Page 1

904

esKrYAvH teÀR jnt tiric@• vrNem•H yEhAvyA#hiÆÝ èvAcknAy öE”AvieÀR puÒnAy eberKYAvieÀR puÒnAy esKrYA vinH yEhAvyiÇ nie•A¯ sE•zM lBi c•@. atH dArYAEvzH pAÄsiyiel rAjAvA ytieÀR rìAM vÄxM q“AM mAs˜ilAyi ¯Ý. ötAyi¯Ý sE•zM+ 2 nieÀR pUÄv•ikErAwH yEhAv vLer EkApic•@. 3 atinAÇ jnÍELAw… nI öÍ en pRyNem•H yEhAv pRy…Ý, þq•iElÆ tiric•@vrik, {AÀ niÍLi ElÆM tiric• @ v¯M.ÿ sÄv• z ånAy yEhAvyANH öetlÂAM pRy…•tH. 4 yEhA v pR’u, þniÍL@ew pUÄv•ikerE–Ael yAk¯tH. m…ÀkAl˜H èvAckÄ avErAw… sMsAric•@. avÄ pR’u, üniÍÅ et·A y jIvitrIti evwiyNem•H sÄv•zå nAy yEhAv niÍELAwAvzYe–w…Ý!ý q•AÇ niÍL@ew pUÄv•ikÄ qe• ecvi eŠAìilÂ.ÿ yEhAvyANH öetAeŠ pR ’tH. 5 eedvM pR’u, þniÍL@ew pUÄv•ik ãAÄ EpAyHŠ}i’u. Œ èvAckÄ qE• ÆM jIvic•iriÆ•ilÂ. 6 èvAckÄ qeÀR EsvkãArAyi¯Ý. qeÀR klønkeLy…M ŸpEdzÍeLy…M p·i niÍELAw…M niÍ L@ew pUÄv•ikErAw…M sMsAriŠAÀ {AÀ aver ŸpEyAgic•@. ow…viÇ niÍL@ew pUÄv•ikÄ av¯ew pAWM pWic•@. avÄ pR’u, ütAÀ ec•@emÝ yEhAv pR ’i“u™ kArYÍÅ sÄv•zånAy yEhA v ecyHti“uìH. {ÍL@ew et·AyjIvit rItiÆM d…xHèv]˜ikÅÆM avÀ {Í eL zi•ic•@.ý aÍen avÄ eedv˜iÜ ElÆ tiric•@vÝ.ÿ

1

nAlu›tirkÅ pAÄsiyielrAjAvAy dArYAEvzi eÀR rìAMBrNvÄx˜ieÀR ptienA •AM mAs˜iel ö¯p˜inAlAM tIyti èvAcknAy öE”AvieÀR puÒnAy eb erKYAvieÀR puÒnAy esKrYAvi½ yEhAvyiÇniÝM me·A¯ sE•zMœwi lBic•@. ötAyi¯Ý sE•zM+ 8 rAÒiyiÇ, ¡v• ›tir–…RÏEpA› • orAeL {AÀ kìu. ayAÅ tA}HvryiÇ ekA}uÚepAÙŠiwyiÇ niÇÆkyAyi¯ Ý. ayAÅÆ pi•ilAyi ¡v•«M tvi “uniRm…™«M evL@˜«mAy ›tirkL@ìA yi¯Ý. 9{AÀ pR’u, þèEBA, qÙinA NH öQ ›tirkÅ?ÿ aE–AÅ qE•Aw… sMsAric• @ ekAìi¯• d†tÀ pR’u, þöQ ›tirkeLÙinAeNÝ {AÀ ninÆ kA“i˜rAM.ÿ 7

10

aE–AÅ ekA}uÚepAÙŠiwyiÇ niÇ Æ•vÀ pR’u, þElAk˜iÇ al’u tiriy…•tinH yEhAv ayc•tANH Œ ›tirkeL.ÿ 11 þaE–AÅ ekA}uÚepAÙŠiwyiÇ niÇÆkyAyi¯• yEhAvy…ew d†t EnAw… ›tirkÅ sMsAric•@. avÄ pR ’u, þ{ÍÅ ®miyiÇ aviewy…M öview y…M sÉric•@, qlÂAM zAÙmA›Ý.ÿ 12 aE–AÅ yEhAvy…ew d†tÀ pR’u, þyEhAEv, ey±zElmieny…M ey¸dy… ew ngrÍeLy…M nI ŒzVsi–ic•i“H qÒ nALAyi? q}up« ekAlÂE˜ALM öQ ngr ÍL@ew EnÄŠH nI EkApM èkwi–ic•@.ÿ 13 qE•Aw… sMsAric• d†tEnAwH yEhAv yE–AÅ mRupwi pR’u. nã niR’ ŒzVAsvAÆkLANH yEhAv pR’tH. 14 anÙrM jnÍELAw… pRyAÀ öŠArY ÍÅ d†tÀ qE•Aw… pR’u+ sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þey±zElmiEnAw…M sIEyAEnAw…M qniÆ zåmAy sHEnhmA¹™tH. 15 vLer sur•itrAyi k}iy…• rAxH\ ÍELAwH qniÆ kw…˜ EkApmANH. av ErAwH qniŠløM EkApEm ŸìAyi¯ÝZ. qeÀR jntey zi•iÆ•tinH {An ver ŸpEyAgic• @ . q•AÇ Œ jnt vliy anÄØmA¹ìAŠiytH.ÿ 16 atinAÇ yEhAv pRy…Ý, þ{AÀ ey±zElmiElÆ mwÍiv•H aveL ŒzV si–iÆM.ÿ sÄv•zånAy yEhAv pR y…Ý, þey±zElM punÄniÄ—iŠe–w…M. aview qeÀR BvnM niÄ—iŠe–w… ky…M ec•@M.ÿ 17 d†tÀ pR’u, þjnÍELAwH öÒy…Mœwi pRy…k, sÄv•zånAy yEhAv pRy… Ý, üqeÀR p“NÍÅ vIìuM DnikmAyi ˜I¯M. sIEyAen {AÀ ŒzVsi–iÆM. ey±zElmien {AeneÀR viEzxngr mAyivIìuM etre’w…ÆM.ýÿ nAluekAÛukL@M nAlu pNiŠA¯M 18 aE–AÅ {AÀ tly…yĘi EnAÆk y…M nAlu ekAÛukÅ kA¹ky…M ecyHt…. 19 aE–AÅ qE•Aw… sMsAric•@ekAìi riÆkyAyi¯• d†tEnAw… {AÀ EcAdic•@, þöQ ekAÛukÅekAìH qÙANÄØmAÆ •tH?ÿ avÀ pR’u, þyi AEyÇ, ey¸dA, ey±zElM, q•iviwÍLiel jnÍeL viEdzrAjYÍLiElEŠAwic• oAwic•ekAÛu kLANiv.ÿ 20 anÙrM yEhAv nAluEjAliŠAer qniÆ kA“i˜Ý. 21{AÀ avEnAw… EcA


905 dic•@, þqÚec•AnANH öQ nAlu EjAli ŠA¯M v¯•tH?ÿ avÀ pR’u, þekAÛukeL Epwi–ic•H d†ereyRiyAnANvÄ v¯•tH. Œ ekAÛu kLANH ey¸dyieljnÍeL viEdzÍ LiElŠH þoAwic•t.H ÿ Œ ekAÛukÅ ŒErAw…M o¯ k¯Ny…M kA“iyil . ey¸dŠAer ŒƒmiÆky…M aver viEdzrAjYÍLiEl ŠH oAwiÆky…M ecyHt nAlurAxH\ÍeL yANH Œ ekAÛukÅ ètiniDIkriÆ •tH.ÿ ey±zElmien aLÆÝ anÙrM {AÀ tly…yĘi EnAŠi yE–AÅ orLvucrw…M piwic•@niÇÆ• orAeL kìu. 2ayAELAw… {AÀ EcAdic•@ þnI qviEwyHŠA¹ EpA›•tH?ÿ ayAÅ qE•Aw… pR’u, þey±zEl minH qÒmAÒM nILvuM vItiy…m…eì•Ri yAÀ atien aLŠAÀ EpAkukyANu {AÀ.ÿ 3 aE–AÅ, qE•Aw… sMsAric•@ekAìi riÆkyAyi¯• d†tÀ aviewniÝM EpAyi. avEnAw… sMsAriŠAÀ me·A¯ d†tn…M puRE˜ŠiRÍi. 4 avÀ ŒdYe˜ d†tEnAw… pR’u, þey±zElM aLŠAnA ›•tiluM vlutAyiriÆM q•H Œ ecRu –ŠArEnAwH oAwiec•Ý pRy…k. avEnAwH öÍen pRy…k+ ü¡v¯kLilÂAe˜A¯ ngrmAyiriÆM ey ±zElM. qÚekAeì•AÇ, o“nvDi m½ xYm]gAdikÅ atiluìA›M.ý 5 yEhAv pRy…Ý, üaveL sMr•i Æ•, avÅÆ¡·um…™ orgHnimtilAyi riÆM {AÀ. Œ ngre˜ EtjÈinAÇ niRyHÆvAÀ {Anview ŸìAyiriÆk y…M ec•@M.ýÿ

