Page 1

132

sMKYkÅ EmAez yi AEyÇ jnty…ew kNeŠw…ÆÝ sE—LnÕwAr˜iÇ vc• H yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. sInAyi m¯® miyiÇ vc•Ayi¯Ý atH. yi AEyÇjnt öQjipHtu vi“tieÀR rìAM vÄx˜iel rìAM mAs˜ieÀR o•AM tIytiyANtH. yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þyi A EyÇjnty…ew m…}uvÀ sm†h˜ieÀRy…M jnsMKYA kNŠH qw…Æk. qlÂA pu¯x ãAery…M EgAÒM tiric•@M pit]BvnM tiri c•@M Ÿ™ oAErA¯˜¯ewy…M p“ik qw… Æk. 3ö¯p«M atiÇ œw…tluM èAym…™ v¯M yi AEylieÀR EsnyiÇ EcrAÀ k}iy…•v¯mAy qlÂA yi AEylukAEr y…M nIy…M ahErA½M qÌNM. aver gNÍLAyi p“ikyiÇ EcÄÆk. 4oAErA EgAÒ˜iÇniÝM orAÅ vItM niÍeL shAyiÆM. avÀ Œ EgAÒ˜ieÀR tl vnAyiriŠNM. 5 niÍELAewA–M ni•H niÍeL shAyiEŠìv¯ew Ep¯kÅ ötANH+ ±EbeÀR EgAÒ˜iÇni•H ezEdy† rieÀR puÒÀ qlIsUÄ; 6 ziemEyAeÀR EgAÒ˜iÇni•H sUrIz ”Ayiy…ew puÒÀ ezlUmIEyÇ; 7 ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇni•H a—InA dAbieÀR puÒÀ nhEzAÀ; 8 yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iÇni•H sUvA rieÀR puÒÀ enTnEyÇ; 9 esbUlUeÀR EgAÒ˜iÇni•H EhAElAeÀR puÒÀ qlIyAbH; 10 EyAEsPieÀR piÀgAmikLiÇ, qª yImieÀR EgAÒ˜iÇni•H a—I¸ dieÀR puÒÀ qlIzAmA; mnešy…ew EgAÒ˜iÇni•H epdAsUrieÀR puÒÀ gmlIEyÇ; 11 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇni•H gied EyAniy…ew puÒÀ abIdAÀ; 12 dAeÀR EgAÒ˜iÇni•H a—Iz”Ayi y…ew puÒÀ ahIEyesÄ; 13 ŒEzrieÀR EgAÒ˜iÇni•H oƒAeÀR puÒÀ pgIEyÇ; 14 gAdieÀR EgAÒ˜iÇni•H edy†Ev lieÀR puÒÀ qlIyAsAPH; 15 nPHtAliy…ew EgAÒ˜iÇni•H ŽnAeÀR puÒÀ ahIr.ÿ

1

16

sm†h˜iÇni•H Œ pu¯xãAÄ qlÂA v¯M etre’w…Še–“@. tͼew pUÄ v•ikEgAÒ˜ieÀR EntAŠL@M yi AEy liel sh ADipãA¯mAyi¯Ý avÄ. 17 öÍen etre’w…Še–“ver EmAez y…M ahErA½M œ“ieŠAìu EpAyi. 18EmA ezy…M ahErA½M yi AEyliel m…}u

vÀ jnteyy…M rìAM mAs˜ieÀR o•AM tIyti viLic•@œ“i. anÙrM jnÍÅ a v¯ew ›w…MbvuM EgAÒvum½sric•H Ep er}utic• @ . ö¯p« vyÈi½M ati½ EmluM èAym…™ qlÂAv¯M tͼew Eper }utic• @ . 19sInAyi m¯®miyilAyirieŠ EmAez yEhAvy…ew klø n y½sric• H yi AEyÇjnty…ew kNeŠw…Ï. 20 yi AEylieÀR m†˜ puÒnAyi¯• ±EbeÀR ›w…Mbe˜ avÄ qÌi. öp« vyEÈA ati½EmElA èAym…™v¯M eesnikEsvn˜i½ èApH t ¯mAyv ¯ew p“iky…ìAŠi. tͼew ›w…MbvuM EgAÒvum½sric•ANvÄ Ep¯ EcĘtH. 21 ±EbeÀR EgAÒ˜iel aMgsMKY 46,500. 22 ziemEyAeÀR EgAÒe˜ avÄ qÌi. ö¯p« vySM ati½EmluM èAym…™ v¯M eesnikEsvn˜i½ èApHt¯mA yv¯ew EprH avÄ EcÄÏ. ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•ANH p“iky…ìAŠiytH. 23 ziemEyAeÀR EgAÒ˜iÇe–“v¯ew Œek qÌM 59,300 Œyi¯Ý. 24 gAdieÀR EgAÒ˜iÇe–“v¯ew kN eŠw…Ï. ö¯p«M ati½EmluM vyS™ v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯ mAyv¯ew Ep¯ EcÄÏ p“iky…ìAŠi. ›w…MbvuM EgAÒvum½sric•ANH p“ik y…ìAŠiytH. 25gAdieÀR EgAÒ˜iÇ 45,650 Eper•A¹ kNŠAŠiytH. 26 ey¸dy…ew EgAÒe˜ avÄ qÌi. ö¯p«M atiÇÕw…tluM èAym…™, ees nY˜iÇ EcrAÀ èApHtrAyver ›w…M bvuM EgAÒvuM tiric• H avÄ qÌi. 27 aE–AÅ Œek ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇ 74,600 EpÄ ŸeìÝ kìu. 28 yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iÇe–“ver avÄ qÌi. ö¯ptiÇ ›RyA˜ èAym… ™v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}ivu™v ¯mAyv¯ew Ep¯kÅ EcÄÏ p“iky… ìAŠi. ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•@™ p“ik èkArM 29yiÈAKArieÀR EgAÒ ˜iÇ 54,400 EpÄ. 30 esbUlUeÀR EgAÒe˜ avÄ qÌi. ö¯p« vyÈiÇ ›RyA˜v¯M eesnY ˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯mAyv¯ew EprH ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•@™ p“ikyiÇ EcÄÏ. 31aE–AÅ esbUlUeÀR EgAÒ ˜iÇe–“v¯ew qÌM 57,400 ŒeNÝ kìu. 32 EyAEsPieÀR puÒnAy qªyI mieÀR EgAÒ˜iÇe–“v¯ew qÌem w…Ï. ö¯p«M atilDikvuM èAym…™ v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯mA yv¯ew p“iky…ìAŠi. ›w…MbvuM EgAÒ


133 vuM tiric• A Nv¯ew Ep¯ EcĘtH . 33 qªyImieÀR EgAÒ˜iel Œek qÌM 40,500 ŒNH. 34 EyAEsPieÀR puÒnAyi¯• mneš y…ew EgAÒ˜iÇ ep“v¯ew kNŠH avÄ qw…Ï. ö¯p« vySM atilDikvuM èAym…™v¯M eesnY˜iÇ EcrAnAvu •v¯mAyv¯ew p“ik av¯ìAŠi. ›w…M bvuM EgAÒvuM tiric•@™ p“ik. 35mn ešy…ew EgAÒ˜ilu™v¯ew Œek qÌM 32,200 Œyi¯Ý. 36 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇe–“v¯ew qÌM averw…Ï. ö¯p« vySM ati½ m…kLiÇ èAym…™v¯M p“AL˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯mAyv¯ew Ep¯kÅ ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•@ p“ikyiÇ 37 EcÄÏ. ebnYAmIÀEgAÒ˜ilu™v ¯ew Œek qÌM 35,400 Œyi¯Ý. 38 dAeÀR EgAÒ˜iÇe–“ver avÄ qÌi. ö¯p«M ati½EmluM èAym…™ v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯ mAyver ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•@ p“ikyAyi EpÄ EcÄÏ. 39dAeÀR EgAÒ ˜iÇ qÌe–“vÄ 62,700 Œyi¯Ý. 40 ŒEzrieÀR EgAÒ˜iÇe–“ver avÄ qÌi. ö¯p« vySM atilDi kvuM èAym…™v¯M eesnYEsvn èApHt¯mAyver ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•@ p“ikyAyi EpÄ EcÄÏ. 41a E–AÅ ŒEz= r ieÀR EgAÒ˜iÇ Œek 41,500 Ep¯ìAyi¯Ý qÝ kìu. 42 nPH t Aliy…ew EgAÒ˜iÇe–“ver avÄ qÌi. ö¯p«M atilDikvuM vy S™v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}iy…• v¯mAyv¯ew Ep¯kÅ ›w…MbvuM EgAÒ vuM tiric• @ EcĘH p“iky…ìAŠi. 43 nPHtAliy…ew EgAÒ˜iÇ Œek 53,400 Ep¯ìAyi¯Ý. 44EmAezy…M ahErA½M p×ìH yi AEyÇ vMzŠA¯ew m†– ãA¯M EcÄ•ANH öQ jnÍeL qÌiytH. oAErA EgAÒ˜iÇniÝM o¯ EntAvH vIt m…ìAyi¯Ý. 45ö¯p« vyEÈA atilDi kEmA èAym…™v¯M eesnY˜iÇ EcrAÀ k}iy…•v¯mAyv¯ew EprANvÄ EcÄ ˜tH. oAErA¯˜Ery…M tͼew ›w…MbM tiric•ANH EcĘtH. 46Œek qÌM 603,550 Œyi¯Ý. 47Elviy…ew EgAÒ˜iÇe– “ver yi AEyliel m·@ jntEyAewA–M qÌiyi¯•ilÂ. 48yEhAv EmAezEyAw… pR’u+ 49þElviy…ew EgAÒ˜iÇe–“ ver qÎkEyA yi AEyliel m·@ jn tyiÇ aver ŸÅe–w…ÏkEyA ec•¯tH. 50 krARieÀR vi²ÖœwAr˜ieÀR Ÿ˜r vAditVM avÄŠAeN•H ElvYErAw@ pR y…k. œwAre˜y…M atil…™ sADnÍ eLy…M avÄ EvNM pripAliŠAÀ. vi²ÖœwArvuM atilu™ sADnͼM avÄ ¡mŠNM. tͼew pALyM ati½ ¡·ilum…ìAŠi avÄ a« kAŠNM. 51 vi²ÖœwArM sÉriÆEÛAe}AeŠ Elviy…ew jnt atH ¡mŠNM. vi²Ö œwArM ÐApiEŠìE–Ae}AeŠ ElvYÄ atH ÐApiŠNM. Elviy…ew ›w…Mb˜i Çe–wA˜ ŒerÜiluM vi²ÖœwAr˜i

sMKYkÅ 1:33-2:16

EnAw… smIpiŠAÀ o¯eÛ“AÇ avÀ vDi 52 yi AEyÇjnt vYtYsHt Še–wNM. viBAgÍLilAyi pALymwiŠNM. tÍ L@ew ›w…MbptAkyHŠw…Ï EvNM oAErA ¯˜¯M tÍAÀ. 53pE• Elviy…ew EgAÒ ŠAÄ vi²ÖœwAr˜i½ ¡·@M pALymwi ŠNM. Elviy…ew ŒÅŠAÄ krARieÀR vi²ÖœwAr˜i½ ¡·@M kAvÇ niÇŠ NM. yi AEyÇjntyHŠH o¯ ›}–vum… ìAkA˜ viD˜iÇ EvNM avÄ vi²Ö œwAre˜ sMr•iÆvAÀ.ÿ 54 atinAÇ yi AEyÇjnt yEhAv EmAezEyAw… kløic•« EpAeleylÂAM ec yHt….

pALykrAÄ yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnAw…M pR’u+ 2þyi AEyÇjnt sE—Ln ÕwAr˜ieÀR ¡·ilumAyi tͼew pAL yM o¯ŠNM. oAErA viBAg˜i½M tͼEw tAy ekAwiy…ìAyiriÆky…M oAErA vYåiy…M teÀR sMG˜ieÀR ekAwiyHŠ w…Ï tAmsiÆky…M EvNM.ÿ 3 þey¸dy…ew pALy˜ieÀR ekAwi, sUrY½diÆ• ki}Æ vz˜AyiriŠNM. ey¸dy…ew jnt Œ ekAwiÆ smIpM vsiŠNM. a—InAdAbieÀR puÒnAy nhEzAnA¹ av¯ew EntAvH . 4av eÀR sMG˜iÇ 74,600 Ep¯ìH. 5 þey¸dAEgAÒ˜i½ etA“w…˜Ayi yiÈAKArieÀR EgAÒŠAÄ pALymwiŠ NM. sUvArieÀR puÒnAy enTnEylA NH av¯ew EntAvH. 6aveÀR sMG ˜iÇ 54,400 Ep¯ìH. 7 þesbUlUeÀR EgAÒŠAÄ ey¸dy…ew EgAÒŠAÄŠH aw…˜Ayi vsiŠNM. EhElAeÀR puÒnAy qlIyAbAyiri ÆM av¯ew EntAvH. 8aveÀR sMG ˜iÇ 57,400 Ep¯ìH. 9 þey¸dy…ew pALy˜iel Œek jn ÍÅ 1,86,400 EprANH. averlÂAM tͼew EgAÒͼewywiÐAn˜iÇ viBjiŠe– “iriÆÝ. jnÍÅ oriwÏniÝM me·Ariw E˜Æ sÉriÆEÛAÅ ŒdYM yAÒ «w Íu•tH ey¸dyAyiriÆM. 10 þ±EbeÀR pALyM vi²ÖœwAr˜i eÀR etÆvz˜AyiriŠNM. oAErA sMG vuM Œ ekAwiyH Š w…Ï pALymwiÆM. ±EbeÀR jnty…ew EntAvH, ezEdy† rieÀR puÒnAy qlIsUÄ ŒNH. 11Œ sMG˜iÇ 46,500 Ep¯ìAyiriÆM. 12 þ±EbeÀR EgAÒ˜ieÀR pALy˜i½ etA“w…˜AyiriÆM ziemEyAeÀR EgAÒ ˜ieÀR pALyM. sUrIz”Ayiy…ew puÒ nAy ezlUmIEyÇ ŒNH av¯ew EntA vH. 13Œ sMG˜iÇ 59,300 Ep¯ìH. 14 þgAdieÀR EgAÒŠA¯M ±EbeÀR jnt y…ew pALy˜ieÀR etA“w…˜Ayiri ŠNM. ery†EvlieÀR puÒnAy qlIyA sAPANH av¯ew EntAvH. 15Œ sMG ˜iÇ 45,650 Ep¯ìH. 16 þ±EbeÀR pALy˜iel qlÂA sMG ÍLiluM œewyAyi 1,51,450 Ep¯ìH. jn

