Page 1

508

qEÐÄ vÐirAj{ H i rAjAvien DiŠriÆÝ öÙY m…tÇ qEtYApYver 127 sMÐA nÍÅŠH aDiptiyAyi¯• ahEzV ErAzieÀR kAl˜H sMBvic•tANitH. 2 a hEzVErAzH aE–AÅ ³zÀrAjDAniyiel siMhAsn˜ili¯•ANH Bric•i¯•tH. 3 BrNM«wÍiytieÀR m†•AMvÄxM ah EzVErAzH teÀR kI}ilu™ skl ŸEdYAg ÐÄÆM EntAŠÅÆM o¯ vi¯Ý nÇki. pAÄsikL@ewy…M EmdY¯ewy…M EsnADip ãA¯M è-ŠL@M ati½ìAyi¯Ý. 4 av eÀR aDIntyiluLL aLv· sÛÏM rAjDAniy…ew apUÄvsQ•rYvuM ati el niDikL@M èdÄzi–ic•@ekAìuLL Œ vi¯•H 180 divsM nIìuniÝ. 5a«k }i’E–AÅ avÀ tlÐAnngrmAy ³znilu™ sklery…M vliyvEnA ecRiyvEnA q• vYtYAsM EnAŠAet, awŠiviLic•H ekA“Ar˜inkÏ™ n•A yi alÜric• ŸdYAn˜iÇevc•H Ž}udiv sM nIìuni• EveRA¯ vi¯Ý nÇki. 6 atinH ev™y…M nIly…M niR˜ilu™ linÀEtArNÍL@ìAyi¯Ý. ev™–“@ ekAìuM råvÄN˜iluLL linÀekAìu m…™ crw…kÅek“iyANH evÌŠÇ ¬¹ kÅŠiwyiluLL ev™ivLyÍLiÇ EtAr NÍÅ ¬ŠiytH. vÄÌŠlÂ@M evÌŠlÂ@M m…Ïc•i–iy…M m·u vilpiwic• vsH«ŠL@M pAkiy tRyiÇ sVÄ̘iluM ev™iyi luM tIĘ mÉÍL@ìAyi¯Ý. 7 vI’u viLÛiytH o•ienAÝ vYtYsH t mAy viviDtrM sVÄÌEŠA–kLilAyi¯Ý! o¯ rAjAvi½ mAÒM ekAw…ÆvAÀ k}i y…•tr˜ilu™ m…Ùiy vI’inH o¯ ElApvum…ìAyi¯ •ilÂ. 8 oAErA¯˜½M EvìÒ nl vI’u ekA w…ŠNem•H teÀR ekA“ArM ¡mtlŠAr EnAwu rAjAvu kløic•i¯•tinAÇ avÄ rAjAvien a½sric•@. 9 aEtsmyM ahEzVErA²rAjAvieÀR ekA“Ar˜iluLL sHÒIkÅÆEvìi vÐi rAjH{iy…M o¯ vi¯Ý nw˜i. 10-11vi¯•i eÀR Ž}AMdivsM vI’u ›wic•« kArNM ŸEãxvAnAy rAjAvH teÀR pricArrAy em¸mAÀ, biÐA, hÄEb•AnA, bigHÖA, abgHÖA, EsTÄ, kÄŠsH q•I Ž}u x$ãAer viLic•@ rAjH{iey rAjkirIwM aNiyic•H m…ÛiÇ ekAìuv¯vAÀ Œ jH{Apic•@. mEnAhriyAy rAjH{iy…ew sQ•rYM jnÍL@ewy…M ŸEdYAgЯewy…M m…•iÇ èdÄzi–iŠlAyi¯Ý rAjAvi eÀR ŸE”zYM. 12 q•AÇ x$ãAÄ vÝNĘic• rAj kløn a½sriŠAÀ vÐirAjH{i vis —tic•@. rAjH{i vrAti¯•E–AÅ rAjAvH

1

nilvi“u EkApiÆky…M EkApM ekAìu jVliÆky…M ecyH«. 13-14 niyme˜y…M zi•eyy…Mp·i rAjAvH ègtHB¯ew ŸpEdzM Etw…•ptivH aÝìAyi¯Ý. atinAÇ ahEzVErA ²rAjAvH niymjH{rAy jH{AnikELAw… sMsAric•@. avÄ rAjAviEnAw… vLer aw…–m…™vrAyi¯Ý. kÄEznA, EzTAÄ, adHmATA, tÄzIzH, EmersH, mÄesnA, emm† KAÀ, q•iÍenyAyi¯Ý av¯ew Ep ¯kÅ. pAÄsiyiely…M EmdYyiely…M Ž· vuM Ÿ•tŸEdYAgÐãArAyi¯Ý avÄ. rAjAvien kA¹•ti½ èEtYk av kAzM avÄÆìAyi¯Ý. rAjYe˜ Ž· vuM ŸyÄ•ŸEdYAgÐrAyi¯Ý avÄ. avErAwu rAjAvuEcAdic•@, 15þahEzVErA zurAjAvH x$ãAÄ m…KAÙrM ecAlÂi ayc• kløn vÐirAjH{i DiŠric•iri ÆÝ. niymèkArM avELAw… ecE•ì etÙH?ÿ 16 atinH rAjAvieÀRy…M ŸEdYAgЯew y…M m…ÛiÇ emm†KAÀ öÍenpR’u, þv ÐirAjH{i anYAyM ecyHtiriÆ•tH rA jAviEnAw… mAÒmlÂ, ahEzVErAzurAjA vieÀR skl sMÐAnÍLilum…™ sk l è-ŠELAw…M skl jnÍELAw…M œwiyA NH. 17vÐirAjH{i ecyHtkArYM me·lÂA sHÒIkL@M EkÅÆem•tinAlA¹ {Ani « pRy…•tH. aE–AÅ m·@ sHÒIkÅ tÍ L@ew BĘAŠãAer a½sriÆ•« niÄ ÏM. avÄ tÍL@ew BĘAŠãAErAwH, üa hEzVAErA²rAjAvH vÐirAjH { iEyAwH teÀR m…ÛiÇ vrAÀ kløic•@. pe• avÅ vrAÀ œ“AŠiyilÂý qÝ pRy…M. 18 þrAjH{i ecyHttH qeÙ•H pAÄsiŠA ¯ewy…M EmdYŠA¯ewy…M EntAŠ¼ew BArY mAÄ öÝEk“@. av¼ew èv]˜iy…ew sVADIn˜iÇ av¯M aèkArMte• tͼew BĘAŠãArAy EntAŠELAw…M ec•@M. aÍen vLerEyeR ni•y…M EkApvuM ŸìAvuM. 19 þrAjAvi½ s—temÜiÇ vÐirAjH{i öni oriŠluM ahEzVErAzu rAjAvieÀR m…ÛiÇ vÝœew•H o¯˜rvH puRe–w… viÆky…M atH oriŠluM et·ic•@œew• nibÓnEyAew pAÄsiyiely…M EmdYyi ely…M niymÍLiÇ q}utiEc•ÄÆky…M a veLŠAÅ nl o¯vÅŠH rAjH{i–“M ekAw… Æky…M ec•Avu•tANH. 20èzHnM •¯tr mAy«ekAìH rAjAevw…Æ• ŽetA¯ nw pwiy…M aE”h˜ieÀR vizAlmAyrAjY e˜ jnM m…}uvÀaRiy…M. anÙrM qlÂA BĘAŠãA¯M vliyvÄ m…tÇ ecRiyvÄ ver, tÍL@ew BArYmArAÇ bµmAniŠ e–w…ky…M ec•@M.ÿ


