Page 1

899

esPnYAvH 1

yEhAv esPnYAvi½ nÇkiy sE• zmANitH. ŒEmAeÀR puÒnAy EyAzI yAvH ey¸dyiel rAjAvAyi¯•kAl ˜Ayi¯Ý atH. œziy…ew mknAyi¯Ý esPnYAvH. egdlYAvieÀR puÒnAyi¯ Ý œzH. amrYAvieÀR puÒnAyi¯Ý egdlYAvH. hisHkIyAvieÀR puÒnAyi¯ Ý amrYAvH. m½xYÄÆ™ yEhAvy…ew nYAyviDiy…ew dinM 2 yEhAv pRy…Ý, þ{AÀ ®miyilu™« m…}uv½M nzi–iÆM! 3sÄv•m½xYery…M m]gÍeLy…M {AÀ nzi–iÆM. ŒkAz˜i el p•ikeLy…M sm…á˜iel m/YÍeL y…M {AÀ nzi–iÆM. d…xHwãAery…M av ereŠAìu pApM ec•iÆ• sADnÍeL y…M {AÀ nzi–iÆM. ®miyiel sÄv•m½ xYery…M {AÀ nIŠM ec•@M.ÿ yEhAv öÍenyAN@ pR’tH. 4 yEhAv pR’u, þey¸deyy…M ey± zElMkAery…M {AÀ zi•iÆM. aview niÝM öni–Ry…• kArYÍÅ {AÀ nIŠM ec•@M+ bAlieÀR ŒrADny…ew avsA ne˜ awyALvuM {AÀ nIŠM ec•@M. 5 puErAhitãAery…M av¯ew m“u–Avuk LiÇ n•ÒÍeL ŒrADiŠAÀ EpA›• jnÍeLy…M {AÀ ölÂAyHm ec•@M. Œ vYAjpuErAhitãAer jnÍÅ mRÆM. avÄ qe• ŒrADiÆÝev•H cilÄ pRy…M. qe• ŒrADiÆemÝ stYM ecyHtvrANvÄ. pE• öE–A}vÄ vYAj eedvmAy mÇŠAmien ŒrADiÆÝ. ati nAÇ {AÀ aver aviewniÝM nIŠM ec•@M. 6cilÄ yEhAvyiÇ ni•kÝ. avÄ qe• a½sriÆ•tiÇniÝM piãARi. shAy˜inAyi yEhAvEyAw Ep•iÆ•tvÄ niĘi. atinAlver {AÀ aviewniÝM nIŠM ec•@M.ÿ 7 qeÀR yjmAnnAy yEhAvy…ew sm •M mQnmAyiriÆk! qÚekAeì•AÇ, m½xYÄŠAy…™ yEhAvy…ew nYAyvi DidivsM vrARAyi! yEhAv teÀR bli o¯ŠiŠ}i’u. tAÀ •Nic• atiTik ELAwH o¯ÍiyiriŠAÀ avÀ pR’u. 8 yEhAv pR’u, þyEhAvy…ew bli divsM {AÀ rAjAvieÀR mŠeLy…M m·u EntAŠeLy…M zi•iÆM. viEdzvOÍ LNi’ qlÂAvery…M {AÀ zi•iyHÆM. 9 Œ smy˜H Ÿ—R–wi cAwiŠwÆ• qlÂA very…M {AÀ zi•iÆM. tÍL@ew yjmAn eÀR vstiyiÇ ½NkL@M klApvuM niR yHÆ•ver {AÀ zi•iÆM.ÿ 10 yEhAv pR’u, þŒ smyM ey±z Elmiel m/YkvAw˜iÇniÝ shAy

˜i½™ nilviLi Ÿy¯M. p“N˜ieÀR m·u BAgÍLiluM jnÍÅ kry…ÝìAvuM. ngr˜i½¡·um…™ mlkLiÇ sADnÍÅ tkÄŠe–w…•tieÀR vliy zbHdÍÅ jnÍÅ EkÅÆM. 11p“N˜ieÀR tA}H• èEdzÍLilu™ niÍÅ kry…M. qÚekA eì•AÇ qlÂA vYApArikL@M DnikrAy kc•vwŠA¯M nzi–iŠe–w…M. 12