2


sMKYkÅ 2:17-3:13

134

ÍÅ oriwÏniÝM me·AriwE˜Æ nIÍu EÛAÅ rìAm« nIEÍìtH ±EbeÀR pAL ymANH. 17 þjnÍÅ nIÍiÏwÍuEÛAÅ Elvi y…ew pALyM etA“w…˜tAyi nIÍNM. sE—LnÕwArM m·@ pALyÍÅŠiwyiÇ avErAewA˜AyiriŠNM. nIÍu• aEt ƒm˜ilAyiriŠNM jnÍÅ tͼew pALyM o¯EŠìtH. oAErA¯˜¯M tͼew ›w…MbptAkEyAewAÏìAkNM. 18 þqªyImieÀR pALy˜ieÀR ptAk pwi’ARu vz˜AyiriŠNM. qªyImi eÀR EgAÒM aview pALymwiŠNM. a—I ¸dieÀR puÒnAy qlIzAmA ŒNH av ¯ew EntAvH . 19Œ sMG˜iÇ 40,500 Ep¯ìH. 20 þqªyImieÀR ›w…Mb˜i½ etA“w… ˜Ayi mnešy…ew EgAÒM pALymwi ŠNM. epdAs<rieÀR puÒnAy gmlI EyÇ ŒNH mnešy…ew EgAÒ˜ieÀR EntAvH. 21Œ sMG˜iÇ 32,200 Ep¯ìH. 22 þqªyImieÀR ›w…Mb˜i½ etA“w… ˜Ayi ebnYAmIeÀR EgAÒM pALymwiŠ NM. giedEyAniy…ew puÒnAy abIdAÀ ŒNH ebnYAmIeÀR jnty…ew EntAvH. 23 öQ sMG˜iÇ 35,400 Ep¯ìH. 24 þqªyImieÀR pALy˜iÇ Œek 108,100 Ep¯ìH. jnÍÅ oriwÏniÝM me·AriwE˜Æ nIÍuEÛAÅ m†•AmtAyi nIEÍìtH öQ ›w…MbmANH. 25 þdAeÀR pALy˜ieÀR ptAk vwÆ vz˜AyiriŠNM. dAeÀR EgAÒ˜iÇe– “vÄ aview pALymwiŠNM. a—Iz”A yiy…ew puÒnAy ahIEyesÄ ŒNH av¯ew EntAvH. 26Œ sMG˜iÇ 62,700 Ep¯ìH. 27

þŒEzrieÀR EgAÒŠAÄ dAeÀR EgAÒ e˜ÏwÄ•H pALymwiŠNM. oƒAeÀR puÒÀ pgIEyÇ ŒyiriŠNM av¯ew nAykÀ. 28Œ sMG˜iÇ 41,500 Ep¯ìH. 29 þdAeÀR EgAÒe˜ «wÄ•H nPHtAli y…ew EgAÒvuM pALymwiŠNM. ŽnAeÀR puÒnAy ahIryAyiriŠNM av¯ew nAykÀ. 30Œ sMG˜iÇ 53,400 Ep¯ìH. 31 þdAeÀR pALy˜iÇ 1,57,600 Ep¯ìH. jnÍÅ ÐlÍÅ mARimARi nIÍuEÛAÅ avsAnmAyi nIEÍìvÄ avrANH . oAErA vYåiy…M avnveÀR ›w…Mbp tAky…ew kI}ilAyiriŠNM.ÿ 32 aÍen yi AEyÇjnt övrA›Ý. avÄ ›w…MbM tiric•H qÌe–“@. pAL yÍLilu™ yi AEylukAer sMGM tiric• H qÌiyE–AÅ 6,03,550 q•A¹ kìtH. 33yEhAvy…ew ŒjH{y½sric•H EmAez ElvYer m·H yi AEyÇjntEyAw… EcĘH qÌiyilÂ. 34 aÍen yEhAv EmAezEyAw… kløic• t½sric• @ ™ ql A ŠArYͼM yi A EyÇjnt ecyHt…. oAErA sMGvuM atA tieÀR ekAwiŠI}iÇ pALymwic•@. puRe– “E–AÅ ql A v¯M avrv¯ew EgAÒ ›w…MbÍELAewA–M pit]Bvnm½sric•H nIÍuky…M ecyHt….

puErAhitnAy ahErAeÀR ›w…MbM sInAyimlyiÇvc•H yEhAv EmAez EyAw… sMsAric•E–A}e˜ EmAezy… ewy…M ahErAeÀRy…M ›w…MbcriÒM ötA›Ý. 2 ahErA½ nAlu puÒãAÄ. nAdAbA yi¯Ý ŒdYjAtÀ. pie• abI¸, qelyAsAÄ, öQTAmAÄ q•ivÄ. 3avÄ niy…åpuErAhitãArAyi¯Ý. puErAhitãAer• nilyiÇ yEhA vyH Æ vizixH w ²æ<x nÇkAÀ etr e’w…Še–“vrAyi¯Ý avÄ. 4q•AÇ yEhAvey ²æ<xiŠEv pApM ecyHt tinAÇ nAdAbuM abI¸vuM ekAlÂe–“@. o¯ v}ipAwH aÄ–iŠEv yEhAv vilŠi yi¯• agHni avÄ ŸpEyAgic•@. ati nAÇ nAdAbuM abI¸vuM sInAyi m¯ ®miyiÇvc• H mric• @ . avÄÆ puÒãA ¯ìAyi¯•ilÂ. atinAÇ qelyAsARuM öQTAmARuM av¯ew ÐAnM Že·w…˜H yEhAvey ²æ<xic•@. av¯ew pitA vAy ahErAÀ aE–A}uM jIvic•iri–… ìAyi¯Ý.

3

ElvYÄ-puErAhit¯ew shAyikÅ yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, þElvi y…ew EgAÒ˜iÇe–“ qlÂAvery…M ekA ìuvrik. aver puErAhitnAy ah ErAeÀR aw…E˜Æ ekAìuvrik. avÄ ahErAeÀR shAyikLAyiriŠNM. 7 sE—LnÕwAr˜iÇ ²æ<x nwÏ EÛAÅ ElvYÄ ahErAen shAyiŠNM. ElvYÄ yi AEylukAery…M shAyi ŠNM. avÄ vi²ÖœwAr˜iÜÇ ŒrAD nyH Æ v¯EÛA}ANtH . 8sE—LnÕwAr ˜ilu™ qlÂAM ElvYÄ sU•iyHŠNM. yi AEyÇjnty…ew ²æUxy…ew ¡m tlŠArAyiriÆky…M EvNM avÄ. a Íen ec•@•tAyiriÆM vi²ÖœwAr ˜iÇ avÄ nwÏ• ŒrADn. 9 þElvYer ahErAeny…M aveÀR puÒ ãAery…M ŽløiÆk. ahErAeny…M av eÀR puÒãAery…M shAyiŠAÀ yi A EylukAriÇniÝM etre’w…Še–“v rA¹ ElvYÄ. 10 þahErAeny…M puÒãAery…M puErA hitãArAyi niymiÆk. avÄ puErAhi tãAer• nilyiÇ tͼew kwm niÄv• hiŠNM. vi²ÖvsHt…Š¼ew aw…E˜Æ v¯vAÀ æmiÆ•, puErAhit EjAliÆ etre’w…Še–wA˜, mE·etArAL@M vDi Še–wNM.ÿ 11 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 12þyi AEyÇ›w…MbÍLiÇ jniÆ• qlÂA ŒdYjAtãAery…M niÍÅ qniÆ trN em•H {AÀ pR’i“@ìH- q•AÇ öE–AÅ qe• ²æ<xiŠAÀ {AÀ ElvYer etr e’w…ÆÝ. avÄ qEÀRtANH. ati nAÇ m·H yi AEylukAÄ tͼew ŒdYjA tãAer qniÆ tErìtilÂ. 13 þniÍÅ öQjipH t ilAyi¯•E–AÅ öQjipHt…kA¯ew qlÂA ŒdYjAtãAery…M {AÀ vDic•@. Œ smy˜H yi AEylukA ¯ew qlÂA ŒdYjAtãAery…M {AÀ qEÀR 5


135 tAÆky…M ecyHt…. ŒdYjAtrAy qlÂA m½xYÆ’uÍeLy…M m] g Æ“ikeLy…M {AÀ qw…Ï. (pE• öE–AÅ {AÀ niÍ ¼ew ŒdYjAtrAy ›“ikeL m…}uv½M niÍÅŠH tiric•@ t¯Ý. ElvYer {AÀ qEÀRtAÆky…M ec•@Ý.) yEhAv {AnA›Ý.ÿ 14 sInAyim¯®miyiÇvc• H yEhAv vIìuM EmAezEyAw… sMsAric•@, 15þElvi y…ew puÒãAer ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•H qÎk. o¯ mAsEmA ati½EmElA èAym…™ qlÂA puÒãAery…M qÎk.ÿ 16 atinAÇ EmAez yEhAvey a½s ric•@. avÀ aver m…}uvÀ qÌi. 17 ElviÆ m†Ý puÒãAÄ. EgÄEzAÀ, ekhA˜H, emrAri. 18puÒãAÄ oAErA¯˜¯M avrvruew EgAÒͼew EntAŠLAyi ¯Ý. EgÄEzAeÀR EgAÒŠAÄ+ libH n i, ziemyi q•ivÄ. 19 ekhA˜ieÀR EgAÒŠAÄ+ a%AM, yisH hAÄ, ehEéAÀ, ŸÈIEyÇ. 20 emrAriy…ew EgAÒŠAÄ+ mh i , m†zi q•ivÄ. Elviy…ew EgAÒ˜iÇe–“ ›w…MbÍ LANv. 21 EgÄEzAeÀR ›w…Mb˜iÇ niÝ™v rANH libHni, ziemyi q•iv¯ew ›w…M bÍÅ. avrAyi¯Ý EgÄEzAnYEgAÒ ÍÅ. 22öQ rìu ›w…MbÍLilumAyi o¯ mAs˜i½EmÇ èAym…™ Œ¿ku“ikL wŠM 7,500 pu¯xãA¯ìAyi¯Ý. 23pwi ’ARH pALymwiŠAnAyi¯Ý avÄ niÄ E”ziŠe–“tH. vi²ÖœwAr˜i½ pi•i lAyi avÄ tͼew pALym…R–ic• @ . 24 EgÄEzAnYEgAÒŠA¯ew EntAvH lAEy lieÀR puÒnAy qlIyAsAPH Œyi ¯Ý. 25sE—LnÕwAr˜iÇ vi²ÖœwA rM, puRM œwArM, m†wi q•iv sMr•iÆk q• EjAli EgÄEzAnY¯EwtANH. sE—L nÕwAr˜ieÀR èEvzndVAr˜ilu™ tiršIly…ew sMr•NvuM avÄ Že· w…Ï. 26m…·Ï™ tiršIl avÄ sMr •ic•@. m…·˜ieÀR èEvzndVAre˜ tir šIly…M avÄ prir•ic•@. vi²ÖœwA r˜i½M yAgpIW˜i½ ¡·ilumAyi¯Ý m…·M. tiršIlyilupEyAgic• kyÄ awŠM qlÂA sADnͼM avÄ sU•ic•@. 27 a%AM, yisH h AÄ, ehEéAÀ, ŸÈI EyÇ q•iv¯ew ›w…MbÍÅ ekhA˜i eÀR ›w…Mb˜iÇe–“vrANH. ekhAtY EgAÒ˜iÇe–“vrANvÄ. 28Œ EgAÒ ˜iÇ o¯ mAsEmA atilDikEmA èAy m…™ pu¯xãA¯ew qÌM 8300* Œyi kN ŠAŠi. vi²ÖÐle˜ sADnͼew ¡mtl ekhAtYÄŠAyi¯Ý. 29vi²Ö œwAr˜i½ etÆvzÏ™ ÐlmANH ekhAtYEgAÒŠAÄÆ nÇke–“i¯•tH. Œ èEdz˜ANH avÄ pALymwic• t H . 30 ekhAtYEgAÒŠA¯ew EntAvH ŸÈIEy lieÀR puÒnAy qlIsAPAnAyi¯Ý. 8300 cil èAcIn #IŠH pAWÍLiÇ þ8300ÿ q•ANH . qéAypAWÍLiÇ þ8600ÿ qÝM kA¹Ý. 3+22, 28, 34, 39 kA¹k.

