÜi luM eedvM qe• ›·e–w…˜ielÂÝ {AÀ ŸR–ic• @ pRy…Ý. 27niÍLRiyNemÝ eedvM Œ#hic•etlÂAM {AÀ niÍELAw… pR’i“u™tinAlAeNniŠi« pRyAnA ›•tH. 28niÍÅ sVyvuM eedvM t•ver y…M sU•iÆk. eedv˜ieÀR ›’Aw…k eL pripAliŠAÀ pri²ÖA´AvH niÍeL niEyAgic•i“uìH. eedv˜ieÀR sByHÆ niÍÅ öwyãArA›Ý. eedvM teÀR råMekAìuEnwiy sByANitH. 29{AÀ EpAyti½EzxM cilÄ niÍELAw… Ec¯ em•H qniŠRiyAM. avÄ kA“u ec•AyHŠ LANH. avÄ Œ“iÀp·e˜ nzi–iŠAÀ EnAÆM. 30niÍL@ew sMGAMgÍÅ te• cI˜ EntAŠLA›M. avÄ et·AykArY

ÍÅ pWi–iŠAnArMBiÆM. avÄ Ey²vi eÀR cil zixYãAer stY˜iÇniÝM ak·uM. œwAet aver tÍL@ew a½yA yikLAÆM. 31atinAÇ sU•iÆk! qE–A }uM ötH oAÄ—yiÇ vyHÆk+ {AÀ m†Ý vÄxM niÍELAewAÏìAyi¯Ý. Œ sm y˜H niÍÅÆ m…•Riyi–H trAÀ {AenA riŠluM mwic•i“ilÂ. {AÀ niÍeL rApkÇ pWi–iÆky…M niÍÅŠAyi cilE–Ae}A eŠ kry…ky…M ecyH«. 32 þöE–AÅ {AÀ niÍeL eedv˜i½ nÇ›Ý. niÍeL zårAŠAÀ eedv˜i eÀR kA¯NYe˜–·iy…™ sE•ze˜ {AÀ ŒæyiÆÝ. vi²Öjn˜i½ eed vM nÇkiy a½#hÍÅ niÍÅÆ nÇ kAÀ EpA•tANH Œ sE•zM. 33niÍELA ewA–mAyi¯•E–AÅ {AÀ Œ¯ewy…M pNEmA nl vOÍELA Œ#hic•ilÂ. 34 qeÀRy…M qeÀR œewy…™v¯ewy…M ŒvzYÍÅŠAyi {AenE–A}uM aÖVAni c• i “ueìÝ niÍÅŠRiyAM. 35öÍen qlÂAkArY˜iluM qe•E–Ael èvĘi c•@ d…Äb•ler shAyiŠNemÝ {AÀ niÍeL kANic•i“uìH. kĘAvAy Ey² vieÀR vcnÍÅ oAÄ—iÆvAÀ {AÀ niÍeL pWi–ic•@. Ey² pR’u, üki“u• tilDikM ekAw…ÆEÛAÅ niÍÅ œw…tÇ a½#hItrA›M.ýýý 36 epQelAsH öÒy…M pR’uk}i’H m…“u›Ïky…M qlÂAv¯M EcÄ•H èAÄØi Æky…M ecyH«. 37-38 averlÂAv¯M vIìuM vIìuM kr’u. aven avrini oriŠ luM kA¹kyilÂAeyÝ epQelAsH pR ’tinAlANH avÄ d…+KitrAytH. avÄ epQelAsien ek“i–iwiÆky…M ¡Mbi Æky…M ecyH«. avÄ k–Çver ec•H aven yAÒyAŠi. epQelAsH ey±zElmiElÆ EpA›Ý {ÍeLlÂAv¯M m†–ãAErAw… yAÒ pR’u. q•i“u {ÍÅ Ener EkA sHdVIpiÇ k–Ç mAÄ‹em˜i. piE·Ý {ÍÅ erAedAsH d VIpiElÆ EpAyi. aviw…•H p˜ryiElÆM. 2 p˜ryiÇ vc•H ePAyHnIŠY rAjYE˜ÆEpA›•o¯ k–Ç {ÍÅ kìu. {ÍÅ atiÇ kyRi yAÒyAyi. 3 {ÍÅ ›eèAsinw…e˜ ˜i. vwÆvz˜Ayi ›eèAsH keìÜi luM {ÍÅ niRu˜iyilÂ. {ÍÅ suRiy yiElÆ yAÒ ecyH«. k–liÇni•H ati eÀR crŠiREŠìiyi¯•«ekAìH EsAÄ ngr˜iÇ {ÍLiRÍi. 4aview Ey²vi eÀR ŽtA½M zixYãAer keì˜i { ÍÅ aview avErAewA–M Ž}udivsM tAmsic•@. pri²ÖA´AvH avErAwH pR ’t½sric•H, ey±zElmiElŠH EpAk¯ et•H avÄ epQelAsi½ m…•Riyi–@ nÇki. 5 s•ÄznM pUĘiyAyE–AÅ { ÍÅ mwÍi. {ÍÅ yAÒ «wÄÝ. sHÒIk L@M ›“ikL@mwŠm…™ Ey²vieÀR zixY ãAÄ m…}uvÀ ngr˜i½ puRÏv•H {Í eL yAÒyAŠi. {ÍeLlÂAM kwÇ–@RÏ m…“u›˜iniÝ èAÄØic•@. 6anÙrM {

21


1073 ÍÅ yAÒpR’H k–Ç kyRi. zixYãAÄ vIw…kLiElÆ EpA›ky…M ecyH«. 7 EsARiÇniÝ™ {ÍL@ew yAÒ «w¯ ky…M pHetAelmAyisiÇ q˜iEc•¯ky…M ecyH«. {ÍÅ sEhAdrãAer aBivAdYM ec•@ky…M avErAewA˜H o¯ divsM tAm siÆky…M ecyH « . 8 piE·•H {ÍÅ pHetAelmAyisH viw…ky…M eeksrYAyi ElÆ EpAvuky…M ecyH«. {ÍÅ Pili e–AsieÀR vI“iElÆ EpAyi aview tAmsic•@. Pilie–AsH suviEzxèsM gknAyi¯Ý. Ž}u èEtYk shAyik LiÇ o¯vnAyi¯Ý avÀ. 9avnH avi vAhitkLAy nAlu ep¿mŠL@ìAyi¯ Ý. avÄÆ èvcnvrM ŸìAyi¯Ý. 10 {ÍÅ aEnkM divsM aview tÍi. ati½EzxM ey¸dYyiÇniÝM ag ebAsH qe•A¯ èvAckÀ aview vÝ. 11avÀ {ÍL@ewyw…Ïv•H, epQ elAsieÀR ar–“vAÍi. q•i“H a« ekAìH agebAsH teÀRte• eekkAlu kÅ ek“i. ayAÅ pR’u, þpri²ÖA´A vH qE•Aw… pRy…Ý, üöÍenyANH öQ ar–“ DriÆ•ven ey¸dÄ bÓiÆ k. q•i“vÄ aven jAtikÅÆ nÇ›M.ýýý 12 {ÍeLlÂAM öQ vAÆkÅEk“u. ati nAÇ {ÍL@M Ey²vieÀR èAEdzik zixYãA¯M epQelAsiEnAw… ey±zElmi ElÆ EpAk¯etÝ yAcic•@. 13q•AÇ epQelAsH pR’u, þniÍeLÙinA¹ kry…•tH? qÙinANiÍen qe• sÜw e–w…Ï•tH? ey±zElmiÇ bÓitnA kAÀ {AÀ t•ARANH. kĘAvAy Ey² vieÀR nAm˜i½Evìi mriŠAÀEpAluM {AÀ t•ARANH!ÿ 14 ey±zElmiÇ EpA›•tiÇniÝM av en twyAEnA niÄbÓiŠAEnA {ÍÅ ŠA›mAyi¯•ilÂ. atinAÇ {ÍÅ aBYÄ Øn niĘi öÍen pR’u, þkĘAvi eÀR öMgitM nw–Ake“ qÝ {ÍÅ èAÄØiÆÝ.ÿ 15 ŽtA½M divsÍÅÆEzxM {ÍÅ t•ARAyi ey±zElmiElÆ puRe–“u. 16 eeksrYyiÇniÝ™ Ey²vieÀR zi xYãAriÇ cilÄ {ÍELAewAÏ ey±z ElmiElÆ vÝ. ›eèAsukArnAy mHnA EsAnieÀR vstiyiElŠH Œ zixYãAÄ {ÍeL ekAìuEpAyi. ayAÅ Ey²vi eÀR Œ dYzixYãArielArALAyi¯Ý. a yAÅ {ÍeL aview tAmsi–iŠAÀ teÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi. epQelAsH yAEŠAbien s•ÄziÆÝ 17 ey±zElmiel vizVAsikÅŠH {Í L@ew ŒgmnM ŒhHLAdEmki. 18aw…˜div sM epQelAsH {ÍELAewA–M yAEŠA bien s•ÄziŠAÀ EpAyi. m†–ãAerlÂAM aviewy…ìAyi¯Ý. 19aE–AÅ jAtikL@ ewyiwyiÇ pl«M èv]˜iŠAÀ eedvM te• qÍen viniEyAgic•@ev•H a vÀ avErAw… pR’u. t•ilUew eedvM èv]˜ic•tH m…}uvÀ avÀ avErAw… pR ’u. 20öetlÂAMEk“ EntAŠÅ eedve˜ vA}H˜i. q•i“vÄ epQelAsiEnAw… pR

