Page 1

956

mÄeŠAsH q}utiy suviEzxM Ey²vieÀR vrvH (m˜A. 3+1-12; lUeŠA. 3+1-9, 15-17; EyAh. 1+19-2)

1

eedvpuÒnAy Ey²ƒisH«vien–·i y…™ suviEzxM ŒrMBiÆ•tH, sMBvi Æ•tien–·i 2eyz•AèvAckÀ pR ’EtAewyANH. eyz•AvH q}uti+ þæÖiÕ! {AÀ qeÀR d†ten ninÆ m…ÀpAyi ayyHÆM. avÀ ninÆv}i eyA¯ÆM.ÿ mlAKi 3+1 3 þm¯®miyiÇ nie•ArAÅ viLic•@pRy… Ý+ ükĘAvinAyi v}ieyA¯ÆviÀ aveÀR mAÄ‹ÍÅ EneryAÆviÀ.ýÿ eyz•AvH 40+3 4

atinAÇ sHnApkEyAh•AÀ v•H ŒL@keL m¯®miyiÇ sHnAne–w…˜i. t ÍÅ mAnsAÙre–“u qÝ kANiŠAÀ sHnAne–w…kyANH Evìet•H EyAh •AÀ avErAw… pR’u. aE–A}v¯ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. 5 ey¸dYyiel y…M eyr†zElmiely…M qlÂA jnÍL@M EyA h•AeÀR aw…ŠElÆ èvhic•@. avÄ tÍÅ ecyHtpApÍEL·u pR’u. EyA h•AÀ aver EyAÄ”AÀndiyiÇ sHnAn e–w…˜i. 6 o“kErAmMekAìuìAŠiy v OÍÅ EyAh•AÀ Dric•i¯Ý. «kÇ ekAìu™ o¯ ar–“y…M aE”hM Dric•i¯ Ý. avÀ ev“uŠiLikeL tiÝky…M kA“u EtÀ ›wiyHÆky…M ecyHti¯Ý. 7 EyAh •AÀ öÍenyANvErAw… èsMgic•tH. þqniÆ pi•Ael qe•ŠAÅ EæxHWnA yvÀ v¯Ý. aveÀR ec¯–ieÀR v™i a}iÆvAÀEpAluM {AÀ EyAgYnl . 8 {AÀ niÍeL jlM ekAìu jH{AnsHnA nM ecyH«. v¯vAniriÆ•vÀ niÍeL pri²ÖA´AviÇ sHnAne–w…ÏM.ÿ

ELAewAÏvsic•@. avÀ m¯®miyilAyi riŠEv, sA˜AÀ aven èElABi–ic•@. d†tãAÄ v•H Ey²vien ²æUxic•@ EpA Ý. Ey² ŽtA½M zixYãAer tire’w…ÆÝ (m˜A. 4+12-22; lUeŠA. 4+14-15; 5+1-11) 14

ati½ EzxM, EyAh•AÀ «RÜilw yHŠe–“u. Ey² glIlyiElÆ EpAyi eedv˜ieÀR suviEzxM èsMgic• @ . 15 Ey² pR’u, þötA a½EyAjYmAy sm ymAyi. eedvrAjYM q˜iyiriÆÝ. ni ÍÅ mAnsAÙre–“H suviEzx˜iÇ vi zVsiÆk.ÿ 16 Ey² glIltwAk˜inw…Ïœwi EpA kukyAyi¯Ý. avÀ ziEmAeny…M s EhAdrÀ ae×yAsieny…M kìu. mIÀ piw…˜ŠArAyi¯• avÄ vleyRiy…k yAyi¯Ý. 17Ey² avErAw… pR’u, þv ±, qe• piÚw±. {AÀ niÍeL tikc•@M vYtYsHtmAy mIÀ piw…˜ŠArAŠAM. ni ÍÅ mInl m½xYeryANH oÏœE“ìtH.ÿ 18 atinAÇ ziEmA½M ae×yAsuM vlk L@Ep•ic•H Ey²vien piÚwÄÝ. 19 Ey² twAk˜IrÏ œwi˜e• nwÝ. avÀ rìu sEhAdrãAerÕwi kìu. es ebdiy…ew puÒãArAy yAEŠAbuM EyA h•A½M. avÄ tÍL@ew v™˜iÇ mIÀ piwiŠAÀ vl o¯ÆkyAyi¯Ý. 20av ¯ew a–À esebdiy…M m·u EjAliŠA¯M vÉiyiluìAyi¯Ý. Ey² sEhAdrãA er kìE–AÅ avErAwH te• piÚwrAÀ pR’u. avÄ tÍL@ew a–en vi“H Ey²vien piÚwÄÝ.

Ey² j{ H Ansn H AnM ŽÇÆÝ

a²ÖA´AvH bADic• orAeL Ey² suKe–w…ÏÝ

(m˜A. 3+13-17; lUeŠA. 3+21-22) 9

Œ smyM Ey² glIlyiel nseR ˜iÇniÝM EyAh•AeÀR aw…e˜˜i. EyAh•AÀ Ey²vien EyAÄ”AÀndiyiÇ sHnAne–w…˜i. 10Ey² ev™˜iÇniÝM epAÍiv¯EÛAÅ avÀ «R• ŒkAzM kìu. pri²ÖA´AvH o¯ èAvieÀR ±p ˜iÇ Ey²vieÀR aw…e˜˜i. 11sVÄ ‹˜iÇnie•A¯ zbHdM pR’u; þnIey eÀR puÒnANH, {AÀ nie• sHEnhiÆ Ý. {AÀ ni•iÇ sÚxHwnANH. Ey² prI•iŠe–wAÀ EpA›Ý (m˜A. 4+1-11; lUeŠA. 4+1-13) 12

anÙrM pri²ÖA´AvH Ey²vien o·yH Š H m¯®miyiElÆ ekAìuEpAyi. 13 nAlø« divsM avnview vnYm]gÍ

(lUeŠA. 4+31-37) 21

Ey²vuM zixYãA¯M kPÄ•¸miEl Æ EpAyi. zb•˜u divsM Ey² ey¸d –™iyiel˜i jnÍeL ŸpEdzic•@. 22Ey ²vieÀR ŸpEdzM aver atH-tprt ×rAŠi. Ey² ŸpEdzic•tH av¯ew zA OimAerE–AelyAyi¯•ilÂ. aDikAr E˜AewyANvÀ ŸpEdzic• t H . 23avÀ ey¸d–™iyilirieŠ, a²ÖA´AvH bA Dic• orALviewy…ìAyi¯Ý. ayAÅ a lRi,24þnseR˜iel Ey²Ev! ninÆ { ÍeLeŠAeìÙA¹ EvìtH? nI {ÍeL nzi–iŠAnAENA v•tH? nI ŒrAeN•H qniŠRiyAM, eedv˜ieÀR pri²ÖÀ!ÿ 25 Ey² aven zkAric•@, þmiìAtiriŠH, ayALiÇ ni•H puRÏ v±.ÿ


957 26

ayAeL viR–ic•@ekAìH vliy zbHd E˜Aew a²ÖA´AvH puRÏ EpAyi. 27 jnÍÅ atH-te–“u. avÄ prsHprM EcAdic•@, þqÙANiview sMBviÆ•tH? öyAÅ putiy« cil« ŸpEdziÆÝ. a«M aDikArE˜Aew! avÀ a²ÖA´A ŠELAwH ŒjH{ApiÆkver ec•@Ý. a ²ÖA´ŠLAke“ aven a½sriÆk y…M ec•@Ý.ÿ 28aÍen Ey²vien–·i y…™ vAĘkÅ glIlyielÍuM prÝ. Ey² aEnkM Eper suK e–w…ÏÝ (m˜A. 8+14-17; lUeŠA. 4+38-41) 29

Ey²vuM zixYãA¯M ey¸d–™ivi “u. averlÂAv¯M yAEŠAbiEnAw…M EyAh •AEnAw…emA–M ziEmAeÀRy…M ae×yA sieÀRy…M vI“iElÆEpAyi. 30ziEmAeÀR a—Ayiy—yH Æ suKmil A yi¯Ý. a vÅ pnipiwic•@ kiw–ilAyi¯Ý. avi ewy…ìAyi¯•vÄ Ey²viEnAwH aveL –·i pR’u. 31Ey² avL@ew kiwyHŠŠ¯ kiElŠH ec•H avL@ew eekpiwic•H av eL q}uE•ÇŠAÀ shAyic•@. pni vi“… EpAyi, avÅ suKe–“u. aE–A}vÅ aver ²æUxiŠAÀ «wÍi. 32 aÝ rAÒi sUrYAsHtmy˜i½ EzxM vLeryDikM ErAgikeL ŒL@kÅ Ey²vi nw…e˜˜ic•@. ®tM bADic•v¯M aÕ“ ˜iÇ ŸìAyi¯Ý. 33ngr˜iel qlÂAv ¯M te• Œ Bvn˜i½ m…ÛiÇ twic•@ œwi. 34Ey² plviD ErAgÍL@™ vLer Eper suKe–w…˜i. aEnkM ®tÍeL y…M o}i–ic•@. q•AlvÀ ®tÍeL sMsA riŠAÀ a½vdic•ilÂ. qeÙ•AÇ avnA rAeN•H ®tÍÅŠRiyAmAyi¯Ý. Ey² suviEzxM èsMgiŠAÀ t•AeRw…ÆÝ (lUeŠA. 4+42-44) 35

piE·Ý rAviel Ey² vLer Enre˜ q}uE•·u. ö¯“umARuMm…Ûu te• avÀ vIw…vi“iRÍi. ŽkAÙmAeyA¯ ÐlE˜ ŠvÀ èAÄØnyHŠAyi EpAyi. 36pi•IwH, ziEmA½M suXÏŠL@M Ey²vien tir e’˜i. 37avÄ Ey²vien kìu pR ’u, þqlÂAv¯M nie• aEnVxiÆÝ.ÿ 38 Ey² mRupwi pR’u, þn—ÅÆ me·A riwE˜Æ EpAkAM. öQèEdz˜iel m·u p“NÍLiElÆ nm…ÆEpAkNM. aviw ÍLiÇ qniÆ èsMgiŠNM. atinA¹ {AÀ v•tH.ÿ 39atinAÇ Ey² glIlyi lAkmAnM sÉric•@. avÀ ey¸d–™i kLiÇ èsMgic•@. ®tÍeL o}i–ic•@. Ey² o¯ ErAgiey suKe–w…ÏÝ (m˜A. 8+1-4; lUeŠA. 5+12-16) 40

›xHWM bADic• orAÅ Ey²vieÀR a w…e˜˜i. ayAÅ Ey²vieÀR pAd˜iÇ nmsHkric•H avEnAw… yAcic•@, þnI Œ# hiÆÝevÜiÇ qeÀR ErAgM mA·A½™ zåi ninÆìH.ÿ 41 Ey²vinH ayAELAwH dy EtA•i. a vÀ ayAeL sHpÄzic•@ ekAìH pR’u,

mÄeŠAsH 1:26-2:12

þ{AÀ nie• suKe–w…˜AnA#hiÆÝ. suKe–w†.ÿ 42 t/myM ErAgM vi“umARi ayAÅ suK e–w…ky…M ecyH « . 43ayAELAw… epA yHeŠA_vAÀ Ey² pR’u, pE• Ey² ayAÅÆ zåmAy tAŠI« nÇki. Ey² pR’u, 44þ{AÀ ninÆ ecyH«t•tH m·A ErAw…M pRy¯tH. pE•EpAyi nieÀR ErA gM mARiytH puErAhitãAer kANiÕ. nI suKe–“tinAÇ eedv˜i½ v}i pAw…M k}iÆk. EmAezy…ew kløn èkAr m…™ v}ipAwH. atH jnÍÅŠH sA•Y mAve“.ÿ 45 ayAÅ aviwM vi“uEpAyi. Ey²t e• suKe–w…˜iy kArYM kì qlÂAv ErAw…M pR’u. aÍen Ey²vien–·iy… ™ vAĘ qÍuM prÝ. atinAÇ Ey² vinH ŒL@kÅ kA¿ek o¯ #Am˜iluM èEvziŠAnAvil q• nilvÝ. ŒÅ ˜AmsmilÂA˜ pl ÐlÍLiluM avÀ tAmsic•@. pE•jnÍÅ qlÂA #AmÍ LiÇ niÝM Ey²vieÀR aw…E˜eŠ˜i. o¯ tLÄvAtErAgiey Ey² suKe–w…ÏÝ (m˜A. 9+1-8; lUeŠA. 5+17-26)

2

ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM Ey² kPÄ•¸miÇ mwÍiey˜i. Ey² ti riec•˜iy vAĘprÝ. 2aEnkM EpÄ Ey²vieÀR èsMgM EkÅŠAÀ twic•@ œwi. vIw…niR’u. niÇŠAÀ EpAluM öw milÂAetyAyi. vIwi½ puRÏM ö«te• Ðiti. Ey² aver ŸpEdziÆkyAyi ¯Ý. 3cilÄ o¯ tLÄvAtErAgiey Ey² vinw…E˜Æ ekAìuvÝ. nAluEpÄ EcÄ •ANyAeL ¡mÝekAìuv•tH. 4vI“iÇ niRc•ALAyi¯•tinAÇ avÄŠyAeL Ey ²vieÀR aw…e˜˜iŠAnAyilÂ. ati nAlvÄ vIwieÀR EmÇÕryiÇ Ey² öri Æ•ti½m…kLilAyi o¯ dVArm…ìAŠi. a tilUew ErAgiey kiw˜iy k“iÇ tAE}A “iRŠi. 5avÄÆ vLer vizVAsm…™tAyi Ey² aRi’u. atinAlvÀ p•vAt ErAgiEyAw… pR’u, þy…vAEv, nieÀR pApÍÅ epARuŠe–“iriÆÝ. ÿ6 ŽtA ½M zAOimArviewy…ìAyi¯Ý. Ey² vieÀR èv]˜ikìH avÄ sVyM pR’u, 7 þqÙinANI m½xYÀ öÍeneyAeŠ pRy…•tH? avÀ eedv˜i½ nirŠA˜ kArYÍÅ pRy…Ý. eedv˜i½ mAÒEm pApÍÅ epARuŠAnAvU.ÿ 8 zAOimAÄ te•–·i öÍeneyAeŠ k¯«ÝìAvuem•H Ey²vinRiyAmAyi ¯Ý. atinAlvÀ avErAw… pR’u, þniÍeLÙANiÍen k¯«•tH? 9 öQ tLÄ vAtErAgiEyAwH, ünieÀR pApÍÅ epARu Še–“iriÆÝý qE•A, üq}uE•·u k“ilu mAyi nwÝ EpAœý qE•A, ŽtA¹ pR yAÀ œw…telL@–M?10pE• ®miyiÇ pAp ÍÅ epARuŠAÀ m½xYpuÒnH aDikAr m…eì•H {AÀ etLiyiŠAM.ÿ atinAÇ Ey² ayAELAw… pR’u, 11þ{AÀ niE•A w…pRy…Ý, q}uE•·u ni•H, nieÀR k“i luemw…˜H vI“iÇEpA›k.ÿ 12tLÄvAtŠA


mÄeŠAsH 2:13-3:8

958

rÀ q}uE•·uniÝ. ayAÅ k“iluemw…˜H m…RiŠH puRE˜Æ nwÝ. qlÂAvÄÆM a« kANAmAyi¯Ý. jnÍÅ atH-te–“H eed ve˜ puk}H˜i. avÄ pR’u, þ{ÍÅ ö«ver kìi“u™tiÇ vc•H Ž·vuM a tH-tkrmAy d]zYM.ÿ

Elvi (m˜Ayi) Ey²vien a½gmiÆÝ (m˜A. 9+9-13; lUeŠA. 5+27-32) 13

Ey² vIìuM kwÇŠryiElÆ EpAyi. aEnkM EpÄ aven piÚwÄÝ. Ey² aver ŸpEdzic•@. 14Ey² kwÇŠryilU ew nwŠEv aÇPAyiy…ew mk½M ¡Ü–i rivukAr½mAy Elviey kìu. Elvi ni ›tipirivu kArYAly˜iÇ öriÆkyA yi¯Ý. Ey² avEnAw… pR’u, þqe• piÚw¯k.ÿaE–AÅ Elvi q}uE•·H Ey ²vien a½gmic•@. 15 a•H eevki“H Ey² Elviy…ew vI“iÇ ni•H ŒhArM k}ic•@. aview aEnkM ni›ti pirivukA¯M m·ucil d…xic• m½ xY¯M Ey²viEnAw…M zixYãAErAw…emA–M ŒhArM k}iÆÝìAyi¯Ý. avrilDi kM Ep¯M Ey²vien a½gmic•i¯•vrA yi¯Ý. 16zAOimAÄ Ey² pApikELAw…M krM pirivukAErAw…M o–M ŒhArM k}iÆ •« kìu. avÄ Ey²vieÀR zixYãA ErAw… EcAdic•@, þqÙANvÀ pApikELA w…M ¡ÜM piriÆ•vErAw…M o˜H ŒhArM k}iÆ•tH?ÿ 17 ö«Ek“ Ey² avErAw… pR’u, þŒ ErAgYm…™vÄŠH eevdYen ŒvzYmilÂ. ErAgikÅŠA¹ eevdYen EvìtH. {AÀ nlÂver viLiŠAnl v•tH. pApikeL viLiŠAnAN.Hÿ Ey² m·u mtEntAŠeLE–Aelyl (m˜A. 9+14-17; lUeŠA 5+ 33-39) 18

EyAh•AeÀR zixYãA¯M prIzãA¯M ŸpvsiÆkyAyi¯Ý. cilÄ Ey²vi EnAw… EcAdic•@, þEyAh•AeÀRy…M prIz ¯ewy…M zixYãAÄ ŸpvsiÆÝ. nieÀR zixYãAerEÙ ŸpvsiÆ•ilÂ?ÿ 19 Ey² mRupwi pR’u, þvivAhEvL yiÇ mNvALÀ ›ewy…™E–AÅ aveÀR suXÏŠÅÆ d…+KmilÂ. av½™E–AÅ avÄŠH ŸpvsiŠAÀ k}iy…kyilÂ. 20p E• mNvALÀ aver EvÄpiriy…•G“M v¯M. aE–AÅ suXÏŠÅ d…+KitrAvuM. aE–A}vÄ ŸpvsiÆM. 21 þp}kiy vsHÒ˜iel dVArM tyHc•H awyHÆ• o¯vÀ oriŠluM putiy «Ni ŠxN˜ieÀR «ìH ŸpEyAgiÆ•ilÂ. aTvA avnÍen ecyHtAÇ œ“i˜ yHc•tH ¡¯Íi p}y vO˜iÇniÝ viw…M. aEtAew dVAr˜ieÀR gti kxHw mAvuM. 22 Œ¯M putiy vI’H p}yEtAÇ sÉi yielw…ŠARilÂ. qÚekAì•AÇ putiy vI’H sÉieykIRuM. vI’uM sÉiy…M nxHwmA›M. ŒL@keLE–A}uM putiyvI’H putiy sÉiyiÇ te• o}iÆÝ.ÿ

cil ey¸dãAÄ Ey²vien vimÄziÆÝ (m˜A. 12+1-8; lUeŠA. 6+1-5) 23

o¯ zb•Ï divsM Ey² DAnYvylu kLilUew nwÆkyAyi¯Ý. aveÀR zi xYãA¯M avEnAewA–M nwÆkyAyi¯ Ý. zixYãAÄ tiÝ•ti½ ›Rc•@ DAnY emw…Ï. 24a« kì prIzãAÄ Ey²vi EnAw… pR’u, þnieÀR zixYãAÄ qÙA NiÍeneyAeŠ ec•@•tH? zb•Ï di vsM a« ecyHttH ey¸dniym˜ien tirANH.ÿ 25 Ey² mRupwipR’u, þvizÝ vl’ E–AÅ dAvId…M aveÀR ŒÅŠA¯M qÙA ¹ ecyHtet•H niÍÅ oriŠluM vAyi c•i“iElÂ? 26abYATAÄ mhApuErAhitnA yi¯• kAl˜Ayi¯Ý atH. dAvIdH eed vAly˜iÇ kwÝ ec•H eedv˜i½ v}i pAw… nÇkiy a–M qw…Ï tiÝ. q •AÇ puErAhitÄÆ mAÒEm Œ a–M ti•AvU q•H EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iÇ pRy…Ým…ìH. dAvIdAke“ teÀR ŒL@kÅÆ œwi Œ a–M nÇki.ÿ 27 anÙrM Ey² prIzãAErAw… pR’u, þzb•Ï divsM jnÍL@ew nãyHŠAyA NH. q•AÇ jnÍÅ zb•˜inAÇ niy×i Še–EwìtilÂ. 28atinAÇ m½xYpuÒÀ zb•˜ieÀRy…M kĘAvANH.ÿ Ey² eek tLÄ• orAeL suKe–w…ÏÝ (m˜A. 12+9-14; lUeŠA. 6+6-11)

3

me·AriŠÇ Ey² ey¸d–™iyiElÆ kyRi. aview o¯ eek tLÄ• orAL@ ìAyi¯Ý. 2cil ey¸dÄ Ey² ete·eÙ ÜiluM èvĘic•AÇ aven ›·e–w… ˜AnAyi kA˜i¯Ý. atinAlvÄ av en sU•HmmAyi nirI•ic•@. zb•Ï div sM Ey² ayAeL suKe–w…ÏEmA q• vÄŠH aRiyNmAyi¯Ý. 3eek tLÄ•v EnAw… Ey² pR’u, þq}uE•·u niÇÆk. qlÂAv¯M nie• kANe“.ÿ 4 Ey² avErAw… EcAdic•@, þzb•Ï div sM nã ec•@•EtA, EdAxM ec•@•EtA, ŽtA¹ zri? o¯ jIvÀ r•iÆ•EtA, nzi–iÆ•EtA zri?ÿ ati½ mRupwi yAyi averAÝM te• Ey²viEnAw… pR’ilÂ. 5 Ey² qlÂAvriElÆmAyi EnA“myc•@. avÀ ErAxA›lnAyi¯Ý. av¯ew Xd ykAWinY˜iÇ avÀ ŽeR d…+KitnAyi ¯Ý. avÀ tLÄvAtErAgiEyAw… pR’u, þnieÀR eek nI“U. ÿayAÅ eek nI“i. aEtAew ayAÅ suKe–“u.6 anÙrM p rIzãAÄ aviwM vi“uEpAyi, Ey²vien tier ehErAdY¯mAyi œwiyAElAcic•@ a ven qÍen vDiŠNem• pÖtiÆ «wŠmi“u. oE“eRE–Ä Ey²vien a½gmiÆÝ 7 Ey² kwÇŠryiElÆEpAyi. anv Di glIlŠAÄ aven piÚwÄÝ. 8 ey¸ dY, ey±zElM, ŽEdAM, EyAÄ”AÀndItw èEdzM, EsArieÀRy…M sIEdAeÀRy…M ¡