sMKYkÅ 3:14-45

31

vi²Öep“kM, Emz, viLÆkAÇ, yAg pIWM, vi²ÖÐle˜ pAÒÍÅ q•iv kAÆ• ¡mtl avÄŠAyi¯Ý. tiršIl y…M atiEnAewA–m…™ sADnÍÅ sU•iÆ• ¡mtly…M avÄ Že·w…Ï. 32 ElvYjnty…ew EntAŠ¼ew EntAvH puErAhit½M ahErAeÀR puÒ½mAy qelyAsArAyi¯Ý. vi²ÖvsHt…ŠÅ sU•iÆ•v¯ew ¡mtl qelyAsAri nAyi¯Ý. 33-34 emrAriEgAÒ˜iÇe–“vrAyi¯Ý mhÂi, m†zi q•iv¯ew ›w…MbÍÅ. mhÂi EgAÒ˜iÇ o¯ mAsEmA atilDikEmA èAym…™ pu¯xãA¯ew qÌM 6200 Œyi 35 ¯Ý. emrAriEgAÒ˜ieÀR tlvÀ abIhyilieÀR puÒnAy sUriEylA yi¯Ý. vi²ÖœwAr˜ieÀR vwŠÀ èEdzÍLANH öQ EgAÒŠAÄÆ nÇke– “i¯•tH. aviewyANvÄ pALymwic•tH. 36 vi²Ö œwAr˜ieÀR c“ÍÅ sU•i Æ• ¡mtlyAyi¯Ý emrAri›w…MbŠA ÄÆ nÇke–“i¯•tH. aÍen qlÂA a}i k¼M kAluk¼M ¡vw…k¼M vi²ÖœwAr ˜ieÀR c“ͼmAyi bÓe–“ qlÂA sADnͼM avÄ EnAŠi. 37vi²ÖœwAr ˜inu ¡·@m…™ m…·e˜ qlÂA kAluk¼M avÄ kAÏ. qlÂA ¡vw…k¼M œwArÆ·i k¼M kyRuk¼M atiluÅe–w…M. 38 EmAezy…M ahErA½M aveÀR puÒ ãA¯M sE—LnÕwAr˜ieÀR m…Ûilu™ vi²ÖœwAr˜i½ ki}Ævz˜A¹ pAL ymwic• t H . m…}uvÀ yi AEylukAÄÆM EvìiyANH avri« ecyHttH. vi²Ö Ðl˜inw…E˜Æ v¯• m·A¯M ekAl e–w…ky…M ec•@M. 39 Elviy…ew ›w…Mb˜iÇe–“ o¯ mAs EmA atilDikEmA èAym…™ qlÂA Œ¹ ͼewy…M kNeŠw…ŠAÀ yEhAv EmAez EyAw…M ahErAEnAw…M klø i c• @ . Œek qÌM 22,000 Œyi¯Ý. ŒdYjAtãA¯ew ÐAnM ElvYÄ qw…ÆÝ 40 yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, þ›R ’tH o¯ mAsemÜiluM èAymAy yi A Eyliel ŒdYjAtãA¯ew m…}uvÀ qÌ emw…Æk. av¯ew Ep¯kÅ o¯ p“ikyiÇ q}u«k. 41yi AEyliel qlÂA ŒdYjAt ãAEry…M {Aenw…Æem•H {AÀ m…Ûu pR ’i“@ìElÂA. pE• öE–AÅ, yEhAv yAy {AÀ ElvYer qw…ÆM. yi AEy liel m·@ jnty…ew ŒdYjAtm]gÍeL qw…Æ•tinH pkrM ElvY¯ew ŒdYjAt m]gÍeLy…M {AÀ qw…ÆM.ÿ 42 atinAÇ EmAez yEhAvy…ew kløn a½sric•@. yi AEyÇjnty…ew qlÂA ŒdYjAtsÙAnÍeLy…M EmAez qÌi. 43 o¯ mAsEmA atilDikEmA èAym…™ qlÂA Œ¹Í¼ewy…M p“ik EmAez t•A RAŠi. Œ p“ikyiÇ 22,273 Ep¯ìAyi¯Ý. 44 yEhAv öÒy…M œwi EmAezEyAw… pR ’u, 45þyEhAvyAy {AÀ öQ kløn t¯Ý+ üyi AEyliel m·@ ›w…MbÍLiÇ niÝ™ ŒdYjAtãAÄÆ pkrM ElvYer


sMKYkÅ 3:46-4:23

136

qw…Æk. m·@™ ›w…Mbͼew m]gÍÅÆ pkrM {AÀ ElvY¯ew m]gÍeL qw…ÆM. ElvYÄ qeÀR sVÙmANH. 46ElvYÄ ö¯p ˜IrAyirM Ep¯eìÜiluM m·@™vÄŠiw yiÇ 22,273 ŒdYjAtãAEr ŸZ. atH ElvY erŠAÅ ö¯¾·iey}up˜im†•H ŒdYjAtÄ aDikmANH. 47oQEdYAgik aLv½sric•H ö¯Þ·iey}up˜im†Ý EpÄŠH aÉu Ez eŠÇ ev™ivItM EzKriÆk. (oQEdYA gik aLv½sric•H EzeŠÇ q•AÇ ö¯ p«EgrA ŒNH . ) yi AEyÇjntyiÇ niÝM EvNM Œ ev™i EzKriŠAÀ. 48 Œ ev™i ahErAeny…M mŠeLy…M Žløi Æk. œw…tlAy…™ ö¯¾·iey}up˜i m†•H yi AEylukA¯ew vIeìw…–@ vil yANtH.ýÿ 49 m·@ EgAÒÍLiel 273Ep¯ew ÐAnM Že·w…ŠAÀ mtiyAyÒ ElvYÄ ŸìAyi¯ •ilÂ. atinAÇ EmAez Œ ö¯¾·iey }up˜im†ÝEpÄÆ Evì pNM EzK ric• @ . 50yi AEyÇjntyiel ŒdYjA tãAriÇniÝM EmAez Œ ev™i sÛA dic• @ . oQEdYAgik aLv½sric• H 1,365 EzeŠÇ ev™i avÀ sÛAdic• @ . 51 EmAez yEhAvey a½sric•@. EmAez, yEhAvy…ew kløny½sric•H Œ ev™i ahErA½M puÒãAÄÆmAyi nÇki. ekhA˜H ›w…Mb˜ieÀR EjAlikÅ yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnAw…M pR’u, 2þElvYEgAÒ˜ieÀR BAg mAy ekhAtYEgAÒͼew qÌM qw… Æk. 3eesnikEsvnM nw˜iyv¯M m…–ti½M aÛti½M öwyHÆ èAym…™v ¯mAy qlÂAvery…M qÎk. avÄ EvNM sE—LnÕwAr˜iÇ EjAli ec•@vAÀ. 4 sE—LnÕwAr˜iel ativi²Öv sH t …ŠÅ sU•iEŠì EjAliyANv¯ EwtH. 5 þyi AEyÇjnt putieyA¯ Ðl E˜Æ EpA›EÛAÅ ahErA½M aveÀR puÒãA¯M sE—LnÕwAr˜inkE˜Æ kw•H tiršIleyw…˜H krARieÀR vi²Ö ep“kM m†wNM. 6anÙrM avÄ aetlÂAM EnĘ «kÇekAìuìAŠiy put–… ekAìH m†wNM. pie• avÄ «kliEãÇ nIl viri–@ viriÆky…M vi²Öep“k ˜iEãlu™ vLy˜iÇ tì@ ecluÏ ky…M EvNM. 7 þanÙrM avÄ vi²ÖEmzyHÆEmÇ o¯ nIlviri–… viriŠNM. ati½EzxM kiÌͼM EkArik¼M pi’ANͼM pAnIyyAgͼew BrNik¼M EmzEmÇ vyHŠNM. vi²Ö a–vuM Emz–…RÏ vyH Š NM. 8anÙrM övyH e Šl A ·i½M mIet o¯ ¡v• «Niy…M öwNM. q•i“H EnĘ EtAluekAìH ql A M m†wNM. pi•IwH tìukÅ Emzy…ew vLyÍLilUew kwÏk. 9 anÙrM viLÆkAluM viLÆ k¼M nIlÏNiyi“@ m†wNM. viLÆ k˜i eŠAìiriŠAÀ ŸpEyAgic• sADnͼM viLŠielA}iŠA½pEyAgic• qÌy…ew BrNik¼M m†wNM. 10anÙrM ql A M EnĘ EtAliÇ epAtiyNM. anÙrM

4

öQ sADnÍeLl AM av qw…ŠA½™ tìukLiÇ vyHŠNM. 11 þsVÄÌyAgpIW˜iEãÇ avÄ o¯ nIlvOM viriŠNM. a« EnĘ EtAluekAìH m†w…ky…M EvNM. anÙrM aetw…ŠA½™ tìukÅ yAgpIW˜ieÀR vLyÍLilUew kw˜NM. 12 þanÙrM vi²ÖÐl˜H ŒrADn yHÆpEyAgiÆ• qlÂA vi²ÖvsHt… Š¼M avÄ oÏœ“NM. aetlÂAM o•ic•@ œ“i o¯ nIlÏNiyiÇ epAtie’w… Æk. anÙrM EnĘEtAluekAìH a« m†wNM. a« ekAìuEpA›•tinH o¯ c“ ˜iEãÇ vyHÆk. 13 þoA“@yAgpIW˜iEãel cArM «wc•@ kL’H atiEãÇ o¯ DU%vOM viri Æk. 14anÙrM yAgpIW˜iÇ ŒrADn yHÆpEyAgic•i¯• qlÂA sADnͼM o•ic•@ œ“NM. DUpÆ·ikÅ, EkArikkÅ, m…_kÅ, pi’ANÍÅ q•iv. avÄ Œ sADnÍeLlÂAM oA“@yAgpIW˜iEãÇ vyHŠNM. anÙrM EnĘEtAlu ekAìu ™ o¯ viri–H yAgpIW˜iEãÇ öwNM. ¡mÝekAìuEpA›•ti½™ tìukÅ yAgpIW˜iel vLyÍLilUew kwÏk. 15 þvi²ÖÐle˜ ql A vi²Ö vsHt…Š¼M m†w…• EjAli ahErA½M av eÀR puÒãA¯M pUĘiyAŠNM. anÙrM ekhA˜ieÀR ›w…Mb˜iÇe–“vÄŠH akÏecÝ aveylÂAM qw…Æ• pNi «wÍAM. aÍen avÄÆ mriŠAet vi² ÖÐlÏ etAwAM. 16 þahErAeÀR puErAhitnAy puÒÀ qelyAsAÄ ŒNH vi²ÖœwAr˜ieÀR Ÿ˜rvAdi. vi²ÖÐl˜i½M atilu™ sADnÍÅÆM avnANH ¡mtlŠArÀ. viLŠieÀR qÌ, sugÓDUpM, nitYv}i pAwH, aBiExkeetlM q•ivyHeŠlÂAM avnANH Ÿ˜rvAdi.ÿ 17 yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnAw…M pR’u, 18þsU•ic•iriÆk! öQ ekhAtY jnÍÅ ekAlÂe–wAÀ öwyAk¯tH. 19ek hAtYÄ ativi²ÖÐl˜inw…E˜Æ eclÂ@EÛAÅ mriŠAtiriŠ˜ŠviD˜iÇ EvNM niÍÅ qlÂAM ec•AÀ. ahErA½M aveÀR puÒãA¯M akE˜Æ kw•H qÙANH ecE•ìet•H ekhAtYÄŠH kANic•@ ekAw…ŠNM. oAErA¯˜½M avÄ eŠw…ŠA½™ sADnÍÅ ekAw…ŠNM. 20 niÍÅ öÍen ec•Ati¯•AÇ ekhA tYÄ akÏ kw•H vi²ÖsADnÍÅ EnAÆM. avÄ avey EnAŠiyAÇ, atH o¯ nimixE˜ŠAeNÜiÇE–AluM avÄ mriÆM.ÿ

EgÄEzAÀ ›w…MbŠA¯ew EjAlikÅ yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, 22þEgÄ EzAeÀR ›w…MbŠAer m…}uvÀ qÎk. aver ›w…MbvuM EgAÒvum½sric• @ tiriÆk. 23m…–« m…tÇ aÛ«ver vy S™, eesnikEsvnM nw˜iy qlÂA pu¯xãAery…M qÎk. avrAyiriÆM sE—LnÕwArM kAEŠìvÄ. 21


137 24

þEgÄEzAnYÄ ecE•ì kArYͼM avÄ ¡mEŠì vsHtuŠ¼M övyANH+ 25 vi²ÖœwAr˜ieÀR tiršIlkÅ, sE— LnÕwArM, atieÀR m†wi, EnĘEtAlu ekAìuìAŠiy put–H. sE—LnÕwAr ˜ieÀR kvAw˜ilu™ tiršIly…M avÄ qw…ŠNM. 26vi²ÖœwAr˜i½M yAgpIW ˜i½M ¡·@m…™m…·e˜ tiršIlk¼M avÄ ¡mŠNM. m…·˜ieÀR èEvznk vAw˜ilu™ tiršIly…M avÄ qw…ŠNM. tiršIlEyAewA–M ŸpEyAgic• kyRuk¼M m·@ sADnͼM œwi avÄ qw…ŠNM. öveyeŠAìu ecE•ì qlÂA ŒvzYÍ ÅÆM EgÄEzAnYrANH Ÿ˜rvAdikÅ. 27 ql A èv] ˜ ik¼M ahErA½M puÒ ãA¯M nirI•iÆky…M EvNM. EgÄEzA nYÄ ¡mÆ• sADnͼM avÄ ec•@• m·@ EjAlik¼M ahErA½M puÒãA¯M nirI •iŠNM. avÄ ¡mŠAÀ bADYÐmAy qlÂA sMgtikeLy…M p·i niÍÅ av ErAw… pRyNM. 28EgÄEzAnYEgAÒŠAÄ sE—LnÕwAr˜i½ Evìi ecE•ì EjAlikÅ öetlÂAmANH. ahErAeÀR puÒ ½M puErAhit½mAy öQTAmAÄ av¯ew EjAlikÅÆ ¡mtlŠArnAyiriÆM.ÿ emrAriy…ew ›w…MbŠA¯ew EjAlikÅ 29 þemrAriy…ew ›w…Mb˜iluM EgAÒ ˜iluMep“ qlÂA pu¯xãAery…M qÎk. 30 m…–« m…tÇ aÀp« ver vyS™v¯M eesnikEsvnM nw˜iyi“@™v¯mAy qlÂA pu¯xãAery…M qÎk. sE—LnÕ wAr˜i½ Evìi avÄ èEtYk EjAlikÅ ec•NM. 31niÍÅ yAÒ ec•@EÛAÅ sE—LnÕwAr˜ieÀR c“ÍÅ ¡mÆ• EjAli av¯EwtANH. a}ik¼M ¬¹k¼M ¡vw…k¼M avÄ ¡mŠNM. 32m…·˜i½ ¡·@m…™ ¬¹k¼M avÄ ¡mŠNM. ¡v w…k¼M œwArÆ·ik¼M kyRuk¼M m…·˜i½ ¡·@m…™ ¬¹kLiÇ ŸpEyAgiÆ• qlÂA sADnͼM avÄ qw…ŠNM. oAErA¯˜ ¯ewy…M Ep¯M avÄ ¡mEŠì sADnÍ ¼ew Ep¯M o¯ p“ikyAyi q}utivyHŠ NM. 33sE—LnÕwAr˜iÇ emrAriy…ew ›w…MbŠAÄ ecE•ì ²æ<xkÅ övey lÂAmANH. ahErAeÀR puÒ½M puErAhit ½mAy öQTAmAÄ ŒyiriÆM av¯ew EjAlik¼ew ¡mtlŠArÀ.ÿ ElvY ›w…MbÍÅ EmAezy…M ahErA½M yi AEyÇjn tk¼ew EntAŠãA¯M EcÄ•H ekhAtY ¯ew qÌemw…Ï. av¯ew ›w…MbvuM EgAÒvuM tiric•ANH qÌiytH. 35m…–ti½M aÀpti½M öwyiÇ èAym…™v¯M ees nikEsvnM nw˜iyi“@™v¯mAyv¯ew m…}uvÀ qÌvuM avÄ qw…Ï. sE—L nÕwAr˜i½ Evìi cil vizixH w EjAlikÅ avÄÆ nÇke–“@. 36 öQ EjAli ec•@vAÀ EyAgYrAy 2,750 EpÄ ekhAtY›w…Mb˜iluìAyi¯Ý. 37 atinAÇ ekhAtY›w…Mb˜iÇniÝ™ överyANH sE—LnÕwAr˜iel EjAli kÅ Žløic•t.H yEhAv EmAezEyAw… kløi 34