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 21:7-30

’u, þsEhAdrA ŒyirŠNŠinH ey¸ dÄ vizVAsikLAy« ninÆ kANAM. q •AÇ, EmAezy…ew nYAyèmANM a½s riÆkey•« vLer èDAnmAeN•vÄ k¯«Ý. 21öQ ey¸dÄ nieÀR ŸpEdz e˜ Ek“u. anYrAjYÍLiÇ jAtikELAewA –M vsiÆ• ey¸dErAwH EmAezy…ew nYAyèmANM ŸEp•iÆvAÀ nI pRy… •tH avÄ Ek“u. Œ ey¸dErAwH tÍL@ew ›“ikL@ew pricHECdnkÄ—M nw˜¯et ÝM ey¸d ŒcArÍÅ a½sriŠ¯et ÝM nI pR’tAyi avÄ Ek“u. 22{ÍeL Ú ec•NM? nI v•tAyi öviw…e˜ ey¸djntyRiy…M. 23atinAÇ nI qÚ ec•NemÝ {ÍÅ pRyAM+ {ÍLiÇ nAluEpÄ ëtM sVIkric•i“uìH. 24aver œ“ieŠAìH avErAewA–M ²ÖIkrNkÄ —M niÄv•hiÆk. av¯ew cilvukÅ vhiÆk. aE–ALvÄÆ {ÍL@ew ziErA m…$nM nw˜AnAvuM. aÍen ecyHtAÇ ŒL@kÅŠiwyiÇ nie•–·i Ek“etAÝM stYmelÂÝ etLiyiŠAÀ k}iy…M. nI sV jIvit˜iÇ EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆÝeì•vÄ mnÈilAÆM. 25 {ÍÅ ötinkMte• jAtikLiÇniÝ ™ vizVAsikÅeŠA¯ k˜yc•@ k}i’u. atiÇ öÍen pRy…Ý+ üvi#hÍÅÆ smÄ–iŠe–“« B•iŠ ¯tH, råM ¯ciŠ¯tH, zVAsM m…“ic•@ ekAl e–“ m]gÍeL B•iŠ¯tH. o¯ tr˜ilu m…™ eelMgikpApvuM a¯tH.ýýý 26 aE–AÅ epQelAsH Œ nAluEper tE•AewA–M œ“i. piE·Ý ²ÖIkrN kÄ—˜iÇ epQelAsuM pÜALiyAyi. q •i“vÄ eedvAly˜iElÆ EpAyi. ²ÖI krNkÄ—ÍÅ avsAniÆ• smyM avÀ èKYApic•@. aE–AÅ oAErA¯˜Ä ÆMEvìi v}ipAwH aÄ–iŠe–w…emÝM avÀ aRiyic•@. 27 Œ Ž}u divsÍL@M k}iyARAyi. pE• ŒsYyiÇniÝ™ ŽtA½M ey¸ dÄ eedvAly˜iÇ epQelAsieny…M kìu. avÄ jnÕ“e˜ öLŠivi“H epQ elAsien piwi–ic•@. 28avÄ viLic•@ œvi, þey¸dEr, shAyiÆk! EmAezy… ew niymÍÅeŠtirAyetAeŠ pWi–iÆ •vnANivÀ. öQ eedvAly˜i½M jnt yHÆM qtirAyi öŠArYÍLivÀ qlÂAyiw ÏM qlÂAvery…M pWi–iÆÝ. öE–A} vÀ ŽtA½M yvnŠAer eedvAlym…· Ï ekAìuvriky…M ecyHtiriÆÝ! öQ vi²ÖÐle˜ avÀ a²ÖmAŠiyiri ÆÝ!ÿ 29(ey¸dÄ aÍen pRyAÀkAr NM avÄ EÒAPiEmAsiEnAewA–M epQ elAsien ey±zElmiÇ kìi“uìH q• tANH. EÒAPiEmAsH jAtikLiÇniÝ™ qePesAsukArnANH. epQelAsANv en eedvAly˜iElÆ ekAìuv•et •ANvÄ k¯tiytH.) 30 ey±zElMvAsikÅ o•wÜM öLkimRi ’u. avÄ oAwiv•H epQelAsien piwi œwi. avrven eedvAly˜iel vi²Ö ÐlÏniÝM vlic• i RŠi. ŸwÀte• eedvAlykvAwÍÅ awyHŠe–w…ky…M


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 21:31-22:17 1074 ecyH«. 31ŒL@kÅ epQelAsien vDi ŠAÀ æmiÆkyAyi¯Ý. ngr˜ilAk mAnM ›}–ÍL@ìAyi“ueì•H ERAmAees nYADipÀ mnÈilAŠi. 32epe“Ýte• ayAÅ ŒL@kÅ œwiniÇÆ•iwE˜Æ ecÝ. ŽtA½M ztADipãAery…M BwãA ery…M ayAÅ œewœ“iyi¯Ý. jnÍÅ eesnYADipeny…M BwãAery…M kìu. atinAÇ avÄ epQelAsien tlÂ@•« niĘi. 33eesnYADipÀ epQelAsi eÀR aw…ÏecÝ aven piwiœwi. av en cÍlekAìu bÓiŠAÀ avÀ Bw ãAErAw…kløic•@. q•i“H eesnYADipÀ EcAdic•@, þŒrANiyAÅ?ÿ qÙANiyAÅ ecyHtet·H?ÿ 34aviewy…ìAyi¯• cilÄ qeÙAeŠEyA viLic•@ pR’u. m·ucilÄ EveR qeÙAeŠEyA pR’u. öQ EkAlA hlvuM ŒzyÆ}–vuM kArNM ayAÅŠH stYAvÐ mnÈilAŠAÀ k}i’il . atinAÇ epQelAsien eesnIkEkÑ ˜iElÆ ekAìuvrAÀ ayAÅ BwãAErA wAjH{Apic•@. 35-36qlÂAv¯M aver piÚw ¯kyAyi¯Ý. epQelAsH pwiŠÇ q˜i yE–AÅ BwãAÄ aven qwuÏ. ŒL@kÅ aƒmAsårAytinAÇ epQelAsien r•iÆ•tinANvrÍen ecyHttH. ŒL@ kÅ viLic•@œvi, þaven ekAlÂ@k!ÿ 37 BwãAÄ epQelAsien eesnikEkÑ ˜iElÆ nyic• @ . aview èEvziÆ EÛAÅ avÀ eesnYADipEnAw… EcAdi c•@, þtAÜELAw… {AÀ cil« pRye“EyA?ÿ eesnYADipÀ pR’u, þnI yvnBAx sMsAriÆE•A? 38q•AÇ {AÀ k¯tiy vnEl nI? aw…˜kAl˜H sÄŠArien tier klApm…ìAŠiy mi yiMkArnA¹ nIey•A¹ {AÀ k¯tiytH . ayAÅ nAlAyirM ekAlyALikeL m¯®miyiElÆ nyic•@.ÿ 39 epQelAsH pR’u, þalÂ, {AÀ tÄ esAsukArnAy o¯ ey¸dnANH. kili kYAyilANH tÄesAsH. {AÀ Œ èDAn ngr˜iel o¯ epQrnANH. dyvAyi jn ÍELAw… sMsAriŠAene• a½vdi c•AluM.ÿ 40 eesnYADipÀ epQelAsien atin ½vdic•@. atinAlvÀ pwikÅÆ m…k LiÇ kyRiniÝ. ŒL@kELAwH awÍiyiri ŠAÀ eekekAìH avÀ ŒgYM kANic•@. jnÍÅ awÍuky…M epQelAsH avErA w… èsMgiÆky…M ecyH«. avÀ ey¸d ¯ew BAxyilANu èsMgic•tH. epQelAsH jnÍELAw… èsMgiÆÝ epQelAsH pR’u, þqeÀR sEhA drãAEr, pitAŠEL qe• æÖic•A luM! {AÀ niÍL@ew m…ÛiÇ nYAyvAdM avtri–iÆÝ.ÿ 2epQelAsH ey¸d BAx sMsAriÆ•tH ey¸dÄ Ek“u. ati nAÇ avÄ zAÙrAyi. epQelAsH pR ’u, 3þ{AenA¯ ey¸dnANH. kilikYA yiel tÄesAsilA¹ {AÀ jnic•tH. ey±zElmiÇ {AÀ vLÄÝ. gmAliEyli eÀR zixYnAyi¯Ý {AÀ. n—…ew pitA ŠãA¯ew nYAyèmANM avÀ qe•

22

ssU•HmM pWi–ic•@. niÍeLlÂAv¯M ö•H ŒyiriÆEÛAel {An•H eedv²æUx yiÇ vLer tIxH N ty…™vnAyi¯Ý. 4 Ey²vieÀR mAÄ‹M sVIkric•ver {AÀ pIFi–ic• i ¯Ý. {AÀ m†lM avriÇ cilÄ ekAlÂe–w…kœwi ecyH«. OIk eLy…M pu¯xãAery…M {AÀ piwiœwi tw vRyili“u. 5mhApuErAhitnuM jn˜i eÀR m†–ãA¯ew sByHÆM öetAeŠ stY mAeNÝ pRyAÀ k}iy…M! oriŠÇ öQ EntAŠÅ qniÆ cil kÏkÅ tÝ. dmsHeŠAsiel ey¸dsEhAdrãAÄÆ ™tAyi¯Ý Œ kÏkÅ. Ey²vieÀR zixYãAer piwic•H zi•iŠA½M ey±zEl miElÆ ekAìuvrA½mAyi {AnviEwÆ EpAvukyAyi¯Ý. teÀR mAnsAÙre˜–·i þq•AÇ dmsH e ŠAsiElÆ™ yAÒ yiÇ qniÆ cil«sMBvic•@. {AÀ dm sHeŠAsiEnAww…˜E–AÅ Ÿc•yAyi¯Ý. epe“•H ŒkAzÏni•H o¯ tIxHNmAy èkAzM qniÆ¡·uM tiLÍi. 7 {AÀ tR yiÇ vI¹. orzrIri qE•Aw… pRy…•tA yi {AÀ Ek“u+ü ezQÇ, ezQÇ nIeyÙinA eNe• pIFi–iÆ•tH?ý 8{AÀ EcAdic•@, ünI ŒrA¹ kĘAEv?ý zbHdM pR’u, ünI pIFi–iÆ• nsRAynAy Ey²vA NH {AÀ.ý 9qE•AewAÏìAyi¯•vÄŠH a« EkÅŠAnAyilÂ. qÜiluM avÄ Œ èkAzM kìu. 10{AÀ EcAdic•@, ükĘA Ev {AÀ qÚec•NM?ý kĘAvH mRu pwi pR’u, üq}uE•·u dmsHeŠAsiEl Æ EpAvuk. aview ninŠAyi {AÀ ŒsUÒNM ecyHtiriÆ•etlÂAM nie• aRiyiÆM.ý 11 èkAz˜ieÀR tIxH N tm†lM qni eŠAÝM kANAÀ k}i’ilÂ. atinAÇ qE•AewA–m…™ pu¯xãAÄ qe• dm sHeŠAsiElÆ nyic•@. 12 þdmsHeŠAsiÇ annYAsH qe•A¯ vÀ qe• smIpic•@. ayAÅ EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆ•v½M Bå½ mAyi¯Ý. aview tAmsic•i¯• ey¸d erlÂAM annYAsien Œdric•i¯Ý. 13a yAÅ qeÀRyw…e˜˜i pR’u, üsEhAd rnAy ezQÇ, ninÆ kA}Hc lBiŠe“ý epe“•H qniÆ kA}Hcki“i. 14annYAsH qE•Aw… pR’u, ün—…ew pitAŠãA¯ew eedvM nie• pìute• tire’w…Ï. teÀR pÖti aRiyAnA¹ eedvM nie• tire’w…˜tH. nItimAen (Ey²vien) kA¹•ti½M aveÀR vAÆkÅ EkÅÆ •ti½mANH nie• tire’w…˜tH. 15nI qlÂAvÄÆM aveÀR sA•iyAyiriÆM. nI kì«M Ek“«mAy kArYÍÅ ŒL@k ELAw… pRy…M. 16öni aDikM kAEŠìtilÂ. q}uE•ÇÕ. sHnAne–“H nieÀR pAp ÍÅ k}ukiŠLy…k. sVyM r•iŠAÀ av eÀR nAm˜iÇ vizVsic• @ öÍen ec•@k.ý 17 þpi•IwH {AÀ ey±zElmiÇ mwÍi ey˜i. eedvAly˜iÇ vc•@ èAÄØiÆ kyAyi¯• qniŠH o¯ dÄznm…ìAyi. 6