2

eedvM teÀR jntey sVEd zE˜Æ viLiÆÝ yEhAv pRy…Ý, 6 þEvgmAke“! vwŠÀEdzÏniÝM oAwi E–Avuk! aet, niÍeL {AÀ nAnAdiÆ kLiElÆ citRic•@ev•tu zrite•. 7 bAbiElANiÇ vsiÆ• sIEyAÀ kArAy twvukAEr, öE–AÅ niÍÅ r• e–w…k! Œ ngr˜iÇniÝM r•e–w…k!ÿ sÄv• zånAy yEhAv öèkArM pR ’u. niÍLiÇniÝ vsH«vkkÅ kvÄ e•w…˜ rAxH\ÍLiElŠH avene• ay c•@. niÍÅÆ mhtVM ekAìuvrAnANv ene• ayc•tH. 8 qÚekAeì•AÇ avÄ niÍeL m…Ri Evløic•AÇ atH eedv˜ieÀR kÌiel k]xHNmNiey m…RiEvløiÆEÛAelyAyi riÆM. 9 bAbiElA¹kAÄ qeÀR jne˜ piwi c•H awimkLAŠi. pE• aver {AÀ EtA løiÆky…M avÄ qeÀR jn˜ieÀR awim kLAvuky…M ec•@M. aE–AÅ, sÄv•zå nAy yEhAvyAeNe• ayc• e t•H niÍLRiy…M. 10 yEhAv pRy…Ý, þsIEyAEn, ŒhHLA diÕ! qÚekAeì•AÇ, {AnitAv¯Ý.

esKrYAvH 2:1-3:8

{AÀ niÍL@ew ngr˜iÇ vsiÆky…M ec•@M. 11 aE–AÅ aEnkM rAxH\ÍLiÇniÝ ™vÄ q•iElÆ v¯M. avÄ qeÀR jntyAyi˜I¯ky…M ec•@M. {AÀ niÍ L@ew ngr˜iÇ vsiÆM. aE–AÅ, sÄv• zånAy yEhAvyANH qe• ayc• et•H niÍLRiy…M.ÿ 12 yEhAv ey±zElmien vIìuM teÀR vizixHwngrmAyi etre’w…ÆM. vi²Ö nA“iel aveÀR vItmAyiriÆM ey¸dA. 13 qlÂAv¯M zAÙrAyiriÆviÀ! yEhA v teÀR vi²ÖBvn˜iÇ ni•itA puR E˜Æ v¯Ý.

mhApuErAhitÀ anÙrM d†tÀ, mhApuErAhitnAy EyA²vey qniÆ kANic• @ tÝ. EyA²vA yEhAvy…ew d†teÀRm…ÛiÇ niÇÆkyAyi¯Ý. sA˜AÀ EyA²v y…ew vl«vzÏ niÇÆky…mAyi¯Ý. EyA²vA et·uec•@•tien ›·e–w… ˜AnAyi¯Ý sA˜AÀ ni•i¯•tH . 2 aE–AÅ yEhAvy…ew d†tÀ pR’u, þsA˜AEn, yEhAv nie• zAsiÆÝ. yEhAv nie• «wÄÝ vimÄziÆM! eyrU zElmien yEhAv teÀR vizixHwngr mAyi etre’w…˜iriÆÝ. tIyiÇ nie•w…˜ qriy…• ekA™iEpAlu™ Œ ngre˜ yEhAv r•ic•@.ÿ 3 EyA²vA d†teÀR m…ÛiÇ niÇÆkyA yi¯Ý. ecLipiwic• o¯ EmlÜiyAyi¯Ý EyA²vA Dric•i¯•tH. 4aE–AÅ d†tÀ, tniŠw…Ï ni•i¯• m·u d†tãAErAwAyi pR’u, þEyA²vy…ew m…xi’vsHÒ ÍÅ mA·uk.ÿ anÙrM d†tÀ EyA²vEyA w… sMsAric•@. avÀ pR’u, þöE–AÅ {AÀ nieÀR ›·e˜ qw…ÏmA·iyiriÆ Ý, öni ninÆ {AÀ putiy vsHÒÍÅ t¯Ý.ÿ 5 aE–AÅ {AÀ pR’u, þaveÀR tl yiÇ o¯ putiy tl–Avu ¡·<.ÿ atinAl vÀ aveÀR tlyiÇ putieyA¯ tl–A vH ¡·i. yEhAvy…ew d†tÀ EnAŠiniÇ eŠ avÄ aven putiy vsHÒÍL@M Dri–ic•@. 6anÙrM yEhAvy…ew d†tÀ EyA²vEyAwH öŠArYÍÅ pR’u+ 7 sÄv•zånAy yEhAv öÍen pR ’u. þ{AÀ pR’«EpAel jIviÆk, {AÀ pR’ kArYÍeLlÂAM ec•@k. nI qeÀR Œly˜ieÀR ¡mtlŠArnA›M. atieÀR ti¯m…·M nI pripAliÆM. öQ d†tãAerE–Ael qeÀR Œly˜iÇ qviewEpA›•ti½M ninÆ sVAt×Y m…ìH. * 8 atinAÇ EyA²vA, nIy…M niE•AewA –m…™v¯M qe• æÖiÆk. nI mhApu ErAhitnA›Ý. niE•AewA–m…™vÄ qeÀR èEtYkdAsen {AÀ ekAìuv¯ EÛAÅ qÚìA›M qÝ kANiŠAÀ

3

ö Q . . . s V A t × Y m … ì H þöview niÇÆ• vÄŠiwyiÇ (d†tãAÄ) {AÀ ninÆ èEvznM nÇ›M q•ÄØM.


esKrYAvH 3:9-5:10

906

p·iy ŸdAhrNÍLANH. üzAKý q•AN vÀ viLiŠe–w…•tH. 9 ötA, EyA²vy…ew m…ÛiÇ {AenA¯ zil ÐApiÆÝ. Œ zilyHŠH Ž}uvz ÍL@ìH. Œ zilyiÇ {AenA¯ èEtYk sE•zM ekA˜ivyHÆM. o¯ divs˜i nkM ®miyiel pApÍÅ m…}uvÀ {AÀ nIŠM ec•@em•H ö« kANiÆM.ÿ 10 sÄv•zånAy yEhAv pRy…Ý, þŒ smyM ŒL@kÅ tÍL@ew suXÏŠ ELAw…M ayÇŠAErAw…emA–M ö¯Ý sMsA riÆM. oAErA¯˜¯M avnveÀR a˜im r˜i½M m…Ùiriv™iyHÆmwiyiÇ zAÙt EyAew öriÆM.ÿ viLÆkAluM rìH olIvumrÍL@M anÙrM qE•Aw… sMsAric•@ekAìi ¯• d†tÀ qeÀR aw…Ïvriky…M qe• ŸNÄÏky…M ecyHt…. ŸRŠmuNÄ e•}uE•ÇÆ• o¯venE–AelyAyi¯ Ý {AÀ. 2anÙrM d†tÀ qE•Aw… EcAdi c•@, þnI qÙANu kA¹•tH?ÿ {AÀ pR’u, þk“isVÄÌMekAìu™ o¯ viLÆkAÇ {AÀ kA¹Ý. viLÆ kAliEãÇ Ž}uviLÆk¼m…ìH. viLÆkA liEãÇ o¯ pAÒM. oAErA viLŠiElÆM oAErA ›}Ç. öQ ›}lukLANH pAÒ˜i lu™ qÌ viLŠiElÆ ekAìuv¯•tH. 3 pAÒ˜ieÀR ö¯vzÏmAyi oAErA olI vumrÍL@m…ìH.ÿ 4 «wÄ•H, qE•Aw… sMsA ric•@ekAìi¯• d†tEnAw… {AÀ EcAdic•@, þèEBA, ötieÀReylÂAM aÄØemÙANH?ÿ 5 {A½mAyi sMsAric• @ ekAìi¯• d†tÀ EcAdic•@, þötieÀReyAeŠ aÄØ emÙAeN•H ninŠRiyiElÂ?ÿ þöl èEBA,ÿ {AÀ pR’u. 6 aE–AÅ avÀ qE•Aw… pR’u, þötANH es¯b• A Ebli½™ yEhAv y…ew mRupwi+ ünieÀR k¯˜iÇniE•A zåiyiÇniE•A al nieÀR r•vrik. ölÂ, nieÀR r• qeÀR Œ´AviÇ ni•A yiriÆM vrik.ý sÄv•zånAy yEhAv pR’tANH öQ kArYÍÅ! 7es¯b•AEb linH Œ vliy pÄv•tM nir–Ay ÐlmA yiriÆM. avÀ ŒlyM pNiy…M. Ž·vuM èDAne–“ klÂH vc•@ k}iy…EÛAÅ jn ÍÅ ŒÄÏviLiÆM, ümEnAhrM! mEnA hrM!ýÿ 8 qniÆ™ yEhAvy…ew sE•zvuM öÍen pRy…Ý, 9 þes¯b•AEbÇ qeÀR Œly˜ieÀR awi˜R pNiy…M. es¯ b•AEbÇ Œly˜ieÀR pNi pUĘiyA Æky…M ec•@M. aE–AÅ, sÄv•zånAy yEhAvyANH qe• niÍL@ew awuE˜ Šyc• e t•H niÍÅ mnÈilAÆky…M ec•@M. 10ecRiy ŒrMBe˜–·i ŒL@kÅ l‘iŠilÂ. pUĘiyAy ek“iwM ¬Æk“ ŸpEyAgic•H aLÆky…M priEzADiÆk y…M ec•@• es¯b•AEblienŠìH yTA ÄؘiÇ avÄ ŒhHLAdiÆky…M ec•@M. öni, nI kì klÂieÀR Ž}uvzÍÅ qlÂA diÆkLiElÆM EnAÆ• yEhAvy…ew kÎkeL ètiniDIkriÆÝ. ®miyilu™ sÄv•tieny…M av kA¹Ý.ÿ

