Page 1

374

2 rAjAŠãAÄ ahsYAvi½™ sE•zM ŒhAbieÀR mrNEzxM EmAvAbYÄ yi AEylukA¯ew BrN˜ientier klApm…ìAŠi. 2 o¯ divsM ahsYAvH zmrYyilu™ teÀR vIwieÀR Emǘ“iliriÆkyAyi ¯Ý. ayAÅ teÀR vIwieÀR twi ekA ìu™ kiLivAtiliÇÕwi tAE}Æ vI¹. atiÇ ahsYAvi½ kArYmAy •tEmÇ Æky…M ecyH«. ahsYAvH d†tãAer viLic•H avErAw… pR’u, þniÍÅ ec•H qEƒAniel EdvnAy bAÇesbUbi eÀR puErAhitãAErAwH {AÀ öQ m…Rivuk LiÇni•H r•ep“H suKM èApiÆEmA qÝ EcAdiÆk.ÿ 3 q•AÇ tizHbYnAy ŽlIyAviEnAwH yEhAvy…ew d†tÀ pR’u, þahsYA rAjAvH zmrYyiÇni•H ŽtA½M d†tãAer ayc•i“uìH. EpAyi aver kìH avErA wiÍen pRy…k, üyi AEyliÇ o¯ eedv m…ìElÂA! pie•ÙinANH niÍÅ qEƒA niel EdvnAy bAÇesbUbiEnAwu EcAdiŠAÀ EpA›•tH? 4 ahsYArAjAvi EnAwH öÍen pRy…k+ bAÇesbUbi EnAwu EcAdiŠAnAyi nI d†tãAer ay c•«ekAìH yEhAv a¯Liec••@Ý, ünI kiwŠyiÇni•H oriŠluM q}uE•ÇÆk yilÂ. nI mriÆM!ýÿ ŽlIyAvH mwÍiE–A› ky…M ahsYAvieÀR pricArkErAwH öQ vivrM pRy…ky…M ecyH«. 5 Œ d†tãAÄ ahsYAvieÀR aw… E˜Æ tiric•@vÝ. ahsYAvH avErAw… EcAdic•@, þqÙANH niÍÅ öÒepe“Ý mwÍi v•tH?ÿ 6 d†tãAÄ ahsYAviEnAw… pR’u, þo¯ m½xYÀ {ÍeL kANAÀ vÝ. {ÍeL aEÍA“yc• rAjAvieÀR aw…Ï mwÍi ec••H eedvM pR’ kArYÍÅ pRyAÀ ayAÅ {ÍELAwAvzYe–“@. üyi AEy liÇ o¯ eedvm…ìElÂA! pie•ÙinANH nI qEƒAniel EdvnAy bAÇesbU biEnAwu EcAdiŠAnAyi d†tãAer ay c•t?H nI aÍen ecyHt«ekAìH, nIeyA riŠluM kiwŠyiÇni•H q}uE•ÇÆk yilÂ. nI mriÆM!ý yEhAvyANi« pR ’tH.ýÿ 7 ahsYAvH d†tãAErAwu EcAdic• @ , þniÍeL kìum…“uky…M niÍELAwH öŠArY ÍeLl A M pRy…ky…M ecyH t ayAÅ qÍenyiriÆM?ÿ 8 d†tãAÄ ahsYAviEnAw… pR’u, þayAÅ ErAmM ekAìu™ o¯ ›–AymANH Dric• i ¯•tH . œwAet ayA"ew aryiÇ EtAÇ ekAìu™ o¯ ar –“y…M ŸìAyi¯Ýÿ aE–AÅ ah

1

sYAvu pR’u, þatH tizHbYnAy ŽlI yAvANH!ÿ ahsYAvH ayc• EsnAnAykãAer agn H i nzi–iÆÝ 9 ahsYAvH o¯ EsnAnAykeny…M aÀp« Epery…M ŽlIyAvieÀR aw… E˜Šyc•@. EsnAnAykÀ ŽlIyAvie ÀR aw…E˜ÆEpAyi. aE–AÅ ŽlIyAvH o¯ mly…ew m…kLiliriÆkyAyi¯Ý. EsnAnAykÀ ŽlIyAviEnAw… pR’u, þüeedv pu¯xA, öRÍi v±ý q•H rAjAvu pRy…Ý.ÿ 10 aÀp« BwãA¯ew nAykEnAwH ŽlI yAvu pR’u, þ{AÀ o¯ eedvpu¯xnA eNÜiÇ sVÄ‹˜iÇniÝM agHni v•H nie•y…M nieÀR aÀp« BwãAery…M nzi–iŠe“!ÿ aE–AÅ sVÄ‹˜iÇniÝM agHni öRÍi EsnAnAykEny…M av eÀR aÀp« BwãAery…M nzi–ic•@. 11 ahsYAvH me·A¯ EsnAnAykEny…M aÀp« BwãAery…M ŽlIyAvieÀR aw… E˜Šyc• @ . EsnAnAykÀ ŽlIyAvi EnAw… pR’u, þeedvpu¯xA, üEvgM öR Íi vrik!ý q•H rAjAvu pRy…Ý.ÿ 12 EsnAnAykEnAwuM aveÀR aÀ p« BwãAErAw…M ŽlIyAvu pR’u, þ{AÀ eedvpu¯xnAeNÜiÇ sVÄ‹˜iÇ niÝM agH n i v•H nie•y…M nieÀR aÀp«BwãAery…M nzi–iŠe“!ÿ anÙrM eedv˜ieÀR agHni sVÄ‹ ˜iÇniÝM tAE}Æ vriky…M EsnAnAy kEny…M aveÀR aÀp« BwãAery…M nzi–iÆky…M ecyH«. 13 ahsYAvH mU•AmetA¯ EsnAnAyk eny…M aÀp« BwãAery…M ŽlIyA vieÀR aw…E˜Šyc•@. m†•Ame˜ EsnA nAykn…M aÀp« BwãA¯M ŽlIyA vieÀR aw…e˜˜i. EsnAnAykÀ teÀR m…“ukLiÇ vI¹. ayAÅ ŽlIyAvi EnAwH öÍen yAcic•@, þeedvpu¯xA, dyvAyi qeÀR jIv½M aÍy…ew aÀ p« dAsãA¯ew jIv½M aÍyHŠH vil e–“tAyi k¯tNem•H {AnEp•i ÆÝ! 14ŒdYe˜ rìu EsnAnAykãA ery…M oAErA¯˜¯ewy…M aÀp« BwãA Ery…M sVÄ‹˜iÇniÝv• agHni nzi –ic•@. q•AÇ öE–AÅ {ÍELAw… k¯N y…ìAyi {ÍeL jIviŠAÀ a½vdiEŠ NEm!ÿ 15 yEhAvy…ew d†tÀ, ŽlIyAviEnAw… pR’u, þEsnAnAykEnAewA–M EpA› k. aven Bye–EwìtilÂ.ÿ atinAÇ ŽlIyAvH EsnAnAykEnAEwA–M ah sYArAjAvien kANAÀ EpAyi.


375 16

ŽlIyAvH ahsYAviEnAw… pR’u, þyi AEyliÇ o¯ eedvm…ìH. pie•Ùi nANH nI qEƒAniel EdvnAy bAÇ esbUbiEnAwu EcAdYÍ"mAyi d†t ãAer ayc•t?H nI öÍen ecyHttinAÇ ninÆ nieÀR kiwŠyiÇniÝM q}uE• ÇŠAnAvilÂ. nI mriÆM!ÿ EyArAM ahsYAvieÀR ÐAnM Že·w…ÆÝ 17 yEhAv ŽlIyAvilUew pR’« EpAelte• ahsYAvH mric•@. ahsYA vinH puÒ½ìAyi¯•ilÂ. atinAÇ ah sYAvi½ EzxM EyArAM putiy rAjA vAyi. ey¸dyiel rAjAvuM eyEhAzA PA˜ieÀR puÒ½mAy eyEhArAM BrN mArMBic•tieÀR rìAM vÄxmAyi¯Ý atH. 18 ahsYAvieÀR mRRu èv]˜ikÅ üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iel}utiyi“uìH. yEhAv ŽlIyAvien ekAìuEpA›Ý yEhAv ŽlIyAvien o¯ ¡}liŠA ·ilUew sVÄ‹˜iElÆ ekAìuEpA› vA½™ smymw…Ï. ŽlIyAvH qlIz EyAewA–M giÇgAliElÆ EpAyi. 2 ŽlIyAvH qlIzEyAw… pR’u, þdy vAyi öview tÍuk. kArNM, EbETli ElÆ EpA›vAÀ yEhAv qE•Aw… pR ’u.ÿ q•AÇ qlIzA pR’u, þjIvi Æ• yEhAvyAeN, nIyAeN, {AÀ nie• vi“uEpAkil . ÿ atinAÇ rìu Ep¯M EbETliElŠiRÍiE–Ayi. 3 EbETlilu™ èvAckãA¯ew sMGM qlIzy…ew aw…E˜Æv•H avEnAw… EcAdic•@, þyEhAv nieÀR yjmAnen ö•H ni•iÇniÝM ekAìuEpA›em•H ninŠRiyAEmA?ÿ qlIz pR’u, þŸv•H, qniŠtRiyAM. aEt–·i oÝM pREyì.ÿ 4 ŽlIyAvH qlIzEyAw… pR’u, þdy vAyi öview tÍuk. eyrIEhAviElÆ EpA›vAÀ yEhAv qE•Aw… pR’iri ÆÝ.ÿ q•AÇ qlIzA pR’u, þyEhAvyA eN stYM nie• {AÀ vi“uEpAkilÂ!ÿ aÍen avÄ rìuEp¯M eyrIEhAvi ElÆ EpAyi. 5eyrIEhAviel èvAck sMGM qlIzy…ew aw…Ïv•H av EnAwu EcAdic•@, þyEhAv nieÀR yjmA nen ö•H nieÀRyw…ŠÇniÝM ekAìu EpA›em•tH ninŠRiyiElÂ?ÿ qlIzA mRupwi pR’u, þŸv•,H qniŠt RiyAM. aEt–·i oÝM pREyì.ÿ 6ŽlI yAvH qlIzEyAw… pR’u, þdyvAyi öview tÍuk. kArNM, EyAÄ”AÀndiyi ElÆ EpA›vAÀ yEhAv qE•Aw… pR ’iriÆÝ.ÿ qlIzA mRupwi pR’u, þjIviÆ• yEhAvyAeN, nIyAeN {AÀ stYM ec•@Ý. nie• vi“H {AenÍuM EpAki lÂ!ÿ aÍen avÄ rìuEp¯M yAÒ «w ÄÝ. 7 èvAcksMG˜iÇniÝM aÀp« EpÄ aver piÚwÄ•i¯Ý. ŽlIyAv…M

2

2 rAjAŠãAÄ 1:16-2:17

qlIzy…M EyAÄ”AÀndiyHŠw…Ï niÝ. aÀp«EpÄ avriÇniÝM vLer ak elyuM niÝ. 8ŽlIyAvH teÀR ›–AyM a}iÆky…M a« mwŠi a«ekAìH ev™ ˜iÇ awiÆky…M ecyH«. ev™M öw E˜A“uM vlE˜A“uM EvÄpiri’u. aE–AÅ ŽlIyAv…M qlIzy…M krèEdz Ïœew ndi kwÝ. 9 avÄ ndi kw•ti½EzxM ŽlIyAvH qlIzEyAwu EcAdic•@, þeedvM qe• ni •iÇ niÝM ekAìuEpA›•ti½ m…ÛH {AÀ nineŠÙA¹ ecyH« tErìtH?ÿ qlIzA pR’u, þaÍy…ew ŒtH m A vieÀR ör“i pÜH q•iluìAvNM.ÿ 10 ŽlIyAvu pR’u, þèyAsm…™ o¯ kArYmA¹ nI ŒvzYe–“tH. {AÀ ni •iÇniÝM qw…Še–w…EÛAÅ nI qe• kìAÇ atH sMBviÆM. q•AÇ {AÀ ni•iÇ nie•w…Še–w…EÛAÅ nI qe• kìielÂÜiÇ aÍen sMBviÆky…milÂ.ÿ eedvM ŽlIyAvien sVÄ‹ ˜iEleŠw…ÆÝ 11 ŽlIyAv…M qlIzy…M vĘmAnM pR ’uekAìH o¯mic• @ nwÆkyAyi¯Ý. epe“•H ŽtA½M ›tirk"M o¯ rTvuM v•H ŽlIyAvien qlIzyiÇniÝM EvÄepw…˜i. ›tirk"M rTvuM agHni EpAelyAyi¯Ý! anÙrM ŽlIyAvH o¯ ¡}liŠA·iÇ sVÄ‹˜iElÆ EpAyi. 12 qlIzA a« kA¹ky…M öÍen ŒEƒAziÆky…M ecyH«, þqeÀR pitA Ev! qeÀR pitAEv! yi AEylieÀR rTvuM aveÀR ›tir–wyALik"M!ÿ qlIzA pi•IewAriŠluM ŽlIyAvien kìil . teÀR d…+KM èkwi–iŠAÀ qlIzA sVÙM vOÍÅ vlic•@ kIRi. 13 ŽlIyAvieÀR ›–AyM nilÏ vINtH qlIzA qw…Ï. qlIzA ev™˜ilwi c•@ekAìu pR’u, þŽlIyAvieÀR eedv mAy yEhAv qview?ÿ 14qlIzA ev™ ˜iÇ awic•E–AÅ ev™M EvÄtiri’H öwÏM vlÏmAyi. aE–AÅ qlIzA ndikwÝ EpAyi. èvAckãAÄ ŽlIyAvien ŒvzYe–wuÝ 15 eyrIEhAviel èvAcksMGM qlI zey kìE–AÅ pR’u, þŽlIyAvieÀR ŒtH m AviE–AÅ qlIzyiluìH ! ÿ avÄ qlIzey kANAÀ vÝ. avÄ qlIz y…ew m…ÛiÇ nilÏ nmsHkric•@. 16avÄ avEnAw… pR’u, þEnAÕ, nm…ŠH zå rAy aÀp« BwãA¯ìH. dyvAyi aÍ y…ew yjmAnen Etwi EpAkAÀ aver a½vdic•AluM. yEhAvy…ew ŒtHmAvH aven qw…ÏekAìuEpAyi ŽetÜiluM pÄv• t ˜iEãElA tA}H v ryiElA ö“i riŠAM.ÿ pE• qlIzA mRupwi pR’u, þEvì, ŽlIyAvien etr’H Œery…M ayyHŠ ¯tH!ÿ 17 qlIzyHÆ EdxYM v¯•«ver avÄ avEnAw… yAcic•@. anÙrM qlIzA


2 rAjAŠãAÄ 2:18-3:13

376

pR’u, þekA™AM, ŽlIyAvien etr ’H Œ"keL ayyHÆk.ÿ èvAcksMGM ŽlIyAvien etr’H aÀp« Eper ayc•@. m†ÝdivsM etr e’ÜiluM avÄŠH ŽlIyAvien keì ˜AnAyilÂ. 18atinAÇ avÄ qlIzA tAmsic•i¯• eyrIEhAviElÆ EpAyi. tÍÅŠH ŽlIyAvien keì˜AnAyi el•H avÄ avEnAw… pR’u. qlIzA avErAwH, þEpAkeì•H {AÀ niÍELAw… pR’tANHÿ qÝ pR’u. qlIzA ev™e˜ nlt  AÆÝ ngrvAsikÅ qlIzEyAw… pR’u, þèEBA, öQ ngrM o¯ nl Ðl˜AeN•H aÍyHÆ kANAM. q•AÇ ev™M cI˜ yANH. a«ekAìANiview viLvukÅ vLrA˜tH.ÿ 20qlIzA pR’u, þqniŠH o¯ putiy pAÒM ekAìutrik. atiÇ ›ER Ÿ–…M öwNM.ÿ jnÍÅ pAÒM ekAìuv•H qlIzyHÆ ekAw…Ï. 21ev™M ®miyiÇniÝM o}u kAÀ «wÍu•iwE˜Æ qlIzA EpAyi. qlIzA Ÿ–H ev™˜iEleŠRi’u. avÀ pR’u, þyEhAv öèkArM pRy…Ý, ü{AÀ öQ ev™e˜ ²ÖmAÆÝ! öE–AÅ m…tÇ öQ ev™M ŽetÜiluM mrN˜iEnA ®miyiÇ viLvukÅ vLrAtiriÆ•tiEnA öwyAÆkyil . ý ÿ22ev™M ²ÖmAyi. ev™M öÝM nl« te•. qlIzA pR ’« EpAelyAN« sMBvic•tH. 19

cil ›“ikÅ qlIzey prihsiÆÝ 23 qlIzA Œ ngr˜iÇniÝM EbET liElÆ EpAyi. qlIzA mlkyRi ngr ˜iElÆ EpAkEv ŽtA½M Œ¿›“ikÅ ngr˜iÇniÝM öRÍi v¯ÝìAyi¯Ý. avÄ qlIzey prihsiŠAÀ «wÍi. avÄ avEnAw… pR’u, þemA“˜lyA kyRiE–Aœ! emA“˜lyA kyRiE–Aœ!ÿ 24

qlIzA tiri’u EnAŠiyE–AÅ av er kìu. avÄÆ nAzM v¯˜AÀ avÀ yEhAvEyAwEp•ic•@. aE–AÅ rìu kr wikÅ kA“i½™iÇniÝ cAwiv•H ›“i keL Œƒmic•@. nAlø˜irìu bAlãA rANH krwikLAÇ kwic•@kIRe–“tH. 25 qlIzA EbETÇ vi“H kÄE—ÇpÄv•t ˜iElÆEpAyi. aviewniÝM qlIzA zmrYyiElÆ mwÍi. eyEhArAM yi AEyÇrAjAvA›Ý ŒhAbieÀR puÒnAy eyEhArAM zm rYyiÇ yi AEylieÀREmÇ rAjAvA yi. eyEhAzAPA˜H ey¸dyiel rAjA vAytieÀR ptien“AM vÄxM avÀ BrN mArMBic•@. eyEhArAM p×ìu vÄxM BrNM nw˜i. 2yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiã yAy kArYÍÅ eyEhArAM ecyH«. pE• eyEhArAM teÀR pitAvienEyA mAtA vienEyA EpAel Œyi¯•ilÂ. qeÙ •AÇ bAlien ŒrADiŠAÀ teÀR pitA vu niÄ—ic• ¬NH avÀ nIŠM ecyHtu. 3 q•AÇ enbA˜ieÀR puÒnAy eyA

3

ErAebyAM ecyHt pApÍÅ avÀ «w ÄÝ. eyAErAebyAM yi AEylukAer eŠAìuM pApM ec•ic•@. eyEhArAM, eyA ErAebyAmieÀR pApÍÅ ŸEp•ic•ilÂ. EmAvAbH yi AEylieÀR BrN˜iÇ niÝM EvÄep“u EpA›Ý 4 Emez Œyi¯Ý EmAvAbiel rAjAvH. EmezyHÆ nirvDi Œw…k¼ìAyi¯Ý. o¯ l•M ›’Aw…kLuewy…M o¯ l•M ŒNAw…kLuewy…M ErAmM Emez yi AEyÇ rAjAvi½ nÇki. 5pE• ŒhAbu mric• E–AÅ EmAvAbiel rAjAvH yi AEyÇ rAjAvieÀR BrN˜iÀ kI}iÇ niÝM EvÄ ep“u EpAyi. 6 anÙrM eyEhArAMrAjAvH zmrYyiÇ niÝM EpAvuky…M skl yi AEyÇjn tEyy…M viLic•@œ“uky…M ecyH«. 7ey EhArAM ey¸dyiel rAjAvAy eyEhA zAPA˜ieÀRyw…E˜Æ d†tãAer ay c•@. eyEhArAM pR’u, þEmAvAbiel rAjAvH qeÀR BrN˜iÀ kI}iÇniÝM vi“zu EpAyi. EmAvAbiEnAw… y…ÖMec •AÀ tAÜÅ qe• shAyiÆEmA?ÿ eyEhAzAPA˜u pR’u, þzri. {AÀ tAÜELAewA–M vrAM. nm…ŠH oerA· eesnY mAyi sMGwiŠAM; qeÀR jnÍÅ tAÜ "ew jnÍeLE–Aely…M qeÀR ›tirkÅ tAÜ"ew ›tirkeLE–Aely…M Œyiri Še“.ÿ m†Ý rAjAŠãAÄ qlIzEyAw… ŸpEdzmArAy…Ý 8 eyEhAzAPA˜H eyEhArAmiEnAw… EcAdic•@, þn—Å Ž« v}iŠA¹ EpAEk ìtH?ÿ eyEhArAM mRupwi pR’u, þqEdA miel m¯®miyilUewyAvNM n—Å EpAEk ìtH.ÿ 9 atinAÇ yi AEyÇrAjAvH ey¸d yiely…M qEdAmiely…M rAjAŠãAErA ewA–M EpAyi. avÄ Ž}u divsE˜ALM yAÒ ecyH«. eesnY˜i½M av¯ew m]gÍÅÆM ŒvzYm…™Ò ev™M ŸìAyi ¯•il . 10avsAnM yi AEyÇrAjAvu pR’u, þoA! EmAvAbYÄ ne— EtAløiÆ• tinH yEhAv n—Å m†Ý rAjAŠãAery…M o•ic•@ œ“iyiriÆÝ!ÿ 11 q•AÇ eyEhAzAPA˜u pR’u, þtIÄc•yAy…M yEhAvy…ew èvAckãA rielArAÅ öviewy…ìH. n—Å ecE•ì etÙAeN•A¹ yEhAv pRy…•et•H nm…ŠvEnAw… EcAdiŠAM.ÿ yi AEyÇ rAjAvieÀR B]tYãArielA¯vÀ pR’u, þzAPA˜ieÀR puÒnAy qlIzA övi w…ìH. qlIzA ŽlIyAvieÀR dAsnAyi ¯Ý.ÿ 12 eyEhAzAPA˜u pR’u, þyEhAv y…ew vAŠH qlIzEyAewA–m…ìH!ÿ ati nAÇ yi AEyÇrAjAvAy eyEhArAM, eyEhAzAPA˜H , qEdAmiel rAjAvH q•ivÄ qlIzey kANAÀ öRÍi–…R e–“@. 13yi AEyÇrAjAvAy eyEhArAmi EnAw… qlIzA pR’u, þninŠH q•iÇ nie•ÙA¹ EvìtH! nieÀR pitAvi


377 eÀRy…M mAtAvieÀRy…M èvAckãA¯ew aw…E˜Æ eclÂ@k!ÿ yi AEyÇrAjAvH qlIzEyAw… pR ’u, þ{ÍeL m†Ý rAjAŠãAery…M viLi c•@ œ“iyi“H {ÍeL EtAløiŠAÀ yEhAv aver a½vdiÆ•« ekAìANH {ÍÅ aÍey smIpic•t.H {ÍÅŠH aÍy…ew shAyM EvNM.ÿ 14 qlIzA pR’u, þey¸dyiel rAjA vAy eyEhAzAPA˜ien {AÀ ŒdriÆ ky…M sÄv•zånAy yEhAvey {AÀ EsviÆky…M ec•@Ý. jIviÆ• av nAN stYM, {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“, ey¸dArAjAvAy eyEhAzA PA˜H öviewyilÂAyi¯e•ÜiÇ nie• {AÀ EnAÆkEyA prigNiÆkEyA EpA lumilÂAyi¯Ý. 15q•AÇ ki•rM vAyi Æ• orAeL öE–AÅ qeÀRyw…Ï ekAìuvrik.ÿ ayAÅ ki•rM vAyic•E–AÅ yEhAv y…ew zåi qlIzy…ewEmÇ vÝ. 16a E–AÅ qlIzA pR’u, þyEhAv pRy… •tH ötANH+ tA}HvryiÇ ›}ik"ìAÆk. 17 yEhAv pRy…•tH ötANH+ nI kAE·A m}EyA kA¹kyilÂ. pE• Œ tA}HvryiÇ ev™M niRy…M. aE–AÅ ninÆM nieÀR p²ŠÅÆM m·u m] g ÍÅÆM ›wiŠAÀ ev™m…ìA›M. 18yEhAvyH Š H aetA¯ niÈArkArYmANH . EmAvAbYer EtAlø i ŠA½M avÀ niÍeL a½vdiÆM. 19zå mAy qlÂA ngrÍeLy…M nãniR’ qlÂA ngrÍeLy…M niÍÅ ŒƒmiÆM, qlÂA nl mrÍL…M niÍÅ ev“iyiw…M. jl ˜ieÀR qlÂA ŸRvk"M niÍÅ twy…M. qlÂA nl vylukL…M niÍÅ klÂ@keL Ri’u nzi–iÆM.ÿ 20 èBAt˜iÇ, èBAtbliÆ™ smy ˜H qEdAmiÇniÝ™ v}iyilUew o}uki v• ev™M ekAìH tA}Hvr niR’u. 21 rAjAŠãAÄ tÍÅeŠtier y…Ö˜i½ v¯•tAyi EmAvAbukAÄ Ek“u. a« ekAìH, pwc•“yNiyAÀ èAymAy qlÂA very…M EmAvAbYÄ viLic•@ œ“i. avÄ atiĘiyiÇ y…Ös•ÖrAyi kAÏ niÝ. 22aÝ rAviel EmAvAbukAÄ ŸNÄ e•NI·u. tA}Hvryiel jlM ŸdysUrY eÀR kirNÍEL·H ¡m•i¯•tH EmAvAbY jntyHÆ råM EpAel EtA•i. 23EmAvA bukAÄ pR’u, þrå˜iElÆ EnAÕ! rAjAŠãAÄ prsHprM y…ÖM ecyHttAyi riŠAM. avÄ t—iÇ t—iÇ ekA•iriŠAM. nm…ŠH m]tEdhÍLiÇ ni•H vilpiwic• sADnÍeLw…ŠAÀ EpAkAM!ÿ 24 EmAvAbYÄ yi AEyÇpALy˜i ElÆ vÝ. q•AÇ yi AEylukAÄ EmAvAbiElŠiRÍi v•H EmAvAbYEsn ey Œƒmic•@. EmAvAbYÄ yi AEylukA riÇniÝM oAwiykÝ. yi AEylukAÄ aver EmAvAbiElÆ oAwic•@. 25yi A EylukAÄ ngrÍeL nzi–ic•@. avÄ EmAvAbiel sm]ÖmAy vylukeLlÂAM kelÂRi’u nzi–ic•@. qlÂA ŸRvk"M avÄ awc•@. qlÂA nl mrÍ"M avÄ m…Ric•i“u. kIÄehErezÏver yi AEy

2 rAjAŠãAÄ 3:14-4:7

lukAÄ y…ÖM ecyH«. BwãAÄ kIÄehErez ˜ien vLy…ky…M ŒƒmiÆky…M ecyH«! 26 tniŠetA¯ kw…˜ y…ÖmAeN•H EmAvAbY rAjAvH mnÈilAŠi. atinAÇ avÀ vA"kÅ Dric• q}u¾RuEper, zÒu eesnYe˜ EBdic• H qEdAMrAjAvien vDiŠAÀ niEyAgic•@. q•AÇ avÄÆ ètiErADM EBdiŠAEnA qEdAMrAjAvinw… e˜˜AEnA k}i’ilÂ. 27anÙrM EmAvA biel rAjAvH teÀR anÙrAvkAzi yAy teÀR puÒen ekAìuEpAyi. ngr Bi˜iyiÇ ekAìu vc• H EmAvAbiel rAjAvH teÀR puÒen EhAmyAgmÄ–ic•@. atH yi AEyÇjntey e{“iÆky…M atinAlvÄ EmAvAburAjAvien vi“u EpAvuky…M ecyH « . avÄ tÍ"ew sVÙM nA“iElÆ mwÍi. o¯ èvAckeÀR viDv qlIzEyAw… shAymBYÄØiÆÝ èvAcksMG˜iel orAÅŠH o¯ BArYy…ìAyi¯Ý. ayA"ew BArY qlIzEyAwu aBYÄØic•@, þqeÀR BĘA vH aÍyHŠH o¯ dAsenE–AelyAyi¯Ý. öE–AÅ qeÀR BĘAvH mric•iriÆÝ! avÀ yEhAvey Œdric• i ¯•tAyi aÍyHŠRiyAM. q•AÇ ayAÅ orAÅŠH ›eR pNM kwe–“i¯Ý. Œ m½xYnAke“ öE–AÅ qeÀR ›“ikeL piwic•@ ekAìu EpAyi awimkLAŠA½M v¯Ý!ÿ 2 qlIzA mRupwi pR’u, þqnieŠ Íen nie• shAyiŠAÀ k}iy…M? pR y†, nieÀR vI“iÇ qeÙAeŠ sADnÍ" ìH?ÿ OI pR’u, þolIevÌ o}ic•@v yHÆ• o¯ BrNiylÂAet qeÀR vI“iÇ yAetAÝmilÂ.ÿ 3 aE–AÅ qlIzA pR ’u, þEpAyi nieÀR ayÇŠAriÇniÝM ³nYmAy DArALM pAÒÍÅ kwM vAÍi eŠAìuvrik. 4q•i“u nieÀR vI“iElÆ EpAyi ktkwyHÆk. nIy…M nieÀR puÒ ãA¯M mAÒEm vI“iluìAkAvU. q•i“H öQ pAÒÍLiellÂAM qÌ o}iÆk. pAÒÍ eLlÂAM niRc•H EveR o¯ ÐlÏ vyHÆk!ÿ 5 atinAÇ avÅ qlIzy…ew aw…Ï niÝM EpAyi teÀR vI“i½™iÇ kyRi ktkwc•@. av"M av"ew puÒãA¯M mAÒEm vI“i½™iluìAyi¯ÝZ. av "ew puÒãAÄ av"ew aw…E˜Æ pAÒ ÍÅ ekAìuvriky…M avÅ avyiÇ qÌ niRyH Æ ky…M ecyH « . 6aEnkM pAÒÍÅ avÅ niRc•@. ow…viÇ avÅ teÀR puÒEnAw… pR’u, þöniy…M pAÒM ekAìuvrik!ÿ pE• qlÂA pAÒÍ"M niR’i¯Ý. puÒãArielArAÅ avELAw… pR’u, þöni pAÒÍeLAÝmilÂ!ÿ aE–AÅ BrNi yiel qÌy…M tIÄ•i¯Ý! 7 OI tiric•@ v•H eedvpu¯xEnAw… kArYM pR’u. qlIzA avELAw… pR’u, þEpAyi qÌ vi·@ nieÀR kwM vI“uk. qÌ vi·@ kwM vI“iyti½EzxM mic•m…™ pNMekAìH ninÆM puÒãAÄÆM jIviŠAM.ÿ

4


2 rAjAŠãAÄ 4:8-31

378

qlIzyŠ H H o¯ ³EnMkAri m…Ri nÇ›Ý 8 o¯ divsM qlIzA ³EnmiElÆ EpAyi. ²EnmiÇ o¯ èDAne–“ OI jIvic•i¯Ý. avÅ qlIzey tw’u niĘi teÀR vI“iÇniÝM B•NM k}i ŠAÀ ŒvzYe–“u. atinAÇ, atiel kwÝEpA›EÛAe}AeŠ qlIzA aview tÍi B•NM k}ic•i¯Ý. 9 Œ OI av"ew BĘAviEnAw… pR ’u, þEnAÕ, qlÂAyHEpA}uM n—…ew vIwi en kwÝEpA›• qlIzA eedv˜ieÀR o¯ vi²ÖnAeNÝ {AnRiy…Ý. 10dy vAyi qlIzyHÆ Evìi o¯ ecRiy m…Ri ŸìAŠiyAluM, Œ m…RiyiÇ nm…eŠA¯ k“i elA¯ŠAM. o¯ Emz, kEsr, viLÆkAÇ q•ivy…M t•ARAŠAM. aE–AÅ, n—…ew vI“iElÆ v¯EÛAe}AeŠ avnH Œ m…Ri ŸpEyAgiŠAM.ÿ 11 o¯ divsM qlIzA Œ OIy…ew vI“iÇ vÝ. avÀ Œ m…RiyiElÆ EpAyi aview viæmic• @ . 12qlIzA teÀR dAsnAy EghsiEyAw… pR’u, þŒ³EnM kAriey viLiÕ.ÿ B]tYÀ ³EnMkAriey viLiÆky…M a vÅ qlIzy…ew m…ÛiÇ vriky…M ecyH«. 13 qlIzA teÀR dAsEnAw… pR’u, þöE–AÅ öQ OIEyAw… pRy…k, ü{ÍeL nI Œvu•Ò n•Ayi pricric•@. {ÍÅ ninŠH qÙA¹ ecE•ìtH? {ÍÅ ni e•–·i rAjAviEnAw… pRyENA? aEtA EsnAnAykEnAw… pRyENA?ýÿ OI mRu pwi pR’u, þ{Aniview qeÀRyA"kÅ ŠiwyiÇ sÚxHwyAyi k}iy…Ý.ÿ 14 qlIzA EghsiEyAw… pR’u, þa vÅŠH qÚ ecyH« ekAw…ŠAÀ ne—eŠA ìA›M?ÿ Eghsi mRupwi pR’u, þqni ŠRiyAM! avÅŠH o¯ puÒnilÂ. av¼ew BĘAvAeNÜiÇ v]Ö½mAyi!ÿ 15aE–AÅ qlIzA pR’u, þaveL viLiÕ.ÿ ati nAÇ Eghsi Œ OIey viLic•@. avÅ v•H vAtiÇŠÇ niÝ. 16qlIzA Œ OI EyAw… pR’u, þaw…˜ vsÙ˜iÇ öQ smyE˜Aew ninŠH nieÀR puÒen puNrAnA›M.ÿ avÅ pR’u, þEvì èEBA! eedvpu¯xA, qE•Aw… ½N pRy ¯Et!ÿ ³EnMkAriŠH o¯ puÒ½ìA›Ý q•AÇ avÅ gÄBvtiyAyi. qlI zA pR’«EpAel te• aw…˜ vsÙ kAl˜H avÅ o¯ puÒ½ jãEm›ky…M ecyH«. 18bAlÀ vLÄÝ. o¯ divsM bAlÀ teÀR pitAvieny…M DAnYM ekA •@•very…M kANAÀ vyliElŠiRÍi E–Ayi. 19avÀ teÀR pitAviEnAw… pR ’u, þoA, qeÀR tl! qeÀR tl m…Riy… E•yH!ÿ pitAvH teÀR B]tYEnAw… pR’u, þav en aveÀR a—y…ew aw…E˜ŠH qw… Ï ekAìuEpAvuk!ÿ 20B]tYÀ, bAlen aveÀR a—y…ew aw…E˜Æ ekAìu EpAyi. avÀ Ÿc•ver a—y…ew mwiyiÇ ö¯Ý. anÙrM avÀ mric•@. 17