959 ·uv“Ï™ èAÙèEdzÍÅ q•iviw ÍLiÇniÝM aEnkÄ vÝ. Ey²vieÀR èvĘikeL–·i Ek“i“ANvÄ v•t.H 9 Ey² o¯pAwH ŒÅŠAer kìu. atinAl vÀ teÀR zixYãAErAwH tniyHŠAeyA¯ vÉi o¯ÆvAÀ ŒvzYe–“u. ŒÅÕ“ ˜iÇe–“u e{riy…•tH o}ivAŠAnAN vÀ vÉiyAvzYe–“tH. 10Ey² o“EnkM Eper suKe–w…˜i. atinAÇ qlÂA ErA gikL@M aven sHpÄziŠAnAyi tiw…ŠM œ“i. 11ciler a²ÖA´AŠÅ bADic•i¯ Ý. a²ÖA´AŠÅ Ey²vien kìE–A Å avnH m…ÛiÇ ›ni’H, þnI eedvpu ÒÀÿ qÝ viLic•@ pR’u. 12q•AÇ tAnArAeNÝ viLic•@ pRy¯et•H Ey² a²ÖA´AŠÅÆ kÄznniÄE”zM nÇki.

mÄeŠAsH 3:9-4:9

¯«ky…M ecyHtAÇ av½ nilniÇŠA nAvilÂ. aveÀR aÙYM vriky…M ec•@M. 27 zånAy orAL@ew vI“iÇ kyRi EmAxHwi ŠNemÜiÇ ayAeL ŒdYM ek“iyiE“ p·U. q•i“viewniÝM qÚM EmAxH w iŠAM. 28 {AÀ niÍELAwH stYM pRyAM. ŒL@kÅ ec•@• qlÂA pApÍL@M epARuŠe–wAM. avÀ pRy…• eedvEdAxÍL@M epARuŠ e–wAM. 29q•AÇ pri²ÖA´Avien aDi E•piÆ•vÀ (nirAkriÆ•vÀ) oriŠ luM •miŠe–w…kyilÂ. avÀ qŠAlvuM Œ pAp˜ieÀR et·ukArnA›M.ÿ 30av niÇ a²ÖA´AvH vsiÆe••H zAOi mAÄ ŒErApic•« ekAìANH avÀ ö« pR’tH. Ey²vieÀR zixYãAÄ aveÀR ›w…MbŠAÄ

Ey² teÀR p×ìH ae–Ast H lãAer tire’w…ÆÝ (m˜A. 10+1-4; lUeŠA. 6+12-16) 13

anÙrM Ey² mlm…kLiElÆ EpAyi. ciler avÀ aw…Ï viLic•@. avnA vzYm…™ cilrAyi¯Ý avÄ. avÄ Ey ²vieÀR aw…e˜˜i. 14Ey²p×ìu Ep er tire’w…˜H aver ae–AsHtlãA erÝ viLic•@. Ey² avErAwH tE•AewA –M ŸìAyiriŠA½M m·iwÍLiÇ èsMgi ŠA½M ŒvzYe–“u. 15®tÍeL o}i–iŠA ½™ aDikArM Ey² avÄÆnÇki. 16Ey ² tire’w…˜ p×ìuEpÄ övrAyi ¯Ý. ziEmAÀ (Ey² aven peÒAsH qÝ viLic•@), 17yAEŠAbH, EyAh•AÀ q•I esebdiy…ew puÒãAÄ (Ey² aver þöwimŠÅÿ q•ÄØm…™ ebAv EnÄe‹sH qÝ viLic•@); 18ae×yAsH, PIlie–AsH, bÄe˜AElAmAyi, m˜Ayi, EtAmAsH, aÇPAyiy…ew puÒÀ yAEŠA bH, t”Ayi, qrivukArnAyziEmAÀ 19y†dA öQsH k AErYA˜H . y†dyANH Ey²vien zÒuŠÅŠH vizVAsvÉnyilUew o·i eŠAw…˜tH. Ey²viÇ pizA¡eì•H cilÄ (m˜A. 12+22-32; lUeŠA. 11+14-23; 12+10) 20

anÙrM Ey² vI“iElÆEpAyi. p E• vIìuM aEnkM EpÄ aview twic•@ œwi. oE“eRE–¯ìAyi¯•tinAÇ Ey² vi½M zixYãAÄÆM B•NM k}iŠAÀ EpA luM k}i’ilÂ. 21Ey²vieÀR vI“ukAÄ öetlÂAmRi’u. avÄŠven piwic•@ekA ìu EpAkNM. qeÙ•AÇ avÄ pRy…Ý, avnH smnil et·iey•H. 22 ey†zElmiÇniÝM v• zAOimAÄ pR’u, þebeye/bUÇ q• pizAcH öven bADic• i riÆÝ. m½xYriÇni ÝM ®tÍeL o}i–iŠAÀ avÀ ebey e/bUlieÀR zåi ŸpEyAgiÆÝ.ÿ 23 Ey² jnÍeL sAErApEdzÍLilUew pWi–ic•@ «wÍi. avÀ pR’u, þsA˜A en puRE˜EŠAwiŠAÀ qÍen sA˜A ½ te• k}iy…M? 24aÙcHCiám…™ rAjYM nilniÇŠilÂ. 25aÙcHCiám…™ ›w…MbM nilniÇŠilÂ.26sA˜AÀ av½ te• q tirAvuky…MsVÙM ŒL@kÅeŠtier epA

(m˜A. 12+46-50; lUeŠA 8+19-21) 31

anÙrM Ey²vieÀR a—y…M sEhA drãA¯em˜i. avÄ puRÏ ni•i“H orA eL ayc•H avEnAw… puRÏvrAÀ pR ’u. 32Ey²vi½ ¡·uM o¯pAw…EpÄ öri ÆÝìAyi¯Ý. avÄ avEnAw… pR ’u, þnieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M v •i“uìH. avÄ puR˜H nie• kA˜iri ÆÝ.ÿ 33 Ey² EcAdic•@, þŒrANH qeÀR a—? ŒrANH sEhAdrãAÄ?ÿ 34 anÙrM Ey² tniÆ ¡·um…™ver EnAŠi. avÀ pR’u, þövrAeNeÀR a—y…M qeÀR sEhAdrãA¯M! 35qeÀR yTAÄØ sEhAdr½M sEhAdriy…M a— y…M eedv˜i½ Evìu• kArYÍÅ ec•@ •vrANH.ÿ vityÆ H •veÀR kT (m˜A. 13+1-9; lUeŠA. 8+4-8)

4

me·AriŠÇ kwÇŠryiÇ vc•H Ey² ŸpEdziŠAÀ «wÍi. oE“eRE–Ä Ey² vi½ ¡·uM nirÝ. atinAlvÀ kwliÇ kiw•i¯• o¯ vÉiyiÇ kyRi ö¯Ý. jnÍeLlÂAM ev™˜i½ smIpM kwÇ ŠryiÇ niÝ. 2Ey² vÉiyiÇniÝ ekAìH aver ŸpEdzic•@. avÀ Ÿpmk LilUew pl kArYÍL@M pWi–ic•@. Ey² pR’u, 3þæÖiÕ, o¯ kÄxkÀ viÏ vityH Š AÀ EpAyi. 4 vityHÆ•tiniw yiÇ cil viÏkÅ v}iyrikiÇ vI¹. p•ikÅ v•H aveylÂAM ekA˜i˜i Ý. 5 cil viÏkÅ pARÐlÏ vI¹. aview mÎ ›RvAyi¯Ý. Œ}M ›R’ ÐlmAyi¯•tinAÇ aview vINvi ÏkÅ EvgM vLÄÝ. 6pE• sUrY½dic• E–AÅ av kri’uEpAyi. avyHŠH Œ} ˜iÇ Ev¯kÅ ölÂAti¯•tinAlANH av kri’tH . 7 ›eR viÏkÅ m…_kÅ ŠiwyiÇ vI¹. m…_kÅ vLÄÝ ecwi keL e{ric•mĘi. atinAÇ avyiÇ DAnYm…ìAyilÂ. 8m·u cil viÏkÅ nl mÌiÇ vI¹. av vLÄÝ «wÍi. vLÄ•H DAnYM viL’u. cil ecwikÅ m…–« Emniy…M cilv aRup« Emniy…M, cilv ¾RuEmniy…M viLvuìAŠi.ÿ 9anÙrM


mÄeŠAsH 4:10-41

960

Ey² pR’u, þEkÅŠAÀ ecviy…™vÄ EkÅŠe“.ÿ

24

(m˜A. 13+10-17; lUeŠA. 8+9-10)

þniÍÅ EkÅÆ•tH æÖEyAew ciÙi Æk. niÍÅ ekAw…ÆEÛAel eedvM ni ÍÅÆM nÇ›M. pE• niÍÅ ekAw…Æ •tilDikmAvuM eedvM niÍÅÆ trik. 25 Ÿ™v½ œw…tÇ ki“uM. ölÂA˜vniÇ ni•H Ÿ™« œwi nxHwmAvuM.ÿ

pi•IwH, Ey² tnic•Ayi. p×ìH a e–AsHtlãA¯M Ey²vieÀR m·H a½yA yikL@M d]xHwAÙkTkeL–·i avEnAw… EcAdic•@. 11Ey² pR’u, þeedvrAjY˜i eÀR nižFmAy stYM niÍÅEŠ aRiy†, pE• m·u™vÄŠH ŸpmkLilUewyANH {A enlÂAM nÇ›k. 12{AnÍen ecyHtet eÙ•AÇ+ üavÄ vIìuM vIìuM EnAÆM, pE• yTAÄؘiÇ kA¹kyilÂ; avÄ vLer æÖiÆM, pE• oriŠluM mnÈilAvilÂ. avÄ kA¹ky…M mnÈilAÆky…M ec yHti¯e•ÜiÇ avÄ mAnsAÙre–“H • miŠe–w…mAyi¯Ý.ýýý eyz•AvH 6+9-10

Ey² vi˜ien–·iy…™ kT pRy…Ý 26 Ey² pR’u, þeedvrAjYM mÌiÇ vi Ï vityHÆ•venE–AelyANH. 27viÏ m…Lc•@ «wÍuÝ. rApkÇ a« vL¯Ý. vitc•vÀ ŸRŠ˜ilAyAluM ŸNÄ•iri ÆEÛA}AyAluM; vi˜ieÀR vLÄc•ey–·i av½ oÝM aRiy…kyielÂÜiluM a« vLÄÝ ekAEìyiriÆÝ. 28o¯ shAy vumilÂAet mÎ viLvuìAÆÝ. ŒdYM ecwi vL¯Ý, pie• ktirH, avsAnM DAnYmAvuM. 29DAnYM pAkmAvuEÛAÅ k]xi ŠArÀ ekAyHetw…ÆÝ. atANH ekAyH Ï kAlM.ÿ

Ey² vi˜ieÀR kT vizdIkriÆÝ

(m˜A. 13+31-32, 34-35; lUeŠA. 13+18-19)

tAÀ ŸpmkÅ ŸpEyAgiÆ •tien–·i Ey² 10

(m˜A. 13+18-23; lUeŠA. 8+11-15) 13

anÙrM Ey² zixYãAErAw… EcAdi c•@,þniÍÅŠH öQ kT mnÈilAEyA? öel ÜiÇ niÍÅEŠetÜiluM kT mnÈilA ›EmA? 14kÄxkÀ (vcnM vityH Æ • ŒÅ) eedvvcnM jnÍLiÇ vityHÆk yANH ecyHttH. 15cilÄ eedvvcnM EkÅ Æ•tH v}iyriek vI}u• viÏEpAel yANH. sA˜AÀ epe“•H v•H avriÇ vityHŠe–“ viÏkÅ qw…ÏekAìu EpA›Ý. 16m·u cilrAke“ pAREpAel ŸRc• mÌiÇ viÏ vitc•« EpAelyANH. avÄ ssEÙAxM vcnM EkÅÆky…M Evg˜iÇ sVIkriÆky…Mec•@M.17pE• vcnM tÍL@ew jIvit˜iÇ gAFmAyi Œ}H•iRÍAnvÄ a½vdiÆ•ilÂ. ›Rc•@ kAlM mAÒM avÄ vcnE˜Aw… nIti pulÄÏM. pi•IwH vcnM nimi˜M avÄ eŠeÙÜiluM pIFEyA èzHnÍELA ŸìA ›EÛAÅ avrtien EvgM ŸEp•iÆM. 18 m·u cilrAke“ m…_kÅŠiwyiÇ vit yHŠe–“« EpAelyANH. avÄvcnM æ viÆÝ. 19pE• aE–AE}ÆM jIvitEkÂz ÍL@M pNeŠAtiy…M m·A#hÍL@M vrik yAyi. aEtAew vcn˜ieÀR vLÄc• m…“u kyAyi. atinAÇ avriÇ vcnM Plè dmAvukyilÂ. 20m·u cilrAke“ nl mÌiÇ vitc• viÏ EpAelyANH avÄ vcnM Ek“H atien sVIkriÆÝ. atH avriÇ m…–«M aRup«M cilE–AÅ ¾RumwÍuM viLvuìAÆM.ÿ Ÿ™tH ŸpEyAgiÆk (lUeŠA. 8+16-18) 21

Ey² avErAw… pR’u þniÍÅ o¯ viLŠH k˜ic•H pRyHŠwiyiElA k“ilinwi yiElA oLi–ic• @ vyH Š ARuEìA? öl , niÍÅ a« viLÆEmzyiÇ vyHÆÝ. 22 oLic•@ vc•etÚM puRÏv¯M. rhsYÍ eLlÂAM evLie–w…M. 23kA«™vÄ qeÀR vcnM EkÅŠe“.

eedvrAjYM kw…›mNiEpAel 30

þeedvrAjYe˜ {AenÙiEnAwANH Ÿ pmiÆk? ö« vizdIkriŠAÀ {AenÚ kT ŸpEyAgiÆM? 31eedvrAjYM o¯ kw…› mNi EpAelyANH. mÌiluìA›• mE·« viÏkELŠAL@M ecRutANtH. 32pE• öQ vi˜H vityHÆEÛAÅ a« vLÄ•H niÍ L@ew EtA“˜iel Ž·vuM vliy ecwiyA yi˜I¯M. atiÇ vliy zAKkÅ ±pM ekA_M. p•ikÅ avyiÇ œw…œ“i sUrYtAp˜iÇniÝ r•e–w…M.ÿ 33 öèkArm…™ aEnkM kTkLilUew Ey ² aver pWi–ic•@. avÄÆ mnÈilA› •iwE˜ALM kArYÍÅ avÀ pWi–ic•@. 34 avÀ pWi–iŠAÀ qlÂAyHE–A}uM kT kL@pEyAgic•@. Ey²vuM zixYãA¯M mAÒ mAyE–AÅ Ey² avÄŠH qlÂAM vizdI kric•@ ekAw…Ï. Ey² ekAw…ÜA·ien twy…Ý (m˜A. 8+23-27; lUeŠA. 8+22-25) 35

Œ divsM eev›E•rM Ey² zixYãA ErAw… pR’u, þqE•AewA–M mRukryiEl Æ v±.ÿ 36Ey²vuM zixYãA¯M jnÍeL vi“uEpAyi. Ey² ö¯•i¯• aEt vÉi yilANvÄ mRukryiElÆ EpAytH. m·u vÉikL@M o–m…ìAyi¯Ý. 37o¯ ekAw…ÜA ·H aE–A}uìAyi. tirmAlkÅ Œ’wic•@. v™M niRey ev™M kyRi. 38Ey² o¯ tlyiNyiÇ tlevc•H v™˜iÇ ŸRÍu kyAyi¯Ý. zixYãAÄ aven viLic•@N Ęi. avÄ pR’u, þ•ErA, aÍi« kA¹•iElÂ? n—Å m…ÍARAyi.ÿ 39 Ey² q}uE•·H kA·iEnAw…M tirmAlk ELAw…M awÍAÀ ŒjH{Apic•@. Ey² pR ’u,þawÍU! nizHclmAœ!ÿ kA·wÍi zA Ùt ŸLvAyi. 40Ey² zixYãAErAw… pR ’u, þniÍeLÙinANH By•tH? niÍÅ ŠiE–A}uM vizVAsmiElÂ?ÿ 41 zixYãAÄ ByckitrAyi prsHprM EcAdic•@, þŒrANivÀ? kA·uM kwluM EpA luM öven a½sriÆ•ElÂA!ÿ


961 Ey² a²ÖA´AŠLiÇni•H o¯ven EmAci–iÆÝ (m˜A. 8+28-34; lUeŠA. 8+26-39)

5

Ey²vuM zixYãA¯M kwli½ mRukr yiel gdrEdzÏ q˜i. 2Ey² kryi liRÍiyE–AÅ orAÅ zvŠlÂRkLiÇni ÝM öRÍi aveÀR aw…e˜˜i. ayA eL a²ÖA´AvH bADic•i¯Ý. 3zv›wIr ÍLilANH ayAÅ vsic•i¯•tH. ŒÄÆM ayAL@ew eekkL@M kAl@kL@M bÓiŠA nAyilÂ. cÍlkÅ ekAìuEpAluM a« sADYmAyilÂ. 4 o¯pAw… tvN ŒÅŠAÄ ayAeL bÓiŠAÀ cÍlkL@pEyAgi c•@. pE• ayAÅ eekyiely…M kAli ely…M cÍlkÅ epA“ic•@. ayAeL niy ×iŠAÀ ŒÄÆM k¯ÏìAyilÂ. 5rA–kÇ ayAÅ zvŠl R kÅÆ ¡·iluM mlk LiluM sÉric•@. ayAÅ alRuky…M klÂ@ kÅekAìH sVyM m…RiEvløiÆky…M ec yHti¯Ý. 6 Ey²vien ayAÅ akelniE• kìu. ayAÅ oAwiey˜i Ey²vi½ m… •iÇ ›ni’u. 7-8 Ey² ayAELAw… pR ’u: þa²ÖA´AEv, öyALiÇniÝM puR Ï v±.ÿ ayAÅ Ÿc•˜iÇ alRi, þmEhA •tnAy eedv˜ieÀR puÒA, Ey²Ev, qe•eŠAìH nineŠÙA¹ EvìtH? q e• EcAdYM ec•@kyielÂÝ eedvnAm ˜iÇ stYM ec•NEmeyÝ {AÀ aEp •iÆÝ. 9 Ey² ayAELAw… EcAdic•@, þnieÀR EperÙANH?ÿ ayAÅ mRupwi pR’u, þqeÀR EprH elEgYAÀ q•ANH. kArNM q•iÇ a EnkM a²ÖA´AŠL@ìH.ÿ 10 ayALiel a²ÖA´AŠÅ tÍeL Œ èEdzÏniÝM puRÙ™¯et•H vIìuM vIìuM Ey²viEnAwEp•ic•@. 11o¯ vli y p•iÕ“M aview mleɯviÇ Emy… ÝìAyi¯Ý. 12a²ÖA´AŠÅ Ey²vi EnAw… yAcic•@ þ{ÍeL Œ p•iÕ“˜i ElŠyc•AluM. {ÍÅ avyiÇ èEvzi Še“.ÿ 13Ey² aver atin½vdic•@. a ²ÖA´AŠÅ ayAeL ŸEp•ic•H p•ik LiElÆ èEvzic•@. aE–AÅ p•iÕ“M mlm…nÛukLilUew twAk˜iElÆ cAwi yiRÍi. av m…Íic•Ï. rìAyirE˜ALM p•ikÅ Œ œ“˜iluìAyi¯Ý. 14 p•ikeL Emyic•i¯•vÄ oAwiE–Ayi. avÄ ngrÍLiluM, #AmÍLiluM ec•H sMBvic•etlÂAM qlÂAvErAw…M pR’u. Œ ÅŠAÄ sMBvic•etÙAeNÝ kA¹vAÀ puRE˜ŠiRÍi.15avÄ Ey²vieÀR aw… e˜˜i. aEnkM a²ÖA´AŠÅ bADic• ven avÄ vOM Dric•vnAyi kìu. aveÀR mnÈH EneryAyi¯Ý. jnÍÅ ByÝ. 16Ey²vieÀR èv]˜ikÅ kìv riÇ cilÄ aviewy…ìAyi¯Ý. ®tÍÅ bADic•v½ sMBvic•etlÂAM avÄ m·u™ vÄÆ vivric•@ ekAw…Ï. p•ikeL–·i y…M avÄ pR’u. 17anÙrM Œ nA“ukAÄ Ey²viEnAw… av¯ew ÐlM vi“uEpA kAÀ yAcic•@. 18 Ey² vÉiyiÇ kyRi EpAkAÀ t•A eRw…ÆkyAyi¯Ý. ®tbADyk•vÀ t

mÄeŠAsH 5:1-34

e•y…M œeweŠAìu EpAkNem•H Ey² viEnAw… yAcic•@. 19pE• Ey² ayAeL atin½vdic•ilÂ. avÀ pR’u, þvI“i ElÆEpAyi ›w…MbE˜Aw…M suXÏŠ ELAw…M Ec¯k. kĘAvH ninŠAyi ecyHt tH avErAw… pRy…k. kĘAvH niE•Aw… k¯NkA“ieyÝM avErAw… pRy…k.ÿ 20a yAÅ mwÍi edŠe–AlièEdzM m…}ueŠ y…™ ŒL@kELAwH Ey² tniŠAyi ecyHt etlÂAM pR’u. qlÂAv¯M atH-te–“u.

