Page 1

871

EyAEvÇ ev“uŠiLikÅ viLvu nzi–iÆM epTUEvlieÀR mknAy EyAEvli½ ki“iy yEhAvy…ew vAŠH ötA›Ý+ 2 m†–ãAEr, ö« EkÅÆk! EdzvAsikÅ skl¯M ecviekAw…Æk! niÍL@ew Œy…xH k AlE˜A aelÂ Ü iÇ niÍL@ew pUÄv•i k¯ew Œy…xHkAlÍLiElA qE–A e}ÜiluM ö« sMBvic•i“uEìA? 3 niÍL@ew mŠELAw…, öEt–·i pRy…k, niÍL@ew mŠÅ av¯ew mŠELAw…M av ¯ew mŠÅ v¯Mtlm…RkELAw…M öEt–·i pRye“. 4 ½RuÆ• ev“uŠiLi qÙu bAŠiyAŠi EyA a« œ“E˜Aew v¯• ev“uŠiLi ti•iriÆÝ; œ“E˜Aew v¯• ev“uŠi Li qÚ bAŠiyAŠiEyA a« cAw…• ev“uŠiLi ti•iriÆÝ; cAw…•ev“u ŠiLi qÚ bAŠiyAŠiEyA a« nzi –iÆ• ev“uŠiLiy…M ti•iriÆÝ.

1

ev“uŠiLikÅ ve•ÏÝ mdYpãAEr, ŸNÄÝ kry…k, niÍL@ew vAyiÇniÝ t“i–Ric• mDurm…™ vI’i enec•AlÂi, vI’u›wiyãArAy niÍÅ skl¯M kry…k. 6 kArNM, k¯E˜Riy«M qÌm·«mAy o¯ rAxH\M qeÀR Edz˜ientier y…Ö ˜ien˜iyiriÆÝ. atieÀR Œy…D ÍÅ siMh˜ieÀR plÂ@kÅEpAel m†Äc• y…™«M atieÀR tAwieylÂ@kÅ siMh ˜iEÀR«EpAel blm…™«mANH. 7 qeÀR m…Ùiriv™iey avÄ nzi–i c•@. nl m…Ùiriv™ikÅ vAwiŠri’u. qeÀR a˜imre˜ atieÀR etAli m…}u vÀ Ÿrie’Ri’H o¯ ›·i ŒŠiyiri ÆÝ. 5

jnM kry…Ý teÀR ecRu–ŠArnAy vrÀ mric•« kArNM cAÆw…˜iriÆ• knYkeyE–A el nilviLiÆk. 9 DAnYbliy…M pAnIyyAgvuM yEhAv y…ew Œly˜iÇniÝ aètY•mAyiri ÆÝ. yEhAvy…ew dAsãArAy puErA hitÄ vilpiÆÝ. 10 vyÇ ³nYmAŠe–“u. nilMEpAluM vilpiÆÝ. stYmAy…M DAnYM nzic•iri ÆÝ, pu«vI’H v·iyiriÆÝ, putiy olievÌ tIÄ•iriÆÝ. 11 kÄxkEr, vYsniÆk, m…ÙiriE˜A“M sU•i–…kAEr EgAtÛieny…M bAÄliey y…M ecAlÂi vilpiÆk, kArNM vyliel viLvH nzic•iriŠyANH. 12 m…Ùiriv™i vAwiyiriÆÝ, a˜imrM ŸNÍiyiriÆÝ. pRÛiel sklmrÍ 8