509 21

öQ ŸpEdzM ne••H rAjAvi½M ŸEdYA gÐèmANikÅÆM EbAÖYmAyi. rAjAvH emm†KAÀ ŸpEdzic•« te• ecyH«. 22Ž etA¯veÀR vI“iluM pu¯xnAyiriÆM eekkArYkĘAev•H oAErA¯˜eÀRy…M BAxyiÇ èKYApiÆ• o¯ kløn sMÐA nÍÅEtARuM attieÀR BAxyiluM jn ÍÅEtARuM avrv¯ew BAxyiluM q}uti rAjYe˜lÂAyiwÏM rAjAvH ekAw…˜yc•@. qEÐÄ rAj{ H iyAŠe–w…Ý pi•IwH ahEzVErAzurAjAvieÀR EkA pM zmic•E–AÅ avÀ vÐieyy…M avL@ew èv]˜iEyy…M avÅ kArNM tAÀ puRe–w…vic• klønEyy…M p·i oAÄ Ï. 2 aE–AÅ aven Esvic•@ ekAìuni •i¯• ecRu–ŠArAy pricArkÄ av EnAwH öÍen ŸNĘic•@, þrAjAvi½Ev ìi su•rikLAy y…vknYkmAer aEnV xic•@kìupiwic•AluM. 3 rAjAvH teÀR rAjY e˜ qlÂAèvizYkLiluM EntAŠeL etr e’w…Še“. anÙrM avÄ su•rikLAy qlÂA knYkmAery…M ³zeÀR tlÐAn E˜Æ ekAìuvre“. aÙ+p…r˜iel sHÒIkELAewA–M avÄ k}iyNM. aÙ+p… r˜ieÀR ¡mtlŠArnAy, rAjAvieÀR x$nAy EhgAyiy…ew ¡mtlyilAyi riÆM avÄ. av¯ew sQ•rYpri crN ÍÅŠAvzYmAyetlÂAM ayAÅ ecyH« ekAw…Še“. 4av¯ew öwyiÇni•H rAjA vinu EbADiÆ•veL vÐiÆpkrM rAjH{iyAyi vA}iŠAmElÂA.ÿ Œ niÄE”zM rAjAvinu s—tmAyi. öQ niÄE”zèkArM rAjAvu èvĘiÆky…M ecyHt…. 5 Œ smy˜H ³zeÀR tlÐAn˜H eb nYAmIeÀR EgAÒ˜iÇe–“ kIzieÀR mk nAy ziemyiy…ew mknAy yAyIrieÀR mkÀ emAÄe”KAyi qe•A¯ey¸dÀ pAÄ ˜i¯Ý. 6 bAbiElA¿rAjAvAy enbUK dHEnsÄ ey±zElmiÇniÝ blmAyi pi wic•@ twvukArAŠiyv¯ew œ“˜iÇ emAÄ e”KAyiy…M ŸìAyi¯Ý. ey¸dy…ew rA jAvAy eyEhAyAKI½M Œ sMG˜ilu ìAyi¯Ý. 7 teÀR a—AveÀR mkLAy qEÐÄ qÝEp¯™ hdeÈey a–½M a—y…M ölÂA˜tieÀR EpriÇ emAÄe” KAyi qw…ÏvLĘiyi¯Ý. avÅ a tisu•riy…M mEnAhriy…M Œyi¯Ý. 8 rA jAvieÀR klønEk“H nirvDi y…vtikÅ ³zeÀR tlÐAnngr˜iElÆ ekAìu vre–“u. Œ y…vtikÅ EhgAyiy…ew pricrN˜iElløiŠe–“u. avrielA¯v LAyi¯Ý qEÐÄ. avÅ rAjAvieÀR aÙ+pur˜iElÆ ekAìuvre–w…ky…M EhgAyiy…ew pricrN˜iElløiŠe–w… ky…M ecyH«. rAjAvieÀR OIkL@ew ¡mtlŠArnAyi¯Ý EhgAyi. 9 qEÐ riEnAw… èEtYkM öxHwM EtA•iy EhgA yi epe“Ýte• avÅÆ™ sQ•rYpri crNÍL@M èEtYk B•NvuM nÇki. pie•EhgAyi qEÐrieny…M avL@ew Ž}u pricArikmAery…M aÙ+pur sHÒI kÅ vsiÆ• Ž·vuM nl ÐlE˜Š yc• @ . 10tAenA¯ ey¸dOIyAeN•

2

qEÐÄ 1:21-2:21

kArYEmA sVÙM ›w…MbpËA˜le˜– ·iEyA emAÄe”KAyi vilŠiy« kArNM qEÐÄ ŒErAw…M pR’il . 11qEÐ rieÀR suKvivrvuM BAviy…M aRiyAm ElÂA qÝ k¯ti emAÄe”KAyi rAjAvieÀR aÙ+pur èEdzÏ divsvuM aEÍA“@M öEÍA“@M nwÆmAyi¯Ý. 12 rAjAvumAy…™ œwiŠA}HcyHÆm…ÛH oA ErA y…vknYky…M ŒRumAsM m†ÄeetlvuM ŒRumAsM viviDtrM sugÓávYÍL@M ŸpEyAgic•@™ sQ•rYpricrNM pUÄ ˜iyAEŠì«ìH . 13rAjAvienŠANAÀ EpA›• y…vknYkyHÆ œew ekAìu EpAkAÀ aÙ+pur˜ilu™etÚM qw… ŠAmAyi¯Ý. 14avÅ eev›E•rM rAjA vieÀR aw…Ï eclÂ@ky…M piE·divsM rAviel x$½M rAjAvieÀR ev–A“ik L@ew sU•i–ukAr½mAy zysHgsHEmÇ EnA“M nwÏ• EveRA¯ aÙ+pur˜iEl Æ mwÍiE–AEkì«m…ìAyi¯Ý. rAjAvH aveL Œ#hiÆky…M Ep¯ecAlÂi vi Li–iÆky…M ecyHtielÂÜiÇ vIìuemAri ŠÇ avÅ rAjAvieÀR aw…Ï EpAk¯tH. 15 aÍen emAÄe”KAyiy…ew a—AvnA y abIhyIlieÀR mkÅ qEÐrieÀR ŸQ}M v•E–AÅ aÙ+purOIk¼ew ¡m tlŠArnAyi¯• EhgAyi avÅÆ ekA w…ŠAemÝ pR’vylÂAet EveRAÝM a Ù+pur˜iÇniÝ ekAìuEpAkAÀ avÅ EcAdic•ilÂ. q•AÇ qEÐrien kìv erlÂAM aveL öxHwe–“@. 16ahEzVErAzu rAjAvieÀR BrNM «wÍiytieÀR Ž}AmA ìiÇ p˜AM mAsmAy EtEb˜iÇ qEÐÄ rAjAvieÀR m…ÛiÇ ekAìuecl e–“@. 17 me·lÂA OIkeLŠAL@M me·lÂA knYk mAerŠAL@M qEÐrien rAjAvH sHEnhi c•@. atinAÇ avL@ew tlyiÇ rAjki rIwM evc•@ekAìH vÐiÆ pkrM aveL rA jH{iyAyi vA}ic•@. 18rAjAvH teÀR skl è-ŠÅÆM EsvkÄÆM o¯ gMBIr vi¯Ý-qEÐrieÀR vi¯•H-ekAw…Æk y…M Œ divsM sklsMÐAnÍÅÆM o¯ viæmdivsmAyi èKYApiÆky…M dyAluvAy o¯ rAjAev•nilyiÇ jn ÍÅÆ s—AnÍÅ ekAw…Æky…M ecyH«. emAÄe”KAyi o¯ d…rAElAc ney–·i aRiy…Ý. 19 rAjAvi½Evìi knYkmAer rìAM v“M EzKric•@ekAìuv¯EÛAÅ emAÄe”KAyi rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ öriÆkyAyi¯ Ý. 20emAÄe”KAyi vilŠiyt½sric•H, tAÀ ey¸dOIyAeNE•A teÀR ›w…M bpËA˜lemeÙE•A qEÐÄ aE–A }uM oÝM pR’i¯•il . emAÄe”KAyi y…ew sMr•NyiÇ Œyi¯•kAle˜ •EpAel aE–A}uM avÀ pR’etlÂAM avÅ a½sric•i¯Ý. 21 aÍen emAÄe”KAyi rAjAvieÀR vA tiÇŠÇ öriÆ•kAl˜H rAjAvieÀR Ÿ—RM sU•i–ukA¯M x$ãA¯mAy bi gHÖA½M Eterz…M EcÄ•H ahEzVErAzH