þŒ smyM {AÀ viLÆeekyiel w…˜H ey±zElmiluwnILM etrc•iÇ nw ÏM. tÍL@EwtAy jIvitrItiyiÇ sMt] pHtrAy qlÂAvery…M {AÀ kìupiwi ÆM. avÄ pRy…Ý, üyEhAv oÝM ec•@ •ilÂ. avÀ shAyiÆÝmilÂ, Evdni –iÆÝmilÂ,ý aver kìupiwic•H {AÀ zi•iÆM! 13anÙrM m·u™vÄ av¯ew sÛÏkÅ kvÄÝ ekAìuEpA›ky…M av¯ew vIw…kÅ tkÄÆky…M ec•@M. Œ smyM vIw…kÅ pNiy…•vÄŠH avi ew vsiŠAÀ k}iy…kyilÂ. m…ÙiriE˜A –…kÅ n“upiwi–iÆ•vÄ Œ m…Ùiri y…ew vI’u ›wiÆkyilÂ. aetlÂAM m·u ™vÄÆ lBiÆM.ÿ 14

yEhAvy…ew viEzxe–“ nYAyviDi divsM ötA aw…˜iriÆÝ! Œ dinM vLer EvgM aw…ÏvrikyANH. yEhAv y…ew èEtYk nYAyviDidivsM ŒL@kÅ d…+KkrmAy zbHdÍÅ EkÅÆM. zårAy BwãAÄEpAluM kry…M! 15eedvM teÀR EkApM Œ smy˜u èkwi–iÆM. BIkrd… ritÍL@ew smymAyiriÆM atH. nzIkr N˜ieÀR smymAyiriÆM atH. ö¯“i eÀR, kriEmGÍÅ niR’, ekAw…ÜA·u™ smymAyiriÆM atH. 16ètiErADEgApur ÍLiluM sMr•itngrÍLiluM jnÍÅ ekAÛieÀRy…M kAhL˜ieÀRy…M zbHdM EkÅÆ• ekAwiy y…ÖkAlM EpAelyA yiriÆM atH. 17

yEhAv pR’u, þavruew jIvitM {AÀ d…ritpUÄÌmAÆM. tÍÅ qview EpA›Ýev•RiyA˜ aÓãAerE–A el jnÍÅ t–i˜wy…M. qÚekAeì •AÇ avÄ yEhAvyHeŠtier pApM ecyHt…. aEnkMEpÄ vDiŠe–w…M. av ¯ew råM ®miyiÇ citRuM. av¯ew zrIr ÍÅ cANkMEpAel ®miyiÇ kiwÆM. 18 av¯ew sVÄÌvuM ev™iy…M avÄÆ èEyAjne–w…kyilÂ. Œ smy˜H yEhA v vLer mnMklÍiyv½M EkApixHW½M Œyi˜I¯M. ElAke˜ m…}uvÀ yEhAv tkÄÆM. ®miyilu™ oAErA¯˜ery…M yEhAv Ÿã†lnAzM ec•@M!ÿ


esPnYAvH 2:1-3:7

900

mAnsAÙre–w…vAÀ eedvM m½xYErAwAvzYe–w…Ý nANM ek“vEr, niÍÅ ŸNÍiy«M vAwiŠri’uekAìiriÆ•«mAy pUvuEpAel Œyi˜I¯Mm…EÛ jIvitrI ti mA·uk. 2pkÇc•<wiÇ puxøM ŸNÍiŠri ’u EpA›M. yEhAv teÀR ekAwiy EkApM èkwi–iÆEÛAÅ niÍÅ aèkA rmAyiriÆM. atinAÇ yEhAv teÀR EkApM niÍL@ewEmÇ èkwi–iÆMm…ÛH mAnsAÙre–w…k! 3vinItrAyvEr, niÍ eLlÂAM yEhAvyiÜElÆ vrik! aveÀR niymÍL½sriÆk. nãec•AÀ pWi Æk. vinItrAyiriÆvAÀ pWiÆk. aE–AÅ yEhAvy…ew EkAp˜i½ m…ÛiÇ niÍÅ sur•itrAEyŠAM.