Œ OI qlIzey kANAÀ EpA›Ý 21 Œ OI bAlen eedvpu¯xeÀR k“iliÇ kiw˜i. pie• Œ m…Riy…ew vAtilwc• H avÅ puRE˜Æ EpAyi. 22 avÅ teÀR BĘAvien viLic•@ pR ’u, þdyvAyi B]tYãAriÇ o¯veny…M o¯ k}uteyy…M qniÆ vi“utrik. {AÀ EvgM ec•H eedvpu¯xen œ“ieŠAìu vrAM.ÿ 23 av"ew BĘAvu pR’u, þeedv pu¯xen kANAÀ öÝ te• qÙinA¹ nI EpA›•tH? ö•H amAvAsiEyA zb• E˜A alÂElÂA.ÿ avÅ pR’u, þvixmi EŠì. qlÂAM zriyA›M.ÿ 24anÙrM avÅ o¯ k}utyHÆ jIniek“iyi“H teÀR B]tY EnAwH öÍen pR’u, þEvgmAke“, nm… ÆEpAkAM! {AÀ pRy…EÛA}lÂAet Evgt ›RyHŠ¯tH!ÿ 25eedvpu¯xen kANAnAyi avÅ kÄE—ÇpÄv•t˜iElÆ EpAyi. ³EnMkAri vLer akel niE• v¯ •tH qlIzA kìu. qlIzA teÀR dAs nAy EghsiEyAw… pR’u, þatA, ³EnMkAri! 26dyvAyi aveL kANAÀ oAwiec•l@ k! avELAw… EcAdiÆk, üqÚ p·i? ninÆ suKmElÂ? nieÀR BĘA vi½ suKmEl ? nieÀR ›“iÆ suK mElÂ?ýÿ Eghsi ³EnMkAriEyAwH öŠArYÍÅ EcAdic•@. avÅ mRupwi pR’u, þqlÂAM n•AyiriÆÝ.ÿ 27q•AÇ ³EnMkAri ml kyRi eedvpu¯xeÀR aw…E˜Æ EpAyi. avÅ aE”h˜ieÀR kAliÇ etA“@ v•ic• @ . Eghsi aw…Ïv•H ³EnMkAriey vlic•k·AÀ æmic•@. q •AÇ eedvpu¯xÀ EghsiEyAw… pR ’u, þaveL o·yHÆ viw…k! avÅ vLer d…+KityANH. yEhAvyAke“ öet–·i qE•Aw… pR’umilÂ. öQ vAĘ yEhAv q•iÇniÝM mRyHÆÝ.ÿ 28 anÙrM ³EnMkAri pR’u, þèEBA, {AenA¯ puÒen ŒvzYe–“ilÂ. üqe• ›w…Š¯Et!ý q•ANÍEyAw… pR’tH!ÿ 29 aE–AÅ qlIzA, EghsiEyAw… pR ’u, þpuRe–wAÀ t•ARAœ. qeÀR ŸQÝ vwiy…emw…Ï EpAvuk! ŒErAw…M sMsA riŠAÀ niÇŠ¯tH! ŒereyÜiluM kìAÇ ayAeL aBivAdYM ec•@vAÀ EpAluM pAwilÂ. ayAELAwH mRupwieyAÝM pRy ¯tH. qeÀR ŸQÝvwi ›“iy…ew m…KÏv yHÆk.ÿ 30q•AÇ ›“iy…ew mAtAvu pR ’u, þjIviÆ• yEhAvyAeN, aÍA eN {AÀ stYM ec•@Ý, aÍeyÕ wAet {AÀ EpAvukyil ! ÿ atinAÇ qlIzA q}uE•·H ³EnMkAriey piÚ wÄÝ. 31 qlIzeyy…M ³EnMkAriEyy…MkAÅ m…EÛ Eghsi ³EnMkAriyuew vI“iel ˜i. Eghsi ŸQÝvwi ›“iy…ew m…KÏ vc•@. q•AÇ ›“i zbHdm…ìAÆkEyA qeÙÜiluM Ek“tieÀR awyALÍÅ kA“u kEyA ecyHtilÂ. anÙrM Eghsi qlI zey kANAÀ mwÍivÝ. Eghsi qlIz EyAw… pR’u, þ›“i ŸNÄe•NI·ilÂ!ÿ


379 ³EnMkAriy…ew puÒÀ pun¯‘IviÆÝ 32 qlIzA vI“i½™iElÆ vÝ. aview ›“i teÀR k“iliÇ mric•@kiwÆÝìAyi ¯Ý. 33qlIzA m…RiÆ™iÇ kyRi ktk wc•@. qlIzy…M ›“iy…M mAÒEm aE–AÅ Œ m…RiyiluìAyi¯ÝZ. aE–AÅ q lIzA yEhAvEyAw… èAÄØic•@. 34qlI zA k“iliElÆ ec•H ›“iy…ewEmÇ kiw Ý. qlIzA teÀR vAyH ›“iy…ew vA EyAw… EcÄÏvc•@. teÀR kÌH ›“iy…ew kÌiEnAw… EcÄÏvc•@. teÀR eekkÅ ›“iy…ew eekkÅÆEmÇ vc•@. qlIzA ›“iy…ew EmÇ nivÄÝ kiwÝ. aE–AÅ ›“iy…ew zrIrM §w…™tAyi. 35 qlIzA m…RiÆ™iÇniÝM puRÏ vriky…M puryHÆ ¡·uM nwÆky…M ec yH«. anÙrM avÀ m…RiÆ™iElÆ mw ÍiE–Avuky…M ›“iÆEmÇ kiwÆky…M ecyH«. aE–AÅ ›“i Ž}utvN «—…k y…M teÀR kÎkÅ «RÆky…M ecyH«. 36 qlIzA Eghsiey viLic•@ pR’u, þ³EnM kAriey viLiÆk!ÿ Eghsi ³EnMkAriey viLiÆky…M avÅ qlIzy…ew aw…E˜Ævriky…M ecyH«. qlIzA pR’u, þnieÀR ›’i en qw…ÏekAZ.ÿ 37aE–AÅ ³EnMkAri m…RiÆ™iElÆ EpAvuky…M qlIzy…ew kAÇŠÇ nmsH k riÆky…M ecyH « . pie• teÀR puÒeny…emw…˜H avÅ puRE˜Æ EpAyi. qlIzy…M vixm…™ pAysvuM qlIzA vIìuM giÇgAliElÆ vÝ. aview aE–AÅ •AmmAyi¯Ý. èvA ck sMGÍÅ qlIzyHÆ m…ÛiÇ öri ÆÝìAyi¯Ý. qlIzA teÀR B]tYEnAw… pR’u, þvliy klM aw…–Ïvc•H èvA ck sMG˜i½ pAysm…ìAŠieŠAwu Æk. 39orAÅ ssYÍÅ pRiŠAÀ puRÏ vyliElÆ EpAyi. avÀ o¯ kA“u v™i kìu. avÀ atiÇniÝM kA“u knikÅ EzKric•H teÀR ›–Ay˜ieÀR kIzk LiÇ niRc•@. pie• avÀ mwÍi v•H Œ kAykÅ kl˜ili“u. q•AÇ av q˜r˜ilu™ kAykLAeN•H èvAck ãA¯ew sMGM aRi’i¯•ilÂ. 40 anÙrM avÄ ›ER pAysemwu˜H cilÄŠH k}iŠAÀ nÇki. q•AÇ pAy sM k}iŠAnArMBic•E–AÅ avÄ qlIz EyAw… viLic•@ pR’u, þeedvpu¯xA! kl˜iÇ vixM klÄ•i“uìH!ÿ Œ B•NM B•YEyAgYmlÂA˜tinAÇ avÄŠ« k}i ŠAnAyilÂ. 41q•AÇ qlIzA pR’u, þaløM mAvu ekAìuv±.ÿ avÄ qlIzyHŠH mAvu ekAìuvÝ ekAw…Æky…M atH kl ˜iliw…ky…M ecyH«. aE–AÅ qlIzA pR’u,þ pAysM avÄŠH k}iŠAnAyi viLÛieŠAw…Æk. ÿpAys˜inH yA etA¯ tkrARuM ŸìAyi¯•ilÂtA½M! 38

èvAcksMGe˜ qlIzA tI·uÝ bAÇ-zAlIzyiÇniÝ™ orAÅ eedvpu¯xnH ŒdYe˜ viLviÇniÝ 42

2 rAjAŠãAÄ 4:32-5:7

ìAŠiy a–vumAyi vÝ. yvM ekAìu ìAŠiy ö¯ptH a–ŠxNÍ"M cA ŠiÇ putiy DAnYvuM ayAÅ ekAìuv •i¯Ý. aE–AÅ qlIzA pR’u, þöQ B•NM avÄÆ k}iŠAnAyi viLÛuk.ÿ 43 qlIzy…ew zixYÀ EcAdic•@, þqÙH? öview ¾Ru Ep¯ìH . öÒy…M B•NM ekAìH avÄeŠlÂAvÄÆM qÍen ekAw… ŠAnAvuM?ÿ q•AÇ qlIzA pR’u, þB•NM avÄÆ k}iŠAÀ ekAw…Æk. yEhAv pRy…Ý, üavÄ ti•AluM B• NM mic•M v¯M.ýÿ 44 aE–AÅ qlIzy…ew B]tYÀ B•Nem w…˜H èvAcksMG˜ieÀR m…ÛiÇ vc•@. èvAckãAÄŠH EvìÒ B•iŠA½ ìAyi¯Ý. EpAerÜiÇ B•NM mic•vum… ìAyi¯Ý! yEhAv pR’« EpAel yAN« sMBvic•tH. nymAeÀR èzn H M arAmiel rAjAvieÀR EsnAnAyk nAyi¯Ý nymAÀ. avÀ rAjAvi½ vLer èDAne–“vnAyi¯Ý. arAmien vijy˜iElÆ nyiÆvAÀ yEhAv ny mAen ŸpEyAgic• t inAlANH avÀ rAjAvi½ èiyÜrnAytH. mhA½M k¯˜ ½mAyi¯ÝevÜiluM nymA½ ›xHWErAgM bADic•i¯Ý. 2 yi AEyliÇ y…ÖM ec•AÀ arAmY Esn aEnkM BwsMGÍeL ayc•i¯Ý. Œ BwãAÄ aEnkM Eper tÍ"ew awim kLAŠAÀ piwic•@. oriŠÇ avÄ yi A EyliÇniÝM o¯ ep¿›“iey pwiœwi. Œ ep¿›“i nymAeÀR BArYy…ew dAsi yAyi. 3öQ ep¿›“i nymAeÀR BArY EyAw… pR’u, þqeÀR yjmAnÀ zmrY yiÇ vsiÆ• èvAcken kANN emÝ {AnAziÆÝ. nymAeÀR ›xHWM EBdmAŠAÀ Œ èvAck½ k}iy…M.ÿ 4 nymAÀ teÀR yjmAnnAy arAMrAjA vieÀR aw…E˜Æ EpAyi. yi AEylu kAriyAy ep¿›“i pR’ kArYÍÅ nymAÀ arAmiel rAjAviEnAw… pR’u. 5 aE–AÅ arAmiel rAjAvu pR’u, þöE–AÅ EpAœ. {AÀ yi AEyÇrAjA vinH o¯ k˜yyHÆky…M ec•AM.ÿ atinAÇ nymAÀ yi AEyliElÆ EpAyi. nymAÀ ŽtA½M kA}Hc vsHt… Š"M k•ielw…Ï. q}uÞ·Àp« pQìH ev™iy…M ŒRAyirM kxNM sVÄÌvuM pÏœ“M vOÍ"M nymAÀ qw…Ï. 6 arAmiel rAjAvH yi AEyÇrAjAvien }utiy kÏM nymAÀ k•ielw…Ï. k˜H öÍenyAyi¯Ý+ þ...qeÀR dAsnAy nymAen {AÀ aÍy…ew aw…E˜Šy yHÆÝ qÝ kANic•@ekAìu™ k˜A NitH. aveÀR ›xHWErAgM zmi–ic•AluM.ÿ 7 Œ kÏvAyic•E–AÅ tAÀ d…+Kit½M mnS et·iyvnAeNÝM kANiŠAÀ yi AEyÇrAjAvH teÀR vOÍÅ vlic•@ kIRi. yi AEyÇ rAjAvu pR’u, þ{AÀ eedvmAENA? alÂ! jIv½M mrN ˜i½MEmÇ qnieŠA¯ zåiy…mil . pie•, arAMrAjAvH qÚekAìANH

5


2 rAjAŠãAÄ 5:8-25

380

›xHWErAgM bADic• o¯ven suKe–w… ˜AÀ qeÀRyw…E˜Šyc•tH? öEt–·i ŒElAcic•AÇ öetA¯ ekNiyAeNÝ niÍÅÆ kANAnAvuM. arAmiel rAjAvH o¯ y…ÖM «wÍAÀ æmiÆkyANH!ÿ 8 yi AEyÇrAjAvieÀR mnS ›}y… ky…M ayAÅ teÀR vOÍÅ kIRuky…M ecyH«ev•H eedvpu¯xnAy qlIzA Ek“u. rAjAvinH qlIzA öQ sE•zmyc•@+ þaeÍÙinANÍy…ew vOÍÅ kIRi ytH? nymAÀ qeÀR aw…E˜Æ vre“. aE–AÅ yi AEyliÇ o¯ èvAck½™ kArYM ayALRiy…M!ÿ 9 atinAÇ nymAÀ teÀR ›tirkELAw…M rTÍELAw…emA–M qlIzy…ew g]h˜iÇ vriky…M vAtiÇŠÇ kAÏ niÇÆky…M ecyH«. 10nymAneÀRyw…E˜ŠH qlIzA o¯ d†ten ayc•@. d†tÀ pR’u, þEpAyi EyAÄ”AÀndiyiÇ Ž}utvN ›LiÆk. aE–AÅ nieÀR tVŠH suKe–w…ky…M nI ²Öiy…™v½M v]˜iy…™v½mAvuky…M ec•@M.ÿ 11 nymAÀ EkApE˜Aew aviw…Ý EpAyi. avÀ pR’u, þqlIzA ›R’ p•M puRE˜Æv•H qeÀR m…ÛiÇ niÇ Æky…M aveÀR eedvmA›• yEhA vey viLiÆky…M ec•@em•H {AÀ k¯ti. avÀ qeÀR zrIr˜i½EmÇ teÀR eekvIzi qeÀR ›xHWM suKe–w… ÏemÝ {AÀ k¯ti! 12dE—ezŠiel ndikLAy abAny…M pÄ–¯M yi AEy liel qlÂA jlAzyÍeLy…MkAÅ EæxHW mANH! qÚekAìH dE—ezŠiel Œ jlA zyÍLiÇ ›Lic•H qniÆ v]˜iyAyi ÕwA?ÿ atinAÇ nymAÀ tiric•@EpAyi. avÀ vlÂAet EkApic•i¯Ý! 13 q•AÇ nymAeÀR dAsãAÄ aven smIpic•H avEnAw… sMsAric•@. avÄ pR’u, þpitAEv, mh˜Ay kArYÍÅ ec•AÀ èvAckÀ pR’i“ueìÜiÇ aÍH a« ec•NM! aElÂ? atinAÇ anAyAsmAy qeÙÜiluM ec•AÀ avÀ niE•Aw… pR’AÇ a«M aÍu ec•NM. ü›LiÕ, nI ²Ö½M v]˜iy…™v ½mA›Mý q•vÀ pR’u.ÿ 14 atinAÇ eedvpu¯xÀ pR’ kArY ÍÅ nymAÀ ecyH«. nymAÀ EyAÄ”AÀ ndiyiÇ Ž}utvN›Lic•H ²Ö½M v]˜i y…™v½mAyi˜IÄÝ! o¯ zi²vieÀR etAli EpAel m] d …vAyi˜IÄÝ ny mAeÀR etAli. 15 nymA½M aveÀR sMGvuM eedvpu ¯xeÀR aw…E˜Æ mwÍivÝ. avÀ qlIzy…ew m…ÛiÇ niÝekAìu pR ’u, þötA, yi AEylillÂAet ®miyi elAriwÏM eedvmiel•H {AnRiy…Ý! öE–AÅ dyvAyi qeÀR kA}HcvsHt… sVIkric•AluM!ÿ 16q•AÇ qlIzA pR ’u, þ{AÀ yEhAvey ²æUxic•@. jIv ½™ yEhAvyAeN {AÀ stYM ec•@ Ý, o¯ kA}Hc vsHt…vuM {AÀ sVIkri ŠilÂ.ÿ qlIzeyeŠAìH kA}Hc vsHt… sVIkri –iŠAÀ nymAÀ Œvu•Ò æmiec•ÜiluM

qlIzA a« nirsic•@. 17aE–AÅ ny mAÀ pR’u, þöQ kA}HcvsHt… aÍH sVIkriÆ•ielÂÜiÇ qniÆEvìi ›R ’p•M öQ sMgtieyÜiluM ec•@k. qeÀR rìu EkAvÄk}utkÅÆ ¡mŠAvu •Ò mÌH yi AEyliÇniÝM qeÀR pAÒÍLiÇ niRyHŠAÀ a½vdic•AluM.* qeÙE•A? kArNM, {Anini vYAjeedv ÍÅŠH EhAmyAgEmA blikELA aÄ–iÆ kyilÂ. yEhAvyHÆ mAÒM {AÀ öni blikLÄ–iÆM! 18öŠArYÍLiÇ qE•Aw… epARuŠNemÝ {AÀ yEhAvEyAw… èA ÄØiÆky…M ec•@Ý+ BAviyiÇ qeÀR yjmAnnAy arAmiel rAjAvH riE—A niel Œly˜iElÆ vYAjeedve˜ ŒrADiŠAÀ EpAEyŠAM. rAjAvH qeÀR EmÇ o¯ tAÍinAyi cA¯EÛAÅ qniÆ riE—Aniel Œly˜iÇ m…“u ›E˜ìi v¯M, aÍen sMBviÆEÛAÅ qE•Aw… epARuŠNEmey•H {AÀ yEhAvEyAw Ep•iÆÝ.ÿ 19 aE–AÅ qlIzA nymAEnAw… pR’u, þsmADAn˜iÇ EpAœ.ÿ atinAÇ qlI zA nymAen vi“H alød†rM EpAyi. 20pE• eedvpu¯xnAy qlIzy…ew dAsnAy Eghsi sVyM pR’u, þötA, qeÀR yjmAnnAy qlIzA, arAmYnAy ny mAen aveÀR kA}HcvsHt…ŠÅ sVIkri ŠAet vi“iriÆÝ! jIviÆ• yEhAvyA eN, {AnveÀR pi•Ael oAwiec• • H ›ER s—AnÍÅ sVIkriÆM!ÿ 21atinAÇ Eghsi nymAeÀRyw…E˜EŠAwi. tniÆ pi•Ael ŒErA oAwi v¯•tH nymAÀ kìu. Eghsiey kANAÀ avÀ EtriÇ ni•iRÍi. nymAÀ EcAdic• @ , þqlÂAM zri te•yElÂ?ÿ 22Eghsi pR ’u, þŸv•,H qlÂAM zrite•. qeÀR yjmA nÀ qe• ayc• @ . aE”hM pR’u, üEnAÕ, qªyImiel ›•iÀèEdzÏ™ èvAcksMG˜iel rìu ecRu–ŠAÄ qeÀRyw…Ï vÝ. dyvAyi avÄŠH q}up˜Éu pQìH ev™iy…M rìu œ“M vOÍ"M nÇk@k!ýÿ 23 nymAÀ pR’u, þdyvAyi ¾·Û« pQìH qw…˜AluM!ÿ ev™i qw…Æ•tinH nymAÀ Eghsiey niÄb•Óic•@. ny mAÀ rìu sÉikLilAyi ¾·Û« pQìH vyHÆky…M rìu œ“M vOÍÅ qw…Æ ky…M ecyH«. anÙrM nymAÀ Œ sAD nÍÅ teÀR dAsãAriÇ rìu Eper ŽløiÆky…M ecyH«. dAsãAÄ Œ sADn ÍÅ EghsiyHŠAyi ekAìuEpAyi. 24ml yiElÆ v•E–AÅ Eghsi dAsãAriÇ niÝM öQ sADnÍÅ qw…Æky…M ec yH«. Eghsi dAsãAer pR’yyHÆ ky…M avÄ EpA›ky…M ecyH«. anÙrM Eghsi Œ sADnÍÅ vI“iÇ oLic•@ vc•@. 25 Eghsi kwÝv•H teÀR yjmAn nAy qlIzy…ew m…ÛiÇ niÝ. qlIzA q e À R . . . a ½ v d i c • A l u M yi AEyÇ®mi pviÒmAeNÝM teÀR sVEdz˜H yEhA vey ŒrADiŠAÀ ŒmÌH ŸpEyAgiŠAemÝM nymAÀ k¯tiyiriŠAM.


381 EghsiEyAwu EcAdic•@, þEghsi nI qviewyAyi¯Ý?ÿ Eghsi pR’u, þ{AenÍuM EpAyilÂ.ÿ 26qlIzA, Eghsi EyAw… pR’u, þa« stYmlÂ! nymAÀ nie• kANAÀ teÀR rT˜iÇ ni•iRÍi yE–AÅ qeÀR XdyM niE•AewA–m…ìA yi¯Ý. ötH pNM, vOÍÅ, olIvH, m…Ùiri, ŒwH, p²ŠÅ, OIpu¯x awi mkÅ q•iv sVIkriŠA½™ smymlÂ. 27 öni ninÆM nieÀR piÀgAmikÅÆM nymAeÀR ErAgM piwiepw…M. niÍÅŠH qe•E•ÆM ›xHWM ŸìAyiriÆM!ÿ Eghsi qlIzey vi“E–AÅ Eghsi y…ew tVŠH m’uEpAel ev"˜i¯Ý. EghsiŠH ›xHWErAgM piwiep“u. qlIzy…M EkAwAli˜ly…M èvAcksMGM qlIzEyAw… pR ’u, þ{ÍÅ Œ Ðl˜A¹ tAmsi Æ•tH. q•AÇ aviwM vLer ecRiy ÐlmANH. 2{ÍÅ aløM twi ev“AÀ EyAÄ ”AÀndItIrE˜Æ epAyHeŠA™e“. {ÍELAErA¯˜¯M twiekAìu v•H {ÍÅ tAmsiŠA½™ sTlM aview ŸìAŠAM.ÿ qlIzA mRupwi pR’u, þekA™AM, EpAyi aÍen ec•†.ÿ3 orAÅ pR’u, þdyvAyi {ÍELAewA–M v•AluM.ÿ qlI zA pR’u, þekA™AM, {AÀ niÍELA ewA–M vrAM.ÿ 4aÍen qlIzAèvAck sMGE˜AewA–M EpAyi. EyAÄ”AÀndI tIr˜H q˜iyE–AÅ avÄ mrM m…RiŠAÀ «wÍi. 5 pE• orAÅ o¯ mrM ev“ieŠA ìiriŠEv ayA"ew EkAwAli˜l ati eÀR piwiyiÇniÝM ŸQri ev™˜iÇ vI¹. ayAÅ nilviLic•@, þyjmAnEn! {An« vAyHp vAÍiytANH!ÿ 6eedvpu¯ xÀ pR’u, þqviewyAN« vINtHH?ÿ EkAwAli˜l vINÐlM ayAÅ qlI zyHÆ kANic•@ekAw…Ï. qlIzA o¯ kÛu ev“ieyw…˜H ev™˜iElŠi“u. vwi ö¯ÛuEkAwAli˜ley ev™˜iÇ epA Ùic•@. 7qlIzA pR’u, þEkAwAli˜l qw…E˜A~!ÿ ayAÅ eek nI“i aetw…Æ ky…M ecyHt….

6

yi

AEyÇrAjAvien ›w…ŠAÀ arAmYrAjAvieÀR æmM 8 arAmiel rAjAvH yi AEylientier y…Ö˜ienA¯ÍukyAyi¯Ý. ayAÅ teÀR eesniEkAEdYAgÐãA¯ew o¯ smiti viLic• @ œ“i. ayAÅ pR’u, þöview oLic•i¯•H yi AEylukAÄ v¯ EÛAÅ aver ŒƒmiŠNM.ÿ 9 q•AÇ eedvpu¯xÀ yi AEyÇ rAjAvinH o¯ sE•zmyc•@. qlIzA pR ’u, þsU•ic•iriÆk! Œ ÐlÏœew EpAk¯tH! arAmYBwãAÄ aview oLic•i ¯–…ìH!ÿ 10eedvpu¯xÀ m…•Riyi–… nÇ kiy ÐlÏ™ teÀR BwãAÄŠH yi A EyÇrAjAvH o¯ sE•zmyc•@. aÍen yi AEyÇrAjAvH ›ERE–er r•ic•@. 11 ötiÇ arAmYrAjAvH e{“ie˜Ric•@. teÀR eesniEkAEdYAgÐãAer viLic•H

2 rAjAŠãAÄ 5:26-6:22

arAmYrAjAvH avErAw… pR’u, þyi A EyÇrAjAvi½Evìi ŒrA¹ cAr–Ni nwÏ•et•H qE•Aw… pRy…k.ÿ 12a rAmYrAjAvieÀR ŸEdYAgÐãArielArAÅ pR’u, þqeÀR yjmAn½M rAjAvumAy vEn, {ÍLilA¯M o¯ cArnlÂ! yi AEy lilu™ èvAcknAy qlIzyHŠH, aÍH kiw–RyiÇ vc•@ pRy…• rhsYÍÅ m…}uv½M -vAÆkÅ EpAluM -yi AEyÇ rAjAviEnAw… pRyAÀ k}iy…M!ÿ 13 arAmYrAjAvu pR’u, þqlIzey kìupiwiÆk. aven piwiœwAÀ {AÀ ŒLyyHÆÝìH!ÿ B]tYãAÄ arAmYrAjAvi EnAw… pR’u, þqlIzA EdATAniluìH!ÿ 14 aE–AÅ arAmYrAjAvH ›tirk"M rTÍ "M vlieyA¯ eesnYe˜y…M EdATAniEl Šyc•@. avÄ rAÒiyiÇ aviewey˜i ngrM vL’u. 15qlIzy…ew B]tYÀ a•H atirAviel q}uE•·u. B]tYÀ puRE˜ ŠiRÍiyE–AÅ Et¯k"M ›tirk" mw Íiy eesnYM ngre˜ vL’iriÆ• tA¹ kìtH! B]tYÀ qlIzEyAw… EcAdic•@, þoA, qeÀR yjmAnEn, n—LiE–AÅ qÚ ec•@M?ÿ 16qlIzA pR’u, þBye–w¯tH! nm…Æ Evìi y…ÖM ec•@• eesnYM arAmi½ Evìi y…ÖM ec•@• eesnY e˜ŠAÅ vlutANH!ÿ 17anÙrM qlIzA èAÄØic• @ , þyEhAEv, qeÀR B] t Y½ kANAÀ k}iy…MviDM aveÀR kÎkÅ «REŠNEm.ÿ yEhAv y…vAvieÀR kÎ kÅ «RÆky…M pÄv•tM agHnimymAy ›tirkLAluM Et¯kLAluM niR’u niÇ Æ•tH avÀ kA¹ky…M ecyH«. av eylÂAM qlIzyHÆ ¡·umAyi¯Ý! 18a gHnimymAy Œ ›tirk"M Et¯k"M qlI zy…ew aw…E˜ŠiRÍi vÝ. qlIzA yEhAvEyAw… èAÄØic•@, þöver aÍH aÓrAŠNemÝ {AÀ èAÄØiÆÝ.ÿ anÙrM qlIzA ŒvzYe–“«EpAel te• yEhAv arAmYEsnyHŠH aÓt v¯˜i. 19qlIzA arAmYEsnEyAw… pR ’u, þEnrAy mAÄ‹M ötlÂ. EnrAy ng rvuM ötlÂ. qe• piÚw¯k. niÍLEnV xiÆ•veÀR aw…E˜Æ {AÀ niÍeL nyiŠAM. ÿanÙrM qlIzA arAmY ees nYe˜ zmrYyiElÆ nyic•@. 20 avÄ zmrYyiel˜iyE–AÅ qlIzA pR’u,þyEhAEv, kA¹•ti½ Evìi öv¯ew kÎkÅ «REŠNEm.ÿ aE–AÅ yEhAv av¯ew kÎkÅ «RÆky…M tÍÅ zmrYA ngr˜ilAeN•H avÄÆ EbADYe–w…ky…M ecyH«! 21yi AEyÇ rAjAvH arAmYEsney kìu. yi AEyÇ rAjAvH qlIzEyAw… EcAdic•@, þqeÀR pitAEv, {Aniver vDiŠENA? {Ani ver vDiŠENA?ÿ 22 qlIzA mRupwi pR’u, þEvì, av er vDiŠ¯tH. nieÀR vA"M aÛuM vilÂ@M ŸpEyAgic•@ piwic•veryAENA nI vDiÆvAÀ Œ#hiÆ•tH ?* arAmY n i e À R . . . Œ # h i Æ • t H? þöQ m½xYer {AnANiview ekAìuv•tH , a«ekAìH av¯ew kArY˜iÇ qniŠA¹˜rvAditVMÿ q•ANH qlIzA aÄØmAÆ•tH.


