Page 1

902

h‹Ayi ŒlyM pNiyAÀ smymAyiriÆÝ dArYAEvzH pAÄsiy…ew rAjAvAyti eÀR rìAM vÄx˜iel ŒRAM mAsM o•AM tIyti h‹AyiŠH yEhAvyiÇ nie•A¯ sE•zM lBic•@. ezyÇ tIEyli eÀR puÒnAy es¯b•AEbÇ, eyEhA sAdAŠieÀR puÒnAy EyA²vA q•iv ÄŠAy…™tAyi¯Ý Œ sE•zM. es±b•A EbÇ ey¸dyielrAjYADikAriy…M EyA ²vA mhApuErAhit½mAyi¯Ý. sE• zM ötAyi¯Ý. 2 sÄv•zånAy yEhAv yiÍen pRy…Ý+ þyEhAvy…ew ŒlyM pNiyAÀ smymAyi“iel•H ŒL@kÅ pR y…Ý.ÿ 3 h‹AyiŠH yEhAvyiÇniÝ rìAm etA¯ sE•zMœwi lBic•@. Œ sE•zem eÙ•H h‹Ayi pR’u+ 4þnl vstik LiÇ niÍÅŠiE–AÅ k}iyAem•H niÍÅ k¯«Ý. Bi˜iyiÇ twi–lkkÅ piwi –ic• nlÂvIw…kLiÇ niÍÅ tAmsiÆÝ. q•AÇ yEhAvy…ew vsti öE–A}uM avzixHwÍLilA›Ý! 5öE–AÅ, sÄv•z ånAy yEhAv pRy…Ý, ünieÀR mAÄ‹ ÍeL–·i ŒElAciÕ. qÙA¹ sMBvi Æ•et•AElAciÕ! 6niÍÅ aDikM viÏ vitec•ÜiluM ›Rc•@ viLEv lBic•@ Z. niÍÅÆ B•iŠAÀ ›Rc•AhArEm y…Z, niRc•@ k}iŠAnilÂ. ›wiŠAÀ ›Rc•@ mAÒEmy…Z, niRy…•ilÂ. ›Rc•@vOEm niÍÅÆZ, t¹–k·AÀ mtiyAytilÂ. ›Rc•@ pNM mAÒM niÍÅ Enw…Ý. aet Íen cilvA›e••H niÍLRiy…•ilÂ. niÍL@ew kIzyielA¯ oA“y…™«EpAel yANtH!ýÿ 7 sÄv• z ånAy yEhAv pRy…Ý, þniÍeLÙA¹ ec•@•et•AElAciÕ! 8 mlkLiÇecÝ mrM ekAìuvrik. q•i“H ŒlyM pNiy…k. aE–AÅ {AÀ sÚ xHwnA›ky…M {AÀ mhtVvtHkriŠe–w… ky…M ec•@M.ÿ yEhAv öŠArYÍÅ pR ’u. 9 sÄv•zånAy yEhAv pRy…Ý, þniÍÅ nl v iLvu ètI•iÆÝ. q•AÇ viLekA•AenÏEÛAÅ alø M DAnYEmy…Z. atinAÇ Œ DAnYM niÍÅ vI“iÇ ekAìuEpA›Ý. aE–AÅ {AenA ¯ kA·ien ayc•H at@ pR˜iŠLy…Ý! qÚekAìANietAeŠ sMBviÆ•et E•A? niÍLiElAErA¯˜¯M avnveÀR vIw… EnAÆEÛAÅ qeÀR vsti öE–A}uM avzixHwÍLilA›Ý. 10 atinAlANH ŒkAzM m’ien tw ’u vc•iriÆ•tH. ®mi atieÀR viL vien tw’uvc•iriÆ•«M a« ekAìu te•.ÿ

1

11

yEhAv pRy…Ý, þEdzvuM mlk¼M vrìuEpAke“eyÝ {AÀ kløn nÇki. DAnYÍÅ, pu«vI’H, olievÌ, pie• ®miyiluìA›•etlÂAM nzi–iŠe–w…M! qlÂA m½xYm]gAdikL@M •INiÆM. m½xY ¯ew qlÂA kWinAÖVAnvuM v]TAvilA›M.ÿ putiy Œly˜ieÀR niÄ—A NmArMBiÆÝ 12 ezyÇtIEylieÀR puÒnAy es¯ b•AEbliEnAw…M mhApuErAhit½M ey EhAsAdAŠieÀR puÒ½mAy EyA²v EyAw…M sMsAriŠAÀ yEhAvyAy eedvM h‹Ayiey ayc•@. atinAlvÄ tÍ L@ew eedvmAy yEhAvy…ew zbHdvuM èvAcknAy h‹Ayiy…ew vAÆkL@M ævic• @ . jnÍÅ tÍL@ew eedvmAy yEhAvyiÇ Ÿ™ tÍL@ew ByAdrvukÅ kA“uky…M ecyHt…. 13 jnÍELAwH öQ sE•zmRiyiŠAÀ yEhAvyAy eedvM ayc• d†tnAyi¯Ý h‹Ayi+ yEhAv pRy…Ý, þ{AÀ niÍ ELAewAÏìH!ÿ 1 4-15 aÍen yEhAvyAy eedvM jn ÍeL ŒlyM pNiy…•tiÇ Ÿ/ukrAŠi. ezyÇtIEylieÀR puÒnAy es¯b•A EblAyi¯Ý ey¸dyiel aDikAri. yEhAv aE”he˜ Ÿ/uknAŠi! eyEhA sAdAŠieÀRpuÒnAy EyA²vA Œyi¯ Ý mhApuErAhitÀ. yEhAv ayAeLy…M Ÿ/uknAŠi! qlÂA jnÍeLy…M yEhAv ŒlyniÄ—AN˜inH Ÿ/ukrAŠi. aÍ en avÄ tÍL@ew eedv˜ieÀR, sÄv•z ånAy yEhAvy…ew ŒlyniÄ—ANM ŒrMBic•@. dArYAEvzH pAÄsiyiel rAjA vAytieÀR rìAMvÄx˜ieÀR ŒRAM mAsM ö¯p˜inAlAM tIytiyANH avÄ Œ EjAli «wÍiytH.