qEÐÄ 2:22-4:4

510

rAjAviEnAw…™ viErADMm†lM aven ekA lÂ@vAÀ rhsYmAyi ŒElAcic•@. 22Œ r hsYM emAÄe”KAyi aRi’u. avÀ atH qEÐÄrAjH{iEyAwu pR’u. anÙrM qEÐÄrAjH{i a« rAjAviEnAw… pR ’u. Œ d…xHwpÖti emAÄe”KAyiyANH mnÈilAŠiyetÝM qEÐÄ rAjAvien aRiyic•@. 23aEnVxic•E–AÅ Ek“« zri yAeNÝ EbAÖYmAy«ekAìH rAjAvi envDiÆvAÀ pÖtiyi“ rìH Ÿ—RsU •i–…kAery…M k}uviEl·i. ötH rAjAvi eÀR criÒpusHtkÍLiÇ q}utivyHÆ ky…M ecyH«. ey¸der nzi–iŠAÀ hAmAeÀR ŒElAcn öQ sMBvÍÅÆEzxM ŒgA•kArnA y he—dATy…ew mkÀ hAmAen ah EzVErAzurAjAvH teÀR œewy…™ skl ŸEdYAgÐãA¯ewy…M mIet ÐAnŠy·M nÇki Œdric•@. 2rAjkløn Ÿ™tinAÇ rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ Ÿ™ qlÂA rAjEs vk¯M hAmAeÀR m…ÛiÇ ›Ûi“unmsHkri c•i¯Ý. q•AÇ emAÄe”KAyi ›Ûiw… kEyA nmsH k riÆkEyA ecyH t il . 3 aE–AÅ rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ Ÿ™ rAjEsvkÄ þnImAÒM rAjkløn DiŠriÆ •etÙH?ÿ q•H emAÄe”KAyiEyAwu EcA dic•@. 4 avÄ divsMEtARuM öQ EcAdYM EcAdi c•@. q•AÇ aE–Ae}lÂAM avÀ hAmAen ›Ûi“uvNÍNem• kløn nirsic•@. atinAlvÄ hAmAEnAwH öet–·i pR ’u. tAÀ o¯ ey¸dnAeN•H emAÄe” KAyi avErAwu pR’tinH hAmAÀ emAÄ e”KAyiEyAwH qÚèvĘiÆM q•H avÄŠRiyNmAyi¯Ý. 5 emAÄe”KAyi te• ›Ûi“uvNÍu•il qÝ kì E–AÅ hAmAniÇ EkApM niR’u. 6 emAÄe” KAyi o¯ ey¸dnAeNÝ hAmAÀ mn ÈilAŠiyi¯Ý. q•AÇ emAÄe”KAyiey mAÒM hiMsic•AÇ mtiyAviel•H av½ EtA•i. ahEzVErAzieÀR rAjYÏ™ emAÄe”KAyiy…ew skl ŒL@keLy…M ey ¸dery…M Ÿã†lnM ec•Nem•H avÀ öcHCic•@. 7 ahEzVErAzurAjAvieÀR p×ìAM Br NvÄx˜iel o•AMmAsmAy nIsAniÇ ey¸der nzi–iÆ•tinH Œ ekAlÂe˜ qlÂAnAL@kLiluM mAsÍLiluMevc•H Ž· vuM nlÂnAL@M mAsvuM ŽetÝ kìupi wiŠAÀEvìi hAmAÀ nRuŠi“u EnAŠi yE–AÅ p×ìAMmAsmAy ŒdAÄ ŒNH þŸ˜mMÿ qÝ kìu. 8q•i“H rAjAviEnAwH avÀ öÍen pR’u, þaÍy…ew rAjY Ï™ skl sMÐAnÍLiluM me·lÂAv riÇniÝM EvÄtiri’u niÇÆ• cil jnÍL@ìH. av¯ew ŒcArÍÅ m·u™ qlÂAv¯EwtiÇniÝM vYtYsHtmANH. rA jAvieÀR niymÍÅ avÄ a½sriÆ •ilÂ. aver aÍy…ew rAjYÏ «wrAn ½vdiÆ•tH o¯ rAjAvien sMbÓi c•iwE˜ALM n•lÂ. 9 þaÍyH Æ s—tmAeNÜiÇ aver

3

nzi–iŠNem•H o¯ kløn puRe–w…vi c•AluM. Œ kløn nw–AÆ•v¯ew ecl viElŠAyi {AÀ 10, 000 ev™inANyÍÅ rAjB$Ar˜iElŠH awc•@ekA™AM.ÿ 10 aE–AÅ rAjAvH m…áEmAtirM virliÇ ni•H ŸQri ey¸d¯ew zÒuvuM ŒgA•kA rÀ he—dATy…ew mk½mAy hAmA½ ekA w…Ï. 11q•i“u rAjAvH hAmAEnAw… pR ’u, þpNM nI te• evÆk. Œ jnÍ ELAw… ninÆ EbADic•«EpAel ecyH« ekA_k.ÿ 12 aÍen o•AMmAsM ptim†•AM tIyti rAjAvieÀR q}uÏkAer viLic•H hAmAÀ kløic•«EpAel q}utic•@. rAjAvieÀR nAm˜iÇ at« jnÍL@ew lipiyiluM BAxyiluM q}utiy kløn rAjEmAtirM ekA ìu m…áevc•H rAjètiniDikÅÆM oAErA sMÐAnÏm…™ EdzADiptikÅÆM vY tYsH t jnÍL@ew è-ŠÅÆM ayc• @ . 13 ecRu–ŠAerE•A v]ÖerE•A ›’uÍ eLE•A sHÒIkeLE•A EnAŠAet skl ey¸dery…M o¯ divsMekAìH ekAÝm… wiŠNemÝM ati½™ divsM p×ìAM mAsmAy ŒdAÄ mAsM ptim†•AM tIyti yAeNÝM av¯ew sVÏvkkÅ ekA™ ywiŠNemÝM kløiÆ• Œ Ÿ˜rvH qlÂA sMÐAnÍLiElÆM rAjAvieÀR d†tãAÄ vzM ekAw…˜yc•@. 14niËyic• divsM kløn nwÏvAÀ qlÂAv¯M t•ARAyiri Æ•tinAyi Ÿ˜rvieÀR pkÄ–H oErA èvizYyiluM jnÍL@ewöwyiÇ o¯ niy mmAyi viLMbre–w…˜A½M ŽÄ–Aw… ec yH«. 15³zeÀR tlÐAnÏ puRe–w…vi c• Œ rAjkløny…mAyi d†tãAÄ tiw…Š˜i Ç puRe–“u. pie• rAjAvuM hAmA½M ›wiŠAni¯Ý. pe• ³zÀngrM Œzy Æ}–˜ilAyi.* emAÄe”KAyi shAy˜inH qEÐ rien Eèri–iÆÝ sMBvic• kArYÍeLlÂAM emAÄe”KAyi Ek“@. rAjkløn aRi’E–AÅ emAÄe” KAyi aveÀR Ÿw…–u vlic•@ kIRuky…M pkrM cAŠuw…Æky…M cArMpU²ky…M ec yH«ekAìH ³zÀngr˜ieÀR nw…Æec Ýni•H ŸReŠ alm…Ryi“u. 2rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ cAÆw…ÏekAìH Œ¯M èEv ziŠ¯etÝ niymm…eìÜiluM avÀ rAjAvieÀR vAtili½ m…ÛiÇver ecÝ. 3 rAjkløn nw–AŠA½™ smyM aw…Ï vÝekAìi¯• sMÐAnÍLielAeŠ y…M ey¸d¯ew öwyiÇ kw…˜d…+KvuM ŸpvAsvuM alm…Ry…M vilApvuM ŸìA yi cAÆw…Æky…M cArM pU²ky…M ecyH«ekAìH aEnkM ey¸dÄ nilÏ kiwÝ. 4 qEÐrieÀR dAsikL@M x$ãA¯M emAÄe”KAyiey–·i vÝ pR’E–AÅ

4

p e • . . . Œ z y Æ } – ˜ i l A y i ey¸der ekAlÂA½™ rAjkløn ³zniel jnÍLiÇ ŒzyÆ}–m…ìAŠi q•AvAM ötinÄØM. kArNM, ey¸dÄŠH av¯mAyi nl vYApAr bÓm…ìAyi¯Ý. mAÒvuml , ey¸der tÍL@ew nl ayÇŠArAyi avÄ k¯«ky…M ecyHti¯Ý.