sMKYkÅ 4:24-5:4

c•« EpAel te• EmAezy…M ahErA½M ö« ecyHt…. 38 EgÄEzAnYEgAÒvuM qÌe–“@. 39m…– ti½M aÛti½M öwyHÆ èAym…™v¯M eesnikEsvnM nw˜iyi“@™v¯mAy ql A pu¯xãA¯ewy…M qÌemw…Ï. sE—LnÕwAr˜iÇ avÄÆ™ èEtYk EjAliy…M aver Žløic•@. 40EyAgYrAy 2,630EpÄ EgÄEzAnY¯ewyiwyiÇ ŸìAyi ¯Ý. 41atinAÇ EgÄEzAnYEgAÒ˜iÇ niÝ™ över sE—LnÕwAr˜iel vizixHwEjAli Žløic•@. yEhAv EmAez EyAw@ kløic•«EpAelyANH EmAezy…M ahErA½M aetlÂAM ecyHttH 42emrAri EgAÒ˜iÇe–“v¯ewy…M qÌemw…Ï. 43 m…–ti½M aÛti½miwyHÆ èAym…™ v¯M eesnikEsvnM nw˜iyv¯mAy pu¯xãA¯ew qÌmAeNw…˜tH, sE—Ln ÕwAr˜iÇ avÄÆ™ EjAliy…M Žløic•@. 44 emrAriEgAÒ˜iÇ EyAgYrAy m†vAyi r˜i ö¯ÞRu Ep¯ìAyi¯Ý. 45atinAÇ emrAriEgAÒ˜iÇniÝ™ öQ pu¯x ãAer av¯ew viEzx EjAli Žløic•@. yEhAv EmAezEyAw… klø i c• t ½sri c• A NH EmAezy…M ahErA½M öetl A M ecyHttH. 46 atinAÇ EmAezy…M ahErA½M yi AEyÇjnty…ew EntAŠãA¯M EcÄ •H ElvYEgAÒŠAer qÌi. oAErA ›w…Mb e˜y…M oAErA EgAÒe˜y…M avÄ qÌi. 47 m…–ti½M aÛti½M öwyHÆ èAym…™ v¯ew qÌM avÄ qw…Ï. sE—LnÕ wAr˜iÇ avÄÆ™ vizixHw EjAliy…M aver Žløic•@. yAÒ ec•@EÛAÅ sE—L nÕwArM ¡mÆk q• EjAli avÄ ecyHt… .48av¯ew Œek qÌM 8,580 Œyi ¯Ý. 49 aÍen yEhAv EmAezEyAw… kløic• «EpAel qlÂAv¯M qÌe–“@. oAErA¯ ˜½M avnveÀR EjAlik¼M avnvÀ ¡mEŠì sADnͼM Žløic•@ ekAw…Ï. yEhAvy…ew klø n y½sric• A yi¯Ý atH.

²Öiy…ew c“ÍÅ yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þtÍ ¼ew pALyM ErAgbADyilÂA˜tAyi sU•iŠNem•H yi AEyÇjntEyAwH {AÀ klø i ÆÝ. ›xH W ErAgM bADic• ŒerÜilum…eìÜiÇ aven pALy˜iÇ niÝM puR˜AŠAÀ jnÍELAw… pRy…k. Avm…™veny…M pALy˜iÇniÝM d†eryAŠAÀ pRy…k. m]tEdh˜iÇ etA“ ŒerÜilum…eìÜiÇ aveny…M pALy ˜i½ puR˜AŠAÀ pRy…k. 3ŒENA epEÌA q• prigNn EpAlumilÂAet aver pALy˜i½ puR˜AŠNM. öni y…M a²Öiy…ìAkAÀ avÄ kArNmAkA tiriŠAnANH aver puR˜AÆ•tH . {AÀ niÍELAewA–M niͼew pALy ˜iÇ vsiÆÝ.ÿ 4 atinAÇ yi AEyÇjnt eedv˜i eÀR kløn a½sric•@. avÄ a˜rmA¼

5


sMKYkÅ 5:5-27

138

keL pALy˜i½ puR˜AŠi. yEhAv EmAezEyAw… kløic•« EpAel avÄ èvÄ ˜ic•@ nxw H prihArM yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 6þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pRy…k+ orAÅ me·ArAELAwH qeÙÜiluM et·@ ecyH etÝvrAM. (o¯vÀ me·ArAÅeŠtier qeÙÜiluM tiã èvĘic•AÇ ayAÅ yTAÄؘiÇ eedv˜ientier pApM ec•@kyAyiriÆM.) Œ vYåi aprADi yAyiriÆM. 7atinAÇ ayAÅ jnÍ ELAwH tAÀ ecyHt ›·M Ž·@pRyNM. an ÙrM tAÀ ecyHt pAp˜i½ pUÄÌmAy…M nxHwprihArM nÇkNM. œwAet atiEnA ewA–M atieÀR aÉielAÝ œwi EcÄ ˜H et·iniryAyv½ ekAw…ŠNM. 8pE• ayAÅ cilE–AÅ mric•@EpAeyÝ vrAM. Œ èAyËi˜–NM vAÍAÀ ayAÅŠH aw…˜bÓuŠ¼ìAyielÂ Ý M vrAM. aÍen v•AÇ et·@kArÀ a« yEhAv yHÆ nÇkNM. ayAL« m…}uvÀ puErAhi ten ŽløiŠNM. puErAhitÀ, Œ¼keL ²ÖIkriÆ•ti½™ ŒNAwien bli nw˜NM. et·@ ecyHtveÀR pApe˜ m†w…•tinANH ŒwieÀR bli. pE• bAŠi qÚM puErAhitenw…ŠAM. 9 þyi AEyÇjntyiÇ o¯vÀ eedv ˜i½ viEzxs—AnM ekAw…˜AÇ a« sVIkriÆ• puErAhitnH a« eekvzM vyHŠAM. 10orAÅ a˜rM vi²ÖvsHt… ŠÅ nÇEkìtilÂ. qÜiluM ayAL« nÇ ›kyAeNÜiÇ Œ vsHt…ŠÅ puErAhi tEÀRtAyiriÆM.ÿ 5

sMzyAluŠLAy BĘAŠãAÄ anÙrM yEhAv EmAezEyAw… pR ’u,12þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pR y…k+ o¯veÀR BArY avEnAwH avi zVAsM kA“ieyÝ vrAM. 13avÅ me·A¯v ½mAyi eelMgikbÓ˜iElÄe–w…ky…M teÀR BĘAviÇni•H a« mRc•@vyHÆ ky…M ecyHEtŠAM. avÅ pApM ecyHt tinH sA•ik¼M ŸìAeyÝ vrilÂ. av ¼ew et·ien–·i BĘAvH oriŠluM aRi yAety…miriŠAM. OIyAke“ teÀR pApe˜–·i BĘAviEnAw… miìiyiel ÝM vrAM. 14q•AÇ BĘAvH, avÅ pApM ecyH t … q•H sMzyiEc• Š AM. avnH asUy jniŠAM. avÅ pri²Ö y…M tE•AwH vizVsHtt pulÄÏ•v¼m el•H avÀ vizVsiŠAÀ «wÍiEyŠAM. 15 aÍeny…ìAyAÇ, ayAÅ teÀR BArY ey puErAhiteÀR aw…E˜Æ ekAìuv rNM. BĘAvH v}ipAwAyi oriwÍ}i yvmAvH ekAìuv•iriŠNM. yvmAviÇ ayAÅ qÌEyA ›ÙiriŠEmA EcÄŠ¯tH. Œ yvmAvH yEhAvyHÆ™ o¯ DAnY bliyANH. BĘAvieÀR asUy kArN mAN« nÇ›•tH. teÀR BArY tE•AwH avizVAsM pulĘi qÝ tAÀ vizV siÆ•tAyi ayA¼ew öQ v}ipAwH etLiyiÆM. 11

16

þpuErAhitÀ aveL yEhAvy…ew m…ÛiÇ ekAìuniĘNM. 17anÙrM puErAhitÀ vi²Öjlemw…˜H o¯ m¿Br NiyiÇ o}ic• @ vyH Š NM. puErAhitÀ vi²ÖœwAr˜ieÀR tRyiÇniÝM ›eR a}ueŠw…˜H ev™˜iÇ öwNM. 18puErA hitÀ Œ OIey yEhAvyHÆ m…ÛiÇ piwic•@ niĘNM. q•i“H av¼ew m…wiy }ic•i“H DAnYbli av¼ew k•iÇ ekAw… ŠNM. atH av¼ew BĘAvH asUykA rNM nÇkiy DAnYbliy…ew yvmA vANH. aEtsmyM te• ayAÅ vi²Ö jlM niR’ m¿BrNiy…M qw…Ï piwi ŠNM. atH Œ OIŠH zApM (›}–M) v¯Ï• kyHpieÀR vizixHwjlmANH. 19 þanÙrM puErAhitÀ Œ OIEyAwH k™M pRy¯et•u pRyNM. stYEm pRy† q•H avÅ stYM ec•NM. puErA hitÀ avELAw… pRyNM+ ünI me·A¯ veÀR œew ŸRÍiyi“ielÂÜiÇ, nI nieÀR BĘAvien vivAhM k}ic•irieŠ ayAÅ eŠtier pApM ecyHti“ielÂÜiÇ, ›}– m…ìAÆ• öQ jlM nineŠA¯ ›}–vuM v¯ÏkyilÂ. 20pE• nI nieÀR BĘA vientier pApM ecyH t i“@eìÜiÇnieÀR BĘAvlÂA˜ o¯v½mAyi eelM gikbÓM pulĘiyi“@eìÜiÇ- nI vi²ÖylÂ. 21aÍeneyÜiÇ öQ vi²Ö jlM ›wiÆEÛAÅ ninÆ œw…tÇ ›}–m… ìA›M. nI vÓYyAyi˜I¯M. nIyiE–AÅ gÄBiNiyAeNÜiÇ nieÀR ›’u mriÆM. aE–AÅ nieÀRyA¼kÅ nie• ŸEp•i Æky…M nie• d…xic•@pRy…ky…M ec•@M.ý þanÙrM yEhAvEyAwH o¯ vi²Ö stYM ec•AÀ puErAhitÀ Œ OI EyAw… pRyNM. avÅ ½NyANu pRy… •etÜiÇ öQ d…ritÍÅ tniÆìAke“ q•H avÅ s—tiŠNM. 22puErAhitÀ pRyNM, üzApvAhiyAy öQ jlM nI ›wiŠNM. nI pApM ecyHti“@eìÜiÇ, nI vÓYyA›ky…M nI gÄBiNiyAeN ÜiÇ nieÀR ›“i piRÆMm…ÛH mriÆky…M ec•@M,ý Œ OI öÍen pRyNM+ üaÍu pRy…•« EpAel ec•AemÝ {AÀ s— tiÆÝ.ý 23 þpuErAhitÀ Œ tAŠI«keLlÂAM ¡¯ ¼kLiÇ q}utivyHŠNM. anÙrM avÀ Œ vAÆkÅ ev™˜iÇ k}ukNM. 24an ÙrM Œ OI zApvAhiyAy jlM ›wi ŠNM. Œ ev™M avLiÇ èEvziÆky…M avÅ pApM ecyHti“@eìÜiÇ atvÅ ŠnvDi yAtnkÅ nÇ›ky…M ec•e“. 25 þanÙrM puErAhitÀ avLiÇ niÝM asUyyHÆ™ DAnYbli vAÍi yEhAvyHÆ m…ÛiÇ ŸyĘi–iwiŠNM. anÙrM avÀ a« yAgpIW˜iEl eŠw…ŠNM. 26puErAhitÀ teÀR eekkÅ niRey DAnYemw…˜H yAgpIW˜iÇ vyH Æky…M a« k˜AÀ a½vdiÆky…M ec•NM. anÙrM Œ OIEyAwH vi²Ö jlM ›wiÆvAÀ pRyNM. 27OI av ¼ew BĘAvientier pApM ecyHti“@ eìÜiÇ, jlM avÅÆ zApM nÇ›M. jlM av¼ew zrIr˜i½™iElÆ kwÆ