4

11

aE–AÅ {AÀ avEnAw… EcAdic•@, þviLÆkAlieÀR vl«vzÏM öw«v zÏM oAErA olivumrÍL@M {AÀ kA¹ ÝìH. Œ rìH olivumrÍL@M aÄØmAÆ •tH qÙANH?ÿ 12öÒy…Mœwi {AÀ av EnAw… EcAdic•@, þsVÄÌniRm…™ eetl emA}u›• sVÄÌÆ}lieÀR vzÍLilA yi rìH olivukÛuk¼M {AÀ kA¹Ý. avy…ew aÄØemÙANH?ÿ 13 aE–AÅ d†tÀ qE•Aw… EcAdic• @ , þavy…ew aÄØemÙAeNÝ ninŠRi yiElÂ?ÿ {AÀ pR’u, þöl èEBA.ÿ 14 atinAÇ avÀ pR’u, þsÄv•ElAk ˜ieÀRy…M yEhAvey EsviŠAÀ etr e’w…Še–“ rìuEperyAN« ètini DAnM ec•@•tH.ÿ pRÆ• ¡¯Å vIìuM {AÀ m…kLiElÆ EnAŠiy E–AÅ pRÆ• o¯ ¡¯Lien kìu. 2 d†tÀ qE•Aw… EcAdic•@, þnI qÙA¹ kA¹•tH?ÿ {AÀ pR’u, þpRÆ• o¯ ¡¯Lien {AÀ kA¹Ý. atinH m…–twi nILvuM ptinÉwi vItiy…m…ìH.ÿ 3 aE–AÅ d†tÀ qE•Aw… pR’u, þŒ ¡¯LiÇ o¯ zApM ErKe–w…˜iyi“uìH. o¯ vze˜ zApM EmAxHwAŠÅÆEvìiy… ™tANH. vYAjstYÍÅ ec•@•ver–·i y…™tANH mRuvze˜ zApM. 4sÄv•zå nAy yEhAv pRy…Ý+ Œ ¡¯Lien {AÀ EmAxHwAŠL@ewy…M qeÀR nAm˜iÇ vYAjstYÍÅ nwÏ•v¯ewy…M vsti kLiElŠyyHÆM. Œ ¡¯Å aview tÍu ky…M Œ vIw…keL nzi–iÆky…M ec•@M. klÂ@kL@M twiâ¹kL@M EpAluM tkÄŠ e–w…M.ÿ

5

OIy…M œwy…M anÙrM qE•Aw… sMsAric•@ekAìi ¯• d†tÀ puRE˜ÆEpAyi. avÀ qE•Aw… EcAdic•@, þm…kLiElÆ EnAÕ!ÿ qÙu v¯•tAyA¹ nI kA¹•tH?ÿ 6 {AÀ pR’u, þqniŠRiyilÂ-qÙA NtH?ÿ avÀ pR’u, þaetA¯ aLvuœwyA NH.ÿ avÀ öÒy…MœwipR’u, þöQ rAjY e˜ jnÍL@ew pApM aLÆ•ti½™tA NtH.ÿ 7 œwy…ew öQyM ekAìu™ aw–uyÄ ˜i. atiÇ o¯ OI öri–…ìAyi¯Ý. 8 d†tÀ pR’u, þŒ OI d…xHwty…ew ètiniDiyANH . ÿ anÙrM d†tÀ Œ OIey œwyHÆ™iElÆ t™iyiw…ky…M öQy aw–H atiEãÇ vyHÆky…M ec yHt…. 9pie• {AÀ tl ŸyĘi EnAŠiy E–AÅ ekAŠiEÀR«EpAlu™ ciR›kL@™ rìu OIkeL {AÀ kìu. avÄ pRÝ v•H ciRkiel kA·ieÀR shAy˜AÇ œw qw…ÏekAìuEpAyi. œwy…M EpRi avÄ vAy…vilUew pRÝEpAyi. 10a E–AÅ, qE•Aw… sMsAric•@ekAìi¯• d†tEnAw… {AÀ EcAdic•@, þŒ œw avÄ qEÍA“A¹ ekAìuEpA›•tH?ÿ 5


907 11

d†tÀ qE•Aw… pR’u, þzinARiÇ atienA¯ vsti pNiyAnANvÄ atH ekAìu EpA›•tH. vsti pNi« k}iy… EÛAÅ avÄ Œ œw aview vyHÆM.ÿ nAlu rTÍÅ anÙrM {AÀ vIìuM tl ŸyĘi EnAŠiyE–AÅ rìH oA“upÄv•tÍÅŠi wyiÇÕwi sÉriÆ• nAlurTÍeL kìu. 2o•Ame˜ rTM vlic•i¯•tH ¡v • ›tirkLAyi¯Ý. rìAme˜ rTM vli c•i¯•tH kRu˜ ›tirkL@M. 3evL@˜ ›ti rkLAyi¯Ý m†•Ame˜ rTM vlic•i¯ •tH. ¡v•pu™ikL@™ ›tirkLAyi¯ Ý nAlAme˜ rTM vlic•i¯•tH. 4a E–AÅ, qE•Aw… sMsAric•@ekAìi¯• d†tEnAw… {AÀ EcAdic•@, þèEBA, qÙA NietAeŠ aÄØmAÆ•tH?ÿ 5 d†tÀ ètivcic•@, þav nAlukA·uk LA›Ý. sÄv•ElAk˜ieÀRy…M yjmAn nAy yEhAvy…ew sm•˜iÇniÝM av v•Ety…Z. 6 kRu˜ ›tirkÅ vw EŠA“u EpA›M. ¡v•›tirkÅ ki} EŠA“u EpA›M. evL@˜›tirkÅ pwi ’AERA“u EpA›M. ¡v•pu™ikL@™ ›tirkÅ etEŠA“uM EpA›M.ÿ 7 ®miyiÇ tÍL@ew BAgÏEnAŠi EpA› vAÀ ŒkAM•y…™vrAyi¯Ý ¡v• pu™ikL@™ ›tirkÅ. atinAÇ d†tÀ avEyAw… pR’u, þEpAœ, ®miyilUew nwÕ.ÿ atinAlv ®miyiel tÍL@ew BAgÏœwi nwÝEpAyi. 8 aE–AÅ yEhAv qeÀR Ener Ÿc• ˜iÇ ŒEƒAzic• @ . avÀ pR’u, þEnAÕ, vwEŠA“u EpA›kyAyi¯• ›ti rkÅ bAbiElANiÇ tÍL@ew EjAli pUĘiyAŠi. qeÀR Œ´Avien avÄ zAÙrAŠiyiriÆÝ. öE–AÅ {AÀ ›pi tnlÂ!ÿ