511 avÅ d…+KMekAìupuL’u. cAÆw…–H mARu•ti½Evìi avÅ EveR vsHÒ ÍÅ ekAw…˜yc•@evÜiluM emAÄe”KAyi a« sVIkric•ilÂ. 5 aE–AÅ avL@ew pri crN˜inH rAjAvu niymic•i¯• x$ ãA¯ew œ“˜iÇni•H hTAŠH q•ven viLic• H emAÄe”KAyiŠH qÙA¹ sMB viÆ•et•H aEnVxic•@vrAÀ avÅ pR’yc•@. 6 avÀ rAjAvieÀR vAti li½ m…•ilu™ «R•Ðl˜H emAÄe”KA yiy…ew aw…ÏecÝ. 7 aE–AÅ, ey¸ der nzi–iŠAÀEvìi hAmAÀ rAjB$A r˜iElÆ niE•piŠAemÝ vAgHdAnM ecyHt pN˜ieÀR kNŠwŠM ŸìAy etl A M emAÄe”KAyi hTAŠiEnAwupR ’u. 8 œwAet rAjYe˜ ey¸der m…}uvÀ nzi–iŠNem•u kløic•H ³zniÇ puR e–w…vic• niym˜ieÀR o¯ pkÄ–H qEÐrien kANic•@ vAyic•@ekAw…ŠAÀ Evìi hTAŠien Žløic•i“H avELAwu rAjAvien ecÝkìH emAÄe”KAyiÆEv ìiy…M av¼ew jn˜i½Evìiy…M dy yAciŠNem•H emAÄe”KAyi pR’y yHÆky…M ecyH«. 9 emAÄe”KAyi pR’etl A M hTAŠH qEÐrien aRiyic•@. 10 aE–AÅ emAÄe”KAyiEyAwH öÍen p RyNem•@ pR’H qEÐÄ hTAŠien vIìuM ayc•@ 11þrAjAvH viLi–iŠAet aE”he˜ kANAÀ ekA“Ar˜ieÀR ak ˜L˜iÇ eclÂ@•tH ŒNAyAluM epÌA yAluM avÄÆ™ zi• mrNmAeNÝM aÍen eclÂ@•vriÇ Œ¯ewEner rAjA vH sVÄNec•EÜAÇ nI“uÝEvA avÄ mAÒ empie• jIvEnAew öriÕ qÝM o¯ niymm…™tH ql A rAjEsvkÄÆM sMÐAnÍLiel jnÍÅÆM aRivuLL tANelÂA. öŠ}i’ m…–« divsmAyi rAjAvH qe• viLi–ic•i“ilÂ.ÿ 12 qEÐÄ pR’yc•tH hTAŠH emAÄe” KAyiey aRiyic•@. 13aE–AÅ emAÄe”KA yi qEÐriEnAwH öÍen pR’yc•@+ þekA“Ar˜iÇ pAÄÆ•vLAy«ekAìH ql A ey¸d¯ewy…M öwyiÇni•H nI orAÅmAÒM r•e–w…emÝ k¯tì. 14ö E–AÅ nI oÝM miìAti¯•AÇ ey¸dÄ Æ™ shAyvuM EmAcnvuM EveRAriwÏ niÝv¯M. pe• nIy…M nieÀR pit]Bvn vuM nzic•@EpA›M. öÍeny…™ o¯ smy ˜H ninÆ rAjY˜H öÒy…M ŸyÄ• o¯ ÐAnM t•tH ötinel•H ŒÄŠRiyAM?ÿ 15 atinH qEÐÄ emAÄe”KAyiŠH öÍ en mRupwiayc•@+ 16þ³zniel skl ey¸dery…M viLic• @ œ“i m†ÝpkluM m†Ý rAÒiy…M ti•Aety…M ›wiŠAety…M qniÆEvìi œ“Ayi ŸpvsiÆk. {A½M qeÀR dAsimA¯M a«EpAel te• ŸpvsiÆM. pie• viLiŠe–wAet niymvi¯ÖmAyi“AeNÜiluM rAjAvieÀR m…ÛiElÆEpA›M. {AÀ mriÆkyAeN ÜiÇ mriŠe“.ÿ 17 ati½EzxM emAÄe”KAyi aveÀR v}iÆEpAyi qEÐÄ pR’«EpAel te• qlÂAM avÀ ecyH«M

qEÐÄ 4:5-5:13

qEÐÄ rAjAviEnAwu sMsAriÆÝ aÝetA“H m†•AMdivsM rAjkIy vsH Ò ÍLNi’uekAìH qEÐÄ arm ny…ew m…•ilu™ aÙ+purm…·Ï ecÝ niÝ. aE–AÅ rAjAvH armny…ew vAti linBim…KmAyi siMhAsn˜iÇ öriÆkyAyi¯Ý. 2qEÐÄrAjH{i m…· ÏniÇÆ•« kìE–AÅ rAjAvinH av ELAwu èIti EtAÝkyAÇ avÀ k•ili ¯• epAÀecEÜAÇ avL@ew Ener nI“i. aE–AÅ avÅ aw…Ïec•H ecEÜA lieÀR a·M etA“@. 3 aE–AÅ rAjAvH avELAwu pR’u, þa lÂEyA qEÐÄrAjH{I, nI Œ#hiÆ• etÙANH? atH rAjY˜ieÀR p›tiyAyA ÇEpAluM {AÀ ninÆ t¯ÝìH.ÿ 4 atinH avÅ öÍen mRupwi pR’u, þrAjAvi½Evìi öÝ {AÀ o¯ vi¯•H o¯ÆÝìH. rAjAvinH sQkrYemÜiÇ rAjA vuM hAmA½M atiÇ dyvAyi peÜw…Š NM.ÿ 5 aE–AÅ þqEÐrieÀR aEp• sADi c•@ekAw…EŠìtinAyi hAmAen ŸwÀ ekA ìuv±ÿ q•H rAjAvu kløic•@. aÍen rAjAvuM hAmA½M qEÐÄ o¯ Šiy vi¯•iÇ peÜw…ŠAÀ ecÝ. 6 vI ’u ›wic•@ekAìiriÆEÛAÅ rAjAvH q EÐriEnAwu pR’u, þnieÀR aEp• qÙAyi¯•AluM atH {AÀ sADic•@t¯M. nI qÚ EcAdic•AluM, rAjY˜ieÀR p› tiyAyAÇEpAluM, ninÆ ki“@M.ÿ 7 atinH qEÐÄ pR’u, þqeÀR aEp •y…M Œ#hvuM ötANH . 8rAjAvinH q•iÇ èItiy…eìÜiÇ, qeÀR Œ#hM niv] ˜ic•@t¯vAÀ äpy…eìÜiÇ, {AÀ nAeL o¯Æ• rìAmetA¯ vi¯•inH rAjA vuM hAmA½M v¯vAÀ dyvuìAkNM. qeÀR Œ#hM rAjAvien aE–AÅ aRi yiÆvAÀ a½vAdM ŸìAkNM.ÿ