139 ky…M avÅÆ œw…tÇ yAtn nÇ›ky…M ec•@M. av¼ewy…™ilu™ ›“i mriÆ ky…M avÅ vÓYyAyi˜I¯ky…M ec•@M. qlÂAv¯M avÅeŠtier tiriy… ky…M ec•@M.* 28pE• avÅ teÀR BĘAvientier pApM ecyHti“ielÂÜiÇ, avÅ ²ÖyAeNÜiÇ avÅ pApiy elÂÝ puErAhitÀ pRyNM. aE–AÅ avÅ sADArNEpAelyAvuky…M av ÅÆ sÙAnsQBAgYM lBiÆky…M ec•@M. 29 þjArzÜey–·iy…™ niymM atANH. vivAhityAy o¯vÅ teÀR BĘAvi entier pApM ecyHtAÇ niÍÅ ecE• ìtH ötANH. 30aTvA pu¯xnH jArzÜ ŸìAyAÇ teÀR BArYey sMzyic•AÇ, aÍeneyAeŠyANyAÅ ecE•ìtH . puErAhitÀ avELAwH yEhAvy…ew m…ÛiÇ niÇŠAÀ pRyNM. anÙrM puErAhitÀ aetlÂAM ec•NM. atA¹ niymM. 31BĘAvH EdAxvim…ånA›M. pE• OI pApM ecyHtAÇ atieÀR PlM a½BviŠNM.ÿ nAsIÄ ëtŠArÀ yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pR y…k+ cilE–AÅ o¯ OIEyA pu¯xEnA m·@™vriÇniÝM EvRi“@ k}iyAÀ Œ# hiEc•ŠAM. EvÄpAwiEÀRtAy Œ vizixHw kAlG“M ayAeL yEhAvyHÆ sVyM aÄ–iÆ•ti½™ smymANH . nAsIÄ ëtM a½xHWiÆ•yAÅ q•AyiriÆM Œ vYåi aRiye–w…k. 3Œ kAl˜H avÀ vIE’A m·@ kw…MpAnIyÍELA ›wiŠAÀ pAwilÂ. vI’iÇniE•A m·@ kw…MpAnIyÍLiÇniE•A ŸìAŠiy vi•Agiriy…M avÀ k}iŠ¯tH. m…Ùiri c•ARu ›wiÆkEyA m…ÙiriEyA m…Ùiri eŠAE˜A tiÝkEyA ec•¯tH. 4 EvÄpA wieÀR Œ vi²Ösmy˜H avÀ m…Ùi riyiÇniÝ™ oÝM ti•¯tH . m…Ùiri y…ew etAliEyA ›¯EvA EpAluM avÀ ti•¯tH. 5 þëtŠAl˜H ayAÅ teÀR m…wi m…Ri ÆvA½M pAwil . ëtAvsAnM ver ayAÅ vi²ÖnAyiriŠNM. ayAÅ teÀR m…wi nI“i vLĘNM. atH eedv ˜i½™ ayA¼ew vAgHdAn˜ieÀR o¯ BAgmANH. avÀ Œ m…wi eedv˜inH o¯ vi²Ös—AnmAyi smÄ–iŠNM. ati nAÇ ayAÅ teÀR m…wi ëtAvsAnM ver nI“i vLĘNM. 6 þo¯ nAsIÄëtŠArÀ ëtkAl˜H o¯ m]tzrIr˜inw…E˜Æ EpAkAÀ pAwilÂ. qÚekAeì•AÇ ayAÅ pUÄÌmAy…M yEhAvyH Æ smÄ–iŠe–“vnANH . 7 teÀR te• a–EnA a—EyA sEhAd rEnA sEhAdriEyA mric• A Ç EpAluM avÀ aver sHpÄziŠ¯tH. atH aven a²ÖnAÆM. tAÀ pUÄÌmAy…M eedv ˜inH smÄ–iŠe–“vnAeN•H avÀ

6

qlAÂ v¯M ... ec•@M þjnÍÅŠiwyiÇ zpiŠ e–“veLE–AelyAyiriÆM avÅÿ q•ÄØM.

sMKYkÅ 5:28-6:18

kANiŠNM. 8ëtkAlM m…}uvÀ avÀ pUÄÌsmÄ–itnAyiriÆM. 9 þnAsIÄëtŠAreÀR aw…Ïvc• H orAÅ epe“Ý mric•@evÝvrAM. ayAÅ mric•yAeL sHpÄzic•AÇ nAsIÄëtŠA rÀ a²ÖnA›M. aÍen v•AÇ nAsIÄ ëtŠArÀ teÀR vAgHdAnͼew BAgmA yi¯• m…wi •QrM ec•NM. Ž}AM divsM avÀ ²ÖIkriŠe–w…em•tinAÇ a•H avÀ teÀR m…wi •QrM ec•NM. 10an ÙrM q“AM divsM, nAsIÄëtŠArÀ rìH ecÍAlikeLEyA rìu èAviÀ›’uÍ eLEyA ekAìuv•H puErAhiten ŽløiŠ NM. sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜iÇ vc•@EvNM avÀ a« puErAhiten ŽløiŠAÀ. 11anÙrM puErAhitÀ ati elA•ien pApbliyAyi nÇkNM. mE· tien ayAÅ EhAmyAgmAy…M nÇkNM. nAsIÄëtŠAreÀR pApèAy Ëi˜mA yiriÆM EhAmyAgM. (m]tEdh˜inw…˜A yi¯•tinAÇ ayAÅ pApM ec•@kyA yi¯Ý.) Œ smyM ayAÅ teÀR m…wi eedv˜i½ smÄ–iŠAem•H vAgHdAnM nw ˜NM. 12ayAÅ vIìuM o¯ ëtkAlM m…}uvÀ yEhAvyHÆ te• smÄ–iŠN em•ANitinÄØM. ayAÅ o¯ vyÈAy orA“iÀ›“iey ekAìuv•H atien o¯ aprADbliyAyi smÄ –iŠNM. ayA¼ew ŒdY ëtkAlM aEtAew visHmriŠe–w…M. ayAÅ putiy ëtM ŒrMBiŠNM. teÀR ŒdYëtkAl˜H ayAÅ o¯ m]tEdhe˜ sHpÄzic•H a²Ö nAy« kArNM öÍen ec•e–wNM. 13 þëtkAlM avsAnic•ti½ EzxM, o¯ nAsIÄëtŠArÀ sE—LnÕwAr˜i eÀR èEvznkvAw˜iÜElÆ EpAk NM. 14q•i“@ teÀR v}ipAwH yEhAvyHÆ smÄ–iŠNM. aveÀR v}ipAw…kÅ+ yAetA¯ ›RvumilÂA˜, o¯ vyÈAy o¯ Œ¿›’Awien EhAmyAgmAy…M yAetA¯ ›RvumilÂA˜, o¯ vyÈAy o¯ ep¿›’Awien pApbliyAy…M o¯ ›Rvumil A e˜ArANAwien smADAn bliyAy…M; 15 puLi–… EcÄŠA˜ o¯ œw a–M, (EnĘ mAvuM qÌy…M ›}c•@ìAŠiy aw) qÌ awyHÆ mIet prŠNM. DAnY bliy…M pAnIyyAgv…M Œ v}ipAw…k ¼ew BAgmAyi EvNM. 16 þpuErAhitÀ öetlÂAM yEhAvyHÆ smÄ–iŠNM. ati½EzxM puErAhitÀ pApbliy…M EhAmyAgv…M aÄ–iÆ ky…M EvNM. 17 puLi–… EcÄŠA˜ a–M puErAhitÀ yEhAvyHÆ nÇkNM. an ÙrM smADAnbliy…ew ŒNAwien puErAhitÀ vDiŠNM. DAnYbliEyAw…M pAnIyyAgÍELAw…emA–M EvNM av nitH yEhAvyHÆ nÇ›vAÀ. 18 þnAsIÄëtŠArÀ sE—LnÕwAr ˜ieÀR kvAw˜iÜElÆ EpAkNM, avi ewvc•H avÀ, tAÀ yEhAvyHŠAyi vLÄ ˜iy m…wi •QrM ec•NM. smADAn bliyH Š wiyiÇ k˜ieŠAìiriÆ• agHniyiÇ avÀ Œ m…wi öwNM.


sMKYkÅ 6:19-7:83

140

19

þnAsIÄëtŠArÀ teÀR m…wi m…Ric•@ kL’ti½EzxM, puErAhitÀ ŒNA wieÀR Evvic• ¡mluM œwyiÇni•H puLi –… EcÄŠA˜ vlu«M ecRu«mAy awk ¼M ayA¼ew eekkLiÇ evc•@ ekAw…Š NM. 20anÙrM puErAhitÀ av yEhAv yH Æ m…ÛiÇ nIrAjnM aÄ–iŠNM. ötANH nIrAjnbli. öv vi²ÖvuM puErAhitnvkAze–“«mA›Ý. œwAet ŒNAwieÀR enÉuM «wy…M yEhAvyHÆ m…ÛiÇ nIrAjnM aÄ–iŠNM. ati½ EzxM nAsIÄëtŠArnH vI’u ›wiŠAM. 21 þnAsIÄëtM En¯•ven sMbÓi c•@™ c“ÍÅ övyANH. ayAÅ Œ s—A nÍeLlÂAM yEhAvyHÆ nÇkNM. pE•, orAÅ atiluM vLeryDikM yEhAvyHÆ nÇkAÀ k}ivu™vnAyiriŠAM. ayAÅ œw…tÇ vAgHdAnM ecyHtAÇ a« pAli ŠNM. pE• nAsIÄëtEnÄc•y…ew öQ niymÍLiÇ EcĘi“@™ qlÂA sADn ͼM ›R’p•M ayAÅ yEhAvyHÆ nÇkiyiriŠNM.ÿ puErAhiteÀR a½#hÍÅ yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, 23 þavÄ yi AEyÇjntey a½#hi EŠìtiÍenyAeNÝ ahErAEnAw…M aveÀR mŠELAw…M pRy…k. avÄ pR yNM+ 24 yEhAv niÍeL a½#hiÆky…M sMr•iÆky…M ec•e“. 25 yEhAv aveÀR m…KM niÍLiÇ èkAzi–iÆky…M niÍLiÇ k¯N kA“@ ky…M ec•e“. 26 niÍL@ew èAÄØnkÅŠH yEhAv mRupwi pRy…ky…M niÍÅÆ smADAnm¯ L…ky…M ec•e“.ÿ 27 anÙrM yEhAv pR’u, þaÍen EvNM ahErA½M puÒãA¯M jnÍeL a½#hiÆvAÀ qeÀR Ep¯pEyAgi EŠìtH. aver {AÀ a½#hiÆky…M ec•@M.ÿ 22

vi²ÖœwAr˜ieÀR smÄ–NM EmAez, vi²ÖœwArM ÐApiÆ• EjAli pUĘiyAŠi. a•H avÀ a« yEhAvyH Æ smÄ–iÆky…M ecyH t …. œwAre˜y…M atilu™ qlÂA sADnÍ eLy…M EmAez aBiExkM ecyHt…. yAgpI WvuM atiEãlu™ ql A vsH t …Š¼M EmAez aBiExkM ecyHt…. yEhAvey ŒrADiÆvAÀ mAÒEm öQ sADnÍÅ ŸpEyAgiŠAvU q•i« kANiÆÝ. 2 anÙrM yi AEyliel m†–ãAÄ yEhAvyH Æ v}ipAw…kÅ aÄ–ic• @ . avÄ tͼew ›w…Mbͼewy…M EgAÒ Í¼ewy…M EntAŠãArAyi¯Ý. jnÍ ¼ew qÌemw…ŠA½ìAyi¯• aEt Œ¼ kLAyi¯Ý avÄ. 3öQ EntAŠãAÄ yEhA vyHÆ s—AnÍÅ ekAìuvÝ. avÄ ŒRu œwArvìik¼M av vliŠAÀ p×ìu p²ŠeLy…M ekAìuvÝ. (oAErA EntAŠ¼M oAErA p²vien vItM nÇki. rìu EntAŠÅ EcÄ•H oAErA œwAr

7

vìiy…M nÇki.) vi²ÖœwAr˜iÇ vc•H EntAŠÅ öQ sADnÍÅ yEhAvyHÆ nÇki. 4 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 5þEntA ŠLiÇni•H öQ sADnÍÅ sVIkriÆk. sE—LnÕwAr˜iel ²æ<xkÅŠH av ŸpEyAgiŠAM. öQ sADnÍeLlÂAM ElvY ÄÆ nÇkNM. aver atH ²æ<x niÄ v•hiŠAÀ shAyiÆM.ÿ 6 atinAÇ EmAez œwArvìikELy…M p²ŠeLy…M sVIkric•@. avÀ aetlÂAM ElvYÄÆ nÇki. 7 rìu vìik¼M nAlu p²ŠeLy…M avÀ EgÄEzAeÀR puÒãA ÄÆM nÇki. avÄÆ EjAliec•AnAyi vìik¼M p²Š¼M ŒvzYmAyi¯Ý. 8 anÙrM EmAez nAlu vìik¼M q“@ p²ŠeLy…M emrAriy…ew puÒãAÄÆ ekA w…Ï. avÄÆM pNi ec•AÀ av Œv zYmAyi¯Ý. öv¯eweylÂAM EjAliy…ew ¡mtl puErAhit½M ahErAeÀR puÒ ½mAy öQTAmArinAyi¯Ý . 9ekhAtY vMzŠAÄŠH EmAez vìiEyA p²Š eLEyA nÇkiyilÂ. kArNM, vi²ÖvsHt… ŠÅ ¡mliElÚkyAyi¯Ý av¯ew EjAli. 10EmAez yAgpIWe˜ aBiExkM ecyHt…. aEtdivsM EntAŠãAÄ yAg pIW˜ilÄ–iŠA½™ v}ipAw…k¼M ekAìuvÝ. avÄ yAgpIW˜iÇ v}i pAw…k¼M aÄ–ic• @ . 11yEhAv EmAez EyAw… pR’u, þoAErA divsvuM o¯ EntAvu vItM teÀR s—AnÍÅ yAg pIW˜iÇ smÄ–iŠAÀ ekAìuvrNM.ÿ 12-83 *p×ìu EntAŠLiÇ oAErA¯˜½M avnveÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. atH övyAyi¯Ý+ oAErA EntAvuM m†E•kAÇ pQìu ¬Š m…™ oAErA ev™i˜Lik ekAìuvÝ. oAErA EntAvuM oE•m…ŠAÇ pQìu ¬Š m…™ oAErA ev™iŠiÌvuM ekAìuvÝ. öv rìuM oQEdYAgik aLv½sric• @ ¬ŠiEnAŠiyi¯Ý. kiÌvuM tLiky…M EnĘmAvH qÌ EcĘH niRc• i ¯Ý. DAnYbliyAyi ŸpEyAgiŠAnAyi¯Ý atH. oAErA EntAvuM oAErA vliy sVÄÌ ˜viy…M ekAìuvÝ. nAlH oQ¿sH ¬Š m…ìAyi¯Ý atinH. atiÇ ›ÙiriŠM niRc•i¯Ý. oAErA EntAvuM o¯ vyÈu vItm…™ o¯ kALÆ“ieyy…M o¯ ŒNAwieny…M o¯ ŒNA“iÀ›“ieyy…M ekAìuvÝ. EhAmyAg˜i½™vyAyi¯Ý öQ m] g ÍÅ. pApbliyAyi aÄ–iŠAÀ oAErA EntAvuM oAErA Œ¿EkAlAwieny…M ekA ìuvÝ. avErAErA¯˜¯M rìu p² ŠeLy…M aÉH ŒNAw…keLy…M aÉu EkAlAw…keLy…M o¯ vyS èAym…™ aÉH ŒNA“iÀ›“ikeLy…M ekAìuvÝ. öveylÂAM sAmADAnbliÆ™vyAyi ¯Ý. vAkYÍÅ 12-83 qéAy BAxyiel pAW˜iÇ oAErA EntAvuM nÇkiytH èEtYkM p“ik yAyi pR’i“@ìH. q•AÇ oAErA s—An ˜i½M oEr pAWmANH. atinAÇ atH qL…–vA ynyHÆEvìi öÍenyAŠiyiriÆÝ.


