Page 1

650

Ÿ˜mgItM 1

zElAEmAeÀR atimEnAhr gItM

sÒ H I tAÀ sE H nhiÆ•vEnAwH qe• ¡MbnÍÅekAìu m†w†. kAr NM nieÀR sHEnhM vI’iEnŠAÅ emc• mANH. 3 nieÀR nRumNM atH - tkremÜiluM nieÀR nAmM ElAk˜iel Ž·vuMnl pri mLE˜ŠAÅ mADurYEmRiytANH. a«ekA ìANH t¯NikÅ nie• sHEnhiÆ•tH. 4 nineŠA–M qe•y…M EcÄÕ! nm…ŠH oAwiE–AkAM! rAjAvH teÀR aRyiElŠH qe• ekAìuEpAyi. 2

ey±zElM puÒimAÄ pu¯xEnAwH {ÍÅ ninŠAyi Œn•ic•@lÂsiÆM. nieÀR sHEnhM vI’iEnŠAÅ mDurmA eN•H oAÄÆk. y…vtikÅ nie• sHEn hiÆ•tH öQ nl kArNm…™«ekAìu te•. avÅ ey±zElM puÒimAErAwH ey±zElM puÒimAEr, {AenA¯ kRu˜ su•riyANH. EtmAniely…M sÇmAniel y…M œwArÍÅEpAel kRu˜tANH {AÀ. 6 sUrYÀ qe• qÒE˜ALM kRu–ic•@ev E•A {AÀ qÒ kRu˜tAeNE•A niÍÅ EnAŠ¯tH. EkApixHWrAy qeÀR sEhAd rãAÄ av¯ew m…ÙiriE˜A–ieÀR prir •N˜inH qe• t™ivi“@. atinAÇ qniÆ™tien pricriÆvAÀ qniÆ k}i’ilÂ. 5

avÅ avEnAwH qeÀR pUÄÌèANÀ ekAìunie• {AÀ sHEnhiÆÝ! nieÀR Œw…keL EmyHÆ•tH qviewey•H qE•Aw… pRy… EmA? n“@c•yHŠH nI avey qviewyA NH kiwÏ•tH? nineŠA–mAyiriŠAÀ {A½M vrAM. aelÂÜiÇ nieÀR suXÏ Š¼ew Œw…keL sMr•iÆ• o¯ vAwk e–ÌAkAM {AÀ! 7

avÀ avELAwH 8 nI qÒ mEnAhriyANH! qÚ ec•N emÝ ninÆ tIÄc•yAy…M aRiyAM. ecl†, Œw…keL piÚwÄÝ ecl†. öwyeÀR œwAr˜inriek nieÀR ›’Aw…keL EmyHÕ! 9 qeÀR èiEy, PREvAeÀR Et¯ vli Æ• Œ¿›tirkÅŠiwyiel Ž« ep¿›tirEyŠA¼M ŸE˜jnM pk¯•v LANH qniÆ nI. Œ ›tirk¼ew m…Kvz

ÍLiluM k}u˜iluM su•rmAy alÜAr ͼìH. 10 11 - ötA ninŠAeyA¯Šiy alÜAr ÍÅ. o¯ sVÄÌ ziErAlÜArvuM ev™i k}u˜ABrNvuM. sVÄÌAlÜrNÍÅ ekAìH nieÀR kviŘwM qÒ mEnAh rmAyiriÆÝ. nieÀR kNHWM ev™iekA ìH niR’iriÆÝ. avÅ pRy…Ý teÀR mɘiÇ kiwÆ• rAjAvieÀR yw…E˜ŠH qeÀR sugÓM ece•˜i. 13 qeÀR k}u˜iÇ ¡·i rAÒi m…}uvÀ qeÀR sHtnmEÖY kiw• o¯ m†¯sÉi EpAelyANH qeÀR èiyÀ. 14 qÀ-egdiyiel m…ÙiriE˜A–i½ smIpÏ™ eemlAÉi–†»lkÅ EpAel yANH qeÀR èiyÀ. 12

avÀ sMsAriÆÝ qeÀR èiEy nI qÒ su•riyANH? oA! nI su•riyANH! nieÀR mi}ikÅ mAw èAviEÀR«EpAel. 15

avÅ pRy…Ý qeÀR èiyA, nI qÒ sum…KnANH! n—…ew kiwŠ qÒ putiy«M ès•vu mANH! 17 n—…ew vIwieÀR Ÿ˜rM EdvdA¯ ekAìu™«M k}uEŠAÇ PiÄmrÍÅ ekAìum…™tANH. 16