L@M mAtLvuM qÙinH, öQÙ–ny…M Œ–i L@MEpAluM vAwiyiriÆÝ. stYmAy…M m½xYriel sEÙAxM v·iyiriŠyANH. 13 puErAhitÄ cAÆw…Æky…M nilviLi Æky…M ec•@Ý, yAgpIWM o¯Æ• niÍL@M ŒÄ˜lyHÆÝ. qeÀR eedv ˜ieÀR dAsãAEr, vrik, cAÆw…˜H rAÒi k}ic• @ œ“uk, kArNM, niÍL@ew eedv˜ieÀR Œly˜iÇni•H DAnY bliy…M pAnIyyAgvuM tw’iriŠyA NelÂA. ev“uŠiLikÅ v¯˜iy ByÜrnAzM o¯ ŸpvAsM nwÏk, o¯ sBAEyAgM viLiÆk, m†–ãAery…M sklEdzvAsik eLy…M niÍL@ew eedvmAy yEhAvy…ew Œly˜iÇ oÏœ“…k. avÄ yEhAv EyAw… viLic•@ krye“. 15 aetA¯ cI˜ divsmAyiriÆM, kAr NM, yEhAvy…ew èEtYkdivsM aw…Ï EpAyi. sÄv•zånAy eedv˜iÇniÝ aètI•itmAy ŒƒmNMEpAel atH vriky…M ec•@M. 16ö« kìuœew? ŒhAr milÂ; n—…ew eedv˜ieÀR Œly˜iÇ niÝ Ÿ/vvuM sEÙAxvuM EpAyiriÆ Ý. 17öLMp}ÍÅ avy…ew ötL@kÅŠi wyiÇ ŸNÍiE–Ayi; DAnYM ŸNÍiE–Ay «ekAìH, DAnY–…rkÅ nzic•iriÆÝ; kL–…rkÅ epALic•iriÆÝ. 18 vLÄÏm] g ÍÅ qÍen EmAÍuÝ! kÝkAliÕ“ÍÅ qÍen ¡·iyly…Ý! Emc•iÇ ÐlmilÂA˜« kArNM Œ“iÀ p·ÍÅ EpAluM emli’u EpA›Ý. 19y EhAEv, {AÀ niE•Aw… shAyM EcAdiÆ kyANH. kArNM, m¯®miyiel puÇEmw…k eL tI qric•@kL’u. evLiÛRÛiel m…}u vÀ mrÍÅÆM tI ekAL@Ïky…M ecyH«. 20 evLiÛRÛiel vnYm] g ÍÅEpAluM niE•Aw… Ek}ukyANH. kArNM, a¯vikÅ v·iyiriÆÝ, m¯®miyiel puÇEmw…keL tI qric•@M kL’u. 14

ve•Ï• yEhAvy…ew divsM sIEyAniÇ kAhLmUtuk! qeÀR vi²ÖpÄv•t˜iÇniÝ alRiviLi Æk!ÿ EdzvAsikÅ m…}uvÀ nw…Íe“. kArNM, yEhAvy…ew èEtkdivsM vri kyANH , yEhAvy…ew èEtYkdivsM aw…˜iriŠyANH. 2 aetA¯ ö¯“@M m†wlum…™ divsmANH. ö¯ìukRu˜ EmGÍL@ew o¯ divsM. pÄv•tÍeL putc•@m†w…• ö¯“uEpAel yA›Ý, sUErYAdy˜iÇ pÄv•tÍÅÆ mIet vizAlvuM k¯Ï™«mAy Œ ees nYe˜ nI kA¹M. a«EpAeleyA•H