141 ey¸dy…ew EgAÒ˜lv½M a—InA dAbieÀR puÒ½mAy nhEzAÀ teÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. rìAM divsM sUvArieÀR puÒ½M yiÈAKAÄvMz˜ieÀR EntAvumAy enT nEyÇ teÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. m†•AM divsM esbUlUÀjnty…ew EntAvuM EhElAeÀR puÒ½mAy qlI yAbH teÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. nAlAM divsM, ±EbÀjnty…ew nAy k½M ezEdy†rieÀR puÒ½mAy qlI esŠUÄ teÀR s—AnͼmAyi vÝ. aÉAM divsM, ziemEyAeÀR jnty… ew EntAvuM sUrIz”Ayiy…ew puÒ½mAy ezlUmiEyÇ teÀR s—AnÍÅ ekAìu vÝ. ŒRAM divsM, gAdieÀR jnty…ew EntAvuM edy†EvlieÀR puÒ½mAy qlIyAsAPH teÀR s—AnÍÅ ekAìu vÝ. Ž}AM divsM, qªyIMjnty…ew EntA vuM a—I¸dieÀR puÒ½mAy qlIzAmA teÀR s—AnͼmAyi vÝ. q“AM divsM, mnešy…ew vMzŠA¯ew EntAvuM epdAsUrieÀR puÒ½mAy gmA lIEyÇ teÀR s—AnͼmAyi vÝ. oÀptAM divsM, ebnYAmIÀjnty…ew EntAvuM giedEyAniy…ew puÒ½mAy abIdAÀ teÀR s—AnÍÅ ekAìu vÝ. p˜AM divsM, dAÀjnty…ew EntAvuM a—Iz”Ayiy…ew puÒ½mAy ahIEy esÄ teÀR s—AnͼmAyi vÝ. ptienA•AM divsM, ŒEzÄvMz˜i eÀR EntAvuM oƒAeÀR puÒ½mAy pgI EyÇ teÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. p×ìAM divsM, nPHtAlivMzŠA¯ew EntAvuM ŽnAeÀR puÒ½mAy ahIr teÀR s—AnÍÅ ekAìuvÝ. 84 aÍen yi AEyÇjnty…ew EntA ŠÅ ekAìuv• sADnÍLAyi¯Ý av eylÂAM. EmAez yAgpIWM aBiExkM ec yHt… smÄ–ic• smy˜ANH avÄ öet lÂAM ekAìuv•tH. avÄ p×ìu ev™i ˜Likk¼M p×ìu ev™iŠiÌͼM p×ìu sVÄ̘vik¼M ekAìuvÝ. 85 oAErA ev™i˜LikyH Æ M m†E•kAÇ pQìu BArm…ìAyi¯Ý. oAErA ev™iŠi ̘i½M oE•m…ŠAÇ pQìuM BArm…ìA yi¯Ý. oQEdYAgik aLv½sric•H ev™i ˜AlÍÅÆM ev™iŠiÌÍÅÆM œwi Œek aRup« pQìu BArm…ìAyi¯Ý. 86 DUpM niRc• p×ìu sVÄ̘vikÅŠH oAErA•i½M oQEdYAgik aLv½sric•H nAlQ¿sH vItM BArm…ìAyi¯Ý. p× ìu sVÄ̘vikÅÆM œwi m†Ý pQìA yi¯Ý BArM. 87 EhAmyAgÍÅÆ ekAìuvre–“ Œek m]gÍÅ p×ìu kALkÅ, p×ìu ŒNAw…kÅ, o¯ vyÈAy p×ìH Œ¿ ›’Aw…kÅ q•iÍenyAyi¯Ý. av EyAewA–M nÇEkì DAnYbliy…M ŸìA yi¯Ý. yEhAvyH Æ ™ pApbliŠH p×ìH Œ¿EkAlAw…k¼M ŸìAyi¯Ý.

sMKYkÅ 7:84-8:11

88

smADAnbliÆpEyAgiÆvA½M vDi ŠA½m…™ m]gÍeLy…M EntAŠãAÄ nÇki yi¯Ý. m]gÍÅ Œek ö¯p˜inAlu kAL kÅ, aRuptH ŒNAw…kÅ, aRuptH Œ¿ EkAlAw…kÅ, o¯ vyÈAy aRuptH Œ¿ ›’Aw…kÅ q•ivyAyi¯Ý. aÍen, EmAez aBiExkM ecyHtti½EzxM avÄ yAgpIWM smÄ–ic•@. 89 EmAez sE—LnÕwAr˜i½™iElŠH yEhAvEyAw@ sMsAriŠAÀ EpAyi. aE–AÅ, yEhAv tE•Aw@ sMsAriÆ• zbHdM avÀ Ek“@. sA•Yep“k˜ieÀR vi²Ö m†wiyiEãlu™ ek±bumAlAKmAÄ ŠiwyiÇ ni•Ayi¯Ý Œ zbHdM. aÍ enyAyi¯Ý eedvM EmAezEyAw… sMsA ric•tH.

viLÆkAÇ yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þ{AÀ nie• kANic• ÐlÍLiÇ Ž}u viL Æk¼M vyHŠAÀ ahErAEnAw… pRy…k. Œ viLÆkÅ viLÆkAli½ m…Ûilu™ èEdzÍeL èkAzmAnmAÆM.ÿ 3 ahErAÀ aÍen ecyHt…. ahErAÀ viLÆkÅ yTAÐAnÏ vyH Æ ky…M viLÆkAlieÀR m…ÀBAg˜H èkAzM ecA riy˜Š viDM viLŠieÀR m…KM tiric•@v yHÆky…M ecyHt…. yEhAv EmAezyHÆ nÇkiy kløn avÀ a½sric•@. 4 viLÆ kAÇ ŸìAŠiytH öÍenyAyi¯Ý+ sVÄÌM awic•@ pr˜iyANtH ŸìAŠi ytH. awi m…tÇ m…kLiÇ puxHpÍÅ ver sVÄÌM awic•@ pr˜iyAN«ìAŠiytH. yEhAv EmAezyHÆ kANic•@ekAw…˜ aEt rItiyilAyi¯Ý a« niÄ—iŠe– “tH.

8

ElvYer smÄ–iÆÝ yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 6þEl vYer yi AEyliel m·@ jnÍLiÇniÝM EvÄtiriÆk. Œ ElvYer ²ÖIkriÆk. 7 aver ²ÖIkriŠAÀ nI ecE•ìtH öetlÂAmANH. pApbliyiÇniÝ™ vi² Öjlemw…˜H av¯ewEmÇ tLiÆk. Œ jlM aver ²ÖIkriÆM. anÙrM avÄ tͼew zrIr˜iel ErAmM m…}uvÀ •QrM ec•@ky…M vOÍÅ k}u›ky…M EvNM. atv¯ew zrIre˜ ²ÖIkriÆM. 8 þElvYÄ o¯ kALÆ“iEyy…M aEtA ewA–M aÄ–iŠe–Ewì DAnYbliy…M ekAìuvrNM. qÌ EcĘ mAvANH Œ DAnYbli. œwAet me·A¯ kALey pAp bliyAy…M ekAìuvrNM. 9ElvYer sE—LnÕwAr˜i½ m…Ûilu™ ÐlE˜ Æ ekAìuvrNM. anÙrM yi AEyli el m…}uvÀ jntEyy…M Œ ÐlÏ viLi c•@œ“@k. 10ElvYer yEhAvyHÆ m…ÛiÇ ekAìuvrik. yi AEyÇjnt tͼew eekkÅ av¯ewEmÇ vyHÆk. 11anÙrM ahErAÀ ElvYer yEhAvyHÆ yi A EylukA¯ew o¯ v}ipAew• EpAel smÄ –iŠNM. aÍen ElvYÄ yEhAvyHÆ™ tͼew EjAlikÅ ec•AÀ t•ARA›M. 5


sMKYkÅ 8:12-9:12 12

142

þElvYErAwH tͼew eekkÅ kALk ¼ew tlkLiÇ vyHŠAÀ pRy…k. o¯ kAL yEhAvyHÆ™ o¯ pApbliyAyiriÆM. mE·tien yEhAvyHÆ™ EhAmyAgmAy…M ŸpEyAgiŠNM. öQ v}ipAw…kÅ ElvYer ²ÖIkriÆM. 13ElvYErAwH ahErAeÀRy…M aveÀR puÒãA¯ewy…M m…ÛiÇ vÝ niÇŠAÀ ŒvzYe–w…k. q•i“H ElvYer yEhAvyHÆ nIrAjnAÄ–NmAyi aÄ–i Æk. 4 ö« ElvYer ²ÖIkriÆky…M av er eedv˜i½Evìi o¯ vi²ÖEjAliÆ niEyAgiÆemÝ etLiyiÆky…M ec•@M. avÄ yi AEyliel m·@ jnÍLiÇniÝM vYtYsHtrAyiriÆM. ElvYÄ qniÆ™v rAyiriÆM. 15 þaÍen ElvYer ²ÖIkriÆk. aver yEhAvyHÆ smÄ–iÆky…M ec •@k. o¯ nIrAjnAÄ–NmAyi EvNM av er smÄ–iŠAÀ. nI ö« ecyHtti½ EzxM avÄŠH sE—LnÕwAr˜iÇ v•H ²æ<xkÅ nw˜AM. 6 yi AEyÇjnt ElvYer qniÆ trNM. avÄ qEÀR tANH. m…ÛH oriŠÇ qlÂA yi AEylu kA¯M tͼew ŒdYjAten qniÆ trN em•H {AÀ pR’i¯Ý. q•AliE–AÅ {AÀ yi AEyliel m·@ ›w…MbÍLiel ŒdYjAtãAÄÆ pkrM ElvYer qw… ÆÝ. 17yi AEyliel ŒdYM jniÆ• qlÂA Œ¹Í¼M qniÆ™tANH. aetA¯ m½xYEnA m]gEmA q• vYtYAsmilÂAet av qEÀRtANH. qeÙ•AÇ öQjipHtiÇ ŒdYjAtrAy qlÂA ›“ikeLy…M m]gÍeL y…M {AÀ ekAÝ. ŒdYjAtãAer {AÀ qEÀRtAyi etre’w…Æky…M ecyHtu. 18 q•AliE–AÅ av¯ew ÐAn˜H {AÀ ElvYer qw…ÆÝ. yi AEyliel m·@ ›w…MbÍLiel ŒdYjAtãA¯ew ÐAn˜H {AÀ ElvYer qw…ÆÝ. 9yi AEyliel qlÂA jntkÅÆmiwyiÇ ni•ANH ElvY er {AÀ etre’w…˜tH. aver {AÀ ahErA½M puÒãAÄÆM s—AnmAyi nÇ kiyi¯Ý. sE—LnÕwAr˜iel ²æ<x kÅ avÄ ec•e“. yi AEyliel qlÂA jnÍÅÆmAyi avÄ ²æ<x nwÏM. yi AEyÇjntey ²ÖIkriÆvA½™ blikÅ nwÏvAÀ avÄ shAyiÆM. vi²ÖÐl˜i½ smIpemÏEÛAÅ vliy ErAgÍELA ›}–ÍELA yi AEy ÇjntyHŠH ŸìAvukyilÂ.ÿ 20 atinAÇ EmAezy…M ahErA½M yi AEyliel me·lÂA jnty…M yEhA vey a½sric•@. yEhAv EmAezEyAw… kløic•etlÂAM avÄ ElvYErAw… ecyHtu. 21 ElvYÄ ev™˜iÇ nnc•@ ›Lic•@. an ÙrM ahErAÀ aver nIrAjnAÄ–N mAyi yEhAvyHÆ smÄ–ic•@. ahErAÀ av¯ew pApÍeL m†w…• v}ipAw…kLÄ –ic•H aver ²ÖIkric•@. 22ati½ EzxM, ElvYÄ sE—LnÕwAr˜iÇ ²æUxkÅ nw˜AÀ vÝ. ahErA½M puÒãA¯M av er nirI•ic•@. ElvY¯ew EjAlikL…ew ¡mtl avÄŠAyi¯Ý. yEhAv EmAez EyAw@ kløic•«EpAeleyAeŠ ahErA½M puÒãA¯M ecyHt….