2

zAErAniel pninIÄ–†vuM tA}Hvrk Liel lilÂi–†vumA¹ {AÀ.

avÀ pRy…Ý qeÀR èiEy, m·@ OIkÅŠiwyiÇ, m…_kÅŠiwyiel lilÂi–†vA¹ nI! 2

avÅ pRyuÝ m·@ pu¯xãAÄŠiwyiÇ, qeÀR èiyA, nI kA“@mrÍÅŠiwyiel Œ–iÅmrmANH! 3

avÅ y…vtikELAw… pRy…Ý qeÀR èiyeÀR ni}liliriÆ•tH {AnAsVdiÆÝ; aveÀR kni qeÀR ¯ciyHÆ pTYmANH. 4 qeÀR èiyÀ qe• vI’uzAlyi ElŠH Œnyic•@. avenE•Aw…™tH sHEn hmAyi¯Ý. 5 m…ÙiriywkÅ t•H qe• zåyAÕ, Œ–i¼kÅ t•H qe• ŸEãxvtiyAÕ, kArNM {AÀ sH E nhprvzyAyiri ÆÝ.


651 6

qeÀR èiyeÀR öw«eek qeÀR tl y…ew awiyiluM aveÀR vl«eek qe• puN¯ky…M ec•@Ý. 7 ey±zElM puÒimAEr, kAlmA›•ti½ m…ÀEp qeÀR sHEnhe˜ t“iy…NĘi sHEnhe˜ öLŠi viw…kiel•H kA“@k lmA½k¼ewy…M EpwmA½k¼ewy…M Ep riÇ qE•Aw… vAgHdAnM ec•@EmA? avÅ vIìuM sMsAriÆÝ {AeneÀR èiyeÀR zbHdM æÖiÆ Ý. mlk¼M pÄv•tͼM cAwiŠw•H ötA a« v¯Ý. 9 o¯ klmAÀ›“ieyE–AelEyA öLmA enE–AelEyA ŒNH qeÀR èiyÀ. n—… ew Bi˜iÆ pi•iÇni•H a}ikÅŠiwyi lUew jnAlyHŠw…E˜Æ mi}i«Ric•@ niÇ Æ• aven kìAluM. 10 qeÀR èiyÀ qE•Aw… m×ic•@, þq}u E•ÇÕ, qeÀR èiEy, qeÀR su•rI. nm…ŠH aklÍLiElÆ EpAkAM! 11 EnAÕ, eeztYkAlM EpAyHmR’u, 12 m} v•i“@ EpAyi. ötA, pAwÍLiÇ pUŠÅ viw¯Ý. ö« pAwA½™ smymA NH. arièAvukÅ mwÍiey˜iy« EkÅ Æ•iElÂ? 13 a˜imr˜iÇ tLir˜ikÅ ›¯ÆÝ. m…ÙiriÆlk¼ew sQrBYmRiy…k. qeÀR èiEy, qeÀR su•rI, ŸN± nm…Æ EpAkAM!ÿ 14 mlyiel ec»˜Ay pAReŠ“iel •hkLiÇ oLipAÄÆ• qeÀR mAwèA Ev, nie• {AenAÝ kEìAe“. nieÀR suKdmAy zbHdemAÝ {AÀ EkÅŠe“. nI qÒ su•riyANH! 8