] ikÅ 22:18-23:12 1075 ae–A. *pv˜ 18

Ey²vien {AÀ kìu. Ey² qE•Aw… pR’u, üEvgM, öE–AŘe• ey±zElM viw…k. ö•A“ukAÄ qe•–·i ekAw…Æ• sA•YM sVIkriÆkyilÂ.ý 19{AÀ pR ’u, üpE• kĘAEv, vizVAsikeL twviliw…ky…M mÄ”iÆky…M ecyHtvÀ {AnAeN•vÄŠRiyAM. ni•iÇ vizVsi Æ•ver piwiyHŠAÀ {AÀ qlÂA ey¸d –™ikLiluM kyRiyiRÍi. 20aÍy…ew sA•i sHetPAenAsH ekAlÂe–“E–AÅ {Anviewy…ìAyi¯•tAy…M avÄŠRi yAM. sHetPAenAsien vDiŠNemÝ q}uE•·uniÝ pR’vnA¹ {AÀ. av eÀR ekAlyALikL@ew vOM piwiyHÆk ver {AÀ ecyH « .ý 21q•AÇ Ey² qE•Aw… pR’u, üöE–AÅ te• öviwM viw…k. {AÀ nie• vLer d†er jAtikL@ ewyiwyiElŠH ayyHŠAM.ýýý 22 jAtikL@ew öwyiElÆ EpA›•tien –·iy…™ epQelAsieÀR vAÆkÅ Ek“ E–AÅ jnM aven æÖiÆ•« niĘi. avÄ ŒEƒAzic•@, þaven ekAlÂ@k, öQ ElAkÏniÝM aven oAwiyHÆk. öÍ eneyA¯˜en jIviŠAn½vdiŠ¯tH . ÿ 23 avÄ nilviLiyHÆky…M av¯ew v OÍÅ m…kLiElŠH vliec•Riy…ky…M ecyH«. avÄ vAy…viÇ epAwipr˜i. 24 aE–AÅ epQelAsien p“AL˜AvL ˜i½™iElÆ ekAìuvrAÀ eesnYADi pÀ kløic•@. epQelAsien c—“i ekAì wiŠA½M avÄ kløic•@. qÙinA¹ ŒL@ kÅ öÍen aventier viLic•@œvu• etÝ eesnYADip½ a«v}i aRiyN mAyi¯Ý. 25atinAÇ BwãAÄ epQelA sien c—“iekAìu mÄ”iŠAnAyi ek“i yi“u. q•AÇ epQelAsH aviewy…ìA yi¯• ztADipEnAw… EcAdic•@, þ›·vA LieyÝ etLiyiŠe–wA˜ o¯ ERAmAŠA ren c—“iekAìu mÄ”iŠAÀ ninŠDikA rm…EìA?ÿ 26 ö«Ek“ ztADipÀ öŠArYM eesnYA DipEnAw… EpAyi–R’u. ztADipÀ pR ’u, þnIeyÙA¹ ec•@•et•RiyA EmA? ayAÅ o¯ ERAmAŠArnANH!ÿ 27 eesnYADipÀ epQelAsinw…e˜ ˜i EcAdic•@, þpRy†, nI yTAÄؘiÇ ERAmAŠArnAENA?ÿ epQelAsH pR’u, þaet.ÿ 28eesnYADipÀ pR’u, þERAmA ŠArnAkAÀ {AÀ DArALM pNM ekAw…˜ tANH . ÿ q•AÇ epQelAsH pR’u, þ{AÀ jãnA ERAmAŠArnANH.ÿ 29 epQelAsien EcAdYM ec•AÀ v• vÄ epe“Ýte• piri’u EpAyi. ERAmA ŠArnAy epQelAsien ek“iyi“tiÇ eesnYADipÀ Bye–“u. epQelAsH ey¸dEntAŠ ãAErAw… èsMgiÆÝ 30 piE·•H, jnÍeLÚ ekAìANH epQ elAsientier sMsAriÆ•etÝ pWi ŠAÀ eesnYADipÀ tI¯mAnic•@. atinA lyAÅ mhApuErAhitErAw…M ey¸dsB EyAw…M EyAgM EcrAÀ ŒvzYe–“u. ees nYADipÀ epQelAsieÀR cÍlkÅ

a}ic•@. q•i“yAÅ aven ekAìuv•H EyAg˜i½m…•iÇ niĘi. ey¸dsBAEyAg˜iElÆ EnAŠi eŠAìH epQelAsH pR’u, þsEhA drãAEr, eedv˜ieÀR m…ÛiÇ {AÀ Ÿ˜ mnAyi jIvic•@. zriyAeNe•niÆ EbA 2 DYe–“Et {AÀ èvĘic•@Z.ÿ mhApu ErAhitnAy annYAsH aviewy…ìAyi ¯Ý. ayAÅ epQelAsinw…Ï niÇÆ •vErAwH aveÀR m…K˜wiyHŠAÀ Œv zYe–“u. 3 epQelAsH annYAsiEnAw… pR’u, þeedvM nie•y…M awiÆM! nI ev™ pUzimRyHŠe–“ ecLipiwic• mti luEpAelyANH! nI aviwi¯•H EmAezy… ew nYAyèmANm½sric•H qe• viDi yHÆÝ. q•AÇ qe• awiyHŠAÀ nI avErAw… pRy…ÝìH. atH EmAezy…ew nYAyèmAN˜ientirANH.ÿ 4 epQelAsieÀR aw…Ï niÇÆ•vÄ avEnAw… pR’u, þeedv˜ieÀR mhA puErAhitEnAwH aÍen pRy¯tH. nI aE”he˜ apmAniÆkyANH . ÿ 5epQ elAsH pR’u, þsEhAdrãAEr, öyALA NH mhApuErAhiten•H qniŠRiyilÂ. ti¯ev}u˜iÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, üniÍL@ew jn˜ieÀR EntAvienÆRic•H d…xic•@ pRy¯tH.ýýý* 6 EyAg˜iluìAyi¯•vriÇ cilÄ sd†kY¯M cilÄ prIzãA¯mAyi¯Ý. atinAÇ epQelAsinH o¯ Œzym…dic•@+ avÀ avErAw… viLic•@ pR’u, þqeÀR sEhAdrãAEr, {AÀ o¯ prIznANH . qeÀR a–½M o¯ prIznAyi¯Ý! ŒL@ kÅ pun¯‘Ivi–iÆem• ètI•m†lmA NH {AÀ vicArN ec•e–w…•tH!ÿ 7 epQelAsH ö« pR’E–AÅ sd†kY ¯M prIzãA¯M t—iÇ vliyvAdM nwÝ. sMGM viGwiŠe–“u. 8(mric•AÇ Œ¯M pun¯‘IviŠiel•H sd†kYÄ vizVsic•i ¯Ý. d†tãAErA Œ´AŠELA öelÂ Ý M avÄ vizVsic•i¯Ý. q•AÇ prIzÄ öveylÂAM vizVsic•i¯Ý.) 9 Œ ey¸d erlÂAM Ÿc•˜iÇ ŒEƒAziŠAÀ «wÍi. zAOimAriÇ cilÄ, prIzãA¯ew p• ŠAÄ, q}uE•·u vAdic•@, þöyALiÇ {ÍÅ ete·AÝM kA¹•ilÂ. dmsHeŠAsiElÆ ™ v}iyiÇ o¯ Œ´AEvA, d†tEnA av EnAw… sMsAric•iriŠAM.ÿ 10 tÄŠM oEr·um…“lAyi. ey¸dÄ epQ elAsien kxNM kxNmAÆem•H ees nYADipÀ ByÝ. atinAÇ tAE}Æ ec•H epQelAsien ey¸d¯ewyiwyiÇniÝM p“ALm•ir˜iElÆ ekAìiwAÀ ayAÅ BwãAErAw… kløic•@. 11 aw…˜divsM rAÒi kĘAvAy Ey² epQelAsi½ ètY•e–“u. avÀ pR ’u, þeeDrYmAyiriÆk! ey±zElMkA ErAwH nI qe•–·i pR’u. nI ERAmiluM EpAyi qe•–·i aviewy…™vErAw… èsMgiŠNM!ÿ 12 piE·Ý rAviel, ŽtA½M ey¸dÄ epQelAsien ekAlÂAÀ o¯ pripAwiyi

23

þniÍL@ew ... pRy¯t.H ÿ ŸÖrNi. puR.22+18Ç niÝM


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 23:13-24:8 1076 “u. epQelAsien ekAl @ •«vErÆM oÝM tiÝkEyA ›wiyHÆkEyA öel•H avÄ œ“Mœwi ètijH{eyw…Ï. 13öQ žFAElAcnyiÇ peÜw…˜ ey¸dÄ nAløtilDikm…ìAyi¯Ý. 14avÄ puErA hitèm…Kery…M jn˜ieÀR m†–ãAer y…M kìu sMsAric•@. ey¸dÄ pR’u, þ{ÍÅ o¯ vliy zpTM qw…˜i“uìH. epQelAsien ekAlÂAet oÝM k}iŠiel •H! 15atinAÇ niÍÅ öÍen ecyH« trNM. niÍL@M qlÂA ey¸dEntAŠL@M eesnYADipnH o¯ sE•zmyyH Š NM. epQelAsien niÍL@ew aw…E˜Šy yHŠAÀ ayAELAwH ŒvzYe–wNM. œw… tÇ EcAdYM ec•AnANietÝ pRyNM. avÀ öview qÏ•ti½m…ÛH ekAlÂAÀ {ÍÅ kA˜iriÆM.ÿ 16 q•AÇ öQ pripAwiey–·i epQelA sieÀR anÙirvÀ Ek“u. avÀ p“AL eŠ“iw˜iElÆ ec•H epQelAsien vivrmRiyic• @ . 17aE–AÅ epQelAsH ztADipãArielArAeL viLic•@ pR’u, þöQ ecRu–ŠAren eesnYADipeÀRyw… E˜Æ ekAìuEpAœ. aE”h˜iEnAw… cil« öv½ pRyA½ìH.ÿ 18ztADipÀ aven eesnYADipeÀRyw…e˜˜ic•@. ztADipÀ pR’u, þöQ y…vAvien aÍ y…ew m…ÛiElÆ ekAìuvrAÀ twvukAr nAy epQelAsH qE•AwAvzYe–“u. av nH qEÙA pRyA½ìEÒ.ÿ 19 eesnYADipÀ y…vAvien o¯ o·e–“ ÐlE˜Æ ekAìuEpAyi“u EcAdic•@, þqÙA¹ pRyA½™tH?ÿ 20 y…vAvu pR’u, þepQelAsien av ¯ew sByiElŠyyHŠAÀ aÍEyAwAvzY e–wAÀ ey¸dÄ tI¯mAnic•i“uìH. EcAdYM ec•Aen• vYAEjnyANH ŒvzYe–w…k. 21 q•AÇ aver vizVsiŠ¯tH! nAløtil DikM ey¸dÄ epQelAsien vDiŠAÀ v}iyiÇ oLic•iri–@ìH. a« nw–AŠAet oÝM tiÝkEyA ›wiyHÆkEyA öel•H avÄ ètijH{eyw…˜i“uìH! öE–A}vÄ aÍy…ew a½mtiyH Š Ayi kA˜iri ÆÝ.ÿ 22eesnYADipÀ aven pR’ yc•@. aE”hM avEnAw… pR’u, þav ¯ew pripAwiey–·i nIeyE•Aw… pR’ tAyi ŒzErAw…M pRy¯tH.ÿ epQelAsien eeksrYyiEl ŠyyÆ H Ý 23 anÙrM eesnYADipÀ rìu ztADi pãAer viLic•@ pR’u, þeeksrYAyiEl eŠniŠH ŽtA½MEper ayyHŠNM. ö¯ ¾RuBwãAer t•ARAÆk. q}up« ›tir –“ALŠAery…M ö¯¾Ru ›ÙŠAery…M o¯ Æk. rAÒi oÛ«mNiÆ te• puRe–w NM. 24epQelAsinH sÉriŠAÀ ŽtA½M ›tirkeLy…M. ayAeL EdzADipti EP liûsieÀRyw…˜H sur•itmAey˜i Æk.ÿ 25eesnYADipÀ o¯ ke˜}uti. atiÇ öÍen pRy…Ý, 26 aBiv•YnAy EdzADipti EPliûsi en ek Q edYAsH aBivAdnM ec•@Ý+ ŒzMskÅ.