23

aE–AÅ yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, 4þElvYÄÆ™ o¯ èEtYk klønyA NitH+ ö¯p˜EÉA atilDikEmA èAy mAy qlÂA ElvY¯M sE—LnÕwAr˜iÇ v•H EjAli p»vyHŠNM. 25pE• aÛ« vyÈAyAÇ orAÅ Œ EjAliyiÇniÝM virmiŠNM. vIìuM ayAÅ EjAli ecE• ìtilÂ. 26aÛ« vyEÈA atilDikEmA èAym…™vÄ tͼew sEhAdrãAer sE—LnÕwAr˜iel ²æ<xyiÇ shA yiŠe“. pE• Œ EjAli avÄ mAÒM ec•¯tH. ElvYer Œ EjAliÆ etre’ w…ÆEÛAÅ niÍÅ öetlÂAM ec•NM.ÿ epsh yEhAv sInAyim¯®miyiÇvc• H EmAezEyAw… sMsAric•@. yi AEyÇj nt öQjipHtiÇniÝM EmAcitrAytieÀR rìAM vÄxe˜ ŒdYmAsmAyi¯Ý atH. yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þniÄ”ixHw smyÏ te• epsh ŒEGAxiÆ vAÀ yi AEyÇjntEyAw… pRy…k. 3öQ mAsM ptinAlAM tIyti sAyAˆ˜iÇ epsh B•NM avÄ k}iŠNM. niÄ”i xHwsmyÏ te• avr« epshy…ew ql A niymͼM a½sric• @ ekAìH ec•NM.ÿ 4 atinAÇ EmAez yi AEyÇjnt EyAwH epsh ŒEGAxiÆvAÀ pR’u. 5 ŒdYe˜ mAsM ptinAlAM tIyti sAyA ˆ˜iÇ sInAyim¯®miyiÇvc•H jnÍÅ epsh Œcric•@. yEhAv EmAezEyAw… kløic•« EpAel te•yANH jnÍÅ èv Ęic•tH. 6 q•AÇ jnÍLiÇ cilÄ aÝ epsh Œcric•ilÂ. o¯ m]tzrIre˜ sHpÄziÆ kyAÇ avÄ a²ÖrAyi¯Ý. atinAÇ avr•H EmAezy…ewy…M ahErAeÀRy…M aw…E˜Æ EpAyi. 7 avÄ EmAezEyAw… pR’u, þ{ÍÅ o¯ m]tzrIr˜iÇ sHpÄ zic• H a²ÖrAyi. niÄ”ixH w smy˜H yEhAvyH Æ s—AnÍÅ nÇ›vAÀ puErAhitÄ {ÍeL a½vdic•ilÂ. ati nAÇ m·@ yi AEyÇkAErAewA–M epsh ŒcriÆvAÀ {ÍÅÆ k}i’ilÂ. {Í eLÙANH ecE•ìtH?ÿ 8 EmAez avErAw… pR’u, þöEt–·i qÙA¹ pRyA½™etÝ yEhAvEyAw… {AÀ EcAdiŠAM.ÿ 9 aE–AÅ yEhAv EmAezEyAw… pR ’u,þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pR y…k+ öQ c“M niÍÅÆM niͼew piÀ gAmikÅÆM Evìiy…™tANH. niÄ”ixHw smy˜H epsh ŒcriŠAÀ orAÅÆ k}i’ielÂÝ vrAM. o¯ m]tzrIrM sHpÄzi ÆkyAÇ ayAÅ a²ÖnAytAyiriŠAM kArNM. aelÂÜiÇ ayAÅ o¯ yAÒyiÇ d†eryAyi¯•iriŠAM. 10me·A¯ smy˜H ayAÅ epsh ŒcriŠAÀ s•ÖnA kNM. rìAM mAs˜ieÀR ptinAlAM div sM ayAÅ atAcric•iriŠNM. aE–AÅ avÀ ›’Awien ti•NM. puLi–… EcÄ ŠA˜ a–M, kyHÆ• ssYÍÅ q•i vy…M ti•NM. 12piE·Ý kAlE˜ŠH

9


143 ayAÅ Œ B•NM mic• M vEc• Š ¯tH . ›’AwieÀR ql @ kLielAÝM ayAÅ m…RiÆky…M ec•¯tH. epshy…ew qlÂA niymͼM avÄ a½sriŠNM.13pE• k}iy…•verlÂAM niÄ”ixHwsmyÏ te• epsh ŒcriŠNM.²Öiy…™v½M d†er yAÒyill A ˜v½mAeNÜiÇ ŽetA¯ v½M o}i’@niÇŠAÀ pAwilÂ. zriyAy smy˜H ayAÅ epsh ŒcriÆ•iel ÜiÇ ayAeL sm†h˜iÇniÝM o·e–w… ˜NM. avÀ pApiy…M zi•iŠe–Ewì v½mANH . kArNM, zriyAy smy˜H avÀ yEhAvyHÆ v}ipAw…kÅ ekAìu v•ilÂ. 14 þyEhAvy…ew epshyiÇ niÍELA ewA–M p»p·AÀ, niÍÅŠiwyiÇ vsi Æ• viEdzi Œ#hiŠAM. epshy…ew c“ÍÅÆ viEDymAyi ayAeL atin ½vdiŠAM. ql A vÄÆM oEr niymÍ LANH.ÿ EmGvuM agn H iy…M vi²ÖœwArM, atAytH krARieÀR œwArM ÐApic• divsM yEhAvy…ew EmGM atien epAti’u. rAÒiyiÇ vi²ÖœwAr˜i½Emlu™ EmGM agHni EpAel kANe–“@. 16EmGM vi²ÖœwAr ˜i½EmÇ qE–A}uM tÍiniÝ. rAÒiyiÇ EmGM agH n iEpAel kANe–w…ky…M ecyHt…. 17vi²ÖœwAr˜i½Emlu™ ati eÀR ÐAnÏniÝM EmGM nIÍiyE–AÅ yi AEylukAÄ atien piÚwÄÝ. EmGM niÇÆEÛAÅ, aview EvNM yi AEylukAÄ pALymwiŠAÀ. 18öÍen yANH yEhAv yi AEylukAer qE–AÅ nIÍNemÝM qE–AÅ niÇŠNemÝM pALymwiŠNemÝemAeŠ kANic• @ ekAw…˜tH. EmGM vi²ÖœwAr˜i½EmÇ tÍiyiriŠEv jnÍÅ aview˜e• pALymwic•@. 19 cilE–AÅ EmGM vi²ÖœwAr˜i½ EmÇ vLerEnrM tÍuM. yi AEylukAÄ yEhAvey a½sriÆky…M aview ni•H anÍAtiriÆky…M ecyHt…. 20cil E–AÅ EmGM vi²ÖœwAr˜i½EmÇ ›ER nAÅ niÇÆM. atinAÇ jnÍÅ yEhAv y…ew kløny½sric•H nIÍu• EmGe˜ piÚw¯M. 1 cilE–AÅ EmGM rAÒiyiÇ mAÒM tÍuM. piE·•u kAl˜H nIÍuky…M ec•@M. aE–AÅ Œ¼kÅ tͼew sAD nÍÅ vArieŠ“i yAÒyA›M. EmGM pk ElA rAÒiyiElA nIÍiyAÇ jnÍÅ atien piÚw¯M. 22EmGM vi²ÖœwAr ˜i½EmÇ rìu divsEmA o¯ mAsEmA o¯ vÄxEmA tÍiyAluM avÄ yEhAv y…ew ŒjH{ pAliÆM. avÄ aview˜ e• tÍuky…M EmGM nIÍuMver cliŠA tiriÆky…M ec•@M. anÙrM EmGM ati eÀR ÐAn˜uniÝM Ÿy¯ky…M nIÍuk y…M ec•@EÛAÅ jnͼM nIÍuM. 23aÍ en jnÍÅ yEhAvy…ew klønkÅ pAli c•@. pALymwiŠAÀ yEhAv pR’E–AÅ avrÍen ecyHtu. nIÍAÀ yEhAv pR’E–AÅ avÄ nIÍi.sæÖM av 15

sMKYkÅ 9:13-10:14

r« nirI•iÆky…M EmAezyHÆ yEhAv nÇkiy klø n kÅ a½sriÆky…M ecyHt…. ev™iŠAhLÍÅ yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þrìu kAhLͼìAÆk. ev™i awic•@ pr˜i EvNM kAhLͼìAÆ vAÀ. jnÍeL viLic• @ œ“@•ti½M nIÍAÀ smymAey•H aver aRiyiÆ •ti½M Evìiy…™tANH öQ kAhLÍÅ. 3 öQ rìu kAhLͼM ŸQ«EÛAÅ jnÍÅ sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜iÇ oÏ EcrNM. 4pE• o¯ kAhLM mAÒEm nI ŸQtiy…ZevÜiÇ yi AEyliel p× ìu vMzͼewy…M EntAŠãAÄ mAÒEm nie• vÝ kAENì«Z. 5 þ*hsVmAy kAhLDVni mAÒM m…}Æk yAeNÜiÇ pALyM nIÍA½™ sUcnyA yiriÆM atH. ŒdYe˜ kAhLDVni m…}Æ EÛAÅ sE—LnÕwAr˜ieÀR ki}Ævz Ï™ EgAÒŠAÄ nIÍiÏwÍNM. 6rìA me˜ tvN nI kAhLDVni m…}ÆEÛAÅ sE—LnÕwAr˜ieÀR etÆBAgÏ™ EgAÒŠAÄ nIÍiÏwÍNM. 7pE• o¯ èEtYkkArY˜inH jnÍeL m…}uvÀ viLi c•@œ“NemÝeìÜiÇ vYtYsHtmAy rIti yiÇ dIÄGmAeyA¯ kAhLDVni m…}ŠNM. 8 puErAhitãArAy ahErAeÀR puÒãAÄ mAÒEm kAhLM m…}ŠAvU. ö« niÍÅÆ tlm…RkLilUew nilniÇÆ• niymmAyi riÆM. 9 þniÍÅ niͼew nA“iǘe• niÍ ¼ew zÒ@ŠeL Enriw…EÛAÅ kAhLÍÅ Ÿc•˜iÇ *hsVmAyi m…}ŠNM. niͼew eedvmAy yEhAv niͼew viLiEkÅ Æky…M niÍeL zÒ@ŠLiÇniÝM r•i Æky…M ec•@M. 10vi²ÖsE—LnÍÅ, amAvAsi, sEÙAxdinÍÅ q•I smy ÍLielAeŠ niÍÅ öQ kAhLÍÅ m…}Š NM. EhAmyAgv…M smADAnbliy…M nÇ ›EÛAÅ niÍÅ kAhLM m…}ŠNM. niÍ ¼ew eedvmAy yEhAv niÍeL oAÄ—i ŠA½™ mAÄ‹mANitH. öÍen ec•AÀ {AÀ niÍELAw… kløiÆÝ. niͼew eed vmAy yEhAv {AnA›Ý.ÿ

10

yi AEyÇjnt tAvLM mARuÝ yi AEyÇjnt öQjipH« vi“tieÀR rìAM vÄxM rìAM mAsM ö¯ptAM tIyti EmGM krARieÀR œwAr˜i½ m…kLiÇ ni•H ŸyÄÝ. 12atinAÇ yi AEyÇ jnt tͼew yAÒyArMBic•@. sInAyi m¯®miyiÇniÝM puRe–“ avÄ pArAÀ m¯®miyiÇ EmGM niÇÆMver yAÒ «wÄ Ý. 13ötAdYmAyANH jnÍÅ tͼew pALyM mARiytH. yEhAv EmAezEyAw@ kløic•t½sric•ANvÄ nIÍiytH. 14 ey¸dy…ew pALy˜iel sMGÍLA NAdYM nIÍiytH. tͼew ekAwiŠI}i lANvÄ nIÍiytH. ŒdYsMGM ey¸d y…ew EgAÒmAyi¯Ý. a—InAdAbieÀR puÒnAy nhEzAnAyi¯Ý Œ sMG˜i 11