6

puErAhitnAy EyA²vyŠ H H o¯ kirIwM lBiÆÝ 9 pi•IwH qniŠH yEhAvyiÇniÝ o¯ sE•zMœwi lBic•@. avÀ pR’u, 10þeh ÇdAyi, EtAbIyAvH, eydAyAvH q•ivÄ bAbiElANiel èvAs˜iÇniÝM v•iriÆÝ. avriÇniÝM ev™iy…M sVÄÌvuM eekŠlAŠi esPnYAvieÀR puÒnAy EyAzIyAvieÀR vI“iElÆ EpAvuk. 11Œ ev™iy…M sVÄÌvuM o¯ kirIwm…ìAŠA½pEyAgiÆk. Œ kirIwM mhApuErAhit½M eyEhAsAdAŠieÀR puÒ½mAyi¯• EyA²vy…ew tlyiÇ §w…k. q•i“H EyA²vEyAw… öŠArYÍÅ pRy…k. 12 sÄv•zånAy yEhAv öŠArYÍÅ pRy…Ý, þüzAKý qÝ EprAy o¯v½ìH. avÀ k¯E˜Aew vL¯M. avÀ yEhAv y…ew ŒlyM pNiy…M. 13 avÀ yEhAvy…ew ŒlyM pNiy… ky…M mhtVM sVIkriÆky…M ec•@M. avÀ teÀR siMhAsn˜iliriÆky…M BrNADipnA›ky…M ec•@M. aveÀR siMhAsn˜ieÀR vz˜H o¯ puErAhi

esKrYAvH 5:11-7:11

tÀ niÇÆM. avri¯v¯M smADAn˜iÇ èvĘiÆM. 14 þjnÍLiÇ sHmrNy…NĘAÀ avÄ Œly˜iÇ kirIwM vyHÆM. ehÇdAyi, EtAbIyAvH, eydAyAvH, esPnYAvieÀR puÒnAy EyAzIyAvH q•iver ötH oAÄ —i–iÆM. rAjAvieÀR zåi eedv˜iÇ niÝM vÝev•H oAÄ—iŠAÀ ötH aver shAyiÆM. 15vid†rEdzÍLiÇniÝ™vÄ vriky…M ŒlyM pNiy…ky…M ec•@M. aE–AÅ, yEhAvyANH qe• ayc• et•H niÍÅÆ EbAÖYmA›M. yEhAv y…ew vAÆkL½sric•AÇ öÍeneyA eŠ sMBviÆM.ÿ kA¯NYvuM dyy…M EvNem•H yEhAv pAÄsiyielrAjAvAy dArYAEvzi eÀR nAlAM BrNvÄx˜iÇ esKrYA vinH yEhAvyiÇ nie•A¯ sE•zM lBi c•@. kiEsÂvH q• oÀptAM mAs˜ieÀR nAlAM divsmAyi¯Ý atH. 2EbETÇ nivAsikÅ sErsÄ, EregM-Emelû av eÀR ŒL@kÅ q•iver yEhAvEyAwH o¯ EcAdYM EcAdiŠAÀ ayc•@. 3avÄ sÄv•zånAy yEhAvy…ew Œly˜i el puErAhitãA¯ewy…M èvAckãA¯ ewy…M aw…E˜ÆEpAyi. Œ ŒL@kÅ av ErAwH öÍen EcAdic•@+ þanvDi vÄx ÍÅ ŒlyM nziÆ•tiÇ {ÍÅ d…+KM èkwi–ic•i¯Ý. kry…•ti½M Ÿpvsi Æ•ti½M {ÍÅŠH ql A vÄxvuM aÉAM mAs˜iÇ èEtYk smym…ìAyi ¯Ý. {ÍÅ atu «wrNEmA?ÿ 4 sÄv• z ånAy yEhAvyiÇniÝM qnieŠA¯ sE•zM lBic•@+ 5þpuErAhit ãAErAw…M rAjYe˜ m·u jntEyAw…M öQ kArYÍÅ pRy…k. q}up«ekAlŠAlM niÍÅ aÉuM Ž}uMmAsÍLiÇ d…+KM èk wi–iÆky…M ŸpvsiÆky…M ecyH t …. q•AÇ Ÿpvsic•tH yTAÄؘiÇ qni Æ EvìiyAyi¯E•A? al ! 6 pie•, niÍÅ tiÝky…M ›wiÆky…M ecyHt«M qniÆEvìiyAyi¯E•A? alÂ. atH ni ÍL@ew sVÙM nãyHÆ EvìiyAyi¯Ý. 7 öEt kArYÍÅ vLer pìH teÀR èvAc krilUew eedvM aRiyic•i“uìH. ey±z ElMjnÍÅ tiÍi–AÄÆ• sm]Öiy…™ o¯ ngrmAyi¯• kAl˜ANH avÀ öetAeŠ–R’tH. ey±zElmi½ ¡·um… ™ p“NÍLiluM enegviluM pwi’ARÀ mlywivArÍLiluM jn–AÄ–…ìAyi¯• E–A}ANH eedvM öÍen pR’tH.ÿ 8 esKrYAvi½™ yEhAvy…ew sE•zM ötANH+ 9 sÄv•zånAy eedvmANiŠArYÍÅ pR’tH. þzriy…M nItipUÄv• kvumAy« nI ec•@k. niÍÅ prsHprM a½kÛ y…M k¯Ny…M kA“uk. 10 viDvkeLy…M anATery…M aprici tery…M pAvÍeLy…M ŸpáviŠ¯tH. pr sHprM EdAxÍÅ ec•@kEyA aet–·i ŒElAciÆkEyA EpAlum¯tH!ÿ 11 q•AlvÄ a« ecvieŠAìilÂ. av eÀR öMgitM avÄ nw–AŠiyilÂ. eedvM

7


esKrYAvH 7:12-9:1

908

pR’tH EkÅŠAtiriŠAÀ avÄ ecvi epA˜i. 12 avÄ kWinXdyrAyi¯Ý. avÄ klø ny½sric•ilÂ. sÄv•zånAy yEhAv èvAckrilUew teÀRjntyHŠ@ sE•z ÍeL˜iŠAÀ teÀR Œ´Avien ŸpEyA gic•@. q•AÇ ŒL@kÅ a« æÖic•ilÂ. atinAÇ sÄv•zånAy yEhAv EkA pA›lnAyi. 13 atinAÇ sÄv•zånAy yEhAv pR ’u, þ{Anver viLiec• Ü iluM avÄ viLi Ek“ilÂ. atinAliE–AÅ avere• viLic•AÇ {A½M viLiEkÅŠilÂ. 14 m·u rAxH\ÍeL {AÀ avÄeŠtier ekAw…ÜA·uEpAel ekAìuv¯M. Œ rAxH\ ÍELetÝEpAluM avÄŠRiyilÂ. pE• Œ rAxH\ÍÅ kwÝEpA›EÛAÅ rAjYM pUÄÌmAy…M tkÄŠe–“iriÆM. öQ mEnA hr rAjYM tkÄŠe–w…M.ÿ ey±zElmien a½#hiŠAemÝ™ yEhAvy…ew vAgd H AnM sÄv•zånAy yEhAvyiÇ niÝ™ o¯ sE•zmANitH . 2sÄv•zånAy yEhAv pRy…Ý, þstY˜iÇ {AÀ sIEyAen sHEnhiÆÝ. avÅ qE•Aw… avizVAsM èkwi–ic•E–AÅ avELAw… {AÀ EkApiŠ˜ŠviDM aveL {AÀ sHEnhiÆÝ.ÿ 3 yEhAv pRy…Ý, þ{AÀ sIEyAniElÆ mwÍi v•iriÆÝ. {AÀ ey±zElmiÇ vsiÆÝ. ey±zElM üvizVsHtngrMý qÝ viLiŠe–w…M. sÄ v•zånAy yEhAvy…ew pÄv•tM vi²Ö pÄv•tM qÝM viLiŠe–w…M.ÿ 4 sÄv•zånAy yEhAv pRy…Ý, þey ±zElmiel epA«ÐlÍLiÇ v]ÖãA¯M v]ÖkL@M vIìuM kANe–w…M. ŸQÝvwi ›˜i nwEŠìiv¯•Ò kAlMvery…M ŒL@kÅ jIviÆM. 5 et¯viÇ kLic•@rsi Æ• ›“ikeLeŠAìH ngrM niRy…M. 6 öet Ò atHButkrem•H avEzxic•vÄ k¯«M. öttH-tkrM teey•H {A½M k¯«M.ÿ 7 sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þEnAÕ, ki}ÆM pwi’ARum…™ rAxH\Í LiÇni•H {AÀ qeÀR jntey r•iÆk yANH. 8aver {Aniview ekAìuvrik y…M avÄ ey±zElmiÇ vsiÆky…M ec•@M. avÄ qeÀR jntyA›ky…M {A nv¯ew nlÂv½M vizVsHt½mAy eedv mAyiriÆky…M ec•@M.ÿ 9 sÄv•zånAy yEhAv pRy…Ý, þk¯ ˜rAyiriÆk! sÄv•zånAy yEhAv teÀR ŒlyM vIìuM pNiy…•tinH ŒdY mAyi tRŠlÂi“E–AÅ èvAckÄ nÇkiy aEt sE•zmANH niÍLiÝM EkÅÆ •tH . 10aŠAl˜i½ m…ÛH, pNiŠAer œliÆ niĘAEnA m]gÍeL vAwkyHeŠ w…ŠAEnA jnÍÅÆ pNmil A yi¯Ý. ŒL@kÅÆ sur•itmAyi vrA½M EpA kA½M k}i’i¯Ýmil . ›}–ÍLiÇ niÝM ŒzVAsM EpAluM ki“iyi¯•ilÂ. oAErA¯˜ery…M {AÀ aveÀR ayÇŠA rnH qtirAŠi. 11q•Ali•H aÍenylÂ. avEzxiÆ•vÄŠH aÍenyAyiriŠi