27

öQ m½xYen ey¸dÄ piwiœwiekA lÂAÀ ŸE”zic•@. avÀ o¯ ERAmAŠArnA eN•Ri’E–AÅ {AÀ ŽtA½M BwãA¯ mAyiec• • H aven r•ic• @ . 28aven tier qÙinANvÄ ŒErApNM Ÿ•yiÆ •et•ANH qniŠRiEyìtH. atinAÇ {Anven av¯ew smitiyiÇ ekAìu vÝ. 29öÍen aRiyAÀ k}i’u+ epQ elAsH et·AyeteÙAeŠEyA ecyH«. q•AÇ öQ ŒErApNÍÅ av¯ew ey¸dnYAyèmANm½sric•ANH. q•A letAÝM twviEnA vD˜iEnA viDi ŠAÀ p·iy«mlÂ. 30ŽtA½M ey¸dÄ epQ elAsien ekAlÂAÀ žFAElAcn nw˜i qÝ qniÆ vivrMki“i. atinAÇ {A niven Ÿwen aÍy…ewyw…E˜ŠH ay yHÆÝ. aventiery…™etAeŠ aÍ EyAw… pRyAÀ {AÀ ey¸dErAw…M pR ’i“uìH. 31 BwãAÄ ŒjH{Š½s]tmAyi te• ec yH«. rAÒite• BwãAÄ epQelAsien aÙipÒisiElÆ ekAìuEpAyi. 32pi E·•H ›tir–wyALikÅ epQelAsiEnA ewA–M eeksrYAyiElÆ EpAyi. m·u p“ALŠA¯M ›ÙŠA¯M ey±zElmiel eesniktAvL˜iElÆ mwÍi. 33›tir– wyALikÅ eeksrYAyiÇ èEvzic• @ . EdzADiptiÆ kÏ nÇki. q•i“vÄ epQelAsieny…M Žløic•@. 34kÏ vAyi c•EzxM EdzADipti epQelAsiEnAw… EcAdic•@, þnI Ž« rAjYŠArnANH?ÿ epQ elAsH kilikYŠArnAeN•H EdzADipti aRi’u. 35aE”hM pR’u, þnineŠti rAy ŒErApNŠAÄ œwiv•i“H {AÀ nie• visHtriÆM.ÿ ekA“Ar˜iÇ av en sU•iŠAÀ EdzADipti kløic•@. (Œ m•irM ehErAdAvH pNiyic•tAyi¯Ý.) ey¸dÄ epQelAsien ›·e–w…ÏÝ aÉu divsÍÅ k}i’H annYA sH eeksrYAyiElÆ EpAyi. mhA puErAhitnAyi¯Ý annYAsH. ayAÅ ŽtA½M ey¸dEntAŠeLy…M etÄÏelÂA sH qe•A¯ niymjH{eny…M œew ekAìu EpAyi¯Ý. epQelAsientier eeks rYyiÇ ›·ÍÅ nir˜AnANvÄ EpAytH. 2 epQelAsien sBAEyAg˜iElŠH viLi yH Æ ky…M etÄÏel AsH ›·AErApNM ŒrMBiÆky…M ecyH«. etÄÏelÂAsH pR’u, þaBiv•YnAy EPliûEs! aÍum†lM {ÍÅ vLer smA DAnM a½BviÆÝ. œwAet öQ rAjYe˜ pl et·ukL@M ti¯˜e–w…Ým…ìH. 3ati enAeŠ {ÍÅŠH aÍEyAwH n•iy…ìH. öetlÂAM {ÍÅŠH qE–A}uM qviewy…M ki“uÝìH . 4q•AÇ aÍy…ew smyM aDikM qw…ŠAÀ qniŠA#hmilÂ. ati nAÇ ŽtA½M vAÆkÅmAÒM {AÀ pR ye“. dyvAyi •mEyAew Ek“AluM. 5 öyAÅ ›}–ÍL@ìAÆ•vnANH. ElA ke˜viewy…M ey¸d¯mAyi öyAÅ kl hm…ìAÆÝ. avÀ nsRAyŠA¯ew En tAvANH . 6-8avÀ eedvAlyM a² ÖmAŠAÀ «nie’ÜiluM {ÍL« tw

24


1077 ’u* niÍLven vicArNec•@EÛAÅ aven–·i {ÍÅ ŒErApic• ql A kArYÍL@M av niÇniÝte• niÍÅÆ EbAÖYmA›M.ÿ 9 m·H ey¸d¯M öetAeŠ zriey•H aMgIkric•@. avÄ pR’u, þöetlÂAM yTAÄؘiÇ stYmANH.ÿ 10 EdzADipti epQelAsiEnAw… sMsA riŠAÀ ŒgYM kA“i. atinAÇ epQelAsH mRupwi pR’u, þgvÄÌÄ EPliûEs, aÍH dIÄGkAlmAyi yi AEyliÇ o¯ nYAyADipÀ ŒeNe•niŠRiyAM. ati nAÇ aÍy…ew m…ÛiÇ qeÀR vAdM nir ˜AÀ qniÆ sEÙAxm…ìH. 11p×ìu divsM m…ÛumAÒmANH {AÀ ey±zElmiÇ nmsHkri–AÀ EpAytH. ö« stYmAeN•H aÍyH Æ te• aEnVxic• R iyAvu• tANH . 12qnieŠtier ›·mAErApiÆ• öQ ey¸dÄ {AÀ eedvAly˜iÇ vc•H Œ¯mAy…M tÄŠiÆ•« kìi“ilÂ. {AÀ jnÍÅŠiwyiÇ ›}–m…ìAÆkyAyi¯ •ilÂ. ey¸d–™ikLiElA me·vieweyÜi luEmAvc•H {AÀ jnÍeL sMGwi–ic•@ tÄŠiÆkEyA ›}–m…ìAÆkEyA Œyi ¯•ilÂ. 13öE–AÅ qnieŠtier Ÿ•yiÆ • ŒErApNÍÅ etLiyiŠA½M övÄŠA vil . 14q•AÇ qniŠiÒy…M pRyAM. Ey²vieÀR mAÄ‹cAriey• nilyiÇ {AÀ {ÍL@ew pitAŠL@ew eedve˜ nmsHkriÆÝ. Ey²vieÀR v}iyl zri yAyet•H ey¸dÄ pRy…Ý. q•AÇ EmAezy…ew nYAyèmANM pWi–iÆ•et lÂAM {AÀ vizVsiÆÝ. èvAckÄ q}u tievc•vyiluM {AÀ vizVsiÆÝ. 15n lÂv¯M d…xHwãA¯mwŠM qlÂAv¯M ŸyÄe˜ }uE•ÇÆM q• ey¸d¯ew vizVAsM EpAel te•y…™ eedvvizVAsM qni Æm…ìH. 16eedv˜i½M m½xYÄÆM m…ÛiÇ zriey•H {AÀ vizVsiÆ•« èv]˜i ŠAÀ {AÀ qE–A}uM æmiÆ•tH a«ekA ìANH. 17 þvLerŠAlM {AÀ ey±zElmiÇni ÝM akÝ k}i’i¯Ý. {AÀ qeÀR ŒL@kÅÆ pNM ekAìuv¯•ti½M cil v}ipAw…kÅ nwÏ•ti½M aEÍA“u mw ÍiE–Ayi. 18ey¸driÇ cilÄ eedvAly ˜iÇ qe•ŠA¹•tH a« ec•@EÛA}A yi¯Ý. {AÀ ²ÖIkrNkÄ—M pUĘIk ric•@. {AÀ ›}–ÍeLAÝM ŸìAŠiyilÂ. ŒL@kÅ qniÆ¡·uM twic•@œwiyi¯Ý milÂ. 19q•AÇ ŒsYyiÇniÝM v• ŽtA ½M ey¸dÄ aviewy…ìAyi¯Ý. {Aen eÙÜiluM et·u ec•@•tAyi aE–AÅ avÄ kìi¯e•ÜiÇ Œ ey¸dÄŠH aÍ y…ew m…•iÇv•H qnieŠtier prAtie– wAmAyi¯Ý. 20ey±zElmiel ey¸dsB yHŠm H …•iÇ {AÀ ni•E–AÅ qÚ et·A vAkYÍÅ 6-8 cil #IÆpti–@kLiÇ 6bi-8q œwiy…ìH+ þ{ÍÅŠH {ÍL@ew niymÍL@p EyAgic•H av¯ew viDinw˜NM. 7q•AÇ ztADipnAy lusiyA sHvriky…M vLer blMèEyAgic• H aven {ÍLiÇniÝM ekAìuEpA›ky…M ecyH«. 8{ÍeL p}iÆ •tinH ayAÅ teÀR ŒL@keL aÍy…ewy w…E˜Æ pR’yyHÆky…M ecyH«.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 24:9-25:6