2


EyAEvÇ 2:3-25

872

öti½m…eÛAriŠluM ŸìAyi“il . a« EpAeleyA•H önieyAriŠluM ŸìAvuk y…milÂ. 3 atieÀR m…ÛiÇ o¯ tI ŒLieŠAìiri ÆÝ,. atieÀR pi•iluM o¯ tI ŒLi eŠAìiriÆÝ. atieÀR m…Ûilu™ èEdzM ŽedÀEtA“M EpAelyANH. pe• pi•ilu™tH trizAŠiy o¯ pA}Hnil mANH. 4 avÄ kA}HcyiÇ ›tirkeLE–Aely… ìH. ŒƒmiÆ•tH ›tir–weyE–Aely…M. 5 avey æÖiÆk. pÄv•tziKrÍLiÇ rTÍÅ ŸìAÆ•« EpAeleyA¯ zbõm… ìAŠieŠAìH avÄ ŸÚky…M t_ky…M ec•@Ý. Œ zbHdM ŸNÍiy kc•i kÏ EÛA}uM o¯ zåmAyeesnYM aNinir •AluM ŸìAvu• zbHdMEpAelyuìH. 6 rAxH\ÍÅ av¯ew m…•iÇ ByM ekAìu kiw…kiw…ÆÝ. sklm…KÍL@M BItiekA ìH k¯vALiÆÝ. 7 avÄ vIrãAerE–Ael y…Ö˜iElÆ ›tiÆÝ; EpArALikeLE–Ael mtilukÅ kyRi mRiy…Ý. averl A v¯M Ener m…E•A“u aNinIÍuÝ. tÍL@ew pAtk LiÇniÝ avÄ etÝÝmilÂ. 8 pAÄzV˜ilu™veÀR öw˜iElÆ o¯ v½M atiƒmiÆ•ilÂ. oAErA¯˜½M av nveÀR pAtyiÇ nwÆÝ. o¯vÀ m…Ri Ev·u vINAluM bAŠiy…™vÄ m…E•Ri eŠAEìyiriÆM. 9 avÄ ngr˜ientier pA’u eclÂ@ Ý, mtilukLiÇ pA’u kyRuÝ. k™ãA erE–Ael jnAlkLilUew avÄ vIw…k LiÇ kyRi ec•lÂ@Ý. 10 av¯ew m…ÛiÇ -mi ›luÍuÝ, ŒkAzM viRyHÆÝ, sUrY½M cѽM ö¯ L@Ý, n•ÒÍÅ tiLŠmvsAni–iÆÝ. 11 yEhAv teÀR eesnY˜ieÀR tl– ÏniÝekAìH klø nkÅ gÄ‘iÆÝ. stYmAy…M Œ eesnYM gMBIrmA›Ý. stYmAy…M aveÀR klø n nwÏ• eesnYM atiBImmA›Ý. stYmAy…M yEhAvy…ew divsM ByÜrmANH. atien shiŠAÀ ŒÄÆ k}iy…M? mARNemÝ yEhAv jn ÍELAw… kliø ÆÝ 12 þöE–Ae}ÜiluM pUÄÌXdyE˜Aw… œewy…M ŸpvAsE˜Aw…M krc• i ElAw…M vilApE˜Aw…œewy…M q•iElÆ mwÍi vrikÿ qÝ yEhAv pRy…Ý. 13 niÍÅ niÍL@ew sVÙM XdymANu piLÄEŠìtH , Ÿw…–l . ÿ* qÙAyAluM niÍL@ew eedvmAy yEhAvyiÜElÆ mwÍuk, kArNM, avÀ k¯Ny…M dyy…m… ™v½M •mAzIl½M Esôh˜iÇ Ÿ•t½M zi•y…ew kArY˜iÇ mnS mA·AÀ t•A Ru™v½mANH. 14 ŒÄŠRiyAM? k¯tievc• zi•yiÇ niÝ yEhAv o¯pe• piÀtiriy…ky…M þniÍÅ ... Ÿw…–lÿ jnÍÅ tÍL@ew vYsnM kANiŠAÀ vOM vlic•@ kIRiyi¯Ý. övi ew, avÄ ecyHt tiãkeL ec•AlÂi stYmAy…M vYsniŠAnANH eedvM pR’tH.

mnSmA·uky…M ecyHEtŠAM. or½#hM avÀ bAŠievEc•ŠAM. aE–AÅ niÍÅ ŠH niÍL@ew eedvmAy yEhAvyH Æ DAnYbliy…M pAnIyyAgv…M ekAw…ŠAM. yEhAvEyAw… èAÄØiÆk sIEyAniÇ kAhLM ŸQ«k! o¯ ŸpvA sM nwÏk! o¯ sBAEyAgM viLiÆk! 16 jne˜ viLic•@œ“uk! o¯ vizixHw EyAgM nwÏk! m†–ãAer o¯mic•@œ“uk y…M ›“ikeLy…M piÉueeptÍeLy…M EzKriÆky…M ec•@k! mNvALÀ av eÀR sVkArYm…RiyiÇniÝM mNvA“i avL@ew mNiyRyiÇniÝM puRÏ vr e“. 17 yEhAvy…ew dAsãArAy puErAhitÄ pUm…K˜i½M yAgpIW˜i½M mEÖY kr ’u ekAìiriŠe“. q•i“H avÄ pRye“, þyEhAEv, nieÀR jn˜i½EmÇ k¯Ny… ìAkNEm. nieÀR sVÙM sV˜ien pucHCiŠA½M prihsiŠA½M rAxH\Í ÅŠiwyiÇ ö“uekAw…Š¯Et. üav¯ew eedvM qview?ý qÝ rAxH\ÍL@ew öw yiÇ jnÍÅ pRyAtiriŠe“!ÿ 15