avÅ y…vtikELAw… pRy…Ý 15 m…ÙiriE˜A“M nzi–iÆ• ›“iÆRuŠ ãAer {ÍÅŠAyi piwiœw†. {ͼew m…ÙiriE˜A–H pUÏly…Ý. 16 qeÀR èiyÀ qEÀR«M {AÀ av EÀR«mANH. 17 pkÇ avsAnzVAsemw…ÆEÛA}uM ni}lukÅ oAwi akluEÛA}uM lilÂikÅŠi wyilUew qeÀR èiyÀ kwÝEpA›Ý. qeÀR èiyEn, mwÍU. p¯ŠÀ pÄv•t ˜iel mAÀkiwAvienEyA klmAÀ›“i EyEyA EpAelyA›k! avÅ pRy…Ý rAÒiyiÇ {AÀ kiwŠyiÇ qeÀR èi yen tir’u. {AnvnAyi tir’u evÜiluM keì˜AnAyilÂ! 2 {AÀ ŸwÀ ŸNÄ•H ngr˜iÇ pr«M! et¯vukLiluM vizAlÐlÍLiluM qeÀR èiyen {AÀ Etw…M. {AÀ av nAyi etr’uevÜiluM keì˜AnAyilÂ! 3 ngr˜iÇ kvAÏ nwÏ• BwãAÄ qe• kìum…“i. þqeÀR èiyen niÍÅ kìuEvA?ÿ qÝ {AnvErAw… EcAdic•@. 4 qeÀR èiyen {AÀ keì˜iy E–AÅ kAvÇŠA¯ewyw…Ï ni•H {AÀ mARiyEty…_. {Anven tw’u niÄ

3

Ÿ˜mgItM 2:6-4:5

˜i, qeÀR a—y…ew vI“iElÆ nyic•@. qeÀR a— qe• èsvic• m…RiyiÇ aven q˜iÆMver {Anven EpAkA n½vdic•ilÂ. avÅ ey±zElM puÒimAErAwH ey±zElM puÒimAEr, kAlmA›•ti½ m…ÀEp qeÀR sHEnhe˜ t“iy…NĘi sHEnhe˜ öLŠi viw…kyiel•H kA“@ klmA½k¼ewy…M EpwmA½k¼ewy…M EpriÇ qE•Aw… ètijH{ ec•@EmA? 5

av½M vDuvuM DArALM Œ¼kÅeŠA–M m¯®miyiÇ niÝM v¯•vÅ ŒrANH? qriy…• m†¯M ›ÙiriŠvuM s…gÓvsHt…Š¼M pwÄ Ï• pukEmGÍÅ EpAel av¯ew pi•iÇ epAwipwlm…y¯Ý. 7 zElAEmAeÀR plÂÆ kìAluM. yi A EylieÀR k¯˜rAy aRup« BwãAÄ atinH akÛwi niÇÆÝ. 8 rAÒiy…ew Žtpkwe˜y…M EnriwAÀ t•ARAyi av¯ew pAÄzVÍLiÇ vAÅ ¬ÍiŠiwÆÝ. averl AM prizIlnM siÖic• EpArALikLANH. 9 zElAEmAÀrAjAvH elbAEnAniÇ niÝ ekAìuv• twiekAìH, tniŠAeyA¯ plÂ Æ niÄ—ic•@. 10 ev™iŠ}k¼M sVÄÌc•A¯M Œyi¯Ý atiEÀRtH. öri–iwmAke“ kriÉuv–… EclyAÇ epAti’«M. ey±zElM puÒi mAÄ sHEnhpUÄv•M «•iEc•Ä˜«mANH Œ Ecl. 11 sIEyAÀ puÒimAEr, v±! zElAEmAÀ rAjAvien vÝ kìAluM. avÀ atYDi kmAyi Œn•M pUì, aveÀR vivAh din˜iÇ aveÀR a— aven aNiyi c• kirIwM kìAluM! 6