eN•iÇ kìet•ivÄ pRye“. 21avÄ Æm…•iÇ ni•E–AÅ {AenAÝ pR’u, üm½xYÄ mric•vriÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• ÇÆem•H {AÀ vizVsiÆ•tinAÇ niÍeLe• viDiyHÆÝ!ÿý 22 Ey²vieÀR v}iey–·i EPliûsi½ Enere˜ mnÈilAyi¯Ý. aE”hM vicA rN avsAni–ic•i“u pR’u, þeesnYA DipÀ lusiyAsH v¯EÛAÅ {Aniet –·i tI¯mAnemw…ÆM.ÿ 23epQelAsinH kA vÇ ŽÄe–w…˜AÀ EPliûsH ztADip EnAw… pR’u. pE• aløM sVAt×YM ekAw…ÆvA½M avnAvzYm…™« ekAìu ekAw…ŠAÀ aveÀR suXÏŠeL a½ vdiŠNemÝM avÀ kløic•@. epQelAsH EPliûsiEnAw…M p‰iEyAw…M sMsAriÆÝ 24 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM EPli ûsH teÀR p‰i áusilÂEyAewA–M q˜i. avÅ o¯ ey¸dyAyi¯Ý. epQelAsi en teÀR m…•iÇ ekAìuvrAÀ EPliûsH kløic•@. Ey²ƒisH«viÇ vizVsiÆ• tien–·iy…™ epQelAsieÀR èsMgM EPliûsH æÖic•@. 25nItiy…™ jIvit e˜–·iy…M Œ´niy×Ne˜–·iy…M vrAniriÆ• viDiey–·iy…M epQelA sH èsMgic•E–AÅ EPliûsH ByÝ. EP liûsH pR’u, þöE–AÅ EpAœ! qniŠi niy…M smym…™E–AÅ {AÀ pie•y…M viLiŠAM.ÿ 26q•AÇ epQelAsiEnAw… sMsAriŠAÀ ayAÅ plE–A}uM Œ#hi c•@. kArNM, epQelAsH tniÆ eekÕli nÇ›em•yAÅ k¯ti. atinAÇ öwyHŠi ew ayAÅ epQelAsumAyi sMsAric•@. 27 pE• rìu vÄxÍÅÆEzxM, epAÄ eŠYAsH ePsHetAsH EdzADiptiyAyi. EPliûsH ÐAnemA}i’u. q•AÇ ey ¸der èINi–iÆ•tinAyi EPliûsH epQelAsien jyililwc•i“ANH EpAytH. eeksRien kANAÀ epQelAsH a½mti Etw…Ý gvÄNRAyti½ m†Ý mAsÍÅÆ EzxM ePsHetAsH eeksrYAyiÇ niÝM ey±zElmiElÆ EpAyi. 2 mhApu ErAhit¯M ey¸dEntAŠL@M epQelAsi entier ePsHetAsi½ m…•iÇ ŒErAp NÍL@•yic•@. 3tÍÅŠAyi qeÙÜiluM ec•AÀ avÄ ePsH e tAsiEnAwBYÄ Øic•@; epQelAsien ey±zElmiElÆ mwŠi ayyHŠNem•tAyi¯Ý av¯ew ŒvzYM. mAÄ‹mEÖY epQelAsien pti yi¯Ý vDiŠAnAyi¯Ý av¯ew pri pAwi. 4q•AÇ ePsHetAsH mRupwi pR ’u, þölÂ! epQelAsien eeksrYAyiÇ te• tAmsi–iÆM. {AÀ Enri“u eeks rYAyiÇ ŸwÀ EpA›M. 5niÍL@ew EntAŠ LiÇ cilÄ qeÀRœew v•H öyAÅ qeÙ ÜiluM et·ukÅ ecyHti“ueìÜiÇ ›·AErA pNM nw˜e“.ÿ 6ePsHetAsH q“upÏ divsÍÅœwi ey±zElmiÇ tÍi. q•i “vÀ eeksrYyiElÆ mwÍi. piE·Ý epQelAsien teÀR m…ÛiÇ hAjrAÆ

25


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 25:7-26:2

1078

vAÀ ePsHetAsH BwãAErAw… kløic•@. ePsHetAsH nItipIW˜ili¯Ý. 7 epQ elAsH m…RiyiElÆvÝ. ey±zElmiÇ niÝM v• ey¸dÄ av½ ¡·uMœwi. epQelAsH vLer gQrvmAy ›·ÍÅ ec yHti“ueì•vÄ ŒErApic•@. q•AÇ av yielAÝEpAluM etLiyiŠAÀ avÄŠA yilÂ. 8teÀR nYAyvAdM epQelAsH öÍ enyANvtri–ic•t+H þ{AÀ ey¸dnYAy èmAN˜iEnA, eedvAly˜iEnA, eek sRiEnA qtirAyi o¯ et·uM ecyHti“ilÂ.ÿ 9 q•AÇ ePsHetAsH ey¸d¯ew p• mAyi¯Ý. atinAÇ ayAÅ epQelAsi EnAw… EcAdic•@, þninÆ ey±zElmiEl Æ EpAkENA? aview {AÀ nieÀR nYAyviDi nw˜NEmA?ÿ 10 epQelAsH pR’u, þeeksRieÀR nYAypIW˜ieÀR m…ÛilA¹ {AniE–AÅ niÇÆ•tH. öviewyA¹ {AÀ viDiyHŠ e–EwìtH! {AÀ ey¸dÄeŠtier ete·A ÝM ecyHti“iel• stYM aÍyHÆ n•A yi aRiyAvu•tANH. 11{AÀ ete·eÙ ÜiluM ecyHti“ueìÜiÇ nYAyèmANM ŒvzYe–w…•èkArM vDzi•yHÆ vi EDynAkAÀEpAluM {AÀ t•ARANH. qni ŠtiÇniÝM o}i’u mARAnAvil . q•AÇ öQ ŒErApNÍÅ stYmelÂÜiÇ qe• öQ ey¸dÄŠH o·ieŠAw…ŠAÀ ŒÄ ÆM k}ikyilÂ. ölÂ! eeksÄ qeÀREmÇ vicArN nw˜Nem•AeNeÀR Œ# hM.ÿ 12ePsHetAsH teÀR ŸpEdxHwAŠL@ mAyi ö« cÄc• ecyH«. aE–AÅ avÄ pR’u, þeeksRieÀR aw…Ï vicArN ŒvzYe–“iriÆ•tinAÇ nI aviEwÆ te• EpAvuk.ÿ epQelAsien–·i ePse H tAsH a#i–ArAjAviEnAwH EcAdiÆÝ 13 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM a#i–A rAjAvuM ebÄ•iŠy…M eeksrYAyiÇ ePsHetAsien s•ÄziŠAen˜i. 14a vrview vLer divsÍÅ tÍi. eP sHetAsH rAjAviEnAw… epQelAsieÀR kArYM pR’u, þEPliûsH twvRyili“ orAÅ öviewy…ìH. 15{AÀ ey±zElmiEl ÆEpAyE–AÅ aviewy…™ mhApuErA hit¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M aventier ŒErApNÍL@•yic•@. aven vDzi• yHÆ viDiŠAÀ avÄ qE•AwAvzYe–“u. 16 pE• {AÀ mRupwi pR’u, üorALiÇ et·ukÅ ŒErApiŠe–“AÇ ayAL@ew EmÇ viDiyHÆ•tinH m·u™ver Žløi Æk ERAmAŠA¯ew ptivlÂ. ŒdYM ŒErAp NM nwÏ•v½mAyi ayAÅ m…KAm…KM vAdiŠNM. ati½EzxM avnH sVÙM nYAyÍÅ nir˜AÀ avsrM ekAw…Š NM.ý 17atinAÇ öQ ey¸dÄ vicArN nwÏ•tinH öview eeksrYyiel˜i. {AÀ smyM pA}AŠiy…milÂ. piE·•H {AÀ nYAyAsn˜ili¯•H ayAeL ekAìuv rAÀ ŒjH{Apic•@. 18ey¸dÄ q}uE•·uni •H avniÇ ›·AErApNM nw˜i. q•AÇ aÒ EmAzmAy ›·ÍeLAÝM avÄ ŒErA pic•ilÂ. avrÍen ec•@em•Ayi¯Ý

{ÍÅ k¯tiytH. 19avÄ pR’ tÄŠ ÍÅ av¯ew mte˜y…M Ey² qe•A¯ veny…M mAÒM p·iyAyi¯Ý, Ey² mric•@. pE• epQelAsH pRy…Ý avÀ öE–A }uM jIvic•iriÆÝev•H. 20öŠArYe˜–·i qniŠDikemAÝM aRivil A ˜tinAÇ {AÀ pie• aDikM EcAdYM ecyHtilÂ. qÜiluM {AÀ epQelAsiEnAw… EcAdi c•@, üninÆ ey±zElmiElÆEpAyi avi ewvc•@ öQ kArYÍeL–·i viDiŠe–wN emÝEìA?ý 21q•AÇ eeksrYyiÇ te• sU•iŠe–wNem•Ayi¯Ý aveÀR aBYÄØn. cƒvĘiy…ew tI¯mAnmAyi ¯Ý avÀ ŒvzYe–w…•tH. atinAÇ ERAmyiÇ eeksRieÀR sm•E˜ŠH av en qniŠyyHŠAÀ k}iy…Mver aven twviÇ sU•iŠAÀ {AÀ Ÿ˜rvi“u.ÿ 22 a#i–A ePsHetAsiEnAw… pR’u, þqniŠyAL@ew vAÆkÅ EkÅŠAÀ tAlø rYm…ìH.ÿ ePsH e tAsH pR’u, þnAeLyAke“. aÍyHŠven æviŠAM!ÿ 23 piE·•H a#i–Ay…M ebÄ•iŠy…M ètY•e–“u. avÄ vLer èDAne–“ m½xYerE–Ael vOM DriyHÆky…M nw Æky…M ecyHti¯Ý. a#i–Ay…M ebÄ •iŠy…M ztADipãA¯M eeksrYAyiel m…KYãA¯M nYAyAsnm…RiyiElÆ kyRi. epQelAsien akE˜Æ ekAìuvrAÀ ePsHetAsH BwãAErAw… kløic•@. 24eP sHetAsH pR’u, þa#i–ArAjAvuM övi ew œwiyiriÆ• niÍÅ qlÂAv¯M öQ m½xYen EnAŠiyAluM. öviewy…M ey± zElmilum…™ qlÂA ey¸d¯M öyAeL–·i qE•Aw… prAtie–“i“uìH. averAeŠ aven ekAlÂNemÝ viLic•@œvi. 25q •AÇ avniÇ ete·AÝM kANAÀ qni Æk}i’il . aven ekAl A ½˜rvi wAÀ {AenA¯ kArNvuM kA¹•il . pE• eeksÄ teÀR nYAyviDi nw˜ NemÝM avÀ ŒvzYe–“u. atinAÇ aven ERAmiElŠH ayyHŠAÀ {AÀ tI¯ mAnic•@. 26q•AÇ öyAeLÆRic•H eeks ERAwH qÚpRyNemÝM stY˜iÇ qni ŠRiyilÂ. atinAÇ {Aniven niÍL@ew m…ÛiÇ, èEtYkic• @ M a#i–ArAjAEv aÍy…ew m…ÛiÇ, ekAìuv•iriÆÝ. aÍyHŠH öven EcAdYM ec•@vA½M eek sri½ {AÀ ekAw…EŠì mRupwi pR’u trA½M k}iy…em•H {AÀ k¯«Ý. 27o¯ twvupu™iey vYåmAy ŒErApNÍ LilÂAet eeksRi½ m…•iElŠyyHÆ•tH vifHFi˜mAeN•H qniŠRiyAM.ÿ epQelAsH a#i–ArAjAvieÀR m…ÛiÇ a#i–A epQelAsiEnAw… pR’u, þninŠini nieÀR vAdÍÅ Ÿ•yi ŠAM.ÿ aE–AÅ epQelAsH teÀR eek ŸyÄ ˜iyi“H sMsAriÆvAÀ «wÍi. 2 avÀ pR’u, þa#i–ArAjAEv, ey¸dÄ qni eŠtirAyi Ÿ•yic• qlÂA ŒErApNÍÅ ÆM {AÀ mRupwi pRyAM. ö•H aÍy…ew m…ÛiÇni•H öÍen ec•@vAÀ orvsrM