2

yi

AEylieÀR ayÇŠAer yEhAv zi•iÆM 4 gÈyiÇ Œ¯M avEzxiÆkyil . asHkElAÀ nzi–iŠe–w…M. Ÿc•EyAew asHEtAdH vi“uEpAkAÀ jnÍÅ niÄb ÓitrA›M. qEƒAÀ ³nYmA›M! 5 ePli sHtYEr, sm…átIrnivAsikEL, yEhAv y…ew öQ sE•zM niÍeL–·iy…™tANH. knAÀEdzŠAEr, ePlisHtYEr, niÍÅ nzi–iŠe–w…M. o¯˜¯M aview jIviÆ kyilÂ! 6 sm…átIrÏ™ niÍL@ew EdzM öwyãAÄÆM av¯ew Œw…kÅÆM Ÿ™ Emc•iÇ–…RmA›M. 7 anÙrM Œ EdzM av EzxiÆ• ey¸dŠA¯EwtAyi˜I¯M. ey¸dŠAer yEhAv a½sHmriÆM. o¯ viEdzrAjYe˜ twvukArANvÄ. q•AÇ yEhAv aver tiriekekAìuv¯M. aE–AÅ ey¸dŠAÄ Œ Emw…kLiElÆ tÍL@ew Œw…keL pulÂ@ti•AÀ viw…M. eev›E•rÍLiÇ asHkElAniel o}i ’ vIw…kLiÇ avÄ kiwÝRÍuM. 8 yEhAv pRy…Ý, þEmAvAbiely…M aE—Aniely…M ŒL@kÅ ecyHtetÙAN e•niŠRiyAM! qeÀR jntey avÄ aDiE•pic•@. avÄ qeÀR jnty…ew ®mi piwiec•w…˜H tÍL@ew rAjYÍÅ vlu tAŠi. 9atinAÇ {AÀ jIviÆEÛAel stYmAyi EmAvAbiely…M aE—Aniel y…M jnÍÅ esAEdAmieny…M egAEmAREy y…M EpAel nzi–iŠe–w…M. sÄv•zå nAy yEhAv, yi AEylieÀReedvM, {AnA›Ý. Œ rAjYÍÅ qe•E•Æ mAyi pUÄÌmAy…M nzi–iŠe–w…emÝ {AÀ stYM ec•@Ý. av¯ew ®mi kLk ÅekAìu niRy…M. av¯ew ®mi cAvukw liel Ÿ–…ekAìu m†wiy«EpAelyAvuM. qeÀR jntyilvEzxiÆ•vÄ Œ ®mi y…M atilvEzxiÆ• vsH t …ŠL@M sVÙmAÆM.ÿ 10 sÄv• z ånAy yEhAvy…ew jnt EyAw… ƒUrtkA“iyti½M ahÜric•ti½M EmAvAbiely…M aE—Aniely…M ŒL@k ÅŠH öQ niÄBAgYÍeLAeŠy…ìA›M. 11 avÄ yEhAvey ByÆM. qeÙ•AÇ av¯ew eedvÍeL yEhAv nzi–iÆM. aE–AÅ vid†rEdzÍLiel m…}uvÀjnt y…M yEhAvey ŒrADiÆM. 12qEtYApY