5

emAÄe”KAyiEyAwu hAmAÀ EkApiÆÝ 9 a•H hAmAÀ ekA“ArM vi“tH sEÙA xE˜Aewy…M sMt] p H t iEyAewy…mAyi¯ Ý. q•AÇ rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ te• kìi“uM oAcHCAnic•@ niÇÆkEyA ByM ekAìu viRyHÆkEyA ec•Ati¯• emAÄ e”KAyiey kìE–AÅ aventier hAmA niÇ EkApM ŒLiŠ˜i. 10qÜiluM a« niy×ic•@ekAìH avÀ vI“iElÆ EpA vuky…M teÀR suXÏŠeLy…M BArY Eserzieny…M viLi–iÆky…M ecyH«. 11 avErAwu teÀR aLv· sÛ˜ieny…M anvDi puÒãAery…M bAŠi ql A EntAŠL@ewy…M mIet rAjAvH te• niymi c•tieny…Mp·i avÀ epAÍc•M pR’u. 12 puRem þrAjAvi½Evìi qEÐÄrAjH{i o¯Šiy vi¯•inH qe•ylÂAet EveRA¯ ˜eny…M rAjH{i •Nic•i¯•ilÂ. nAL e˜ vi¯•i½M rAjAviEnAewA–M qe• •Nic• i “uìH . 13qÜiluM, ey¸dnAy emAÄe”KAyi rAjAvieÀR vAtiÇŠÇ öri Æ•« kAENìiv¯•iwE˜ALM aetA ÝM qe• sEÙAxi–iÆ•ilÂÿ qÝM avÀ pR’u.


qEÐÄ 5:14-7:8

512

14

anÙrM hAmAeÀR BArY Eserzi½M aveÀR suXÏŠÅÆM o¯ Œzym… ìAyi. avÄ pR’u, þaven ¬ÆvAÀ q}up˜Éwi Ÿyr˜iÇ o¯ k}umrM tIÄ ÆvAÀ cilErAw… pRy…k. èBAt˜iÇ rAjAviEnAwEp•ic•H emAÄe”KAyiey ¬ ŠiEl·uk. q•i“u rAjAvieÀRœew s EÙAxmAyi vi¯•i½ EpAvuk.ÿ öQ ŒElAcn ne••H hAmA½ EtAÝ ky…M avÀ k}umrM nA“iÆky…M ecyH«. emAÄe”KAyi ŒdriŠe–w…Ý q•AÇ aÝ rAÒi rAjAvinH o“@M ŸRÍAÀ k}i’ilÂ. a«ekAìH dinv] ˜AÙÍLew pusHtkM ekAìuv•H vAyi c•@EkÅ–iŠAÀ pricArkErAwu kløic•@. avÄ aÍen te• ecyH«. 2 ahEzV ErA²rAjAvientier rAjAvieÀR x$ ãA¯M Ÿ—RM sU•i–ukA¯mAy bigHÖA ½M Eterz…M EcÄÝnw˜iy ŸpjApe˜ –·i emAÄe”KAyi m…Àœ“i aRivuekA w…˜BAgM vAyic• @ Ek“E–AÅ rAjAvu EcAdic•@+ 3 þöQ mhAEsvn˜i½M DIrtyHÆM q Úbµmtiy…M èzMsy…mANH nAM emAÄ e”KAyiÆ ekAw…˜i¯•tH?ÿ ecRu–ŠArAy pricArkÄ pR’u, þa v½Evìi yAetAÝM nAM ecyHti“ilÂ.ÿ 4 tA½ìAŠic• k}umr˜iÇ emAÄe”KA yiey ¬ŠiŠLyNem•H rAjAviEnAwu p RyAÀEvìi hAmAÀ Œ Enr˜H armn y…ew puRe˜ m…·E˜ÆvÝ. aE–AÅ rAjAvH viLic•@ EcAdic•@, þŒrANview, armnm…·˜H ? ÿ 5 þm…·Ï niÇÆ•tH hAmAÀ ŒNHÿ qÝ pricArkÄ rAjA vien ŸNĘic•@. aE–AÅ þavÀ akE˜Ævre“ÿqÝ rAjAvu kløic•@. 6 akE˜Æv• hAmA EnAwu rAjAvu EcAdic•@, þrAjAvH ŒdriŠ Nem•H Œ#hiÆ• o¯v½Evìi qÙA ¹ ecE•ìtH?ÿ þrAjAvinH ŒdrvuekAw…ŠAÀ EtA•AÀ qE•ŠAÅ EyAgYnAyi EveR Œ¯ìH?ÿ qÝ hAmAÀ Ÿ™uekAìu vicAric•@. 7 q•i“H öÍen mRupwipR’u, þrAjAvH ŒdriŠNem•H Œ#hiÆ•v½Evìi öÍenecyHtAluM+ 8rAjAvu Dric•i“u™ rAjvOvuM rAjAvu kyRiyi“u™ o¯ ›tiry…M B]tYãAÄ ekAìuvre“.8B]tYãAÄ rAjAvieÀR vizixHw awyALM ›tiry…ew tlyiÇ cAĘe“. 9 rAjvOvuM ›tir y…M rAjAvieÀR ŸEdYAgÐè-ŠLiÇ o¯ ven ¡mtl Žløic•AluM. rAjAvH Œdri ŠAÀ Œ#hiÆ•ven Œ ŸEdYAgÐÀ rAjvOM aNiyic•@ ›tir–uR˜i¯ ˜i, ürAjAvH ŒdriŠNem•H Œ#hiÆ• v½ Evìi qÙA¹ec•@keyÝ kA¹ k!ý q•H av½m…ÛiÇ viLic•@ pR’u ekAìH ngr˜iel qlÂA «R• ÐlÍ LiluM EGAxyAÒyAyi nw˜e“.ÿ 10 aE–AÅ rAjAvH hAmAEnAw… kløic•@, þŸwÀeclÂ@k! nI pR’«EpAel te• y…™vOvuM ›tiry…M ekAìuv•H rA jAvieÀR vAtiÇŠÇ öriÆ• ey¸dnA