avÀ avELAwH qeÀR èiEy, nI su•ri te•! atI vsu•ri. m†w…pw˜i½™iÇ nieÀR kÎkÅ öNèAvukÅ EpAelyANH . gielyAdupÄv• t ec• ¯ viElÆ n] ˜ M ecyHtiRÍu• Œ“iÀp·MEpAel, nIeìA }u›•tANH nieÀR mEnAhrmAy kAÄ œÙÇ. 2 ›Lik}ie’Ï• epÌAwieÀRyÒ ev¼˜tANH nieÀR dÙrAji. avey lÂAM ör“ep·tANH. avyHeŠA•i½M o¯ ›“ieyEpAluM nxHwe–“i“ilÂ. 3 o¯ ecm• p“@¾luEpAlEl nieÀR aDrM. nieÀR vAyH mEnAhrmA›Ý. m†w… pw˜i½™iÇ nieÀR ec•i˜wM rìu mAtLnArÍA–›tikÅEpAelyANH. 4 dAvIdieÀR EgApurMEpAel nieÀR k}u˜H nIìu EnriytANH. Œ EgApurM atieÀR Bi˜iyiÇ ŒyirM pwc•“kÅ ekAìH, zårAy pwyALik¼ew pwc•“ kÅekAìH alÜriÆvAnAyi niÄ—ic• tANH. 5 lilÂiec•wikÅŠiwyiÇ m…ly…Ε ör “E–wmAÀkiwAÍeLE–AelyANH nieÀR sHtnÍÅ.

4


Ÿ˜mgItM 4:6-5:15

652

6

ni}lukÅ oAwiykluE•rvuM pkÇ ŸQÄÖAzVAsM vliÆE•rvuM m†¯mlkLi ElÆM ›Ú¯Š mlkLiElÆM {AÀ EpA›M. 7 qeÀR èiEy, nI ŒsklM su•riyA NH. nieÀR Edh˜ielÍuM o¯ kLÜmilÂ! 8 elbAEnAniÇ niÝ™ mNvA“I, qni eŠA–M v±! elbAEnAniÇni•H qE•A ewA–M EpA±. amAnA mlEmÇniÝM eznI Äm…wiyiÇniÝM ehÄE—AniÇniÝM siM hͼew •hkLiÇniÝM pu™i–…lik ¼ew ›ÝkLiÇniÝM nI EpA¯k! 9 qeÀR èiEy, qeÀR mNvA“I, nI qe• vikArtrLitnAÆÝ! oerA· kwŠ EÌRAÇ qeÀR XdyM nI kvÄÝkL’u. nieÀR k}u˜ABrN˜iel oerA· r‰ ˜AÇ qeÀR Xdye˜ nI aphric•@. 10 qeÀR mNvA“I, qeÀR èiEy, nieÀR sHEnhM qÒ su•rmANE•A! nieÀR sHEnhM vI’iEnŠAÅ emc•mA NH. Ž« sugÓávYE˜ŠA¼M emc•mANH nieÀR primLM. 11 qeÀR vDU, nieÀR aDr˜iÇni•H mDuvURuÝ. nieÀR nAvieÀR awiyiÇ öÝM Et½M pAluM o}u›Ý. nieÀR vOͼew gÓM primLE˜ŠAÅ XdY mANH. 12 qeÀR èiEy, qeÀR mNvA“I, nI pU“iyiwe–“ ŸdYAnMEpAel ²Öy…M pU“i yiwe–“ jlAzyM EpAely…M awc•i“i riÆ• jlDArEpAely…M ŒNH. 13 nieÀR kAlukÅ mAtLnArÍkL@M ötr vizixHwknikLuM niRe’A¯dYAn mANH; 14 eemlAÉiy…M nAÄ”I½M ›»mvuM sug Ó öQRluM ŽlvuM awÍu• sugÓ Õ“ANH; ›Ùi¯Šv]•vuM m†r…M akiluM tiÍu• o¯ ŸdYAnmANH nieÀR kAlukÅ. 15 elbAEnAÀ mlnirkLiÇ nie•A}u› • ²Öjl˜ieÀR o}uÆEpAely…M o¯ ŸdYAn jlDArEpAely…mA¹ nI. avÅ pRy…Ý 16 vwŠÀkAE· ŸN±! etŠÀkAE· v±! v•H qeÀR ŸdYAn˜iÇ vIziyAluM. atieÀR nRumNM pr˜iyAluM. qeÀR èiyÀ teÀR pUEÙA–iÇ èEvzic• H atiel EmAhnPlÍÅ B•iŠe“. avÀ pRy…Ý qeÀR èANsKI, qeÀR mNvA“I, {AeneÀR pUEÙA–iElÆ èEvzic•@ k}i’u. m†r…M sugÓávYͼM {AnitA œ“ivc•iriÆÝ. qeÀR Et½M Etnwy…M {AÀ B•ic•@k}i’u. qeÀR vI’uM pAluM {AÀ ½kÄÝ k}i’u.