ŠAEr, ö« niÍÅÆM bADkmANH! yEhA vy…ew vAÅ niÍeLy…M vDiÆM. 13yEhA v vwEŠA“u tiri’H ašU¯kAery…M vDi ÆM. nIenEvey avÀ tkÄÆM. Œ ngrM ³nYvuM vrì«mAy m¯®miEpAelyA vuM. 14aE–AÅ nzi–iŠe–“ Œ ngr ˜iÇ Œw…kL@M kA“um]gÍL@M mAÒM vsi ÆM. Ener niÇÆ• ¬¹kLiÇ m†ÍkL@M kAŠkL@M v•iriÆM. jnAlkLilUew av y…ew viLikÅ mAÒM EkÅÆM. vAtiÇ–wi kLiÇ kAŠkLiriÆM. ³nYmAy vIw…kLiÇ kRu˜p•ikÅ pAÄÆM. 15nIenEv ah ÜriÆÝ. aetA¯ ŒhÂAdiÆ• ngrmA NH. tÍÅ sur•itrAeN•H jnÍÅ k¯ «Ý. nIenEv ElAk˜iel Ž·vuM mh ˜Ay ÐlmAeN•vÄ k¯«Ý. pE• Œ ngrM tkÄŠe–w…M. atH kA“um]gÍÅ mAÒM jIviÆ• o¯ ³nYÐlmAyi˜I¯M. atiel kwÝEpA›•vÄ Œ ngr˜i eÀR d…+ÐitikìH §LM viLiÆky…M tl yA“uky…M ec•@M. ey±zElmieÀR BAvi ey±zElEm, nieÀRjnt eedvE˜Aw… EpArAwi! nieÀRjnt m·u™ver Ÿpá vic•@. ni•iÇ pApŠR purìiriÆÝ! 2 nieÀRjnt qe• ecvieŠAìil . qeÀR DÄE—ApEdzÍÅ avÄ sVIkri c•ilÂ. ey±zElM yEhAvyiÇ vizVsi c•ilÂ. ey±zElM avL@ew eedv˜iÜEl Æ EpAyilÂ. 3 alRu• siMhÍeLE–Ael yANH ey±zElMEntAŠÅ. sAyAˆ ˜iÇ Œw…keL Œƒmic•H èBAtmA›EÛA E}ÆM avey tiÝtIÄÆ•, vizÆ• ec•AyeyE–AelyANH avL@ew nYAyA DipãAÄ. 4 avL@ew bAlizrAy èvAc kãAÄ atYA#hE˜Aew rhsYpÖtik Liw…•vrANH. vi²ÖvsHt…ŠeL avL@ ew puErAhitãAÄ avi²ÖÍLAyi kN ŠAŠi. eedv˜ieÀR ŸpEdzÍELAwvÄ et·u ecyH t …. 5q•AÇ eedvmiE–A}uM Œ ngr˜iluìH. avÀ nã ec•@•« «w¯Ý. avÀ ete·AÝM ec•ilÂ. teÀR jntey avÀ «wÄÝ shAyiÆÝ. èBAtMEtARuM nl tI¯mAnÍeLw…ŠAÀ avÀ teÀRjntey shAyiÆÝ. pE•, Œ d…xHwrAke“, tÍÅ ec•@• tiãkLiÇ l‘iŠA˜vrA›Ý. 6 eedvM pRy…Ý, þrAxH\ÍeL m…}uv½M {AÀ tkĘiriÆÝ. av¯ew èti ErAD EgApurÍeL {AÀ tkÄÏ. av ¯ew mAÄ‹ÍeL {AÀ tkÄÏ. Œ¯M aEÍA“u EpA›•«milÂ. av¯ew ngr ÍÅ ³nYmAyiriÆÝ. o¯˜¯M aview vsiÆ•ilÂ. 7 niÍÅ o¯ pAWM pWiÆ• tinANH {AnietAeŠ pRy…•tH. niÍÅ qe• ByÆky…M ŒdriÆky…M EvNM. aÍen ecyHtAÇ niÍL@ew vsti tkÄ Še–w…kyil . niÍLÍen ecyH t AÇ qeÀR pÖtiy½sric•H qniÆ niÍeL zi•iEŠìi vrilÂ.ÿ q•AÇ Œ d…xHwãA rAke“, ö«ver ecyHt tiãkÅ aEt EpAelte• vIìuM ec•AnANA#hiÆ •tH!