Ey² mric• o¯ ep¿›“iey jIvi–iÆÝ, ErAgiNiey suKe–w…ÏÝ (m˜A. 9+18-26; lUeŠA. 8+40-56) 21

Ey² vÉiyiÇ kyRi mRukryiel ˜i. aview kwÇŠryiÇvc•@ te• o¯ pAw… EpÄ Ey²vi½ c…·uM œwi. 22ey¸d –™iyiel o¯ tlvÀ aviewey˜i. yAyIeRAsH q•Ayi¯Ý ayAL@ew EprH. Ey²vien kì ayAÅ av½ m…ÛiÇ m…“u›˜i. 23ayAÅ Ey²viEnAw… «wer Ïwer yAcic•@. ayAÅ pR’u, þqeÀR ›’u mkÅ mriŠARAyiriÆÝ. dyvAyi aÍH v•H aveL sH p ÄziEŠNEm. q•AÇ avÅ suKe–“u jIviÆM.ÿ 24 Ey² yAyIeRAsieÀR o–M EpAyi. o¯pAw… EpÄ aven a½gmic•@. avÄ qlÂA BAgÏniÝM aven e{¯ÆÝ ìAyi¯Ý. 25 avErAewA–M o¯ OIy…ìAyi¯Ý. k}i’ p×ìu vÄxmAyi avÅÆ rå Avm…ìAyi¯Ý. 26atH aveL vLer kxHwe–w…˜iyi¯Ý. anvDi eevdY ãAÄ aveL ciki/ic•@. oE“eR pNM eclvAyi. pe• yAetA¯ PlvuM ŸìA yilÂ. mAÒvumlÂ, ErAgM vxLAvuky…M ec yH«. 27avÅ Ey²vien–·i Ek“u. ati nAlvÅ jnÕ“˜ilUew Ey²vien a½ gmic•@ekAìH aveÀR vO˜iÇ etA “u. 28avÅ vicAric•@, þqniŠH aveÀR vO˜ielÜiluM etAwAnAyAÇ qeÀR ErAgM EBdmA›M.ÿ 29avÅ aveÀR vO ˜iÇ etA“E–AÅ avL@ew rå AvM nilc•@. tniÆ suKe–“tAyi avL@ew Ÿ™Ri’u. 30Ey²vinH zåi puRE˜Æ èsric•tAyi EtA•i. avÀ tiri’uni Ý EcAdic•@, þŒrAeNeÀR vO˜iÇ etA“tH?ÿ 31 zixYãAÄ Ey²viEnAw… pR’u, þjn ÍÅ nie• e{¯Æ•« nI kA¹Ý. pE• nI EcAdiÆÝ, üŒrAeNe• etA“ et•H?ýýý 32 pe• Ey² te• sHpÄzic• ŒeL kANAnAyi ¡·uM EnAŠi 33tniÆ suK e–“uev•H Œ OIyRi’u. atinAl vÅ Ey²vi½ m…•iÇ v•H m…“u ›˜i. avÅ ByM ekAìH viRyHÆÝìAyi¯Ý. nw•etl AM avÅ Ey²viEnAw… pR ’u. 34Ey² avELAw… pR’u,þmkEL nieÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜i. smADAnE˜Aew EpAœ. öniy…M öQ ErAg ˜AÇ ninÆ kxHwe–Ewìi vrilÂ.ÿ


mÄeŠAsH 5:35-6:20

962

35

Ey² aE–A}uM sMsAric•@ekAìiri ÆkyAyi¯Ý. ey¸d–™iyiel tlv nAy yAyIeRAsieÀR vI“iÇniÝM cilÄ aviewey˜i. avÄ pR’u, þnieÀR mkÅ mric•@. öniy…M •¯vien buÖim…“i c•i“ukArYmilÂ.ÿ 36 pE• Ey² avÄ pR’tH aÒ kArY mAŠiyilÂ. Ey² yAyIeRAsiEnAw… pR ’u, þBye–wAet, vizVAsM m…Ruek piwi Õ.ÿ 37 tE•AewA–M EpAkAÀ avÀ Œery…M a½vdic•ilÂ. peÒAsH, yAEŠAbH, ayA L@ew sEhAdrÀ EyAh•AÀ q•iver mAÒM œ“i. 38avÀ yAyIeRAsieÀR vI“i ElÆEpAyi. aview o¯pAw… EpÄ Ÿc• ˜iÇ kry…•tvÀ kìu. avÄ vLer yDikM bhLM evc•i¯Ý. 39Ey² vI“iÇ kyRi avErAw… pR’u, þniÍeLÙA¹ kr’u zbHdm…ìAÆ•tH? ›“i mric•i “ilÂ. avÅ ŸRÍukmAÒmANH.ÿ 40pE• qlÂAv¯M Ey²vien prihsic•@. Ey² qlÂAvErAw…M vIw… vi“uEpAkAÀ pR’u. Ey² ›“i kiwÆ• m…RiyiElÆ kyRi. ›“iy…ew mAtApitAŠeLy…M teÀR m†Ý zixYãAery…M avÀ m…RiyiÇ tE•AewA –M ekAìuEpAyi. 41anÙrM avÀ ep¿ ›“iy…ew krMpiwic•@ pR’u, þtlITA œmI!ÿ (bAliEk, {AÀ niE•Aw… pRy…Ý, þq}uE•·uniÇÕ!ÿ q•ANitinÄØM) 42 ›“i q}uE•·unwÆvAÀ «wÍi. (avÅ Æ p×ìu vyÈAyi¯Ý) mAtApitA ŠL@M zixYãA¯M atH-te–“u. 43öŠArYM ŒErAw…M pRy¯et•H Ey² ›“iy…ew mA tApitAŠÅÆ tAŠI« nÇki. anÙrM ›“iyHÆ B•NM nÇkAÀ avÀ av ErAw… pR’u. Ey² sVEdzE˜Æ EpA›Ý (m˜A. 13+53-58; lUeŠA. 4+16-30)

6

Ey² aviwM vi“H sVEdzE˜Æ mw Íi. aveÀR zixYãAÄ aven piÚ wÄÝ. 2zb•ÏdivsM Ey² ey¸d–™i yiÇ pWi–ic•@. aveÀR ŸpEdzM Ek“H pl¯M atH-te–“u. avÄ EcAdic•@, þö yAÅeŠviewni•H öQ ŸpEdzM ki“i? öQ jH{AnM övenviewniÝ ki“i? ŒrANi tv½ ekAw…˜tH? vIrYèv]˜ikÅ kA “A½™ zåi övenview niÝki“i? 3ö vÀ evRuemA¯ mryAzAri, mRiyy…ew mkÀ. yAEŠAbH, EyAes, y†dA, ziEmAÀ q•ivÄ sEhAdrãAÄ. aveÀR sEhAd rimArAke“ nE—AewA–m…ìutA½M.ÿ ati nAÇ avÄ aven aMgIkric•ilÂ. 4 Ey² avErAw… pR’u, þo¯ èvAck en m·unA“ukAÄ bµmAniÆÝ. pe• sVEdz˜H aveÀR te• bÓuŠL@ew y…M sVÙM ›w…MbAMgÍL@ewy…M öwyiÇ èvAckÀ aMgIkriŠe–wilÂ.ÿ 5Ey²vi nH aview vIrYèv]˜ikÅ ec•uvAÀ k}i’ilÂ. avnview Œek ecyHt vIrY èv]˜ikÅ cil ErAgikeL av¯ewEmÇ sHpÄzic•H suKe–w…Ïk mAÒmAyi¯Ý. 6 av¯ew avizVAs˜iÇ Ey² atH-t e–“u.

avÀ #AmèEdzÍLiÇ ¡·isÉric•H pWi–ic•@. Ey² ae–Ast H lãAer èsMgiŠAÀ ayyÆ H Ý (m˜A. 10+1, 5-15; lUeŠA. 9+1-6) 7

Ey² p×ìu zixYãAery…M o•ic•@ viLic•@. aver avÀ rìu Ep¯ew sMG ÍLAyi ayc•@. a²ÖA´AŠL@ewEmÇ Ey² avÄÆ zåi nÇki. 8 avÀ av ErAwiÍen pR’u, þyAÒyHŠAeyAÝM q w@Š¯tH. ŸQÝvwi mAÒemw…Æk. a–EmA, sÉiEyA, pNEmA k¯t¯tH. 9 ec¯–…kLi w…k, DriÆ• vOM mAÒmAyiRÍuk. 10 o¯ vI“iÇ ecÝkyRiyAÇ Œ #AmM viw…Mver aview tAmsiÆk. 11ŽetÜi luM o¯ #AmM niÍeL sVIkriŠAtiriÆ kEyA niÍeL æviŠAtiriÆkEyA ec yHtAÇ aviwM viw…k. niÍL@ew kAliel epAwi t“iŠLy…k. atvÄeŠtiery…™ o¯ sA•YmAyiriÆM.ÿ 12 zixYãAÄ aviwM vi“H m·u EdzÍLiEl ÆEpAyi. avÄ èsMgiÆky…M mAnsA Ùre–w…vAÀ nA“ukAErAwAvzYe–w…k y…M ecyH«. 13avÄ aEnkM ®tÍeL o}i–ic•@. ErAgikeL olIevÌ pur“i EBd e–w…˜i. Ey² sn H ApkEyAh•Aen•H ehErAdAvH k¯«Ý (m˜A. 14+1-12; lUeŠA. 9+7-9) 14

Ey² èzsH t nAyiŠ}i’tinAÇ ehErAdArAjAvuM aven–·i Ek“u. cilÄ pR’u. þEy² sHnApkEyAh•AnANH. ayAÅ mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• ·iriÆÝ. atinAlANvnH öQ vIrYèv] ˜ikÅ ec•@vAÀ k}iy…•tH . ÿ 15m·u cilÄ pR’u, þavÀ ŽlIyAvH ŒNH.ÿ EveR cilrAke“ öÍenyANH pR’tH, þEy² èvAckãAriÇ o¯˜enE–Ael pìu jIvic•i¯• o¯ èvAcknANH.ÿ 16 ehErAdAvH Ey²vien–·iy…™ öQ kArYÍÅ Ek“u. aE”hM pR’u, þEyAh •AeÀR tlev“i {Anven ekAÝ. ö E–A}vÀ ŸyiÄe˜}uE•·iriÆÝ!ÿ sn H ApkEyAh•AÀ ekAl e–“etÍen 17 EyAh•Aen bÓiÆvAÀ ehErAdA vANH eesnikErAwH ŒjH{Apic•t.H aE” hM EyAh•Aen «RuÜilwc•@. teÀRp‰i ehErAdYey èItie–w…˜AnANH aE”h mi« ecyHttH. ehErAdY ehErAdAvieÀR sEhAdrÀ PIliE–AsieÀR p‰iyAyi ¯Ý. pe• aE–AÅ ehErAdAvH aveL vivAhM ecyHti¯Ý. 18sVÙM sEhAdr eÀR BArYey vivAhM ec•@•t z H riyel •H EyAh•AÀ ayAeL ŸpEdzic•i¯Ý. 19 atinAÇ ehErAdY EyAh•Aen evRu Ï. avÅŠH ayAeL ekAlÂNmAyi¯Ý. q•AÇ atinH ehErAdAvien niÄbÓi ŠAnvÅÆ k}i’ilÂ. 20EyAh•Aen v DiŠAÀ ehErAdAvinH BymAyi¯Ý. EyA h•AÀ DAÄ—ik½M pri²Ö½mAyi¯e•


963 •H qlÂAvÄÆM aRiyAem•H ehErAdAvi nH aRiyAmAyi¯Ý. atinAÇ ehErAdAvH ayAeL sMr•ic•@. EyAh•AeÀR èsM gM ehErAdAvien ›}ŠieyÜiluM av n« ssEÙAxM ævic•@. 21q•AÇ eh ErAdYyHŠH a½œlmAy sAhcrYM vÝ. ehErAdAvieÀR jãdinmAyi¯Ý. èDAn sÄŠAÄ EntAŠÅÆM eesnY˜lvãAÄ ÆM glIlyiel èmANimAÄÆM ehErA dAvH vi¯e•A¯Ši. 22 ehErAdYy…ew puÒi vi¯ÝEvLyiÇ vÝ n]˜M ecyH«. avL@ew n]˜˜iÇ ehErAdAvuM ayAL@ew atiTikL@M vLer sÚxHwrAyi. ehErAdArAjAvH ep¿›“i EyAw… pR’u, þnI ŒvzYe–w…•etÚM {AÀ nÇkAM.ÿ 23ehErAdAvH avÅÆ vA Æ nÇkiyi¯Ý, þnI ŒvzYe–w…•et ÚM, qeÀR p›ti rAjYM EpAluM ninÆ {AÀ trAM.ÿ 24avÅ a—y…ew aw…E˜Æ EpAyi EcAdic•@, þehErAdArAjAviEnAw… {AenÚ EcAdiŠNM?ÿ avL@ew a— pR’u, þsHnApkEyAh•AeÀR zirÈH ŒvzYe–w†.ÿ 25 avÅ EvgM rAjAvieÀR aw…Ï mw Íiey˜i. avÅ rAjAviEnAw… pR’u, þdyvAyi sHnApkEyAh•AeÀR zirÈH qniÆ öE–AŘe• t±. o¯ tLikyiÇ evc•H atiview ekAìuv±.ÿ 26 ehErAdArAjAvH d…+KitnAyi. avÅŠH ŒvzYm…™etÚM nÇkAem•E”hM vA Æ ekAw…˜i¯Ý. aE”h˜ieÀR atiTi kL@M Œ ètijH{ Ek“i¯•tinAÇ av L@ew aEp• nirsiŠAÀ rAjAvi½ k}i y…mAyi¯•ilÂ. 27 atinAÇ EyAh•AeÀR tl ev“i eŠAìuvrAÀ rAjAvH o¯ pwyALiey ay c•@. ayAÅ twvRyiÇ ec•H EyAh•A eÀR tlev“i. 28o¯ tLikyiÇ EyAh•A eÀR tly…M evc•H pwyALi rAjsdÈi el˜i. ayAÅ a« ep¿›“iÆ ekA w…Ï. avÅ a« teÀR a—yHÆM ekAw… Ï. 29EyAh•AeÀR zixYãAÄ sMBvÍL Ri’u. avÄ EyAh•AeÀR zrIrM Ž·uvA Íi o¯ klÂRyiÇ sMsHkric•@. Ey² a•AyirM Eper EpA·uÝ (m˜A. 14+13-21; lUeŠA. 9+10-17; EyAh. 6+1-4) 30

vcnM èsMgiÆ•tinH Ey² ayc• ae–AsHtlãAÄ mwÍiey˜i. tÍÅ ec yHt«M pWi–ic•«mAy kArYÍÅ qlÂAM avÄ Ey²viEnAw… vivric•@. 31Ey²vuM zixYãA¯M vLer tirŠilAyi¯Ý. qeÙ •AÇ o¯pAw… EpÄ aview q˜iyi¯Ý. atinAÇ Ey²vi½M zixYãAÄÆM ŒhA rM k}iŠAÀ EpAluM smyM ki“iyi¯•ilÂ. Ey² avErAw…pR’u, þqE•AewA–M v ¯viÀ. nm…ŠH vijnmAy oriwE˜Æ EpA kAM. aview nm…eŠlÂAM viæmM ki“uM.ÿ 32 Ey²vuM zixYãA¯M vijnmAy oriw E˜Æ tnic•@EpAyi. vÉiyilANvÄ EpAytH. 33pE• avÄ EpA›•tH pl¯M kìu. Ey²vAyi¯Ý aet•H avÄŠRi yAmAyi¯Ý. atinAÇ qlÂA #AmÍLiÇ niÝM ŒL@kÅ Ey² EpAy ÐlE˜Æ

mÄeŠAsH 6:21-50

EpAyi. Ey² qÏM m…Ûu te• avÄ aviewey˜i. 34Ey² aviewey˜iy E–AÅ anvDiEpÄ aven kA˜iriÆ •« kìu. öwynilÂA˜ Œ“iÀp·e˜ E–Ael kì avErAwH Ey²vinH a½kÛ EtA•i. atinAlvÀ aver pl«M pWi –ic•@. 35 EnrM sÓYyAyi. zixYãAÄ Ey²vi eÀRyw…e˜˜i. avÄ pR’u, þöetA¯ vijnèEdzmANH. öE–AŘe• EnrM vLer eevkiyiriÆÝ. 36atinAÇ öQ ŒL@keL pR’yyHÕ. avÄ k]xiÐl ÍLiluM aw…˜ p“NÍLiluM EpAyi Œ hArM vAÍieŠAìuvÝ ti•e“.ÿ 37 pE• Ey²pR’u, þniÍÅ avÄÆ B•NM ekAw…Õ.ÿ zixYãAÄ avEnAw… pR’u, þöÒy…M EpÄÆ™ a–M {Í L@ew pŠlilÂ. aÒy…M a–M vAÍA½™ pN˜inH {ÍÅ oAErA¯˜¯M o¯ mAsM pNieyw…ŠNM.ÿ 38 Ey² zixYãAErAw… EcAdic•@, þniÍ L@ew pŠÇ qÒ a–ŠxNÍL@eì•H EpAyi EnAÕ.ÿ avÄ tÍL@ew pŠlu™ a–ŠxNÍÅ qÌiEnAŠi. avÄ pR ’u. þaÉ–vuM rìu mI½M.ÿ 39 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þq lÂAvErAw…M puǘkiwiyiÇ nir•iriŠA À pRy…k.ÿ 40jnÍÅ nir•i¯Ý. aÛ«M ¾RuM ŒL@kL@ew pÙiyAyi“ANvÄ ö¯ •tH. 41Ey² aÉ–vuM rìumI½M qw… Ï. avÀ ŒkAzE˜Æ EnAŠi eedv ˜i½ n•i pR’u. avÀ a« p›˜H zixYãAÄÆ nÇki. a« viLÛAÀ Ey² avErAw… pR’u. anÙrM rìu mI½M pÜi“H avÀ jnÍÅÆ nÇki.42qlÂAv¯M vyRu niRey B•ic•@. 43qlÂAv¯M B•ic•@ k}i’E–A}uM p×ìu ›“ niRey a– vuM mI½M mic•M vÝ. 44a•AyirE˜ALM pu¯xãAÄ B•ic•@ k}i’i¯Ý. Ey² ev™˜i½ mIet nwŠuÝ (m˜A. 14+22-33; EyAh. 6+15-21) 45

anÙrM Ey² zixYãAErAw… vÉi yiÇ kyRAÀ pR’u. twAk˜ieÀR mRu kryilu™ Eb˜HsyiedÆ EpAkAÀ a vÀ ŒjH{Apic•@. avÀ pi•Ael vrA emÝM pR’u. jnÕ“E˜Aw… vIw…kLiEl Æ mwÍAÀ pRyAnANvÀ aview ni• tH. 46avÀ avErAw… yAÒ pR’H èAÄ ØiŠAnAyi mlyiElÆ EpAyi. 47 rAÒiyAyE–A}uM vÉi nw…ŠwliÇ t e•yAyi¯Ý. Ey² tniey kryilumA yi¯Ý. 48vÉi kwliÇ vLer d†r˜Ayi Ey² kìu. a« «}yAÀ zixYãAÄ pNi e–w…•«M avÀ kìu. kA·H avÄeŠti rAyi¯Ý. plÄec• m†•i½M ŒRi½M öw yHŠH Ey² vÉiy…ew aw@E˜Æ EpAyi. avÀ ev™˜i½ m…kLilUew nwÆkyA yi¯Ý. vÉiey kwÝ EpA›M ver a vÀ nw–… «wÄÝ. 49pe• avÀ ev™ ˜i½ mIet nwÆ•tH zixYãAÄ kìu. aetA¯ ®tmAyiriÆem•vÄ k¯ti. a vÄ ByÝ nilviLic•@. 50qlÂAzixYãA¯M aven kìu ByÝ. pE• Ey² av


mÄeŠAsH 6:51-7:27

964

ErAw… pR’u, þeeDrYmAyiriÕ, ö« {A nANH, Bye–w¯tH.ÿ 51anÙrM avÀ v ÉiyiElÆ kyRi. kA·H zAÙmAyi. zixY ãAÄ aÛrÝ. 52aÉ–e˜ ep¯–iÆ• tvÄ kìu. pe• avÄŠtieÀR epA¯Å mnÈilAyilÂ. avÄŠti½ k}iy…mAyi ¯•ilÂ. Ey² aEnker esQKYmAÆÝ (m˜A. 14+34-36) 53

Ey²vieÀR zixYãAÄ mRukryiel ˜i. egE•sr˜iel tIr˜H aver˜i. v™M ek“iyi“u. 54avÄ vÉiyiÇ ni•iR ÍiyE–AÅ jnÍÅ Ey²vien kìu. avÀ ŒrAeN•H avÄŠRiyAmAyi¯Ý. 55 Ey² aview q˜iyvivrM nAewA“uÆ m…™ ql A vErAw…M pRyAÀ avErAwi E–Ayi. Ey² EpAy qlÂAyiwvuM avÀ ErAgikeL kiwŠEyAew ¡mÝekAìu ecÝ. 56Ey² Œ èEdze˜ p“NÍ LiluM #AmÍLiluM nA“iÀ puRÍLilu emlÂAM kwÝecÝ. avieweylÂAM ŒL@ kÅ ErAgikeL ekAìuv•H cÙ ÐlÏ kiw˜i. Ey²vieÀR vO˜ielview eyÜiluM sHpÄziŠA½™ a½vAd˜inH avÄ avEnAw… ekÉi. aveÀR vO ˜iÇ etA“verlÂAM suKM èApic•@.

eedv˜ieÀR nYAyèmANvuM m½xYeÀR c“ÍL@M (m˜A. 15+1-20)

7

ey±zElmiÇniÝM ŽtA½M prIz ãA¯M zAOimA¯M aviewey˜i. avÄ Ey²vi½ ¡·uMœwi. 2Ey²vieÀR zixYãAriÇ cilÄ sADArNm“iÇ k}u kA˜ av¯ew eekkÅ ekAìH ŒhArM k}iÆ•tvÄ kìu.(þa²ÖmAyÿ krÍ eL•AÇ prIzãAÄ pR’iriÆ•«EpA el eek k}ukA˜vÄ q•ÄØM) 3öÍen èEtYk rItiyiÇ eek k}ukAet prIz ãA¯M ey¸dãA¯M ŒhArM k}iŠARilÂ. avÄÆ m…Ûu jIvic•i¯• mhAãAÄ pWi –ic•t½sric•ANH avri« ec•@•tH. 4 cÙyiÇniÝ vAÍiyetÚM avÄ o¯ niËit rItiyiÇ k}ukiEy B•iÕ. pUÄ v•ik¯ew m·u cil c“ÍL@M avÄ piÚw ¯Ý. cxkÍL@M, oA“upAÒÍL@M ›wÍL@ emlÂAM k}u›• c“vuM avÄ pAliÆÝ. 5 prIzãA¯M zAOimA¯M Ey²viEnA w…EcAdic•@, þnieÀR zixYãAerÙANH pUÄ v•ik¯ew c“ÍÅ ŸÅeŠA™A˜tH? a²Ö mAyeekkÅ ekAìvÄ B•iÆÝ. qÙA NitH?ÿ 6 Ey² mRupwi pR’u,þniÍÅ kpwB åiŠArANH. niÍeL–·i eyz•AvH pR ’etÒstYM. aE”hM öÍen q}utiyi “uìElÂA, üöQ jnM qe• bµmAniÆe•Ý pR y…Ý. q•AÇ avÄ qe• av¯ew jI vit˜ieÀR BAgmAÆ•ilÂ. 7 avÄ qe• ŒrADiÆ•tH nixHPl mANH. qeÙ•AÇ m½xY¯ew c“ÍÅ è mANÍLAyi pWi–iÆÝ.ý eyz•AvH 29+13