26


1079 ki“iytH or½#hmAyi {AÀ k¯«Ý. 3 ey¸d¯ew ql A ŒcArÍeL–·iy…M av¯ew vivAdÍeL–·iy…M nl aRivu ™vnAy aÍEyAwH sMsAriÆvAÀ qniŠH atiyAy sEÙAxmuìH. dyvAyi •mApUÄv•M {AÀ pRy…•tH æÖic•AluM. 4 þqeÀR m…}uvÀ jIvite˜–·iy…M qlÂA ey¸dÄÆmRiyAM. {AÀ qeÀR sVÙM rAjYÏM pi•IwH ey±zElmiluM ŒdYMm…tÇ sVrIkric• mAÄ‹e˜–·iy…M avÄŠRiyAM. 5 vLerŠAlmAyi öQ ey¸ dÄÆM qe• aRiyAM. avÄÆ EvNem ÜiÇ {AenA¯ nl prIznAeN•H pR yAM. mE·etA¯ ey¸dviBAge˜ŠAL@M mt kArYÍLiÇ œw…tÇ æÖy…™vrANElÂA prIzãAÄ. 6{ÍL@ew pitAŠãAErAwH eedvM nw˜iy vAgHdAn˜iÇ Ÿ™ ètI •m†lmANH {AniE–AÅ vicArN ec• e–w…•tH. 7n—…ew öwyiel p×ìu EgA ÒÍL@M ètYAziÆ• vAgHdAnmANtH. öQ ètYAzyHŠAyi ey¸dÄ eedve˜ rA– kÇ ŒrADiÆÝ. qeÀR rAjAEv öEt vAgHdAne˜–·i {AÀ ètI•iÆ•« ekAìANH öQ ey¸dÄ q•iÇ ŒErAp NM Ÿ•yiÆ•tH! 8 qÚekAìANH eedvM mnuxYer mrN˜iÇniÝM ŸyiÄ–iÆM qÝ niÍÅ vizVsiŠA˜tH? 9 þ{AenA¯ prIznAyi¯•E–AÅ ns RAynAy Ey²vientier qniÆ pl«M ecE•ì«eì•H {AÀ vizVsic•i¯Ý. 10 eyr†zElmiÇ vizVAsikÅeŠtier {AÀ pl«M èvĘiÆky…M ecyH«. vizVAsikeL twviliw…•ti½™ aDi kArM mhApuErAhitãAÄ qniÆ trik y…MecyH«. Ey²vieÀR zixYãAÄ oAErA ¯˜rAyi ekAlÂe–wEv aetAeŠ nl kArYÍLAeNÝ {AÀ s—tic•@. 11oAErA ey¸d–™iyiluM {Anver zi•ic•@. Ey²vien tirAyi asBYM pRy…•tinH {Anver Eèri–ic•@. avÄeŠtier m·u ngrÍLiÇ ecÝEpAluM ŸpáviÆvAÀ tŠ kliyAyi¯Ý qniŠH. Ey²vien kA¹•ti en–·i epQelAsH 12 þo¯ tvN puErAhitm…KYãAÄ dm sH e ŠAsiElŠH EpA›•tinH qniŠH a½mtiy…M aDikArvuM nÇki. 13{AÀ dmsH e ŠAsiElÆ EpA›kyAyi¯Ý. EnrM Ÿc•yAyi. {AÀ ŒkAz˜H o¯ èkA zM kìu. a« sUrYEnŠAÅ tIxHNmAyi ¯Ý. qniÆM qE•AewA–M sÉric•i¯ •vÄÆM ¡·uM Œ èkAzM tiLÍi. 14{Í eLlÂAM nilMptic•@. aE–AÅ ey¸dBAx yiÇ orzrIri qE•Aw… sMsAriÆ•tA yi {AÀ Ek“u. üezQÇ, ezQÇ, nIeyÙi nANH qe• pIFi–iÆ•tH? qE•AwH Ž·um…“ieŠAìH nI sVyM m…RivukÅ ŸìA ÆkyANH.ý 15{AÀ pR’u, ükĘAEv ŒrA¹ nI?ý kĘAvH pR’u, ü{AÀ Ey²vA›Ý. nI pIFi–iÆ•« qe• yANH. 16q}uE•ÇÕ! {AÀ nie• qeÀR dAsnAyi etre’w…˜iriÆÝ. nI qeÀR sA•iyA›M. öÝ nI qe•–·i

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 26:3-27

kA¹•«M {AÀ ninÆ kA“i˜¯•« mAy kArYÍeLlÂAM nI ŒL@kELAw… pRy…M. a«ekAìA¹ {AniÝ nieÀRyw…E˜ Æ v•tH. 17 ýünieÀR sVÙM ŒL@kÅ nie• m…RiEv løiŠAÀ {An½vdiŠilÂ. jAtikLiÇni ÝM {AÀ nie• sMr•iÆM. {AÀ öQ jnÍÅŠiwyiElÆ nie• ayyHÆÝ. 18 nI avÄÆstYM kANic•@ ekAw…ŠNM. avÄ ö¯“iÇniÝM èkAz˜iElÆtiri yNM. avÄ sA˜AeÀR zåiyiÇniÝM eedv˜iElÆ tiriyNM. aE–AÅ av ¯ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. q•iÇ vizVsiÆMv}i vi²ÖrAŠe–“vErAwH avÄÆ p»vyHÆvA½M k}iy…M.ÿý teÀR EjAliey–·i epQelAsH epQelAsH teÀR vAÆkÅ «wÄÝ, þa#i–ArAjAEv, öQ sVÄ‹IydÄznM {AÀ a½sric•@. 20mAnsAÙre–“H eed v˜iÜElÆtiriyAÀ {AÀ jnÍELAw… pR’u «wÍi. tÍL@ew mAnsAÙr ˜i½ etLivu nÇkAÀ tŠ èv]˜ikÅ ec•@vA½M {AÀ pR’u. dmsHeŠAsu kAErAwANH {AnitAdYmAyi pR’tH . pi•IwH ey±zElmiElÆM «wÄ•H ey¸ dYyiel qlÂA èEdzÍLiluM {AÀ avi w…ÏkAErAwH öŠArYÍÅ pR’u. jAtik ÅŠiwyiluM {AÀ EpAyi. 21atinAlANH eedvAly˜iÇvc•H ey¸dÄ qe• piwi œwiy«M eedvAly˜iÇ vc•H te• ekA lÂAÀ æmiÆ•«M. 22pE• eedvM qe• shAyic•@. öÝM shAyic•@ekAìiriÆ Ý. eedv˜ieÀR shAyE˜AewyANH {Ani•iview niÇÆ•«M {AÀ kì kArYÍeLAeŠ jnÍELAw… pRy…•«M. pE• {AÀ putiytAyi oÝM pRy…•i lÂ. sMBviÆem•H EmAezy…M èvAck¯M èvcic• aEt kArYÍÅ mAÒM {AÀ pRy…Ý. 23ƒisH« mriÆemÝM mrN˜i ÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ• ŒdYe˜ ŒLA›emÝmANH avÄ pR’tH. ey¸d ÄÆM jAtikÅÆmiwyiElŠH ƒisH« èkA zMekAìuv¯em•H EmAezy…M èvAck¯M pR’u.ÿ 19

a#i–Aey epQelAsH Eèri–iÆÝ 24 öÍen sVÙM vAdgtikÅ epQelA sH avtri–iŠEv, ePsHetAsH alRi, þepQelAEs, ninÆ v“ANH! nieÀR aRi vH nie• &AÙnAŠiyiriÆÝ!ÿ 25 epQelAsH pR’u, þatiEæxHWnAy ePsHetAsH, qniÆ&AÙilÂ. {AÀ pR ’etAeŠ smci˜tEyAewy…™ stY mA›Ý. {AÀ pR’etAÝM vifHFi˜ mlÂ; gQrvE˜AewyANi« pRy…•tH. 26a #i–ArAjAvinH öEt–·ieylÂAM aRiyAM. aE”hM öEt–·ieyAeŠ Ek“i“ueì•H qniŠRiyAM. qeÙE•A? qlÂAv¯M kA¿ ekyANH öetlÂAM sMBvic•tH. 27a#i–A rAjAEv, èvAcker}utiyetAeŠ aÍu vizVsiÆÝEvA? aÍu vizVsiÆÝ ev•H qniŠRiyAM!ÿ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 26:28-27:24 1080 28