yEhAv jnÍeL EèA/Ahi–iÆÝ Ž}AM mAs˜ieÀR ö¯pe˜A•AM tIyti yEhAvyiÇni•H öQ sE•zM h‹AyiÆ lBic•@. 2ey¸dyiel aDikA riyAy ezyÇtIEylieÀR puÒ½mAy es¯b•AEbliEnAw…M mhApuErAhit½M eyEhAsAdAŠieÀR puÒ½mAy EyA²v EyAw…M qlÂA jnÍELAw…M sMsAriÆk. 3 öŠArYÍÅ pRy…k. 3þniÍLielÒEpÄ öQ Œlye˜EnAŠi nzi–iŠe–“ mEnAhrmAy ŒlyvumAyi tArtmYM ec•@ÝìH? niÍeLÙA¹ k¯«•tH? ŒdYe˜ ŒlyvumAyi tArtmYe–w…Ï EÛAÅ öQ ŒlyM oÝmel • AENA? 4 q•AÇ es¯b•AEbEl, yEhAv pRy…

2


903 Ý, üni¯/AhitnAkAtiriÆk!ý eyEhA sAdAŠieÀR puÒ½M mhApuErAhit½ mAy EyA²vEy, üni¯/Ahe–w¯tH!ý öQ rAjYe˜ m…}uvÀ jnÍEL, yEhAv pRy… Ý, üni¯/Ahe–w¯tH! EjAli «w¯k. qeÙ•AÇ, {AÀ niÍELAewA–m…ìH ! ý sÄv•zånAy yEhAvyANi« pRy… •tH!ÿ 5 yEhAv pRy…Ý, þniÍÅ öQjipH« vi“E–AÅ niÍL@mAyi {AenA¯ krARu ìAŠi. {AeneÀR vgHdAnM pAliÆky…M ecyHt…! qeÀR Œ´AvH niÍL@ew öwyi luìH. a«ekAìH Bye–EwìtilÂ! 6qÚ ekAeì•AÇ, sÄv•zånAy yEhAv yANH öŠArYÍÅ pRy…•tH! aløkAl ˜i½™iÇ oriŠÇÕwi {AenlÂAM tkiwM mRiÆM! ®mieyy…M ŒkAze˜y…Mver {AÀ viR–iÆM! sm…áe˜y…M m¯®miey y…M {AÀ viR–iÆM! 7rAxH\ÍeL {AÀ viR–iÆky…M ql A rAxH \ ÍLiely…M sÛÏmAyi avÄ niÍL@ewyw…E˜Æ vriky…M ec•@M. aE–AÅ öQ Œly ˜iÇ {AÀ EtjÈu niRyHŠ@M. sÄv•zå nAy yEhAvyANi« pRy…•tH. 8av ¯ew ev™i m…}uv½M qniÆ™tA›Ý! sVÄÌvuM m…}uv½M qEÀRtA›Ý. sÄv• zånAy yEhAvyANiŠArYÍÅ pRy… •tH. 9ow…vile˜ öQ ŒlyM m…ÛE˜ti enŠAÅ mEnAhrmAyiriÆM! atinH vLer mhtVM lBiÆM. {AÀ öQ Ðl˜H smA DAnM ekAìuvriky…M ec•@M! sÄv•zå nAy yEhAvyANiŠArYÍÅ pRy…• et•H oAÄ—iÆk!ÿ