8

niÍÅ eedvkløn ŸEp•ic•H m½xY¯ ew ŸpEdzM piÀ«w¯Ý.ÿ 9 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þni ÍÅ smÄØrAeN•H niÍÅ k¯«Ý. niÍL@ewte• c“ÍÅ mtiey• DArN yiÇ niÍÅ eedvkløn avgNiÆÝ. 10 EmAez pR’u, ünI nieÀR a–n—mAer bµmAniŠNM. pitAvienEyA mAtAvi enEyA d…xiÆ•vÀ vDAÄhnANH.ý 11q •AÇ niÍÅ pWi–iÆ•tH orAÅ teÀR a–EnAEwA a—EyAEwAü niÍÅÆpEyA gèdmA›• cilkArYÍÅ qeÀR pŠlu eìÜiluM {An« ec•ilÂ. {AntH eedv ˜inH nÇ›Mý q•H pRyAnANH. 12a–n —mAÄÆ Evìi oÝM ec•AÀ niÍÅ aven s—tiŠilÂ. 13eedvvcnm½s ric•H èvĘiEŠìti½ èADAnYmielÂ Ý niÍÅ pWi–iÆÝ. niÍL@ìAÆ• c“ÍL½sriÆ•tH èDAnem•ANu ni ÍÅk¯«•tH. a«EpAelpl«M niÍÅ ec•@Ý.ÿ 14Ey² ŒÅŠAer vIìuM viLi c•@v¯˜i. avÀ pR’u þqlÂAv¯M q e•æÖiÆky…M {AÀ pRy…•« EkÅÆ ky…M EvNM. 15o¯veÀR Ÿ™iÇ kwÝec •H a²ÖmAŠAÀ o•i½M k}iyilÂ. av niÇniÝM v¯•vyANven a²ÖmA Æ•tH.ÿ 16(kA«™vÄ EkÅŠe“) 17 anÙrM jnÍeLvi“H Ey² vI“ink E˜Æ kyRiE–Ayi. zixYãAÄ Œ Ÿpm ey–·i avEnAw… EcAdic•@. 18Ey² pR ’u,þniÍÅŠiniy…M kArYÍÅBMgiyAyi mnÈilAŠAÀ k}iy…•iElÂ? puREmniÝM akE˜Æ kwÆ•yAetA•i½M o¯˜ en a²ÖnAŠAÀ k}iyiel•H niÍÅŠ RiyiElÂ? 19B•NM m½xYeÀR Xdy˜iEl Æ eclÂ@•ilÂ; a« vy·iElŠANH EpA› •tH. a« puRE˜Æ EpAvuky…M ec•@ ÝìH.ÿ (qlÂA B•NÍL@M m½x½ ti•A vu•vyAeN•vÀ èKYApic•@.) 20 Ey² pR’u, þo¯vniÇniÝM puR E˜Æ v¯•v aven a²ÖnAÆÝ. 21 Ÿ™iÇ ni•ANH, m½xYXdy˜iÇ ni •ANH, d…xic•ciÙkÅ, eelMgikpApÍ Å, EmAxNM, ekAlpAtkM, 22vYBicArM, d…rA#hM, d…xHwt, vÉn, EBAgAsåi, asUy, d†xNM, ahÙ, mì˜rÍÅ q•iveylÂAM puRe–w…•tH. 23aetlÂAM o¯ven a²ÖnAÆÝ.ÿ jAtiyAy o¯veL Ey² shAyiÆÝ (m˜A. 15+21-28) 24

Ey² aviwM vi“H EsAÄ èEdzE˜Æ EpAyi. avÀ avieweyA¯ vI“iÇ ky Ri. avÀaviewy…eì•H a•A“…kAÄ a Riy¯et•vÀ Œ#hic•@ pE• avnH oLic•iriŠAnAyilÂ. 25Ey² aviewy…eì •H o¯ OI Ek“Ri’u. avL@ew ekAc•@ mkÅŠH a²ÖA´AvH bADic•i¯Ý. ati nAlvÅ Ey²vieÀR aw…e˜˜i kAÇ ŠÇ vI¹nmic•@. 26avÅ ey¸dylÂAyi ¯Ý. sueRAePAyIkY jAtiyilu™ yvn ŠAriyAyi¯Ý avÅ. ®te˜ teÀR m kL@ew Ÿ™iÇni•H oAwiŠNem•H avÅ Ey²viEnAw… aEp•ic•@. 27Ey² Œ


965 OIEyAw… pR’u+ þmŠL@ew B•NM nA yHŠÅeŠRi’u ekAw…Š¯tH. ŒdYM avÄ Æ EvìetlÂAM qw…Ï B•iŠAÀ mŠeL a½vdiÆk.ÿ 28 OI pR’u, þkĘAEv, a« zrit e•. pE• mŠÅÆ™ B•N˜ieÀR zk lÍÅ EmzyHŠwiyili¯•H nAyHŠL@M ti •ARuìH.ÿ 29anÙrM Ey² avELAw… pR ’u, þöetA¯ nl mRupwiyANH. nI epA yHeŠAZ. ®tM niÍL@ew mkeL vi“u puR Ï vÝk}i’u.ÿ 30avÅ vI“iElÆ mw Íi. mkÅ kiwŠyiÇ kiwÆkyAyi¯Ý. ®tM aveL vie“A}i’i¯Ý. Ey² o¯ ŸQmen suKe–w…ÏÝ anÙrM Ey² EsAÄèEdzM vi“H sI EdAniElÆ EpAyi. glIlŠwǘIrE˜ ŠvÀ EpAyi. edŠe–AliyilUewyAN vÀ EpAytH. 32aview cilÄ orAeL Ey² vieÀR aw…Ï ekAìuvÝ. ayAÅ bDi r½M ŸQm½mAyi¯Ý. ayAeL sHpÄzic•@ suKe–w…˜AÀ avÄ Ey²viEnAwEp •ic•@. 33 Ey² ayAeL jnÕ“˜iÇniÝM akel mA·iniĘi. teÀR eekvirlukÅ ayAL@ew ecviyiÇ kw˜i. anÙrM Ey² «–i ayAL@ew nAviÇ etAw…ky…M ecyH«. 34ŒkAzE˜Æ EnAŠi Ey² en w…vIÄ–i“u. Ey² ayAELAwH pR’u, þq PTA!ÿ (atAytH þ«RŠe–we“!ÿ q•H). 35 Ey² ö«ecyHtE–AÅ ayAÅÆ EkÅ ŠARAyi. ayAL@ew nAvu sVt×mAvuk y…M avnH vYåmAyi sMsAriŠAÀ sA ÖYmAvuky…M ecyH«. 36 sMBvic•etAÝM m·AErAw…M pRy¯et •H Ey² avErAw… kløic•@. te•–·i m ·AErAw…M pRy¯et•H Ey² qE–A}uM ŒL@ kELAw… kløiÆM. pE• a« œw…tÇ ŒÅ ŠAErAw… pRyiŠAEn Ÿpkric•@Z. 37jn ÍÅ yTAÄؘiÇ atH-te–“u. avÄ pR’u, þEy² qlÂAM n•Ayi ecyH«. avÀ bDiren EkÅÆmARAÆÝ. ŸQm en sMsAriÆmARAÆÝ.ÿ 31

Ey² nAlAyir˜ilDikM EpÄÆ viLÛuÝ (m˜A. 15+32-39)

8

me·AriŠÇ vIìuM aEnkM EpÄ Ey² vieÀR aw…e˜˜i. avÄÆ k}iŠA enAÝmilÂAyi¯Ý. atinAÇ Ey²teÀR zixYãAer arikiÇ viLic•@. avÀ pR ’u, 2þqniŠH öQ ŒL@kELAwH a½kÛ EtAÝÝ. k}i’ m†Ý divsmAyi avÄ qE•AewA–mANH. öE–A}Ake“ avÄÆ ti•AenAÝmilÂ. 3vizE–Aew {Anver ayyHŠilÂ. aver aÍen ayc•AÇ vI“iElÆ EpA›M v}i avÄ tLÄÝvI}uM. avriÇ cilÄ öviewniÝ vLer d†er yA¹ tAmsM.ÿ 4 Ey²vieÀR zixYãAÄ pR’u, þpE• n—Å jnvAsèEdzÏniÝ vLer ak elyANH. öÒy…M EpÄŠAvzYm…™Ò a–M qviewniÝki“uM?ÿ 5 aE–AÅ Ey² EcA

mÄeŠAsH 7:28-8:20

dic•@, þniÍL@ew eekyiÇ qÒ a–m…ìH?ÿ avÄ pR’u, þŽ}Hÿ 6 Ey² ŒÅŠAErAwH nil˜iriŠAÀ kløi c•@. anÙrM avÀ Ž}H a–emw…˜H eed v˜i½ n•i pR’u. a–M m…Ric•H avÀ zixYãAer Žløic•@. av ŒL@kÅŠH viL ÛAÀ avÀ kløic•@. zixYãAÄ aÍen ecyH«. 7 zixYãA¯ew vzM ›Rc•@ ecRiy mI½m…ìAyi¯Ý. Ey² mIÀ t•tinH eed v˜i½ n•i pR’H zixYãAer Žløic•@. q•i“H avy…M vitrNM ec•AÀ pR ’u. 8qlÂAv¯M vyRuniRey B•ic•@. q•i“uM Ž}u›“ B•NM avÄ EzKric•@. 9 nAlAyirE˜ALM EpÄ ŒhArM k}ic•i¯ Ý. avÄ tiÝk}i’E–AÅ vIw…kLiEl Æ epAyHeŠA™AÀ Ey² avErAw… pR ’u. 10Ey² zixYãAErAewA˜H v™˜iÇ kyRi dÇm¾TyiElÆ EpAyi. prIzãAÄ Ey²vien prI•i ŠAenA¯ÍuÝ (m˜A. 16+1-4) 11

prIzãAÄ v•H Ey²viEnAw… cil EcAdYÍÅ EcAdic•@. avÄŠH Ey²vien prI•iŠNmAyi¯Ý. avÀ eedv˜AÇ ayyHŠe–“vnAeNÜiÇ ŒkAzÏni •H ortH-t kÄ—M kANiŠAnvÄ ŒvzY e–“u. 12Ey² mAnsikmAy vYT a½Bvi ÆÝ q•H sUci–iÆ• o¯ zbHdE˜A ew pR’u, þqÙA¹ niÍÅ awyALmA yi ortH-tM kANiŠAnAvzYe–w…•tH? {AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. öQ tlm…R yHŠH awyALemAÝM trikyilÂ.ÿ13anÙrM Ey² prIzãAer vi“H o¯ vÉiyiÇ k yRi mRukryiElÆ EpAyi. ey¸dEntAŠãAÄŠH Ey² m…•Riyi–… nÇ›Ý (m˜A. 16+5-12) 14

vÉiyiÇ zixYãA¯ew k•iÇ or– ŠxNEm ŸìAyi¯ÝZ. œw…tÇ k¯tA nvÄ mRÝ. 15Ey² avÄÆ m…•Riyi–… ekAw…Ï, þsU•ic•iriÆk! prIzãA¯ew y…M ehErAdAvieÀRy…M puLimAvien sU •iÆk.ÿ 16 zixYãAÄ atieÀR aÄØM qeÙ•H cÄc•ecyH«. avÄ pR’u, þnm…ŠH a–M ölÂA˜tinAlAyiriŠAM avÀ öÍen pR’tH.ÿ 17zixYãAÄ öEt–·iyANH pR y…•et•H Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. ati nAlvÀ avErAw…pR’u, þqÙA¹ ni ÍÅ a–milÂA˜tienÆRic•@ cÄc• ec •@•tH?niÍL@ewmnÈH aw’iriÆE•A? niÍÅ öniy…M kA¹kEyA mnÈilAÆ kEyA ec•A˜etÙANH?18kA}HcyilÂA˜ kÎkLAENA niÍÅÆ™tH ? ævNz åiyilÂA˜ kA«kLAENA niÍL@EwtH? nm…ŠH ŒvzY˜inH a–milÂAti¯•E–AÅ {AÀ ecyHttH oAÄÆ•iElÂ? 19aÉ–M ekAìH {AÀ a•AyirM Eper t]pt H rAŠi. mic•M v• a–M EzKric•tH oAÄ—iÆ•i ElÂ?ÿ zixYãAÄ pR’u, þp×ìu›“kÅ.ÿ 20 þŽ}H a–ŠxNÍeL nAlAyirM EpÄ Æ {AÀ viLÛiytH oAÄÆ•iElÂ? mic•M


mÄeŠAsH 8:21-9:11

966

v• qÒ a–Æ“kÅ niÍÅ EzKric•@?ÿ zixYãAÄ pR’u, þŽ}Hÿ 21 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þni ÍLiveylÂAM oAÄÆÝ. q•i“uM niÍÅ Æ mnÈilAŠAÀ k}iyA˜tH qÙH?ÿ Ey² Eb˜s H yidyiÇ aÓ½ kA}c H nÇ›Ý 22 Ey²vuM zixYãA¯M Eb˜Hsyidyi el˜i. aview cilÄ EcÄ•H orÓen Ey²vieÀR m…Ûiel˜ic•@. aven sHp ÄziŠAnvÄ Ey²viEnAwEp•ic•@. 23a tinAÇ Ey² aÓeÀR krM piwic•H #Am ˜i½ puRE˜Æ ekAìuEpAyi. Ey² ayAL@ew kÎkLiElŠH «–i. q•i“H ayAL@ewEmÇ eekkÅvc•H EcAdic•@, þni nŠiE–AÅ qeÙÜiluM kANAEmA?ÿ 24 aÓÀ EnAŠipR’u, þaet qniŠi E–AÅ m½xYerkANAM. avÄ mrÍÅ EpA el ¡·uM nwÆÝ.ÿ 25 Ey²vIìuM ayAL@ewkÎkLiÇ sHp Äzic•@. aE–ALyAÅ kÎ mlÄeŠ «RÝ. ayAL@ew kÎkÅ suKM èApic•@. ayA ÅŠH qlÂAM vYåmAyi kANAM q•Ayi. 26 Ey² ayAELAwH, þngr˜iÇ EpAk¯tHÿ qÝM vI“iElÆ EpAkA½M pR’u.

34

anÙrM Ey² jnÍeL teÀR ari kiElÆviLic•@. aveÀR zixYãA¯M a viewy…ìAyi¯Ý. aE–AÅEy²pR’u, þqe• piÚwrAÀ Œ#hiÆ•vÀ av en˜e• ŸEp•iŠNM. avÀ teÀR ›ri²emw…˜H qe• piÚwrNM. 35sVÙM jIvÀ r•iÆvAÀ Œ#hiÆ•vnH a« nxHwmA›M. q•AÇ sVÙjIvÀ qniÆM suviEzx˜i½mAyi nÇ›•vÀ qe• E•ÆmAyi r•iŠe–w…M.36sVÙM Œ´AvH nrk˜iÇ nxHwe–w…•vnH ElAkM m…}u vÀ ki“iyAluM qÚ èEyAjnM? 37Œ´A vH tiric•@ki“AÀ pkrM me·eÙÜiluM ekA w…ŠAÀ o¯v½M k}iyilÂ. 38ö•e˜yAÅ ŠAÄ pAppUÄÌvuM d…xHwvumAy kAl˜A NH jIviÆ•tH. qe•–·iy…M qeÀR Ÿp Edze˜–·iy…M l‘iÆ•verÆRic• H {AÀ l‘iÆM. qeÀR pitAvieÀR mh tVE˜Aw…M vi²Öd†tãAErAw…Mœew q}u e•_EÛAÅ ayAeL oAÄÏ {AÀ l‘i ÆM.ÿ Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. öview niÇÆ•vriÇ cilÄ mriÆM m…ÛH eedvrAjYM v¯•« kA¹M. eedvrAjYM ètApE˜Aew v¯M.ÿ

9

Ey² EmAezEyAw…M ŽlIyAvi EnAw…emA–M

Ey² ƒis« H vAeN•H peÒAsH m˜. 16+13-20; lUŠ. 9+18-21 27

Ey²vuM zixYãA¯M PIlie–AsieÀR eeksrYyHÆ EpAyi. avÄ nwÆ•tini wyiÇ Ey² aveÀR zixYãAErAw… EcA dic•@,þ{AÀ ŒrAeN•ANH jnÍÅ pRy… •tH?ÿ 28 zixYãAÄ pR’u, þnI sHnApkEyA h•AnAeNÝ cilÄpRy…Ý; ŽlIyAvH ŒeNÝ m·u cilÄ; EveR cilÄ pRy… •tH nI èvAckãAriÇ orALAeN•ANH.ÿ 29 aE–AÅ Ey² EcAdic•@, þ{AÀ ŒrAeN •ANH niÍÅ k¯«•tH?ÿ peÒAsH pR ’u, þaÍA¹ ƒisH«.ÿ 30 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þ{AnArA eN•H ŒErAw…M pRy¯tH.ÿ tniŠH mriEŠìiv¯em•H Ey² pRy…Ý (m˜A. 16+21-28; lUeŠA. 9+22-27) 31

anÙrM m½xYpuÒnH o¯pAwH shi ŠA½eì•H Ey² aver pWi–iŠAÀ «wÍi. m½xYpuÒÀ m†–ãArAluM mhApu ErAhitãArAluM zAsHÒimArAluM t™e– w…emÝM avÀ pWi–ic•@. m½xYpuÒÀ ekAlÂe–w…emÝM m†•AMnAÅ avÀ mr N˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆemÝM Ey² pWi–ic•@. avÀ oÝM rhsYmAyi evc•ilÂ. 32peÒAsH o·yHŠH Ey²viEnAw… sMsAriŠAÀ «wÍi. aetlÂAM pR’ tinAÇ peÒAsH Ey²vien vimÄzic•@. 33 pE• Ey² tiri’H teÀR zixYãAer EnAŠi. anÙrM avÀ peÒAsien z kAric•@. Ey² peÒAsiEnAw… pR’u, þsA˜AEn! qeÀRyw…ÏniÝ EpAœ. nieÀR ciÙ eedvIkmlÂ. m½xYÄ èDAn em•H k¯«•vyANH nI ciÙiÆ•tH.ÿ

(m˜A. 17+1-3; lUeŠA. 9+28-36) 2

ŒRu divsM k}i’H peÒAsH, yAEŠA bH,EyAh•AÀ q•ivErAewA–M Ey² Ÿ yÄ• mlm…kLiElÆEpAyi. aview av ÄmAÒEm ŸìAyi¯ÝZ. zixYãAÄ EnAŠi niÇEŠ Ey²vi½ mA·m…ìAyi. 3 aveÀR vOM tiLÍu• ev¿my…™tAyi. orAÅ ÆM nÇkAÀ k}iyA˜Ò ev¿m. 4 aE–A Å Ey²viEnAewA–M aviewrìuEpÄ è tY•e–“u. avÄ sMsAriÆÝìAyi¯ Ý. avÄ EmAezy…M ŽlIyAvumAyi¯Ý. 5 peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u,þ•ErA, n—Å öviewyAy« n•Ayi. {ÍÅ ö view m†Ý œwArÍL@ìAŠAM. o•H ninÆM oÝ EmAezyHÆM o•H ŽlIyAvi½M.ÿ 6p eÒAsinH qÚpRyNem•H aRivilÂAyi ¯Ý. kArNM av½M m·u rìu zixYãA¯M vlÂAet By•i¯Ý. 7 aE–AÅ o¯EmGM v•H averm†wi. EmG˜iÇni•H o¯ az rIri m…}Íi, þEy² qeÀRpuÒnA›Ý. {Anven sHEnhiÆÝ. aven a½s riÆk.ÿ 8 peÒAsuM yAEŠAbuM EyAh•A½M EnAŠiyE–AÅ m·Aery…M avÄkìilÂ. Ey² mAÒEm avErAewA–m…ìAyi¯Ý _. 9Ey²vuM zixYãA¯M mlyiRÍukyA yi¯Ý. avÀ zixYãAErAwAjH{Apic•@, þmlm…kLiÇ niÍÅ kìetAÝM ŒErAw…M pRy¯tH. m½xYpuÒeÀR ŸyiÄe˜}uE• løv H er kAÆk. aE–AÅ niÍÅŠH qlÂAv ErAw…M pRyAM qÙA¹ kìet•H.ÿ 10 atinAlvÄ Ey²vien a½sric•H kìetAÝM ŒErAw…M pR’ilÂ.pE• mr N˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆem•H avÀpR’tieÀR epA¯Lien–·i av ÄcÄc•ecyH«. 11zixYãAÄ Ey²viEnAw…


967

mÄeŠAsH 9:12-41

EcAdic•@,þqÙANH ŽlIyAvH ŒdYM vre“ qÝ zAsHÒimAÄ pRy…•tH?ÿ 12 Ey² pR’u,þŽlIyAvH ŒdYM vrN em•vÄ pR’« zriyANH. qlÂAM Ener yAÆ•tH ŽlIyAvANH. pe• m½xYpu ÒÀ pl«M shiÆky…M avjH{yAÇ tirsHkriŠe–w…ky…M EvNem•H ti¯ev }u˜H pR’etÚekAìH? 13{AÀ niÍ ELAw… pRy…Ý, ŽlIyAvu vÝk}i’u. ŒL@kÅ ec•Avu• qlÂA v]˜iEkw…M ayAL@ewEmÇ èv]˜ic•@ k}i’u. öet lÂAM av½ sMBviÆem•H ti¯ev}uÏ kLiÇ pRy…ÝìH.ÿ

puRÏvrik. öni oriŠluM tiric•@vr 26 ¯tH.ÿ a²ÖA´Avu nilviLic•@ a« ›“iey nilÏ tLLiyi“H puRE˜Æ vÝ. ›“i mric•«EpAel kANe–“u. vL er ŒL@kÅ pR’u, þavÀ mric• @ .ÿ 27 Ey² aven eekÆ piwic•H q}uE• løic•@ niĘi. 28 Ey² vIwi½™iElÆ EpAyi. zixY ãAÄmAÒEm avEnAewA–m…ìAyi¯ÝZ. avÄ EcAdic•@,þŒ a²ÖA´Avien oAwi ŠAÀ {ÍÅÆ k}iyA’etÙANH ? ÿ 29 Ey²pR’u, þa˜rM a²ÖA´Avien èAÄØn ekAEì oAwiŠAnAvU.