2 rAjAŠãAÄ 6:23-7:8

382

eesnY˜inH ›eR a–vuM ev™vuM nÇ k@k. q•i“ver tÍ"ew nA“iÇ yjmA neÀRyw…E˜Æ EpAkAn½vdiÆk.ÿ 23 yi AEyÇrAjAvH arAmYEsnyH Š H DArALM B•NM t•ARAŠi. arAmYEsn tiÝky…M ›wiÆky…M ecyH«. anÙrM yi AEyÇrAjAvH arAmYEsney av ¯ew yjmAneÀRyw…E˜Šyc•@. arAmY Esn yjmAneÀRyw…E˜Æ mwÍiE–A yi. arAmYÄ pi•IwH yi AEyÇ Œƒmi ŠAÀ œw…tÇ BwãAer aEÍA“yc•ilÂ.

zmrYyiÇ p“iNiy…ew BIkrkAlM 24 öÍeneyAeŠ sMBvic•ti½ EzxM arAmYrAjAvAy ebÀ-hddH teÀR ees nYe˜ t•ARAŠi zmrYngrM vL’H atien ŒƒmiŠAnAyi EpAyi. 25ngr ˜iElÆ ŒhArpdAÄØÍÅ ekAìu vrAÀ BwãAÄ jnÍeL a½vdic• i l . aÍen zmrYyiÇ ekAw…Mp“iNiy…ew kAlm…ìAyi. o¯ k}ut˜lyHÆ q¿p« ev™iŠxNÍÅ vilyA›•Ò EmAz mAy ÐitiyAyi zmrYyiÇ. kAÇkAbH èAviÀkAxHW˜inH aÉu ev™iŠxN Í"M vilyAyi. 26 yi AEyÇrAjAvH ngrBi˜iyilUew nwÆkyAyi¯Ý. o¯ OI aE”h E˜Aw… viLic•@ pR’u, þqeÀR yjmA n½M rAjAvumAyvEn, dyvAyi qe• shAyiÕ!ÿ 27yi AEyÇrAjAvu pR ’u, yEhAv nie• shAyiÆ•iel ÜiÇ–ie• qnieŠÍen nie• shAyi ŠAnAvuM? ninÆ trAÀ qeÀR k•iÇ oÝmilÂ, emtiŠL˜iÇniÝ™ DAnYEmA m…Ùiric• Š iÇniÝ™ vIE’A öl . ÿ 28 anÙrM yi AEyÇrAjAvH Œ OI EyAw… EcAdic•@, þqÙA¹ èzHnM?ÿ OI mRupwi pR’u, þövÅ qE•Aw…, ünm…ŠH öÝ ekAÝti•AnAyi nieÀR puÒen trik. aE–AÅ nAeL nm…ŠH qeÀR puÒen ti•AMý qÝ pR’u. 29atinAÇ {ÍÅ qeÀR puÒen pu}uÍi˜iÝ. piE·•H övELAw… {AÀ, ünm…Æ ekAÝ ti•AÀ nieÀR puÒen triký qÝ pR’u. q•AÇ avÅ teÀR puÒen oLi–ic•@vc•@!ÿ 30 OIy…ew vAÆkÅ Ek“ rAjAvH mEnA vYT kANiŠAÀ teÀR vOÍÅ vli c•@ kIRi. rAjAvH mtili½ m…kLilUew nwÆkyAyi¯•tinAÇ rAjAvH p¯ŠÀ vOÍLANH awivOÍLAyi ŸpEyA gic• i riÆ•etÝ jnÍÅ kA¹ky…M aE”hM d…+KitnAeN•H avÄ mnÈilA Æky…M ecyH«. 31 rAjAvu pR’u, þö•e˜ dinAÙY ˜iÇ zAPA˜ieÀR puÒnAy qlIz y…ew tl aveÀR zrIr˜iÇ öriÆ e•ÜiÇ eedvM qe• zi•iŠe“!ÿ 32 rAjAvH qlIzy…ew aw…E˜Æ o¯ d†ten ayc•@. qlIzA m†–ãAErAewA–M teÀR vstiyiliriÆkyAyi¯Ý. d†tÀ qÏM m…EÛ qlIzA m†–ãAErAw… pR ’u, þötA, o¯ ekAlyALiy…ew puÒÀ

(yi AEyÇrAjAvH) qeÀR tlev“AÀ ŒLyc•iriÆÝ! d†tÀ qÏEÛAÅ vAti lwyHŠNM! vAtilwc•H aven akE˜Æ kw˜i viwAtiriŠNM. aveÀR pi•Ael aveÀR yjmAneÀR kAelAc• v¯•« {AÀ EkÅÆÝ!ÿ 33 qlIzA m†–ãA¯mAyi sMsAric•@ekA ìiriŠEv d†tÀ vÝ. sE•zM ötAyi¯ Ý+ þyEhAvyiÇniÝM v• vip˜A NitH! yEhAvyHÆEvìi öniy…M {Aen ÙinDikkAlM kA˜iriÆÝ?ÿ

7

qlIzA pR’u, þyEhAvyiÇniÝ ™ sE•zM æÖiÆk! yEhAv pR y…Ý+ ünAeL öQ smyE˜Aew DArALM B•NpdAÄØÍÅ vIìuM ›R’ vil yHÆ lBiÆM. zmrY ngrkvAw˜iel cÙ Ðl˜H ŽetArAÅÆM o¯ EzŠÇ ekAìH o¯ œw EnĘmAEvA rìu œwyvEmA vAÍiŠAÀ k}iy…M.ýÿ 2 anÙrM rAjAviEnAwH aw…˜ ŸEdYAg ÐÀ eedvpu¯xEnAw… mRupwi pR’u, þyEhAv sVÄ‹˜iÇ ›}luk"ìAŠi yAÇE–AluM öÍen sMBviŠilÂ!ÿ qlI zA pR’u, þnI ötH nieÀR sVÙM kÎ ekAìu te• kA¹M. q•AÇ Œ B•N ˜iÇ aløM EpAluM ninÆ k}iŠAnA vilÂ.ÿ

arAmYpALyM ³nYmAyiriÆ•tH ›xW H ErAgikÅ keìÏÝ 3 ngr kvAw˜inw…˜H nAlu ›xH W ErAgik"ìAyi¯Ý. avÄ prsHprM pR ’u, þn—eLÙinA¹ mrNvuM kA˜H öviewyiriÆ•tH? 4 zmrYyiÇ o“uM B• NmilÂ. öview tÍiyAÇ n—"M mriÆk Eyy…Z. atinAÇ nm…ŠH arAmY pALy ˜iElÆ EpAkAM. avÄ ne— jIviŠAn ½vdic•AÇ nm…Æ jIviŠAM. avÄ ne— ekAlÂ@kyAeNÜiÇ nm…ŠÍu mriŠAM.ÿ 5

atinAÇ aÝ eevki“H nAlu ›xHWErAgik"M arAmY pALy˜iElÆ EpAyi. avÄ arAmYpALy˜ieÀR ari kiEleŠ˜i. aview Œ¯m…ìAyi¯•ilÂ! 6 yEhAv arAmY Esney ›tirk"ewy…M rTÍ"ewy…M o¯ vliy eesnY˜ieÀR y…M zbHdM EkÅ–ic•@. atinAÇ arAmY BwãAÄ prsHprM pR’u, þyi AEyÇ rAjAvH hitYrAjAvieny…M öQjipH t … rAjAvieny…M nm…eŠtier vrAÀ vAwk yHeŠw…˜iriÆÝ!ÿ 7Œ sAyAˆ˜iÇ vLer EnrE˜ te• arAmYÄ oAwiE–Ayi. avÄ qlÂAM ŸEp•ic•@. tÍ"ew œwAr ÍÅ, ›tirkÅ, k}utkÅ q•iveyAeŠ ŸEp•ic• H èAN½M ekAìANvÄ oAwiytH. ›xW H ErAgikÅ zÒupALy˜iÇ pALy˜ieÀR arikiel˜iyE–AÅ ›xHWErAgikÅ o¯ œwAr˜iElÆ kyRi tiÝky…M ›wiÆky…M ecyH«. anÙrM nAlu ›xHWErAgik"M ev™i, sVÄÌM, 8


383 vOÍÅ q•iv pALy˜iÇniÝM puRE˜eŠw…Ï. avÄ ev™iy…M sVÄÌ vuM vOÍ"M oLi–ic•@ vc•@. anÙrM avÄ mwÍi v•H me·A¯ œwAr˜iÇ kyRi. œwAr˜i½™iluìAyi¯• sAD nÍeLlÂAM avÄ puRe˜w…Ï. aetlÂAM avÄ puRÏ ekAìuEpAyi oLi–ic•@. 9 anÙrM öQ ›xHWErAgikÅ prsHprM pR’u, þn—Å et·A¹ ec•@•tH! öÝ nm…ŠH sdHvAĘy…ìH. pE• n—Å mQni kLANH. sUErYAdyMver kAÏ ni•AÇ n—Å zi•iŠe–w…M. nm…ŠiE–AÅ EpAyi rAjekA“Ar˜iÇ vsiÆ•vErAwH vivrM pRyAM.ÿ ›xW H ErAgikÅ sdv H AĘ pRy…Ý atinAÇ öQ ›xHWErAgikÅ ngr ˜iel kAvÇŠAer viLic•H avErAw… pR ’u, þ{ÍÅ arAmYpALy˜iElÆ EpAyi. q•AÇ {ÍÅ Œ¯ewy…M zbHdM Ek“ilÂ. aview Œ¯m…ìAyi¯•ilÂ. ›ti rkeLy…M k}utkeLy…M ek“iyiw…ky…M œwArÍÅ nilniÇÆky…M ecyHti¯Ý. q•AÇ Œ"keLlÂAM EpAyi¯Ý!ÿ 11 anÙrM ngr˜iel kAvÇŠAÄ viLi c•@œvuky…M ekA“ArvAsikELAwH ö« pR y…ky…M ectH«. 12aE–AÅ rAÒiyAyi¯ ÝevÜiluM rAjAvH kiwŠyiÇnie•}u E•·u. rAjAvH teÀR ŸEdYAgÐãAErAw… pR’u, þarAmYBwãAÄ nE—AewÙA¹ ec•@•et•H {AÀ niÍELAw… pRyAM. nm…Æ viz–…eì•vÄŠRiyAM. vyluk LiÇ oLic•iriŠAnANvÄ pALyM vi“tH. üyi AEylukAÄ ngrM vi“iRÍi v¯ EÛAÅ nm…Šver jIvEnAew piwiœwAM. q•i“u nm…Æ ngr˜iElÆ èEvziÆ ky…M ec•AMý q•ANvÄ k¯«•tH.ÿ 13 rAjAvieÀR ŸEdYAgÐãArielArAÅ pR’u, þngr˜iÇ öniy…M avEzxi c•i“u™ ›tirkLiÇ aeÉÌe˜ cilÄ ekAìuvre“. ngr˜iÇ avEzxiÆ• yi AEylukAerE–Ael ›tirkÅ qÙA yAluM Ÿwen cA›M. qÚ sMBvic•@evÝ EnAŠAÀ nm…Šiver pR’u viwAM.ÿ 14 atinAÇ Œ"kÅ ›tirkeLy…M rT ÍeLy…emA¯Ši. rAjAvH aver arAmY EsnyHÆ pi•Ael ayc•@. rAjAvH av ErAw… pR’u, þEpAyi qÙA¹ìAy etÝ EnAÆk.ÿ 10

15

avÄ EyAÄ”AÀndiver arAmYEs ney piÚwÄÝ. v}iyielÛAw…M vO Í"M Œy…DÍ"M nir•i¯Ý. öv eylÂAM arAmYÄ evèALe–“H oAwiyE–AÅ v}iyiÇ ŸEp•ic•vyANH. d†tãAÄ zmrY yiElÆ mwÍiec••H rAjAviEnAwietlÂAM pR’u. 16 anÙrM Œ"kÅ arAmYpALy˜i ElÆ oAwiE–Ayi aviewniÝM vile–“ etlÂAM qwuÏ. qlÂAvÄÆM sm]ÖmAyi ki“i. aÍen yEhAv pR’« sMBvi c•@. orAÅŠH o¯ EzŠÇ ekAìH o¯ œw EnĘ mAEvA rìu œw yvEmA vAÍAÀ k}i’u.

2 rAjAŠãAÄ 7:9-8:6 17

tE•Aw… vLer aw…–m…™ o¯EdYAg Ðen rAjAvH pARAvukArnAyi etr e’w…Ï. pE• jnÍÅ zÒu pALy ˜iÇniÝM B•NM EnwAÀ oAwiE–Ayi. avÄ ŸEdYAgÐen öwic•@ vI}H˜i. av eÀR m…kLilUew nw•tinAÇ ayAÅ mri Æky…M ecyH«. aÍen rAjAvH qlIz y…ew vI“iElÆ v•E–AÅ eedvpu¯xÀ pR’« EpAel te• sMBvic• @ . 18 qlIzA öÍen pR’i¯Ý, þzmrY yiel ngrkvAw˜iel cÙÐl˜H orAÅŠH o¯ œwEnĘ mAEvA rìuœw yvEmA vAÍAÀ o¯ EzŠÇ mti qÝ v¯M.ÿ 19q•AÇ Œ ŸEdYAgÐÀ eedv pu¯xEnAw… mRupwi pR’u, þyEhAv sVÄ‹˜iÇ jnAlk"ìAŠiyAÇE–AluM aÍen sMBviŠyilÂ.ÿ qlIzA ŸEdYAg ÐEnAwH öÍen pRy…ky…M ecyH«, þnI yitH nieÀR sVÙM kÎkÅ ekAìute• kA¹M pE• Œ B•N˜ielA“uM ti •AÀ ninŠAvilÂ.ÿ 20ŸEdYAgÐnH aÍ ente• sMBviÆky…M ecyH«. jnÍÅ ayAeL kvAw˜iÜÇ öwic•@vI}HÏky…M aveÀREmÇ nwÝEpA›ky…M avÀ mri Æky…M ecyH«. rAjAv…M ³EnMkAriy…M jIvit˜iElÆ tiric• @ ekAìuvr e–“ puÒ½™ Œ OIEyAwH qlIzA sMsAric• @ . qlIzA pR’u, þnIy…M nieÀR ›w…MbvuM me·A¯ rAjYE˜Æ EpA kNM. qÚekAeì•AÇ öview p“iNi ŠAlM v¯˜AÀ yEhAv niËyic•iri ÆÝ. öQ èAvzYM öQ rAjY˜H Ž}u vÄxE˜ŠAyiriÆM p“iNi.ÿ 2 atinAÇ eedvpu¯xÀ pR’« EpAel te• avÅ ecyH«. ePlisHtY ¯ew rAjY˜H Ž}u vÄxE˜Æ tAmsi ŠAÀ avÅ teÀR ›w…MbE˜AewA–M EpAyi. 3 Ž}u vÄxÍÅ k}i’E–AÅ avÅ ePlisHtY¯ew nA“iÇ=niÝM tiri ek vÝ. avÅ rAjAviEnAw… sMsAri ŠAÀ EpAyi. teÀR vIw…M ®miy…M tiriek ki“AÀ shAyiŠNem•H ŒvzYe–wAnA NvÅ EpAytH. 4 rAjAvH eedvpu¯xeÀR B]tYnAy Egh siy…mAyi sMsAriÆkyAyi¯Ý. rAjA vH EghsiEyAw… pR’u, þqlIzy…ew mhtHèv]˜ikeL–·i qE•Aw… pRy†.ÿ 5 mric• orAeL qlIzA jIvit˜iElÆ tiriek ekAìu v•kArYM Eghsi rAjA viEnAw… pRy…kyAyi¯Ý. aE–AÅ, qlIzA jIvÀ ekAw…˜ bAleÀR a— yAy Œ OI rAjAvieÀRyw…E˜Æ kw ÝvÝ. teÀR vIw…M pRÛuM tniÆ tiriek ki“AÀ te• shAyiŠNem•A vzYe–wAnAyi¯Ý avÅ v•tH . aE–AÅ Eghsi pR’u, þqeÀR yjmA nnAy rAjAEv, ötA Œ OI! qlIzA jIvÀ tiriek ekAw…˜ Œ bAl½M ötA!ÿ 6 avÅeŠÙA¹ Evìet•H rAjAvH avELAw… EcAdic• @ . atvÅ aE”h E˜Aw… pRy…ky…M ecyH«. anÙrM, Œ

8


2 rAjAŠãAÄ 8:7-27

384

OIey shAyiÆvAÀ rAjAvH o¯EdYA gÐen niEyAgic•@. rAjAvu pR’u, þŒ OIyHÆ av"EwtAy…™etlÂAM nÇ k@k. avÅ rAjYM vi“E–AÅ m…tÇ öE–AÅver av¼ew ®miyiluìAy viL vuM m…}uvÀ avÅÆ nÇ›k.ÿ ebÀ-hddH hsAEylien qlIzy…ew aw…˜yyÆ H Ý 7 qlIzA d—EzŠiElÆ EpAyi. arA miel rAjAvAy ebÀ-hddinH ErAgmAyi. ebÀ-hddiEnAw… ŒErA pR’u, þeedv pu¯xÀ öview v•i“@ìH.ÿ 8 aE–AÅ ebÀ-hddurAjAvH hsAEy liEnAw… pR’u, þo¯ kA}HcvsHt…vu mAyi eedvpu¯xen ecÝ kA¹k. {AeneÀR ErAg˜iÇ niÝM vim…ånA vuEmA q•H yEhAvEyAwArAyAÀ aE”h E˜AwAvzYe–w…k.ÿ 9 atinAÇ hsAEyÇ qlIzey kANAÀ EpAyi. hsAEyÇ o¯ kA}Hc vsH«vuM œew ekAìuEpAyi¯Ý. d—Ez Šilu™ ql A ˜rM nl sADnÍ"M ayAÅ ekAìu vÝ. qlÂAM ¡mŠAÀ nAløtH o“kÍÅ Evìi vÝ. hsAEyÇ qlIzy…ewyw…E˜Æ EpAyi. hsAEyÇ pR’u, þaÍy…ew a½yAyiyAy* arAmiel ebÀ-hddurAjAvANH qe• öEÍA“yc•tH. aE”hM teÀR ErAg˜iÇ niÝM vim…ånA›EmA qÝ EcAdiÆ Ý.ÿ 10aE–AÅ qlIzA hsAEyliEnAw… pR’u, þec•H ebÀ-hddiEnAw… pRy… k, ünI jIviÆMý q•AÇ, üavÀ tIÄc•yA y…M mriÆMý q•H yEhAv yTAÄؘiÇ qE•Aw… pR’u.ÿ

qlIzA hsAEylien–·i o¯ èvcnM nwÏÝ 11 hsAEyli½ buÖim…“@ìA›M ver qlIzA ayA"ew m…KE˜Æ te• EnAŠi niÝ. anÙrM eedvpu¯xÀ kr ’u. 12hsAEyÇ EcAdic• @ , þèEBA, aeÍÙinA¹ kry…•tH?ÿ qlIzA mRupwi pR’u, þyi AEylu kAErAw… nI ec•AÀ EpA›• tiãkeL –·i aRiy…•« ekAìA¹ {AÀ kry… •tH. av¯ew zåmAy ngrÍÅÆ nI tIvyHÆM. av¯ew ecRu–ŠAer nI vA¼ kÅekAìH vDiÆM. av¯ew zi²ŠeL nI vDiÆM. av¯ew gÄBiNikeL nI piLÄÆM.ÿ 13 hsAEyÇ pR’u, þ{AenA¯ zå nlÂ! öQ vliy kArYÍÅ ec•AÀ qe• eŠAìAvilÂ!ÿqlIzA mRupwi pR’u, þnI arAmY¯ew rAjAvA›em•H yEhAv qniÆ kANic•@ tÝ.ÿ 14anÙrM hsA EyÇ qlIzey vi“H teÀR rAjAvieÀR ywuE˜Æ EpAyi. ebÀ-hddH hsAEy liEnAw… EcAdic•@, þqlIzA niE•Aew ÙA¹ pR’tH?ÿ hsAEyÇ mRupwi pR ’u, þaÍH jIviÆem•H qlIzA pR ’u.ÿ a½yAyi þmkÀÿ q•ÄØM.

hsAEyÇ ebÀ-hddien vDiÆÝ 15 pE• piE·•H hsAEyÇ o¯ pute– w…˜H a« ev™˜iÇ m…Ši. anÙrM avÀ Œ pute–w…˜H ebÀ-hddieÀR m…K˜i“H zVAsM m…“ic•@. ebÀ-hddH mri c•@. aÍen hsAEyÇ putiy rAjA vAyi. eyEhArAM BrNmArMBiÆÝ eyEhAzAPA˜ieÀR puÒnAy ey EhArAM Œyi¯Ý ey¸dyiel rAjAvH. ŒhAbieÀR puÒnAy EyArAM yi A EyÇrAjAvAytieÀR aÉAM vÄxmANH eyEhArAM BrNmArMBic•t.H 17m…–˜irìAM vyÈilANH eyEhArAM BrNmArMBic•tH. aE”hM ey±zElmiÇ q“@ vÄxM Bric•@. 18 q•AÇ eyEhArAM yi AEyliel rAjAŠãAerE–Ael jIviÆky…M ete· Ý yEhAv pR’ kArYÍÅ èvĘi Æky…M ecyH«. ŒhAbieÀR ›w…MbŠA erE–Ael eyEhArAM jIvic• @ . ŒhA bieÀR puÒiyAyi¯Ý ayA"ew BArY q•tAyi¯Ý ati½ kArNM. 19q•AÇ yEhAv teÀR dAsnAy dAvIdi½ vAÆ ekAw…˜tinAÇ ey¸dey nzi–ic•ilÂ. dAvIdieÀR ›w…Mb˜iel ŒerÜiluemA rAÅ qE–A}uM rAjAvAyiriÆem•H yEhA v dAvIdi½ vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 20 eyEhArAmieÀR kAl˜H qEdAM, ey¸ dy…ew BrN˜iÇniÝM piri’uEpAyi. qEdAMkAÄ avÄŠAyi o¯ rAjAvien etr ’w…Ï. 21anÙrM eyEhArAM teÀR qlÂA rTÍ"mAyi sAyiriElÆ EpAyi. qEdAmYEsn aver vL’u. eyEhArA m…M ayA"ew ŸEdYAgÐãA¯M aver ŒƒmiÆky…M avriÇniÝ r•e–w…k y…M ecyH«. eyEhArAm…M BwãA¯M sVEdz E˜Æ oAwiE–Ayi. 22atinAÇ qEdAmYÄ ey¸dy…ew BrN˜iÇniÝM vi“@EpA yi. avÄ öÝM aÍen «w¯Ý. aEt smyM te• libHny…M ey¸d y…ew BrN˜iÇniÝM viGwic•@ EpAyi. 23 eyEhArAmieÀR qlÂA èv]˜ik"M üey ¸dyiel rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}utivc•i“@ìH. 24 eyEhArAM mriÆky…M dAvIdieÀR ng r˜iÇ teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHk riŠe–w…ky…M ecyH«. eyEhArAmieÀR puÒÀ ahsYAvH putiy rAjAvA›ky…M ecyH«. 16

ahsYAvH BrNmArMBiÆÝ ŒhAbieÀR puÒnAyi¯• EyArAM yi AEyÇrAjAvAytieÀR p×ìAM vÄxmANH eyEhArAmieÀR puÒnAy ahsYAvH ey¸dyiel rAjAvAytH. 26a hsYAvH BrNmArMBic•tH ö¯p˜irìAM vyÈilAyi¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ o¯ vÄxM BrNM nw˜i. aTlYA q•A yi¯Ý ayA"ew a—y…ew EprH. avÅ yi AEyÇrAjAvAy o%iy…ew puÒiyA yi¯Ý. 27yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiã yAy kArYÍÅ ahsYAvH ecyH«. ŒhA bieÀR ›w…MbŠAerE–Ael ahsYAvH 25


385 vLer EmAzmAy tiãkÅ ecyH«. teÀR BArY ŒhAbu›w…Mb˜iÇniÝ™vLA yi¯•tinAlANH ahsYAvH öÍen jIvic•tH. hsAEylientirAy y…Ö˜iÇ EyArAmi½ m…RiEvÇÆÝ 28 ahsYAvH, ŒhAbieÀR puÒnAy EyArAmiEnAewA–M rAEmA˜H-gielyAdiÇ arAmYrAjAvAy hsAEyliEnAw… y…ÖM ec•AÀ EpAyi. arAmYÄ EyArAmien m…Ri Evløic•@. aview vc•@ìAy m…RivukÅ EBdmAŠAÀ EyArAM rAjAvH yi AEyli ElÆ mwÍi. yie EyÇèEdzE˜ ŠANH EyArAM EpAytH. ey¸dyiel rAjA vAy eyEhArAmieÀR puÒnAy ah sYAvH ŒhAbieÀR puÒnAy EyArA mien kANAÀ yie EyliElÆ EpAyi. Ey¸vien aBiExkM ec•AÀ qlIzA o¯ y…vèvAckEnAw… pRy…Ý èvAcknAy qlIzA, èvAck sMGÍLielA•iÇe–“ orAeL viLi c•@. qlIzA ayAELAw… pR’u, þöQ ecRiy eetlÆ–i eek•ielw…˜H rAEmA 2 ˜H-gielyAdiElÆ EpAvuk. nI aview eyÏEÛAÅ niMziy…ew puÒnAy eyEhAzAPA˜ieÀR puÒnAy Ey¸ vien keìÏM. anÙrM akÏ ec•H aven aveÀR sEhAdrãAÄŠiwyiÇ niÝM q}uE•løiÆk. aven ake˜ o¯ m…RiyiElÆ ekAìuEpAvuk. 3ecRiy ›–iyiel eetlemw…˜H Ey¸vieÀR tlyiÇ o}iÆk. q•i“iÍen pRy…k, üyEhAv pRy…•titANH+ yi AEyli eÀR rAjAvAyi nie• {AÀ aBiExkM ecyHtiriÆÝ.ý anÙrM vAtiÇ «R•H oAwiE–Avuk. kAÏniÇŠ¯tH!ÿ 4 atinAÇ èvAcknAy Œ y…vAvH rAEmA˜H-gielyAdiElÆ EpAyi. 5 y…vA vH q˜iyE–AÅ, eesnik EntAŠãAÄ öriÆ•tH ayAÅ kìu. y…vAvu pR’u, þEsnAnAykA aÍyHÆ trAÀ {AenA¯ sE•zvumAyi v•iriÆÝ.ÿ Ey¸ pR ’u, þ{ÍLiÒy…M Epriviewy…ìH. {Í LilAÄŠANH Œ sE•zM?ÿ y…vAvu pR ’u, þsE•zM aÍyHŠA¹ EsnAnA ykA.ÿ 6 Ey¸ q}uE•·H vI“i½™iElÆ EpAyi. aE–AÅ y…vèvAckÀ Ey¸ vieÀR tlyiÇ eetlemA}ic•@. y…vèvA ckÀ Ey¸viEnAw… pR’u, þyi AEy lieÀR eedvmA›• yEhAv pRy…Ý, üyEhAvy…ew jntyA›• yi AEy lieÀR putiy rAjAvAyi {AÀ nie• aBiExkM ec•@Ý. 7 nieÀR rAjAvA›• ŒhAbieÀR ›w…Mbe˜ nI nzi–i ŠNM. aÍen, ekAlÂe–“ qeÀR dAsãA rAy èvAck¯ewy…M yEhAvy…ew dAs ãA¯ewy…M mrN˜inH {AÀ öQEseb lien zi•iÆM. 8aÍen ŒhAbieÀR ›w…MbM m…}uvÀ mriÆM. ŒhAbieÀR ›w…Mb˜iel orA¿›“ieyE–AluM jIvi c•iriŠAÀ {An½vdiÆkyilÂ. Œ Œ¿

9

2 rAjAŠãAÄ 8:28-9:17

›“i yi AEyliel orwimyAENA sVt ×vYåiyAENA q•« èzHnmlÂ. 9 Œ hAbieÀR ›w…Mbe˜ {AÀ enbA ˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyAmieÀR ›w…MbM EpAely…M ahIyAvieÀR puÒ nAy beyzy…ew ›w…MbM EpAely…M ŒŠi˜IÄÆM. 10öQEseblien yie EyÇ èEdzÏvc•H nAyHŠÅ B•iÆM. öQEseblien sMsHkriŠAÀ Œ¯m…ìA vukyilÂ.ýÿ anÙrM y…vèvAckÀ vAtiÇ «R•H oAwiE–Ayi. Bt ] YãAÄ Ey¸vien rAjAvAyi èKYApiÆÝ 11 Ey¸ teÀR rAjAvieÀR ŸEdYAgÐ ãA¯ewyw…E˜Æ mwÍiE–Ayi. ŸEdYAg ÐãArielArAÅ Ey¸viEnAw… pR’u, þqlÂAM nlÂtAyiriÆÝvElÂA? Œ &AÙÀ qÙinANH nieÀRyw…E˜Æ v•tH?ÿ Ey¸ avErAw… pR’u, þayAeLy…M ayAÅ pRy…• &AÙien–·iy…M niÍ ÅŠRiyAM.ÿ 12 ŸEdYAgÐãAÄ pR’u, þölÂ! {ÍELAwH yATAÄØYM pRy…k. aven ÙA¹ pR’tH?ÿ y…vèvAckÀ pR ’tH Ey¸ ŸEdYAgÐãAErAw… pR’u. Ey¸ pR’u, þavÀ pR’u, üyEhAv öÍen pRy…Ý+ nie• yi AEylieÀR putiy rAjAvAyi {AÀ aBiExkM ecyHtiriÆÝ.ý ÿ 13aE–AÅ oAErA ŸEdYAg нM tÍ"ew EmlÜi tiw…Š˜iÇ ŸQri Ey¸vieÀR m…ÛiÇ pwikLili“@. an ÙrM avÄ kAhLM m…}Ši èKYApic•@, þEy¸ rAjAvA›Ý!ÿ Ey¸ yie EyliElÆ EpA›Ý aÍen niMziy…ew puÒnAy eyEhA zAPA˜ieÀR puÒÀ Ey¸ EyArAmien tier žFAElAcn nw˜i. aŠAl˜H EyArAm…M yi AEylukA¯M arAmiel hsAEyÇ rAjAviÇniÝM rA EmA˜H gielyAdien sMr•iŠAÀ èti ErAD˜iElÄe–“iriÆkyAyi¯Ý. 15EyA rAMrAjAvH arAmiel rAjAvAy hsAEy lientier y…ÖM ecyH«. q•AÇ arA mYÄ EyArAMrAjAvien m…RiEvløiÆky…M ayAÅ yie EyliElÆ r•e–w…ky…M ecyH«. atinAÇ Ey¸ teÀR ŸEdYAgÐãA ErAw… pR’u, þqe• putiy rAjAvAyi niÍÅ aMgIkriÆe•ÜiÇ yie Ey liÇ vivrmRiyiŠAÀ Œ¯M öQ ngr ˜iÇniÝM r•e–wAÀ pAwilÂ.ÿ 16 EyArAM yie EyliÇ viæmiÆkyA yi¯Ý. atinAÇ Ey¸ teÀR rT˜iÇ kyRi yie EyliElÆ EpAyi. ey¸d yiel rAjAvAy ahsYAv…M yie Ey liÇ EyArAmien kANAnAyi q˜iyi ¯Ý. 17yie Eyliel EgApur˜iÇ o¯ pARAvukArÀ nilø…ìAyi¯Ý. Ey¸vi eÀR vliy sMGM v¯•tH avÀ kìu. avÀ pR’u, þo¯ vliysMGM Œ"kÅ v¯•tH {AÀ kA¹Ý!ÿ EyArAM pR’u, 14


2 rAjAŠãAÄ 9:18-10:3

386

þaver kANAÀ o¯ ›tirŠAren ay yHÆk. avÄ smADAn˜ilAENA v¯• et•ArAyAÀ Œ d†tEnAw… pRy…k.ÿ 18 atinAÇ d†tÀ o¯ ›tir–…RÏ kyRi Ey¸vien kANAÀ oAwic•@EpAyi. d†tÀ pR’u, þEyArAMrAjAvu EcAdi ÆÝ, üniÍÅ smADAn˜ilAENA v¯• et•H?ýÿ Ey¸ pR’u, þsmADAnM ekA ìu ninÆ qÚkArYM? v•H qe• piÚ w¯k.ÿ pARAvukArÀ EyArAmiEnAw… pR ’u, þd†tÀ Œ sMG˜ieÀRyw…E˜Æ EpAeyÜiluM ö«ver mwÍiey˜iyi “ilÂ.ÿ 19 anÙrM EyArAM rìAmetA¯ d†ten Õwi ›tir–…R˜yc•@. ayAÅ Ey¸vi eÀR sMG˜ieÀRyw…e˜˜i pR’u, þEyArAMrAjAvu pRy…Ý, üsmADAnM.ýÿ Ey¸ pR’u, þsmADAnvumAyi ninÆ kArYemAÝmilÂ! qe• piÚw¯k.ÿ 20 pARAvukArÀ EyArAmiEnAw… pR’u, þrìAme˜ d†tÀ Œ sMG˜ieÀRyw… E˜Æ EpAeyÜiluM öniy…M mwÍiey ˜iyi“ilÂ. o¯ kiRuŠenE–Ael o¯vÀ teÀR rTM oAwiÆÝìH. niMziy…ew puÒ nAy Ey¸vienE–AelyANvÀ oAwiÆ •tH.ÿ 21 EyArAM pR’u, þqeÀR rTemA¯ Æk!ÿ atinAÇ B]tYÀ EyArAmieÀR rTM t•ARAŠi. yi AEyÇ rAjAvAy EyArA m…M ey¸dyiel rAjAvAy ahsYAv…M tÍ"ew rTÍeLA¯Ši Ey¸vien s•Ä ziŠAnAyi puRe–“@. yie EyliÇni Ý™ nAEbA˜ieÀR vyliÇ vc•H avÄ prsHprM kìum…“i. 22 EyArAM Ey¸vien kìu EcAdic•@, þEy¸, smADAn˜ilAENA nieÀR vr vH?ÿ Ey¸ mRupwi pR’u, þnieÀR a— yAy öQEsebÇ vYBicArvuM ŒBicA rvuM ec•@•iwE˜ALM kAlM smADAn ˜i½ vkyilÂ.ÿ 23EyArAM oAwiE–AkA nAyi ›tirey tiric•@, EyArAM ah sYAviEnAw… pR’u, þahsYAEv, öetA¯ ekNiyANH!ÿ 24 pE• Ey¸ m…}uvÀ zåiEyAewy…M teÀR vielÂw…˜H EyArAmieÀR puR˜H aeÛyH«. aÛH EyArAmieÀR Xdy˜i lUew «Lc•@ kyRi. EyArAM teÀR rT˜iÇ mric•@ vI¹. 25 Ey¸ teÀR EtrALiyAy bidHkAri EnAw… pR’u, þEyArAmieÀR m]tEdhem w…˜H yie Eyliel nAEbA˜ieÀR vy liElÆ qRiy…k. {A½M nIy…M EyArA mieÀR pitAvAy ŒhAbiEnAewA–M EtriÇ sÉric•E–AÅ avnH öÍen eyAeŠ sMBviÆemÝ yEhAv pR’tH oAÄ—iÆk. 26yEhAv pR’u, üö•el {AÀ nAEbA˜ieÀRy…M aveÀR puÒ ãA¯ewy…M råM kìu. atinAÇ ŒhA bien öQ vyliÇ evc•@ {AÀ zi•i ÆM.ý atinAÇ EyArAmieÀR zrIremw…˜H, yEhAv pR’« EpAel atH vyliEl eŠRiy…k!ÿ 27 ö« kìH ey¸dyiel rAjAvAy ah sYAvH pUEÙA“–…ryHŠw…Ïœew oAwi

E–Ayi. Ey¸ ayAeL piÚwÄÝ pR ’u, þahsYAvieny…M q•@k!ÿ yibHLyAminw…˜H žriElÆ™ v}iyiÇ teÀR rT˜ilAyirieŠ ahsYAvi½ priEŠ·@. ahsYAvH emgiE”AviElÆ oAwiE–AeyÜiluM ayAÅ aview vc•@ mrNmw’u. 28ahsYAvieÀR Esvk ãAÄ ayA"ew zrIrM o¯ EtriÇ ky·i ey±zElmiElÆ ekAìuEpAyi. avÄ ahsYAvien ayA"ew pUÄv• i kErA ewA–M dAvIdieÀR ngr˜iel klÂRyiÇ sMsHkric•@. 29 EyArAM yi AEyliÇ rAjAvAy tieÀR ptienA•AM vÄxmANH ah sYAvH ey¸dyiel rAjAvAytH. öQEseblieÀR BIkrmrNM Ey¸ yie EyliElÆ puRe–“ vivrM öQEsebÇ aRi’u. avÅ ziErAlÜArÍÅ vc•@ ek“i o¯Íi puR E˜Æ EnAŠi jnAlyHŠrikiÇ niÝ. 31 Ey¸ ngr˜iElÆ èEvzic•@. öQEs ebÇ pR’u, þsi%i! avenE–Ael nI nieÀR yjmAnen ekAÝ!ÿ 32 Ey¸ m…kLiÇ jnAlyiElÆ EnAŠi. avÀ EcAdic•@, þŒrAeNeÀR p•Ï ™vÄ? ŒrANH?ÿ rEìA m†E•A x$ãAÄ jnAlyHŠiwyilUew Ey¸vien EnAŠi. 33 Ey¸ avErAw… pR’u, þöQEseb lien tAE}Šiw…k!ÿ aE–AÅ x$ãAÄ öQEseblien tAE}Ši“@. öQEseblieÀR EcAryiÇ ›ER Bi˜iyiluM ›tirk"ew EmluM vI¹. ›tirkÅ öQEseblieÀR zrIr ˜i½EmÇ nwÝ. 34Ey¸ vI“i½™iElÆ kyRi tiÝky…M ›wiÆky…M ecyHt…. q•i“H avÀ pR’u, þzpiŠe–“ Œ OIey ecÝ EnAÆk. aveLA¯ rAj puÒiyAytinAÇ aveL sMsHkriÆk.ÿ 35 avÄ öQEseblien sMsHkriŠAÀ EpAyi. q•AÇ avÄŠv"ew zrIrM keì˜AnAyil . av"ew tlEyA“i, pAdÍÅ, eek–˜ikÅ q•iv mAÒEm kANAnAy…L~. 36atinAlvÄ tiriek vÝ Ey¸viEnAw… kArYM pR’u. aE–AÅ Ey¸ pR’u, þyEhAv teÀR dAsnAy tizHbYnAy ŽlIyAviEnAwH öQ sE•zM nÇkAÀ pR’u. ŽlIyAvu pR’u+ üyie EyÇèEdzÏ vc•H öQ EseblieÀR zrIrM nAyHŠÅ tiÝM. 37yi e Eylilu™ vyliÇ cANkM EpAel öQEseblieÀR zrIrM kiwÆM .avL@ew zrIrM tiric•RiyAÀ jnÍÅÆ k}iyAet EpA›M!üÿ 30