8

lÂ.ÿ sÄv•zånAy yEhAv pR’tANi etlÂAM. 12 þavÄ smADAn˜iÇ vityHÆM. av ¯ew m…Ùiriv™ikLiÇ m…Ùiriy…ìA›M. ®mi nl viLvu triky…M ŒkAzM m} ep•iÆky…M ec•@M. öetlÂAM {Aen eÀR jntyHÆ ekAw…ÆM. 13anYrAjYÍÅ tÍL@ew zApÍLiÇ yi AEyÇ, ey¸ dA, q•IEp¯kÅ ŸpEyAgic•@ «wÍi. pE• yi AEylieny…M ey¸deyy…M {AÀ r•iÆky…M avy…ew nAmM a½# hdAykmAvuky…M ec•@M. atinAÇ By e–w¯tH. zårAyiriÆk!ÿ 14 sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þnieÀR pUÄv•ikÄ qe• EkApixHWnAŠi. atinAÇ {AÀ aver nzi–iŠAÀ niË yic•@. qeÀR mnS mA·AtiriŠA½M {AÀ niËyic• @ .ÿ sÄv• z ånAy yEhAv yANH öŠArYÍÅ pR’tH . 15þpE• öE–AÅ {AeneÀR mnS mA·i. aEt EpAel te•, ey±zElmiEnAw…M ey¸d ŠAErAw…M nãEyAew ep¯mARA½M {AÀ niËyic•iriÆÝ! 16pE• nI öÍen ec•NM. prsHprM stYM pRy…k. ½N pRy¯tH. nieÀR ngr˜iÇ nI tI¯mAn ÍeLw…ÆEÛAÅ smADAnM ekAìuv¯•, stY˜i½M nItiÆM nirÆ• kArYÍÅ ec•@k. 17ayÇŠAer ŸpáviŠAÀ žFA ElAcn nw˜¯tH! vYAjvAgHdAnÍÅ nÇ k¯tH! aÍeneyAeŠ ec•@•tiÇ Œn •iŠ¯tH! qÚekAeì•AÇ {AÀ öetA eŠ evRuÆÝ!ÿ yEhAv pR’tANiŠA rYÍÅ. 18sÄv•zånAy yEhAvyiÇ niÝM öQ sE•zM qniÆki“i. 19sÄv•z ånAy yEhAv pRy…Ý, þnAlH, aÉH, Ž}H, p˜H mAsÍLiÇ d…+K˜ieÀRy…M ŸpvAs˜ieÀRy…M èEtYkdinÍL@ìH niÍÅŠH. d…+K˜ieÀR Œ dinÍÅ ŒhÂA d˜ieÀR divsÍLAŠi mA·NM. Œ divs ÍÅ nl«M sEÙAxM niR’«mAy av Di divsÍLAyiriÆM. stYe˜y…M smA DAne˜y…M nI sHEnhiÆky…M EvNM!ÿ 20 sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þBAviyiÇ pl ngrŠA¯M ey±zElmiÇ v¯M. 21 pl ngrŠA¯M prsHprM ŒzMsiÆM. avÄ pRy…M, ü{ÍÅ sÄv• z ånAy yEhAvey ŒrADiŠAÀ EpA›Ý.ý ü{Í ELAewA–M vrik!ýÿ 22 sÄv•zånAy yEhAveyE˜wi pl jnty…M zåmAy pl rAjYÍL@M ey±z ElmiElÆ v¯M. aven ŒrADiŠAnAN verÏk. 23sÄv•zånAy yEhAv pR y…Ý, þa•H pl BAxkÅ sMsAriÆ• jnÍÅ o¯ ey¸den smIpic•@ pRy…M, üeedvM niÍELAewA–mAeNÝ {ÍÅ Ek“u. {ÍL@M aven ŒrADiŠAÀ niÍ ELAewA–M vre“?ýÿ m·urAx\ H ÍÅeŠtiery…™ nYAyviDi eedv˜iÇ nie•A¯ sE•zM. háAŠi eÀR rAjYe˜–·iy…M aE”h˜ieÀR tlÐAnngrmAy dE—ezŠien–·iy…

9


909 m…™ yEhAvy…ew sE•zM ötANH . þeedve˜–·i aRiyAvu•vÄ yi AEy ÇEgAÒM mAÒml . ql A v¯M aveÀR shAyM Etw…Ý. 2háAŠH rAjY˜ieÀR atiĘiyAy hmA˜ientiery…™ sE•zvumANitH. eewRuM sIEdA½M avÄ vliy jH{AnikL@M smÄØãA¯mAyi“u EpAluM avÄeŠtiery…™ sE•zvumA NitH. 3eewÄ o¯ EkA“EpAelyA¹ niÄ—i Še–“iriÆ•tH . epAwiEpAel sm] Ö emÝ EtA•˜ŠviD˜iÇ vLer ev™i ŒL@kÅ EzKric•@. sVÄÌM kLimÎEpA el sm]ÖmAyi¯Ý. 4pE• n—…ew yjmA nnAy yEhAv aetlÂAM qw…ÆM. av L@ew zåmAy nAvikEsney avÀ tkÄÆM. Œ ngrM agHniŠiryAÆM! 5

þüasHk ElAniel jnÍÅ a«kìH ByÆM. gÈyiel jnÍÅ ByÝviR yHÆM. aŠArYÍÅ sMBviÆ•« kA¹ EÛAÅ qEƒAniel jnÍL@ew m…}uvÀ ètI•y…M asHtmiÆM. gÈyiÇ o¯ rAjAvuM avEzxiŠilÂ. asHkElAniÇ o¯ vYåiEpAluM avEzxiŠilÂ. 6 tÍ L@ew yTAÄØ pitAŠãAÄ ŒrAyi¯Ý ev•H asHEtAd…kAÄ oriŠluM aRiyilÂ. ahÜArikLAy ePlisHtYer {AÀ pUÄ ÌmAy…M nzi–iÆM. 7råm†Ru• mAMsEmA zpiŠe–“ B•NEmA avrini aDik kAlM tiÝkyilÂ. avEzxiÆ• ePli sHtYÄ ŒerÜilum…eìÜiÇ avÄ qeÀR jnty…ew BAgmA›M. ey¸dyiÇ avÄ o¯ EgAÒŠAÄ œwiyA›M. qEƒAÀkA¯M eybUsYÄ ecyHt«EpAel qeÀR jnt y…ew BAgmA›M. qeÀR rAjYe˜ {AÀ sMr•iÆM. 8zÒueesnYe˜ atilUew kwÝ EpAkAÀ {AÀ a½vdiŠil . qeÀRjntey ŸpáviŠAÀ {Anver o“uM a½vdiŠilÂ. qeÀRjnt m…ÛH qÒ mAÒM kxHwe–“uev•H {AeneÀR kÎ kÅ ekAìu kìtANH.ÿ BAviyiel rAjAvH sIEyAEn, Œn•iÕ! ey±zElMkAEr, Œh A dMekAìH ŒÄÏviLiÕ! EnAÕ, niÍL@ew rAjAvH niÍL@ewyw…E˜Æ v¯Ý! vijyM Enwiy nl rAjAvA›Ý avÀ. q•AÇ avÀ vinItnA›Ý. pNim]g˜iÇniÝM piR• o¯ k}utÆ“i y…ew puR˜H avÀ sÉriÆÝ. 10 rAjAvu pRy…Ý, þqªyImieÀR Et¯ keLy…M ey±zElmieÀR ›tir–wyALik eLy…M {AÀ tkÄÏ. y…Ö˜i½pEyA gic• aÛukÅ {AÀ tkÄÏ.ÿ Œ rAjAvH smADAn˜ieÀR vAĘkÅ EdzÍÅŠA yi ekAìuv¯M. kwÇ m…tÇ kwÇ ver y…™ BAgM rAjAvu BriÆM. y†ª“Isundi m…tÇ ®miyiel vid†rEdzÍÅvery…™ ÐlÍL@M avÀ BriÆM. 9

yEhAv teÀR jntey r•iÆM ey±zElEm, nieÀR krAÄ råM ekAìu nAM m…ávc•@. ®miyiel ³nYdVAr 11