Ey² ErAgiyAy ›“iey suKe–w…ÏÝ

Ey² teÀR mrNe˜–·i pRy…Ý

(m˜A. 17+14-20; lUeŠA. 9+37-43) 14

anÙrM Ey²vuM peÒAsuM yAEŠA buM EyAh•A½M m·uzixYãA¯ew aw…Š ElÆ EpAyi. avÄÆ¡·uM aEnkM EpÄ öriÆ•tH avÄ kìu. zAsÒimAÄ Œ zixYãAErAw… tÄŠiÆÝìAyi¯Ý. 15 Ey²vien jnÍÅ kìE–AÅ avÄ atH-te–“u. aven sVIkriŠAÀ avÄ oAwiey˜i. 16 Ey² EcAdic•@, þqÙA¹ niÍÅ zA OimA¯mAyi tÄŠiÆ•tH?ÿ 17 orAÅpR’u,þ•ErA {AeneÀR mken nieÀR aw…ŠElÆ ekAìu vÝ. av eno¯ a²ÖA´AvH bADic•iriÆÝ. a tHaven ŸQmnAŠi. 18pizAcH aven ŒƒmiÆky…M nilϯ“iyiw…ky…M ec •@Ý. aveÀR vAyiÇni•H pt vrik y…M plÂukwiÆky…M mrvic•@ EpAvuky…M ec•@Ý. nieÀR zixYãAErAwH a²ÖA ´Avien oAwiŠAÀ {AnAvzYe–“u. pe• avÄŠ« k}i’ilÂ.ÿ 19 Ey²pR’u,þniÍÅÆvizVAsmilÂ. qÒnAÅ {AÀ niÍELAw…ÏìAkNM? {AenÒnAÅ niÍELAewAÏ •mEyAew k}iy…M? ›“iey ekAìuv±.ÿ 20 avÄ ›“iey Ey²vieÀR aw…Ï ekAìuvÝ. Ey²vien kìE–AÅ a² ÖA´AvH ›“iey Œƒmic•@. ›“i tAe} vI¹¯ìu. aveÀR vAyiÇni•H ½ry…M pty…M vÝ. 21Ey² ›“iy…ew pitAvi EnAw… EcAdic•@, þövniÍenyAyi“H qÒ kAlmAyi?ÿ ›“iy…ew pitAvu pR’u, þecRu–M m…tÇÆte•. 22a²ÖA´AvH cilE–AÅ aven tIyiluM ev™˜iluM t™iyi“H ekAlÂAÀ æmic•i“uìH. ninÆ k}iy…em ÜiÇ {ÍL@ewEmÇ dyecAri’H {ÍeL r•iŠEN.ÿ 23 Ey² ›“iy…ew pitAviEnAw… pR’u, þninÆ k}iy…emÜielE•A? vizVsiÆ •vnH qlÂAM sAÖYmANH.ÿ 24pitAvH viLi c•@ pR’u, þ{AÀ vizVsiÆÝ. œw…tÇ vizVsiŠAÀ qe• shAyiÕ.ÿ 25 sMBviÆ•eteÙÝ kANAÀ ŒL@ kÅ oAwiÕwi. Ey² a²ÖA´AviEnAw… sMsAric•@. Ey² pR’u, þöQ ›“iey ŸQm½M bDir½mAŠiy a²ÖA´AEv, {AÀ niE•Aw… kløiÆÝ, ›“iyiÇni•H

(m˜A. 17+22-23; lUeŠA. 9+43-45) 30

anÙrM Ey²vuM zixYãA¯M aviwM vi“u glIlyilUew sÉric•@. tÍÅ q viewyAeN•H Œ¯mRiy¯et•H Ey² Œ #hic•@. 31teÀR zixYãAer mAÒM pWi–i ŠAÀ Ey² Œ#hic•@. Ey² avErAw… pR’u, þm½xYpuÒÀ aven ekAlÂ@vA ½™vÄŠH ŽløiŠe–w…M. avÄ aven ekAlÂ@M. m†ÝdivsM k}i’H avÀ mrN ˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ 32pE• Ey² qÙA¹ pR’et•H avÄÆ mn ÈilAyilÂ. a« EcAdic•RiyAÀ avÄÆ ByvumAyi¯Ý. ŒrA¹ vliyven•H Ey² (m˜A. 18+1-5; lUeŠA. 9+46-48) 33

Ey²vuM zixYãA¯M kPÄ•¸miEl ÆEpAyi. avÄ o¯ vI“iElÆkyRi. Ey ² zixYãAErAw… EcAdic•@,þv}iÆevc•H niÍÅ qEÙA tÄŠiÆ•« Ek“ElÂA. q Ùien–·iyAyi¯Ý atH?ÿ 34q•AlvÄ mRupwiyAyi oÝM pR’ilÂ. qeÙ•AÇ avriÇ ŒrAEN·vuM vliyven•tA yi¯Ý av¯ew tÄŠvixyM. 35 Ey² nil˜i¯•H p×ìu ae–AsHt lãAery…M viLic•@. Ey² pR’u, þŽ· vuM vliyvnAkAÀ Œ#hiÆ•vÀ me· lÂAvery…M te•ŠAÅ vliyvrAyi kAN NM. avÀ me·lÂAv¯ewy…M Esvk½mA yiriŠNM.ÿ 36 aE–AÅ Ey² o¯ ekAc•@›’ien qw…˜H av¯ewmÖY˜iÇ niĘi. pi•I wH zi²vien k•ielw…˜H öÍen pR ’u, 37þö˜rM ›’uÍeL qeÀR nAm ˜iÇ sVIkriÆ•vÀ qniÆ sVIkArY nANH. qe• aMgIkriÆ•vÀ qe• ayc•ven(eedvM)y…M aMgIkriÆÝ.ÿ ne— qtiÄŠA˜vÀ) n—…EwtH (lUeŠA. 9+49-50 38

EyAh•AÀ pR’u, þ•ErA, nieÀR nAm˜iÇ ®tÍeL o}i–iÆ• o¯ven {ÍÅ kìu. avÀ {ÍLielA¯vÀ alÂAyi¯Ý. atinAÇ {ÍLven tw yAÀ æmic•@.ÿ 39 Ey² pR’u, þaven twy¯tH . qeÀR nAm˜iÇ ortH-tM ec•@•vnH ati½EzxM epe“•H qe•–·i d…xic•@ pRyAnAvilÂ. 40nm…eŠtirlÂA˜vÀ n—… ewyALANH. 41{AÀ niÍELAw… stYM pR


mÄeŠAsH 9:42-10:22

968

ye“. niÍÅ ƒisH«vieÀR ŒLAkyAÇ ŒerÜiluM niÍÅŠH o¯ EkA–ev™M tÝ shAyic•AÇ ayAÅÆ tŠèti PlM lBiÆM. pAp˜ientier Ey² tAŠItH nÇ›Ý (m˜A. 18+6-9; lUeŠA. 17+1-2) 42þ

q•iÇ vizVsiÆ• ekAc•@›“iey E–AluM pAp˜iElÆ vI}AÀ kArNmAÆ •v½ kxHwM. aven k}u˜iÇ tiriklÂ@ ek“i kwliÇtA}HÏ•tA¹ EBdM. 43niÍ L@ew eek niÍeLeŠAìu pApM ec•i c•AÇ a« m…Ric•@kLy…k. zrIr˜iel avyvM nxHwe–“AluM sVÄ‹˜iÇ jIvi Æ•tH n•H. rìu eekkELAew nrk˜iÇ EpA›•tiluM nlÂtH ötANH. Œ nrk ˜iÇ aNyA˜ tIy…ìH. 44*- 45niÍL@ew kAlH pApM ec•@ÝevÜiÇ a« ev“iŠ Ly…k. rìu kAlukELAw…M œwi nrk˜iÇ EpA›•tiluM EBdM zrIr˜ieÀR o¯ BAg milÂAet yTAÄØ jIvit˜iÇ èEvziÆ •tANH.46*-47pAp˜iÇ vI}AÀ kÎ kAr NmAyAÇ a« §}He•w…Æk, eedvrA jY˜iÇ o·ŠÌnAyi èEvziÆ•tANH rìu kÎkELAewy…M nrk˜iÇ EpA›• tiluM EBdM. 48nrk˜iÇ ŒL@keL tiÝ• pu}u cA›•ilÂ. aview tIeyAriŠluM aNy…ÝmilÂ. 49qlÂAv¯M tIyAÇ zi•i Še–w…M.50Ÿ–H nlÂtANH. pE• atieÀR Ÿ–…rsM nxH we–“AÇ niÍÅŠtieÀR Ÿ–… rsM mwŠieŠAw…ŠAnAvilÂ. ati nAÇ nãEyAew jIviÆk. prsHprM smA DAnM pulÄÏk.ÿ

mAer evwi’H BArYEyAw… Ec¯•tH. 8avÄ ö¯v¯M o•A›ky…M EvNM. atinAÇ Œ¯M rìlÂ, o•ANH. 9eedvM aver o•A Ši. a«ekAìH m½xYÀ aver EvÄep w…˜¯tH.ýý 10 aløsmyM k}i’H Ey²vuM zixYãA ¯M vI“iluìAyi¯Ý. zixYãAÄ vivAh EmAcne˜–·i Ey²viEnAw… vIìuM EcAdic•@. 11Ey² pR’u, þsVÙM BArYey ŸEp•ic•H me·A¯veL vivAhM ec•@• vÀ BArYyHeŠtirAyi pApM ec•@Ý. avÀ vYBicAre˜ sMbÓic• pApM ec•@Ý. 12BĘAvien ŸEp•ic•H me·A¯ ven vivAhM k}iÆ• BArYy…M vYBicA riNiyANH.ÿ Ey² zi²ŠeL sVIkriÆÝ (m˜A. 19+13-15; lUeŠA. 18+15-17) 13

Ey²vieÀR sHpÄznM Ž·uvAÍu• tinH ŒL@kÅ av¯ew ›’uÍeL ekA ìuvÝ. q•AÇ zixYãAÄ aver zkAri c•@. 14Ey² aetlÂAM kA¹ÝìAyi¯Ý. ›“ikeL ekAìuv¯•tH zixYãAÄ vil Æ•tH avnixHwmilÂAyi¯Ý. Ey² av ErAw… pR’u, þ›“ikÅ qeÀR aw…E˜ Æ vre“. aver twy¯tH, qeÙ•AÇ eedvrAjYM ›“ikeLE–Aely…™vÄŠA NH. 15{AÀ niÍELAw…stYM pRy…Ý. o¯ ›’H sADnÍÅ sVIkriÆ•« EpA el niÍÅ eedvrAjYe˜ sVIkriÆk, aelÂÜiÇ niÍÅeŠAriŠluM atiElÆ èEvznm…ìAkyil . ÿ 16pi•IwH Ey² ›’uÍeL eekyielw…Ï. avÀ av ¯ewEmÇ eekvc•H aver a½#hic•@.

vivAhEmAcne˜–·i Ey² pWi–iÆÝ

Ey²vien piÚwrAÀ o¯ Dni kÀ vis—tiÆÝ

(m˜A. 19+1-12)

10

Ey² aviwM vi“H ey¸dYyiElÆM EyAÄ”AeÀR mRukryiElÆM EpAyi. pie•y…M pl¯M aveÀR aw…E˜Æ vÝ. aver ptivuEpAel avÀ pWi–i c•@. 2 ŽtA½M prIzãAÄ Ey²vinw…E˜Æ vÝ. Ey²vieneŠAìH et·Ay qeÙÜi luM pRyiŠAnvÄ æmic•@. avÄ Ey²vi EnAw… EcAdic•@, þo¯vÀ teÀR BArYy…mA yi vivAhEmAcnM nwÏ•« zriyA ENA?ÿ 3Ey² EcAdic•@, þEmAez qÙA¹ niÍELAw… kløic•iriÆ•tH?ÿ 4prIzãAÄ pR’u, þo¯ vivAhEmAcnpÒM q}uti BArYey ŸEp•iŠAÀ EmAez o¯ BĘA vien a½vdic•@.ÿ 5 Ey² pR’u, þniÍÅÆ kriÜlÂ@ EpA le˜ Xdym…™«ekAìANH EmAez Œ kløn q}utiytH. 6 pe• eedvM ElAkM s] xHwic•E–AÅ aver Œ¹M epÎmAyi s]xw H ic•@. 7üatinAlANH o¯vÀ a–n—

(m˜A. 19+16-30; lUeŠA. 18+18-30) 17

vAkYM 44 mÄEŠAsieÀR cil #IÆ pti–…k LiÇ 48AMvAkY˜ielE–Ael 44AM vAkY˜iluM EcĘi“uìH.

Ey² EpAkAenA¯ÍEv orAÅ oAwi v•H Ey²vi½ m…ÛiÇm…“u›˜i. ayAÅ EcAdic•@,þnlÂvnAy•ErA, nitYjIvÀki “AÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 18Ey² pR’u, þnIeyÙANH qe• nlÂvenÝ viLic•t?H Œ¯M nlÂvnlÂ. eedvM mAÒEm nlÂvnAy… Z. 19pE• nieÀR EcAdY˜i½ {A½˜ rM trAM. üekAl¯tH, vYBicriŠ¯tH, EmAxHwi Š¯tH, k™MpRy¯tH, vÉiŠ¯tH, k™sA •ipRy¯tH, anY¯ewm…tÇ ctivAyi q w…Š¯tH, a–n—mAer bµmAniÆk... q •I klønkÅ ninŠRiyiElÂ?*ÿ 20 ayAÅ pR’u, þ•ErA, ecRu–M m…tÇ Æte• {AÀ öQ klønkÅ a½sriÆ ÝìH.ÿ 21 Ey² ayAeL EnAŠi, avnH ayAELA w… sHEnhM EtA•i. Ey² pR’u,þnI o¯ kArYMœwi ecE•ì«ìH. EpAyi nin Æ™etlÂAM viÇÆk. ki“u• pNM pAv e–“vÄÆ dAnMec•@k. sVÄ‹˜iÇ nin ŠAyi o¯ niDi o¯ÆM. q•i“H qE•AewA –M vrik.ÿ 22 Ey²vieÀR öQ vAÆkÅEk“H d…+ KitnAyi ayAÅ EpAyi. ayAÅ vliy

vAkYM 46 mÄEŠAsieÀR cil #IÆ pti–…k LiÇ 48AM vAkY˜ielE–Ael 46AM vAkY˜iluM EcĘi“uìH.

ü e k A l ¯ t H . . . n i n Š R i y i E l Â? ý ŸÖrNi puR. 20+12-16; Œv. 5+16-20.


969 Dnik½M sÛÏ sU•iŠAnA#hiÆ •v½M ŒkyAlANH d…+Kic•tH. 23 Ey² zixYãAer EnAŠi pR’u, þD nikÄÆ eedvrAjY˜iElÆ èEvziÆ k vixmmAyiriÆM!ÿ 24a« Ek“H zixYãAÄ atH-te–“u. pe• Ey² pie•y…M pR ’u, þqeÀR mŠEL, eedvrAjY˜iElÆ ™ èEvznM d…xHkrmANH. 25Dnik½ eed vrAjY˜iÇ èEvziÆk q•tH vLer EkÂzkrmANH. o¯ o“k˜inH sUciÆ}yi lUew kwÆk atiluM qL@–mAyiriÆM!ÿ 26 zixYãAÄ atH-E˜AewprsHprM EcA dic•@,þqÜiÇ pie• Œ¯r•iŠe–w…M?ÿ 27 Ey² zixYãAer EnAŠi pR’u, þm½ xYÄÆ asAÖYmANH. q•AÇ eedv˜i ntH sAÖYmANH. eedv˜inH qlÂAM sAÖY mANH.ÿ 28 peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u,þni e•piÚwrAÀ {ÍÅqlÂAM ŸEp•ic•@. ÿ29Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. qniÆM suviEzx˜i½M Evìi sVÙM vIw…M sEhAdrIsEhAdrãAery…M a–n—mAery…M ›“ikeLy…MvyluemlÂAM ŸEp•ic•vÄŠH 30av¯Ep•ic•tilumDi kM lBiÆM. öQ ElAk˜H aEnkM vIw…kL@M sEhAdrIsEhAdrãA¯M a–n—mA¯M › “ikL@M vylukL@emlÂAM lBiÆM. aEtAewA –M pIFnÍL@m…ìAvuemÝ mAÒM. pE• vrAniriÆ• ElAk˜ilvnH cil èti PlÍÅ lBiÆM. a« nitYjIvnAyiri ÆM. 31ŸyÄ• ÐAnÏ™vÀ tA}˜Aey ÝvrAM. tAe}y…™vnH Ÿ•tÐAnvuM ki “uM.ÿ teÀR mrNe˜–·i Ey² vIìuM pRy…Ý

mÄeŠAsH 10:23-50

’u, þnI nieÀR rAjY˜H mhtVE˜Aew öriÆM.aE–AÅ {ÍLiÇ orAeL nieÀR vlÏM me·ArAeL öwÏM öriŠAÀ a½ vdic•AluM.ÿ 38Ey² pR’u, þniÍÅ Œv zYe–“etÙAeNÝ niÍÅ te• aRiy… •ilÂ. {AÀ sVIkriÆ• kxHwt niÍÅ ÆM sVIkriŠAEmA?* {AÀ sVIkriEŠì sHnAnvuM niÍÅÆsVIkriŠAEmA?ÿ 39a vÄ pR’u, þ{ÍÅÆ k}iy…M!ÿ Ey² avErAw… pR’u, þniÍÅ {AÀ shiÆ•etÚM shiÆM, {AÀ sVIkri EŠì sHnAnM niÍÅ sVIkriÆM. 40p e• qeÀR öwÏM vlÏM öriÆ•ver tire’w…ŠAÀ qniŠAvilÂ. a« cilÄ Æ lBiÆM. Œ ÐAnÍÅ avÄÆEvìi o¯Še–“tANH.ÿ 41 m·u pÏ zixYãA¯M ö« Ek“u. avÄ Æ yAEŠAbiEnAw…M EyAh•AEnAw…M am ÄxM EtA•i. 42qlÂA zixYãAery…M Ey² viLic•@œ“i. avÀpR’u,þjAtikÅŠH a vÄ BrNADikArikeL•H aMgIkriÆ• cilyAL@kL@ìH. avÄ tÍL@ew aDikA rMjnÍL@ewEmÇ kANiÆM. av¯ew è DAnEntAŠÅ tÍL@ew aDikArM jnÍ L@ewEmÇ ŸpEyAgiŠAÀ öxHwe–w…Ý. 43 q•AÇ niÍL@ewyiwyiÇ ö«ìAk¯tH. niÍLiÇ ŒÄeŠÜiluM vliyvnAkN emÝeìÜiÇ avÀ niÍL@ew dAsnAk NM. 44niÍLiÇ ŒÄeŠÜiluM o•AmnAkA À Œ#hm…eìÜiÇ avÀ qlÂAv¯ewy…M awimyAkNM. 45a«EpAel m½xYpuÒÀ v•tH m·u™vrAÇ EsviŠe–wAnlÂ. p e• m½xYpuÒÀ v•tH m·u™ver EsviŠAnANH . aEnkMEper r•iŠA nAyi sV ÙM jIvitM nÇkAnANH.ÿ

(m˜A. 20+17-19; lUeŠA. 18+31-34)

Ey² orÓen suKe–w…ÏÝ

32

Ey²vuM œ“¯M ey±zElmiElÆ EpA ›kyAyi¯Ý. Ey²vAyi¯Ý sMGnA ykÀ. Ey²vieÀR zixYãAÄ atH-te– “u. av½ pi•Ael v• m·u™vÄ ByÝ. Ey² p×ìH ae–AsHtlãAery…M viLi c•H avErAw…mAÒM sMsAric•@. ey±zEl miÇ avenÚ sMBviÆem•H avÀ av ErAw… pR’u.33Ey² pR’u, þn—Å ey ±zElmiElÆ EpA›kyANH. m½xYpuÒ À mhApuErAhitãAÄÆM zAOimAÄÆ mAyi ŽløiŠe–w…M. m½xYpuÒen vDiŠ Nem•HmhApuErAhit¯M zAOimA¯M p Ry…M. avÄm½xYpuÒen jAtikÅÆ n Ç›M. 34avÄ aven prihsiÆky…M a veÀREmÇ «–…ky…M ec•@M. avÄ av en cA“ekAìH awiÆky…M vDiÆky…M ec•@M. pe•teÀR mrN˜i½EzxM m† •AM divsM avÀ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ yAEŠAbuM EyAh•A½M o¯ Œ½œlYM EcAdiÆÝ (m˜A. 20+20-28) 35

aE–AÅ esebdiy…ew puÒãArAy yAEŠAbuM EyAh•A½M Ey²vien smI pic•@. avÄ pR’u,þ•ErA, {ÍÅŠAyi cil«ecyH« trAÀ aEp•iŠe“.ÿ 36Ey ² EcAdic•@, þqÙA¹ niÍÅŠAyi {AÀ ecE•ìtH?ÿ 37esebdi puÒãAÄ pR

(m˜A. 20+29-34; lUeŠA. 18+35-43) 46

anÙrM avÄ eyrIEhAp“N ˜iElÆ vÝ. Ey²vuM zixYãA¯M m·En kM EpErAewA–M aviwM vi“uEpAvukyA yi¯Ý. bĘimAyi (timAyiy…ew puÒ À) qÝEprAy o¯ aÓÀ v}iyrikiÇ öriÆkyAyi¯Ý. ayAÅ o¯ yAcknA yi¯Ý. 47nseR˜iÇni•H Ey² v¯e• •H v}iyAÒŠAÄpR’H ayAÅ Ek“u. avÀ viLic•@œvAÀ «wÍi,þEy²Ev, dA vIdieÀR puÒA dyvAyi qE•Aw… k¯N kA“U.ÿ 48 aEnkM EpÄ aÓen zAsic•@. avÄ avEnAw… sMsAriŠ¯etÝ pR’u. p e• ayAÅœw…tÇ œw…tÇ viLic•@ œvi. þdAvIdieÀR puÒA, dyvAyi qE•Aw… k¯NkA“U.ÿ 49Ey² yAÒniĘi pR’u, þayAELAw… öviewvrAÀ pRy†.ÿ ati nAÇ avÄ aÓen viLic•@. avÄ pR ’u, þsEÙAxmAyiriÕ, q}uE•ÇÕ, Ey² nie• viLiÆÝ.ÿ 50aÓÀ cAwi ey}uE•·u. ayAÅ teÀR EmÇvOM aviewyi“H Ey²vieÀR aw…E˜Æ EpAyi. {AÀ sVIkriÆ• kxw H t sVIkriÆk þ{AÀ ›wiÆ• pAnpAÒ˜iÇniÝM ›wiŠNMÿ q•ÄØM.


mÄeŠAsH 10:51-11:26

970

51

Ey² aEyAELAw… EcAdic•@, þ{AÀ ninŠAyi qÙA¹ ecE•ìtH?ÿ aÓÀ pR’u, þ•ErA, qniÆ kA}Hc èApiŠNM.ÿ 52Ey² pR’u, þEpAœ, ni eÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜iyiri ÆÝ.ÿ aÓ½ kA}Hc tiric•@ ki“i. avÀ Ey²vieÀR mAÄ‹M piÚwÄÝ. Ey² ey†zElmiÇ o¯ rAjAvi enE–Ael èEvziÆÝ (m˜A. 21+1-11; lUeŠA. 19+28-40; EyAh. 12+12-19)