5

OIkÅ èiyãAErAwH èiye–“ œ“@kAEr, tiÞ! sHEnhM ekAìu lhriyilAœ!

›wiÕ!

avÅ pRy…Ý {A½RÍuEÛA}uM qeÀR XdyM ŸNÄ •iriÆÝ. qeÀR èiyÀ vAtiÇŠÇ 2

m…“@•tH {AÀ EkÅÆÝ. þqeÀR èAN èiEy, qeÀR sHEnhEm, qeÀR öN èAEv, qeÀR kLÜm·vEL, qniŠAyi «R•AluM! m’u«™ikLAÇ qeÀR zir ÈH ›tiÄ•iriÆÝ. nizyiel pukm ’iÇ qeÀR tlm…wi nn’iriÆÝ.ÿ 3 þ{AeneÀR aÜi a}ic•@ mA·i. öni, vIìumtNiyAÀ {AnA#hiÆ•il . ²ciyAŠe–“ qeÀR pAdÍLiÇ vIìuM ecLi purLAÀ {AnA#hiÆ•ilÂ.ÿ 4 q•AeleÀR èiyÀ vAtiÇ–}uti lUew eeknI“i. qeÀR Ÿ™M avnAyi pritpic•@. 5 m†¯ purì eek˜lEmAew qeÀR èiy½ vAtiÇ «RŠAÀ {Aen}uE•·@. qeÀR virlukLiÇ ni•H ö·i·u vI}u• m†rH vAtiÇ–iwiyil mÄÝ. 6 {AeneÀR èiynAyi «RÝ. pE• qeÀR èiyÀ piÙiri’u epAyHŠL ’u! avÀ vi“@EpAyE–AÅ {AÀ ŽtA ìu mric•@; {AnvnAyi etr’uevÜi luM qniŠven keì˜AnAyilÂ; {An ven viLic•@- q•AlvÀ viLiEk“ilÂ. 7 kvAÏ nwÏ• ngrkAvÇŠAÄ qe• kìum…“i. avere• tlÂi. aver e• m…Rie–w…˜i. EkA“yiel kAvÇŠAÄ qeÀR m†w…pwM kvÄÝ. 8 ey±zElMpuÒimAEr, niÍeLeÀR èi yen kA¹kyAeNÜiÇ, Eèm prvzt yAÇ {AÀ vivzyAyiriÆÝev•H av EnAw… pREyNEm qÝ niÍELAw… {An Ep•iÆÝ. ey±zElM puÒimA¯ew mRupwi 9 su•rI, nieÀR èiyÀ m·@ èiyãAriÇ ni•H qÍen vYtYsHtnA›M? nieÀR èiyÀ m·@ èiyãAErŠAÅ emc•mAENA? ö« ekAeìAeŠyAENA öÍenA¯ vAgH dAnM nI {ÍELAwAvzYe–w…•tH? av¼ew mRupwi qeÀR èiyÀ ptinAyirͼew m EÖYy…M ŽeR etLi’u niRM pUìH viL Íi niÇÆM. 11 aveÀR zirÈH tni˜ÜMEpAelyA NH. kriÜAŠy…Ew«EpAel kRu˜i¯ìH ¡¯ìtANH aveÀR m…wi. 12 aveÀR kÎkÅ a¯vi˜w˜iel èAvukÅEpAely…M pAÇÆL˜iel ari èAvuEpAely…M rAkimi½Šiy r‰MEpA ely…mANH. 13 aveÀR kviŘwM sugÓávY E˜A“vuM primL˜i½pEyAgiÆ• pU ŠL@M EpAelyANH. mIREyAlu• ¡v• lilÂi–†vuEpAelyANH aveÀR ¡ìu kÅ. 14 r‰BritmAy suvÄÌd$uEpAel yANH aveÀR krÍÅ. öÑnIlM ptic•, mi½–…™, ŒneŠAeÛA˜ EdhmANv EÀRtH. 15 knk˜Al˜iluR–ic• evÌŠÇ sHtMBÍÅEpAelyANH aveÀR kAlu kÅ. elbAEnAniel ativizixHwmAy 10