Ey¸ zmrYyiel EntAŠÅeŠ}u«Ý ŒhAbinH zmrYyiÇ q}up« puÒ ãA¯ìAyi¯Ý. Ey¸ kÏkeL}u «ky…M av zmrYyiÇ yie Eyliel BrNADipãAÄÆM EntAŠÅÆM ayc•@ ekAw…Æky…M ecyH « . ŒhAbieÀR puÒãA¯ew r•kĘAŠÅÆM avÀ q}uti. kÏkLiÇ Ey¸ pR’u, 2-3 þöQ kÏ ki“iyAluwen niÍÅ niÍ"ew

10


387 pitAvieÀR puÒãAriÇ Ž·vuM EyAgY nAyven etre’w…Æk. niÍÅÆ rT Í"M ›tirk"m…ìH. niÍeLA¯ zåmAy ngr˜ilA¹ vsiÆ•«M. niÍÅÆ Œy…DÍ"m…ìH. niÍÅ etre’w…˜ puÒen aveÀR pitAvieÀR siMhAs n˜ili¯Ïk. q•i“H niÍ"ew yjmA neÀR ›w…Mb˜inAyi EpArAw…k.ÿ 4 pe• yie Eyliel BrNADipãA¯M EntAŠ"M vl A et By•i¯Ý. avÄ pR’u, þrìu rAjAŠãAÄÆM (EyArAmi½M ahsYAvi½M) Ey¸vien twyAnA yilÂ. atinAÇ nm…ÆM aven twyAÀ k}iyilÂ!ÿ 5 ŒhAbieÀR BvnM sU•ic• i ¯• yAÅ, Œ ngre˜ niy×ic•i¯•vÀ, m†–ãAÄ, ŒhAbieÀR puÒãA¯ew r• kĘAŠÅ q•ivÄ Ey¸vinH o¯ sE•zM ayc•@. þ{ÍÅ aÍy…ew dAs ãArANH. aÍu pRy…•etÚM {ÍÅ ec•AM. {ÍLAery…M rAjAvAŠilÂ. nl et•H aÍyHÆ EtAÝ•« ec•@k.ÿ zmrYyiel EntAŠÅ ŒhAbieÀR ›“ikeL vDiÆÝ 6 anÙrM Ey¸ Œ EntAŠÅŠH rìAm etA¯ kÏœwi ayc•@. Ey¸ pR’u, þniÍÅ qe• piÚNyHÆky…M a½s riÆky…M ec•@ÝevÜiÇ ŒhAbieÀR puÒãA¯ew tlev“iŠLy…k. q•i“ver nAeL öQ smy˜H yie EyliÇ qeÀR yw…E˜Æ ekAìuvrik.ÿ ŒhAbinH q}up« puÒãA¯ìAyi ¯Ý. avÄ av¯ew r•itAŠLAy ngr ˜iel EntAŠãAÄeŠA–mAyi¯Ý. 7 ng rEntAŠãAÄ kÏ lBic• E –AÅ rAjA vieÀR puÒãAer piwic•H q}up« Eper y…M ekAÝ. q•i“H EntAŠÅ rAjpuÒ ãA¯ew tlkÅ œwkLilAŠi. Œ œwkÅ avÄ yie EyliÇ Ey¸vinyc• @ ekAw…Ï. 8d†tÀ Ey¸vieÀRyw…E˜Æ v•H avEnAw… pR’u, þavÄ rAjpuÒ ãA¯ew tlkÅ ekAìuv•iriÆÝ!ÿ aE–AÅ Ey¸ pR’u, þav ngrk vAw˜iÜÇ èBAtM ver rìu œnkLAyi œ“iyiw…k.ÿ 9 èBAt˜iÇ Ey¸ puRE˜ Æ ec•H jnÍÅÆ m…ÛiÇ niÝ. ayAÅ jnÍELAw… pR’u, þniÍÅ nixHkLÜ rANH. EnAÕ, {AeneÀR yjmAnentier žFAElAcn nw˜i. aE”he˜ {AÀ vDic•@. q•AÇ ŒhAbieÀR öQ puÒ ãAer ŒrA¹ vDic•tH? niÍLANven vDic•tH!ÿ 10 yEhAv pRy…•etlÂAM sMB viÆem•H niÍÅ aRiyNM. ŒhA bieÀR ›w…Mbe˜–·i öŠArYÍÅ pR yAÀ yEhAv ŽlIyAvien ŸpEyAgic•@. sMBviÆem•H avÀ pR’ kArYÍÅ yEhAvyiE–AÅ nw–AÆky…M ecyHtiri ÆÝ.ÿ 11 atinAÇ yie EyliÇ jIvic•i¯• ŒhAbieÀR ›w…MbŠAer m…}uv½M Ey¸ vDic•@. qlÂA èDAn vYåik eLy…M aw…˜ suXÏŠeLy…M puErAhi

2 rAjAŠãAÄ 10:4-19

tery…eml A M vDic• @ . ŒhAbieÀR bÓuŠLilAery…M jIvEnAew vi“ilÂ. ahsYAvieÀR bÓuŠeL Ey¸ vDiÆÝ 12 Ey¸ yie EyÇ vi“H zmrYyiElÆ EpAyi. mAÄ‹mEÖY Ey¸ öwyãAÄ tÍ "ew ec—riyAw…kLiÇniÝM ErAmM m…Ri c•i¯• ÐlmAy, öwyãA¯ew pALyM q• ÐlÏ tÍi. 13Ey¸, ey¸d yielrAjAvAy ahsYAvieÀR bÓuŠ "mAyi sÓic•@. Ey¸ avErAw… EcAdi c•@, þniÍLArANH?ÿ avÄ mRupwi pR’u, þ{ÍÅ ey¸d yiel rAjAvAy ahsYAvieÀR bÓu ŠLANH. rAjAvieÀR ›“ikELy…M rAjmAtA vieÀR ›“ikeLy…M kANAnA¹ {ÍÅ v•tH . ÿ 14aE–AÅ Ey¸ teÀRyA"k ELAw… pR’u, þaver jIvEnAew piwiœ w…k.ÿ Ey¸vieÀRyAÅŠAÄ ahsYA vieÀR bÓuŠeL jIvEnAew piwiœwi. avÄ nAlø ˜ irìu Ep¯ìAyi¯Ý. Ey¸ aver EbtH-qEKdinw…Ï™ o¯ kiNRi½ smIpÏ vc•@ vDic•@. Ey¸ Œery…M jIvEnAew vi“ilÂ. Ey¸, EyAnAdAbien kìum…“@Ý aviwM vi“ti½EzxM Ey¸, ErKAbi eÀR puÒnAy EyAnAdAbien kìum…“i. EyAnAdAbH Ey¸vien s•ÄziŠAÀ EpA›• v}iyAyi¯Ý. Ey¸ EyAnAdA bien ŒzMsiÆky…M avEnAw… EcAdi Æky…M ecyHt…+ þ{AÀ niE•AwAyiriÆ •«EpAel nI qniÆM o¯ vizVsHt suX˜AyiriÆEmA?ÿ EyAnAdAbH mRupwi pR’u þŸv•H, {AÀ nineŠA¯ vizVsHt suX˜AyiriÆM.ÿ Ey¸ pR’u, þaÍ eneyÜiÇ nieÀR eek nI“†.ÿ anÙrM Ey¸ EyAnAdAbien q˜i–iwic• H teÀR rT˜iElÆ ky·i. 16 Ey¸ pR’u, þqE•AewA–M vrik. yEhAvy…ew kArY˜iÇ qniÆ™ vikA rÍÅ qÒ zåmAeNÝ kA¹k.ÿ aÍen EyAnAdAbH Ey¸vieÀR rT˜i ElÆ kyRi. 17Ey¸ zmrYyiel˜i a E–A}uM aview jIvic•i¯• ŒhAbi eÀR bÓuŠeL m…}uvÀ vDic•@. Ey¸ avereylÂAvery…M vDic•@. yEhAv ŽlIyAviEnAw… pR’etl A M Ey¸ ecyH«. 15

bAlieÀR ŒrADker Ey¸ viLiÆÝ 18 anÙrM Ey¸ jnÍeLeylÂAM viLi c•@œ“i. Ey¸ avErAw… pR’u, þŒ hAbH bAlien aløM Esvic•@. q•AÇ Ey¸ bAlien œw…tÇ EsviÆM! 19öni bAlieÀR qlÂA puErAhitery…M èvAc kery…M viLic•@œ“@k. bAlien ŒrADi Æ• qlÂA jnÍeLy…M viLic•@œ“uk. orAÅ EpAluM öQ sE—Ln˜iÇ peÜ w…ŠAtiriŠ¯tH. kArNM, qniŠH bAlinH o¯ mhAyAgM k}iŠA½ìH. öQ sE—Ln


2 rAjAŠãAÄ 10:20-11:4

388

˜iÇ peÜw…ŠA˜ ŽetArAeLy…M {AÀ vDiÆM!ÿ pE• Ey¸ aver ctiÆkyAyi¯ Ý. bAlieÀR ŒrADker nzi–iÆkyA yi¯Ý Ey¸vieÀR l•YM. 20anÙrM Ey¸ pR’u, þbAlinH o¯ vi²ÖsE— LnM o¯Æk.ÿ puErAhitãAÄ sE—LnM èKYApiÆky…M ecyH « . 21anÙrM Ey¸ yi AEylielÛAw…M o¯ sE•z myc•@. bAlieÀR qlÂA ŒrADk¯M vÝ. orAÅ EpAluM vI“iÇ tÍiyi¯•il . bAlieÀR ŒrADkÄ bAlieÀR Œly ˜iElÆ vÝ. ŒlyM jnÍeLeŠAìu niR’u. 22 vOÍÅ sUxic•i¯•vEnAwH Ey¸ pR’u, þbAlieÀR ŒrADkÄeŠl A M Evì vOÍÅ ekAìuvrik.ÿ ati nAÇ ayAÅ bAlieÀR ŒrADkÄŠAvzY mAy vOÍÅ ekAìuvÝ. 23 anÙrM Ey¸vuM ErKAbieÀR puÒ nAy EyAnAdAbuM bAlieÀR Œly˜i ElÆ èEvzic•@. Ey¸ bAlieÀR ŒrA DkErAw… pR’u, þ¡·@M EnAŠi, yEhAv y…ew EsvkerAÝM niÍELAewA–mi elÂÝ ŸR–…v¯Ïk. bAlieÀR ŒrAD kÄ mAÒEmy…ZevÝM ŸR–…v¯Ïk.ÿ 24 bAlieÀR ŒrADkÄ bAlieÀR Œly ˜i½™iElÆ v}ipAw…kL…M EhAmyAg Í"M nw˜AnAyi èEvzic•@. q•AÇ Ey¸vuM q¿p« Ep¯M puR Ï kAÏnilø…ìAyi¯Ý. Ey¸ av ErAw… pR’u, þöQ jnÍLilA¯M r• e–wAÀ a½vdiŠ¯tH. o¯vÀ orAeLey ÜiluM r•e–wAn½vdic• A Ç ayAÅ teÀR jIvÀ ekAìH ati½ èAyËi˜M ec•NM.ÿ 25 EhAmyAgM k}i’y…wen Ey¸ pARA vukAErAw…M nAykãAErAw…M pR’u, þakÏ kw•H bAlieÀR ŒrADker eylÂAM vDiÆk. o¯˜½M jIvEnAew Œly˜i½ puRÏvrAÀ a½vdiŠ ¯tH!ÿ atinAÇ nAykãAÄ knM ›R’ vA" k"pEyAgic•H bAlieÀR ŒrADker v Dic•@. pARAvukA¯M nAykãA¯M EcÄ•H bAlieÀR ŒrADk¯ew zrIrÍÅ puR E˜eŠRi’u. anÙrM pARAvukA¯M nAykãA¯M bAlieÀR Œly˜ieÀR Ÿ™RyiÇ kwÝ. 26bAlieÀR Œly˜i ½™iel sHmArkzilkÅ avÄ puRÏ ekAìu v•H ŒlyM EhAmic•@. 27anÙrM avÄ bAlieÀR sHmArkzilkÅ awic•@ wc•@. bAlieÀR ŒlyvuM avÄ awic•@ wc•@. avÄ bAlieÀR ŒlyM o¯ visÄ ‘nm…RiyAŠi mA·i. jnÍÅ Œ ÐlM öÝM o¯ visÄ‘nm…RiyAyi ŸpEyAgi ÆÝ. 28 aÍen Ey¸ yi AEyliÇ bAli eÀR ŒrADn tkÄÏ. 29q•AÇ Ey¸, yi AEylien pAp˜iElÆ nyic• , enbA˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyA mieÀR pApÍLiÇniÝM piãARiyil . EbETliluM dAnilum…™ kALÆ“ik"ew vi#hÍÅ Ey¸ nzi–ic•ilÂ.

yi AEyliel Ey¸vieÀR BrNM yEhAv Ey¸viEnAw… pR’u, þnieÀR èv] ˜ i ekA™AM. nãeyÝ {AÀ pR’ kArYÍLA¹ nI ecyHttH. nI ec•NemÝ {AÀ Œ#hic• viD ˜iÇte• ŒhAbieÀR ›w…Mbe˜ nI nzi–ic•@. atinAÇ nieÀR piÀgAmikÅ nAlutlm…RkELALM yi AEyÇ BriÆM.ÿ 31 pE• Ey¸ pUÄÌmnEÈAew yEhA vy…ew niymÍL½sric• @ jIviŠAÀ æÖic•ilÂ. yi AEylien pAp˜iElÆ nyic• eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH Ey¸ niĘiyilÂ. 30

hsAEyÇ yi AEylien EtAliø ÆÝ 32 aŠAl˜H yEhAv yi AEylieÀR cil BAgÍÅ vicH E CdiŠAnArMBic• @ . arAmiel rAjAvAy hsAEyÇ yi A EyieÀR qlÂA atiĘikLiluM yi AEy lukAer prAjye–w…˜i. 33EyAÄ”AÀ ndiÆ ki}Æ™ gAdH , rUEbÀ, mneš q•iv¯ew ÐlmwŠM m…}uvÀ giel yAd… èEdzvuM avÀ kI}wŠi. aÄE•AÀ tA}HvryiÇ aErAEvÄ m…tÇ gielyAd…M bAzA½Mvery…™ qlÂA ÐlvuM hsA EyÇ kI}wŠi. Ey¸vieÀR mrNM Ey¸vieÀR me·lÂA èv]˜ik"M üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew criÒMý q• # nHT˜iÇ ErKe–w…˜iyi“@ìH. 35Ey¸ mr Nmwy…ky…M teÀR pUÄv• i kErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH«. jnÍÅ Ey¸vien zmrYyiÇ sMsHkric•@. Ey¸ vi½EzxM aveÀR puÒÀ eyEhAvA hAsH yi AEylieÀR putiy rAjA vAyi. 36Ey¸ ö¯pe˜“@ vÄxM yi A EyliÇ BrNM nw˜i. 34

aTlYA ey¸dyiel rAj›mAr ãAereylA M vDiÆÝ ahsYAvieÀR a—yAyi¯Ý aT lYA. teÀR puÒÀ mric•@ q•Ri’ E–AÅ avÅ q}uE•·H rAjAvieÀR ›w…M bAMgÍeL m…}uv½M ekAÝ. 2eyEhA Ezb, EyArAMrAjAvieÀR puÒiy…M ah sYAvieÀR sEhAdriy…mAyi¯Ý. rAjA vieÀR puÒãArielArALAyi¯Ý EyAvA zH. m·@ ›“ikÅ vDiŠe–“@ ekAìi¯• E–AÅ eyEhAEzb EyAvAzien qw…˜H oLi–ic•@. avÅ EyAvAzieny…M av eÀR pricArikeyy…M teÀR kiw–RyiÇ sU•ic•@. aÍen eyEhAEzby…M pri cAriky…M EcÄ•H EyAvAzien aTlYA yiÇniÝM oLi–ic•@. aÍen EyAvAzH ekAlÂe–wAti¯Ý. 3 anÙrM EyAvA²M eyEhAEzby…M yEhAvy…ew Œly˜iÇ oLic•@. EyA vAzH aview ŒRuvÄxM oLic•i¯Ý. aT lYA ey¸dEdzM BriÆky…M ecyH « . 4 Ž}AM vÄxM, Ÿ•tpuErAhitnAy ey EhAyAdA, kArY¯ewy…M aMgr•k¯ew y…M nAyker yEhAvy…ew Œly˜iEl

11


389 Æ ŒLyc• @ v¯˜i. anÙrM eyEhA yAdA av¯mAyi o¯ krARuìAŠi. Œl y˜iÇ vc•@ yEhAv avereŠAìH o¯ stYM ec•i–ic•@. anÙrM avÀ rAj› mAren avÄÆ kANic•@ ekAw…Ï. 5 anÙrM eyEhAyAdA avÄeŠA¯ kløn nÇki. ayAÅ pR’u, þniÍÅ ecE•ìtH ötANH. oAErA zb•Ïdin˜i eÀRy…M ŒrMB˜iÇ niÍLiÇ m†•i elAÝ EpÄ vrNM. rAjAvien niÍÅ aveÀR vstiyiÇ sMr•iŠNM. 6 mE· m†•ielA•H ³ÄkvAw˜ilAyiriŠNM. öniy…™ m†•ielA•H aMgr•k½ pi•ilu™ kvAw˜iluM aÍen niÍÅ EyAvAzien sMr•iÆ• o¯ mtiÇ EpAelyAkNM. 7oAErA zb•Ï divs˜i eÀRy…M aÙY˜iÇ niÍÅ m†•iÇ rìu EpÄ yEhAvy…ew Œly˜i½ kAvÇ ni•H EyAvAzHrAjAvien sMr•iŠNM. 8 EyAvAzurAjAvH qE–Ae}AeŠ qview eyAeŠEpAyAluM niÍÅ aE”hE˜AewA –m…ìAyiriŠNM. m…}uvÀ sMGvuM rAjA vien vlyM ecyH« niÇŠNM. oAErA aMgr•k½M teÀR Œy…DM Dric•iri ŠNM. niÍELAw… vLeryw…Ï v¯• Œery…M niÍÅ vDiÆky…M EvNM.ÿ 9 puErAhitnAy eyEhAyAdA kløic•« EpAeleylÂAM nAykãAÄ a½sric•@. oAErA nAyk½M teÀRyA"keL œ“i. o¯ sMG˜inH zb•Ï divsM rAjAvien sMr•iÆkyAyi¯Ý EjAli. Œ}H c yiel bAŠi divsÍLiÇ rAjAvien sMr•iÆkyAyi¯Ý m·@ rìu sMGÍ "ew niEyAgM. averlÂAv¯M eyEhAyA dAey• puErAhiteÀRyw…E˜Æ EpAyi. 10puErAhitÀ, nAykãAÄŠH ›Ù Í"M prick"M ekAw…Ï. dAvIdH yEhA vy…ew Œly˜iÇ vc• ›ÙÍ"M pric k"mAyi¯Ý atH. 11öQ aMgr•kãAÄ tÍ"ew Œy…DÍ"mAyi Œly˜ieÀR vle˜ m†l m…tÇ öwe˜ m†lver niÝ. avÄ yAgpIW˜i½M Œly˜i½M ¡·i luM rAjAvu ŒlyM s•Äzic•E–Ae}AeŠ aE”h˜i½ ¡·iluM niÝ. 12övÄ EyAvAzien puRE˜Æ ekAìuvÝ. avÄ EyAvAzien kirIwM Dri–iÆky…M rAjAvuM eedvvuM t—ilu™ krAÄ av½ nÇk@ky…M ecyH«. anÙrM avÄ av en aBiExkM ecyHtH putiy rAjAvAŠi ˜IÄÆky…M ecyH«. avÄ eekkÅ ekA“i viLic•@ pR’u, þrAjAvH nINAÅ vA}e“!ÿ 13 aMgr•k¯ewy…M jnÍ"ewy…M z bHdM aTlYA rAjH{i Ek“@. atinAlvÅ yEhAvy…ew Œly˜iÜlu™ jnÍ" ewyw…E˜Æ ecÝ. 14rAjAvH sHtMB˜in w…˜H yTAÐAnÏ niÇÆ•tH aTlYA kìu. EntAŠ"M jnÍ"M rAjAvi½ kAh LM viLiÆ•«M qlÂAv¯M vLer sÚxHw rAyiriÆ•«M avÅ kìu. aTlYA kAh LM viLi EkÅÆky…M teÀR mEnAvi•u bHDi aRiyiŠAÀ teÀR vOÍÅ vli c•@ kIRuky…M ecyH«. anÙrM aTlYA viLic•@ œvi, þrAjEáAhM! rAjEáAhM!ÿ

2 rAjAŠãAÄ 11:5-12:5 15

puErAhitnAy eyEhAyAdA BwãA ¯ew ¡mtlŠArAy nAykãAÄŠH o¯ kløn nÇki. eyEhAyAdA avErAw… pR ’u, þaTlYey Œly˜i½ puRE˜Æ ekAìuEpAvuk. aveLy…M av"ew a½yAyikeLeylÂAM vDiÆk. pE• yEhAvy…ew Œly˜iÇ vc•H aver vDiŠ¯tH.ÿ 16 atinAÇ ekA“Ar˜iElÆ™ ›tirŠ vAw˜iÇ q˜iy Ÿwen BwãAÄ aveL piwiœwi vDic•@. 17anÙrM eyEhAyAdA yEhAvyHÆM rAjAvi½M jnÍÅÆmiwyi lu™ krARuìAŠi. rAjAvuM jnÍ"M yEhAvy…EwtAeN•H öQ krAÄ kANi ÆÝ. rAjAvuM jnÍ"mAy…M eyEhAyAdA krARuìAŠi. rAjAvu jnÍÅÆ Evìi qÚ ec•Nem•H öQ krAÄ pRy…Ý. jnÍÅ rAjAvien a½sriÆky…M piÚw¯ky…M EvNemÝM Œ krARiÇ pRy…Ý. 18 anÙrM jnÍeLlÂAM vYAjeedvmAy bAlieÀR Œly˜iElÆ EpAyi. jn ÍÅ bAlieÀR vi#hvuM yAgpIWÍ"M tkÄÏ. avÄ av pl pl kxNÍ LAŠi. jnÍÅ bAlieÀR puErAhitnAy mØAen yAgpIW˜i½ m…ÛiÇ vc• … vDic•@. atinAÇ puErAhitnAy eyEhAyAdA yEhAvy…ew ŒlyM pripAliŠAÀ Œ¼ keL ŽÄe–w…˜i. 19puErAhitÀ jnÍeL eylÂAM nyic•@. avÄ yEhAvy…ew Œl y˜iÇniÝM rAjAvieÀR vstiyi ElÆ EpAyi. rAjAvieÀR viEzx aMg r•k¯M nAykãA¯M rAjAviEnAewAÏ EpAyi. me·lÂAv¯M aver piÚwÄÝ. avÄ rAjAvieÀR vstiy…ew m…KYèEv zn kvAw˜iÜElÆ EpAyi. anÙrM EyAvAzurAjAvH sMihAsn˜ili¯Ý. 20 jnÍeLlÂAM sEÙAxic•@. ngrM zAÙmA yi¯Ý. aTlYArAjH{i rAjekA“Ar˜inH smIpM vc•H vALinAÇ ekAlÂe–w…ky…M ecyHti¯Ý. 21 rAjAvAyE–AÅ EyAvAzinH Ž}u vy ÈAyi¯Ý. EyAvAzH teÀR BrNmArMBiÆÝ Ey¸ yi AEyÇrAjAvAytieÀR Ž}AM vÄxmANH EyAvAzH BrNmArM Bic•t.H EyAvAzH ey±zElmiÇ nAlø« vÄ xM BrNM nw˜i. EbÄ-Ezbyiel sibYA Œyi¯Ý ayA"ew a—. 2 yEhA vy…ew ¶xHwiyiÇ zriyAy« EyAvAzH ecyHt…. teÀR jIvit˜iluwnILM EyA vAzH yEhAvey a½sric•@. puErAhit nAy eyEhAyAdA aven pWi–ic• kArY ÍÅ avÀ èvĘic•@. 3pE• avÀ Ÿ•tÐlÍÅ nzi–ic•ilÂ. Œ ŒrADnA ÐlÍLiÇ jnÍLE–A}uM v}ipAw…k¼M DUpAÄc•nk"M aÄ–ic•i¯Ý.

12

Œly˜ieÀR a·›·–NiŠH EyAvAzH kliø ÆÝ 4-5 EyAvAzH puErAhitãAErAw… pR’u, þyEhAvy…ew Œly˜iÇ ŒvzY˜i½


2 rAjAŠãAÄ 12:6-13:3

390

pNm…ìH. jnÍÅ Œly˜iElÆ sAD nÍÅ nÇkiyi“@ìH. jnsMKYeyw…Æ EÛAÅ jnÍÅ Œly˜iElÆ ni›tiy wc•i“@ìH. œwAet oQdArYmAy…M jnÍÅ Œly˜iElÆ pNM nÇkiyi“@ìH . puErAhitãArAy niÍÅ Œ pNemw…˜H yEhAvy…ew Œly˜ieÀR a·›·–Ni kÅ ec•NM. oAErA puErAhit½M avr vÄ EsviÆ• jnÍLiÇniÝM ki“@• pNM ŸpEyAgiŠNM. ayAÅ Œ pNM yEhAvy…ew Œly˜ieÀR Ekw…pAw… kÅ tIÄÆvAÀ ŸpEyAgiŠNM.ÿ 6 q•AÇ puErAhitãAÄ a·›·–Ni kÅ nw˜iyil . EyAvAzieÀR BrN ˜ieÀR ö¯p˜i m†•AM vÄx˜iluM puErAhitãAÄ ŒlyM n•AŠiyi¯•ilÂ. 7 atinAÇ EyAvAzurAjAvH puErAhit nAy eyEhAyAdeyy…M m·@ puErAhit ãAery…M viLic• H avErAw… EcAdic• @ , þniÍeLÙANH Œly˜ieÀR a·›·– NikÅ ec•A˜tH? niÍÅ EsviÆ• jnÍLiÇniÝM pNM sVIkriŠ¯tH. Œ pNM ŸpEyAgiÆ•« niÄÏk. Œ pNM ŒlyM n•AŠAÀ te• ŸpEyAgi ŠNM.ÿ 8 jnÍLiÇniÝM pNM sVIkriÆ•« niĘAem•H puErAhitãAÄ s—tic•@. pE• ŒlyM n•AEŠìtielÂÝM avÄ niËyic• @ . 9atinAÇ puErAhitnAy eyEhAyAdA o¯ ep“ieyw…˜H atieÀR m…kLiÇ o¯ dVArmi“@. anÙrM eyEhA yAdA ep“i yAgpIW˜ieÀR etÆ vz Ï vc• @ . atH jnÍÅ yEhAvy…ew Œly˜iElÆ èEvziÆ• vAtiÇŠ lAyi¯Ý. puErAhitãAriÇ cilÄ Œl y vAtiÇŠÇ kAvÇ niÝ. jnÍÅ yEhAvyHÆ nÇkiy pNM qw…˜H avÄ Œ ep“iyili“u. 10 anÙrM Œly˜iElÆ EpA›EÛAÅ jnÍÅ pNM Œ ep“iyiÇ niE•pi ŠAÀ «wÍi. rAjAvieÀR kArYdÄziy…M Ÿ•tpuErAhit½M ep“iyiÇ DArALM pNm…eìÝ kìH Œ pNM qw…Ï. avÄ pNM qÌi sÉikLilAŠi. 11an ÙrM avÄ yEhAvy…ew Œly˜iÇ EjAli ecyHtvÄÆ ètiPlM. nÇki. yEhAvy…ew Œly˜iÇ pNit mr– NiŠAÄÆM m·@ niÄ—AN EvlŠAÄÆM avÄ ètiPlM nÇki. 12kløNiŠAÄÆM kl @ ev“@kAÄÆM ètiPlM nÇkAÀ avÄ Œ pNM ŸpEyAgic•@. twi, ecÏ klÂH, yEhAvy…ew ŒlyM n•AŠA½™ sADnÍÅ q•iv vAÍAÀ Œ pNM ŸpEyAgic•@. 13-14 jnÍÅ yEhAvy…ew Œly˜i ElÆ pNM nÇki. q•AÇ ev™iŠi ÌEmA kÒikkELA EkA–kELA kAhL ÍELA sVÄÌMekAEìA ev™iekAEìA Ÿ™ pAÒÍELA ŸìAŠAÀ puErAhitãAÄ Œ pNM ŸpEyAgic•ilÂ. pNiŠAÄÆ ètiPlM nÇkAEn Œ pNM ŸpEyAgi c•@Z. Œ pNiŠAÄ yEhAvy…ew ŒlyM n•AÆky…M ecyH«. 15Œ¯M pNM m…}u vÀ qÎkEyA pN˜ienÚ sMBvi

ec••H pNiŠAer EcAdYM ec•@kEyA ŸìAyilÂ. qÚekAeì•AÇ Œ pNi ŠAÄ vizVsHtrAyi¯Ý! 16 aprADblik"M pApblik"M aÄ –iÆEÛAÅ jnÍÅ pNM nÇki. pE• Œ pNM yEhAvy…ew ŒlyM pNit pNiŠAÄÆ nÇkAnl ŸpEyAgic•t.H Œ pNM puErAhitÄÆ™tAyi¯Ý. EyAvAzH hsAEyliÇniÝM ey±zElmien r•iÆÝ 17 arAmiel rAjAvAyi¯Ý hsAEyÇ. hsAEyÇ, g˜Hngr˜ientier y…Ö ˜i½ puRe–“@. g˜ien hsAEyÇ prA jye–w…˜i. anÙrM ayAÅ ey±zEl mientier y…Ö˜i½ t•AeRw…Ï. 18 eyEhAzAPA˜H , eyEhArAM, ah sYAvH q•ivÄ ey¸dyiel rAjAŠãA rAyi¯Ý. avÄ EyAvAzieÀR pUÄv•ik rAyi¯Ý. avÄ yEhAvyH Š H DArALM sADnÍÅ kA}Hcvc•i¯Ý. av Œl y˜iÇ sU•iŠe–“i¯Ý. EyAvA²M yEhAvyH Š H DArALM kA}H c vsH t …ŠÅ nÇkiyi¯Ý. EyAvAzH Œ m…}uvÀ sAD nÍL@M, Œly˜iluM teÀR ekA“Ar˜i lum…™ sVÄÌvuM qw…Ï. anÙrM EyAvAzH Œ vilEyRiy vsHt…ŠÅ arA miel rAjAvAy hsAEyli½ nÇki. tAÀ sVIkric• Œ niDikeLlÂAM ey±zEl mien ŒƒmiŠA½™ pripAwiyiÇniÝM hsAEylien piÙiri–ic•@. EyAvAzieÀR mrNM EyAvAzieÀR qlÂA mhdHèv]˜ik"M üey¸dyiel rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}utiyi“@ìH. 20 EyAvAzieÀR ŸEdYAgÐãAÄ aE”h ˜ientier žFAElAcn nw˜i. silÂA yiElÆ™ pAtyilu™ miElÂAy…ew vs tiyiÇ vc•H avÄ EyAvAzien vDic•@. 21 ziemyA˜ieÀR puÒnAy EyAsAKA¯M EzAEmrieÀR puÒnAy eyEhAsAbAd…M Œyi¯Ý EyAvAzieÀR ŸEdYAgÐãAÄ. avrAyi¯Ý EyAvAzien vDic•tH. jnÍÅ EyAvAzien teÀR pUÄvik ErAewA–M dAvIdieÀR ngr˜iÇ sMsH kric• @ . ayAÅÆEzxM EyAvAzieÀR puÒÀ amsYAvH putiy rAjAvAyi. 19

eyEhAvAhAsH teÀR BrNmArMBiÆÝ Ey¸vieÀR puÒnAy eyEhAvA hAsH zmrYyiÇ yi AEyÇrAjA vAyi. atH ahsYAvieÀR puÒÀ EyAvAzH ey¸dyiÇ rAjAvAytieÀR ö¯p˜im†•AM vÄxmAyi¯Ý. eyEhA vAhAsH ptiEn}u vÄxM BrNM nw˜i. 2 yEhAvy…ew ¶xH w iyiÇ tiãyAy kArYÍÅ eyEhAvAhAsH ecyH « . yi AEylien pAp˜iElÆ nyic• , enbA˜ieÀR puÒnAy, eyAErAebyA mieÀR pApÍÅ eyEhAvAhAsH piÚ wÄÝ. aŠArYÍÅ ec•@•tH eyEhAvA hAsH niĘiyilÂ. 3aE–AÅ yEhAv yHŠH yi AEyliEnAw… vliy EkApm…

13


391 ìAyi. yEhAv yi AEylien arAmi eÀR rAjAvAy hsAEylieÀRy…M ayA "ew puÒÀ ebÀ-hddieÀRy…M BrN ˜iÀkI}ilAŠi. yi AEyÇjntyÆ H EmÇ yEhAvy…ew k¯N 4 anÙrM tÍeL r•iŠNem•H ey EhAvAhAsH yEhAvEyAw… yAcic• @ . yEhAv aven ævic•@. yEhAv yi A EylieÀR kxHw–Aw…kÅ kA¹ky…M arA mYrAjAvH yi AEylukAer qÍen kxHw e–w…˜ieyÝ mnÈilAÆky…M ecyH«. 5 atinAÇ yEhAv yi AEylien r•iŠAÀ orAeL ayc•@. yi AEylukAÄ arAmYriÇ niÝM EmAcitrAyi. aÍen yi AEylukAÄ sVBvnÍLiElÆ p}y «EpAel mwÍiey˜i. 6 q•AÇ yi AEylien pAp˜iElÆ nyic• eyAErAebyAmieÀR pApÍeL yi AEylukAÄ piÚwÄÝ. yi AEylu kAÄ eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ «w ÄÝ. avÄ zmrYyiÇ aEzrAsHtMBÍÅ sU•iÆky…M ecyH«. 7 eyEhAvAhAsieÀR eesnYe˜ arAmiel rAjAvH prAjye–w…˜i. arA mYrAjAvH vLeryDikM BwãAer vDic•@. aÀp« ›tir–wyALikeLy…M pÏ Et¯keLy…M ptinAyirM kAlA"keLy…M mAÒM avEzxi–ic• @ . eyEhAvAhA sieÀR BwãAÄ emtiŠAl˜H kA·iÇ pR• pti¯EpAelyAyi¯Ý. 8 eyEhAvAhA sieÀR qlÂA èv]˜ik"M üyi AEyÇ rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ ErKe–w…˜iyi“@ìH. 9eyEhAvAhAsH mr Nmwy…ky…M pUÄv•ikErAewA–M sMsHkri Še–w…ky…M ecyH«. jnÍÅ eyEhAvA hAsien zmrYyiÇ sMsHkric•@. eyEhA vAhAsi½ EzxM ayA"ew puÒÀ eyEhAvAzH putiy rAjAvAyi.