11

Ey²vuM zixYãA¯M ey±zElmiEl yHŠw…Ï. avÄ olIvumlkÅŠw… Ï™ Eb˜HPAg ebTAnY #AmÍeL smIpic•@. Ey² rìu zixYãAer aview cil« ec•Anyc•@. 2Ey² avErAw… pR ’u,þŒkA¹• #Am˜iElÆ EpAœ. ni ÍÅ aview èEvziÆEÛAÅ niÍÅÆ qtiÄvzÏ ek“iyiwe–“ o¯ k}utÆ “ieykANAM. ö«ver Œ¯M atieÀR pu R˜H sÉric•i“ilÂ. atien ek“}ic•H ö EÍA“u ekAìuvrik. 3 ŒerÜiluM ötien qÙi½ ekAìuEpA›Ý qÝ EcAdi c•AÇ ayAELAw…pRy…k ü•¯vinH öQ k}u tey ŒvzYm…ìH. tAmsiyAet avni tien tiriek t¯M.ýÿ 4 zixYãAÄ #Am˜iElÆ EpAyi. avi ew o¯vIwi½ m…ÛilAyi v}iyiÇ o¯ k }utÆ“iey ek“iyiriÆ•tvÄ kìu. zi xYãAÄ k}utey a}ic•@. 5 aview niÇÆ • cilÄ ö« kìu. avÄEcAdic•@, þq ÙA¹ niÍÅec•@•tH? qÙinA¹ ni ÍLI k}uteya}iÆ•tH?ÿ6 Ey² pWi–i c•Ÿ˜rM zixYãAÄ nÇki. avÄ k}ut ey ekAìuEpAkAÀ zixYãAer a½vdi c•@.7 zixYãAÄ k}utey Ey²vieÀR aw… ÏekAìuvÝ. zixYãAÄ tÍL@ewEmÇ vOÍÅ k}uty…ew puRÏviric•@. Ey ² k}ut–…RÏ kyRiö¯Ý.8 aEnkM Ep ÄtÍL@ew EmÇvOÍÅ Ey²vieÀR v}iyiÇ viric•@. cilÄ vylukLiÇni•H mrc•ilÂkÅ ev“i pAtyiÇ viric•@. 9 cilÄ Ey²vi½ m…eÛ nwÆkyAyi¯Ý. EveR cilÄ Ey²vi½ pi•Aely…M nwÆkyA yi¯Ý. qlÂAv¯M viLic•@ pR’u, þaven vA}HÏviÀ, ükĘAvieÀR nAm˜iÇ v¯• aven eedvM a½# hiŠe“!ý sÜIĘnÍÅ 118+25,26 10

n—…ew pitAvAy dAvIdieÀR rAjY e˜ eedvM a½#hiŠe“. Œ rAjYM vr vAyi, sVÄ‹ÐnAy eedve˜ vA}HÏ viÀ.ÿ 11 Ey² ey±zElmiElÆ èEvzic•H eed vAly˜iElÆ EpAyi. avÀ eedvAl y˜ilu™etlÂAM EnAŠi. pe• aE–AÅ te• EnrM eevkiyi¯Ý. Ey² p×ìu ae–AsHtlãAErAw…emA–M ebTAnYyi ElÆ EpAyi.

vizÆÝìAyi¯Ý. 13Ey² d†rÏniÝ ölkÅniR’ o¯ a˜imrM kìu. Ey² atinw…e˜˜i a˜i–}M ŸEìA qÝ priEzADic•@. q•AÇ ölalÂAet o¯ p}MEpAluM atiluìAyi¯•ilÂ. a˜i– }m…ìA›• kAlmAyi¯•il atH. 14ati nAÇ Ey² mrE˜Aw… pR’u þŒ¯M o¯ kAlÏM nieÀR p}M k}iyHÆkyilÂ.ÿ aveÀR zixYãAÄ a« Ek“u. Ey² eedvAly˜iElÆ EpA›Ý (m˜A. 21+12-17; lUeŠA. 19+45-48; EyAh. 2+13-22) 15

Ey² ey±zElmiElÆ EpAyi. avÀ eedvAly˜iElÆ èEvzic•@. aview ƒyviƒyÍÅ nw˜iyi¯•ver avÀ puR˜AŠi «wÍi. nANyM eekmARu• v¯ew EmzkÅ avÀ mRic•i“u. èAvukeL viÇÆ•v¯ew öri–iwÍL@M avÀ mRi c• i “u. 16eedvAly˜ilUew qeÙÜiluM ekAìuEpAkAÀ avÀ Œery…M a½vdi c•ilÂ. 17anÙrM avÀ aver pWi–ic•@. Ey² pR’u,þüqeÀR BvnM qlÂA rAjY ŠAÄÆM èAÄØnAlyM qÝ viLiŠe– w…Mý q•H ti¯ev}uÏkLiluìH. q•AÇ niÍÅ eedv˜ieÀR BvnM k™ãA¯ew oLi˜AvLmAÆÝ.ÿ 18 mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M ö« Ek“u. avÄ Ey²vien ekAl AÀ o¯ v}i ŒElAcic•@. avÄ Ey²vien By e–“i¯Ý. qeÙ•AÇ aveÀR ŸpEdzM ql A very…M atH - te–w…˜iyi¯Ý. 19 Œ rAÒiyiÇ Ey²vuM zixYãA¯M Œ ngrM vi“uEpAyi. Ey² vizVAs˜ieÀR zåi etLiyiÆÝ (m˜A. 21+20-22) 20

aw…˜ pulÄec• Ey² zixYãAErA ewAÏ nwÆkyAyi¯Ý. Ey² zpic• a˜imrM Ev¯m…tÇ tl–…ver ŸNÍi niÇÆ•tH avÄ kìu. 21peÒAsH oAÄÏ pR’u,þ•ErA, EnAÕ! ö•el nI Œ a˜imre˜ zpic•@. ö•tH ŸNÍiyiri ÆÝ.ÿ 22 Ey² pR’u,þeedv˜iÇ vizVsiÆ viÀ. 23{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. niÍLilAerÜiluM öQ mlEyAwH, üEpAyi kwliÇ ptiŠHý qÝ pR’AÇ, mnÈiÇ sMzymilÂAet niÍÅ pRy…•tH nwÆ em•H vizVsiÆÝevÜiÇ, eedvM niÍ ÅŠAyi a« ecyH« t¯M.ÿ 24 atinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. þèAÄØnyiÇ niÍÅÆEvì« EcAdi Æk. aveylÂAM niÍÅÆ lBic•@k}i ’u qÝ niÍÅ vizVsic•AÇ a« niÍÅÆ lBiÆM. 25èAÄØiÆEÛAÅ, ni ÍÅŠAErAewÜiluM vlÂviErADvuM Ÿeì ÜiÇ aetlÂAM epARuÆk. q•AÇ sVÄ‹ ÐnAy niÍL@ew pitAvH niÍÅ ecyHt pApÍL@M epARuÆM.ÿ 26*

a˜imrM nziÆemÝ Ey² pRy…Ý (m˜A. 21+18-19) 12

aw…˜ divsM Ey²vuM zixYãA¯M EbTAnY vi“uEpA›kyAyi¯Ý. av½

v A k Y M 2 6 cilpurAtn #IÆ pti–@kLiÇ 26AM vAkYM þniÍÅ (bµvcnM) •miŠAti¯ •AÇ, sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvuM niÍL@ew et·ukeL •miŠyiel•ýH kA¹Ýÿ


971 Ey²vieÀR aDikAre˜ ey¸d èmANimAÄ sMzyiÆÝ (m˜A. 21+23-27; lUeŠA. 20+1-8) 27

Ey²vuM zixYãA¯M vIìuM eyr†zEl miElÆ EpAyi. avÀ eedvAly˜iÇ nwÆkyAyi¯Ý. mhApuErAhit¯M zA OimA¯M m†–ãA¯M aveÀR aw…Ïv Ý.28avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þpR y†! öetlÂAM ec•AÀ nineŠÙDikArM? ŒrANH ninŠH öQ aDikArM t•tH?ÿ 29 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAewA¯ EcAdYM EcAdiŠAM. niÍÅ mRupwi pRy…k. aE–AÅ qÙDikAr˜iEãlANH {AÀ ö etlÂAM ec•@•etÝ pRyAM. 30EyAh•A À sHnAne–w…˜iyE–AÅ Œ sHnAnM eedv˜iÇniE•A m½xYniÇ niE•A v•tH?ÿ 31 Ey²vieÀR EcAdYM avÄ prsHprM cÄc•ecyH«,þEyAh•AeÀR sHnAnM eed v˜iÇni•AeNÝ n—ÅpR’AÇ Ey ²pRy…M,üq•AelÚekAìu niÍÅ EyA h•AniÇ vizVsic•ilÂ?ý 32q•AÇ a« m½xYriÇni•AeNÝ pR’AÇ ŒL@ kÅ nE—Aw…EkApiÆM.ÿ(öQ EntAŠÅŠH jnÍeL BymAyi¯Ý. EyAh•AÀ o¯ èvAcknAeNÝM jnM k¯tiyi¯Ý.) 33 EntAŠÅ pR’u, þŸ˜rM {ÍÅŠRi yilÂ.ÿEy² pR’u, þq•AÇ öetAeŠ ec•AÀ qÙDikArmANH qniÆ™tH q •H {A½M pRy…kyilÂ.ÿ eedvM teÀR puÒen ayyÆ H Ý (m˜A. 21+33-46; lUeŠA. 20+9-19)

12

Ey² aver kTkLilUew pWi–i ŠAÀ«wÍi. Ey²pR’u,þorAÅ o¯ m…ÙiriE˜A“M evc•@piwi–ic•@. ayAÅ EtA“˜i½¡·uM Evliek“i o¯ BAgÏ ›}i›˜i o¯ m…Ùiric•ÆM ŸR–ic•@. pi e• o¯ kAvÇ EgApurvuM pNi«. a yAÅ Œ EtA“M cilk]xiŠAÄÆpA“˜i½ ekAw…˜H o¯ yAÒpuRe–“u. 2pi•IwH viL evw…–…kAlmAyi. ayAÅ o¯ dAsen t eÀR m…ÙiriE˜A“˜iel oAhriŠAyi k] xiŠA¯ew aw…E˜Šyc•@. 3 pe• k]xi ŠAÄ B]tYen piwic•H mÄ”ic•H evRuM eekEyA ewayc•@. 4 pi•IwyAÅ me·A¯dAsen a yc•@. kÄxkÄ dAseÀR tlyHŠwic•@ av en apmAniÆky…M ecyH«. 5 m†•AmetA rAeLœwi ayAÅayc•@. k]xiŠAÄ öQ dAsen ekAlÂ@kyA¹ ecyHttH. aÍen ayAÅ aEnkM dAsãAer vIìuM ayc•@. avriÇ cilereyAeŠ kÄxkÄ mÄ”iÆ ky…M cilereyAeŠ ekAlÂ@ky…M ecyH«. 6 þayAÅŠH ayyHŠAnAyi orAÅ mAÒM avEzxic•@. atH ayAL@ew mknAyi¯ Ý. ayAÅ teÀR mken sHEnhic•i¯Ý. qÜiluM mken kÄxk¯ew aw…E˜Šy yHŠAÀ ayAÅ tI¯mAnic•@. avsAn e˜ ŒÅ. ayAÅ pR’u, üqeÀR puÒ en kÄxkÄ bµmAniÆM.ý 7 þpe• kÄxkÄ prsHprM pR’u, üötANH EtA“M Ÿwmy…ewpuÒÀ. öQ k]xiyi w˜inH övnA¹ avkAzi. öven n—Å ekAlÂ@k. q•AÇ ŸwmÐAvkAzM n—…Ew

mÄeŠAsH 11:27-12:20

tA›M.ý 8k]xiŠAÄ Ÿwmy…ew puÒen ekA•H EtA“˜i½ puRE˜eŠRi’u. 9 þaE–AÅ m…ÙiriE˜A“˜ieÀR Ÿwm q Úec•@M? ayAÅ ec•H qlÂA k]xiŠAer y…M ekAlÂ@M. q•i“H EtA“M m·u kÄxkÄÆ nÇ›M.10ti¯ev}u˜H vAyic•i“iElÂ? üpNiŠAÄ t™iŠL’ klÂ@te• m†l ŠlÂAyi. 11 kĘAvi« ecyH« a« nm…ŠtH-t vuM.ýÿ sÜIĘnÍÅ 118+22-23 12

Ey² pR’ kT ey¸dèmANimAÄ Ek“u. öQ kT aver §ìiyAeN•H avÄŠRiyAmAyi¯Ý. atinAlvÄ Ey² vien bÓnsHTnAŠA½™ v}i ŒElA cic•@. pe• ŒL@keL avÄÆ BymAyi¯ Ý. atinAlvÄ Ey²vien vi“uEpAyi.

ey¸dèmANimAÄ Ey²vien ›w…ŠAÀ æmiÆÝ (m˜A. 22+15-22; lUeŠA. 20+20-26) 13

pi•IwH ey¸dèmANimAÄ ŽtA½M p rIzery…M, ehErAdYery…M ayc•@. avÄ aveÀR sMsAr˜iÇ aven ›w…ŠAnA #hic•@. 14prIz¯M ehErAdY¯M Ey²vin w…e˜˜i EcAdic•@, þ•ErA, nI o¯ vizV sHtnAeNÝ {ÍÅŠRiyAM. nie•–·i m·u™vÄ qÚ vicAriÆM qÝ ninÆ ŒzÜy…milÂ. qlÂAv¯M ninÆ o¯EpAel yANH. eedv˜ieÀR v}iey–·iy…™ s tYM nI pWi–iÆÝ. {ÍELAw… pRy…k. eeksÄÆ krM ekAw…Æ•« zriyAENA? EvENA EvìEyA qÝ pRy…k. {ÍÅ a« ekAw…ŠENA EvìEyA?ÿ 15 q•AÇ övÄ te• ›w…ŠAnA¹ æmi Æ•et•H Ey² mnÈilAŠi. avÀ pR ’u.þqÙA¹ niÍeLe• qeÀR vAÆ kLiÇ ›w…ŠAÀ æmiÆ•tH? o¯ ev™inA NyM ekAìuv±. {AÀ a«EnAŠe“.ÿ 16 avÄ o¯ ev™inANyM av½ ekAw… Ï. avÀEcAdic•@, þŒ¯ew ciÒmANI nANy˜iÇ Ÿ™tH? Œ¯ewEprANitilu ™tH?ÿ avÄ mRupwi pR’u, þeeks¯Ew tH.ÿ17Ey² avErAw… pR’u, þeeksÄÆ ™« eeksÄÆ ekAw…E˜Õ. eedv˜i ½™tH eedv˜i½M.ÿ Ey²vieÀR vAÆ kÅ aver atH-te–w…˜i. sd†kYÄ Ey²vien ›w…ŠAÀ æmiÆÝ (m˜A. 22+23-33; lUeŠA. 20+27-40) 18

anÙrM ŽtA½M sd†kYÄaven kA NAÀ q˜i. (Œ¯M mrN˜iÇni•H ŸyiÄ e˜}uE•ÇŠil qÝ vizVsic•i¯•v rANvÄ). avÄ Ey²viEnAw… o¯ EcAdYM EcAdic•@. 19þ•ErA, vivAhit½M ›“ikLi lÂA˜v½M Œy orAÅ mric•AÇ aveÀR viDvyAy OIey aveÀR sEhAdr À vivAhM ec•Nem•H EmAez q}utiyi riÆÝ. q•i“H ayAÅ avLiÇ sEhAd r½Evìi sÙAnÍeL jni–iÆky…M EvNM. 20oriw˜H Ž}H sEhAdrãA¯ìAyi ¯Ý.m†˜yAÅ vivAhM k}iec•ÜiluM mri


mÄeŠAsH 12:21-13:2

972 21

c•@. ayAÅŠH mŠLilÂAyi¯Ý. rìAmÀ viDvyAyOIey vivAhM k}ic•@. av ½M mŠL@ìAkAet mric•@. m†•Am½M ö« te•sMBvic•@. 22qlÂA sEhAdrãA¯M ö veL vivAhM ec•@ky…M mriÆky…M ec yH«. ŒÄÆM avLiÇ ›“ikL@ìAyilÂ. ow…viÇ Œ OIy…M mric•@. 23Ž}u sEhAd rãA¯M aveL vivAhM k}ic•ElÂA qÜiÇ avÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ• smy˜H a vrilA¯ew BArYyAyiriÆM avÅ?ÿ 24 Ey² pR’u, þqÚekAìA¹ niÍ ÅÆ et·up·iytH? ti¯ev}uÏkLiÇ pR y…•tH qÙAeN•H aRiyA’i“ElÂ? a elÂÜiÇ eedvIkzåiey–·i niÍÅŠRi yA’i“ElÂ? 25mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•Ç ÆEÛAÅ avÄ vivAhitrA›•ilÂ. a vÄ prsHprM vivAhM k}iÆ•ilÂ. qlÂA v¯M sVÄ‹˜iel d†tãAerE–AelyANH. 26 mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆem• stY e˜–·i, k˜ieyriy…• m…Å–wÄ–ien ÆRic•@ EmAez q}utiy öw˜H eedvM pRy…Ý. ü{AÀ aéAhAmieÀR eedvvuM yisHhAŠieÀR eedvvuM yAEŠAbieÀR eedvvumA›Ý.*27tAÀ av¯ew eedvmA eN•H eedvM pRe’ÜiÇ avÀ mric• ŒL@kL@ew eedvmlÂ. eedvM jIvic•iriÆ •v¯Ew« mAÒmANH. sd†kYrAy niÍÅ Æ et·up·iyiriÆÝ.ÿ

èDAn kln ø Žt?H (m˜A. 22+34-40; lUeŠA. 10+25-28) 28

zAOimArielArAÅ Ey²vien smI pic•@. sd†kYErAwH avÀ tÄŠiÆ•t yAÅ Ek“i¯Ý. Ey² avErAw… BMgiyAyi Ÿ˜rM pRy…•tyAÅ kìu. ayAÅ Ey² viEnAw… EcAdic•@; þŽ« klønyAEN·vuM èDAnM?ÿ 29 Ey²pR’u, þŽ·vuM èDAnkløn ö tANH+ üyi AEyEl æÖiÕ, n—†ew eed vmA›• kĘAvA›Ý Žk kĘAvH. 30 kĘAvAy eedve˜ niÍÅ sHEnhi Æk. niÍL@ewm…}uvÀ XdyMekAìuM Œ ´AvuekAìuM mnSekAìuM zåiekA ìuM aven sHEnhiÆk.ý31rìAme˜ è DAnkløn ötANH. üniÍÅ niÍeL˜e• q•EpAel m·u™very…M sHEnhiÆk.ý* övrìumANH Ž·vuM èDAn klønkÅ.ÿ 32 ayAÅ pR’u, þaetA¯ nl mRupwi yA¹ •ErA. nI pR’« zriyANH. eed vmANH ŽkkĘAvH. EveR o¯ eedvvu milÂ. 33ŽetArAL@M pUÄÌXdyE˜Aewy…M pUÄÌmnEÈAewy…M, qlÂA k¯E˜Aewy…M eedve˜ sHEnhiŠNM. te•E–Ael t eÀRayÇŠAreny…M sHEnhiŠNM. EhA myAgmwŠm…™ qlÂA yAgÍeLŠAÅ è DAnmANitH.ÿ 34 viEvkE˜Aew mRupwi pR’ ayA ELAwH Ey² pR’u, þnI eedvrAjYE˜AwH aw…˜iriÆÝ.ÿ ati½EzxM Ey²vi EnAeweÙÜiluM EcAdYM EcAdiŠAÀ Œ¯M eeDrYe–“ilÂ. þ{AÀ ... eedvvumA›Ýÿ ŸÖrNi puR. 3+6. þniÍÅ ... sE H nhiÆkÿ ŸÖrNi ElvY. 19+18.

ƒis« H dAvIdieÀR puÒEnA dAvIdieÀR kĘAEvA? (m˜A. 22+41-46; lUeŠA. 20+41-44) 35

Ey² eedvAly˜iÇ ŸpEdziÆk yAyi¯Ý. avÀ EcAdic•@, zAOimAÄ eŠÍen ƒisH« dAvIdieÀR puÒnAeN Ý pRyAÀ k}iy…M? 36pri²ÖA´AvieÀR èEcAdn˜AÇ dAvId…te• öÍen pR ’i“uìH+ üqeÀR kĘAviEnAwH kĘAvH a¯Li ec•yH«+ ü{AÀ nieÀR zÒuŠeL nieÀR niy×N˜ilAÆMver qeÀR vlÏ vz˜iriÆk.ý sÜIĘnÍÅ 110+1 37

dAvId… te• ƒisH«vien, ükĘAvH qÝ viLiÆÝ. pie•Íen ƒisH« dAvIdieÀR puÒnA›M?ÿ Ey²vien ævi c•verlÂAM sÚxHwrAyi. Ey² zAOimAer vimÄziÆÝ (m˜A. 23+1-36; lUeŠA. 20+45-47) 38

avÀ ŸpEdzM «wÄÝ. avÀ pR ’u,þzAOimAer sU•iÆk. avÄ è DAnemÝ EtA•i–iÆ• vOvuM Dri c•H nwŠAnA#hiÆÝ. cÙÐl˜H a vÄ aBivAdnÍÅ ki“AnA#hiÆÝ. 39 ey¸d–™iyiÇ èDAn öri–iwÍÅ avÄ Œ#hiÆÝ. œwAet a˜A}˜inH èDAn öri–iwM avÄ kAM•iÆÝ. 40vi DvkL@ew BvnÍÅ ctivilUew sVÙmA ÆÝ. q•i“view nlÂvÄ cm’H èAÄ Øn nwÏÝ. eedvM aver kWinmAyi zi•iÆM.ÿ o¯ viDv dAn˜ieÀR aÄØM vYåmAÆÝ (lUeŠA. 21+1-4) 41

ŒL@kÅ v}ipAw… sADnÍÅ niE• pic•i¯• vÉikyHŠw…˜H Ey² ö¯Ý. avÄ vÉikyiÇ pNmiw…•tvÀ æÖi c•@. vLer ŽeR DnikÄ DArALM pNM nÇki. 42anÙrM o¯ driáviDv v•H vLer ecRiy rìu ecÛunANyÍLi“u. aetA¯ cilÂiŠAzieÀR aÒy…M EpAlumi lÂAyi¯Ý. 43 Ey² teÀR zixYãAerviLic•@. avÀ pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. öQ pAve–“ viDv rìu ecRiy ecÛu nANyÍÅ mAÒEm tÝZ. pe• avÅ qlÂAv¯M t•tilumDikM tÝ. 44qlÂAv ¯M tÍÅŠAvEt nÇkiy…Z. pe• ö vÅ tniÆ™etlÂAM tÝ. teÀR ŸpjI vn˜i½™etlÂAM avÅ t•iriÆÝ.ÿ eedvAly vinAznM (m˜A. 24+1-44; lUeŠA. 21+5-33)

13

Ey² eedvAlyM vi“uEpA›kyA yi¯Ý. aveÀR zixYãArielArAÅ pR’u, þEnAÕ, •ErA! vliy klÂ…kÅ ekAìH pw…ÏyĘiy öQ eedvAly ek“iwM mEnAhrmAyiriÆÝ!ÿ 2Ey² pR ’u,þöQ vliy qw…–…kÅ nI kA¹•i ElÂ? öveylÂAM nzi–iŠe–w…M. qlÂA klÂ@ kL@M nile˜Riye–w…M. o¯ klÂ@M me·A•i eÀREmÇ öriÆkyilÂ.ÿ