653

Ÿ˜mgItM 5:16-8:1

EdvdA¯EpAel nIìuyÄ•ANH aveÀR niÇ–H! 16 aet, ey±zElMpuÒimAEr, qeÀR èiynANH Ž·vuM aBikAmYÀ. qlÂA·i Eny…MkAÅ mDurM kiniÆ•tANH av eÀR vAyH. atAeNeÀR èiyÀ, qeÀR èiytmÀ.

ey±zElM puÒimAÄ viLiÆÝ ³ElMkArI, mwÍiv±, mwÍiv±! mw Íiv±! {ÍÅ nie•eyAÝ kANe“. mhnyIM n]˜mAw…M ³ElMkAriey niÍ eLÙinANH aÓALic•@ EnAÆ•tH?

ey±zElM puÒimAÄ avELAwH sum…KI, nieÀR èiyÀ qÍu EpAyi? Ž« v}iEyyA¹ nieÀR èiyÀ EpAytH? {ÍELAw… pRy†, avnAy…™ etrc•iliÇ {ÍÅ nie• shAyiŠAM.

7

6

av¼ew mRupwi qeÀR èiyÀ, aveÀR pUÜAviElŠH sugÓávY–†Ùw˜iElŠH öRÍiE–A yi. ŸdYAn˜iÇ EmyHŠA½M lilÂi–UŠÅ EzKriŠA½M avÀ EpAyi. 3 {AeneÀR èiy½™«M qeÀR èiyÀ qniÆ™«mANH. lilÂi–†ŠÅŠi wyiÇ EmyiÆ•vnANH avÀ. 2

avÀ avELAwH qeÀR èiEy, nI tiÄÈAEpAel su• riy…M ey±zElMEpAel ès•y…mANH. d…Ä‹mÍLAy Œ p“NÍÅEpAel ByAn kvumANH. 5 qe• EnAŠ¯tH ! nieÀR kÎkÅ qe• vlÂAet ŸE˜ji–iÆÝ! giel yAdHpÄv•tec•¯viElÆ n]˜M ecyHtiR Íu• Œ“iÀp·M EpAel nIìH o}u›•tA NH nieÀR kAÄœÙÇ. 6 ›Lik}ie’Ï• epÌAwieÀR aÒ ev¼˜tANH nieÀR dÙnir. aveylÂAM ör“ep·@. avyielA•i½M o¯ ›’i enE–AluM nxHwe–“i“ilÂ. 7 m†w…pw˜i½™iÇ nieÀR ec•i˜wM rìu kxNM mAtLnArÍAEpAelyANH. 8 aRup« rAjH{imA¯M q¿p« ev–A “imA¯M qÌm· t¯Nik¼M ŸìAyiriŠAM, 9 q•AÇ qniŠAyi o¯vÅ mAÒM, qeÀR mAwèAvH. qeÀR kLÜm·vÅ. av ¼ew a—y…ew eclÂÆ“i avLANH. a— y…ew oAmnyANvÅ. aveLŠìi“H t¯ NikÅ vA}H˜i. EtA}imA¯M rAjH{imA¯M EpAluM aveL vA}H˜i. 4

knYkmAÄ aveL vA}Ï H Ý ŒrANA knYk? èBAtM EpAlvÅ viLÍuÝ. cÑEnAewA–M mEnAhri. sU rYenE–Ael èEzABity…M ŒkAz˜iel eesnYÍeLE–Ael ByÜrtVvuM Ÿ™vLA NvÅ. 10

avÅ pRy…Ý {AÀ bdAM ŸpvnÍLiElŠH öRÍi ec•Ý; tA}HvArͼew PlÍÅ kANAÀ; m…Ùiriv™ikÅ emA“iE“AeyÝ kANAÀ; mAtLnArkÍÅ pUviE“A q•RiyAÀ. 12 rAjv]•˜ieÀR Et¯kLiele•, {An Riy…•ti½m…EÛ te•, qeÀR mnM èti xHWic•@. 11