eyEhAvAzieÀR yi AEyÇBrNM EyAvAhAsieÀR puÒÀ eyEhA vAzH zmrYyiÇ yi AEyÇrAjAvAyi. EyAvAzH ey¸dArAjAvAytieÀR m…– E˜}AM vÄxmAyi¯Ý atH. eyEhAvAzH ptinARu vÄxM yi AEyÇ Bric•@. 11y EhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArYÍ LANH yi AEyÇrAjAvAy eyEhAvAzH ecyHttH. yi AEylien pAp˜iElÆ nyic•, enbA˜ieÀR puÒnAy eyAErA ebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH ayAÅ niĘiyil . eyEhAvAzH Œ pApÍÅ «wÄÝ ecyH«. 12eyEhAvA zieÀR qlÂA èv]˜ik"M ey¸dArAjA vAy amsYAvientier ayAÅ ecyHt y…ÖÍ"M üyi AEyÇ rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ ErKe–w…˜i yi“@ìH . 13eyEhAvAzH mrNmwy…ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe– w…ky…M ecyH«. eyAErAebyAM putiy rAjAvA›ky…M eyEhAvAzieÀR siMhA sn˜iliriÆky…M ecyH « . eyEhA 10

2 rAjAŠãAÄ 13:4-22

vAzH zmrYyiÇ yi AEyÇrAjAŠãAErA ewA–M sMsHkriŠe–“@. eyEhAvAzH qlIzey s•ÄziÆÝ 14 qlIzA ErAgiyAyi. pi•IwH öQ ErAgM m†lM qlIzA mriÆky…M ecyH«. yi A EyÇrAjAvAy eyEhAvAzH qlIzey s•ÄziŠAÀ EpAyi. eyEhAvAzH qlIz y…ew m…ÛiÇ kr’u. eyEhAvAzu pR ’u, þqeÀR pitAEv, qeÀR pitAEv! yi AEylieÀR Et¯k"ewy…M ›tirk" ewy…M smymAENA ötH?ÿ* 15 qlIzA eyEhAvAziEnAw… pR’u, þo¯ vilÂ@M ŽtA½M aÛuk"emw…Æk.ÿ eyEhAvAzH o¯ vilÂ@M ŽtA½M aÛu k"M qw…Ï. 16aE–AÅ qlIzA yi A EyÇrAjAviEnAw… pR’u, þnieÀR eek vilÂiEãÇ vyHÆk.ÿ eyEhAvAzH teÀR eekkÅ vilÂiEãÇ vc•@. anÙrM qlI zA teÀR eekkÅ rAjAvieÀR eekkLi EãÇ vc•@. 17qlIzA pR’u, þki}EŠ jnAl «RÕ.ÿ eyEhAvAzH jnAl «RÝ. aE–AÅ qlIzA pR’u, þq•@k.ÿ eyEhAvAzH qyH«. aE–AÅ qlIzA pR’u, þatA yEhAvy…ew vijy ˜ieÀR aÛH! vijy˜ieÀR aÛH arA mi½ m…kLiÇ! arAmYer nI aEPŠiÇ vc•@ EtAløiÆM. nI aver nzi–iÆky…M ec•@M.ÿ 18 qlIzA pR’u, þaÛukeLw…Õ.ÿ eyEhAvAzH aÛukeLw…Ï. aE–AÅ qlIzA yi AEyÇrAjAviEnAw… pR ’u, þtRyiÇ awiÆk.ÿ eyEhAvAzH m†Ý tvN tRyilwic•@. q•i“vÀ niÄ ˜i. 19eedvpu¯xÀ eyEhAvAziEnAw… EkApic•@. qlIzA pR’u, þnI ›R’tH aEÉA ŒERA tvNeyÜiluM awiŠN mAyi¯Ý! aE–AÅ arAmYer nzi–iÆM ver ninŠver EtAløiŠAnA›mAyi¯Ý! pE• öE–AÅ nI arAmien m†Ý tvN mAÒEm EtAløiÕ!ÿ qlIzy…ew klR  yiÇ ortB H utM sMBviÆÝ 20 qlIzA mrNmwy…ky…M jnÍÅ av en sMsH k riÆky…M ecyH « . vsÙ ˜iÇ oriŠÇ o¯ sMGM EmAvAbYBwãAÄ yi AEyliElÆ vÝ. y…Ö˜iÇ ekA™ ywiŠAnANH avÄ v•tH. 21mric• orAeL sMsHkriÆkyAyi¯• cil yi AEylu kAÄ Œ BwãAer kìu. yi AEylukAÄ Œ m]tEdhM qlIzy…ew klÂRyiEleŠ Ri’H oAwiE–Ayi. Œ mric•vÀ qlIz y…ew aÐikLiÇ sHpÄzic•E–AÅ te• ayAÅŠH jIvÀ vyH Æ ky…M ayAÅ sVÙM kAlukLiÇ q}uE•·@niÇÆky…M ecyH«! eyEhAvAhAsH yi AEyÇngrÍÅ tiriek piwiÆÝ 22 eyEhAvAhAsieÀR BrNkAl˜H qlÂA divsvuM arAmYrAjAvAy hsA yi AEylieÀR ... öt?H þeedvM v•H aÍey ekAìuEpAkA½™ smymAENA ötH ÿ q•ÄØM.


2 rAjAŠãAÄ 13:23-14:19

392

23

EyÇ ›}–Í"ìAŠi. pE• yEhAv yi AEyÇjntEyAwH kA¯NYM kA“i. yEhAv kA¯NYE˜Aew yi AEylukA ErAewA–M niÝ. qÚekAeì•AÇ aéAhAm…M yisHhAÆM yAEŠAbumAyi avÀ krARuìAŠiyi¯Ý. q•i“uM yEhAv yi AEylukAer nzi–iÆk EyA aver eekevwiy…kEyA ecyHtilÂ. 24 arAmiel rAjAvAy hsAEyÇ mrN, mwy…ky…M ebÀ-hddH ayAÅÆ EzxM putiy rAjAvA›ky…M ecyH«. 25teÀR mrN˜i½m…ÛH hsAEyÇ eyEhAvA zieÀR pitAvAy eyEhAvAhAsiÇ niÝM y…Ö˜iÇ ŽtA½M ngrÍÅ piwi ec• w …˜i¯Ý. q•AliE–AÅ eyEhA vAzH hsAEylieÀR puÒÀ ebÀ-hd dieÀR eekyiÇniÝM Œ ngrÍÅ tiri c•@ piwic•@. eyEhAvAzH ebÀ-hddien m†Ý èAvzYM EtAløic•H ngrÍÅ tiric•@ piwic•@. amsYAvH ey¸dyiÇ BrNmArMBiÆÝ ey¸dyiel rAjAvAy EyAvAzi eÀR puÒÀ amsYAvH, eyEhAvA hAsieÀR puÒnAy EyAvAzieÀR rìAM BrNvÄx˜iÇ, rAjAvAyi. 2 BrNmArMBi c•E–AÅ amsYAvinH ö¯p˜Éu vy ÈAyi¯Ý. amsYAvH ö¯pe˜AÛ« vÄxM ey±zElmiÇ BrNM nw˜i. ey± zElMkAriyAy eyEhAv”AÀ Œyi¯Ý amsYAvieÀR mAtAvH. 3 zriey•H yEhA v pR’ kArYÍEL amsYAvH ecyH« Z. q•AÇ teÀR pUÄv•iknAy dAvIdi enE–Ael avÀ pUÄÌmAy…M eedve˜ piÚwÄ•ilÂ. teÀR pitAvAy EyAvAzH ecyHt qlÂA kArYÍ"M amsYAvH ec yH«. 4avÀ Ÿ•tÐlÍÅ nzi–ic•ilÂ. Œ ŒrADnAÐlÍLiÇ jnÍLiÝM v}ipAw…k¼M DUpAÄ–NvuM nwÏÝìH. 5 rAjY˜i½EmÇ tniŠH zåmAy niy ×Nm…ìAyE–AÅ amsYAvH , teÀR pitAvien ekA• ŸEdYAgÐãAerey lÂAM vDic•@. 6pE• EmAezy…ew nYAyè mAN pusHtk˜iÇ q}utiyiriÆ•« m†lM ekAlyALik"ew ›“ikeL avÀ vDic• i l . EmAezy…ew niym˜iÇ y EhAv öQ kløn nÇki+ þ›“ik"ew èv] ˜iŠH mAtApitAŠÅÆ vDzi• nÇk ¯tH . mAtApitAŠ"ew èv] ˜ iŠH ›“i kÅÆM vDzi• nÇk¯tH. orAÅ sVyM ecyHt tiãyHEŠ ayAeL zi•iÆvAÀ pAw…Z.ÿ 7 amsYAvH, Ÿ–@tA}HvryiÇ vc•H pti nAyirM qEdAmYer vDic•@. y…Ö˜iÇ amsYAvH EslA piwiec•w…Æky…M ati en þeyAkHetEyÇÿ qÝ viLiÆky…M ecyH«, öÝvery…M Œ ÐlM þeyAûet EyÇÿ q• Epriǘe•yA¹ viLiŠ e–w…•tH.

14

amsYAvH eyEhAvAzientier y…ÖmA#hiÆÝ 8 yi AEyÇrAjAvAy Ey¸vieÀR puÒnAy eyEhAvAhAsieÀR puÒnAy

eyEhAvAzieÀRyw…˜H amsYAvH d†t ãAer ayc•@. amsYAvieÀR sE•zM ötAyi¯Ý, þv±, nm…Æ y…Ö˜iÇ EnÄÆ EnÄ EpArAwAM.ÿ 9 yi AEyÇrAjAvAy eyEhAvAzH ey ¸dyiel rAjAvAy amsYAvinH o¯ mRu pwi ayc• @ . eyEhAvAzH pR’u, þelbAEnAniel m…Å–wÄ–H elbAEnA niel EdvdA¯ v]•˜ienA¯ sE•zm yc•@. atiÇ, ünieÀR puÒiey qeÀR mk½ vivAhM ecyH« ekAw…Õý qÝìH. q•AÇ elbAEnAniÇni•H o¯ kA“@m]gM m…Å–wÄ–i½ m…kLilUew nwÝEpAyi. 10 stY˜iÇ nI qEdAmien EtAlø i c• @ . pE• qEdAmi½ Emlu™ nieÀR vijy ˜iÇ nI aBimAniÆÝ. q•AÇ vI“ili ¯Ý epAÍc•M pRy…k. ninÆte• ›} –m…ìAŠAtiriÆk. öÍen ecyHtAÇ nIy…M niE•AewA–M ey¸dy…M vI}uM!ÿ 11 q•AÇ amsYAvH, eyEhAvAzieÀR m…•Riyi–… vkevc•ilÂ. atinAÇ yi A EyÇrAjAvAy eyEhAvAzH , ey¸dA rAjAvAy amsYAvientier y…ÖM ec •AÀ ey¸dyiel Eb˜H-EzemziElÆ EpAyi. 12yi AEyÇ ey¸dey EtAløi c•@. qlÂA ey¸dŠA¯M vI“iElEŠAwi. 13 Eb˜H-EzemziÇ, yi AEyÇrAjAvAy eyEhAvAzH ahsYAvieÀR puÒnAy eyEhAvAzieÀR puÒ½M ey¸dyiel rAjAvumAy amsYAvien piwiœwi. ey EhAvAzH amsYAvien ey±zElmiElÆ ekAìuEpAyi. eyEhAvAzH ey±zEl mieÀR Bi˜i qªyImiel kvAwM m…tÇ m†lŠt›ver aRuÞRwiEyALM epALic•@. 14 q•i“H eyEhAvAzH yEhAvy…ew Œl y˜iluM rAjekA“Ar˜iel niDi–…ryi lum…™ m…}uvÀ sVÄÌvuM ev™iy…M qw… Ï. jnÍeL eyEhAvAzH teÀR twvu kArAyi ekAìuEpAyi. anÙrM avÀ zmrYyiElÆ mwÍiE–Ayi. 15

ey¸dArAjAvAy amsYAvientier y…ÖM ecyHttwŠm…™ eyEhAvAzieÀR èv]˜ikÅ m…}uvÀ üyi AEyÇrAjAŠ ãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ ErKe– w…˜iyi“@ìH . 16eyEhAvAzH mrNmwy… ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkri Še–w…ky…M ecyH«. yi AEyÇrAjAŠ ãAErAewA–M zmrYyilANH eyEhAvAzH sMsHkriŠe–“tH. ayAÅÆEzxM ey EhAvAzieÀR puÒÀ eyAErAebyAM putiy rAjAvAyi. amsYAvieÀR mrNM ey¸dArAjAvAy EyAvAzieÀR puÒ nAy amsYAvH, yi AEyÇ rAjAvAy eyEhAvAhAsieÀR puÒnAy eyEhA vAzieÀR mrNEzxM ptinÉu ekAlÂM jIvic•@. 18amsYAvieÀR qlÂA mhdHèv] ˜ik"M üey¸dArAjAŠãA¯ew criÒMý q• pusHtk˜iÇ q}utiyi“@ìH. 19ey± zElmiÇ jnÍÅ amsYAvientier o¯ žFAElAcn nwÏky…M amsYAvH lAKIziElÆ oAwiE–Avuky…M ecyH«. 17


393 pE• jnÍÅ amsYAvinH pi•Ael lAKIziElÆ ciler ayc•@. avÄ am sYAvien lAKIziÇ vc•H vDiÆky…M ecyH«. 20avÄ amsYAvieÀR m]tEdhM ›tir–…RÏ ky·i tiric•@ ekAìuvÝ. amsYAvH dAvIdieÀR ngr˜iÇ teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe–“@. asrYAvH ey¸dyiÇ BrNmArMBiÆÝ 21 anÙrM ey¸dŠAÄ asrYAvien putiy rAjAvAŠi. asrYAvi½ pti nARu vyÈAyi¯Ý. 22aÍen amsYAvu rAjAvH mrNmwy…ky…M teÀR pUÄv•ik ErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH«. anÙrM asrYAvH Žl˜H vIìuM pNi y…ky…M ey¸dyHÆ tiriek nÇk@ky…M ecyH«. eyAErAebyAM rìAmÀ yi AEyliÇ teÀR BrNmArMBiÆÝ 23 EyAvAzieÀR puÒnAy amsYAvH ey¸dArAjAvAyi¯•tieÀR ptinÉAM vÄxM yi AEyÇrAjAvAy eyEhAvA zieÀR puÒnAy eyAErAebyAM zmrY yiÇ BrNmArMBic•@. eyAErAebyAM nAlø e˜AÝ vÄxM Bric• @ . 24yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArYÍÅ eyAErA ebyAM ecyH«. yi AEylien pAp˜i ElÆ nyic•, enbA˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH eyAErAebyAM «wÄÝ. 25ElEbAhAmA˜H m…tÇ arAbAkwÇ*very…™ yi AEy lieÀR ®èEdzM eyAErAebyAM tiriek piwic•@. yi AEylieÀR yEhAv teÀR dAs½M amiØAyiy…ew puÒ½mAy EyA nyilUew pR’«EpAelyA¹ sMBvi c•t.H g˜HehPÄ sVEdziyAyi¯Ý ami ØAyi. 26awimk"M sVtׯmwŠM skl yi AEylukA¯M vLer kxHwe–w…•tH yEhAv kìu. yi AEylien shAyi ŠAÀ k}iy…mAyi¯• Œ¯M avEzxic•i ¯•ilÂ. 27yi AEylieÀR nAmM ElAkÏ niÝM ölÂAyHm ec•@em•H yEhAv pR ’il . atinAÇ yi AEyÇjntey r•iŠAÀ yEhAvey EhAvAzieÀR puÒnAy eyAErAebyAmien ŸpEyA gic•@. 28 eyAErAebyAmieÀR qlÂA mhdHèv] ˜ik"M üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew cri ÒMý q• pusHtk˜iÇ q}utiyi“@ìH. eyAErAebyAM yi AEyli½Evìi dE— ezÆM hAmAÏM piwiec•w…˜tH ötiluÅ e–w…Ý. (öQ ngrÍÅ ey¸dy…EwtA yi¯Ý.) 29eyAErAebyAM mrNmwy…ky…M yi AEyÇrAjAŠãArAy teÀR pUÄv•i kErAewA–M sMsH k riŠe–w…ky…M ec yH « . eyAErAebyAmieÀR puÒnAy esKrYAvH ayAÅÆ EzxM putiy rAjA vAyi.

15

asrYAvieÀR ey¸dABrNM eyAErAebyAM yi AEyÇrAjAvA ytieÀR ö¯pE˜}AM vÄxM am

arAbA kwÇ cAvukwÇ.

2 rAjAŠãAÄ 14:20-15:14

sYArAjAvieÀR puÒÀ asrYAvH ey¸ dyiel rAjAvAyi. 2BrNmArMBic•E–AÅ asrYAvi½ ptinARu vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ aÀp˜irìu vÄxM BrNM nw˜i. ey±zElMkAriyAy eyKAlYA Œyi¯Ý asrYAvieÀR a—. 3 teÀR pitAvAy amsYAvienE–Ael te•, yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ zriyAy« ŒNH asrYAvH ecyHttH. teÀR pitA vAy amsYAvieÀR èv]˜ikeLlÂAM a srYAvH piÚwÄÝ. 4 q•AÇ Ÿ•tÐl ÍÅ ayAÅ nzi–iÆky…ìAyilÂ. öQ ŒrADnAÐlÍLiÇ jnÍLiÝM v}i pAw…k"M DUpÍ"M aÄ–iÆÝ. 5 yEhAv, asrYArAjAvien ›xHWErA giyAŠi. mrNM ver ayAÅ o¯ ›xHWErA giyAyi¯Ý. asrYAvH EveR o¯ vsti yilAyi¯Ý tAmsic•i¯•tH. rAjAvieÀR puÒnAy EyATAM ekA“ArADikAriyAyi nIti niÄv•hNM nw˜i. 6 asrYAvieÀR qlÂA mhdHèv]˜ik "M üey¸dArAjAŠãA¯ew criÒMý q• pusHtk˜iÇ q}utiyi“@ìH. 7 asrYAvH mrNmwy…ky…M dAvIdieÀR ngr˜iÇ teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe– w…ky…M ecyH«. ayAÅÆ EzxM asrYA vieÀR puÒÀ EyATAM putiy rAjAvAyi.

yi

AEyli½EmÇ esKrYAvieÀR *hsVkAle˜ BrNM 8 eyAErAebyAmieÀR puÒnAy esK rYAvH ŒRu mAsM zmrYyiÇ yi AEyÇ Bric•@. ey¸dArAjAev• nilyiÇ as rYAvieÀR BrN˜ieÀR m…–e˜“AM vÄx ˜ilAyi¯Ý atH. 9yEhAvy…ew ¶xHwi yiÇ tiãyAy kArYÍÅ esKrYAvH ec yH«. teÀR pUÄv•ikÄ ecyHt kArYÍÅ te• av½M ecyH«. yi AEylien pAp˜iElÆ nyic• enbA˜ieÀR puÒÀ eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH avÀ avsAni–ic•ilÂ. 10 yAEbzieÀR puÒnAy zl†M esK rYAvientirAyi žFAElAcn nw˜i. jnͼew m…ÛiÇ vc•H zlÂ<M esKrYA vien vDic•@. ayAÅÆ EzxM zl†M putiy rAjAvAyi. 11esKrYAvieÀR me· lÂA èv]˜ik"M üyi AEyÇrAjAŠãA ¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}ute–“i “@ìH. 12aÍen yEhAvy…ew vAÆkÅ yATAÄØYmAyi. aveÀR piÀgAmik"ew nAlu tlm…RŠAÄ yi AEyliÇ rAjAŠ ãArA›em•H yEhAv Ey¸viEnAw… pR ’i¯Ý. zl< mieÀR *hsVkAle˜ yi AEyÇBrNM 13 ŸÈiyAvieÀR ey¸dABrN˜ieÀR m…–e˜AÛtAM vÄxM, yAEbzieÀR puÒ nAy zlÂ<M yi AEyliÇ rAjAvAyi. zlÂ<M zmrYyiÇ o¯ mAsM rAjAvAyi¯Ý. 14 gAdiy…ew puÒnAy emnEhM tiÄÈ yiÇniÝM zmrYyiEleŠ˜i. yAEb zieÀR puÒnAy zl†mien emnEhM vDi


2 rAjAŠãAÄ 15:15-38

394

c•@. anÙrM ayAÅÆ EzxM emnEhM putiy rAjAvAyi. 15 zlÂ<mieÀR qlÂA èv]˜ik"M, esK rYAvientier avÀ nw˜iy žFAElA cn shitM üyi AEyÇ rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}utiyi“@ìH. emnEhmieÀR yi AEyÇ BrNM zl†mieÀR mrNEzxM emnEhM, tipH sh…M prisrèEdzÍ"M kI}wŠi. avnH ngrkvAwM «RÝekAw…ÆvAÀ jnÍÅ vis—tic•@. atinAÇ emnEhM aver EtAløiÆky…M Œ ngr˜ilu™ gÄBiNikeLeylÂAM piLÄÝ kLy…ky…M ecyH«. 17 asrYAvieÀR ey¸dABrN˜ieÀR m…–e˜AÛtAM vÄxM gAdiy…ew puÒ nAy emnEhM yi AEyliÇ rAjAvAyi. emnEhM zmrYyiÇ pÏ vÄxM BrNM nw˜i. 18yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiã yAy kArYÍÅ emnEhM ecyH«. yi A EylieneŠAìu pApM ec•ic•, enbA ˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH ayAÅ avsAni –ic•ilÂ. 19 ašUÄrAjAvAy pUÇ yi AEylien tier y…Ö˜i½ vÝ. emnEhM pUlinH q}up˜A•AyirM pQìu ev™i nÇki. teÀR rAjYM zåmAÆ•tinH pUlieÀR piÚN EnwAnANH emnEhM Œ DnM ekAw…˜tH. 20Dnik¯M zå¯mAyvriÇ niÝM krM piric•ANH emnEhM Œ pNM sV±pic•t.H emnEhM oAErA¯˜ÄÆM ö¯ ptH oQ¿sH ev™i krM ¡m˜i. anÙrM emnEhM Œ pNM ašUriel rAjAvi½ nÇki. atinAÇ ašUriel rAjAvH yi A EyliÇ tÍAet aviwM vi“@. 21 emnEhmieÀR qlÂA mhdHèv]˜ik"M üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}utiyi“@ìH. 22emnEhM mr Nmwy…ky…M teÀR pUÄv• i kErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH«. emnEh mi½ EzxM ayA"ew puÒÀ epŠhYAvH putiy rAjAvAyi. 16

epŠhYAvieÀR yi AEyÇBrNM asrYAvieÀR ey¸dABrN˜ieÀR aÀptAM vÄxM emnEhmieÀR puÒnAy epŠhYAvH zmrYyiÇ yi AEylieÀR rAjAvAyi. epŠhYAvH rìu vÄxM Bric•@. 24 yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArY ÍÅ epŠhYAvH ecyH«. yi AEylien eŠAìu pApM ec•ic•, enbA˜ieÀR puÒÀ eyErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH epŠhYAvH avsAni–ic•ilÂ. 25 ermlYAvieÀR puÒnAy EpŠhH Œyi¯Ý epŠhYAvieÀR eesnYADi pÀ. EpŠhH epŠhYAvien vDic•@. zm rYyiÇ rAjekA“Ar˜iÇ vc•ANH ayAÅ aven vDic•t.H epŠhYAvien vDiÆ EÛAÅ aÀp« gielyAd…kA¯ œwi EpŠ hiEnAewA–m…ìAyi¯Ý. anÙrM EpŠ hH, epŠhYAvi½ EzxM putiy rAjA vAyi. 23

26

epŠhYAvieÀR qlÂA èDAn èv] ˜ik"M üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iluìH. EpŠhieÀR yi AEyÇ BrNM asrYAvH ey¸dyiel rAjAvAyti eÀR aÀp˜irìAM vÄxM ermlYAvi eÀR puÒnAy EpŠhH zmrYyiÇ yi A EylieÀR BrNM ŒrMBic•@. EpŠhH ö¯ p« vÄxM Bric•@. 28ete·Ý yEhAv pR’ kArYÍÅ EpŠhH ecyH«. yi A EylieneŠAìu pApM ec•ic•, enbA ˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyAmieÀR pApÍÅ ec•@•tH EpŠhH niĘiyilÂ. 29 ašUriel rAjAvAy tig ˜ H p iEl esÄ yi AEylientier y…Ö˜i½ vÝ. EpŠhH yi AEyÇ rAjAvAyi¯• kAl˜Ayi¯Ý atH. öQEyAÀ, ŒEbÇ Eb˜H-myK, yAEnAvhH, EkedzH, hA EsAÄ, gilyAdH, eglIli q•I ÐlÍ "M nPHtAliy…ew m…}uvÀèEdzvuM tig ˜H H piElesÄ piwiec• w …Ï. tig ˜ H piElesÄ öQ ÐlÍLiel jnÍeL ašUriElÆ twvukArAyi ekAìuEpAyi. 30 ŽlAvieÀR puÒnAy EhAEzy erm lYAvieÀR puÒnAy EpŠhientier ž FAElAcn nw˜i. EhAEzy EpŠhien vDic•@. anÙrM EpŠhi½ EzxM EhA Ezy putiy rAjAvAyi. ŸÈIyAvieÀR puÒnAy EyATAM ey¸dyiel rAjAvAy tieÀR ö¯ptAM vÄx˜ilAyi¯Ý atH. 31 EpŠhH ecyHt qlÂA vliy kArY Í"M üyi AEyÇrAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iluìH. 27

EyATAM ey¸dyiÇ BrNmArMBiÆÝ 32 ŸÈIyAvieÀR puÒnAy EyATAM ey ¸dyiÇ rAjAvAyi. ermlYAvieÀR puÒ nAy EpŠhH yi AEyÇrAjAvAytieÀR rìAM vÄxmAyi¯Ý atH. 33rAjAvA› EÛAÅ EyATAminH ö¯p˜Éu vyÈAyi ¯Ý. EyATAM ey±zElmiÇ ptinARu vÄxM Bric•@. sAEdAŠieÀR puÒiyAy ey±zA Œyi¯Ý EyATAmieÀR a—. 34 teÀR pitAvAy ŸÈIyAvienE–Ael, yEhAvy…ew ¶xH w iyiÇ zriyAy« EyATAM ecyH«. 35q•AlyAÅ Ÿ•tÐ lÍÅ nzi–iÆky…ìAyilÂ. jnÍLiÝM Œ ŒrADnAÐl˜H blik"M DUpÍ"M aÄ–iÆÝìH . EyATAM, yEhAvy…ew Œly˜inH Ÿ•tkvAwM niÄ—ic•@. 36EyA TAmieÀR qlÂA mhdHèv]˜ik"M üey¸d yiel rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT ˜iÇ q}utiyi“@ìH. 37 aŠAl˜H ey¸dyH e Štier y…ÖM ec•@•tinH yEhAv arAmiel rAjA vAy ersIeny…M ermlYAvieÀR puÒ nAy EpŠhieny…M ayc•@. 38EyATAM mrNmwy…kyuM teÀR pUÄv•ikErAewA–M dAvIdieÀR ngr˜iÇ sMsHkriŠe–w… ky…M ecyH«. EyATAmi½ EzxM aveÀR puÒÀ ŒhAsH putiy rAjAvAyi.


395 ŒhAsH ey¸dy…ew rAjAvA›Ý ermlYAvieÀR puÒnAy EpŠhi eÀR yi AEyÇBrN˜ieÀR pti En}AM vÄxM EyATAmieÀR puÒnAy ŒhAsH yi AEylieÀR rAjAvAyi Br NmArMBic•@. 2rAjAvA›EÛAÅ ŒhAsinH ö¯p« vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ptinARu vÄxM ey±zElmiÇ BrNM nw˜i. ayAÅ teÀR pUÄv•iknAy dAvIdienE–AelyA yi¯•ilÂ. yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ zri yAy kArYÍÅ ŒhAsH ecyHtilÂ. 3yi AEyÇrAjAŠãAer EpAelyAyi¯Ý ŒhAsH jIvic•tH. ayAÅ teÀR puÒ enE–AluM agH n iyiÇ blik}ic• @ .* yi AEylukAÄ v• kAl˜H yEhAv niÄb• Ó pUÄv• M o}i–ic• jntk"ew ekAw…M pApÍÅ te• ŒhAsH ecyH«. 4 Ÿ•tÐlÍLiluM ›ÝkLiluM pc• mr Í"ew ¡v“iluM ŒhAsH blik"M DUp Í"M aÄ–ic•@. 5 arAmieÀR rAjAvAy ersI½M yi A EyÇrAjAvAy ermlYAvieÀR puÒnAy EpŠh…M ey±zElmientier y…Ö˜i½ vÝ. ersI½M EpŠh…M ŒhAsien vL e’ÜiluM aven EtAlø i ŠAnAyil . 6 aŠAl˜H arAmYrAjAvAy ersIÀ Žl ˜H tiric•@ piwic•@. Žl˜iel qlÂA ey¸dŠAery…M ersIÀ ekAìuEpAyi. Žl˜iÇ ÐirtAmsmAŠiy arAmYÄ öÝM aview tAmsiÆÝ. 7 ašUÄrAjAvAy tig ˜ H - piElEsRi eÀRyw…˜H ŒhAsH d†tãAer ayc•@. sE•zM ötAyi¯Ý+ þ{AnÍy…ew dA sÀ. {AÀ aÍyH Š H puÒenE–Ael yANH. öview v•H arAmiely…M yi A Eyliely…M rAjAŠãAriÇniÝM qe• r•iEŠNEm!ÿ 8 yEhAvy…ew Œly˜i luM rAjAvieÀR ekA“Ar˜iel KjnAvi luMŸ™ m…}uvÀ sVÄÌvuM ev™iy…M ŒhAsH EzKric•@. q•i“H ŒhAsH atH ašUÄrAjAvinH ayc•@ ekAw…Ï. 9 ašUri el rAjAvH ŒhAsien ecvieŠAìu. dE—ezŠientier y…ÖM ec•AÀ ašUri el rAjAvH puRe–“@. rAjAvH Œ ngrM piwiec•w…Æky…M dE—ezŠiel jnÍeL kIriElÆ twvukArAyi ekAìuEpAvuk y…M ecyH«. ersIen aE”hM vDiÆk y…M ecyH«. 10 ašUriel tig˜HpiElEsrien kA NAÀ ŒhAsu rAjAvH dE—ezŠiElÆ EpAyi. dE—ezŠiel yAgpIWM ŒhAsH kìu. yAgpIW˜ieÀR mAt]ky…M Gwn y…M ŒhAsurAjAvH puErAhitnAy ŸQrI yAvinH ayc•@ ekAw…Ï. 11anÙrM ŸQrI yAvH, ŒhAsurAjAvH dE—ezŠiÇniÝM ayc•@ekAw…˜ mAt]ky½sric•H yAg pIWM niÄ—ic•@. ŒhAsurAjAvH dE—ez ŠiÇniÝM mwÍieyÏM m…Ûute• ŸQrI yAvH q• puErAhitÀ yAgpIWM niÄ —ic•@. 12 dE—ezŠiÇniÝM mwÍiey˜iy rAjAvH yAgpIWM kìu. aE”hM atiÇ

16

puÒen ... blik}ic@• þteÀR puÒen agHni yilUew kw˜ivi“@ÿ q•ÄØM.

2 rAjAŠãAÄ 16:1-17:3

blikLÄ–ic•@. 13yAgpIW˜iÇ, ŒhAsH teÀR EhAmyAgÍ"M DAnYblik"M aÄ–ic•@. ŒhAsH teÀR pAnIyyAgM yAgpIW˜ielA}iÆky…M smADAnbli y…ew råM yAgpIW˜iÇ tLiÆky…M ecyH«. 14 Œly˜i½ m…ÛiÇ yEhAvy…ew sm •ÏniÝM oA“uyAgpIWM ŒhAsH qw…Ï. ahAsieÀR yAgpIW˜i½M yEhAvy…ew Œly˜i½M öwyHŠAyi ¯Ý Œ yAgpIWM. oA“…yAgpIWM ŒhAsH teÀR yAgpIW˜ieÀR vwÆ vzÏ vc•@. 15puErAhitnAy ŸQrIyAvinH ŒhA sH o¯ kløn nÇki, þèBAt˜iel EhAm yAgÍÅ, sAyAˆDAnYblikÅ, öQ rAjYe˜ jnÍ"ew pAnIyyAgÍÅ q•iv EhAmiÆ•tinH vliy yAgpIWM ŸpEyAgiÆk. EhAmyAgÍ"ewy…M blik"ewy…M råM m…}uv½M vliy yAg pIW˜iÇ tLiÆk. pE• oAErA kAlÏM eedv˜iÇniÝ™ EcAdYÍÅ EcAdiÆ •tinAyiriÆM oA“…yAgpIWM {A½p EyAgiÆk.ÿ 16puErAhitnAy ŸQrIyAvH ŒhAsH r AjAvieÀR ql A klø n k"M a½sric•@. 17 evÜl–lkkÅ tRc• vìik¼M puErAhitãAÄÆ eekk}ukA½™ etA“i k¼M aviewy…ìAyi¯Ý. ŒhAsu rAjAvH plkk¼M etA“ik¼M nIŠM ec•@ ky…M vìikÅ tkÄÆky…M ecyH t …. aE”hM vliy ev™e˜A“iey ati½ kIe} ni•i¯• oA“…kALk¼ewEmÇniÝM qw…Æky…M ecyHt…. Œ vliy etA“i avÀ klÂ@ nwv}iyiÇ vc•@. 18ŒhAsH m†wiy ÐlM zb•˜inAyi qw…Ï. pNi ŠAÄ atH Œly˜i½™iÇ niÄ—ic•@. rAjAvi½™ puRe˜ kvAwM ŒhAsH nIŠM ecyH«. ašUriel rAjAvien k¯ tiyANH yEhAvy…ew Œly˜iÇniÝM ŒhAsH nIŠM ecyHttH. 19 ŒhAsieÀR qlÂA mhdHèv]˜ik"M üey¸dyiel rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}utiyi“@ìH. 20ŒhAsH mr Nmwy…ky…M teÀR pUÄv• i kErAewA–M dAvIdieÀR ngr˜iÇ sMsHkriŠe–w…k y…M ecyH « . ŒhAsi½EzxM ŒhA sieÀR puÒnAy hisHkIyAvH putiy rAjAvAyi.