esKrYAvH 9:2-10:5

ÍLiÇniÝM atinAÇ {AÀ niÍeL EmAci–iÆÝ. 12 twvukAEr, vIw…kLiElÆ EpAvuk! öni niÍÅÆ ètI•yH Æ vky…ìH . {AniE–AÅ niÍELAw… pRy…Ý, {AÀ niÍLiElÆ mwÍiv¯Ý! 13 ey¸dEy, nie• {AenA¯ vilÂAy…p EyAgiÆM. qªyIEm, nie• {AÀ aÛu kLAÆM nie• {AÀ yvnEdze˜ Enri wA½™ vALAÆM. 14 yEhAv avÄÆ ètY•mA›M, avÀ teÀR aÛukÅ mi•ÇEpAel èEyAgi Æky…M ec•@M. qeÀR yjmAnnAy yEhAv kAhLM m…}Æky…M m¯®miyiel epAwiŠA·uEpAel eesnYM m…EÛA“u t™iŠyRuky…M ec•@M. 15 sÄv•zånAy yEhAv aver sMr •iÆM. zÒuŠeL EtAløiŠAÀ pwyALikÅ et·Aliy…M klÂ@kL@M ŸpEyAgiÆM. zÒu aŠL@ew råM avÄ citRiÆM. a« vI’uEpAel o}u›M. yAgpIW˜ieÀR m†lkLiÇ tLiŠe–w…• råM EpAelyA yiriÆM atH! 16 Œ smyM, av¯ew eedvmAy yEhA v, öwyÀ teÀR Œw…keLey•EpAel r•iÆM. avÄ av½ èiye–“vrAyi riÆM. aveÀR nA“iel tiLÍu• ŒBr NM EpAelyAyiriÆmvÄ. 17 qlÂAM nl«M mEnAhrvumAyiriÆM! vrAniriÆ• atHButkrmAy viLvH ev RuM ŒhArvuM vI’umAyiriÆkyil . atH qlÂA y…vAŠãA¯M y…vtikL@mAyi riÆM! yEhAvy…ew vAgd H AnÍÅ vsÙkAlÏ m}yHÆEvìi yEhA vEyAw… èAÄØiÆk. yEhAv mi• lien ayyHÆky…M m} ep•iÆky…M ec•@M. oAErA vYåiy…ewy…M vyliÇ eedvM ecwikÅ vLÄÏM. 2 ŒL@kÅ tÍL@ew ekAc•@ ètimkL@M jAlvidYy…MekAìH BAviyRiyAÀ æmiÆ emÜiluM a« viPlmA›M. Œ m½xYÄ dÄznÍÅ kA¹ky…M tÍL@ew sVpHn ÍeL–·i vivriÆky…M ec•@Ý. pE• aetlÂAM nixHPl ½NkLA›M. atinAÇ jnÍÅ shAy˜inAyi kr’uekAìH aviewy…miviewy…M aly…• Œw…keL E–AelyANH. pe• aver nyiŠAÀ oriwy½milÂ. 3 yEhAv pRy…Ý, þöwyãAErAw… {AÀ vLer EkApic•iriÆÝ. qeÀR ›’Aw… kÅÆìA›•etÙieÀRy…M Ÿ˜rvAdi tVM {AÀ Œ EntAŠLilAŠi.ÿ (ey¸d yiel jnÍÅ eedv˜ieÀR Œ“iÀp· mANH. sÄv•zånAy yEhAvyANH yTA ÄؘiÇ teÀR Œ“iÀp·e˜ pripAli Æ•tH. o¯ BwÀ teÀR su•rmAy EpAÄÆ tirey pripAliÆEÛAelyANH avÀ aver kAÆ•tH.) 4 þm†lŠlÂH, œwArÆ·i, EpAÄvilÂH, m…E• Ru• BwãAÄ «wÍiyveylÂAM ey¸dyi ÇniÝM v¯M. 5 avÄ tÍL@ew zÒuŠeL EtAløiÆM. pAtyiel ecLiyilUew ees

10


esKrYAvH 10:6-11:17

910

nikÄ m…E•RuEÛAelyAyiriÆM atH . avÄ EpArAw…ky…M, yEhAv av¯ew BAg˜AytinAÇ zÒueesnY˜iel ›tir–wyALikeLE–AluM EtAløiÆky…M ec•@M. 6ey¸dy…ew ›w…Mbe˜ {AÀ zåmAÆM. EyAEsPieÀR vMze˜ y…ÖM jyiŠAÀ {AÀ shAyiÆM. aver {AÀ sur•itrAyi, BámAyi tiriek ekAìuv¯M. aver {AÀ ŒzVsi–iÆM. {Anver oriŠluM vi“uEpAkA˜viD ˜ilAyiriÆM atH. {AÀ av¯ew eedv mA›• yEhAvyANH. aver {AÀ shA yiÆky…M ec•@M. 7›wiŠAÀ o¯pAw…™ BwãAerE–Ael ŒhÂAdvAãArAyiriÆM qªyIMkAÄ. av¯ew ›“ikÅ ŒhÂAdi ÆM. av¯M sÚxHwrAyiriÆM. avÄeŠ l A M yEhAvEyAewA–M orAh A dkAlm… ìA›M. 8 þaver {AÀ §Lmwic•@ viLic•@œ“uM. aver yTAÄØmAy…M {AÀ r•iÆM. avÄ aEnkmEnkM Ep¯ìA›M. 9 aet, qeÀR jntey {AÀ rAjYÍLielÛAw…M citRiÆkyAyi¯Ý. pE• Œ vid†rEd zÍLiÇvc•H avÄ qe• a½sHmriÆM. av¯M av¯ew ›“ikL@M avEzxiÆM. avÄ tiric•@vriky…M ec•@M. 10aver {AÀ öQjipHtiÇniÝM ašUriÇniÝM tiriek ekAìuv¯M. aver {AÀ giel yAdHèEdzE˜Æ ekAìuv¯M. aview ŒvzY˜i½ ÐlmilÂAet v•AÇ smI pÏ™ elbAEnAniÇ vsiŠA½M {An ver a½vdiÆM.ÿ (11eedvM aver öQji pH t iÇniÝM ekAìuv•E–A}e˜E–A elyAyiriÆM atH. sm…á˜iel tirkeL avÀ öwic•@. sm…áMpiLÄÝ. jnÍÅ d…ritŠwÇ nwÝkyRuky…M ecyHt…. ndI èvAhÍeL yEhAv vr“uM. ašUrieÀR ahÙeyy…M öQjipHtieÀR zåieyy…M avÀ tkÄÆM.) 12yEhAv aveÀR jn tey k¯˜rAÆM. av½M aveÀR nAm ˜i½MEvìi avÄ jIviÆM. yEhAvyA NH öŠArYÍÅ pR’tH. ey¸dyÆ H ¡·um…™ rAjYÍeL eedvM zi•iÆM elbAEnAEn, agHnisHPuliMgÍÅ v•H nieÀR EdvdA¯v]•ÍeL BsHm mAÆ•tinH nieÀR vAtilukÅ «RÆk. 2 EdvdA¯mrÍÅ vINiriÆ•tinAÇ eesèsHmrÍÅ kry…M. kArNM, Œ zå mAy mrÍÅ qw…ÏekAìuEpAke–w…M. m…Ric•iwe–“ kAw…keLEyAĘH bAzAni el oAÆmrÍÅ kry…M. 3 kry…• öwyãAEr, æÖiÕ. av¯ew k¯˜rAy EntAŠãAÄ aphriŠe–“u. y…vsiMhÍL@ew gÄ‘nM æÖiÕ. EyAÄ ”AÀ ndItIrÏ™ avy…ew tiÍiy ›·i ŠAw…kÅ aphriŠe–“iriÆÝ. 4 qeÀR eedvmA›• yEhAv pRy…Ý, þaRuÆvAnAyi niĘiyiriÆ• Œwi en pricriÕ. 5av¯ew öwyãAÄ Ÿwmk eLy…M kc•vwŠAery…M EpAelyANH. Ÿwm kÅ Œw…keL ekAlÂ@e•ÜiluM zi•iŠ e–w…•ilÂ. Œw…keL viÇÆ• kc•vw

11

ŠAÄ pRy…Ý, üyEhAv vA}H˜e–we“, {AÀ DniknA›Ý!ý tÍL@ew Œw…kELAwH öwyãAÄŠH a½kÛyilÂ. 6 öQ rAjY˜u vsiÆ•vErAw… qniÆM k¯NyilÂ.ÿ yEhAvyANi« pRy…•tH , þEnAÕ, oAErA¯˜ery…M {AÀ aveÀR ayÇŠA reny…M rAjAvieny…M ekAìH aDiE•pi ÆM. av¯ew rAjYM nzi–iŠAÀ {AÀ aver shAyiÆM. aver {AÀ twy…k yilÂ!ÿ 7 aÍen aRuÆvAnAyi vc• i ¯• pAvM Œw@keL {AÀ pripAlic•@. rìu vwikÅ qw…˜H o¯ vwiey Œ½œlYM qÝM mE·tien eqkYemÝM {AÀ viLi c•@. q•i“A¹ {AÀ Œw…keL kAŠAÀ «wÍiytH. 8o¯ mAs˜i½™iÇ m†•H öwy ãAer {AÀ oAwic•@. Œw…kELAw… {AÀ EkApiÆky…M av qe• evRuŠAÀ «w Íuky…M ecyHt…. 9 aE–AÅ {AÀ pR’u, þ{AÀ niÍeL ŸEp•iÆM! niÍeL {AÀ pripAliŠil ! cAEkìvÄÆ cAkAM, nzi–iEŠìvÄÆ nzi–iŠAM. avEzxi Æ•vÄ prsHprM nzi–ic•@ekA™e“.ÿ 10 anÙrM Œ½œlYM qÝEprAy vwi {AÀ owic•@kL’u, qlÂA jntkL@mAy… ™ eedv˜ieÀR krAÄ avÀ R”AŠi qÝ kANiŠAnANH {AÀ aÍen ec yHttH. 11aÍen Œ divsM krAÄ avsA nic•@. öQ sE•zM yEhAvyiÇniÝ™ tAeN•H qe• nirI•iÆkyAyi¯• pAvM Œw@kÅ aRiy…ky…M ecyHt…. 12