13

avÀ av¼ew sQ• rYe˜ vA}Ï H Ý rAj›mArI, Œ pAd…kÍLiÇ nieÀR pAdM qÒ mEnAhrM. o¯ klAkArÀ o¯Õ“iy ŒBrNM EpAel vLevA˜ tANH nieÀR ŸQ¯ŠÅ. 2 v]˜emAe˜A¯ pAnpAÒmANH nieÀR nABi; atielAriŠluM vI’H o}iyAtiri Še“. lilÂi–†ŠÅ atiri“ EgAtÛu œn EpAelyA¹ nieÀR ŸdrM. 3 EpwmAeÀR ör“ŠiwAÍÅEpAelyA¹ nieÀR sHtnÍÅ. 4 nieÀR kNHWemA¯ dÙEgApurM. ehzH EbAniel bA˜H Rb•IM kvAw˜inriki el ›LÍÅEpAelyA¹ nieÀR kÎ kÅ. d—EzŠiElÆ mi}in“@ niÇÆ• elbAEnAÀ EgApurM EpAlA¹ nieÀR nAsik. 5 nieÀR zirÈH kÄE—ÇmlEpAely…M tlm…wi p“@EpAely…mANH . nieÀR nIeìA}u›• tlm…wi o¯ rAjAvienE–A luM piwiœw…M! 6 suBgy…M zAlIny…M su•riy…M XdyhAriNiy…mAy y…vtiyA¹ nI! 7 nI öQÙ–nEpAel Ÿyrm…™vLANH. Œ mr˜iel p}ÆlÕ“M EpAelyA¹ nieÀR m…lkÅ. 8 Œ mr˜iÇ kyRi atieÀR cilÂkLiÇ piwiÆvAÀ qniŠixHwm…ìH. nieÀR mARi wM m…ÙiriÆlkÅ EpAely…M nieÀR nizVAs˜ieÀR gÓM Œ–iLiEÀR« EpAely…mAke“. 9 nieÀR vAyH Ž·vuM nl vI’u EpA el, qeÀR sHEnh˜i½ Ener o}u›•, ŸRÍu•veÀR ¡ìiElÆ emel olic•i RÍu•, vI’uEpAelyAke“. avÅ avEnAw… sMsAriÆÝ {AÀ qeÀR èiy½™tAeNÝ mAÒ ml avene• Œ#hiÆky…M ec•@Ý. 11 v±, èiyA, nm…Æ pAwÍLiElŠiR Íi #AmÍLiÇ rApAÄŠAM. 12 nm…ŠH, atirAviely…NÄ•H m…Ùiri E˜A–iElÆEpAyi m…ÙirikÅ emA“iE“A eyÝM pUŠÅ viwÄÝ EvAeyÝM mAt LnArkÍÅ pUviE“AeyÝM EnAŠAM. aviewvc•H {AeneÀR sHEnhM ninÆ t¯M. 13 n—…ew vAtiÇ–…R˜H d†tAyiy…ewy…M qlÂA˜rM su•rpuxHpͼewy…M sug Óm…y¯•iElÂ! aet, ès•mAy pl kArYͼM, p}y«M putiy«M, {AÀ nin ŠAyi o¯ŠiyiriÆÝ èiyA! nI, qeÀR a—y…ew m…ly…Ε, qeÀR ›’usEhAdrnAyi¯Ý qÜiÇ, nie• puRÏvc•@ kA¹emÜiÇ, o¯ ›· em•H ŒereŠAìuM pRyiŠAet qniÆ nie• ¡MbiŠAmAyi¯Ý, qÝ 10