EhAEzy yi AEyliÇ BrNmArMBiÆÝ Žly…ew puÒnAy EhAEzy zmrY yiÇ yi AEylieÀR BrNmArM Bic•@. ŒhAsieÀR ey¸dABrN˜ieÀR p×ìAM vÄx˜ilAyi¯Ý atH. EhA Ezy oÛ« vÄxM BrNM nw˜i. 2 ete·Ý yEhAv pR’ kArYÍLANH EhAEzy ecyHttH. pE• tniÆ m…Ûu Bric• yi A EyÇ rAjAŠãAerE–Ael cI˜yAyi¯ •il EhAEzy. 3 ašUriel rAjAvAy zÇmEnesÄ EhA EzyyHeŠtier y…Ö˜i½ vriky…M a yAeL EtAløiÆky…M ecyHt…. EhAEzy

17


2 rAjAŠãAÄ 17:4-23

396

zÇmEnesrieÀR dAsnAyi˜IÄÝ. EhAEzy zÇmEnesÄÆ k–M ekAw…Ï. 4 q•AÇ EhAEzy tnieŠtier žFA ElAcn nwÏÝev•H zÇmEnesÄ mnÈilAŠi. pi•IwH EhAEzy öQjipHti el rAjAvAy EsAvieÀRyw…E˜Æ s hAyM Etwi d†tãAer ayc•@. EhAEzy tnieŠtier žFAElAcn nw˜iey•H ašUriel rAjAvH mnÈilAŠi. Œ vÄxM qlÂA vÄxe˜y…M EpAel EhAEzy ašU riel rAjAvi½ k–M ekAw…˜ilÂ. ati nAÇ ašUriel rAjAvH EhAEzyey bÓic•@ twvRyili“@. 5 anÙrM ašUriel rAjAvH yi AEy liel nirvDi ÐlÍÅ Œƒmic• @ . ayAÅ zmrYyiel˜i. ayAÅ zmrY yHeŠtier m†Ý vÄxM y…ÖM ecyH«. 6 EhAEzy yi AEyÇrAjAvAytieÀR oÛtAMvÄxM ašUrielrAjAvH zmrY piwi c•wŠi anvDi yi AEylukAer teÀR rAjYE˜Æ twvukArAyi piwic•@ ekAìu EpAyi. hlhiluM EgAsAniel hAEbAÄ ndItIrÏM EmdY¯ew ngrÍLilumAyi avÀ aver pAÄ–ic•@. 7yi AEylu kAÄ tÍ"ew eedvmA›• yEhAvyHeŠ tier pApM ecyHttinAlANH öÍen eyAeŠ sMBvic•tH. yi AEylukAer yEhAv öQjipHtiel rAjAvAy PREvAeÀR BrN˜iÇniÝM EmAci–ic•@. pE• yi AEylukAÄ m·@ eedvÍeL ŒrADiŠAÀ «wÍi. 8m·@™v ¯ew aEt èv]˜ikÅ ec•AÀ avÄ ŒrMBic•@. yi AEylukAÄ v•E–AÅ y EhAv m·@ jntey av¯ew nA“iÇniÝM o}i–ic•tANH. yi AEylukA¯M rAjAŠ ãArAÇ BriŠe–wAÀ Œ#hic•@. eedv ˜AÇ BriŠe–wAnl avrA#hic• t H . 9 yi AEylukAÄ tÍ"ew eedvmA›• yEhAvyHeŠtier kArYÍÅ rhsYmAyi ecyH«. Œ kArYÍÅ et·@mAyi¯Ý! yi AEylukAÄ tÍ"ew Ž·vuM ecRu «m…tÇ vlu«very…™ qlÂA ngrÍLi luM Ÿ•tÐAnÍÅ niÄ—ic•@. 10qlÂA ŸyÄ• ›ÝkÅÆ m…kLiluM qlÂA pc•mr Í"ew ¡v“iluM yi AEylukAÄ sHmArkzilk"M aEzrAsHtMBÍ"M ÐA pic•@. 11 yi AEylukAÄ Œ ŒrADnA ÐlÍLiellÂAM DUpÍÅ k˜ic•@. tÍ ÅÆ m…EÛ yEhAv aviewniÝM puR ˜AŠiy jnteyE–AelyANvÄ kArY ÍÅ ecyHttH. yEhAvey EdxYM piwi –ic• tiãkÅ yi AEylukAÄ ecyH«. 12 avÄ vi#hArADn nw˜i. yEhAv avErAwH öÍen pR’i“@ìAyi¯Ý, þö˜rM kArYÍÅ niÍÅ ec•@vAÀ pAwilÂ.ÿ 13 yi AEylieny…M ey¸deyy…M tAŠI« ec•AÀ skl èvAckery…M dÄzkery…M yEhAv ŸpEyAgic•@. yEhA v pR’u, þniÍÅ ec•@• tiãkLiÇ niÝM piÀtiriy…k! qeÀR klønk¼M niymͼM a½sriÆk. qeÀR dAsãA rAy èvAckãArilUew niͼew pUÄv•i

kÄÆ {AÀ nÇkiy nYAyèmANM piÚ w¯k.ÿ 14 q•AÇ jnÍL« ecvieŠAìil . avÄ tÍ"ew pUÄv•ikerE–Ael kWin XdyrAyi¯Ý. av¯ew pUÄv•ikÄ tÍ "ew eedvmA›• yEhAvyiÇ vizVsi c•ilÂ. 15yEhAvy…ew niymÍ"M avÀ av¯ew pUÄv•ik¯mAy…ìAŠiy krARuM avÄ tirsHkric•@. yEhAvy…ew m…•Ri yi–…kÅ ecvieŠA™A½M avÄ œ“AŠi yilÂ. avÄ vilek“ vi#hÍeL piÚw Ä•H vilek“vrAyi˜IÄÝ. avÄ tÍ ÅÆ ¡·@m…™ jntey piÚwÄÝ. ec• ¯etÝ yEhAv yi AEyÇjntyH Æ m…•Riyi–… ekAw…˜ kArYÍÅ öQ jn ÍÅ ecyH«. 16 tÍ"ew eedvmA›• yEhAvy…ew klønkÅ piÚw¯•tH jnÍÅ niĘi. avÄ rìH sVÄÌŠALÆ“ikeLy…ìAŠi. avÄ aEzrA ¬¹kL…ìAŠi. avÄ sVÄ ‹˜iel m}uvÀ n•ÒÍeLy…M ŒrADi Æky…M bAlien ²æUxiÆky…M ec yH«. 17avÄ tÍ"ew puÒãAery…M puÒi keLy…M bli nÇk@ky…M ecyH«. avÄ BAviyRiyAÀ m×vAdvuM ŒBicArvuM ŸpEyAgic• @ . yEhAvy…ew ¶xH w iyiÇ tiãyAy kArYÍÅ ec•AnvÄ sVyM aÄ–ic•@. aven EkApixHWnAÆvAnA NvÄ ö« ecyHttH. 18atinAÇ yi A EyÇ jntEyAw… EkApic• H yEhAv aver teÀR ¶xHwiyiÇ niE•Awic•@. ey ¸dEgAÒemA}iek o¯ yi AEylukAr½M avEzxic•ilÂ! ey¸dŠA¯M ›·ŠAÄ q•AÇ ey¸dyiel jnÍÅEpAluM tÍ"ew eedvmA›• yEhAvy…ew klø nkÅ a½sric•ilÂ. ey¸dyiel jn ÍÅ yi AEylukAerE–Ael te• jIvic•@. 20 yi AEylukAer m…}uvÀ yEhAv tir sHkric•@. avÀ avÄÆ èzHnÍÅ s] xHwic•@. aver nzi–iŠAÀ avÀ jn ÍeL a½vdic• @ . avsAnM avÀ aver d†EreŠRiy…ky…M teÀR kA}Hcev “ÏniÝM oAwiÆky…M ecyH « . 21y EhAv yi AEylukAer dAvIdieÀR EgA Ò˜iÇniÝM pRiec•w…Æky…M yi A EylukAÄ enbA˜ieÀR puÒnAy eyA ErAebyAmien tÍ"ew rAjAvAÆky…M ecyH«. eyAErAebyAM yi AEylukAer yEhAvey piÚw¯•tiÇniÝM piE•A “@ vlic•@. yi AEylukAereŠAìH eyA ErAebyAM o¯ mhApApM ec•ic•@. 19

22

atinAÇ yi AEylukAÄ eyAErA ebyAmieÀR qlÂA pApÍeLy…M piÚ wÄÝ. avÄ öQ pApÍÅ yEhAv aver teÀR ¶xHwiyiÇniÝM ölÂAtAÆM ver avsAni–ic•ilÂ. 23ö« sMBviÆ emÝ yEhAv pR’i¯Ý! öÍen sMB viÆem•u pRyAÀ avÀ teÀR èvAc ker ayc•@. aÍen yi AEylukAÄ tÍ"ew EdzÏniÝM ašUriElÆ


397 ekAìuEpAke–“@. öŠAlMver avÄ aviewyAyiriÆÝ. zmrYŠA¯ew ŒrMBM ašUriel rAjAvH yi AEylukAer zmrYyiÇniÝM puRE˜Æ nyic• @ . bAbiElA¿, œTA, av•hmA˜H, esPÄ v• y IM q•iviwÍLiÇni•H ašUriel rAjAvH Œ"keL ekAìuvÝ. avÀ av er zmrYyiÇ tAmsi–ic•@. avÄ zmrY sVÙmAÆky…M ati½ ¡·ilum…™ ngr ÍLiÇ tAmsmAÆky…M ecyH « . 25zm rYyiÇ tAmsiŠAÀ «wÍiyE–AÅ avÄ yEhAvey Œdric•ilÂ. atinAÇ aver ŒƒmiŠAÀ yEhAv siMhÍeL ayc•@. Œ siMhÍÅ avriÇ ciler vDic•@. 26 cilÄ ašUriel rAjAviEnAw… pR’u, þaÍu ekAìuv•H öQ ngr ÍLiÇ tAm si–ic•vÄŠH Œ nA“iel eed v˜ieÀR niymÍLRiyilÂ. atinAÇ eedvM aver ŒƒmiŠAÀ siMhÍeL ayc•@. Œ rAjY e˜ eedv˜ieÀR niymÍLRi’uœwA ˜ aver Œ siMhÍÅ ekAÝ.ÿ 27 atinAÇ ašUriel rAjAvH öQ kløn nÇki+ þzmrYyiÇniÝM niÍÅ ŽtA½M puErAhitãAer etre’w…Æk. {AÀ piwiec• w …˜ avrielArAeL zmrYyi ElÆ tiriek ayyHÆk. Œ puErAhi tÀ aview EpAyi tAmsiŠe“. aE–AÅ Œ puErAhitnH Œ rAjYe˜ eedv ˜ieÀR niymÍÅ aver pWi–iÆvAÀ k}iy…M.ÿ 28 atinAÇ ašUriel jnÍÅ zmrY yiÇniÝM piwic•@ ekAìuv• puErAhi tãArielArAÅ EbETliÇ tAmsiŠAen ˜i. Œ puErAhitÀ, yEhAvey qÍ en ŒdriŠNem•H jnÍeL pWi–ic•@. 24

29

avrAke“ sVÙM EdvãAer s]xw H iÆ ky…M zmrYŠAÄ Ÿ•tÐlÍLiluìA Šiy ŒlyÍLiÇ avey ètixHWiÆ ky…M ecyH«. tÍÅ tAmsic•iwe˜AeŠ avrÍen ecyH«. 30bAbiElA¿kAÄ suEŠA˜H-ebEnA˜H q• vYAjeedv e˜ s]xHwic•@. œTyiel jnÍÅ EnÄ gAÇ q• vYAjeedve˜ s]xw H ic•…. hmA ÏkAÄ azImA q• vYAjeedve˜ s]xHwic•@. 31av•ŠAÄ nibHhsH, tĘŠH q•I vYAjeedvÍeL s]xw H ic•@. esPÄ v•ŠAÄ aáEmelŠH, anEmelŠH q•I vYAjeedvÍeL s]xw H ic•@. esPÄv•ŠAÄ tÍ"ew aáEmelŠH, anEmelŠH q•I vYAjeedvÍÅŠH tÍ"ew ›“ikeL agHniyiÇ dhi–ic•@ nÇk@ky…M ec yH«. 32

q•AÇ avÄ yEhAveyy…M Œdri c•@. jnÍÅŠiwyiÇniÝM avÄ Ÿ•t ÐAnÍLiElÆ™ puErAhitãAer etr e’w…Ï. öQ puErAhitãAÄ Œ ŒrA DnAÐlÍLiÇ jnÍ"ew blikÅ aÄ –ic•@. 33avÄ yEhAvey Œdric•@ev ÜiluM tÍ"ew sVÙM EdvãAer «wÄÝ EsviÆky…M ecyH«. tÍÅekAìuvr

2 rAjAŠãAÄ 17:24-18:4

e–“ rAjYÍLiEl«EpAel avÄ tÍ "ew EdvãAer Esvic•@. 34 öÝM avÄ jIviÆ•« p}ykAlÏ ecyHt« EpAelyANH. avÄ yEhAvey Œdric•ilÂ. yi AEylukA¯ew c“Í"M klønk"M avÄ a½sric•ilÂ. yAEŠA bieÀR (yi AEyÇ) sÙtikÅŠH yEhAv nÇkiy niymÍ"M klønk"M avÄ a½sric•ilÂ. 35yi AEyÇjnt y…mAyi yEhAv o¯ krARuìAŠi. yEhA v avErAw… kløic•@, þniÍÅ m·@ eedv ÍeL ŒrADiÆkEyA ŒdriÆkEyA ²æUxiÆkEyA avÄÆ bliyÄ–iÆ kEyA ec•¯tH. 36q•AÇ niÍÅ yEhA vey piÚwrNM. niÍeL öQjipHtiÇ niÝM nyic•@ ekAìuv• eedvmA¹ yEhAv. niÍeL r•iŠAÀ yEhAv teÀR mhAzåi ŸpEyAgic•@. niÍÅ yEhAvey ŒdriÆky…M ŒrADiÆky…M avnu blikLÄ–iÆky…M EvNM. 37 avÀ niÍÅŠAyi q}utivc•iriÆ• niymÍ"M c“Í"M ŸpEdzÍ"M kløn k"M niÍÅ a½sriŠNM. öŠArYÍÅ niÍÅ qE–A}uM a½sriŠNM. m·@ eed vÍeL niÍÅ ŒdriŠ¯tH. 38{AÀ niÍ "mAy…ìAŠiy krAÄ niÍÅ mRŠ¯tH. m·@ eedvÍeL niÍÅ ŒdriŠ¯tH. 39a¯ tH! niÍ"ew eedvmA›• yEhAvey mAÒEm niÍÅ ŒdriŠAvU! aE–A}vÀ niÍeL qlÂA zÒ@ŠLiÇniÝM r•iÆM.ÿ 40 q•AÇ yi AEylukAÄ a« ecvi eŠAìilÂ. m…Ûu ecyHtetAeŠ avÄ «w ÄÝM ecyH«. 41aÍen Œ anYnA“@kAÄ yEhAvey ŒdriÆÝeìÜiluM tÍ "ew sVÙM vi#hÍeLy…M avÄ ŒrA DiÆÝìH. av¯ew mŠ"M ekAc•@mŠ"M tÍL@ew pUÄv•ikÄ ecyHt« te• ec yH«. öŠAlmÒy…M avÄ aEt kArYÍÅ ec•@Ý. öQ divsM ver avÄ aŠArY ÍÅ ecyHt…ekAEìyiriÆÝ.

hisk H IyAvH ey¸dyiÇ BrNmArMBiÆÝ ŒhAsieÀR puÒnAy hisHkIyA vAyi¯Ý ey¸dyiel rAjAvH. Žl y…ew puÒnAy EhAEzy yi AEyÇ rAjAvAytieÀR m†•AM vÄxM hisHkI yAvH BrNmArMBic•@. 2 BrNmArMBic•E–AÅ hisHkIyAvinH ö¯p˜Éu vyÈAyi ¯Ý èAyM. hisHkIyAvH ö¯pe˜AÀ p« vÄxM ey±zElmiÇ BrNM nw˜i. esKrYAvieÀR puÒiyAy abi Œyi ¯Ý aveÀR a—. 3 teÀR pUÄv•iknAy dAvIdienE–Ael hisHkIyAv…M nlÂetÝ yEhAv pR’ kArYÍEL ecyH«Z. 4 Ÿ•tÐlÍÅ hisHkIyAvH tkÄÏ. avÀ sHmArkzilkÅ ŸwyHÆky…M aEz rA¬¹kÅ m…Ric•iw…ky…M ecyH«. aŠA l˜H yi AEylukAÄ EmAez ŸìAŠiy evÜl sÄ–˜inH DUpAÄ–NM nw˜iyi ¯Ý. þenµxHWAÀÿ q•Ayi¯Ý Œ sÄ –˜ieÀR EprH. jnÍÅ Œ sÄ–e˜

18


2 rAjAŠãAÄ 18:5-24

398

ŒrADic• i ¯•tinAlANH hisH k IyAvH Œ evÜl sÄ–e˜ Ÿwc•tH. 5 hisHkIyAvH yi AEylieÀR eedvmA ›• yEhAvyiÇ vizVsic•@. hisHkI yAvi½ m…EÛA EzxEmA ayAeLE–Ael o¯ rAjAvH ey¸dyiluìAyi¯•i“ilÂ. 6 hisHkIyAvH yEhAvEyAw… vLer vizV sHtnAyi¯Ý. yEhAvey piÚw¯•tH ayAÅ niĘiyilÂ. yEhAv EmAezyHÆ nÇkiy klønkÅ avÀ a½sric•@. 7 yEhAv hisH k IyAviEnAewA–mAyi ¯Ý. teÀR èv]˜ikLiellÂAM hisHkI yAvH vijyic•i¯Ý. ašUriel rAjBrN˜iÇniÝM hisH kIyAvH vi“@EpAyi. ašUÄrAjAvien EsviÆ•tH avÀ avsAni–ic• @ . 8 gÈyiluM ¡·@ èEdzÍLilum…™ ePli sHtYer hisHkIyAvH EtAløic•@. ecRu« m…tÇ vlu«ver qlÂA ePlisHtYngr ÍeLy…M avÀ EtAløic•@. ašUriel jnÍÅ zmrY piwiecw • …ÆÝ 9 ašUriel rAjAvAy zÇmEnesÄ zm rYyHeŠtier y…Ö˜i½ EpAyi. ayA "ew eesnYM ngrM vL’u. hisHkI yAvH ey¸dArAjAvAytieÀR nAlAM vÄxvuM Žly…ew puÒnAy EhAEzy yi AEyÇrAjAvAytieÀR Ž}AM vÄx vumAyi¯Ý atH . 10m†Ý vÄxÍÅÆ EzxM zÇmEnesÄ zmrY piwiec•w…Ï. hisH k IyAvH ey¸dArAjvAytieÀR ŒRAM vÄx˜iluM EhAEzy yi AEyÇ rAjAvAytieÀR oÀptAM vÄx˜ilumA yi¯Ý ayAÅ zmrY piwic•tH. 11ašU riel rAjAvH yi AEylukAer ašUri ElÆ twvukArAyi ayc• @ . hlhH , EgAsAÀndItIrÏ™ hAEbAÄ, EmdY¯ew ngrÍÅ q•iviwÍLiÇ ayAÅ aver tAmsi–ic• @ . 12tÍ"ew eedvmA›• yEhAvey yi AEylukAÄ a½sri ŠA˜« m†lmAyi¯Ý aÍen sMBvi c•tH. yEhAvy…ew krAÄ avÄ lMGic•@. yEhAvy…ew dAsnAy EmAez kløic• qlÂA kArYÍ"M avÄ a½sric• il . yi AEylukAÄ yEhAvy…ew krARien ecvieŠA_kEyA ecE•ìetÍeney •H avÄÆ pWi–ic•@ ekAw…˜ kArYÍÅ ec•@kEyA ŸìAyilÂ. ey¸dA k•wŠAÀ ašUÄ t•AeRw…ÆÝ 13 hisHkIyAvieÀR ptinAlAM BrN vÄxM ašUriel sÀEhrIburAjAvH ey ¸dyiel zåmAy ngrÍÅeŠtier y…Ö˜i½ vÝ. sÀEhrIbH Œ ngrÍ eLlÂAM EtAløic•@. 14aE–AÅ ey¸dyiel hisHkIyArAjAvH ašUriel rAjAvinH lAKIziElÆ o¯ sE•zmyc•@. hisHkI yAvu pR’u, þ{AÀ et·@ ecyH«. qe• evRuet viw†. aE–AÅ aÍyHÆ Evì etlÂAM {AÀ nÇkAM.ÿ aE–AÅ ašUriel rAjAvH ey¸drAjA vAy hisHkIyAviEnAwH ptienAÝ w¿ ev™iy…M o¯ w¿ sVÄÌvuM nÇkAÀ

ŒvzYe–“@. 15hisH k IyAvH , yEhAv y…ew Œly˜iluM rAjAvieÀR KjnAvi lum…™ m…}uvÀ ev™iy…M nÇki. 16an ÙrM hisHkIyAvH yEhAvy…ew Œly ˜ieÀR vAtilukLiluM k“iLkLilum…™ sVÄÌM öLŠieyw…Ï. hisHkIyArAjA vAyi¯Ý Œ kt›kLiluM k“iLkLiluM sVÄÌM piwi–ic•tH. hisHkIyAvH Œ sVÄÌM ašUÄrAjAvi½ nÇki. ašUriel rAjAvH ey±zElmiElÆ ŒLyyÆ H Ý 17 ašUriel rAjAvH teÀR m†Ý èDAn eesnYADipãAer vlieyA¯ EsnEyA ewA–M ey±zElmiÇ hisHkIyArAjAvi eÀR aw…E˜Šyc•@. avÄ lAKIziÇ niÝM ey±zElmiElÆ EpAyi. avÄ ep¯v}iyiÇ m…kLile˜ ›L˜ieÀR oAvi•rikiÇ niÝ. (alÆkAreÀR vy liElÆ™ mAÄ‹˜ilANH m…kLile˜ ›LM.) 18avÄ rAjAvien viLic•@. aE–AÅ hiÇŠIyAvieÀR puÒ½M ekA“ArM ¡mt lŠAr½mAyi¯• qlYAŠIM, kArYdÄziyA yi¯• ezbHnA, ŒsAPieÀR puÒ½M rAysŠAr½mAyi¯• EyAvAhH q•ivÄ aver kANAÀ öRÍivÝ. 19 EsnAnAykãArielArAÅ avErAw… pR’u, þmhArAjAvAy, ašUriel rAjA vH öÍen pRy…•tAyi hisHkIyAvi EnAw… pRy…k+ nIeyÙilANH öÒ ŒæyiÆ•tH? 20 evRuM aÄسnYmAy vAÆkLAN ElÂA nI pRy…•tH. nI pRy…Ý, þy…Ö ˜iÇ qe• shAyiŠAÀ mtiyAyÒ ŸpEdzvuM zåiy…m…ìH . ÿ q•AÇ qeÀR BrN˜iÇniÝM vi“@EpA• ti½ EzxM nI ŒrilANH ŒæyiÆ •tH? 21nI epA“iy oAwÆ}Ç ŸQÝvwi yAŠi atiÇ ŸQ•iniÇÆkyANH! Œ ŸQÝvwi öQjipHtA›Ý. Œ vwiyiÇ ŒerÜiluM ŸQ•i ni•AÇ atH owi’H aveÀR eekyilUew «Lc• @ kyRi aven m…RiEvløiÆM! öQjipHtiel rAjAvH te• ŒæyiÆ•vEnAwH aÍenyANH. 22 þ{Í"ew eedvmA›• yEhAv yiÇ {ÍÅ ŒæyiÆÝÿ qÝ niÍÅ pRE’ŠAM. pe• yEhAv y…ew Ÿ•tÐlÍ"M yAgpIWÍ"M hisHkIyAvH qw…ÏekAìuEpAey ÝM ey±zElmiEnAw…M ey¸dEyAw…M þey±zElmiel yAgpIW˜ieÀR m…ÛiEl niÍÅ ŒrADn nw˜AvUÿ qÝ pR’u evÝM qniŠRiyAM. 23

öni qeÀR yjmAnnAy ašU riel rAjAviEnAwH öQ krAÄ ŸìAÆk. ›tirŠAer keì˜AÀ ninŠAvuem ÜiÇ rìAyirM ›tirkeL ninÆ trA emÝ {AÀ vAÆ t¯Ý. 24qeÀR yjmAneÀR ŸEdYAgÐãAriÇ Ž·vuM tA}H • o¯EdYAgÐen EtAlø i ŠAÀ EpAluM ninŠAvilÂ! rTÍÅÆM ›ti


399 rkÅÆM Evìi nI öQjipHtien Œæ yiÆÝ! 25ey±zElmientier ati en nzi–iŠAÀ yEhAvey œwAet yl {AÀ v•iriÆ•tH ! yEhAv qE•Aw… pR’u, þöQ rAjY˜ien tier ec•H ötien nzi–iÆk!ÿ 26

aE–AÅ hiÇŠIyAvieÀR puÒnAy qlYAŠIM, ezbHnA, EyAvAhH q•ivÄ EsnAnAykEnAw… pR’u, þdyvAyi { ÍELAwH arAmYBAxyiÇ sMsAriÕ. {ÍÅÆ Œ BAx mnÈilA›M. {ÍELAwH ey¸dBAxyiÇ sMsAriŠ¯tH. kArNM, mtililu™vÄ a« EkÅÆM!ÿ 27 q•AÇ RbH-zAEŠ avErAw… pR’u, þniE•Aw…M nieÀR rAjAviEnAw…M mAÒM sMsAriŠAnl qeÀR yjmAnÀ qe• ayc•tH. mtililiriÆ•vErAw…M œwiyA NH {AÀ sMsAriÆ•tH! avÄ niÍELA ewA–M sVÙM mlM ti•A½M sVÙM m†ÒM ›wiŠA½M viDiŠe–“vrANH!ÿ 28 anÙrM eesnYADipÀ ey¸dBAx yiÇ Ÿc•˜iÇ viLic•@ pR’u, þašU riel mhArAjAvieÀR sE•zmitA! 29rAjA vu pRy…Ý, ühisHkIyAvH niÍeL vifH FiyAŠAÀ a½vdiŠ¯tH! qeÀR zåi yiÇniÝM niÍeL r•iŠAÀ avnA vilÂ!ý 30niÍeL yEhAvyiÇ ŒæyiÆ •vrAŠAÀ hisHkIyAvien a½vdiŠ ¯tH! hisHkIyAvu pRy…Ý, üyEhAv ne— r•iÆM! öQ ngre˜ EtAløiŠAÀ ašUriel rAjAvinAvil ! ý 31q•AÇ hisHkIyAvien ecvieŠA™¯tH! þašUriel rAjAvH öÍen pRy…Ý+ üqE•Aw… smADAnM ÐApic•H q•iElÆ vrik. aE–AÅ niÍLiElAErA¯˜ÄÆM sVÙM m…ÙiriyiÇniÝM sVÙM a˜i mr˜iÇniÝM tiÝvA½M sVÙM kiN ·iÇniÝM ›wiÆvA½M k}iy…M. 32{AÀ niÍeL niÍ"ew sVÙM nAw…EpAlu™ o¯ ÐlE˜Æ ekAìuEpA›Mver niÍ ÅŠÍen ec•AM. a« DAnY˜ieÀRy…M pu«vI’ieÀRy…M nilmAyiriÆM. a– ˜ieÀR ®miy…M m…Ùiriy…ew niR’ vy luk"mAyiriÆmtH. olIvuk"ewy…M Etni eÀRy…M ®mi. aE–AÅ niÍÅÆ mriŠAet jIviŠAnA›M. pE•, hisHkIyAvien ecvieŠA™AtiriÆk! avÀ niÍ"ew mnSmA·AÀ æmiÆkyANH. avÀ pRy… Ý, üyEhAv ne— r•iÆM.ý 33m·@ jntk "ew ŽetÜiluM EdvÀ qe•ÜiluM teÀR Edze˜ ašUriel rAjAviÇniÝM r•i c•i“@EìA? ölÂ! 34hAmA˜iely…M aÄ–Adi ely…M EdvãAerview? esPÄv•yImiel y…M Ehnyiely…M öv•yiely…M EdvãA erview? avÄ q•iÇniÝM zmrYey r•ic•@EvA? ölÂ! 35m·@ rAjYÍ"ew Edv ãArilAerÜiluM tÍ"ew Edze˜ q•iÇniÝM r•ic• @ EvA? ey±zEl mien q•iÇniÝM r•iŠAÀ yEhAv yHŠA›EmA? ölÂ!ÿ 36 q•AÇ jnÍÅ nišbHdrAyi¯Ý. hisH k IyArAjAvH o¯ klø n nÇkiyi ¯•tinAÇ avÄ o¯ vAÆEpAluM EsnA

2 rAjAŠãAÄ 18:25-19:9

nAykEnAw… pR’ilÂ. avÀ pR’u, þayAELAwH oÝM pRy¯tH.ÿ 37 hiÇŠIyAvieÀR puÒ½M rAjekA“Ar ˜ieÀR ¡mtlŠAr½mAyi¯• qlYA ŠIM, kArYdÄziyAyi¯• ezbHn, ŒsA PieÀR puÒ½M rAysŠAr½mAyi¯• EyAvAhH q•ivÄ hisH k IyAvieÀR aw…E˜Æ vÝ. tÍÅ d…+KitrAeNÝ kANiŠAÀ av¯ew vOÍÅ kIRiyi ¯Ý. ašUriel eesnYADipÀ pR’ kArYÍÅ avÄ hisH k IyAviEnAw… pR’u. hisk H IyAvH eyz•AèvAc k½mAyi sMsAriÆÝ hisHkIyArAjAvH a« EkÅÆ ky…M EKdM èkwi–iŠAÀ teÀR vO ÍÅ vlic•@ kIRuky…M p¯p¯˜ vO ÍÅ DriÆky…M ecyH«. anÙrM avÀ yEhAvy…ew Œly˜iElÆ EpAyi. 2 rAjekA“Ar˜ieÀR ¡mtlŠArnAyi ¯• qlYAŠIM, kArYdÄziyAyi¯• ezbH nA, puErAhitm†–ãAÄ q•iver hisH kIyAvH ŒEmAsieÀR puÒnAy eyz•A èvAckeÀR awuE˜Šyc• @ . tÍÅ d…+KitrAeNÝ kANiÆ• p¯ŠÀ vOÍLANH avÄ Dric•i¯•tH. 3avÄ eyz•AviEnAw… pR’u, þhisHkIyAvu pRy…Ý, üöQ divsM kxHwty…ew din mANH, n—ÅÆ et·@ p·ieyÝ kANi Æ• divsM. zi²ŠÅ jniŠARAeyÜiluM èsviŠAÀ zåiyilÂA˜« EpAelyA NitH. 4eesnYADipeÀR yjmAnÀ ašU riel rAjAvH, jIviÆ• eedve˜ d…xic•@ pRyAÀ aven ayc•@. aÍy…ew eedv mA›• yEhAv aetlÂAM Ek“iriŠAM. yEhAv zÒ@vien zi•iŠe“! atinAÇ öniy…M jIvEnAewyiriÆ•vÄÆ Evìi aÍu èAÄØic•AluM.ýÿ

19

5

hisH k IyArAjAvieÀR ŸEdYAgÐÄ eyz•AvieÀR aw…E˜ÆEpAyi. 6 eyz •AvH avErAw… pR’u, þniÍ"ew yjmA nnAy hisHkIyAvinH öQ sE•zM nÇ k@k+ üyEhAv pRy…Ý+ ašUriel rAjA vieÀR ŸEdYAgÐÀ qe• prihsi ŠAÀ pR’ kArYÍÅ Ek“H Bye–w¯tH. 7 {AnvniÇ orA´Avien èEvzi–iÆk yANH ayAÅ o¯ kiMvdÙi EkÅÆM. aE–AÅ avÀ sVrAjYE˜Æ mwÍiE–A ›M. aven {AÀ aveÀR sVrAjY˜H o¯ vA"ekAìH ekAlÂe–wAÀ öwyAÆM.ýÿ ašUriel rAjAvH hisk H IyAvien vIìuM BIxNie–w…ÏÝ 8 ašUriel rAjAvH lAKIzH vi“tAyi eesnYADipÀ Ek“@. teÀR rAjAvH libHnyHeŠtier y…ÖM ec•@•tH EsnA DipÀ keì˜i. 9 qEtYApYyiel rAjA vAy tiÄhAŠeyÆRic•H ašUÄrAjAvH o¯ kiMvdÙi Ek“@. ötAyi¯Ý kiMvdÙi, þtiÄhAŠH aÍEyAw… y…ÖM ec•AÀ v•iriÆÝ!ÿ atinAÇ ašUriel rAjAvH hisHkIyAvinH vIìuM d†tãAer ayc•@.