a#i–ArAjAvH epQelAsiEnAw… EcA dic•@, þqe• vLer qL@–˜iÇ o¯ ƒi sHtYAniyAkAÀ Eèri–iŠAemÝ niÍÅ k¯«ÝEvA?ÿ 29 epQelAsH pR’u, þatÒ qL@–mA ENA vixmmAENA q•tH èzHnmlÂ. ö•H qeÀR vAÆkÅ EkÅÆ• oAErA¯˜¯M r•iŠe–w…vA½M averlÂAM öQ cÍl keLA}iek qe•E–AelyAkNemÝM {AÀ èAÄØiÆÝ!ÿ 30 a#i–ArAjAvuM gvÄÌÄ ePsHetA suM ebÄ•iŠy…M avErAewA–m…ìAyi ¯• ql A v¯M q}uE•·H 31aviwMvi“u EpAyi. avÄ prsHprM sMsAriÆÝ ìAyi¯Ý. avÄ pR’u, þöQ m½xYen vDiyHÆkEyA twvilAÆkEyA pAwilÂ; vDzi•EyA jyiÇzi•EyA aÄhiÆ • oÝM avÀ ecyHti“ilÂ.ÿ 32a#i–A ePsHetAsiEnAw… pR’u; þnm…ŠiyAeL vi“yyH Š AmAyi¯Ý; pE• eekseR kANNem•ANiyAL@ew ŒvzYM.ÿ epQelAsH ERAmyiElÆ k–Ç kyRuÝ n—Å kwÇmAÄ‹M ötelYÆ EpAk Nem•A¹ tI¯mAnic• i riÆ•tH . ztADipnAy y†lieyAsH epQelAsi½M m·u ciltwvukAÄÆM kAvÇniÝ. cƒ vĘiy…ew eesnY˜iÇ aMgmAyi¯Ý y†liEyAsH. 2 {ÍÅ o¯ k–liÇ kyRi yAÒecyH«. Œ #Am˜iÇniÝM ŒsY yiel pl BAgÍLiElÆM EpA›• k– lAyi¯Ý atH arisHtÄehAsuM {Í ELAewAÏìAyi¯Ý. meŠEdAnYyiel etÈelAnikYŠArnAyi¯Ý ayAÅ. 3pi E·Ý {ÍÅ sIEdAÀngr˜iElÆ vÝ. epQelAsien sMbÓic•iwE˜ALM y† lieyAsH nlÂvnAyi¯Ý. suXÏŠeL s•ÄziŠA½™ sVAt×YM ayAÅ epQ elAsi½ nÇkiyi¯Ý. Œ suXÏŠÅ epQelAsieÀR ŒvzYÍÅ niREv·iyi ¯Ý. 4 {ÍÅ sIEdAÀ vi“u. kA·H {ÍÅÆ ètiœlmAyi¯•tinAÇ {ÍÅ ›eèA sHdVIpiElÆ EpAyi. 5kilikY, pMPulY q•iviwÍLilUew {ÍÅ kwÝ. pi•IwH {ÍÅ luŠiyAyiel m…RAyiÇ q˜i. 6 aview alûes×iyAyiÇniÝ™ o¯ k–Ç ztADipÀ keì˜i. atH, öet lYyiElÆ EpAvukyAyi¯•tinAÇ ayAÅ {ÍeL atiÇ ky·i. 7 {ÍÅ vLer p«eŠ aEnk divsM yAÒecyH«. kA·H ètiœlmAyi¯•ti nAÇ ûnIEdAniÇ qÏ•tinH {ÍÅ vLer EkÂzic•@. öQ v}iŠH {ÍÅŠH aDi kM yAÒ ec•AnAyilÂ. atinAÇ {ÍÅ zÇEmAninw…Ï™ Eƒ˜dVIpieÀR et ÆvzÏœwi yAÒ ecyH«. 8tIr˜inw… âewy…™ {ÍL@ew yAÒ d…xHkrmAyi ¯Ý. pi•IwH {ÍÅ ü²B«Rm…KMý q• Ðle˜˜i. ls•AngrM atinw…˜A yi¯Ý. 9 pE• {ÍÅÆ vLeryDikM smyM nxHwe–“u. öE–AÅ kwÇyAÒ vLer ap kwmAyi. kArNM ey¸d¯ew ŸpvAs

27

dinM k}i’i¯Ý. atinAÇ epQelAsH aver tAŠI« ecyH«. 10þm½xYEr, öQ yAÒ èyAskrmA›Ý qÝ qniÆ kANAÀ k}iy…Ý. k–luM atiel sAmA nÍL@M nxHwmA›M. n—…ew jIvÀEpAluM nxH w e–E“ŠAM.ÿ 11q•AÇ k–i˜A½M k–luwmy…M atMgIkric•ilÂ. atinAÇ ztADipÀ epQelAsien vizVsic•@ milÂ. pkrM, k–i˜AeÀRy…M k–luwmy… ewy…M vAÆkLANyAÅ vizVsic•t.H 12Œ «Rm…KmAke“ eeztYkAl˜H aDikdiv sM tÍAÀ p·iy«mlÂ. atinAÇ k–Ç Œ ÐlM viwNem•H aDikM Ep¯M nizHcyic•@. ePAyHnIkYyiÇ q˜ie–wA em•vÄ ètI•ic•@. t¹–@kAlM avi ew k}iŠAem•vÄ k¯ti. etÆ pwi’A ERÆM, vwÆ pwi’AERÆM tiri’u™ Eƒ˜dVIpiel «Rm…KmANH ePAyHnIkY. ekAw…ÜA·H aE–AÅ etÆnie•A¯ nl kA·uvI zAÀ «wÍi. k–liluìAyi¯•vÄ a E–AÅ pR’u, þŒ kA·A¹ nm…ÆEv ìtH. öE–A}« ki“i.ÿ atinAÇ avÄ n°rM vlic•@. Eƒ˜dVIpi½ vLer aw… E˜Æ {ÍÅ sÉriyHÆky…M ecyH«. 14 q•AÇ aE–AÅ te• dVIpu m…Ric•@ ekAìH þetÆki}ŠÀÿ qÝ EprAy ati zåmAeyA¯ kA·uM vIzi. 15Œ kA·H k–li en d†ErÆ qw…ÏekAìu EpAyi. k–li nH kA·ientier sÉriŠAnAyilÂ. ati nAÇ {ÍÅ Œ æmM niĘiyi“H kA·ienA –ic•@ sÉric•@. 16{ÍÅ ekÂQd qe•A¯ dVIpieÀR ari›p·i sÉric•@. aE–AÅ r•AvÉi k–liEleŠw…ÆvAÀ {ÍÅ vLer pNie–“u. 17r•AvÉi k–liEl eŠw…˜ti½ EzxM ŒL@kÅ kyRuekAìu k–Ç vlic•@ek“i sur•itmAŠi. suvÄ ˜Isiel mNǘi“yiÇ k–Ç ŸRyHÆ em•H avÄ ByÝ. atinAlvÄ pAy tA}H ˜ ieŠ“i k–lien sVt×mAŠi. 18 piE·•H ekAw…ÜA·H Œ’wic• E –AÅ avÄ cil sADnÍeLw…˜H puRE˜eŠ Ri’u. 19piE·•H avÄ k–liel Ÿpkr NÍÅ puRE˜eŠRi’u. 20pl divsÍ ELALM tÍÅÆ sUrYenEyA n•ÒÍeL EyA kANAÀ k}i’ilÂ. ekAw…ÜA·H aÒ BIkrmAyi¯Ý. jIvEnAew öriŠAem• qlÂAètI•kL@M {ÍÅÆ nxHwe–“u. mriEŠìiv¯em•H {ÍÅ k¯ti. 21 vLer EnrE˜ŠH avÄ oÝM k}ic•ilÂ. o¯ divsM epQelAsH av¯ew m…ÛiÇ q}uE•·uniÝ pR’u, þœ“Er, Eƒ˜iÇ niÝM puRe–w¯et•H {AÀ pR’i¯Ý. niÍLtH ecvieŠA™NmAyi¯Ý. qÜiÇ niÍÅŠH öQ ›}–ÍL@M nxHwÍL@M ŸìA ›mAyi¯•ilÂ. 22q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, sÚxHwrAyi öriÆviÀ. niÍ LilAÄÆM mriEŠìivrilÂ. pE• k–Ç nm…Æ nxHwe–w…M. 23k}i’rAÒi eedv ˜iÇ nie•A¯ d†tÀ qeÀRyw…E˜Æ vÝ. {AÀ nmsHkriÆ• eedv˜iÇ ni•H. {AÀ avEÀRtA›Ý! 24eedv˜i eÀR d†tÀ pR’u, üepQelAEs Bye– 13


] ikÅ 27:25-28:11 1081 ae–A. *pv˜ Ewì! nI eeksRi½m…ÛiÇ niÇÆM. eedvM ninŠH öQ vAgHdAnM t•i“um…ìH. niE•AewA–M k–liÇ v¯•v¯eweylÂAM jIvÀ avÀ ninÆEvìi r•iÆM.ý 25 a«ekAìH œ“Er, sEÙAxiÆviÀ! {AÀ eedv˜iÇ vizVsiÆÝ. aveÀR d†tÀ qE•Aw… pR’«EpAeleylÂAM sMBviÆM. 26q•AÇ n—Å o¯ dVIpiÇ ec•iwiÆM.ÿ 27 ptinAlAM rAÒiyiÇ {ÍÅ aáiy kwlilUew sÉriÆkyAyi¯Ý. {ÍÅ krEyAww…Ïev•H k–Ç EjAliŠAÄ k¯ ti. 28avÄ or·Ï BArM ek“iy o¯ kyÄ kwliElŠi“u. aview ¾·iyi¯ptwi Œ} ˜iÇ ev™m…ìAyi¯e••vÄ kìu. avÄ aløMœwi m…EÛAE“Æ ec•H kyÄ vIìuM qRi’u. aE–AÅ etAßRu awi yAyi¯Ý Œ}M. 29{ÍÅ pARkLiEãÇ ec•iwiÆem•H EjAliŠAÄ k¯ti. ati nAlvÄ nAlu n°rÍÅ ev™˜iElŠi “u. q•i“vÄ pkÇ evLic•˜inAyi èAÄ Øic•@. 30ŽtA½M EjAliŠAÄ k–Ç vi“u EpAkAenA¯Íi. avÄ r•AvÉi ev™ ˜iliRŠi. avÄ œw…tÇ n°rÍÅ k– lieÀR m…ÀBAgÏniÝM ev™˜iElŠi w…kyAeNÝ BAvic•@. 31q•AÇ epQelA sH ztADipEnAw…M m·u BwãAErAw…M pR ’u, þövÄ k–liÇ tÍiyielÂÜiÇ niÍ L@ew jIv½M r•e–w…kyilÂ.ÿ 32a«ekA ìH BwãAÄ kyRukÅ m…RiyHÆky…M r•Av Éi ev™˜iElŠiw…ky…M ecyH«. 33 EnrM evL@ÆMm…ÛH qeÙÜiluM ŒhA rM k}iyHŠAÀ epQelAsH jnÍeL niÄ bÓic•@. avÀ pR’u, þk}i’ rìA }HckLAyi niÍÅ ŒkAM•ABritrAyi“i riÆkyAyiÝ. niÍeLAÝM k}ic•i“umilÂ. 34 öE–Ae}eÙÜiluM k}iyHÆvAÀ {AÀ niÍELAwEp•iÆÝ. niÍÅÆ jIvÀ nilniĘNmElÂA. Œ¯ewy…M o¯ m…wi EpAluM nxHwe–w…kyilÂ.ÿ 35avni« pR ’ti½EzxM ŽtA½M a–emw…˜H ati ½ eedvE˜Aw… n•i pR’u. avÀ o¯ kxNM m…Riec•w…˜H tiÝ«wÍi. 36qlÂA v¯M sÚxHwrAyi. averlÂAM ŒhArM k}ic•@ «wÍi. 37{ÍeLlÂAv¯M œwi ö¯ ¾·iey}up ˜iyARu Ep¯ìAyi¯Ý. 38Œ vzYm…™Ò {ÍÅ tiÝ. q•i“H mic•m…™ DAnYM kwliEleŠRi’H avÄ k–li eÀR BArM ›Rc•@ «wÍi. k–Ç nzi–iŠe–“u EnrM pulÄ•E–AÅ avÄ krkìu. pE• a« Ž« ÐlmAeN•vÄÆ mn ÈilAyilÂ. avÄ o¯ ŸÅŠwluM tIrvuM kìu. k}iy…emÜiÇ k–Ç tIr˜w…–iÆ vAÀ avÄ Œ#hic•@. 40n°re˜ tAÍi niĘiyi¯• kyRukÅ avÄ m…RiyHÆ ky…M ecyH«. q•i“vÄ m…•ile˜ pAy nivĘi tIrE˜Æ k–ElAwic• @ . 41 pE• k–elA¯ mNǘi“yiliwic•@. k–lieÀR m…ÀBAgM atiÇ ŸRc•@. k–linH anÍAÀ k}i’il aE–AÅ vliy tirmAlkÅ v•H k–lieÀR piÀBAge˜ kxNÍLAyi tkÄÏ. 39