3


901 8

yEhAv pR’u, þatinAÇ kA˜iri Õ! {AÀ vÝ niÍeL nYAyviDi nwÏM ver kA˜iriÕ. plrAxH\ÍLiÇniÝ ™ver ekAìuvÝ niÍeL zi•i–i ŠAÀ qniŠvkAzm…ìH. niÍÅeŠtier qeÀR EkApMkA“AÀ {Anver ŸpEyA giÆM. qnieŠÒmAÒM mn+èyAsm…eì Ý kANiŠAÀ {Anver ŸpEyAgiÆM. rAjYM m…}uv½M tkÄŠe–w…M! 9 anÙrM, {AÀ anYrAjYÍLiel jnÍeL vYå mAyi sMsAriŠARAÆky…M avÄŠH yEhAvey viLiŠAÀ k}iy…ky…M ec•@M. avÄ yEhAvy…ew nAmM vA}HÏky…M ec•@M. averlÂAM o¯mic•H EtAELAw…EtAÅ EcÄ•H oerA· jnteyE–Ael qe• ŒrADiÆM. 10qEtYApYyiel ndiy…ew mRukryiÇniÝM jnÍeLÏM. qeÀR citRiyjnt q•iElÆ v¯M. qeÀR ŒrADkÄ qniÆ™ kA}HcávYÍL@mAyi qÏM. 11 þanÙrM, ey±zElEm, nieÀRjnt qnieŠtier ec•@• pApÍÅŠH nie• {AÀ öni l‘i–iÆkyilÂ. qÚekA eì•AÇ Œ d…xHwer m…}uv½M {AÀ ey± zElmiÇniÝM nIŠM ec•@M. Œ ahÜAri keL mu}uv½M {AnviewniÝM ekAìu EpA›M. Œ ahÜArikLielA¯vÀ EpA luM qeÀR vi³ÖpÄv•t˜iluìAyiri Šil . 12zAÙ¯M vinyvAãA¯mAyver mAÒEm qeÀR ngr˜iÇ (ey±zElM) pAÄŠAÀ {An½vdiÕ. yEhAvy…ew nAme˜ avÄ vizVsiÆM. 13yi AEy liÇ avEzxiÆ•vÄ tiãkÅ ec•ilÂ. avÄ ½N pRyilÂ. ½N pR’H ŒL@k eL vÉiŠAÀ avÄ æmiŠilÂ. B•NM k}ic•@ kiwÆ• Œw…keLE–Ael smADA n˜ilAyiriÆM avÄ. Œ¯M aver Ÿpá viÆkyilÂ.ÿ

esPnYAvH 3:8-20

sEÙAxgAnM ey±zElEm, pAwi ŒhÂAdiÕ! yi A EyEl, ŒhÂAdœjnM m…}Õ! ey±zElEm, sEÙAxic•H Œn•iÕ! 15 qÚekAeì•AÇ, yEhAv niÍÅÆ ™ zi• avsAni–ic•@. niÍL@ew zÒu ŠL@ew zåiEgApurÍÅ avÀ tkÄÏ! yi AEylieÀRrAjAvAy yEhAv niÍ ELAewA–m…ìH. sMBviÆ• ŽtH anixHw kArYÍeLÆRic•@M niÍÅ vixmiEŠì tilÂ. 16 Œ smyM ey±zElmiEnAw… pRy…M, þk¯E˜Aew, Bye–wAtiriÆk! 17 niÍL@ew eedvmAy yEhAv niÍELA ewA–m…ìH. k¯˜nAy o¯ pwyALiey E–AelyANvÀ. avÀ niÍeL r•iÆM. tAÀ qÒmAÒM niÍeL sHEnhiÆÝev Ý avÀ kA“i˜¯M. niÍELAwH avnH qÒmAÒM èsAdm…eì•vÀ kA“i˜¯M. niÍeLec•AlÂi, o¯ vi¯•iel orAeL 14

18

EpAel avÀ Œn•ic•@ ciriÆM.ÿ yEhAv pR’u, þniÍL@ew apmAnM {AnilÂAtAÆM. avÄ niÍeL ŸpáviÆ •tH {AnvsAni–iÆM. 19 Œ smyM niÍeL ŸpáviÆ•ver {AÀ zi•iÆM. m…RiEv· qeÀR jntey {AÀ r•iÆM. oAwic•@ viwe–“ver {AÀ tiriekekAìuv¯M. aver {AÀ èsi ÖrAÆM. qlÂAyiwvum…™vÄ aver sHt… tiÆM. 20 Œ smyM, niÍeL {AÀ tiriekekA ìuv¯M. niÍeL {AÀ o¯mic•H tiriek ekAìuv¯M. niÍeL {AÀ èsiÖrAÆM. qlÂAyiwvum…™vÄ niÍeL sHt…tiÆM. twvukAer niÍL@ew sVÙM k¿m…ÛiÇ ekAìuv¯EÛAÅ a« sMBviÆM!ÿ yEhA vyAN« pR’tH.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 36 zephaniah  
Malayalam bible 36 zephaniah  
Advertisement