aE–AÅ {AÀ pR’u, þqniÆ œli trNemÝ niÍÅÆ EtAÝe•ÜiÇ tri k. öelÂÜiÇ, Evì!ÿ atinAlvÄ qniÆ m…–« ev™iŠxNÍÅ tÝ. 13aE–AÅ yEhAv qE•Aw… pR’u, þqeÀR vil yAyi avÄ k¯«•tH aÒy…mANH. aÒ y…M vliy «k Œly˜iel B$Ar˜i EleŠRiy†.ÿ atinAÇ Œ m…–«kxNM ev™iy…M {AÀ yEhAvy…ew Œly˜i el B$Ar˜iElŠi“u. 14anÙrM eqkYM qÝEprAy vwieyw…˜H {AÀ rìu kxNÍLAŠi. ey¸dyHÆM yi AEyli ½miwyilu™ krAÄ R”AytAyi kANiŠA nANH {AÀ aÍen ecyHttH. 15 aE–AÅ yEhAv qE•Aw… pR’u, þöni buÖihInnAeyA¯ öwyeÀR sAD nÍeLw…Æk. 16öQ rAjY˜i½ {AenA¯ putiy öwyen keìÏemÝ atu sUci–iÆM. pe•, nzi–iŠe–w…• Œw…keL pripAliŠAÀ öQ ecRu–ŠA rÀ èApHtnlÂ. m…RiEv·Œw…keL suK e–w…˜A½M avÀ EpArA. jIvEnAew avEzxiÆ•vyHŠAhArM ekAw…ŠA½M ayAÅÆ k}iyil . ŒErAgYm…™vey ›LeÛA}iek m…}uvEnAew tiÝky…M ec•@M.ÿ 17 oA! ekA™¯tA˜ öwyA, qeÀR Œw… keL nI ŸEp•ic•@. aven zi•iÆk! aveÀR vl«kÎM vl«eeky…M vALi niryAÆk. aveÀR vl«eek ŸpEyAg ³nYmAke“. aveÀR vl«kÌH aÓmA ke“!


911 ey¸dyÆ H ¡·ilum…™ rAjYÍ eL–·iy…™ dÄznÍÅ yi AEylien–·i yEhAvyiÇ niÝ™ d…+KsE•zM. yEhAv ŒkA zvuM ®miy…M s]xw H ic•@. avÀ m½xYniÇ Œ´Avien ÐApic•@. Œ yEhAvyANH öŠArYÍÅ pRy…•tH. 2þEnAÕ, ey±z Elmien {AÀ avÅÆ¡·um…™ rAjY ÍÅŠH o¯ EkA– vixMEpAelyAÆM. rAxH\ÍÅ v•H Œ ngre˜ ŒƒmiÆM. ey¸dyiel skl¯M Œ ekNiyilk e–w…M. 3pE• ey¸dey {AenA¯ BAr m…™ pARyAÆM. aetw…ŠAÀ æmiÆ• ŽetA¯v½M m…RiEvÇÆky…M ec•@M. avÄ m…Ric•@ citRiŠe–w…M. pE• ®miyi el m…}uvÀ rAjYÍL@M o¯mic•@ v•H ey± zElmiEnAw… y…ÖM ec•@M. 4 q•AlE–AÅ {AÀ ›tirkeL vi&mi–iÆky…M pwyA Liey Epwi–iÆky…M ec•@M. zÒuŠL@ew qlÂA ›tirkeLy…M {AÀ aÓrAÆM, pE•, qeÀR kÎkÅ ey¸dy…ew Bvn e˜ nirI•ic•@ekAìH «R•iriÆM. 5 ey ¸dyiel ›lEntAŠãAÄ jnÍeL EèA /Ahi–iÆM. avÄ pRy…M, üsÄv•zå nAy yEhAvyA¹ niÍL@ew eedvM, avÀ ne— k¯˜rAÆÝ.ý 6 Œ smyM ey¸dyiel ›lEntAŠeL {AÀ kA“utI kAw… nzi–iÆ• EpAelyAÆM. avÄ tÍL@ew zÒuŠeL eevEŠAÇÕney• EpAel BsHmmAÆM. avÄ tÍÅÆ ¡·u m…™ m…}uvÀ zÒuŠeLy…M nzi–iÆM. aÍen ey±zElMkAÄŠH vIìUM viæmi c•iriŠAÀ k}iy…M.ÿ 7 ey±zElMnivAsikÅ œw…tÇ ahÜ riŠAtiriŠAÀ yEhAv ey¸dyiel jn ÍeL ŒdYM r•iÆM. tÍLANH m·u ey¸d ŠAerŠAÅ mhtVm…™ver•H dAvIdieÀR ›w…MbŠAÄÆM ey±zElmiel m·u™v ÄÆM ahÜriŠAnAvilÂ. 8q•AÇ ey±z ElMnivAsikeL yEhAv sMr•iÆM. Ž·vuM d…Äb•lnAyvÀEpAluM dAvIdien E–Ael mhAnAeyA¯ BwnAyiriÆM. dAvI dieÀR ›w…MbŠAÄ eedve˜E–Ael, jn ÍeL nyiÆ• yEhAvy…ew sVÙM d†t enE–AelyAyiriÆM. 9 yEhAv pRy…Ý, þa•H ey±zElmi entier y…Ö˜i½ v¯• rAxH\ÍeL {AÀ tkÄÆM. 10dAvIdieÀR ›w…MbŠAer y…M ey±zElMnivAsikeLy…M {AÀ k¯ Ny…M oQdArY˜ieÀRy…M Œ´AvuekAìu niRyHÆM. tÍÅ «Lc•veney•EpAel avÄ qe• EnAÆM. avÄ d…+KitrA›M. teÀR ŽkpuÒeÀR mrN˜iÇ d…+KiÆ• venE–AelyAyiriÆM av¯ew d…+KM, teÀR ŒdYjAtnAy puÒÀ mric•tiÇ vilpiÆ•venE–AelyAyiriÆM. 11ey ±zElmiÇ kWind…+K˜ieÀRy…M vilAp ˜ieÀRy…M dinMv¯M. emgiE”AtA}H v r yiel hddH-riE—AeÀR mrN˜iÇ ŒL@ kÅ vilpic• kAlE˜«EpAelyAyiri ÆM atH. 12oAErA›w…MbvuM vilpiÆM. dAvIdieÀR ›w…Mb˜iel Œ¹ÍÅ vil piÆM. av¯ewBArYmA¯M vilpiÆM. nATAeÀR ›w…Mb˜iel pu¯xãAÄ vil

12

esKrYAvH 12:1-14:2

piÆM. av¯ew BArYmA¯M vilpiÆM. 13El viy…ew ›w…Mb˜iel pu¯xãAÄ vilpi ÆM. av¯ew BArYmA¯M vilpiÆM. ziem EyAeÀR ›w…Mb˜iel pu¯xãAÄ vil piÆM. av¯ew BArYmA¯M vilpiÆM. 14 me·lÂA EgAÒÍLiluM a«te• sMBvi ÆM. pu¯xãA¯M OIkL@M evEv•eR vil piÆM.ÿ q•AÇ a•H, dAvIdieÀR ›w…Mb ˜i½M m·H ey±zElM kAÄÆmAyi putieyA¯ nI¯Rv «RŠe–w…M. av¯ew pApÍÅ k}ukiŠL’H aver ²ÖrAÆ •ti½™tANH Œ jlDAr.

13

vYAjèvAckÄ öniyil sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þa•H ®miyiel qlÂA vi#hÍL@M {AÀ ölÂAyHm ec•@M. jnÍÅ pi•Iwvy…ew Ep¯kÅEpAluM oAÄ—iÆkyilÂ. vYAjè vAckery…M a²ÖA´AŠeLy…M {AÀ ®miyiÇniÝM «rÏM. 3ŒerÜiluM èvA cknAyi «wÄ•AÇ avÀ zi•iŠ e–w…M. aveÀR mAtApitAŠÅ, sVÙM a–n—mAÄEpAluM avEnAw… pRy…M, üyEhAvy…ew nAm˜iÇ nI ½NkÅ pR ’iriÆÝ, atinAÇ nI mriŠNM!ý èv cnM ec•@•tinH aveÀR sVÙM a— y…M a–½M aven ›˜i–iLÄÆM. 4a•H èvAckÄ tÍL@ew dÄznÍLiluM èvc nÍLiluM l‘iÆM. tAenA¯ èvAcknA eNÝ sUci–iÆ• vOM a•vÄ DriÆkyilÂ. èvcnem•H avÄ viLi Æ• ½NkÅekAìH ŒL@keL vÉiŠAÀ a•vÄ Œ vOÍÅ DriŠilÂ. 5 avÄ pRy…M, ü{AÀ èvAcknlÂ, {AenA¯ k] x iŠArnANH . ekAc• @ ›“iyAyi¯• E–AÅ m…tÇ k]xi–Ni ec•@•vnA¹ {AÀ.ý 6 pe• m·u™vÄ pRy…M, üpie•, nieÀR eekkLiel m…RivukeLÙANH ? ý avÀ pRy…M, üa« œ“ukAreÀR vI“iÇ vc•@ìAy m…RivANH.ýÿ 7 sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þvAEL, öwyen ev“U! qeÀR sHEnhi ten ev“U! öwyen ev“U, aE–AÅ Œw… kÅ oAwie–AyHeŠA_M. Œ ecRiyver {AÀ zi•iÆM. 8Edze˜m†•iÇ rìu EpÄ m…RiEv·umiriÆM. pe• avriÇ m†•ielAÝ avEzxiÆM. 9aE–AÅ, av EzxiÆ• aver {AÀ prI•iÆM. av ÄÆ pl d…ritÍL@M {AÀ nÇ›M. ev™i ey agHni²Öiec•@•ti½™ agHni EpAelyAyiriÆM d…ritÍÅ. sVÄ̘i eÀR²Öi priEzADiÆEÛAel {Anv er prI•iÆM. aE–AÅ shAy˜inAyi avere• viLiÆky…M avErAw… {AÀ mRupwi pRy…ky…M ec•@M. üniÍÅ qeÀR jnÍLANHý qÝ {AÀ pRy…M, üyEhAv yANH qeÀR eedvMý qÝ av¯M pRy…M.ÿ 2