6

y emAÄe”KAyiÆEvìi aetlÂAM ec•@ k. nI pR’tielA•iÇEpAluM vI}îv ÝEpAk¯tH.ÿ 11 at½sric•@ hAmAÀ vOvuM ›tir y…M qw…Ï. emAÄe”KAyiey vOmNi yic•H ›tir–uR˜i¯˜i, þrAjAvH ŒdriŠ Nem•A#hiÆ•v½ Evìi qÙA¹ ec•@key•H kA¹k!ÿ q•H av½ m… ÛiÇ viLic•@pR’uekAìH hAmAÀ ngr vITikLilUew ›tirey nyic•@. 12 ati½EzxM emAÄe”KAyi rAjAvi eÀR vAtiÇŠElÆ tiric• @ EpAyi. hAmAÀ D]tiyiÇ aveÀR vI“iElÆM EpAyi. aview avÀ kr’uM mAnEŠ w…ekAìH tl mRc•@M ö¯Ý. 13pie• nw• «m…}uvÀ avÀ BArY EserziEnAw…M suXÏŠELAw…M pR’u. aE–AÅ avÄ avEnAw… pR’u, þemAÄe”KAyi o¯ ey ¸dnAeNÜiÇ nI EtAløiŠe–w…M. nieÀR vI}H c ŒrMBic• @ k}i’u. nI nzic• @ k}iy…Mver niËymAyi a« «w¯M!ÿ 14 avÄ hAmAEnAw… sMsAric•@ ekAìi riÆEÛAÅ rAjAvieÀR x$ãAÄ aw… E˜Æ ecÝ. hAmAen qEÐÄ o¯Šiy vi¯•i½ œ“ieŠAìu EpA›vAÀ av ÄÆ D]tiyAyi¯Ý. hAmAen ¬ŠieŠAl@Â Ý aÍen rAjAvuM hAmA½M qEÐÄ rAjH{iy…ew œew vi¯•iÇ p»ekA ìu. 2aE–AÅ rAjAvH qEÐriEnAw… pR ’u+ þö« vI’u›wiÆ• rìAme˜ divsmANH . qEÐÄrAjH { I, nieÀR aEp• qÙAyi¯•AluM a« {AÀ ninÆ sADic•@ t¯M. rAjY˜ieÀR p›ti ŒyAÇEpAluM.ÿ 3 aE–AÅ qEÐÄ öÍen ŸNĘic•@, þalÂEyA rAjAEv, aÍH q•iÇ èItnA eNÜiÇ, ö« rAjAvi½ nl t AeNÝ EbADYe–w…kyAeNÜiÇ üqeÀR jIvitM qniÆ tErNEm.ý qeÀR jnÍL@ew jIvi tvuM qniÆ tErNEm. ötAeNeÀR a Ep•. 4 qe•y…M qeÀR Œ¼keLy…M n zi–ic•@M ekAÝM Ÿã†lnM ec•AÀEvìi {ÍeL vi·ukL’iriÆÝ. dAsYv]˜i yiElŠANH {ÍeL vi·i¯•etÜiÇ {AÀ mQnMpAliEc•en. kArNM a˜rM èzH n ÍeLAÝM rAjAvien aElArs e–w…ÏkyilÂ.ÿ 5 aE–AÅ ahEzVErAzurAjAvH qEÐÄ rAjH { iEyAw… pR’u, þöÍen oÝ ec•AÀ ŒElAcic•vÀ ŒrH? qviewyA NvÀ?ÿ 6 qEÐÄ pR’u, þ{ÍL@ew zÒuvAy vÀ d…xHwnAy öQ hAmAnANH.ÿ rAjAvi eÀRy…M rAjH{iyuewyuM mu•iÇ hAmAÀ e{“iviRc•@. 7 rAjAvH EkApE˜Aew q}u E•·u vI’uvi¯Ý vi“H armnyiel ŸdYAn˜iElÆ EpAyi. tniÆ™tH vD zi•yiÇ ›R’ oÝmAviel•H ŸR–u ìAyi¯• hAmAÀ teÀR jIv½Evìi qEÐÄrAjH { iEyAw… yAciŠAnAyi aview˜e• niÝ. 8 ŸdYAn˜iÇniÝ vI’uvi¯•inH aÙ+pur˜iElÆ tiri

7


513 c•@v• rAjAvu kìtH qEÐÄ kiwÆk yAyi¯• kiwŠyiÇ hAmAÀ vI}u•tA yi¯Ý. rAjAvH EkApE˜Aew pR’u, þ{AÀ aÙ+pur˜iÇ Ÿ™E–AÅ rAjH{i ey ŒƒmiŠAÀ ninÆ eeDrYEmA?ÿ öQ vAÆkÅ rAjAvu pR’y…wen Es vkÄ hAmAeÀR m…KM mRc•@kL’u. 9 a E–AÅ rAjEsvkrAy x$ãAriÇ hÄ Eb•AnA q•vÀ öÍen ŸNĘic•@, þrAjAvinH ŒpÇsUcn ekAw…˜ emAÄ e”KAyiey ¬ŠAÀEvìi hAmAÀ nA“ic• q}up˜Éwi Ÿyrm…™ aEt k}umrM hA mAeÀR vIwinw…˜H nilø…ìH.ÿ aE–AÅ rAjAvu kløic•@, þhAmAen ati ǘe• ¬ŠiŠLy…k.ÿ 10 emAÄe”KAyiÆEvìi hAmAenA¯Ši y k}umr˜iǘe• avÄ hAmAen ¬Ši eŠAÝ. aEtAew rAjAvieÀR EkApvuM zmic•@. ey¸der shAyiŠNem•H rAjkln ø aE•divsM te• ahEzVErAzurA jAvH ey¸d¯ew zÒuvAyi¯• hAmA eÀRvIwH qEÐÄrAjH{iÆ ekAw…Ï. emA Äe”KAyi teÀR ŒrAeNÝM avÀ av ÅÆEvìi ecyH t « qÙAeNÝM qEÐÄrAjAviEnAwu pR’E–AÅ av nH rAjs•iDiyiElÆ èEvznM ki“i. 2 rAjAvHhAmAniÇniÝ tiriec•w…˜i¯• m…áEmAtirM ŸQri emAÄe”KAyiÆ ekAw… Ï. aE–AÅ hAmAeÀR vIwieÀR ¡mtl qEÐÄ emAÄe”KAyiey Žløic•@. 3 q•i“H ŒgA•kArnAy hAmAÀ ey¸ dÄeŠtier puRe–w…vic• d…xHwkløn R”u ec•Nem•H rAjAvieÀR kAÇŠÇ vI¹ kr’uekAìH qEÐÄ ekÉi. 4 aE–AÅ rAjAvH aveÀR sVÄÌec• EÜAÇ avÅÆEner nI“i. avÅ q}uE• ·u rjAvieÀR m…ÛiÇniÝ. 5pie• avÅ öÍen aEp•ic•@, þö« rAjAvien sÚxHwnAÆe•ÜiÇ, rAjAvinH öetA¯ nl ŒzymAeNÝ EtAÝÝevÜiÇ, a ÍyHŠH qE•Aw… kA¯NYm…eìÜiÇ, aÍH qnieŠA¯ Œ½œlYM trAnA#hiÆÝ evÜiÇ, ŒgA•kArnAy hAmAÀ rAjAvi eÀR sMÐAnÍLiellÂAyiwÏm…™ ey ¸der m…}uvÀ Ÿã†lnM ec•Nem•H kA Niec•}utiy kløn R”uec•@•tinAyi o¯ mRukløn ayEŠNEm. 6qeÀR jnÍ ÅŠH d…rÙvuM nAzvuM sMBviÆEÛAÅ qÍen {AÀ a«kìu shiÆM?ÿ 7 aE–AÅ qEÐÄrAjH{iEyAw…M ey¸d nAy emAÄe”KAyiEyAw…mAyi ahEzVErA zurAjAvH öÍen pR’u, þhAmAeÀR vIwH {AÀ qEÐri½ ekAw…Ïk}i’u. ey ¸derekAlÂAÀ æmic•tinH B]tYãAÄ av en k}uviEl·uky…M ecyHt…. 8 öni ey¸ dÄŠH nlÂtienÝ niÍÅÆEtAÝ•tH rAjnAm˜iÇ q}uti rAjEmAtirMekAìu m…áevc•H niͼM ayyHÆk. rAjnAm ˜iÇ q}uti rAjm…áevc• o¯ kløn R”A vukyilÂ.ÿ 9 aÍen m†•AM mAsmAy sIvAÀ mAsM ö¯p˜im†•AM tIyti ekA“ArM q}uÏ