yEhAv EdzM pun+ÐApiÆM aE–AÅ yEhAv teÀR Edz˜i½Ev ìi tIëmAy tAlørYm…™vnAyi. avnH teÀR jnE˜Aw… knivuìAyi¯Ý. 19 pie• yEhAv teÀR jnE˜Aw… öÍ en pR’u, þ{AÀ niÍÅŠAyi DAnY vuM pu«vI’uM olievÌy…M ekAw…˜y yHÆÝ. a« ekAìH niÍÅÆ niRy…M. rAxH \ ÍÅŠiwyiÇ niÍeL ni•iŠAÀ öni oriŠluM {AÀ öwv¯Ïky…milÂ. 20 vwÆniÝ™ver niÍLiÇniÝ vL er aklE˜Æ {AÀ ayyHÆM. vrìH vijnmAy oriwE˜Æ {AÀ aver Œ“i ŠLy…M. avriÇ cilÄ ki}ŠÀkwliluM cilÄ pwi’ARÀkwliluM EpA›M. avÄ aÒmAÒM BIkrk]tYÍÅ ecyH«. q•Al vÄ c˜}ukiy vsH«EpAelyA›M. ByÜ rmAy nA·M aviewy…ìAvuky…M ec•@M. 18

EdzM vIìuM pu«Še–w…M EdzEm, Bye–wAet. yEhAv vÀkArY ÍÅ ecyHti“u™« kArNM ŒhHLAdiÆk y…M ŒEGAxiÆky…M ec•@k. 22 vnYm]gÍeL, Bye–wAet. kArNM, m¯ ®miyiel Emc•iÇ–uRÍÅ pc•evÆM. mrM kAyNiy…M. a˜imrvuM m…Ùiriv™iy…M Ž·vuMnl viLvut¯M. 23 sIEyAÀmŠEL, niÍL@ew eedvmAy yEhAvyiÇ ŒhHLAdiÆky…M Œn•iÆ ky…M ec•@k. kArNM, teÀR vizVsHtt yHÆ™ awyALmAyi avÀ niÍÅŠH m…À m}y…M piÀm}y…M ep•ic•@t¯M. 24 niÍL@ew emtiŠLÍÅ DAnYM ekAìu niRy…M. vI–kÅ pu«vI’uM olievÌ y…MekAìu kviy…M. 25 þ{AÀ niÍÅeŠtier ayc• mhA eesnYmAyi œ“E˜Aewv¯• ev“uŠiLi y…M cAw…•ev“uŠiLiy…M nzi–iÆ• ev“uŠiLiy…M ½RuÆ•ev“uŠiLiy…M 21