2 rAjAŠãAÄ 19:10-32

400

öQ d†tãAÄŠH ašUÄrAjAvH öQ sE•zM nÇki. avÀ öŠArYÍÅ pR’u+ 10 ey¸dyiel rAjAvAy hisHkIyAvi EnAwH öÍen pRy…k+ nI ŒæyiÆ• eedvM nie• vifH FiyAŠAn½vdiŠ¯tH. avÀ pRy… Ý, þašUriel rAjAvinH ey±zEl mien EtAløiŠAÀ k}iyiel•H!ÿ 11ašU riel rAjAŠãAÄ me·lÂA rAxH\ÍELAw…M ecyHt kArYÍÅ nI Ek“i“@ìH. {ÍÅ aver pUÄÌmAy…M nzi–ic•@! nI r• e–w…EmA? ölÂ! 12Œ rAxH\Í"ew Edv ãAÄ tÍ"ew jnÍeL r•ic• i l . qeÀR pUÄv•ikÄ aver pUÄÌmAy…M nzi–ic•@. EgAsAÀ, hArAÀ, EresPH, etlÈArilu™ qEdÀkAÄ q•iver eylÂAM avÄ nzi–ic•@! 13hmA˜iel rAjAevview? aÄ–Adiel rAjAvH? es PÄv•yIMngr˜iel rAjAvH? Ehnyi Ely…M öv•yiEly…M rAjAŠãAÄ? av erAeŠ ölÂAtAyi!ÿ hisk H IyAvH yEhAvEyAw… èAÄØiÆÝ 14 hisH k IyAvH d†tãA¯ew eekyiÇ niÝM q}uÏkÅ vAÍi vAyic•@. an ÙrM hisHkIyAvH yEhAvy…ew Œly ˜iElÆ EpAvuky…M kÏkÅ «R•H yEhAvy…ew m…ÛiÇ vyHÆky…M ecyH«. 15 hisHkIyAvH yEhAvyHÆ m…ÛiÇ èAÄ ØiÆky…M öÍen pRy…ky…M ecyH«, þek±bumAlAKmAÄÆ m…kLiÇ rAjAvien E–AliriÆ• yi AEylieÀR eedvmA ›• yEhAEv, ®miyiel qlÂA rAjYÍ" ewy…M eedvM nI- nI mAÒM -Œ›Ý. sVÄ‹vuM ®miy…M s]xHwic•« nIyA›Ý! 16 yEhAEv, dyvAyi qeÀR vAÆkÅ Ek“AluM. yEhAEv, aÍy…ew kÎkÅ «RÆky…M öQ kÏkÅ EnAÆky…M ec E•NEm. jIviÆ• eedve˜ aDiE• piÆ• sÀEhrIbieÀR vAÆkÅ nI EkÅEŠNEm! 17yEhAEv, ö« stYmANH. ašUriel rAjAŠãAÄ Œ rAxH \ ÍeL eylÂAM tkÄÏ! 18Œ rAxH\Í"ew Edv ãAer avÄ tIyiEleŠRi’u. q•AÇ av yTAÄØ eedvÍLAyi¯•ilÂ. avÄ m½xYniÄ—itmAy dA¯-zilAzilø Í Å mAÒmAyi¯Ý. atinAlANH ašUriel rAjAŠãAÄŠH aver tkÄÆvAÀ k}i ’tH. 19atinAÇ {Í"ew eedvmAy yEhAEv, ašUriel rAjAviÇniÝM { ÍeL r•iEŠNEm. aE–AÅ, yEhAEv aÍANH Žkeedvem•H qlÂA rAxH\Í Liely…M jnÍÅ aRiy…M.ÿ 20 ŒEmAsieÀR puÒnAy eyz•AvH hisHkIyAvinH öQ sE•zmyc•@. avÀ pR’u, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv öÍen pRy…Ý, üašUÄ rAjA vAy sÀEhrIbientier nI qE•Aw… èAÄØic•@. {AÀ nie• Ek“@.ý 21þsÀEh rIbien–·iy…™ yEhAvy…ew sE•zM ötA›Ý+ sIEyAÀpuÒiyAy knYk nI èDAni yAeNÝ k¯«•ilÂ. avÅ nie• pri

hsiÆÝ! ey±zElMpuÒi ninÆ pi•iÇ tl ›luÆÝ. 22 pE• ŒrA¹ nie• apmAniÆk y…M prihsiÆky…M ecyHttH? ŒÄeŠ tieryA¹ nI sMsAriÆ•tH? yi AEy lieÀR vi²ÖentieryA¹ nI sMsAri Æ•tH! avenŠAÅ EæxHWnA¹ nIey •H nI nwiÆÝ! 23 yEhAvey apmAniŠAÀ nI nieÀR d†tãAer ayc•@. nI pR’u, þŸ•tpÄv• tÍLiElŠH {AeneÀR aEnkM rTÍ" mAyi vÝ. elbAEnAeÀR Ž·vuM Ÿ™iEl Æ {AÀ vÝ elbAEnAeÀR Ž·vuM ŸyÄ• EdvdA¯ {AÀ ev“i. elbA EnAeÀR Ž·vuM nl a˜imrvuM {AÀ ev“i. elbAEnAeÀR Ÿ•tèEdzÏ™ tiÍiykA“iElÆ {AÀ kyRi. 24 þputiy ÐlÍLiÇ kiNRukÅ ›}i c•H {AÀ ev™M ›wic•@. öQjipHtiel ndikeLAeŠ v·ic•H {AÀ Œ rAjYÏœwi nwÝ.ÿ 25 atA¹ nI pR’tH. q•AÇ eedvM pR’« nI Ek“iElÂ? þ{Ani« pEì, vLer pEì niËyic•tANH. {AÀ öE–A Li« nw–AÆÝ. zåmAy ngrÍÅ tkÄ ˜H kÇÕnyAŠAÀ {AÀ nie• a½v dic•@. 26 ngrvAsikÅÆ zåiyil avÄ By ckitrAvuky…M ecyH«. vyliel pulÂ@M ecwik"M EpAel m…RiŠe–wARAyiri ÆÝ. vL¯M m…EÛ vAwiE–A›• m“@–A viel ecwikeLE–AelyANvÄ. 27 nI qE–ALiriÆÝev•H qniŠ RiyAM. nIeyE–AÅ y…Ö˜i½ puRe–w… Ýev•H qniŠRiyAM. nI qE–AÅ vI“iÇ v¯e•ÝM qnieŠtier qE–AÅ EkApi ÆÝevÝM qniŠRiyAM. 28 aEt, nI qeÀR EnÄÆ EkApic•iriÆ Ý. ahÙ m†lm…™ nieÀR prihAsÍÅ {AnRiy…Ý. atinAÇ nieÀR vAyiÇ {AÀ kwi’ANiw…M. nieÀR m†ŠiÇ {AÀ ekA"˜iw…M. anÙrM nie• {AÀ tiric•H nI v• v}iyiElÆ ekAìuv¯M.ÿ

hisk H IyAvinH yEhAvy…ew sE•zM 29 þnie• {AÀ shAyiÆemÝ etLiyi Æ• awyALmANitH+ sVyM m…Lc•@ vL ¯• DAnYM öQ vÄxM niÍÅ B•iÆM. Œ vi˜iÇniÝM vL¯• DAnYM aw…˜ vÄxM B•iÆM. q•AÇ m†•AM vÄxM niÍÅ vitc• DAnYM ekA•@M. niÍÅ m…ÙiriE˜A“ÍÅ vc•@ piwi–iÆky…M atiÇniÝM m…Ùiri tiÝky…M ec•@M. 30 ey¸dy…ew ›w…Mb˜iÇ avEzxiÆ •v¯M r•ep“v¯M vL¯M. 31qÚekA eì•AÇ ›Rc•@EpÄ jIvEnAew avEz xiÆM. avÄ ey±zElmiÇniÝM puR E˜Æ EpA›M. r•e–“vÄ sIEyAÀ pÄ v•t˜iÇniÝM puRÏEpA›M. yEhAv y…ew zåmAy vikArÍÅ ö« nw –AÆM. 32 þatinAÇ ašUriel rAjAvien–·i yEhAv ö« pRy…Ý+ avÀ öQ ngr


401 ˜iElÆ vrilÂ. avÀ öQ ngr˜iElÆ aÛH q•@kyilÂ. teÀR prickÅ avÀ öQ ngr˜iÇ ekAìuvril . ngr Bi˜iey ŒƒmiŠAÀ avÀ o¯ m¿œn ŸìAÆkyilÂ. 33 v• v}iEy te• avÀ mwÍuM avÀ öQ ngr˜iElÆ vrilÂ. yEhAv ö« pRy…Ý! 34öQ ngre˜ {AÀ sMr•i ÆM. qniÆM qeÀR dAsnAy dAvIdi½M Evìi {Ani« ec•@M.ÿ ašUÄeesnYM nzi–iŠe–“@ Œ rAÒiyiÇ yEhAvy…ew d†tÀ pu Re–“H ašUÄ pALy˜iel o¯ l•˜i q¿p˜A•AyirM Eper vDic•@. jnÍÅ èBAt˜iÇ q}uE•·E–AÅ m]tzrIrÍ LANH kìtH. 36 atinAÇ ašUÄrAjAvAy sÀEhrI bH tAmsÐlmAy nIenEvyiElÆ mw ÍiE–Ayi. 37o¯ divsM sÀEhrIbH teÀR EdvnAy niE AŠieÀR Œly ˜iÇ ŒrADn nwÏkyAyi¯Ý. ayA "ew puÒãArAy aáEmelÆM zErsruM ayAeL vA" ekAìu ev“ieŠAÝ. an ÙrM aáEmelÆM zErsruM arArAÏ èEdzE˜Æ r•e–“@. sÀEhrIbieÀR puÒnAy qesÄ-hE”AÀ ayAÅÆ EzxM putiy rAjAvA›ky…M ecyH«. 35

hisk H IyAvH ErAgM bADicH• mrNAs•nA›Ý aŠAl˜H hisHkIyAvH ErAgM bA Dic• H mrNAs•nAyi. ŒEmAsi eÀR puÒnAy eyz•AèvckÀ hi sHkIyAvieÀR aw…E˜Æ EpAyi. eyz •AvH hisHkIyAviEnAw… pR’u, þyEhA v pRy…Ý,ü nieÀR vI“@kArYÍeLlÂAM ƒmIkriÆk. kArNM nI mric•@ EpA›M. nI suKe–w…kyilÂ!ýÿ 2 hisHkIyAvH teÀR m…KM ¡mriElÆ tiric•@. ayAÅ yEhAvEyAw… èAÄØi c• @ , 3þyEhAEv, {AnÍey pUÄÌmn EÈAew Esvic•tH oAÄ—iÆk. nãey•H aÍu kløic•v {AÀ ecyH«.ÿ anÙrM hisHkIyAvH vlÂAet kr’u. 4 eyz•AvH nw… m…·M viw…M m…EÛ yEhA vy…ew vcnM ayALiElÆ vÝ. yEhA v pR’u, 5þmwÍiec••H qeÀR jnt y…ew EntAvAy hisHkIyAviEnAw… sM sAriÆk. avEnAw… pRy…k, ünieÀR pUÄv•iknAy dAvIdieÀR eedvmA›• yEhAv pRy…Ý, þ{AÀ nieÀR èAÄ Øn EkÅÆky…M nieÀR kÎnIÄ kA¹ ky…M ec•@Ý. atinAÇ {AÀ nie• suKe–w…˜…M. m†•AM divsM nI yEhAv y…ew Œly˜iElÆ kyRiE–A›M. 6nin Æ {AÀ ptinÉu vÄxM œwi Œy…S nI“i˜¯M. ašUÄrAjAvieÀR zåiyiÇ niÝM nie•y…M öQ rAjYe˜y…M {AÀ r•iÆM. öQ ngre˜ {AÀ sMr•iÆM. ö« {AÀ qniÆ Evìiy…M qeÀR dAsÀ dAvId…mAyi ŸìAŠiy krAÄ m†l vuM ec•@•tANH.ýÿ 7aE–AÅ eyz•Avu

20

2 rAjAŠãAÄ 19:33-20:17

pR’u, þo¯ a˜iyw ekAìuv•H a« m…RiviÇ vyHÆk.ÿ atinAlvÄ a˜iyw qw…˜H hisHkI yAvieÀR m…RiviÇ vc•@. anÙrM hisH kIyAvinH suKmAyi. hisk H IyAvinH awyALM hisHkIyAvH eyz•AviEnAw… EcAdi c•@, þyEhAv qe• suKe–w…Ïem•ti ½M m†•AM divsM {AÀ yEhAvy…ew Œly˜iElÆ kyRiE–A›M q•ti½M qÙANH awyALM?ÿ 9 eyz•Avu pR’u, þninEŠtA¹ Ev ìtH? ni}Ç pÏ pwi m…EÛA“@ EpAkENA piE•A“@ EpAkENA?* {AÀ pR’ kArY ÍÅ yEhAv nw–AÆem•tieÀR awyA LmANitH.ÿ 10hisHkIyAvH mRupwi pR’u, þni}Ç pÏ pwi nIL…key•tH q"– mANH. Evì, ni}Ç pÏ pwi piE•A“@ EpAke“.ÿ 11 aE–AÅ eyz•AvH yEhAvEyAw… èAÄØiÆky…M yEhAv ni}lien pÏ pwi piREkA“@ mA·@ky…M ecyH«. atH a«ver ni•i¯• ÐlE˜Æ piãARi. 8

hisk H IyAv…M bAbiElA¿kA¯M aŠAl˜H bldAeÀR puÒnAy eb ErAdAû-bldAnAyi¯Ý bAbiElA Niel rAjAvH. ayAÅ hisHkIyAvinH kÏk"M s—AnÍ"M ayc•@. hisHkI yAvH ErAgz•yilAeN•Ri’ANH eb ErAdAû-bldAÀ a« ecyHttH. 13hisHkI yAvH bAbiElA¿kAer sVIkriÆky…M teÀR ekA“Ar˜iel vilpiwic•etlÂAM kANiÆky…M ecyH«. ev™i, sVÄÌM, sugÓávYÍÅ, vilpiwic• sugÓEl pnM, Œy…DÍÅ, pie• teÀR KjnAvi lu™etl A M ayAÅ aver kANic• @ . aver kANiŠA˜tAyi. hisH k IyA vieÀR ekA“Ar˜iElA rAjYE˜A oÝM avEzxic•i¯•ilÂ. 14 anÙrM eyz•AèvAckÀ hisHkI yAvH rAjAvien kìu EcAdic•@, þöver ÙA¹ pRy…•tH? överview ni•ANH v•tH?ÿ hisHkIyAvu pR’u, þavÄ vLer d†ry…™ bAbiElA¿ q• rAjY ÏniÝM v•vrANH.ÿ 15eyz•Avu EcA dic•@, þnieÀR ekA“Ar˜iÇ avÄ qÙA ¹ kìtH?ÿ hisHkIyAvH mRupwi pR’u, þavÄ qeÀR ekA“Ar˜ilu™etl A M kìu. aver kANiŠA˜tAyi qeÀR KjnAviÇ oÝmilÂ.ÿ 16 aE–AÅ eyz•AvH hisH k IyAvi EnAw… pR’u, þyEhAvy…ew öQ sE•zM æÖiÆk. 17nieÀR ekA“Ar˜ilu™«M öE•ver nieÀR pUÄv•ikãAÄ sÛAdic• vy…mAy ql A M bAbiElANiElÆ ekAìuEpA›vA½™ smyM aw…Ï 12

ni}Ç ... EpAkENA puRÏ™ o¯ m•ir ˜ieÀR pwikÅ hisHkIyAvH smyniÄÌ y˜i½pEyAgic• i ¯Ý q•AyiriŠAmi« sUci–iÆ•tH . pwvukLiÇ sUrYèkAzM vI}u•tin½sric•@ smyM niÄÌyiÆ• rIti.


2 rAjAŠãAÄ 20:18-21:19

402

v¯Ý. oÝM öview ŸEp•iÆkyilÂ! yEhAv ö« pRy…Ý. 18bAbiElA¹ ŠAÄ nieÀR puÒãAer ekAìuEpA›M. nieÀR puÒãAÄ bAbiElANiel rAjA vieÀR ekA“Ar˜iel x$ãArAyi ˜I¯M.ÿ 19 aE–AÅ hisH k IyAvH eyz•Avi EnAw… pR’u, þyEhAvyiÇniÝ™ öQ sE•zM nl« te•.ÿ hisHkIyAvH ö«M pR’u, þqeÀR jIvitkAl˜H yTAÄØ smADAnM pulÄ•AÇ a« nl« te•.ÿ 20 hisHkIyAvieÀR qlÂA vliy èv] ˜ik"M, ngr˜iElÆ oAvuek“i ›L ˜iÇniÝM ev™M ekAìuv•«Å e–ew, üey¸dyiel rAjAŠãA¯ew cri ÒMý q• #nHT˜iÇ q}utiyi“@ìH. 21hi sHkIyAvH mrNmwy…ky…M teÀR pUÄvik ErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH«. hisHkIyAvieÀR puÒnAy mneš ayA ÅÆ EzxM putiy rAjAvA›ky…M ec yH«. ey¸dyÆ H EmÇ mnešy…ew d…ÄBrNM BrNmArMBiÆEÛAÅ mnešyH Æ p×ìH vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey± zElmiÇ aÀp˜Éu vÄxM BrNM nw ˜i. ehPHsIb q•Ayi¯Ý ayA"ew a—y…ew EprH. 2 yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ et·Ay èv] ˜ikÅ mneš ecyH«. m·@ rAxH\ÍÅ ecyHt mHELcHCätYÍÅ mneš ecyH«. (yi AEylukAÄ v•E–AÅ Œ jntey yEhAv puRÙ_ky…M ecyH«.) 3teÀR pitAvAy hisHkIyAvH nzi–ic• Ÿ•t ÐlÍÅ mneš vIìuM niÄ—ic•@. bAli ½™ yAgpIWÍ"M aEzrAsHt†pÍ"M yi AEyliel ŒhAburAjAvienE–A el mneš niÄ—ic•@. ŒkAz˜iel n• ÒÍeL mneš ŒrADiÆky…M ²æUxiÆ ky…M ecyH«. 4þey±zElmiÇ {AeneÀR nAmM ÐApiÆMÿ qÝ yEhAv pR’i ¯• yEhAvy…ew Œly˜iÇ vYAjeed vÍÅŠAyi mneš yAgpIWÍÅ niÄ—i c•@. 5yEhAvy…ew Œly˜iel rìu m…· ÍLiluM mneš ŒkAz˜iel n•ÒÍ ÅŠH yAgpIWÍÅ pNi«. 6 mneš teÀR puÒen bliyÄ–iÆky…M aven yAg pIW˜iÇ EhAmiÆky…M ecyH«. BAviy RiyAÀ mneš vYtYsHt mAÄ‹ÍÅ ŸpEyA gic•@. evLic•–AwãAery…M m×vAdik eLy…M ayAÅ s•Äzic•@. yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArY ÍÅ mneš ecyH«. a« yEhAvey EkApA›lnAŠi. 7mneš, aEzry…ew o¯ vi#hM ekA˜iy…ìAŠi. ayAÅ Œ vi#hM Œly˜i½™iÇ vc•@. öQ Œl ye˜–·iyAyi¯Ý yEhAv dAvIdi EnAw…M aveÀR puÒnAy zElAEmAEnA w…M pR’i¯•tH+ þyi AEyliel qlÂA ngrÍLiÇniÝM {AÀ ey±zElmien etre’w…˜iriÆÝ. ey±zElmilu™ Œly˜iÇ {AÀ qe•E•ÆmAyi qeÀR nAmM ÐApiÆM. 8yi AEyÇ jn tey {AÀ av¯ew pUÄv•ikÄÆ nÇkiy

21

®miyiÇniÝM puR˜AÆkyil . {AÀ kløic• kArYÍL@M qeÀR dAsnAy EmAez nÇkiy ŸpEdzÍ"M a½sriÆ• p•M {Anver av¯ew EdzÏ vsiÆ vAÀ a½vdiÆM.ÿ 9 q•AÇ jnÍÅ eed ve˜ ecvieŠAìilÂ. mneš aver pAp˜iElÆ nyic•@. yi AEyÇ v¯• ti½m…ÛH knAniÇ vsic•i¯• jntkÅ ecyHttilumDikM pApÍÅ mneš ec yH«. yi AEyÇjnt tÍ"ew ®mi eek ywŠAÀ v•E–AÅ yEhAv knAÀ vAsi keL nzi–iÆky…M ecyH«. 10 yEhAv teÀR dAsãArAy èvAck rilUew öŠArYÍÅ pR’u+ 11þey¸dyi el rAjAvAy mneš öQ evRuŠe–“kArY ÍÅ ec•@ky…M av½ m…ÛH aEmArYÄ ecyHttilumDikM tiãkÅ ec•@ky…M ecyH«. mneš teÀR vi#hÍÅ m†lM ey¸deyeŠAìuM vLer pApÍÅ ec •ic•@. 12atinAÇ yi AEylieÀR yEhA v pRy…Ý, üötA! EkÅÆ•vÀ EpAluM e{“i viRyHŠ˜Š ekAw…M yAtnkÅ {AÀ ey±zElmi½M ey¸dyHÆM v¯ ÏM. 13ey±zElmieÀREmÇ {AÀ zmrY y…ew aLvu¾Ç vlic• @ piwiÆky…M ŒhAbu›w…Mb˜ieÀR ¬Æk“ piwiÆ ky…M ec•@M. pAÒM k}uki o¯vÀ a« km}H˜i vyHÆM. a«EpAel {AÀ ey±z ElmiEnAw…M ec•@M. 14aview qeÀR jnt yAyi ›Rc•@ EpÄ avEzxiÆM. pE• aver {AÀ ŸEp•iÆM. aver {AÀ av¯ew zÒ@ŠÅŠH nÇ›M. zÒ@ŠÅ aver twvukArAyi ekAìuEpAvuky…M, avÄ BwãAÄ y…Ö˜iÇ piwiec•w…˜ vile–“ vsHt…ŠLAyi˜I¯ky…M ec •@M. 15qÚekAeì•AÇ tiãey•H {AÀ pR’ kArYÍÅ qeÀR jnt ecyH«. aÍen ec•@kv}i avÄ av¯ew pUÄ v•ikãAÄ öQjipHtiÇniÝ puRÏ v• nAÅ m…tÇ qe• EkApi–ic•i¯Ý. 16nixH kLÜrAy aEnkM Eper mneš vDiÆ ky…M ecyH«. ey±zElmieÀR or·M m…tÇ mE·y·M ver ayAÅ råM niRc•@. ey¸d eyeŠAìu ec•ic• pApÍÅÆ puREm yANitH. ete·•H yEhAv pR’ kArY ÍÅ mneš ey¸deyeŠAìuM ec•i c•@.ýÿ 17 mnešy…ew qlÂA èv]˜ik"M avÀ ecyHt pApÍÅ shitM üey¸drAjAŠ ãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ q}uti yi“@ìH. 18mneš mrNmwy…ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH « . mneš teÀR ekA“Ar˜iel ŸdYAn˜ilANH sMsHkriŠe–“tH. þŸÈ y…ew pUEÙA“Mÿ q•Ayi¯Ý Œ ŸdYAn ˜inH Epri“i¯•tH. mnešyHÆ EzxM aveÀR puÒnAy ŒEmAÀ putiy rAjA vA›ky…M ecyH«. ŒEmAeÀR *hsVkAle˜ BrNM BrNmArMBic•E–AÅ ŒEmAnH ö¯p˜i rìu vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±zEl miÇ rìu vÄxM BrNM nw˜i. em³El em˜H Œyi¯Ý ŒEmAeÀR a—. eyAtHb 19


403 ŠArnAy hA±sAyi¯Ý av"ew pitAvH. 20teÀR pitAvienE–Ael te• ŒEmA ½M yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiã yAy« ecyHt…. 21teÀR pitAvH ŒrADic• aEt vi#hÍeL˜e• ŒEmA½M ŒrA DiÆky…M EsviÆky…M ecyH t …. 22 ŒEmAÀ, teÀR pUÄv•ik¯ew eedvmA ›• yEhAvey vi“@EpAvuky…M yEhA vy…ew pAtyiÇniÝM vi“u jIviÆky…M ecyHt…. 23 ŒEmAeÀR B]tYãAÄ ayAÅeŠtier žFAElAcn nwÏky…M ayA"ew ekA “Ar˜iÇvc•@ te• ayAeL vDiÆky…M ecyH « . 24ŒEmAentier žFAElAcn nw˜iy ŸEdYAgÐãAer sADArN jn ÍÅ vDic•@. anÙrM avÄ ŒEmAeÀR puÒÀ EyAzIyAvien putiyrAjAvAŠi. 25 ŒEmAeÀR me·lÂA èv]˜ik"M üey ¸drAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜i luìH. 26ŸÈy…ew ŸdYAn˜iel klÂRyiÇ ŒEmAÀ sMsHkriŠe–“@. ŒEmAeÀR pu ÒÀ EyAzIyAvH putiy rAjAvAyi. EyAzIyAvH ey¸dyiÇ BrNmArMBiÆÝ BrNmArMBic•E–AÅ EyAzIyAvinH q“@ vyÈAyi¯Ý. ey±zElmiÇ ayAÅ m…–e˜AÝ vÄxM BrNM nw˜i. ebAsH k ˜iel adAyAvieÀR puÒi yAy eydIdA Œyi¯Ý ayA"ew a—. 2 yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ zriyAy kArY ÍÅ te•yANH EyAzIyAvH ecyHttH. teÀR pUÄv• i knAy dAvIdienE–Ael EyAzIyAvH eedve˜ a½gmic•@. eedvM Œ#hic•« te• o¯ vYtYAsvumilÂAet EyAzIyAvH ecyH«.

22

ŒlyM putiŠi–NiyAÀ EyAzIyAvH kliø ÆÝ 3 EyAzIyAvH rAjAvAytieÀR ptien “AM vÄxM kArYdÄziy…M em²lÂAmieÀR puÒnAy aslYAvieÀR puÒ½mAy zAPAen yEhAvy…ew Œly˜iElŠy c•@. 4 EyAzIyAvu pR’u, þmhApuErAhi tnAy hiÇŠIyAvieÀR aw…E˜Æ ec lÂ@k. pARAvukArÀ jnÍLiÇniÝM EzK ric• pNM ayAÅŠA¹ kiE“ìtH. 5a E–AÅ puErAhitãAÄ Œ pNM yEhAv y…ew Œly˜iel pNikÅÆEmÇ EnA“M vhiÆ• pNiŠAÄÆ nÇkNM. puErAhitãAÄ Œ pNM yEhAvy…ew ŒlyM pu«Ši–Niy…• pNiŠAÄÆ nÇkNM. 6 mryAzArimA¯M klÂAzArimA¯M klÂ@ev“@kA¯M aviewy…ìH. Œlym…R–i ŠA½™ twiy…M klÂ@M vAÍAÀ Œ pNM ŸpEyAgiŠNM. 7pNiŠAÄÆ niÍÅ nÇ k@• pNM q̯tH. Œ pNiŠAÄ vizV sHtrANH.ÿ nYAyèmANpust H kM Œl y˜iÇ kANe–“@ 8 Ÿ•tpuErAhitnAy hiÇŠIyAvH kArYdÄziyAy zAPAEnAw… pR’u, þyEhAvy…ew Œly˜iÇni•H {AÀ

2 rAjAŠãAÄ 21:20-22:19

niympusHtkM keìw…Ï!ÿ hiÇŠIyA vH pusHtkM zAPA½ nÇk@ky…M zAPAÀ a« vAyiÆky…M ecyH«. 9 kArYdÄziyAy zAPAÀ EyAzIyArAjA vieÀR awue˜˜i aE”hvumAyi sMsAric•@. zAPAÀ pR’u, þaÍy…ew dAsãAÄ Œly˜iel pNM m…}uvÀ puR e˜w…Ï. yEhAvy…ew Œly˜iel pNiŠH EmÇEnA“M vhiÆ• pNiŠAÄŠH avÄ Œ pNM nÇki.ÿ 10anÙrM, kArYd ÄziyAy zAPAÀ rAjAviEnAw… pR’u, þpuErAhitnAy hiÇŠIyAvH qniŠH o¯ pusHtkM œwi nÇki.ÿ anÙrM zAPAÀ Œ pusHtkM rAjAvien vAyic•@ EkÅ–i c•@. 11 nYAyèmANpusHtk˜iel vAÆkÅ Ek“E–AÅ teÀR mnS klÍiy« èkwi –iŠAÀ rAjAvH teÀR vOÍÅ vlic•@ kIRi. 12anÙrM puErAhitnAy hiÇŠI yAvH , zAPAeÀR puÒnAy ahIŠAM, mIKAyAvieÀR puÒnAy aûEbAÄ, kArYdÄziyAy zAPAÀ, rAjAvieÀR dAs nAy asAyAvH q•ivÄŠH rAjAvH o¯ kløn nÇki. 13EyAzIyArAjAvu pR’u, þn—eLÙA¹ ecE•ìet•H yEhAv EyAw… ecÝ EcAdiÆk. qniÆ Evìi y…M jnÍÅÆ Evìiy…M ey¸dyHÆ m…}u v½M Evìiy…M yEhAvEyAw… EcAdiÆk. keì˜iy öQ pusHtk˜iel vcnÍ eL–·i EcAdiÆk. yEhAv nE—Aw… EkA pic•iriÆÝ. qÚekAeì•AÇ n—… ew pUÄv•ikÄ öQ pusHtk˜iel vcn ÍÅ a½sric•ilÂ. nm…ŠAey}ute–“et lÂAemAÝM avÄ ecyHtilÂ!ÿ EyAzIyAv…M èvAckyAy µÇdAy…M 14 atinAÇ, puErAhitnAy hiÇŠI yAvH , ahIŠAM, aûEbAÄ, zAPAÀ, asAyAvH q•ivÄ èvAckyAy µÇ dAy…ewyw…E˜Æ EpAyi. aÄhsieÀR puÒnAy tikVy…ew puÒnAy zl†mieÀR BArYyAyi¯Ý µÇdA. zl † mAyi¯Ý puErAhitãA¯ew vOÍ"ew sU•i –…kArÀ. ey±zElmieÀR rìAM pAd˜i lAyi¯Ý µÇdAy…ew tAmsM. avÄ ec•H µÇdAy…mAyi sMsAric•@. 15 aE–AÅ µÇdA avErAw… pR’u, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv pRy…Ý+ niÍeL öEÍA“yc• y AELAw… pRy…k+ 16üyEhAv öÍen pRy…Ý+ öQ nAwinuM öview vsiÆ•vÄÆM EmÇ {AÀ yAtnkÅ ayyHÆvAÀ EpA›Ý. ey¸dyiel rAjAvu vAyic• nYAyèmA NpusHtk˜iel}uti vc•iriÆ• yAtn kÅ öveyAeŠyANH . 17ey¸dyiel jnt qe• vi“@EpAvuky…M m·@ eedvÍ ÅŠH D<pAÄ–NM nwÏky…M ecyH«. avere• vLer EkApA›lnAŠi. avÄ aEnkM vi#hÍ"ìAŠi. atinAlANH avErAwH {AÀ öQ Ðl˜H EkApM kANi Æ•tH. aNyHŠAnAvA˜ o¯ agHni EpAelyAyiriÆM qeÀR EkApM!ý 18-19 þyEhAvy…ew ŸpEdz˜inH ey¸d yiel rAjAvAy EyAzIyAvH niÍeL ay


2 rAjAŠãAÄ 22:20-23:12

404

c•@. EyAzIyAviEnAwH öŠArYÍÅ pRy… k+ ünI Ek“ vAÆkÅ yi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv pR’tANH. öQ Ðle˜y…M öview jIviÆ•very…M p·i {AÀ pR’ kArYÍÅ nI Ek“@. aŠArYÍÅ Ek“E–AÅ nieÀR m]d…vAy XdyM Evdnic•@. ekAw…Md…ritÍÅ öQ ÐlÏ (ey±zElM) sMBviÆem•H {AÀ pR’u. d…+KM èkwi–iŠAÀ nI vOÍÅ vlic•@ kIRuky…M kryAnA rMBiÆky…M ecyH«. atinAlANH {AÀ nie• ecvieŠAìtH!ý yEhAv ötu pR y…Ý. 20ünie• {AÀ nieÀR pUÄv•ik ErAw… EcÄÏ ekA_M. nI mriÆky…M smADAnE˜Aew zvŠlÂRyiElÆ EpA vuky…M ec•@M. öQ Ðl˜inH {AÀ v¯Ï• yAtnkeLAÝM nI kANAniw yAvukyilÂ!ýÿ anÙrM puErAhitnAy hiÇŠIyAvH, ahIŠAM, aûEbAÄ, zAPAÀ, asAyAvH q•ivÄ rAjAviEnAwH at@ pR’u. jnÍÅ niymM EkÅÆÝ ey¸dyiEly…M ey±zElmiEly…M ql A EntAŠ"M te• vÝ kA¹vAÀ EyAzIyArAjAvH ŒvzYe–“@. 2 anÙrM rAjAvH yEhAvy…ew Œly˜i ElÆ kyRiE–Ayi. ey¸dyiel m…}uvÀ jnvuM ey±zElmiÇ jIvic• i ¯• jn Í"M av EnAewA–M EpAyi. puErAhitÄ, èvAckÄ, ecRiyv¯M vliyv¯mwŠM qlÂA jnÍ"M avEnAewA–M EpAyi. aE–AÅ avÀ krARieÀR pusH t kM vAyic•@. atH yEhAvy…ew Œly˜iÇ keìw…˜ nYAyèmAN pusHtkmAyi¯ Ý. EyAzIyAvH Œ pusHtkM qlÂAv¯M EkÅeŠ vAyic•@. 3 rAjAvH sHtMB˜inw…Ïni•H yEhAv y…mAyi krARuìAŠi. yEhAvey piÚw rAemÝM aveÀR klønk"M krARuk"M c“Í"M a½sriŠAemÝM ayAÅ krAÄ ecyH « . teÀR pUÄÌmnEÈAewy…M ŒtHmAEvAewy…M ö« ec•Aem•H ayAÅ s—tic•@. öQ pusHtk˜iel}utiyiri Æ• krAR½sriŠAem•H ayAÅ s— tic•@. rAjAvieÀR krARi½ tÍÅÆ™ piÚN kANiŠAÀ jnÍÅ q}uE•·u niÝ. 4 anÙrM rAjAvH Ÿ•tpuErAhitnAy hiÇŠIyAvH, m·@ puErAhitãAÄ, pARAvu kAÄ q•ivErAw… bAÇ, aEzr, ŒkAz ˜iel n•ÒÍÅ q•ivey ŒdriŠAÀ ŸìAŠiy, yEhAvy…ew Œly˜ilu™, qlÂA pAÒÍ"M sADnÍ"M puRE˜Æ ekAìuv¯vAÀ kløic•@. anÙrM EyAzI yAvH av ey±zElmi½ puRÏ kiEáA eÀR pAw˜H k˜ic•@ kL’u. anÙrM avÄ cArM EbETliElÆ ekAìu EpAyi. 5 ey¸dyiel rAjAŠãAÄ ŽtA½M sA DArN vYåikeL puErAhitrAyi etr e’w…˜i¯Ý. ahErAeÀR ›w…MbŠA rAyi¯•il avÄ! Œ vYAjpuErAhitãA rAyi¯Ý ey¸dyiel qlÂA ngrÍLi