8

qEÐÄ 7:9-9:2

kAer tiw…Š˜iÇ viLi–ic•@ emAÄe”KA yi pR’uekAw…˜ kløn rAjYe˜ qlÂA èvizYkLilum…™ qlÂA jnÍL@ewy…M BAxkLiluM lipikLiluM ey¸dÄÆ™tH av¯ew BAxyiluM lipiyiluM q}utic•H öÙYm…tÇ qEtYApYvery…™ 127 sM ÐAnÍLiely…M ey¸dÄÆM rAjètini DikÅÆM EdzADiptikÅÆM ŸEdYAgÐ ÄÆM ayc•@ekAw…Ï. emAÄe”KAyi ah EzVErA²rAjAvieÀR nAm˜iel}uti rA jAvieÀR m…ácAĘiy Œ klønkÅ Ev gMœwiy ekA“ArM›tirkL@ew puR˜H d†t ãAÄvzM ekAw…˜yc•@. 11 rAjAvieÀR a½vAdE˜Aew emAÄe” KAyi q}utiy kløn ötAyi¯Ý+ ql A p“NÍLilum…™ ey¸der Œ´r•yH Š Ayi oÏœw…vA½M tÍeLy…M tÍL@ew ›’uÍeLy…M BArYmAery…M ŒƒmiEc•ŠAvu• Ž« jnÍL@ewy…M eesniker nzi–i ŠA½M ekAlÂA½M Ÿã†lnM ec•A½M av¯ew vsHt…vkkÅ qw…ÆvA ½M, nzi–iÆvA½M avÄŠH av kAzM nÇ›Ý. 12

ahEzVErAzieÀR rAjYM m…}uvÀ aÍ enec•A½™ divsmAyi p×ìAM mA smAy ŒdAÄmAsM ptim†•AM tIytiy…M niËyic•@. 13aE•divsM zÒuŠELAwu p krMvI“AÀ ey¸dÄ t•ARAyiriEŠìti ElÆ kløny…ew pkÄ–H niymmAyi qlÂA sMÐnÍLilum…™ qlÂA jnÍL@ewy…M öwyiÇ viLMbrM ec•A½M ŽÄ–AwAŠi. 14 rAjAvH Œj{Apic•t½sric•H d†tãAÄ EvgMœwiy ›tirkL@ew puR˜H ep“Ý yAÒtiric•@. Œ niymM ³zÀ rAjDAni yiluM viLMbrM ecyHt…. 15 nIly…M evLLy…M niR˜ilu™ rAjkI yvOÍL@M o¯ vliy epAÀkirIwvuM ŸQtniR˜ilu™ mEnAhrmAy o¯ EmlÜi y…M Dric•i¯• emAÄe”KAyi rAjs•iDi yiÇniÝ piÀvAÍi. ³zÀngrM Œ hHLAd˜AÇ timiÄÏ. 16ey¸dÄŠAke“ hÄExAãAdvuM ŸlÂAsvuM sEÙAxvuM ŸìAyi. 17 rAjkløny…M niymvuM q˜iy qlÂA sMÐAnÍLiluM qlÂA p“NÍLiluM ey ¸dÄŠH ŸlÂAsvuM sEÙAxvuM vi¯ÝM ŸìAyi. ey¸der avÄÆ BymAyi¯• tinAÇ rAjYÏ™ pl¯M ey¸drAyi˜I ¯ÝìAyi¯Ý. vijyM ey¸dÄŠH rAjAvieÀR kløny…ewy…M rAjYe˜ niym˜ieÀRy…M bl˜iÇ ey¸der EtAløiÆvAÀ Evìi av¯ewzÒuŠÅ kA ˜i¯• divsmAyi¯Ý p×ìAMmAs mAy ŒdAÄmAsM 13AM tIyti. q•AÇ Œ divsM aw…Ïv•E–AÅ Ðiti kI}HEmÇ mRi’u. tÍeL kI}He–w…˜AÀ æmic•v er ey¸dÄ kI}He–w…˜i. 2ahEzVErAzu rAjAvieÀR skl sMÐAnÍLilum…™ skl ey¸d¯M tÍeL nzi–iŠAÀ

9


enehmYAvH 9:3-27

514

EkA–u œ“iyi¯•vErAw… ètikArM ec•AÀ Evìi avrv¯ew p“NÍLiÇ oÏœwi. Œ¯M avÄeŠtier niÇŠAÀ zårAyi¯•il . kArNM ql A vÄÆM aver EpwiyAyi¯Ý. 3sklsMÐAn ÍLiely…M rAjètiniDikL@M skl ŸEdYAgЯM EdzADiptikL@M rAjkløn kÅ nw–AŠA½ ™v¯M ey¸der shA yic•Et ŸZ. kArNM avÄŠH emAÄe” KAyiey EpwiyAyi¯Ý. 4 rAjAvieÀR Ÿ•tŸEdYAgÐnAy«ekAìANH avÄ emAÄe”KAyiey Epwic•tH. èvizYyiel skl¯M aveÀR Ep¯M ètApvuM mn ÈilAŠi. aÍen emAÄe”KAyi œw…tÇ œw…tÇ zûtnAyi˜IÄÝ. 5 aÍen ey¸dÄ av¯ew zÒuŠeL m…}uvÀ vAL@ekAìu ev“ieŠAÝkL’u. tÍeL evRu˜vErAwH avÄ ètikArM ecyHt…. 6 ³zÀrAj DAniyiÇ ey¸dÄ 7 500 pu¯xãAer ekAÝ. pÄzÀdATA, 8 dÇEPAÀ, asHpATA, EpRATA, adlYA, arIdATA, 9pÄ—ÐA, arIsAyi, arI dAyi, veysATA q•ivery…M ekAÝ. 10 avÄ pÏEp¯M ey¸d¯ew zÒuvAy he—dATy…ew mkÀ hAmAeÀR puÒãA rAyi¯Ý. q•AÇ av¯ew vsHt…vkk eLAÝM ey¸dÄ kvÄe•w…˜ilÂ. 11 aE•divsM te• ³zÀrAjDAniyi Ç ekAlÂe–“v¯ew qÌM rAjAvien aRi yic•i¯Ý. 12aE–AÅ rAjAvH qEÐÄrA jH{iEyAw… pR’u, þ³zÀrAjDAniyiÇ hAmAeÀR pÏ puÒãArwŠM 500 pu¯x ãAer ey¸dÄ ekAÝm…wic• i riÆÝ. rAjAvieÀR m·usMÐAnÍLiÇ avÄ qÚ ecyHt…EvA ŒEvA? nieÀR aEp • qÚte•yAyAluM a« sADic•@t¯ ÝìH. ninÆ EvìtH EveR qÚte• yAyAluM a«M sADic•@ t¯ÝìH.ÿ 13 atinH qEÐÄ pR’u, þö« rAjAvi en sÚxHwnAÆÝevÜiÇ öÝ ecyHt «te• nAeLy…M ec•A½M hAmAeÀR pÏ puÒãAery…M k}umr˜iÇ ¬ŠA½M ³znilu™ ey¸der a½vdiÆmARAk NM.ÿ 14 qEÐÄ aEp•ic•«EpAel nwŠ e“ qÝ rAjAvH ŒjH{ApiÆky…M a« niymmAyi ³zniÇ viLMbre–w…Ïk y…MecyH t …. aÍen hAmAeÀR pÏ puÒãAery…M avÄ k}uviEl·i. 15³zni luìAyi¯• ey¸dÄ ŒdAÄmAsM ptinA lAMtIyti vIìuM oÏœwi aviwe˜ 300 pu¯xãAer ekAÝ. qÜiluM avÄÆ ìAyi¯• vsHt…vkkeLAÝM kvÄe•w… ˜il . 16rAjAvieÀR sMÐAnÍLiÇ jIvic•i¯• bAŠiy…™ ey¸dÄ Œ´r •yHÆM zÒuŠLiÇniÝ™ eesVr˜i ½MEvìi sMGM Ec¯ky…M 75, 000 viErADi keL ekAlÂ@ky…M ecyHti¯Ý. qÜiluM vsHt…vkkeLAÝM avÄ kvÄ•i¯•ilÂ. 17 sMÐAnÍLiÇ ö«sMBvic•«M ŒdAÄ mAsM ptim†•AM tIyti Œyi¯Ý. pti nAlAMtIyti avÄ viæmic•@. atien avÄ vi¯•i½M Ÿ/v˜i½m…™ o¯ div smAÆky…M ecyHt….