973 3

pi•IwH Ey² olIvumlkLielAriw˜H öriÆkyAyi¯Ý. peÒAsH, yAEŠAbH, EyAh•AÀ, ae×yAsH q•ivÄ mAÒEm avenAewA–m…ìAyi¯ÝZ. avÄeŠ lÂAM eedvAlyM kANAmAyi¯Ý. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, 4þpRy†, qE–A}A NH öQkArYÍeLlÂAM sMBviÆk? aÍen eylÂAM sMBviŠAÀ EpA›•tieÀR aw yALemÙAyiriÆM?ÿ 5 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þsU•i c• i riÆk. niÍeL vifH F ikLAŠAÀ Œery…M a½vdiŠ¯tH. 6 pl¯M qeÀR nAm˜iÇ v¯M. avÄ pRy…M, ü{AnAN vÀ.ý avÄ plery…M vifHFikLAÆM. 7 niÍÅ y…ÖÍeL–·iy…M atien–·iy… ™ kiMvdÙikL@M EkÅÆM. pE• ByŠ ¯tH. öetlÂAM sMBviEŠì«ìH. 8rAjYÍÅ rAjYÍELAwH y…ÖM ec•@M. jnt jntEyA w…y…ÖM ec•@M. plyiwÏM ®kÛÍL@ ìA›M. B•Y•AmvuM ŸìA›M. öetlÂAM putiyqEÙA o•ieÀR Ep·uEnAvANH. 9 þniÍÅ jAg±grAyiriÕ. avÄ niÍ eL bÓic•H nYAyADipÄŠH Žløic•@ ekAw… ÆM. avÄ niÍeL av¯ew ey¸d–™i kLili“H mÄ”iÆM. nAw…vA}ikL@ewy…M rAjA ŠãA¯ewy…M m…ÛiÇ niÍÅÆ niÇEŠ ìiv¯M. qe•–·i niÍÅ avErAw… pR y…M. qeÙ•AÇ niÍÅ qeÀR zixYãA rAyi.10öetlÂAM sMBviÆM m…ÛH suviEz xM qlÂA rAjYÍLiluM ècri–iŠe–w…M. 11 niÍÅ bÓiŠe–“H viDiŠe–E“ŠAM. pE• niÍLE–AÅ pREyìtienec•AlÂi vYA›le–Ewì. Œ smyM qÙA¹ pR EyìetÝ eedvM niÍÅÆ pR’ut¯M. kArNM yTAÄؘiÇ niÍLl sMsAri Æ•tH. pri²ÖA´AvH te•yANtH. 12s EhAdrÀ sEhAdr½ Ener tiriy…ky…M aven ekAlyHÆ ekAw…Æky…M ec•@M. pitAŠãAÄ tÍL@ew mŠÅeŠtirAyi ti riy…ky…M aver ekAlyHÆ ekAw…Æk y…M ec•@M. mŠÅ mAtApitAŠÅeŠtier EpArAwi aver qÍen vDiŠAemÝ ciÙiÆM.13qe• piÚwÄ•tinAÇ qlÂA v¯M niÍeL evRuÆM. pe• avsAnM vershic•@ niÇÆ•vÀ r•iŠe–w…M. 14 þ³nYmAÆ• mHELcHCt niÇŠ¯tA˜ Ðl˜H niÇÆ•tH niÍÅ kA¹M (vAyi Æ•vÀ mnÈilAŠieŠA™e“). þŒ sm yM ey¸dYyiÇ vsiÆ•vÄ mlkLiEl EŠAwiE–Ake“.15o•i½M Evìi kAÏ ni ÝsmyM kLyAet avÄ oAw…M. pur–…R Ï niÇÆ•vÀ EpAluM öRÍiv•H sA mAnÍÅ qw…ŠAÀ niÇŠAet d†rE˜ŠH oAwiE–AkNM 16vyliÇ Evlec•@•vÀ teÀR EmlÜieyw…ŠAÀ EpAluM emneŠ w¯tH. 17Œ smyM gÄBiNikÅÆM a—y… ew pAÇ ›wiÆ• ekAc•@›’uÍÅ Ÿ™ OIkÅÆM kxHwM. 18ö« t¹–… kAlÏ sMBviŠAtiriÆvAnAyi èAÄØiÆ viÀ. 19qeÙE•A? Œ divsÍÅ èzHn ÍÅ niR’tAyiriÆM. eedvM ElAkM s]xHwic•«m…tÇ öE•ALM ŸìAyi“ilÂA˜ viDM d…ritÍLÝìA›M. öÒy…M EmAze– “tH öniy…M ŸìA›ky…milÂ. 20Œ divsÍ

mÄeŠAsH 13:3-37

L@ew qÌM vLer ›RyHÆvAÀ eedvM tI¯mAnic•@. alÂAyi¯e•ÜiÇ o¯ m½ xY½M avEzxiÆkyilÂ. pE• tAÀ èEtYkM tire’w…˜ver vicAric•H Œ divsÍÅ avÀ ¡¯ÆM. 21Œ smyM cilÄ niÍELAw…pRy…M, üƒisH« öview y…ìH. ýaelÂÜiÇ, üavÀ aviewy…ìH.ý qÝ pRy…M. pe• aver vizVsiŠ ¯tH. 22k™ƒisH«ŠL@M k™èvAckãA ¯M v•H vliykArYÍL@M vIrY èv]˜ik L@M ec•@M. eedvM tire’w…˜v¯ew m…ÛilANvÄ ö« kANiÆk. p·@emÜiÇ eedv˜ieÀR ŒL@keL vifHFikLAŠA ½™ æmmAyANH avri« ec•@k. 23ati nAÇ sU•ic•iriÆk. {AÀ niÍÅŠiti en–·ieyl A M m…Àœ“i pR’ut•iri ÆÝ. 24 þöQ d…rÙÍÅÆEzxM, üsUrYÀ ö¯ ì…EpA›M, cÑÀ èkAziŠyilÂ. 25 n•ÒÍÅ ŒkAzÏniÝ vI}uM, Œ kAzÏ™ qlÂA˜i½M mA·M sMBviÆM.ý eyz•AvH 13+10,; 34+4 26

þaE–AÅ m½xYpuÒÀ vÄÖic• k¯ E˜Aw…M ètApE˜Aw…M EmGÍLiÇ v¯ •«kA¹M. 27m½xYpuÒÀ d†tãAer ®mi Æ ¡·uM ayyHÆM. ElAk˜ieÀR qlÂA BAgÍLiÇniÝM öQ d†tãAÄ avÀ tir e’w…˜ver o¯mic•@ œ“uM. 28 þa˜imrM ne— o¯ pAWM pWi–iÆÝ. a˜imr˜ieÀR tìukÅ m]d…vAyi, puti y ölkÅ m…LyHÆEÛAÅ EvnÇ vrvA ey•H nAM aRiy…Ý. 29öèkArM te•, öetl A M sMBviÆ•« kA¹EÛAÅ avÀ vrA½™smymAey•H niÍÅ Dri c•@ekA_k. 30{AÀ niÍELAw… stYM pR y…Ý. ö•e˜ tlm…RŠAÄ jIvic•irieŠ ˜e• öetAeŠ sMBviÆM. 31ElAkM m…}u v½M ®miy…M ŒkAzvuM nzi–iŠe–w…M. q•AÇ qeÀR vcnÍÅ mAÒM nziŠilÂ. 32 þŒ divse˜–·iy…M mNiÕRien– ·iy…M pRy…vAnAÄÆM sAÖYmlÂ. sVÄ‹ ˜iel d†tãAÄEŠA puÒEnA Œ divsM qE–A}AeNÝ pRyAÀ k}iyilÂ. pitA vi½mAÒM atRiyAM. 33 æÖic•iriÆk, qE–A}uM t•ARAyiri Æk. Œ smyM qE–A}AeNÝ niÍÅŠ RiyilÂ. 34vIw…Ep•ic•@ yAÒyHÆ EpA› • m½xYenE–AelyANtH. ayAÅ vIwH dAsãAer ŽløiÆM. oAErA dAsEny…M oAErA èEtYkEjAli ŽløiÆM. orAELAwH kAvÇŠArnA›vA½M kløiÆÝ. oAErA¯ ˜ÄÆM oAErA etA}iÇ. atinAÇ jA# tyAyiriÆk. ötH {AniE–AÅ niÍ ELAw… pRy…•«EpAel te•yANH. 35a tinAÇ niÍeLE–A}uM jA#tEyAew öri Æk. vI“uwmÐÀ qE–A}A¹ mwÍivri keyÝ niÍÅŠRiyilÂ. ayAÅ cil E–AÅ Ÿc•k}i’H vrAM, pAtirAÒiyiÇ vrAM, pulÄkAlÏte•yAvAM. ael ÜiÇ sUrYÀ ŸdiÆ• EnrÏmAvAM. 36a yAÅ epe“•AyiriÆM vrik. niÍÅ qE–A}uM t•ARAyiriÆk. niÍÅ ŸRÍu •tAyi ayAÅ kAN¯tH. 37{AÀ niÍ


mÄeŠAsH 14:1-26

974 epshA B•NM

ELAwH qÚpRy…ÝEvA {AÀ aetlÂAv ErAw…M pRy…Ý, üjA#tyAyiriÆk!ýÿ Ey²vien ekAlAÂ À ey¸dèmA NimAÄ pripAwiyiw…Ý (m˜A. 26+1-5; lUeŠA. 22+1-2; EyAh. 11+45-53)

14

epshyHÆM puLi–ilÂA˜ a–˜i eÀR ep¯nALi½M öni rìu divs Emy…Z. mhApuErAhitãA¯M zAOimA ¯M Ey²vien ctic•@bÓiŠAÀ o¯ v}i ŒElAciÆkyAyi¯Ý. q•i“H avÄŠH aven vDiŠNM. 2 avÄ pR’u, þpE• ep¯•AÅ divsÍLiÇ a«pAwilÂ. jn ÍÅ ErAxA›lrA›M. a« klApM ŸìA ÆM.ÿ o¯ OI viEzxe–“ cil« ec•@Ý (m˜A. 26+6-13; EyAh. 12+1-8) 3

Ey² EbTAnYyilAyi¯Ý. aview avÀ ziEmAÀ q•›xHWErAgiEyAewA–M ayAL@ew vI“iÇ ŒhArM k}iÆkyAyi¯ Ý. avÀ aviewyAyiriÆEÛAÅ o¯ OI aven smIpic•@. avL@ew eekyi Ç vLervilEyRiy sugÓeetlM niRc• ev¿kÇBrNiy…ìAyi¯Ý. ²ÖmAy nA Ä”IniÇni•H ŸìAŠiytAyi¯Ý Œ eetlM. avÅ BrNi«R•H eetlM Ey² vieÀR tlyiÇo}ic•@.4zixYãAriÇ cilÄ a«kìu. avÄ nIrsE˜Aew prsHprM pR’u,þqÙinH öQ eetlM avÅ pA}A Ši? 5o¯ vÄxe˜ aÖAn˜ieÀR vil y…ìtinH. a« vi·H Œ pNM pAvÍÅÆ ekAw…ŠAmAyi¯Ý.ÿ avÄ Œ OIey zåmAyi vimÄzic•@. 6 Ey² pR’u,þaveL evRuetviw†, ni ÍeLÙinANveL vixmi–iÆ•tH . avÅ qniŠAeyA¯ nl kArYmANH ec yHttH. 7 driáÄ qE–A}uM niÍELAewA–M ŸìA›M. niÍÅeŠE–AÅ EvNemÜiluM aver shAyiŠAM. pE• niÍÅeŠ e• qE–A}uM ki“ieyÝ vrilÂ. 8 öQ OI yAke“ qniŠAyi aveLeŠAìu ec•A vu•Et ecyH«Z. avÅ qeÀREmÇ sugÓM pUzi. qeÀR zvsMsHkAr˜i ½™ t•AeRw…–inAyi“ANH avLi« ec yHttH. 9 {AÀ niÍELAw… stYmAy…M pRy… Ý. suviEzxM ElAkM m…}uv½M ècri–i Še–w…kv}i jnÍÅ aveL oAÄ—iÆM. avieweylÂAM öQ OIy…ew èv]˜iy…M èsHtAviŠe–w…M.ÿ Ey²vieÀR zÒ@ŠeL shAyiŠAem•H y†dA s—tiÆÝ (m˜A. 26+14-16; lUeŠA. 22+3-6) 10

aE–AÅ p×ìH ae–AsH t lãAri elArAÅ mhApuErAhit¯mAyi sMsAri ŠAÀEpAyi. a« öQsHkErYA˜AvAy y† dA Œyi¯Ý. ayAÅ Ey²vien avÄÆ o·ieŠAw…ŠAnA¹ EpAytH. 11mhApuErA hitÄ ötiÇ atIv sÚxHwrAyi. avÄ y†dAyHÆètiPlM vAgHdAnM ecyH«. a tinAÇ y†dA Ey²vien o·ieŠAw…ŠAÀ p·iy Ž·vuM nl avsrM pAĘi¯Ý.

(m˜A. 26+17-25; lUeŠA. 22+7-14, 21-23; EyAh. 13+21-30) 12

a•H puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯ nALieÀR o•AM divsmAyi¯Ý. epsh ›’Awien ey¸dÄ yAgmÄ–iÆ• di vsvumAyi¯Ý atH. zixYãAÄ Ey²vi en smIpic•@ pR’u,þ{ÍÅ EpAyi ninŠAyi epshAB•NM o¯Še“. qvi ewyA¹ {ÍeLA¯EŠìtH?ÿ 13 Ey² teÀR zixYãAriÇ rìu Eper ngr˜iElŠyc•@. Ey² avErAw… pR ’u,þngr˜iElÆ EpAœ. aview o¯ ›wMev™M ¡mÝ ekAìH niÇÆ• orAeL kANAM. ayAÅ niÍeL smIpiÆM. ayA eL piÚw¯k.14ayAÅ o¯ vI“iElÆ ky RuM. vI“uwmEyAwH niÍÅ öÍen pRyNM. üav½M zixYãAÄÆM epshAB•iŠA ½™ m…RiŽtAeNÝ •¯ EcAdiÆÝý 15 ayAÅ m…kLile˜ nilyiÇ o¯Ši vc• vliy o¯m…Ri kA“i˜¯M. aview nm…ŠA yi ŒhArM o¯Æk.ÿ 16 zixYãAÄ ngr˜iElÆ EpAyi. Ey² pR’«EpAeleylÂAM sMBvic•@. zixY ãAÄ epshA t•ARAŠi. 17 eev›E•rM avÀ p×ìuzixYãA ErAw…emA˜H Œ vI“iElÆEpAyi. 18B• NM k}ic•@ekAìiriEŠ Ey² pR’u,þs tYmAyi {AÀ niÍELAw… pRy…Ý niÍLi elArAÅ qe• o·ieŠAw…ÆM. qE•AewA ˜H B•NM k}iÆ• orAÅ.ÿ 19 zixYãAÄÆ sÜwmAyi. oAErA¯˜¯M Ey²viEnAwH EcAdic•@; þa« {AnAENA? tIÄc•yAy…M a« {AnlÂ.ÿ 20 Ey² pR’u, þniÍÅ p×ìu Epri elArALAyiriÆM. qE•AewA–M öQ pAÒ ˜iÇ a–M m…Æ•vÀ. 21m½xYpuÒÀ mriŠAÀ EpA›kyANH. ti¯ev}u˜iÇ a Íen sMBviÆem•H pRy…ÝìH. pe• m½xYpuÒen o·ieŠAw…Æ•v½ d…ritM. aven sMbÓic•iwE˜ALM Œ m½xYÀ jniŠAtiriÆ•tAyi¯Ý nlÂtH.ÿ kĘAvieÀR a˜A}M (m˜A. 26+26-30; lUeŠA. 22+15-20; 1ekAri. 11+23-25) 22

avÄ B•ic•@ekAìiriŠEv, Ey² › Rc•H a–emw…Ï. avÀ a–M t•tinH eedvE˜Aw… n•ipR’H a«vItic•H zi xYãAÄÆ nÇki. Ey²pR’u, þötA, öQ a–M B•ic•@ekAZ. öeteÀR zrI rmANH.ÿ 23 q•i“H Ey² o¯ pAnpAÒM vIe’ w…Ï. eedv˜i½ n•i pR’H a«M zi xYãAÄÆ nÇki. qlÂA zixYãA¯M Œ pAnpAÒ˜iÇniÝ ›wic•@. 24 Ey² pR’u,þöQ vI’H qeÀR rå mANH. atH aEnkÄÆEvìi o}iÆ•« mANH. putiyniymM öEtAew «wÍuÝ. 25 {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. eed vrAjY˜iÇ ötH putiytAyi ›wiÆM ver {AÀ öni vI’u ›wiŠilÂ.ÿ 26 zixYãAerlÂAv¯M EcÄ•H o¯ sHEtAÒ gItM pAwi. anÙrM avÄ olIvumlyi ElÆ EpAyi.


975 Ey²vieÀR zixYãAÄ aven vi“uEpA›M (m˜A. 26+31-35; lUeŠA. 22+31-34; EyAh. 13+36-38) 27

aE–AÅ Ey² zixYãAErAw… pR’u, þniÍeLlÂAvÄÆM vizVAsM nxHwe–w…M. ti¯ev}u˜iÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, üöwyen {AÀ ekAlÂ@M, Œ“iÀp·M ci •ic•itRiE–A›M.ý esKrYAvH 13+7

mÄeŠAsH 14:27-58

Íuky…M viæmiÆky…M ec•@kyAENA? mti, m½xYpuÒÀ pApikL@ew eekyiÇ ŽløiŠe–wAÀ smymAyi. 42q}uE•ÇŠ! nm…ÆEpAkAM. ötA qe• o·ieŠAw…ŠAÀ EpA›•vÀ q˜iyiriÆÝ.ÿ Ey² bÓiŠe–w…Ý (m˜A. 26+47-56; lUeŠA. 22+47-53; EyAh. 18+3-12) 43

28

pe• qeÀR mrNEzxM {AÀ mrN ˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM q•i“H {AÀ glIlyiElÆ EpA›M. niÍeLÏM m…EÛ {Anview qÏM.ÿ 29peÒAsH pR ’u,þme·lÂA zixYãAÄÆM vizVAsM n xHwe–wAM. pe• qnieŠAriŠluM a« nxHwe–wilÂ.ÿ 30 Ey² pR’u, þ{AÀ niE•Aw… stYmA yi pRyAM. öÝrAÒi nI qe• t™i–R y…M.EkA}i rìu tvNœ›M m…ÛH nIeye• m†Ý èAvzYM t™i–Ry…M.ÿ 31 pe• peÒAsH zåiyAyi pR’u, þ{AenAriŠluM nie• t™i–RkyilÂ. ni E•AewA–M mriŠA½M {AÀ t•ARANH.ÿ qlÂA zixYãA¯M ö« te• pR’u. Ey² tniey èAÄØiÆÝ (m˜A. 26+36-46; lUeŠA. 22+39-46) 32

Ey²vuM zixYãA¯M eg˜HEzmn q• ÐlE˜Æ EpAyi. avÀ zixYãAErAw… pR’u, þ{AÀ èAÄØiÆEÛAÅ öview yiriÆk.ÿ33Ey² peÒAsiEnAw…M yAEŠA biEnAw…M EyAh•AEnAw…M tE•AewA–M vrAÀ pR’u. avÀ vLer vixAdiŠA ½M, vixÌnAkA½M «wÍi. 34avÄ m†Ý EpErAw…mAyi Ey² pR’u, þqeÀR Œ´AvH EvdnekAìH niRy…Ý. d…+KM ekA eìeÀR XdyMepA“uÝ. öview ŸNÄÝ kA˜iriÕ.ÿ 35 Ey² avriÇ ni•løM akElÆ EpA yi. avÀ tRyiÇ vI¹ èAÄØic•@. k}iy…emÜiÇ öQ smyM t•iÇni•H ak ÝEpAkNEmey•H. 36avÀ èAÄØic•@, þab•A, pitAEv, ninŠH qÚM sAÖYmA NH. kxHwty…ew öQ pAnpAÒM q•iÇ niÝM qw…EŠNEm. pe• qeÀR öxHw ml nieÀR öxHwM nwŠe“.ÿ 37 anÙrM Ey² zixYãA¯ewyw…E˜ ÆEpAyi. avÄ ŸRÍu•tvÀ kìu. a vÀ peÒAsiEnAw… pR’u, þziEmAen, nIeyÙA¹RÍu•tH? nineŠE•AewA–M o¯ mNiÕÄ EpAluM ŸRÍAtiriŠAÀ k}i ’iElÂ?38èElABiŠe–wAtiriŠAÀ ŸNÄ •i¯Ý èAÄØiÆk. zriyAy« ec •AÀ Œ´AvH Œ#hiÆÝ. q•AÇ zrI rmAke“ d…Äb•lvuM.ÿ 39 Ey² vIìuM d†ErÆmARi aEt èAÄØ n nw˜i.40avÀ zixYãA¯ewyw…E˜Æ mwÍiey˜i. vIìuM avÄ ŸRÍu•tH Ey ²kìu. av¯ew kÎkÅ vLer •INi c•i¯Ý. Ey²viEnAw… qÚ pRyNem•H avÄŠRiyilÂAyi¯Ý. 41 m†•AM tvN èAÄØic•EzxM Ey² zixYãA¯ewyw…E˜Æ mwÍivÝ. avÀ avErAw… pR’u,þniÍÅ öE–A}uM ŸR

avÄ sMsAric•@ekAìiriŠEv y†dA aviewey˜i. p×ìu zixYãArielA rALAyi¯Ý ayAÅ. ayAELAewA–M aEn kM Ep¯ìAyi¯Ý. mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M ayc• tANver. yUdAEyAewA–M v• avÄ vA L@M vwiy…M qw…˜i¯Ý. 44 Ey²vien o·ieŠAw…Æ•tinH y†dA avÄŠH orwyALM nÇkiyi¯Ý. avÀ pR’u,þ{AÀ ¡MbiÆ•vnANH Ey². aven bÓic•H BámAyi ekAìuEpAvu k.ÿ 45y†dAEy²vieÀRaw…e˜˜ipR’, þ•ErA,ÿ anÙrM y…dA Ey²vien ¡Mbi c•@. 46aE–AÅ avÄ Ey²vien piwi œwi bÓic•@.47Ey²vi½ ¡·uM ni•i ¯• zixYãArielArAÅ vAÅ vlic•Uri. avÀ mhApuErAhiteÀR dAsen ev“i kAtRuÏ kLy…ky…M ecyH«. 48 Ey² pR’u, þo¯ ›·vALiey q• EpAelvAL@M vwiy…mAyi“AENA qe• pi wiŠAÀ v•tH? 49qÝM {Aniview eedvA ly˜iÇ niÍL@ew öwyiÇ ŸpEdziÆ ÝìAyi¯•ElÂA. niÍeLe• piwic•ilÂ. pe• ti¯ev}uÏkLilu™« EpAel eyAeŠ sMBviŠe“.ÿ 50aE–AÅ zixYãA erlÂAM aven ŸEp•ic•H oAwiE–Ayi. 51 o¯ y…vAvH Ey²vien a½gmiÆÝ ìAyi¯Ý. ayAÅ o¯linÀ put–… mAÒM Dric•i¯Ý. avÄ aveny…Mpiwic•@. 52a E–AÅ avÀ put–… vliec•Ri’H ngHn nAyi oAwiE–Ayi. Ey² ey¸dèmANimA¯ew m…ÛiÇ (m˜A. 26+57-68; lUeŠA. 22+54-55, 63-71; EyAh. 18+13-14, 19-24) 53

avÄ Ey²vien bÓic•H mhApuErA hiteÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi. qlÂA mhApuErAhitãA¯M m†–ãA¯M zAOi mA¯M aviewœwiyi¯Ý. 54peÒAsH Ey² vien piÚwÄÝevÜiluM aveÀR aw… E˜Æv•ilÂ. peÒAsH m…·Ïte• ni Ý. avnview kAvÇŠAErAewA˜H ö¯ Ý. av¯ew œew tIy…M kA’H avni ¯Ý. 55 mhApuErAhit¯M ey¸dsmiti m…}u v½M Ey²vien ekAlÂ@•tinH o¯ kArN mAyi aventier qeÙÜiluM etLivu kìupiwiŠAÀ æmic•@. pe• avÄeŠA ÝM keì˜AnAyilÂ.56pl¯M v•H Ey² vientier k™sA•i pR’u. pE• avÄ pR’etlÂAM prsHprvi¯ÖmAyi ¯Ý. 57 aE–AÅ cilÄ q}uE•·H aventier öÍen k™sA•YM ekAìuvÝ. 58üþm½ xY¯ìAŠiy öQ eedvAlyM {AÀ tkÄ Æem•iyAÅ pRy…•« {ÍÅ Ek“u.