873 tiÝ tIĘ viLvukL@ew ekAlÂ Í Å niÍÅÆ nik˜i˜¯M. 26 niÍÅ viìuM vIìuM tiÝ mtivrik y…M niÍÅÆEvìi atHButÍÅ èvÄ ˜ic•, niÍL@ew eedvmAy, yEhAvy…ew nAme˜ vA}HÏky…M ec•@M. yEhAv pRy…Ý, þqeÀR jnM öni oriŠluM ni•iŠe–w…kyilÂ. 27 {AÀ yi AEylilA¹ pAÄÆ•et ÝM {AnANH niÍL@ew eedvmAy yEhA veyÝM {AnlÂAet EveRA¯ eedvmiel ÝM niÍLRiy…M. qeÀR jnM öni oriŠ luM ni•iŠe–w…ky…milÂ. eedvM aveÀR Œ´Avien qlA jnÍÅÆM ekAw…ÆM 28 þati½EzxM {AÀ qeÀR Œ´A vien qlÂAv¯ewy…MEmÇ pk¯M. aE–AÅ niÍL@ew puÒãA¯M puÒimA¯M èvci ÆM. niÍL@ew v]ÖãAÄŠH sVpHnÍL@ìA ›M, niÍL@ew y…vAŠÅŠH dÄznÍL@ ìA›M. 29 niÍL@ew dAsãA¯ewy…M dAsikL@ ewy…M EmÇEpAluM {AÀ Œ divsÍLiÇ qeÀR Œ´Avien pk¯M. 30 {AÀ ŒkAzÏM ®miyiluM atizyk rmAy awyALÍÅ kANiÆM. EcAry…M tIy…M pukâ¹M ŸìAvuM. 31 gMBIrvuM ByÜrvumAy yEhAvy…ew Œ divsM v¯•ti½m…Ûute•, sUrYÀ ö¯“Ay…M cÑÀ EcAryAy…M mARiE–A›M.ÿ 32 q•AÇ yEhAvy…ew nAmM viLic•Ep •iÆ• skl¯M r•iŠe–w…M, kArNM, yEhAv a¯Liec•yt H «EpAel sIEyAÀ mlyiluM ey±zElmiluM Ezxic•v¯ìA kuM. yEhAv viLiÆ•vÄ tiriekv¯M. ey¸dy…ew zÒuŠeL zi•iÆem Ý yEhAv vAÆ ekAw…ÆÝ þèvAs˜ilu™ ey¸dyiely…M ey±zElmiely…M jnÍeL {AÀ mw ŠieŠAìu v¯•, Œ divsÍLiluM Œ smyÏM stYmAy…M 2 qlÂA rAxH\ÍeLy…M {AÀ oÏœ“uM. aver yEhAzAPA˜H tA}HvryiElÆ {AÀ v¯ÏM. aviewvc•H qeÀR jn˜i ½M qeÀR m…tlAvkAzmAy yi AEyli ½M Evìi, aver avÄ aÄhiÆMviDM {AÀ zi•iÆM. kArNM, avÄ qeÀR jne˜ rAxH\ÍÅŠiwyiÇ citRiÆk y…M qeÀR Edze˜ tÍÅŠiwyiÇ p» evyH Æ ky…M ecyH t iriÆÝ. 3 avÄ qeÀR jn˜i½Evìi nRuŠi“iriÆÝ. avÄ o¯ EvzYey vAÍu•tinH o¯ Œ¿ ›“iey ekAw…Æky…M tÍÅ ›wic• vI’i½Evìi o¯ ep¿›“iey viÇ Æky…M ecyHtiriÆÝ. 4 þEsAEr, sIEdAEn, ePlisH t YEdz ÍEL, qeÀR Ener niÍL@ew ŸE”zÍeL ÙAyi¯Ý? qÙiEnAEvìi niÍeLE•A w… pkrMvI“ukyAyi¯E•A? aEtA qe• ëNe–w…˜AÀEvìi vl«M ec•@kyA yi¯E•A? niÍL@ew èv]˜ikÅ •NM ekAìuM atiEvg˜iluM tiric•H niÍL@