pNi ŒrMBici• riÆÝ- a½ #hÍÅ v¯M 10 pAÄsiyiel dArYAEvzurAjAvieÀR rìAM BrNvÄx˜iel oÀptAMmAsM ö¯p˜inAlAM divsM èvAcknAy h‹AyiŠH yEhAvyiÇniÝ™ öQ sE• zM lBic•@+ 11öŠArYÍeL–·iy…™ niym ÍeLÙAeN•H puErAhitErAw… EcAdi ŠAÀ sÄv•zånAy yEhAv niÍELAw… kløiÆÝ. 12þo¯vÀ teÀR vOÍL@ew mwŠiÇ ›Rc•@ mAMsM ekAìuEpA›Ý ev•iriŠe“. o¯ bliy…ew BAgmAyti nAÇ Œ mAMsM vi²ÖvumANH. Œ vOM ŽetÜiluM a–˜iElA pAkMecyHt B• N˜iElA vI’iElA eetl˜iElA mE· etÜiluM ŒhAr˜iElA sHpÄzic•Ael ÙAvuM PlM. vOM sHpÄziÆ• vsú… vi²ÖmA›EmA?ÿ puErAhitãAÄ mRupwi pR’u, þölÂÿ 13 aE–AÅ h‹Ayi EcAdic•@, þo¯vÀ o¯ m]tEdhe˜ etA“AÇ ayAÅ a²Ö nA›mElÂA. öni ayAÅ mE·etÜiluM vsú… viÇ etA“AÇ a«M a²ÖmA›EmA?ÿ

h‹Ayi 2:5-23

puErAhitãAÄ mRupwi pR’u, þŸv•H, Œ sADnvuM a²ÖmA›M.ÿ 14 aE–AÅ h‹Ayi pR’u, þyEhAv yAy eedvmiÍen pRy…Ý, üöQ rAjY˜i el jnÍeL sMbÓic•@M a« zriyANH! avÄ qniÆ m…ÛAek niÄ—l¯M vi²Ö ¯M al . atinAÇ av¯ew eekkÅ ekAìu sHpÄziÆ•etÚM a²ÖmAyi ˜I¯M! yAgpIW˜iÇ avÄ qÙÄ–ic•A luM av a²ÖmA›M. 15öE•ALM sMBvic• kArYÍeL–·i ciÙiÆk. yEhAvy…ew ŒlyMpNi ŒrMBiÆ•ti½ m…ÛuìAyi ¯• kAle˜–·i ciÙiÆk. 16ö¯ptL vuDAnYM ŒvzYm…eìÜiluM p˜LEv œÛAr˜iÇ ŸZ. aÛ«BrNi vI’… Evìiw˜H ö¯ptuBrNi mAÒM! 17qÚ ekAeì•AÇ {AÀ niÍeL zi•ic•@. {Anyc• ErAgÍÅ niÍL@ew ssYÍeL nzi–ic•@. niÍL@ew eekkÅ niÄ—ic• sADnÍeL nzi–iŠAÀ {AÀ Œli–}M ayc•@. {AnietAeŠ ecyHti“uM niÍÅ q•iElÆ v•ilÂ.ý yEhAvyANH öetA eŠ pR’tH.ÿ 18 yEhAv pR’u, þoÀptAM mAs˜i eÀR ö«p˜inAlAM divsmANi•H . yEhAvy…ew Œly˜inH awi˜Ryi w…• pNi niÍÅ pUĘIkric•iriÆÝ. atinAlini öÝ m…tÇ qeÙAeŠyA¹ sMBviÆ•etÝ kìuekA_k! 19p˜A y˜iÇ aløemÜiluM DAnYM avEzxiÆ ÝEìA? m…Ùiriv™ikL@M a˜imrÍL@M mAtLnArÍkL@M olIvumrÍL@M EnAÆk. av p}ÍL@ìAÆÝEìA? ölÂ! q•AÇ öÝm…tÇ {AÀ niÍeL a½#hiÆM!ÿ 20 Œ mAsM ö¯p˜inAlAM tIyti me·A¯ sE•zMœwi yEhAvyiÇniÝ h‹AyiÆ lBic•@. ötAyi¯Ý sE•zM+ 21 þey¸dyiel aDikAriyAy es¯b•A EblieÀRyw…E˜Æ EpAvuk. ®mieyy…M sVÄ‹e˜y…M {AÀ viR–iÆem•H av EnAw… pRy…k. 22anvDi rAjAŠãAery…M siMhAsnÍeLy…M {AÀ tkiwM mRiÆM. m·u jntkL@ew rAjYÍL@ew zåi {AÀ tkÄÆM. av¯ew Et¯keLy…M EtrALik eLy…M {AÀ tkÄÆM. av¯ew EpAÄÆ tirkeLy…M ›tir–wyALikeLy…M {AÀ prAjye–w…ÏM. Œ eesnYM prsHprM sHEnhitrAeNÜiluM avÄ prsHprM EpArwiÆky…M vAeLw…˜H prsHprM ekA lÂ@ky…M ec•@M. 23sÄv•zånAy yEhAv yANietAeŠ pRy…•tH. ezyÇtIEyli eÀRpuÒnAy es¯b•AEbEl, nI qeÀR dAsnA›Ý. nie• {AÀ etre’w…˜i riÆÝ. aÝ nie• {AeneÀR aw yALEmAtirM EpAelyAÆM. {AnietlÂAM ecyHt…ev•ti½ etLivAyiriÆM nI!ÿ sÄv• z ånAy yEhAvyANH öŠArY ÍÅ pR’tH.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 37 haggai  
Malayalam bible 37 haggai  
Advertisement