8


Ÿ˜mgItM 8:2-14

654

{AnAziÆÝ! 2qeÀR a—y…ew vI“i ElŠH, aveLe• pWi–ic•i¯• aRyHŠ kE˜ŠH {AÀ nie• ŒnyiÆM. qeÀR mAtLnArk˜iÇniÝM pi}ie’w…˜, sugÓávYM EcĘ vI’H ninÆ {AÀ t¯M. avÅ ey±zElM puÒimAErAwH aveÀR vl«krM qe• puN¯M. öw «krM qeÀR tlyHŠwiyilu mA›M. 4 {AÀ t•ARA›•ti½m…ÀEp sH E n he˜ t“iy…NĘi viwiel•H qniÆ vAÆtrNEmey•H ey±zElM puÒimAEr niÍELAw… {AÀ yAciÆÝ. 3

ey±zElM puÒimAÄ teÀR èiyen cArieŠAìH, m¯®mi yiÇ niÝv¯• övLArANH? 5

avÅ avEnAwH nieÀR a— nie• sMvhic•, nie• èsvic•, Œ–iÅmrEc•A“iÇ nie• {AÀ ŸNĘi. 6 Xdy˜i½mIEt nI Dric•iriÆ• m…á EpAel, kr˜iÇ nI aNi’iriÆ• m…áEmAtirM EpAel, nieÀR XdyE˜AwH aÒ aw…˜H, qe• nI sU•iŠiElÂ. sHEnhM mrN˜ienA–M zåmANH. vikA rAEvzM kl R eyEpAel blv˜ANH . atieÀR epArikÅ o¯ jVAlyAy…M pi •IwH o¯ ekAw…MtIyAy…M vL¯Ý! 7 èLy˜inH Œ sHEnhe˜ ekw…˜A nAvilÂ. ndikÅŠH sHEnhe˜ Œ}H˜A ½M k}iyilÂ. teÀR sÄv•sVvuM sHEnh ˜inAyi nÇ›• pu¯xen jnÍÅ ni•iÆEmA? av¼ew sEhAdrãAÄ pRy…Ý {ÍÅeŠA¯ ›’u epͼìH av ¼ew mARiwM ö«very…M vLÄ•i“ilÂ. o¯ 8

pu¯xÀ aveL vivAhM ec•AÀ v¯ EÛAÅ, avÅÆEvìi {ÍÅeŠÚ ec•AÀ p·@M. 9 avÅ o¯ mtilAyi¯ÝevÜiÇ, ev™i ˜AÍukÅ avÅÆ ¡·@M ŸyĘAmAyi ¯Ý. aveLA¯ vAtilAyi¯ÝevÜiÇ avÅÆ¡·@M EdvdA¯–lkekAìu epA tiyAmAyi¯Ý. sEhAdrãAÄŠH avÅ Ÿ˜rM nÇ›Ý 10 {AenA¯ EkA“yANH. qeÀR sHtn ÍÅ qeÀR EgApurvuM. aveÀR kÎk LiÇ sMt]pHtiy…M smADAnvuM viLÍu •« {AÀ kìu. avÀ pRy…Ý bAÇhAEmAniÇ, zElAEmAenA¯ m…Ùi riE˜A–…ìAyi¯Ý. m…Ùiri–Awͼew ¡mtlyHŠAyi avÀ pu¯xãAer niEyA gic•@. oAErA¯˜¯M ŒyirM ev™inANy ˜ieÀR m†lYm…™ m…Ùiri ekAìuvÝ. 12 zElAEmAEn, ŒyirM ev™inANy ͼM ninÆ sU•iŠAM. ö¯ÞRu ev™i nANyÍÅ, m…Ùiri ekAìuv• oAErA ¯˜½M ekAw…Õ. q•AÇ qeÀR sVÙM m…Ùiri–AwÍÅ {AÀ tIÄc•yAy…M sU•i yHÆM! 11

avÀ avELAw… pRy…Ý nI ŸdYAn˜ilirieŠ, nieÀR sVr˜i nAyi suXÏŠÅ ŒkAMxEyAew kA˜i riÆÝ. {A½M œwi a« EkÅŠe“! 13

avÅ pRy…Ý qeÀR èiyA, EvgmAve“. klmAÀ› “iEyE–AelEyA ecRu EpwmAniEnE–A elEyA sugÓávYmlnirkLiElÆ pAy…k! 14


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 22 song of songs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you