3

EyAEvÇ 2:26-3:18

ew tlEmǘe• {AÀ v¯ÏM. 5 qeÀR ev™iy…M qeÀR sVÄÌvuM niÍÅ qw… ˜iriÆÝ, qeÀR Ž·vuM EæxHWmAy sVÏŠÅ niÍÅ qw…˜H niÍL@ew Œl yÍLiÇ vc•iriÆÝ. 6þey¸dyiEly…M ey±zElmiely…M jnÍeL av¯ew Edz˜iÇniÝ d†er ŒEŠìtinAyi niÍÅ #IÆkAÄÆ vi·ukL’iriÆÝ. 7 aver vi·ukL’ ÐlÍLiÇniÝ {AÀ aver ŸNÄÏkyANH . q•i“H niÍL@ew ètiƒiykÅ mwŠi niÍL@ew tlEmǘe• {AÀ v¯ÏM. 8 niÍL@ew puÒãAery…M puÒimAery…M ey¸dyiel jnÍÅŠH {AÀ viÇÆM, avÄ aver atid†ery…™ ezbAyÄÆ viÇÆM.ÿ ötH sMBviÆM, yEhAv öÍenyA¹ a¯Li ec•yHttH y…Ö˜ienA¯Íuk rAxH\ÍL@ew öwyiÇ ö« èKYApi Æk+ y…Ö˜inAyi niÍeL˜e• o¯Ši eŠA_k! eeDrYzAlikLAy EyAÖAŠeL ŸNÄÏk! sklEpArALikL@M aw…Ï vre“. 10 niÍL@ew kl–kÅ awic•H vAL@kLA Æk, niÍL@ew arivAL@kÅ awic•,H ›Ù ÍLAÆk. þ{AenA¯ blm…™ EpArALi yANHÿ qÝ d…Äb•lÀ pRye“. 11 ¡·um…™ sklrAxH\ÍL@Em, EvgM vriky…M aview œ“Mœw…ky…M ec•@k. yEhAEv, nieÀR EyAÖAŠeL œ“iv¯ E˜NEm! 12 rAxH \ ÍÅ jAg±grAŠe–w…ky…M yEhAzAPA˜H tA}HvryiElÆ ŒƒmN ˜i½ m…E•Ruky…M ec•e“. kArNM ¡·u m…™ sklrAxH\ÍeLy…M nYAyvicArN ec•AÀ aview {AÀ öriÆM. 13 arivAÅ vI²k kArNM viLvu ekAyH˜i½ pAkmAyiriÆÝ. vÝcvi “uk, kArNM vI’ucŠH niR’iriÆÝ. etA“ikÅ kvie’A}u›kyANH, kArNM av¯ew d…xHwt vlutANH. 14 viDiy…ew tA}HvryiÇ ŒÅÕ“˜i½ EmÇ ŒÅÕ“m…ìH. viDiy…ew tA}HvryiÇ yEhAvy…ew èEtYkdivsM aw…Ï EpAyi. 15sUrY½M cѽM ö¯ìuEpA›M. n•ÒÍÅ èkAziŠAtAvuM. 16 yEhAvyAy eedvM sIEyAniÇniÝ gÄ‘iÆM, avÀ ey±zElmiÇniÝ al RuM. ŒkAzvuM ®miy…M nw…ÍuM. q•AÇ teÀR jn˜inH yEhAvyAy eedvM o¯ r•AÐAnvuM yi AEyÇmŠÅŠH o¯ EkA“y…mAyiriÆM. 17 þqeÀR vi²ÖpÄv• t mAy sIEyA niÇpAÄÆ• niÍL@ew eedvmAy yEhAv, {AnAeNÝ aE–AÅ niÍÅ aRiy…M. ey±zElM vi²ÖmAyi˜I¯M anYjnÍÅ öniEmÇ Œ p“N˜ilUew kwÝ EpA›ky…milÂ. 9

ey¸djntyÆ H o¯ pu«jIvÀ vAgd H AnM ec•@Ý 18 þŒ divsM pÄv• t ÍÅ mDurm…™ m…ÙirinI¯ ¡rÏM. ›ÝkÅ pAÇ o}u


EyAEvÇ 3:19-21

874

ÆM. ey¸dyiel skl ŸNÍiyndik LiluM ev™emA}u›M. yEhAvy…ew Œly ˜iÇniÝ o¯ ŸRv puRe–“H aEŠxYA tA}HvryHŠH ev™M ekAw…ÆM. 19

ey¸dmŠELAw… ƒUrt kA“uky…M av ¯ew mÌiÇ nixHkLÜråM vI}HÏky…M ecyHkyAÇ öQjipHtH o¯ m¯®mi Œyi

E–A›M qEdAM jn³nYmAy o¯ pA}H®mi ŒyiE–A›M. 20 ey¸dyilAke“ zAzVtmAyi jnvA sm…ìA›M ey±zElmiÇ tlm…Rtlm…R yAyi jnvAsm…ìA›M. 21 avÄ qeÀR jne˜ ekA•tinAÇ {Anver zi•iÆM!ÿ yEhAvyAy eedvM sIEyAniÇ vsiÆM!


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 29 joel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you