42

twvukAÄ Œ¯M nIÙi r•e–wAtiri ŠAÀ BwãAÄ aver ekAlÂAÀ tI¯mAnic•@. 43 pE• ztADipÀ epQelAsien ekA lÂAtiriŠAÀ Œ#hic•@. atinAÇ ayAÅ m·u twvukAer vDiŠAÀ a½vdic•ilÂ. nIÙlRiyAvu•vÄ ŒdYM ev™˜iÇ cAwi nIÙi kryiElÆ EpA›vAÀ y†li eyAsH jnÍELAw… pR’u. 44cilÄ mrŠ xNÍL@M k–lieÀR tkÄ• BAgÍL@M ŸpEyAgic•H kryiElÆ nIÙi. aÍen ql A v¯M kryH Š w…Ï. Œ¯M mrNmw ’ilÂ. epQelAsH emli˜ dVIpiÇ kryiElÆ r•e–“u k}i’E–AÅ a« emli˜AdVIpAeNÝ {ÍÅ Æ mnÈilAyi. 2 aE–AÅ m} epyHti¯• «ekAìH nl t¹–Ayi¯Ý. q•AÇ aview tAmsic•i¯•vÄ {ÍELAw… vL er k¯NkA“i. avÄ {ÍÅŠAyi tI œ“uky…M {ÍeL •NiyHÆky…M ec yH«. 3epQelAsH o¯ vliyœÛArM viR› sMBric•@. avÀ oAErA viR›M tIyili“u. o¯ vix–AÛH tIy…ew §w…m†lM puRE˜ ÆvÝ epQelAsieÀR eek•iÇ kwic•@. 4 pAÛH epQelAsieÀR k•iÇ ¬ÍiŠiw Æ•tH nA“ukAÄ kìu. avÄ pR’u, þöQ m½xYÀ o¯ ekAlyALiyAyiriŠNM! kwliÇ vc•yAÅ mric•ilÂ. qÜiluM avÀ jIvEnAwiriŠAÀ nIti a½vdiÆ•ilÂ.ÿ 5 pE• epQelAsH pAÛien ›w’u tI yiElŠi“u. av½ m…RiEv·i¯•ilÂ. 6 ayA ÅÆ nI¯v¯emÝM epe“Ý tAe} vI¹ mriÆemÝM avÄ k¯ti. avÄ vLer EnrM epQelAsien nirI•iec•ÜiluM ayAÅÆ ›}–emAÝM sMBvic•ilÂ. ati nAÇ epQelAsiEnAwH avÄÆìAyi¯• aBièAyM mARi. avÄ pR’u, þavÀ o¯ eedvmANH!ÿ 7 Œ èEdzÏ ›Rc•@ äxi®miy…ìAyi ¯Ý. pubHLieyAsH qÝEprAy vLer èDAne–“ orAL@EwtAyi¯Ý Œ äxi yiwM. ayAÅ {ÍeL teÀR vI“iElÆ •Nic•@. pubHLieyAsH {ÍELAw… vLer kA¯NYM kA“i. {ÍÅ m†ÝdivsM ayA L@ew vI“iÇ tÍi. 8pubHLieyAsieÀR a–À o¯ z•AvlMbiyAy ErAgiyAyi ¯Ý. pniy…M vyRukwiy…M aE”he˜ bADic•i¯Ý. epQelAsH aE”h˜ieÀR aw…Ï ec•H aE”h˜i½Evìi èAÄ Øic•@. teÀR eekkÅ aE”h˜ieÀR EmÇvc•H epQelAsH Œ m½xYeÀR ErAgM EBdmAŠi. 9ati½EzxM Œ dVIpiel qlÂA ErAgikL@M epQelAsieÀRyw…e˜˜i. avereyAeŠ epQelAsH suKe–w…Ï ky…M ecyH«. 10-11dVIpuvAsikÅ {ÍeL pl viD˜iÇ shAyic•@. {ÍLview m†ÝmAsM tAmsic•@. {ÍÅ aviwMvi“u EpAkARAyE–AÅ avÄ {ÍÅÆEvì etlÂAM tÝ.

28

epQelAsH ERAmyiElÆ EpA›Ý {ÍÅ alûs×iyAyiÇniÝM k–Ç kyRi. Œ k–Ç zItkAl˜H emli˜yiÇ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 28:12-31

1082

n°rmi“i¯•tAyi¯Ý. ör“EdvãA¯ew cihHnM k–lieÀR m…ÛiÇ vrc•i¯Ý. 12 {ÍÅ k–Ç suRAÕsiÇ aw…–ic•@. aview m†ÝdivsM tÍiyti½EzxM {ÍÅ yAÒ«wÄÝ. 13pi•IwH {ÍÅ eregYAniel˜i. aw…˜ divsM etÆ pwi’ARuni•H o¯ kA·H awiyHŠAÀ «w Íi. atinAÇ {ÍÅÆ piE·•H puetYA liÇ q˜AÀ k}i’u. 14aview {ÍÅ ŽtA½M sEhAdrãAer keì˜i. avÄ {ÍeL orA}Hc aview tÍAÀ •Nic•@. avsAnM {ÍÅ ERAmyiElÆ vÝ. 15{ ÍeL˜iy vivrM ERAmyiel vizVAsi kÅ aRi’u. avÄ a–iy†siel cÙ yiluM m†Ý sÒÍLiluM {ÍeL kANA en˜i. aver kìE–AÅ epQelAsi½ eeDrYmAyi. avÄ eedvE˜Aw… n•i pR ’u. epQelAsH ERAmyiÇ pi•IwH {ÍÅ ERAmyiElÆEpAyi. aview epQelAsien o·yHÆ tAmsi ŠAÀ a½vdic•@. qÜiluM o¯ BwÀ av½ kAvluìAyi¯Ý. 17 m†Ý divsÍÅ k}i’H epQelAsH Ž·vuM èDAne–“ ey¸driÇ ciler viLic•@œ“i. epQelAsH pR’u, þqeÀR ey¸dsEhAdrãAEr, {AÀ n—…ew ŒL@ kÅÆ vi¯ÖmAyi oÝM ecyHti“ilÂ. n—… ew pUÄv•ik¯ew ŒcArÍeLy…M {AÀ niExDic•i“ilÂ. q•AluM ey±zElmiÇ qe• twvukArnAŠi ERAmAŠAÄÆ nÇk e–“u. 18ERAmAŠAÄ qe• vicArN ecyH«. q•AÇ qe• ekAlÂAÀ o¯ kAr NvuM avÄÆ kìupiwiŠAnAyilÂ. ati nAlvÄÆ qe• sVt×nAŠNmAyi¯ Ý. 19pE• qeÀRyAL@kÅ, atixHwe– “ilÂ. atinAÇ eeksÄ vicArN nw˜ Nem•H {AÀ ŒvzYe–“u. q•AÇ ey ¸dÄ qeÙÜiluM et·u ecyH t tAyi {AÀ pRy…•ilÂ. 20atinAlANH {AÀ niÍeL kìH öetAeŠ pRyAÀ Œ#hi c•tH. yi AEylieÀR ètI•eyec•AlÂi yANH {AÀ öQ cÍlyAÇ bÓiŠe– “iriÆ•tH.ÿ 21 ey¸dÄ epQelAsiEnAw… mRupwi pR ’u, þey¸dYyiÇniÝM nie•–·i o¯ kÏM {ÍÅÆ lBic•i“ilÂ. aviewniÝM 16

v• o¯ ey¸dsEhAdr½M nie•–·i oÝM pRy…kEyA ›·e–w…ÏkEyA ec yHti“ilÂ. 22{ÍÅÆ nieÀR ŒzyÍÅ EkÅŠNM. qlÂAyiwvuM qlÂAv¯M öQ sM G˜ientier sMsAriÆÝevÝ {Í ÅŠRiyAM.ÿ 23 epQelAsuM ey¸d¯M EyAgM EcrAÀ o¯ divsM niËyic•@. Œ divsM vLer aDikM ey¸dÄ avÀ vsiÆ• vI“iÇ ec•H aven kìu. epQelAsH avErA ewlÂAM divsM m…}uvÀ sMsAric•@. eedv rAjYe˜–·i avÀ avÄÆ vizdIkri c• @ ekAw…Ï. Ey²viÇ vizVsiŠAÀ epQelAsH aver Eèri–ic•@. atinA yi EmAezy…ew nYAyèmANvuM èvAck ¯ew vcnÍL@M ŸpEyAgic•@. 24epQelA sH pR’tH cilÄ sVIkriÆky…M m·u cilÄ nirAkriÆky…M ecyH«. 25avÄ eŠA¯ nYAym…ìAyi¯Ý. ey¸dÄ EpA kAenA¯ÍEv epQelAsH avErAw… pR ’u+ þpri²ÖA´AvH eyz•AèvAck nilUew niÍL@ew pitAŠãAErAwH stYmA y« pR’u. avÀ pR’u+ 26

ünI ec•H öQ ŒL@kELAwH pRy…k+ niÍÅ æÖic•@EkÅÆM, pE• niÍÅ mnÈilAŠil ! niÍÅEnAŠiŠA¹M, pE• niÍÅ kA¹•« mnÈilAŠAnA vilÂ. 27aet, öQ ŒL@kL@ew XdyÍÅ kWinmAyiriÆÝ. övÄÆ ecviy…eì ÜiluM övÄ EkÅÆ•ilÂ. övÄ stYM kANAÀ mwiÆÝ. atinAÇ övÄ kÎk ÅekAìH kA¹•il , ecvikÅekAìH EkÅÆ•il , oÝM mnÈilAÆÝmil . över suKe–w… ˜AÀ q•iElÆ tiri y…ÝmilÂ.ý eyz•AvH 6+9-10 28

þa«ekAìH eedv˜ieÀR r•ey jAtikLiElŠyc•iriÆÝev•H niÍeL aRiyiŠAÀ {AÀ Œ#hiÆÝ. avÄ æÖiÆM.ÿ 29* 30 epQelAsH rìuvÄxM Œ vAwkvI “iÇ tAmsic•@. te• kANAen˜iyver eyAeŠ avÀ sVIkric•@. 31eedvrAjY e˜–·i epQelAsH èsMgic•@. kĘA vAy Ey²ƒisH«vien–·i avÀ pWi –ic•@. avÀ vLer eeDrYE˜Aew ecyHt öQ èv]˜ikÅ twyAÀ Œ¯M æmic•@milÂ.

vAkYM 29 èv.y…ew cil piÇŠAlpti–@k LiÇ vAkYM 29Ç öÒy…M œwiy…ìH. þavÀ öÍen pR’ EzxM, t—iÇ vliytÄŠM ŸìAyi, ey¸dÄ aviwM vi“u EpAyi.ÿ


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 44 acts  
Malayalam bible 44 acts  
Advertisement