23

luM ey±zElmi½ ¡·@m…™ qlÂA p“NÍ LiluM Ÿ•tÐlÍLiÇ DUpÍÅ EhAmi c•i¯•tH. bAÇ, sUrYÀ, cÑÀ, #hsm† hÍÅ, ŒkAz˜iel n•ÒÍÅ q•i vey avÄ ŒrADiÆky…M avyH Š H yAgM nwÏky…M ecyH«. q•AÇ EyAzI yAvH Œ vYAjpuErAhitãAer tw’u. 6 EyAzIyAvH yEhAvy…ew Œly˜iÇ niÝM aEzrAsH t MBM nIŠM ecyH « . ayAÅ aEzrAsHtMBM ngr˜iÇniÝM kiEáAÀtA}H v ryiElÆ ekAìuEpAvu ky…M aview vc•H a« EhAmiÆky…M ecyH«. anÙrM Œ kriŠ“kÅ ayAÅ epAwiÆky…M Œ epAwi sADArN jnÍ "ew zvŠl R kÅÆ EmÇ vitRuky…M ecyH«. 7 anÙrM EyAzIyArAjAvH yEhAv y…ew Œly˜ilu™ Œ¿EvzYk"ew vIw…kÅ tkÄÏ. OIk"M Œ vIw…kÅ ŸpEyAgiÆky…M vYAjEdvtyAy aEzr ey ŒdriŠAÀ ecRiy œwArm†wikÅ ŸìAÆky…M ecyH«. 8-9 aŠAl˜H puErAhitãAÄ blikÅ ey±zElmiÇ ekAìuvriky…M Œly ˜iel yAgpIW˜iÇ av aÄ–iÆky…M ecyH t i¯•il . ey¸dyielÛAw…m…™ ngrÍLiÇ puErAhitãAÄ tAmsic•i¯ Ý. Œ ngrÍLiel Ÿ•tÐlÍLiÇ vc•ANH avÄ DUpÍ"M m·@ blik"M aÄ–ic•i¯•tH. Œ Ÿ•tÐlÍÅ Egb m…tÇ EbÄ-Ezbver qlÂA ÐlÍLiluM ŸìAyi¯Ý. puErAhitãAÄ tÍ"ew puLi–ilÂA˜ a–M Œ p“NÍLiÇ, sA DArN jnÍÅŠiwyiÇ evc• A yi¯Ý B•ic• t H . ey±zElmiel Œly˜iÇ puErAhitÄŠAy…™ èEtYkÐlÏv c•Ayi¯•ilÂ. q•AÇ EyAzIyArAjAvH Œ Ÿ•tÐlÍÅ tkÄÆky…M puErA hitãAer eyrUzElmiElÆ ekAìuvri ky…M ecyH«. EyAzIyAvH EyA³vA kvA w˜iEnAw… EcÄ•H öw«BAgÏ™ Ÿ•t ÐlÍÅ a²ÖmAŠi (EyA³vA Œ ngr˜ieÀR BrNADipnAyi¯Ý). 10 hiE•AmieÀR puÒeÀR tA}H v ryi lu™ o¯ ÐlmAyi¯Ý EtAeP˜H. vYAj eedvmAy EmAElŠien ŒdriŠAÀ jn ÍÅ tÍ"ew mŠeL aviewy…™ o¯ yAgpIW˜iÇ vc•@ vDiÆky…M EhAmi Æky…M ecyHti¯Ý. jnÍÅ Œ ÐlM vIìuM ŸpEyAgiŠAtiriŠAÀ EyAzIyA vH Œ ÐlM nzi–ic•@. 11m…ÛH ey¸d yiel rAjAŠãAÄ ŽtA½M ›tirkeLy…M o¯ rTvuM yEhAvy…ew Œly˜ieÀR kvAw˜inw…Ïvc•i¯Ý. atH nATAÀEmelû q• o¯ suèDAn vYåiy…ew m…RiyHŠw…˜Ayi¯Ý. sUrYEdven Œdri Æ•tinAyi¯Ý ›tirkeLy…M rT˜i eny…M vc•i¯•tH. EyAzIyAvH ›tirkeL nIŠM ec•@ky…M rTM k˜iÆky…M ecyH«. 12 m…ÀkAlÍLiÇ ey¸dyiel rAjAŠ ãAÄ ŒhAbieÀR m•ir˜ieÀR EmÇÕr yiÇ yAgpIWÍÅ niÄ—ic•i¯Ý. mneš rAjAvuM yEhAvy…ew Œly˜iel rìu


405 m…·ÍLiÇ yAgpIWÍÅ pNiti¯Ý. EyAzIyAvH Œ yAgpIWÍeLlÂAM nzi–i Æky…M atieÀR epA“iy BAgÍÅ ki EáAÀtA}HvryiElÆ qRiy…ky…M ec yH«. 13 m…ÀkAl˜H zElAEmAÀrAjAvH ey± zElmi½ smIpM nAzpÄv•t˜iEãlu™ ŽtA½M Ÿ•tÐlÍÅ pNi«. Œ pÄv• t˜ieÀR eteŠ BAg˜Ayi¯Ý Œ Ÿ•t ÐlÍÅ. sIEdAnYÄ ŒrADic•i¯• a sHEtAer˜H q• mHELCEdvtey ŒrADi ŠAnANH zElAEmAÀrAjAvH Œ ÐlÍLi elAÝ niÄ—ic•tH. EmAvAbY¯ew mHELC EdvtyAy ekEmAzien ŒrADiŠA½M zElAEmAÀrAjAvH oÝìAŠi. aE—AnY ¯ew mHELCEdvnAy miÇEŠAmien Œdri ŠAÀ zElAEmAÀrAjAvH o¯ Ÿ•tÐl m…ìAŠi. q•AÇ EyAzIyAvH Œ ŒrAD nAÐlÍeLlÂAM nzi–ic•@. 14EyAzIyAvH qlÂA sHmArkzilk"M tkÄÆky…M aEz rA¬¹kÅ nzi–iÆky…M ecyH«. an ÙrM ayAÅ Œ ÐlÍLiellÂAM mric•v ¯ew aÐikÅ ekAìu niRc•@. 15 EbETliel Ÿ•tÐlÍ"M yAgpI WvuM EyAzIyAvH tkÄÏ. enbA˜ieÀR puÒnAy eyAErAebyAmANH öQ yAg pIWM pNittH. eyAErAebyAM yi AEy lieneŠAìu pApM ec•ic•@. EyAzIyAvH Œ yAgpIWvuM Ÿ•tÐlvuM tkÄÏ. yAgpIW˜ieÀR klÂ@kÅ avÀ kxN ÍLAŠi. anÙrM avntH öwic•@ epAwi c•@. aEzrAsHtMBÍÅ avÀ k˜ic•@. 16 EyAzIyAvH tiri’u EnAŠiyE–AÅ pÄv• t m…kLiÇ kl R kÅ kìu. avÀ ŒeL vi“H Œ klÂRkLiÇniÝM m½xY ¯ew aÐikÅ qw…Ï. anÙrM avÀ aÐikÅ yAgpIW˜iÇ vc•@ dhi–ic•@. aÍen EyAzIyAvH yAgpIWM mline– w…˜i. eedvpu¯xÀ èKYApic• yEhAv y…ew sE•zm½sric•Ayi¯Ý a« sMB vic•tH. eyAErAebyAM yAgpIW˜ieÀR yw…Ïni•E–A}ANH eedvpu¯xÀ öŠA rYÍÅ pR’tH. anÙrM EyAzIyAvH tiri’u EnAŠiy E–AÅ eedvpu¯xeÀR klÂR kìu. 17 EyAzIyAvu EcAdic•@, þqÙANH {AÀ kA¹• öQ sHmArkM?ÿ ngrvAsikÅ ayAELAw… pR’u, þatH ey¸dyiÇ niÝM v• eedvpu¯xEÀRtANH. EbET liel yAgpIW˜iEnAwH aÍu ecyHt kArYÍÅ ayAÅ m…Ûu èvcic•i¯Ý. vLer pìANH ayAÅ öŠArYÍÅ pR ’tH.ÿ 18 EyAzIyAvu pR’u, þeedvpu¯xen zlYe–w…˜¯tH . aveÀR aÐikÅ Œ¯M öLŠ¯tH.ÿ atinAlvÄ eedvpu¯x eÀR aÐikÅ ayA¼ew zv›wIr˜iÇ ˜e• ŸEp•ic•@. 19 zmrYyiel ngrÍLilu™ qlÂA Ÿ•t ÐlÍLiel ŒlyÍ"M EyAzIyAvH nzi–ic• @ . yi AEyliel rAjAŠãAÄ pNi k}i–ic• v yAyi¯Ý Œ Œly ÍÅ. atH yEhAvey vLer EkApixHWnA Æky…M ecyH«. EbETliel ŒrADnA

2 rAjAŠãAÄ 23:13-29

ÐlM tkĘ«EpAelte• EyAzIyAvH Œ ŒlyÍÅ nzi–ic•@. 20 EyAzIyAvH zmrYyiel Ÿ•tÐlÍ Lilu™ qlÂA puErAhitãAery…M Œ yAg pIWÍLiÇ vc•H vDic•@. yAgpIWÍLiÇ vc•H avÀ m½xYAÐikÅ dhi–ic•@. aÍen Œ ŒrADnAÐlÍÅ avÀ a²ÖmAŠi. anÙrM ayAÅ ey±zEl miElÆ mwÍiE–Ayi. ey¸dŠAÄ epsh ŒEGAxiÆÝ 21 EyAzIyArAjAvH qlÂAvÄÆmAyi o¯ kløn nÇki. avÀ pR’u þniÍ"ew eedvmA›• yEhAvyH Æ Evìi ep sh ŒEGAxiÆk a« ec•@vAÀ krA RieÀR pusHtk˜iÇ q}uti vc•iriÆ• «EpAel EvNM.ÿ 22 nYAyADipãAÄ yi AEyÇ BriÆ• kAl˜i½ EzxM jnÍÅ a« EpAel epsh ŒEGAxic•ilÂ. yi AEyliElA ey¸dyiElEyA rAjAŠãAriÇ Œ¯M Œ rItiyiÇ vipulmAyi epsh ŒEGAxi c•ilÂ. 23EyAzIyAvieÀR ptien“AM BrN vÄx˜ilANH avÄ ey±zElmiÇ yEhA vyHŠH epsh ŒEGAxic•tH. 24evLic• –Aw…keLy…M m×vAdikeLy…M ›lEdv tmAery…M vi#hÍeLy…M ey±zElmiluM ey¸dyiluM jnÍÅ ŒrADiÆ• me·lÂA d…ÄEdvtkeLy…M EyAzIyAvH nzi–ic•@. puErAhitnAy hiÇŠIyAvH yEhAv y…ew Œly˜iÇniÝM keìw…˜ pusHtk˜iel niymÍÅ a½sriÆ• ti½EvìiyANH EyAzIyAvH aÍen ecyHttH. 25 aview EyAzIyAvienE–AelA¯ rA jAvH m…eÛÍuM ŸìAyi“ilÂ. EyAzIyAvH teÀR pUÄÌmnEÈAewy…M ŒtH m AEvA ewy…M k¯E˜Aewy…M yEhAvyiÜElÆ tiri’u. o¯ rAjAvuM EyAzIyAvien E–Ael EmAezy…ew niymM a½sric•ilÂ. aŠAl˜i½EzxM EyAzIyAvienE–A el me·A¯ rAjAvuM aview ŸìAyi“ilÂ. 26 q•AÇ ey¸dyHÆ Enery…™ yEhA vy…ew EkApM aE–A}uM zmic•ilÂ. mneš y…ew èv] ˜ ikÅ m†lmANH yEhAv aE–A}uM avErAw… EkApM èkwi–ic•tH. 27 yEhAv pR’u, þyi AEylien {AÀ av¯ew EdzÏniÝM qw…Ï. ey¸d EyAw…M {AÀ a« te• ec•@M. ey¸ dey {AeneÀR k¿ev“ÏniÝM nIÆM. eyrUzElmien {AÀ sVIkriŠ yilÂ. aet, Œ ngre˜ {AÀ etre’ w…e˜ÜiluM atiel Œlye˜ {AÀ tkÄÆM. üqeÀR nAmM aviewy…ìA›Mý q•H {AÀ pR’tH Œ Ðle˜–·i yANH.ÿ 28 EyAzIyAvieÀR me·lÂA èv]˜ik"M üey¸dyiel rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iluìH. EyAzIyAvieÀR mrNM EyAzIyAvieÀR kAl˜H öQjipHti el rAjAvAy PREvAÀ-enEKA y†ª“I sundiŠryiÇ ašUriEnAw… y…Ö˜i½ 29


2 rAjAŠãAÄ 23:30-24:13

406

puRe–“@. EyAzIyArAjAvH PREvAÀenEKAEyAw… y…Ö˜i½EpAyi. q•AÇ emgiE”AviÇ vc•H PREvAÀ-enEKA, EyA zIyAvien kA¹ky…M ayAeL vDiÆk y…M ecyH«. 30mric• EyAzIyAvien ayA "ew dAsãAÄ o¯ EtriÇ ky·i emgiE”A viÇniÝM ey±zElmiElÆ ekAìu EpAyi. avÄ EyAzIyAvien aveÀR sVÙM klÂRyiÇ awŠi. anÙrM jnÍÅ EyAzIyAvieÀR puÒ nAy eyEhAvAhAsien aBiExkM ec yHtH putiy rAjAvAŠi. eyEhAvAhAsH putiy rAjAvA›Ý 31 rAjAvA›EÛAÅ eyEhAvAhAsinH ö¯p˜i m†Ý vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ m†Ý mAsM BrNM nw˜i. libHnyiel yiermYAvieÀR puÒiyAy hm†tÇ Œyi¯Ý ayA"ew a—. 32y EhAvy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArYÍ LANH eyEhAvAhAsH ecyHttH, teÀR pUÄv•ik¯ew èv]˜ikÅ te•yANH ey EhAvAhAsH ecyHttH. 33 PREvAÀ- enEKAhmA˜iel ribHL yiÇvc•H eyEhAvAhAsien piwiœwi. atinAÇ eyEhAvAhAsinH ey±zEl miÇ BrNM nw˜AnAyil . PREvAÀenEKA ey¸dyH Æ Ž}Ayir˜’URu pQìH ev™iy…M q}up˜Éu pQìH sVÄ ÌvuM k–M ¡m˜i. 34 PREvAÀ-enEKA EyAzIyAvieÀR pu ÒnAy qlYAŠImien putiy rAjAvAŠi. qlYAŠIM teÀR pitAvAy EyAzIyAvi eÀR ÐAnM Že·w…Ï. PREvAÀ-enEKA qlYAŠImieÀR EprH eyEhAyAŠIM q•A ŠimA·i. eyEhAvAhAsien PREvAÀenEKA öQjipH t iElÆ ekAìuEpA› ky…M ecyH«. eyEhAvAhAsH öQjipH tiÇ vc•@ mrNmw’u. 35eyEhAyAŠIM PREvAnH sVÄÌvuM ev™iy…M nÇki. q•AÇ eyEhAyAŠIM sADArN jnÍ LiÇniÝM ni›ti piric•H Œ pNmANH PREvAÀ-enEKAyHÆ ekAw…ŠAÀ ŸpEyA gic•t.H atinAÇ oAErA vYåiy…M teÀR vItM ev™iy…M sVÄÌvuM nÇki. ey EhAyAŠIMrAjAvH Œ DnM PREvAÀenEKAyHÆ nÇk@ky…M ecyH«. 36 rAjAvAyE–AÅ eyEhAyAŠIminH ö¯ p˜Éu vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±z ElmiÇ ptienAÝ vÄxM BrNM nw˜i. ±myiel epdAyAvieÀR puÒiyAy es bIdA Œyi¯Ý ayA"ew a—. 37yEhA vy…ew ¶xHwiyiÇ tiãyAy kArYÍLANH eyEhAyAŠIM ecyHttH. teÀR pUÄv•ikÄ ecyHt qlÂA kArYÍ"M eyEhAyAŠIm…M ecyH«. enbUKdE H nsÄrAjAvH ey¸dyiElÆ v¯Ý eyEhAyAŠImieÀR kAl˜H bAbi ElANiel rAjAvAy enbUKdHEn sÄ ey¸dArAjYE˜Æ vÝ. eyEhA yAŠIM m†Ý vÄxM enbUKdHEnsrien Esvic•@. anÙrM eyEhAyAŠIM enbU

24

KdHEnsrientirA›ky…M ayA"ew Br N˜iÇniÝM viGwic• @ EpAvuky…M ecyH « . 2 eyEhAyAŠImientier y…ÖM ec•AÀ yEhAv bAbiElA¿kA¯ewy…M arAmY¯ewy…M EmAvAbY¯ewy…M aE—A nY¯ewy…M sMGe˜ ayc•@. ey¸dey nzi–iŠAnANH yEhAv aver ayc•t.H yEhAv pR’« EpAel te•yANH a« sMBvic•t.H teÀR dAsãArAy èv ckãArilUewyANH yEhAv at@ pR ’tH. 3 ey¸dyHÆ aÍeneyAeŠ sMBviŠ E“ey•H yEhAv kløic•@. aÍen avnH aver teÀR k¿ev“ÏniÝM nIŠA nAvuM. mnešy…ew qlÂA pApèv]˜i k"M kArNmANH avn« ecyHttH. 4mn eš aEnkM nixHkLÜer vDic•tinAlA NH yEhAv ö« ecyHttH. mneš ey±z ElmiÇ av¯ew råM niRc•@. yEhAv Œ pApÍÅ epARuÆky…milÂ. 5 eyEhA yAŠImieÀR m·@ èv]˜ikÅ qlÂAM üey ¸dArAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT ˜iÇ q}utiyi“@ìH. 6eyEhAyAŠIM mrN mwy…ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsH kriŠe–w…ky…M ecyH«. eyEhAyAŠI mi½ EzxM ayA"ew puÒÀ eyEhAyA KIÀ putiy rAjAvAyi 7 öQjipHtiel a¯vi m…tÇ y†ª“Isu ndivery…™ ®mi m…}uv½M bAbiElANi el rAjAvH piwiec•w…Ï. öQ èEdzM m…ÛH öQjipHtieÀR niy×N˜ilAyi ¯Ý. atinAÇ öQjipH«rAjAvH pi•I ewAriŠluM teÀR EdzM vi“@EpAyilÂ. enbUKdE H nsÄ ey±zElM piwiecw • …ÆÝ 8 BrNmArMBic• E –AÅ eyEhAyAKInH ptien“@ vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±z ElmiÇ m†ÝmAsM BrNM nw˜i. ey±zEl miel qÇnATAeÀR puÒiyAy enµxHWA Œyi¯Ý ayA"ew a—. 9tiãey•H yEhAv pR’ kArYÍÅ eyEhAyAKIÀ ecyH«. teÀR pitAvieÀR aEt èv] ˜ikLANH ayAÅ ecyHttH. 10 aŠAl˜H bAbiElANiel rAjAvAy enbUKdHEnsrieÀR ŸEdYAgÐãAÄ ey ±zElmiElÆ v•H atien vlyM ec yH«. 11anÙrM bAbiElANiel rAjA vAy enbUKdHEnsÄ ey±zElmiElÆ vÝ. 12ey¸dyiel rAjAvAy eyEhAyA KIÀ bAbiElANiel rAjAvien kA NAÀ öRÍiec• Ý . eyEhAyAKIeÀR a—, ayA"ew ŸEdYAgÐãAÄ, EntA ŠÅ, q•iv¯M ayAELAewA–m…ìAyi ¯Ý. aE–AÅ bAbiElANiel rAjAvH eyEhAyAKIen piwiœwi. atH enbUKdH EnsrieÀR q“AM BrNvÄx˜ilAyi ¯Ý. 13 enbUKdH E nsÄ ey±zElmiel, yEhAvy…ew Œly˜iel KjnAviluM rAjekA“Ar˜iel KjnAvilum…™ qlÂA sÛÏM qw…Ï ekAìuEpAyi. yi A EyÇrAjAvAyi¯• zElAEmAÀ yEhAv y…ew Œly˜iÇ vc•i¯• qlÂA sVÄÌ


407 –AÒÍ"M enbUKdH E nsÄ tkÄÏ. yEhAv pR’«EpAelyANH a« sMB vic•tH. 14 qlÂA ey±zElMkAery…M enbUKdHEn sÄ piwiœwi. qlÂA EntAŠeLy…M Dnik ery…M ayAÅ piwic•@. ptinAyirM Eper ayAÅ twvukArAyi piwic•@. qlÂA vid gHd pNiŠAery…M ziløikeLy…M enbUK dHEnsÄ ekAìuEpAyi. sADArN jnÍ ÅŠiwyiel Ž·vuM driáÄ o}iek Œ¯M avEzxic•ilÂ. 15eyEhAyAKIen enbU KdH E nsÄ twvukArnAyi bAbiElA NiElÆ ekAìuEpAyi. rAjAvieÀR a—, BArYmAÄ, ŸEdYAgÐãAÄ, Edze˜ m…ÀnirŠAÄ q•ivereylÂAM enbUKdH EnsÄ ekAìuEpAyi. ey±zElmiÇ niÝM bAbiElANiElÆ twvukArAyA NH enbUKdHEnsÄ aver ekAìuEpA ytH. 16Ž}AyirM p“ALŠA¯ìAyi¯Ý. a very…M ŒyirM vidgH d etA}ilALik eLy…M ziløikeLy…M œwi enbUKdHEnsÄ ekAìuEpAyi. averlÂAM y…Ös‘rAy, prizIliŠe–“ BwãArAyi¯Ý. bAbi ElANiel rAjAvH aver bAbiElANi ElÆ twvukArAyi ekAìuEpAyi. siedŠIyArAjAvH bAbiElA¿ rAjAvH , eyEhAyA KIeÀR öLy–nAy mØnYAvien putiy rAjAvAŠi. ayAÅ aveÀR EprH sied ŠIyAvH q•AŠi mA·i. 18BrNmArMBic• E–AÅ siedŠIyAvinH ö¯pe˜AÝ vy ÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ pti enAÝ vÄxM BrNM nw˜i. libHnyiel yiermYAvieÀR puÒiyAy hm†tÇ Œyi ¯Ý ayA"ew a—. 19yEhAvy…ew ¶xHwi yiÇ tiãyAy kArYÍÅ siedŠIyAvH ecyH«. eyEhAyAKIÀ ecyHt aEt kA rYÍÅ siedŠIyAvH ecyH«. 20yEhA vey ±zElmiEnAw…M ey¸dEyAw…M vLer EkApiÆky…M aver avÀ d†EreŠRiy… ky…M ecyH«. 17

enbUKdE H nsÄ, siedŠIyAvieÀR BrNM avsAni–iÆÝ siedŠIyAvH bAbiElANiel rAjA vien qtiÄÆky…M aE”he˜ a½s riŠAÀ œ“AŠAtiriÆky…M ecyH«. atinAÇ bAbiElANiel rAjA vAy enbUKdH E nsÄ eesnYs EmtM ey±zElmientier y…Ö˜i½ vÝ. siedŠIyAvieÀR oÀptAM BrN vÄx˜iel p˜AM mAs˜iel p˜AM tIytiyANH aÍen sMBvic•t.H jnÍÅ ngr˜iElÆM puRE˜ÆM EpA›•« tw yAÀ enbUKdHEnsÄ eesnYe˜ ngr ˜i½ ¡·@M niĘi. anÙrM ayAÅ ngr˜i½ ¡·@M ecLiekAìH o¯ Bi˜i ek“i. 2ey¸dArAjAev• nilyiÇ sied ŠIyAvieÀR ptienA•AM BrNvÄxM ver enbUKdHEnsÄ kA˜i¯Ý. 3ngr ˜iÇ •AmM œw…tÇ ±•mAyieŠAìi ¯Ý. nAlAM mAs˜ieÀR oÛtAM divs

25

2 rAjAŠãAÄ 24:14-25:17

mAyE–AÅ nA“@kAÄŠH B•NEm öl A tAyi. 4 enbUKdHEnsrieÀR eesnYM avsA nM ngrBi˜i tkĘH akÏ kwÝ. Œ rAÒiyiÇ siedŠIyArAjAvuM ayA "ew BwãA¯M oAwiE–Ayi. ör“ Bi˜ikLi lUewy…™ rhsYkvAw˜ilUewyANH avÄ r•e–“tH. atH rAjAvieÀR ŸdYAn ˜inH aw…˜Ayi¯Ý. zÒ@BwãAÄ ngr ˜i½ ¡·iluM ŸìAyi¯ÝevÜiluM si edŠIyAv…M ayA"ew BwãA¯M m¯®miyi ElÆ™ v}iyilUew r•e–“@. 5 bAbi ElA¿ eesnYM siedŠIyArAjAvien piÚw¯ky…M ayAeL eyrIEhAviÇ vc•H piwiœw…ky…M ecyH«. siedŠIyAvieÀR BwãAerl A M ayAeL ŸEp•ic• H oAwi E–Ayi. 6bAbElA¿kAÄ siedŠIyA rAjAvien ribHLyiÇ bAbiElA¿ rAjA vieÀR aw…E˜Æ ekAìu EpAyi. sied ŠIyAvien zi•iŠAÀ bAbiElA¿kAÄ niËyic• @ . 7 siedŠIyAvieÀR puÒ ãAer ayA"ew m…ÛiÇ vc•H avÄ vDi c•@. anÙrM avÄ siedŠIyAvieÀR kÎkÅ epA“ic•@. avÄ aven cÍl yH Š i“H bAbiElANiElÆ ekAìu EpAyi. ey±zElM nzi–iŠe–“@ enbUKdHEnsrieÀR pe˜AÛtAM Br NvÄx˜iel aÉAM mAs˜ieÀR Ž}AM divsM enbUKdHEnsrieÀR EsnAnAy knAy enbUsrdAÀ ey±zElmiElÆ vÝ. 9enbUsrdAÀ yEhAvy…ew Œl yM, rAjekA“ArM, ey±zElmiel BvnÍÅ q•iv agHniŠiryAŠi. Ž·vuM vliy BvnÍÅ EpAluM ayAÅ nzi–ic•@. 10 anÙrM enbUsrdAEnAewA–m…ìA yi¯• bAbiElANiel Esn ey±zEl mieÀR ngrBi˜i tkÄÏ. 11ngr˜iÇ öniy…M avEzxic•vereylÂAM enbUs rdAÀ piwiœwi. kI}wÍAÀ æmic•v¯Å –ew qlÂAvery…M enbUsrdAÀ twvu kArAyi piwic•@. 12nA“@kAriÇ Ž·vuM dri áer mAÒem ayAÅ vi“i¯ÝZ. m…Ùi riy…M m·@ DAnYÍ"M vLĘAnANH ayAÅ aver vi“yc•tH. 13 yEhAvy…ew Œly˜iel qlÂA ev ÜlsAm#ik"M bAbiElANiel BwãAÄ kxNÍLAŠi. evÜlsHtMBÍÅ, evÜl pIWÍÅ, vliy evÜle˜A“i q•iv avÄ tkÄÏ. anÙrM Œ evÜlM m…}u v½M avÄ bAbiElANiElÆ ekAìu EpAyi. 14klÍÅ, EkArikÅ, viLÆk˜i ÆvA½™ ŸpkrNÍÅ, tvikÅ, yEhA vy…ew Œly˜iÇ ŸpEyAgic•i¯• qlÂA evÜl–AÒÍ"M bAbiElA¿kAÄ ekAìuEpAyi. 15tIŠlzÍ"M pAÒÍ"M ql A M enbUsrdAÀ ekAìuEpAyi. sVÄÌM ekAìuìAŠiy qlÂA sADnÍ "M ayAÅ sVÄ̘i½ Evìi qw…Ï. ev™iÆEvìi qlÂA ev™i sADnÍ"M qw…Ï. 16-17 aÍen enbUsrdAÀ öQ sADnÍÅ qlÂAM qw…Ï+ 8


2 rAjAŠãAÄ 25:18-30

408

rìH oA“… sHtMBÍÅ (oAErA sHtMB ˜i½M ö¯pE˜}wi ŸyrM. sHtMBÍ "ew m›wÍÅŠH nAlrywi ŸyrM. av evÜl˜iÇ ŸìAŠiyvy…M vly…M mAtL nArÍy…M ekA˜i vyHŠe–“vy…mAyi¯Ý. qlÂA sHtM B˜i½M oEr ciÒ–NiyA¹™tH.), vliy oA“@ etA“i, yEhAvy…ew Œly˜iElÆ zElAEmAÀ ŸìAŠi vc• pIWÍÅ. övyiel evÜlM ¬Š m…™vyAyi¯Ý. öQ sADnÍ"ew oAwH aLŠAnAvu• tiluM BArEmRiyvyAyi¯Ý. ey¸dŠAÄ twvukArAyi piwiŠe–w…Ý 18 Œly˜iÇniÝM enbUsrdAÀ mhApuErAhitnAy esrAyAvH , rìAM puErAhitnAy esPnYAvH, kvAw˜iel m†Ý pARAvukAÄ q•i ver piwiœwi. 19ngr˜iÇniÝM enbUsrdAÀ eesnY˜ieÀR ¡mt lŠArnAy o¯EdYAgÐÀ, rAjAvi eÀR ŸpEdzkriÇ aE–A}uM ngr ˜iluìAyi¯• aÉuEpÄ, sADA rN jnÍ"ew kNeŠw…–ieÀRy…M p“ALŠA¯ew niymn˜ieÀRy…M ¡m tlŠArnAyi¯• eesnYADipeÀR o¯ èDAn kArYdÄzi, yA¶cHCik mAyi aE–AÅ ngr˜iluìAyi¯• aRup« EpÄ q•ivery…M aE”hM piwiœwi. 20-21 anÙrM enbUsrdAÀ överey lÂAM hmA˜HèEdz˜H ribHLyiÇ bAbi ElA¿rAjAvieÀRyw…E˜Æ ekAìu EpAyi. bAbiElA¿rAjAvH aver avi ewvc•H vDic•@. ey¸dŠAÄ av¯ew Edz Ï niÝM twvukArAyi d†ErÆ ekAìu EpAke–w…ky…M ecyH«. egdlYAv,H ey¸dyiel gvÄNÄ bAbiElANiel rAjAvAy enbUK dHEnsÄ ŽtA½M Eper ey¸dyiÇ vi“i ¯Ý. zAPAeÀR puÒnAy ahIŠAmieÀR puÒnAy egdlYAvH qe•ArAÅ aÕ“ ˜iluìAyi¯Ý. enbUKdHEnsÄ egd lYAvien ey¸dyiel jnÍ"ew gvÄ ÌRAŠi. 22

23

enTnYAvieÀR puÒnAy yizH m A EyÇ, kAErhieÀR puÒnAy EyAhAnAÀ, enEtAPAtYnAy tÀ¸em˜ieÀR puÒ nAy esrA•AvH, mAKAtYeÀR puÒnAy yAsnYAv…M Œyi¯Ý pwnAykãAÄ. bAbiElA¿rAjAvH egdlYAvien gvÄ ÌRAŠiy kArYM öQ pwnAyk¯M av¯ew yA"k"M Ek“@. atinAlvÄ egdlYA vien kANAÀ misHpyiElÆ EpAyi. 24 öQ ŸEdYAgÐãAÄÆM av¯ewyA"kÅ ÆM egdlYAvH vAgHdAnÍÅ nÇki. egd lYAvH avErAw… pR’u, þbAbiElA Niel ŸEdYAgÐãAer Bye–w¯tH. övi ew tÍi bAbiElA¿rAjAvien ²æ† xiÆk. aE–AÅ niÍÅŠH qlÂAM Ener yA›M.ÿ 25 qlIzy…ew puÒnAy enTnYAvieÀR puÒnAy yizHmAEyÇrAjvMz˜iÇe–“ vnAyi¯Ý. Ž}AM mAs˜iÇ yizH m A EyluM m·H pÏEp¯M egdlYAvien Œƒ miÆky…M egdlYAviEnAewA–M misHpyi luìAyi¯• qlÂA ey¸dery…M bAbi ElA¿kAery…M vDiÆky…M ecyH«. 26a E–AÅ eesniEkAEdYAgÐãA¯M qlÂA jnÍ"M öQjipHtiElÆ oAwiE–Ayi. Ž· vuM ecRiyvÀ m…tÇ Ž·vuM vliyvÀ ver bAbiElA¿kAer By•H oAwi E–Ayi. 27 pi•IwH, qvIÇ-emErAdû bAbiElA Niel rAjAvAyi. ayAÅ ey¸dyiel rAjAvAy eyEhAyAKIen twvRyiÇ niÝM vi“yc•@. eyEhAyAKIÀ piwiŠ e–“tieÀR m…–E˜}AM vÄxmAyi¯Ý aÍen sMBvic•tH. qvIÇ-emErAdû Br NmArMBic• tieÀR p×ìAM mAsM ö¯p E˜}AM tIytiyAyi¯Ý atH. 28qvIÇemErAdû eyEhAyAKIEnAwH dykA“i. bA biElANiÇ tE•AewA–m…™ m·@ rAjAŠ ãAerŠAÅ èDAne–“ o¯ öri–iwmAN yAÅ eyEhAyAKI½ nÇkiytH . 29ey EhAyAKIÀ twvRyiel vOÍÅ Dri ŠNem• nibÓn qvIÇ-emErAdû niÄ ˜i. teÀR bAŠi jIvitkAlM m…}uv½M qvIÇ-emErAdŠiEnAewA–M ayA"ew Emzyili¯•ANH eyEhAyAKIÀ ŒhArM k}ic• t H , 30aÍen qvIÇ-emErAdû rAjAvH eyEhAyAKInH ayA"ew Ezxic• jIvitkAlM m…}uv½M B•NM nÇki.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 12 2 kings  
Malayalam bible 12 2 kings