nYAyviDiy…ew divsM EnAÕ, yEhAvyHÆ nYAyviDiŠA yi o¯ viEzxdinm…ìH. nI qw…˜i riÆ• DnM nieÀR ngr˜iÇ vItiŠ e–w…ky…M ec•@M. 2ey±zElmientier

14


esKrYAvH 14:3-21

912

pwepA¯tAÀ qlÂA rAjYÍeLy…M {AÀ o¯mi–iÆM. avÄ ngrM piwic•wÆky…M vIw…kÅ tkÄÆky…M ec•@M. OIkÅ blA/MgM ec•e–w…ky…M p›tiEyAL mAL@kÅ èvAs˜wvukArAŠe–w…ky…M ec•@M. q•AÇ bAŠiyAL@kÅ ngr ˜iÇniÝM mA·e–w…kyilÂ. 3 aE–AÅ Œ rAxH\ÍL@mAyi y…ÖMec•AÀ yEhAv puRe–w…M. aetA¯ yTAÄØ y…ÖmAyiri ÆM. 4a•H ey±zElmieÀR ki}Æ olivu mlyiÇ avÀ niÇÆM. olivumlpiL¯M. mly…ew o¯ BAgM vwEŠA“u nIÍuM. o¯ BAgM etEŠA“uM. ki}Æpwi’ARAyi o¯ tA}Hvr «RŠe–w…M. 5 mly…ew tA}Hvr aw… ˜w…Ï v¯•«kìH niÍÅ oAwiE–A kAÀ æmiÆM. ey¸dyiel rAjAvAyi ¯• ŸÈIyAvieÀR kAlÏìAy ®kÛ ˜iÇniÝM r•e–wAÀ oAwiy«EpAel niÍÅ oAw…M. q•AÇ qeÀR eedvmA›• yEhAv aveÀR qlÂA vi²ÖErAw…emA –M ètY•nA›M. 6 7 - atH vLer èEtYkty…e™A¯ divs mAyiriÆM. evLic• E mA t¹E–A m†wÇ mE’A ŸìAyiriŠil . qÍeneyÝ yEhAvyHEŠ aRiy†. pE• rAÒiEyA pkElA ŸìAyiriŠilÂ. sADArN ö¯“u v¯• smyÏM evLic•m…ìAyiriÆM. 8 a•H, ey±zElmiÇniÝM «wÄc•yAyi ev™emA}u›M. Œ èvAhM piL¯ky…M o¯ BAgM ki}EŠA“uM mE· BAgM pwi’ARH mÖYDrNYA}iyiElÆM o}u›M. EvnÇŠA lvuM zItkAlvumwŠM o¯ vÄxŠAlM a« o}ukieŠAìiriÆM. 9 a•H yEhAv m…}uvÀ ElAk˜ieÀRy…M rAjAvAyiriÆ ky…M ec•@M. yEhAv ŽkÀ. aveÀR nAmM ŽkM te•. 10a•H ey±zElMèEdzM m…}uv½M arAbA m¯®miEpAel ³nYmA yi˜I¯M. rAjYmAek Egbm…tÇ enegvi el riE—AÀver m¯®mi EpAelyAyi riÆM. q•AÇ ey±zElM ngrM, ebnYA mIÀkvAwMm…tÇ o•AM kvAwmAy m†lŠ vAwMvery…M hnEnÇ EgApurMm…tÇ rAjAvieÀR m…Ùiric•Ævery…M punÄni Ä—iŠe–w…M. 11ŒL@kÅ aEÍA“u tAmsi ŠAnAyi nIÍuM. o¯ zÒuvuM aver nzi –iŠAÀ vrilÂ. ey±zElM sur•itmAyi riÆM. 12 q•AÇ ey±zElmientier pwepA ¯tiy rAxH\ÍeL yEhAv zi•iÆM.

avÄŠH mArkmAeyA¯ ErAgM piwiepwAÀ avÀ öwyAÆM. ŒL@kÅ jIvic•irieŠ av¯ew etAli aLi’u«wÍuM. av ¯ew kÎkÅ avy…ew twÍLili¯ÝM 13 15 nAÆkÅ vAyili¯ÝM aLiy…M. - zÒu pALy˜iÇ Œ BIkrErAgM bADiÆM. av¯ew ›tirkÅÆM EkAvÄk}utkÅ ÆM o“kÍÅÆM k}utkÅÆM Œ ErAgM bADiÆM. a•H yEhAv aver sMBItrAÆM. oAErA¯˜¯M teÀR ayÇŠAreÀR eek kÅ piwiÆky…M Œ eekkÅ prsHprM EpArwiÆky…M ec•@M. ey¸dYruM ey±z ElmiÇ EpArwiÆM. sklrAxH \ ͼew y…M sÛ˜H ngr˜i½¡·@M smAhriŠ e–w…• smy˜ANi« sMBviÆk. DArA LM sVÄÌvuM ev™iy…M vOͼM av ÄÆ lBiÆM. 16ey±zElmiEnAw… y…ÖM ec•Aen˜iytiÇ cilÄ avEzxiÆM. qlÂAvÄxvuM avÄ rAjAvien, sÄv•z ånAy yEhAvey ŒrADiŠAnAyi vri ky…M ec•@M. œwAr˜i¯nALinH ŒrADn yHŠAyi ey±zElmiÇ averÏM. 17

®miyiel ŽetÜiluM ›w…MbÍÅ rAjAvien, sÄv•zånAy yEhAvey ŒrADiŠAÀ v•ielÂÜiÇ yEhAv, av ÄÆ m} ep•iÆkyil . 18öQjipHtiel ŽetÜiluM ›w…MbÍÅ œwAr˜i¯nALA EGAxiŠAÀ q˜iyielÂÜiÇ zÒ@rAxH\ ÍÅÆ nÇkiy ErAgÍÅ yEhAv av ÄÆM nÇ›M. 19öQjipHti½M œwAr˜i¯ nAÅ ŒEGAxiŠAen˜A˜ m·@ rAjYÍ ÅÆm…™ zi• atAyiriÆM. 20 a•H qlÂAM eedv˜iEÀRtAyiriÆM. ›tirk¼ew mNikLiÇE–AluM yEhAv yHÆ vi²ÖM* qe•}utiyiriÆM. yEhA vy…ew Œly˜ilupEyAgic• ql A pAÒͼM blipIW˜ilupEyAgic• pAÒÍÅEpAel èDAnmAyiriÆM. 21 stY˜iÇ, ey±zElmiluM ey¸dyiluM Ÿ™ sklpAÒÍLiluM sÄv•zånAy yEhAvyHÆ vi²ÖM qÝ ErKe–w…˜i yi“@ìA›M. yEhAvyHÆyAgmÄ–iÆ• qlÂAv¯M v•H Œ pAÒÍeLw…˜H atiÇ av¯ew èEtYk ŒhArM pAkM ec•@M. a•H sÄv• z ånAy yEhAvy…ew Œly˜iÇ o¯ kc•vwŠAr½M ekAw…Š ÇvAÍlukÅ nwÏÝìAvilÂ.

yEhAvyÆ H vi²ÖM eedvAly˜ilupEyA giÆ• skltiluM öQ vAÆkÅ q}utiyi “@ìH. öQ sADnÍÅ yEhAvy…EwtAeNÝM vi²ÖkArYÍÅÆ mAÒEm av ŸpEyAgi ŠAvU qÝmANi« kANiÆ•tH. öQ awyAL m…™ pAÒÍÅ vi²ÖÐl˜H puErAhitãA ÄÆ mAÒEm ŸpEyAgiŠAnAvU.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 38 zechariah  
Advertisement