mÄeŠAsH 14:59-15:17

976

m†•H nAÅ k}i’H m½xYnH niÄ—iŠAnA vA˜ o¯ eedvAlyM {AÀ pNiy…M qÝM.ýÿ 59pE• avÄ pR’ öŠArYÍ L@M prsHpr vi¯ÖÍLAyi¯Ý. 60 aE–AÅ mhApuErAhitÀ q}uE•·u ni•H, Ey²viEnAw… EcAdic•@, þövÄ nin eŠtier Ÿ•yiÆ• öQ ŒErApNÍÅ Æ mRupwipRyAÀ nineŠAÝmiElÂ? ö vÄ stYmAENA pRy…•tH?ÿ 61pE• Ey² oÝM mRupwi pR’ilÂ. mhApuErAhitÀ Ey²viEnAw… me·A¯ EcAdYM œwi EcAdi c•@,þnIyAENA ƒisH«, vA}H˜e–“ eedv ˜ieÀR puÒÀ?ÿ 62 Ey² mRupwi pR’u, þaet, {AnA ¹ eedvpuÒÀ. BAviyiÇ m½xYpuÒÀ eedv˜ieÀR vl« vz˜iriÆ•tH niÍÅ kA¹M. sVÄ‹EmGÍLiÇ m½xY puÒÀ v¯•«M niÍÅ kA¹M.ÿ 63 ö« Ek“H mhApuErAhitÀ EkApA›l nAyi. ayAÅ teÀRvOÍÅ kIRieŠA ìupR’u, þöni {ÍÅÆ m·u sA•ik eLEvì! 64avÀ eedvvi¯ÖmAyi pRy… •etlÂAM niÍÅ Ek“iElÂ? niÍÅeŠÚ EtAÝÝ?ÿ Ey² ›·ŠArnAeN•H qlÂAv¯M pR ’u. avÀ vDiŠe–wNem•H avÄ pR ’u. 65avriÇ cilÄ aveÀREmÇ «–i. avÄ aveÀR m…KM m†wi aven öwic•@. avÄ ŒvzYe–“u, þnI èvAcknAeN •H sA•Ye–w…Ïk.ÿ kAvÇŠAÄ Ey² vien d†ErÆ ekAìuEpAyi mÄ”ic•@. peÒAsH Ey²vien t™i–Ry…Ý (m˜A. 26+69-75; lUeŠA. 22+56-62; EyAh. 18+15-18, 25-27) 66

Œ smyM peÒAsH m…·˜H te•yAyi ¯Ý. mhApuErAhiteÀR o¯ dAsi peÒA sien smIpic•@. 67avÄ tI kA’uekA ìiriÆ•tH avÅ kìu. avÅ aven sU•ic•@ EnAŠi. avÅ pR’u, þnIy…M nseR˜iel Ey²vieÀRœew ŸìAyi¯ •ElÂA.ÿ 68 pE• tAenAriŠluM Ey²viEnAewA –M ŸìAyi¯•iel•H peÒAsH pR’u. avÀ pR’u,þnI qÙien–·iyA¹ pR y…•et•H qniÆ mnÈilA›•ilÂ.ÿ p eÒAsH m…·˜ieÀR pwivAtiÇŠElÆ EpAyi. 69 aviewy…M dAsi peÒAsien kìu. avÅ aview ni•vErAw…pR’u, þö yAÅ Ey²vieÀR œewy…ìAyi¯•vriÇ orALANH.ÿ 70aE–A}uM peÒAsH a«vI ìuM niExDic•@, aløM k}i’H cilÄ p eÒAsieÀR aw…Ï niÇÆkyAyi¯Ý. avÄ pR’u, þ{ÍÅŠRiyAM þnI Ey² vieÀR a½yAyikLielArALAeN•H. nI o¯ glIlŠArnANElÂA.ÿ 71 aE–AÅ peÒAsH zpiŠAÀ «wÍi. avÀ zåiyAyi pR’u,þeedvM sA •iyAyi {AÀ ŒNyiw…Ý. niÍÅ pR y…•yAeL qniŠRiyilÂ.ÿ 72 peÒAsH ö« pR’uk}i’E–AÅ EkA}irìAm«Mœki. aE–AÅ Ey²vieÀR vAÆkÅ avÀ oAÄÏ, þEkA}i rìu

èAvzYM œ›M m…ÛH m†Ý èAvzYM nI qe• niExDiÆM. ÿpeÒAsinH sÜw mAyi. avÀ kryAÀ «wÍi. pIlAe˜AsH Ey²vien vicArN ec•@Ý (m˜A. 27+1-2,11-14; lUeŠA.23+1-5; EyAh.18+28-38)

15

pulÄec• te• mhApuErAhit¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M zAOimA¯M ey¸dsmiti m…}uv½M Ey²vien qÙA ¹ecE•ìetÝ tI¯mAnic•@. avÄ av enbÓic•H pIlAe˜AsieÀR m…ÛiÇ ekAìuecÝ. avÄ Ey²vien pIlA e˜Asien Žløic•@. 2 pIlAe˜AsH Ey²viEnAw… EcAdic•@, þnI ey¸d¯ew rAjAvAENA?ÿ Ey² pR ’u,þaet, a« zriyANH.ÿ 3 mhApuErAhitãAÄ Ey²vieÀR EmÇ pl ŒErApNÍL@M Ÿ•yic•@. 4pIlA e˜AsH Ey²viEnAw… me·A¯ kArYM œwi EcAdic•@. þövÄ nineŠtirAyi pl ›· ÍL@M ŒErApiÆÝ. q•i“uM nieÀR r• yHŠAyi nIeyÙANH mRupwieyAÝM pR yA˜tH?ÿ5pe• Ey² aE–A}uM oÝM pR yA˜« kìH pIlAe˜AsH atH-te–“u. Ey²vien EmAci–iŠA½™ pIlA e˜AsieÀR viPlæmM (m˜A. 27+15-31; lUeŠA. 23+13-25; EyAh. 18+39-19+6) 6

qlÂA epshAnALiluM pIlAe˜AsH orAeL vItM twviÇniÝM vi“i¯Ý. j nÍLAvzYe–w…• Œery…M ayAÅÆ viwAmAyi¯Ý. 7 Œ smyM, twvRyiÇ bR b•AsH qe•ArAL@ìAyi¯Ý. ayAÅ k lApkArikL@ewœew twvilAyi¯Ý. k lApÍLiel ekAlyALiyAyi¯Ý avÀ. 8 a˜vNy…M jnÍÅ pIlAe˜AsiEnA wH ptivuEpAel orAeL EmAci–iŠAnAv zYe–“u. 9 pIlAe˜AsH avErAw… EcAdic•@, þey ¸drAjAvien {AÀ niÍÅÆ vi“utr NEmA?ÿ10mhApuErAhitÄ asUy ekAìA NH Ey²vien te• Žløic•et•H pIlA e˜AsinH aRiyAmAyi¯Ý. 11pE• Ey² vienylÂAet bRb•Asien EmAci–iŠ Nem•H ŒvzYe–w…vAÀ mhApuErAhi tÄ jnÍeL Eèri–ic•@. 12pIlAe˜AsH vIìuM avErAw… EcAdic•@, þqÜiÇ niÍ Å ey¸d¯ew rAjAevÝ viLiÆ• öQ m½xYen {AenÚ ec•NM?ÿ 13jnÍÅ vIìuM viLic•@ pR’u, þaven ƒUziÆ k! 14pIlAe˜AsH EcAdic•@, þqÙinANH? avenÚ et·u ecyH«?ÿ pe• jnÍÅ œw…tÇŸc•˜iÇ viLic•@ pR’u,þaven ƒUziÆk.ÿ15jnÕ“e˜ t]pt H ie–w…˜AÀ pIlAe˜AsH bRb•Asien avÄÆ vi“u ekAw…Ï. Ey²vien cA“vARuekAìwi ŠA½M ayAÅ p“ALŠAErAwH ŒjH{Api c•@. anÙrM Ey²vien ƒUziÆvAÀ pIlAe˜AsH aven p“ALŠAer Žløi c•@. 16p“ALŠAÄ m…}uv½M Ey²vien nAw… vA}iy…ew ekA“Ar˜iElÆ ekAìuvÝ. avÄ m·u p“ALŠAery…M viLic•@. 17avr


977 ven o¯ ¡v•EmlÜi Dri–ic•@. o¯ m…ÅŠirIwm…ìAŠi. atH Ey²vieÀR tl yilNiyic•@. 18 anÙrM avÄ Ey²vien þey¸d¯ ewrAjAEvÿ qÝ viLic• @ . 19p“ALŠAÄ aveÀRtlyiÇ o¯ vwiekAìH awi yH Æ ky…M m…K˜H «–…ky…M ecyH « . avÄ aveÀR m…ÛiÇ m…“u›˜i v•ic•H aven prihsic•@. 20ati½EzxM ¡v •EmlÜi ŸQri aveÀR te• vOÍÅ avÄ aven Dri–ic•@. pie• avÄ aven ƒUziŠAÀ ekAìuEpAyi. Ey² ƒUziŠe–w…Ý (m˜A. 27+32-44; lUeŠA. 23+26-43; EyAh. 19+17-27) 21

›ERnŠArÀ ziEmAÀ Œ v}i kwÝ EpA›kyAyi¯Ý. ayAÅ alûsÙri eÀRy…M ±ePAsieÀRy…M pitAvAyi¯ Ý. ayAÅ nA“iÀpuRÏniÝM ngr˜i ElÆ vrikyAyi¯Ý. Ey²vieÀR ›ri ²¡mÆvAÀ p“ALŠAÄ ayAeL niÄb Óic•@. 22avÄ Ey²vien egAÇEgATA yiElÆ ekAìuEpAyi. (þtlEyA“iy…ew ÐlMÿq•ANIvAŠieÀR aÄØM.) 23egA ÇEgATAyiÇ p“ALŠAÄ Ey²vien vI ’u ›wi–iÆvAÀ æmic•@. atiÇ mIRA klĘiyi¯Ý. pe• a«›wiŠAÀ Ey ²vis—tic•@.24p“ALŠAÄ Ey²vien › riziÇ EcÄÏvc•H ŒNiywic•@. avÄ aveÀR vOM kIRieyw…˜H av¯ewyi wyiÇvItic•@. oErA¯˜ÄÆM Ž« vsHÒ BAgM ki“Nem•vÄ nRuŠi“u. 25 Ey²vien avÄ ›riziÇ tRc•E–A ÅkAlÏ oÀp« mNiyAyi¯Ý. 26Ey² vientiery…™ ›·M Œ m…ápÒ˜iÇ þey¸d¯ew rAjAvHÿ qÝM ErKe–w…˜i yi¯Ý. 27avÄ Ey²viEnAewA–M rìu k™ãAery…M ƒUzic•i¯Ý. o¯ven av eÀR öw«vzÏM m·ven aveÀR vl «vzÏM.* 28-29Œ v}i kwÝEpAyver lÂAMEy²vien d…xic•@pR’u. avÄ tl yA“ieŠAìupR’u, þnI eedvAlyM epA LiÆemÝM m†ÝdivsM ekAìH nI a« pNiy…emÝM pR’u. 30qÜiÇ nI te• nie• r•iÕ! ›riziÇ ni•iRÍi v±.ÿ 31 mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M a viewy…ìAyi¯Ý. jnÍÅ ecyHt«EpA el te• av¯M Ey²vien prihsic•@. avÄ aEnYAnYM pR’u, þavÀ m·u™ ver r•ic•@. q•AÇ sVyM r•iŠAn v½ k}iy…•ilÂ. 32avÀ ey¸drAjAvA y yTAÄØ ƒisH«vAeNÜiÇ avÀ ›riziÇni•iRÍi vre“. a« kìAÇ nm…ŠvniÇ vizVsiŠAM.ÿ avEnAewA–M ƒUziŠe–“v¯M aven prihsic•@. Ey² mriÆÝ

mÄeŠAsH 15:18-16:1

ŸReŠ nilviLic•@, þqElAhI, qElAhI, l—A zb•åAnI.ÿ ötieÀR aÄØM öÍ enyANH,þ qeÀR eedvEm, qeÀR eedv Em, nIeyÙAeNe• eekvi“tH?ÿ* 35 aviewy…ìAyi¯•vriÇ cilÄ ö« Ek“u. avÄ pR’u, þEnAÕ, avÀ ŽlI yAev viLiÆkyANH.ÿ 36 orAÅ oAwiec••H o¯ nIÄ–’iekA ìuvÝ. ayAÅ a« vinAgiriyiÇ m…Ši o¯ kÛiÇ ek“i. ayAÅ Œ kÛH ŸyĘi Ey²vinH ›wiŠAÀ nIÄ–’i ekAw…Ï. ayAÅ pR’u, þaven ›riziÇniÝM öRŠAÀ ŽlIyAvH v¯EmA qÝ nm…Æ kANAM.ÿ 37 aE–AÅ Ey² Ÿc•˜iÇ kry…ky…M aÙYzVAsM viw…ky…M ecyH«. 38 Ey² mriÆEÛAÅ eedvAly˜iel tiršIl rìAyi m…Ri’u. m…kLiÇni•H tAe}ver a«kIRi. 39Ey² qÍen mri c•@ q•tH av½ m…ÛiÇni•i¯• ztA DipÀ kìu. ayAÅpR’u, þöQ m½xYÀ yTAÄؘiÇ eedvpuÒnAyi¯Ý.ÿ 40 ŽtA½M OIkÅ akel ni•H qlÂAM vI•iÆÝìAyi¯Ý. atiÇ mgHdlmRi yy…M, zElAmy…M ecRiy yAEŠAbieÀR y…M EyAesy…ewy…M a—yAy mRiyy…M ŸìAyi¯Ý. 41övÄ Ey² glIlyiÇ Œ yi¯•E–AÅ aven a½gmic•i¯Ý. m· EnkM OIkL@M aview ŸìAyi¯Ý. a vÄ Ey²viEnAewA–M ey±zElmiElÆ v•vrAyi¯Ý. Ey²vien sMsk H riÆÝ (m˜A. 27+57-61; lUeŠA. 23+50-56; EyAh. 19+38-42) 42

atH o¯ŠdivsmAyi¯Ý. (atAytH zb•˜ieÀR tEl•H). aÙrI•M ö¯“i. 43 arimØYŠArnAy EyAEsPH qe•A rAÅ pIlAe˜Asien smIpic•H Ey²vi eÀR zrIrM ŒvzYe–wAÀ eeDrYM kA“i. EyAEsPH ey¸dsmitiyiel èDAne– “ o¯ aMgmAyi¯Ý. eedvrAjYM ètI•i c•@ k}i’v½mAyi¯Ý ayAÅ. 44Ey² mric•vAĘ pIlAe˜Asien atH-t e–w…˜i. Ey²vinu kAvÇ ni• ztADi pen pIlAe˜AsH viLic•@. Ey² mric•@ k}iE’A q•yAELAw… EcAdic•@. 45Ey² mriec••yAÅ pR’u. Ey²vieÀR zrI rM pIlAe˜AsH EyAEsPi½ vi“u ekAw… Ï. 46 EyAEsPH ›Rc•@ Enriy«Ni ekAìu v•H Ey²vieÀR zrIrM ›riziÇ ni•iR Ši Enriy«NiyiÇ epAti’u. pAR yiÇ ev“iy…ìAŠiy klÂRyiÇ ayAÅ Ey²vieÀR zrIrM evc•@. o¯vliy klÂ@ ekAìH klÂRy…ew vAtiluM awc•@. 47mgHd lmRiyy…M EyAesy…ew mAtAvAy mRiy y…M aveÀR zrIrM vc• ÐlM kìu.

(m˜A. 27+45-56; lUeŠA. 23+44-49; EyAh. 19+28-30) 33

Ÿc•yHŠH rAjYmAek ö¯ìu. m†ÝmNi ver ö¯“u «wÄÝ. 34m†Ý mNiÆ Ey² vAkYM 28 cil #IÆpti–…kLiÇ 28AM vAkYM þti¯ev}uÏkÅ niv]˜iyAEkìtinH, av en ›·vALikELAwH EcÄÏÿ qÝ œew kA¹Ý.

Ey² ŸyiÄe˜}uE•·u (m˜A. 28+1-8; lUeŠA. 24+1-12; EyAh. 20+1-10)

16

zb•Ïdin˜ieÀR piE·•H mgHdl mRiyy…M zElAmy…M yAEŠAbieÀR

þqeÀR eedvEm ... eekvi“t?H ÿ ŸÖrNi sÜI. 22+1.


mÄeŠAsH 16:2-20

978 12

a—yAy mRiyy…M Ey²vien pU²•ti nAyi sugÓeetlÍÅ vAÍi. 2 Œ}Hc yiel ŒdYdivsM atirAviel, avÄ klÂRyiÜElÆ ecÝ. sUErYAdyM ŒrMBi c•Ety…Z. 3Œ OIkÅ prsHprM pR ’u, þklÂRy…ew vAtilwyHÆ• o¯ klÂ@ ìH. nm…Æ Evìi ŒrtH mA·uM?ÿ 4 aE–AÅ avÄ EnAŠiyE–AÅ klÂ@ Ÿ¯“imA·iyiriÆ•« kìu. vLer vliy tAyi¯•i“uM Œ klÂH vLerd†ErÆ mA·iyi riÆ•tAyi kìu. 5avÄ klÂRyiElÆ nwÝ. evL@˜ aÜiDriec•A¯ ecRu– ŠAren avÄ kìu. avÀ klÂRy…ew vl«BAg˜H öriÆkyAyi¯Ý. OIkÅ ByÝ. 6 pe• ayAÅpR’u, þBye–Ewì, ni ÍÅ ƒUziŠe–“ nseRÏkArnAy Ey ²vien aEnVxiÆÝ. avÀ ŸyiÄe˜ }uE•·iriÆÝ. avniviewyilÂ. üEnAÕ, avÀ mric•E–AÅ öviewyANven aw ŠiytH. 7niÍÅ ec•H aveÀR zixYãA ErAw…M èEtYkic•H peÒAsiEnAw…M öÍ enpRy…k. Ey² glIlyiElÆ EpA› Ý. niÍeLŠAÅ m…EÛ avnviewey ÏM. avÀ niÍELAw… m…Ûu pR’« EpAel niÍÅŠview aven kANAM.ýÿ 8 *Œ OIkÅ vLer Bye–w…ky…M pri &miÆky…M ecyH«. avÄ klÂRyiÇ ni ÝM oAwiE–Ayi. ByckitrAytinAÇ a vÄ ŒErAw…M oÝM pR’ilÂ.

pi•IwH rìu zixYãAÄ evLiçEdz ˜ilUew nwÆEÛAÅ Ey² avÄÆ ètY •e–“u. avÀ ekAlÂe–w…M m…ÛH ŸìAyi ¯• ±p˜ilAyi¯•il ètY•e–“tH. 13 Œ zixYãAÄ mwÍiec••H sMBvic•« m·u zixYãAErAw… pR’u. öQ rìuEp ¯ew vAÆM avÄ vizVsic•ilÂ.

cil zixYãAÄ Ey²vien kA¹Ý

Ey² sVÄ‹˜iElŠH mwÍiE–A›Ý

Ey² zixYãAErAw… sMsAriÆÝ (m˜A. 28+16-20; lUeŠA. 24+36-49; EyAh. 20+19-23; a. èv. 1+6-8) 14

pi•IwH ptienAÝ zixYãA¯M B• NM k}ic•@ekAìiriŠEv Ey² avÄÆ ètY•e–“u. av¯ew vizVAsÆRvinH Ey² aver zAsic•@. ŸyiÄe˜}uE• løi½ EzxM aven kìver vizVsiŠA ˜ti½M av¯ew XdykAWinY˜i½mAN vÀ zAsic•tH. 15 Ey² avErAw… pR’u,þElAk˜iel ÛAw…M EpAœ. qlÂAvErAw…M suviEzxM èsMgiÕ. 16vizVsiÆky…M sHnAne– w…ky…M ec•@•vÀ r•iŠe–w…M. vizV siŠA˜vÀ zi•iŠe–w…M. 17vizVsiÆ •vÄŠH öQ k}ivukÅ awyALmAyi ŸìA ›M. ®tÍeL avÄ qeÀR nAm˜iÇ o}i–iÆM. avÄ oriŠluM pWiŠA˜ BAx kÅ sMsAriÆM. 18avÄ pAÛukeL eek yielw…ÆM. vixM›wic•AluM avÄeŠA¯ d†xYvuM vrikyilÂ. avÄ ErAgikL@ew EmÇ sHpÄzic•AÇ ErAgikÅ suKe–w…M.ÿ

(m˜A. 28+9-10; lUeŠA. 24+13-35; EyAh. 20+11-18) 9

Œ}Hcyiel ŒdYdivsM pulÄc•yHÆ te• Ey² ŸyiÄe˜}uE•·u. avÀ Œ dYM mgHdlmRiyyHÆ ètY•nAyi. oriŠÇ avÀ Ž}u a²ÖA´AŠeL avLiÇni ÝM o}i–ic•tANH. 10avÅ vivrM Ey²vi eÀR zixYãA¯ew aw…e˜˜ic•@. avÄ vLer d…+Kic•@M kr’uM ekAìiriÆkyA yi¯Ý. 11pe• Ey² jIvic•iri–…eì•H mRiy avErAw… pR’u. tAÀ aven k eìÝM avÅ pR’u. pe• zixYãAÄ aveL vizVsic•ilÂ.

vAkYM 8 cil #IÆ eekey}uÏkLiÇ, öQ vAkYE˜Aw…œew pusHtkM avsAniÆÝ.

(lUeŠA. 24+50-53; a. èv. 1+9-11) 19

zixYãAErAwH kĘAvAy Ey² ö« pR’u k}i’E–AE}ÆM avÀ sVÄ‹ ˜iElŠH qw…Še–“u. aview Ey² eed v˜ieÀR vlÏBAg˜i¯Ý. 20 zixYãAÄ qlÂAyiwÍLiluM sÉric•H suviEzxM jnÍLiÇ q˜ic•@. kĘA vH aver shAyic•@. suviEzxM stY mAeN•H kĘAvH etLiyic•@ekAìi¯Ý. atinAyi vIrYèv]˜ikÅ kA“A½™ k }ivH avÀ zixYãAÄÆ nÇki.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 41 mark  
Malayalam bible 41 mark  
Advertisement