pUrIM Ÿ/vM q•AÇ ³zniel ey¸dÄ sVyr• yHÆEvìi ŒdAÄmAsM ptim†ÝM ptinA luM tIytikLiÇ o•ic•@ œwiyi¯•tinA Ç ptinÉAM tIyti viæmiÆky…M ati en vi¯•i½M Ÿ/v˜i½m…™ divsmA Æky…M ecyHt…. 19a«ekAìH nA“uÛuR ÍLiluM nA“iÀpuRÍLiel p“NÍLiluM pAÄÆ• ey¸dÄ ptinAlAM tIytiyA NH Ÿ/vvuM vi¯Ým…™ divsmAyi ŒEGAxiÆ•tH . a•vÄ ql A v¯M s—AnÍÅ aEnYAnYM ekAw…˜yyHÆk y…M ec•@Ý. 20 öQ nw•etlÂAM emAÄe”KAyi q}uti evc•@. ahEzVErAzurAjAvieÀR aw… ÏM akely…m…™ qlÂA sMÐAnÍLi ely…M qlÂA ey¸dÄÆM avÀ sMBvÍ eL–·i q}uti aRiyic•@. 21ŒìuEtARuM ŒdAÄmAsM ptinAluM ptinÉuM tIyti kÅ viæm˜ieÀRy…M ŒEGAx˜ieÀR y…M dinÍLAÆ•tinAyi¯Ý avÀ niÄ EdzÍÅ q}uti ayc•t.H 22ey¸dÄ zÒu ŠLiÇni•H sVÐtEnwiy divsÍLAy «ekAìANH avey viæmdinÍLAyi nIŠievc•t.H av¯ew vilApM Ÿ/vvuM d…+KM sEÙAxvumAyi mARiy«M Œ mAs ˜iel Œ divsÍLilAy«ekAìH av ey vi¯•i½M ŒEGAx˜i½M aEnYA nYM s—AnÍÅ eekmARu•ti½M driáÄŠH dAnDÄ—ÍÅ ekAwuÆ•ti½m…LL divs ÍLAy…M nIŠievc•@. 23 atinAÇ Œcric•@«wÍiy viæmdi vsM emAÄe”KAyi q}u˜ilUew ŒvzY e–“«EpAel «wÄÝM ŒcriÆem•H ey ¸dÄ s—tic•@. 24 ŒgA•kArnAy he—dATy…ew mk ½M skl ey¸d¯ewy…M zÒuvumAy hA mAÀ rAjYÏ™ skl ey¸dery…M m…wi c•@kLy…•tiElŠAyi o¯ ›wilt×M em ny…ky…M aver ŸpáviŠA½M m…wiŠA ½M p·iydivsM kìupiwiŠAÀ Evìi nRuŠiw…ky…M ecyHti¯Ý. aŠAl˜H öQ nRuŠien þpUrHÿ q•Ayi¯Ý viLic•i¯• tH. Œ avDidivse˜ þpUrIMÿ qÝM viLiÆÝ. 25hAmAÀ aŠArYÍÅ ecyH« qÜiluM qEÐÄ rAjAviEnAw… sMsAri ŠAÀEpAyi. atinAlvÀ putiy kløn kLiRŠi. öQ klønkÅ hAmAeÀR pÖtik eL nzi–ic•@evÝmAÒmlÂ, hAmA½M av eÀR ›w…Mb˜i½M Œ d…ritÍÅ sMBvi ŠA½M atiwyAŠi! aÍen hAmA½M pu ÒãA¯M k}umr˜iEl·e–“u. 26 aŠAl˜H nRuÆkeL þpUrIMÿ q•A ¹viLic•i¯•tH. atinAÇ Œ avDi divsM þpUrIMÿ qÝ viLiŠe–“@. öQ avDidivsM ŒEGAxiŠAÀ emAÄe”KA yi o¯ k˜ilUew ey¸dErAwAvzYe–“@. aÍen qlÂAvÄxvuM öQ rìu divs ÍLAEGAxiÆ•tH ey¸dÄŠiwyiÇ ŒcArmAyi. 27viæmdivsM ŒcriÆ •ti½™ mAÄ‹ErKkÅ avÄÆM av ¯ew piÀgAmikÅÆM avErAw… EcÄ•v ÄÆMEvìi ey¸dÄ stYMecyH« sVIk ric•@. öQ rìudivsÍL@M niymM a½ 18


515 zAsiÆ•«EpAel ŒìuEtARuM tI¯mA nic• smy˜H te• ŒcriÆ•tiÇ Œ¯M vI}Hc v¯˜Avu•tlÂ. 28öQ divs ÍÅ qlÂA tlm…RkLiluM qlÂA ›lÍLi luM qlÂA sMÐAnÍLiluM qlÂA p“N ÍLiluM sHmrN pu«ŠieŠAìH Œcri Še–w…Ý. öQ pUrIMdivsÍÅ ey¸d ¯ew öwyiÇni•H o}i’uEpAvukyilÂ. Œ ey¸d¯ew piÀgAmikÅ öQ viæm divsM qŠAlvuM sHmriÆM. 29 atinAÇ pUrImien sMbÓic• H abIhyIlieÀR puÒiyAy qEÐÄrA jH{iy…M ey¸dnAy emAÄe”KAyiy…M o¯ oQEdYAgik ke˜}uti. ötieÀR m†lYM et LiyiŠ˜ŠviD˜iÇ pUÄÌrAjkIy aDikArE˜AewyANH avÄ rìAme˜ k˜H q}utiytH. 30öE–AÅ ahEzVErA zurAjAvieÀR rAjYe˜ 127èvizYkLiluM jIvic•i¯• qlÂA ey¸dÄÆM emAÄe” KAyi smADAnM ŒzMsic• @ ekAìu™ kÏkLyc•@. smADAnM ekAìuv¯•«M m·u™ver aEnYAnYM vizVsHtrAŠi tIÄ Æ•«mAy sE•zÍLAyi¯Ý kÏk LiÇ. 31pUrIM ŒEGAxiÆ•tH ŒrMBiŠAÀ jnÍELAwAvzYe–wAnANH emAÄe”KAyi öQ kÏkeL}utiytH. öQ putiy avDi divsM qE–ALAEGAxiŠNemÝM avÀ avErAw…pR’u. ey¸dnAy emAÄe”KA yiy…M qEÐÄrAjH{iy…M ey¸dÄÆ klø

qEÐÄ 9:28-10:3

nkLyc•i¯Ý. avÄÆM av¯ew piÀgA mikÅÆmAyi öQ rìH avDidivsÍÅ ÐApiec• w …ŠAnANH avriÍen ec yHttH. sMBvic• EdAxÍeLec•AlÂiy…™ ŸpvAse˜y…M nilviLieyy…Mp·i oAÄ —iÆ•« EpAelte• avÄ ötH oAÄ 32 —iÆM. qEÐrieÀR k˜H pUrImieÀR c“ÍÅ oQEdYAgikmAŠi. öŠArYÍeLA eŠ o¯ pusHtk˜iÇ q}utivc•i“@ìH. emAÄe”KAyi ŒdriŠe–“@ pie• ahEzVErAzurAjAvH teÀR rAjYe˜ sm…átIre˜ skl vid† rngrÍLiluM Ÿ™ qlÂAèjkÅÆM ni› tikÅ¡m˜i. 2 aveÀR zåiy…M k¯Ï m…™ oAErAèv]˜iy…M rAjAvH ÐAnŠ y·M ekAw…˜ emAÄe”KAyiy…ew mh˜A yèv]˜iy…M EmdYyiely…M pAÄsiyi ely…M rAjAŠãA¯ew v]˜AÙpusHtk ˜iÇ q}utiyi“@ìH. rAjAvH emAÄe”KAyi ey o¯ EæxHWvYåiyAŠi. 3 ey¸dnAy emAÄe”KAyi ahEzVErAzurAjAvi½ rìAmnAyi¯Ý. avÀ sVADInzåiy… ™v½M ey¸dsEhAdrÍLiÇ DArALM EpÄÆ èiye–“v½mAyi¯Ý. avÀ teÀR jnÍL@ew E•mM EnAÆky…M teÀR qlÂA jnÍÅÆMEvìi smADAn ˜ieÀR sE•zM ekAìuvriky…M ecyH«.

10


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 17 esther  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you