sMKYkÅ 10:15-11:8 15

144

eÀR nAykÀ. aw…˜tH yiÈAKArieÀR EgAÒmAyi¯Ý. sUvArieÀR puÒnAy enTnEylAyi¯Ý av¯ew nAykÀ. 16 tuwÄ•H esbUlUeÀR EgAÒŠArA¹ v•tH. EhElAeÀR puÒnAy qlIyAbA yi¯Ý av¯ew nAykÀ. 17 anÙrM vi²ÖœwArM a}iec•w…Ï. egÄEzAeÀRy…M emrAriy…ewy…M vMzŠAÄ a« ¡mÝ. atinAÇ öQ ›w…MbÍLiÇ niÝ™vÄ vriyiÇ aw…˜w…˜Ayi. 18 pi•IwH ±EbeÀR pALy˜iÇniÝ™ sMGÍÅ ŒNH v•tH. avÄ av¯ew ekAwiŠI}iÇ sÉric• @ . ŒdYsMGM ±EbeÀR EgAÒŠArAyi¯Ý. ezEdy†ri eÀR puÒnAy qlIsUÄ Œyi¯Ý av ¯ew nAykÀ. 9 pie• v•tH ziemEyA eÀR EgAÒŠArAyi¯Ý. sUrIz”Ayiy…ew puÒnAy ezlUmiEylAyi¯Ý av¯ew EntAvH,. 20aw…˜tH gAdieÀR EgAÒŠAÄ. edy†EvlieÀR puÒÀ qlIyAsAPH Œyi¯Ý av¯ew nAykÀ. 21pie• ekhA˜ieÀR ›w…MbŠAÄ vÝ. vi²Ö ÐlÏ™ vi²ÖvsHt…ŠÅ avÄ ¡m •i¯Ý. m·@™vÄ vi²ÖvsH«ŠL@mAyi putiy pALyÐlE˜ŠH qÏEÛA E}ÆM vi²ÖœwArm…R–iŠNM. 22 aw…˜tAyi qªyImieÀR pALy ˜iÇniÝ™ sMGÍLA¹ v•tH. avÄ av¯ew ekAwiŠI}iÇ nIÍi. ŒdYsMGM qªyImieÀR vMzŠArAyi¯Ý. a—I¸ dieÀR puÒnAy qlIzAmA Œyi¯Ý Œ sMG˜ieÀR nAykÀ. 23aw…˜tAyi v•tH mnešy…ew EgAÒŠArANH. epdA sUrieÀR puÒnAy gmAlIEylAyi¯Ý av¯ew EntAvH. 24pi•Iw v H •tH ebnYA mIeÀR EgAÒŠArAyi¯Ý. giedEyAni y…ew puÒnAy abIdAnAyi¯Ý av ¯ew EntAvH. 25 Œ niryiÇ avsAnmAyi v• m†Ý EgAÒŠAÄ m·@ EgAÒŠA¯ew piÀnirŠA rAyi¯Ý. avÄ dAeÀR pALy˜iÇ niÝ™ sMGÍLAyi¯Ý. avÄ tÍ ¼ew ekAwiŠI}ilAyi¯Ý nIÍiyi¯•tH. atiÇ ŒdYsMGM dAeÀR EgAÒŠArAyi ¯Ý. a—Iz”Ayiy…ew puÒnAy ahI EyesÄ Œyi¯Ý av¯ew nAykÀ. 26 aw…˜tAyi ŒEzrieÀR EgAÒŠAÄ vÝ. oƒAeÀR puÒnAy pgIEylAyi ¯Ý aver nyic•i¯•tH. 27anÙrM nPH tAliy…ew EgAÒŠAÄ vÝ. ŽnAeÀR puÒÀ ahIr aver nyic•@. 28aÍen yAyi¯Ý yi AEyÇjnt oriwÏ niÝM me·AriwE˜Æ nIÍiyi¯•tH. 29 EmAezy…ew BArYApitAvuM midYAnY½ mAyi¯• ery†EvlieÀR puÒnAyi¯Ý EhAbAbH. EmAez EhAbAbiEnAw… pR ’u, þeedvM {ÍÅÆ vAgHdAnM ecyHt ÐlE˜Æ {ÍÅ EpA›kyANH. {Í ELAewAÏ vrik, {ÍÅ niÍELAw… nã kANiŠAM. yi AEyÇjntyHŠH yEhAv aEnkM nãkÅ vAgH d AnM ecyH t iri ÆÝ.ÿ 30 pE• EhAbAbH mRupwi pR’u, þöl , {AÀ niÍELAewAÏ v¯•il .

qniŠH qeÀR mAt]rAjY˜H qeÀRyA¼k ¼ewyw…E˜Æ EpAkAnANA#hM.ÿ 31 aE–AÅ EmAez pR’u, þdyvAyi {ÍeL vi“@EpAkAtiriÆk. ninŠH {ÍELŠAÅ n•Ayi m¯®miey aRiyAM. ninÆ {ͼew mAÄ‹dÄzknAkAM. 32nI {ÍELAewAÏ vrikyAeNÜiÇ yEhA v {ÍÅÆ t¯• qlÂA nãy…ewy…M pÜH nIy…mAyi p»vyHŠAM.ÿ 33 atinAÇ EhAbAbH atH aMgIk ric•@. avÄ yEhAvy…ew mlyiÇniÝ™ yAÒyArMBiÆky…M ecyHt…. puErAhit ãAÄ yEhAvy…ew krARieÀR ep“kvuem w…˜H jnͼew m…EÛ nwÝ. pALymwi ŠAÀ oriwvuM Etwi m†Ý divsM avÄ ep“kv…M ¡mÝ nwÝ. 34yEhAvy…ew EmGM qÝM avÄÆEmÇ ŸìAyi¯Ý. qlÂA èBAt˜iluM avÄ tͼew pAL yM vi“@EpA›EÛAÅ EmGM aver nyi c•@ekAìH aviewy…ìAyi¯Ý. 35 pALyM nIŠAÀ jnÍÅ vi²Öep“ kM qw…˜E–AÅ EmAez qE–A}uM pR’u, þq}uE•ÇÕ yEhAEv! nieÀR zÒ@ ŠÅ citRe“. nie• evRuÆ•vÄ ni•iÇ ni•H oAwiE–Ake“.ÿ 36 vi²Öep“kM atieÀR ÐAnÏ vc•E–A}uM EmAez pR’u, þmwÍiv± yEhAEv, yi AEylieÀR jnl•ÍLiElŠH.ÿ jnÍÅ vIìuM prAtie–w…Ý jnÍÅ tͼew èzH n ÍeL–·i prAtie–wAÀ «wÍi. yEhAv av ¯ew prAtikÅ Ek“@. aetl A M Ek“ yEhAvyHÆ EkApm…ìAyi. yEhAvyiÇ niÝ™ agHni jnÍLiÇ ciler dhi–i c•@. pALy˜ieÀR arikilu™ cil èEd zÍeLy…M agHni qric•@kL’u. 2ati nAÇ avÄ r•yHŠAyi EmAezey viLic•@ kr’u. EmAez yEhAvEyAw… èAÄØi Æky…M tI kÏ•tH avsAniÆky…M ecyHtu. 3atinAÇ Œ ÐlM tEbrA q•H aRiye–“@. yEhAv tͼew pALyM qric•@kLyAÀ tI ŸpEyAgic•ti nAlANH avÄ Œ Epri“tH.

11

q}up« m†–ãAÄ yi AEyÇjntEyAewAÏ EcÄ• viEdzikÅ B•iŠAÀ m·@ sADnÍÅ EcAdiŠAÀ «wÍi. aEtAew yi AEyÇ jnt kry…vA½M prAtie–w…vA½M «w Íi. avÄ pR’u, þ{ÍÅÆ mAMsM ti•NM! 5öQjipHtiÇ {ÍÅ ti• m/Y e˜ {ÍÅ oAÄÆÝ. {ÍÅŠti½ vil ekAw…EŠìiv•ilÂ. œwAet ev™riŠ, m˜Í, svAL Ÿ™i, ev¼Ï™i «wÍi nl pc•ŠRik¼M. 6pE• öE–AÅ {Í ÅÆ {ͼew zåi nxHwe–“@. öQ m•A al A et {ÍÅŠiE–AÅ ti•AenAÝ milÂ!ÿ 7 m•AyHŠH ekA˜mlÂiy…ew ±pmAyi ¯Ý. o¯ mr˜ieÀR kREpAely…M a« kANe–“@. 8jnÍÅ m•A EzKric•@. av r« pARekAìH öwic•@ epAwic•H o¯ kl ˜ili“@ pAke–w…˜i. aelÂ Ü ilvÄ 4


145 atien mAvAŠimA·i k“iœwiy a–m… ìAŠi. qÌ EcÄÏìAŠiy mDurm…™ a–˜ieÀR ¯ciyAyi¯Ý atinH .9 oAErA rAÒiyiluM nilM m’iÀkNÍÅ vI¹ nny…EÛAÅ m•Ay…M nilÏ vI}uM. 10 EmAez av¯ew prAti Ek“@. qlÂA ›w…MbŠA¯M tͼew œwAr˜inw…˜i ¯•H prAti pRy…ÝìAyi¯Ý. yEhAv vLer EkApA›lnA›ky…M atH EmAez ey ›}Æky…M ecyHtu. 11EmAez yEhAv EyAw… EcAdic•@, þyEhAEv, aeÍÙi nANH öQ èzHnÍeLAeŠ qeÀREmÇ ¡m Ï•tH? {AÀ aÍy…ew dAsÀ. {Aen Ú et·A¹ ecyHttH? aÍey EkApixHw nAŠAÀ {AenÚ ecyHtu? qÙinANÍH öQ jnͼew ¡mtl qe• Žløic•tH? 12 {Anl öQ jnͼeweyAeŠ pitA ev•H aÍyHŠRiyAM. {Anl avÄÆ jãM nÇkiyetÝM aÍyH Š RiyAM. pE• o¯ Œy zi²vien teÀR eekk LiÇ pricriÆEÛAel {Anver pripA liŠNmeÒ. qÙinAeNe•eŠAìH öÍ eneyAeŠ ec•iÆ•tH? aÍu {ͼew pitAŠãAÄÆ vAgHdAnM ecyHt ®miyi ElŠH över ekAìuEpA›vAÀ qe•ey Ùi½ ¡mtle–w…˜i? 13övÄeŠlÂAM ŒvzYmAyÒ mAMsM qeÀR eek•ililÂ! averE•AwH prAtie–“@ekAìumiri ÆÝ! avÄ pRy…kyANH , ü{ÍÅÆ ti•AÀ mAMsM trik!ý 14qniŠH o·yHŠH över EnAŠAnAvilÂ. öQ BArM qniÆ tAÍAnAvu•ilÂ. 15 öniy…M av¯ew èzHnÍÅ qe• Žlø i ŠAnANH aÍy…ew BAvemÜiÇ qe• öE–AŘe• vDiÕ. qe• aÍy…ew dAsnAyi sVIkriÆÝev ÜiÇ qe• öE–AŘe• vDiÕ. qeÀR èzH n ÍELAewAÏ {A½M avsAni Še“!ÿ 16 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þyi A Eyliel q}up« m†–ãAer qeÀRyw… E˜Æ ekAìuv±. avÄ jnÍÅŠiw yiel EntAŠLAyiriŠNM. aver sE— LnÕwAr˜iElÆ ekAìuvrik. avÄ aview niE•AewAÏ niÇŠe“. 17a E–AÅ {AÀ öRÍiv•H niÍELAw@ sMsA riŠAM. Œ´AvH öE–AÅ nieÀR EmluìH. Œ´Avien {AÀ qw…˜H av¯ewEmluM pk¯M. aE–ALvÄ öQ jnͼew kArY ˜iÇ nie• shAyiÆM. aÍen nI o·yHŠH öv¯ew ¡mtl Že·w…EŠeì •AvuM. 18 þjnÍELAwH öÍen pRy…k+ nAL E˜ŠH sVyM t•ARAvuk. nAeL niÍÅÆ mAMsM ti•AM. niͼew nilviLi yEhAv Ek“@. niÍÅ pR’ vAÆkÅ yEhAv Ek“@, ü{ÍÅÆ öRc•i ti•NM! öQjipH t ilAyi¯Ý {ÍÅÆ suKM!ý a«ekAìH yEhAvyiE–AÅ niÍÅÆ mAMsM t¯M. niÍL« tiÝM. 19oE•A rEìA aEÉA pE˜A ö¯pEtA divsE˜Æ mAÒml niÍL« B•iÆk. 20q•AÇ o¯ mAsM m…}uvÀ niÍÅ mAMsM B•iŠuM.

sMKYkÅ 11:9-31

evRuÆMver niÍÅ a« ti•NM. yEhA vyHeŠtier prAtie–“tinAÇ niÍÅŠ Íen sMBviŠNM. niÍÅŠiwyiÇ vsi Æ• yEhAvyHÆ niͼew ŒvzYmRi yAM. pE• niÍÅ nilviLiÆky…M av EnAw… prAtie–w…ky…M ecyHt…! niÍÅ pR’u, ü{ÍeLÙinANH öQjipH t H vi“tH?ýÿ 21 EmAez pR’u, þyEhAEv, qE•A ewA–M ŒRul•M EpÄ nwÆÝìH. aÍu pRy…ky…M ec•@Ý, üavÄŠH o¯ mAs E˜Æ ti•A½™ mAMsM {AÀ nÇ›M!ý q•H . 22qlÂA Œw…keLy…M kÝkAlik eLy…M {ÍÅ ekA•AÇEpAluM öÒy…M EpÄŠH o¯ mAsE˜Æ ti•AÀ tikyilÂ. sm…á˜iel m…}uvÀ m/Ye˜y…M piwi c•AluM atH avÄÆ tikyilÂ!ÿ 23 pE• yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, þyEhAvy…ew zåi primitmAENA? {AÀ pRy…•etAeŠ qniÆ èvĘi ŠAnA›em•H niÍÅÆ kANAM.ÿ 24 atinAÇ jnÍELAw… sMsAriŠAÀ EmAez puRE˜Æ EpAyi. yEhAv pR ’tH EmAez avErAw… pR’u. EmAez q}up« m†–ãAer sMGwi–ic•@. œwAr ˜i½ ¡·@M niÇŠAÀ EmAez avErAw… pR’u. 25anÙrM yEhAv EmG˜iÇ tAE}ŠiRÍiv•H EmAezEyAw… sMsAri c•@. Œ´AvH EmAezy…ewEmÇ ŸìAyi¯Ý. yEhAv aEt Œ´Avien q}up« m†– ãA¯ewEmluM èEvzi–ic•@. Œ´AvH av ¯ewEmÇ v•ti½EzxM avÄ èvci ŠAÀ ŒrMBic•@. pE• avÄŠH aE–AÅ mAÒEm aÍen ec•AÀ k}i’u_. 26 m†–ãAriÇ rìuEpÄ, qÇdAd…M EmdAd…M pALyM vi“@EpAyilÂ. av¯ew EprH m†– ãA¯ew p“ikyiluìAyi¯e•ÜiluM avÄ pALy˜iÇ tÍiyEt Ÿ_. q•AÇ Œ´AvH avriÇ èEvziÆ ky…M avÄ pALy˜iÇ èvciŠAnA rMBiÆky…M ecyHt…. 27o¯ ecRu–ŠArÀ EmAezy…ewyw…E˜EŠAwiec••@ pR’u, þqÇdAd…M EmdAd…M pALy˜iÇ èvcnM nwÏÝ.ÿ 28 ecRu–kAlM m…tEl EmAezy…ew shA yiy…M ¾eÀR puÒ½mAyi¯• EyA²v EmAezEyAw… pR’u, þyjmAnnAy EmAez, aver aÍu twyNM!ÿ 29 q•AÇ EmAez mRupwi pR’u, þ{AniE–AÅ EntAvel•H Œ¼kÅ Dri Æem•u nI Bye–w…ÝEvA? yEhAv y…ew qlÂA jnÍÅÆM èvAcktVm…ìA kNem•AeNeÀR Œ#hM. yEhAv teÀR Œ´Avien av¯eweylÂAM EmÇ èEvzi–iŠNem•ANH qeÀR Œ#hM! ÿ30anÙrM EmAezy…M yi AEylieÀR m†–ãA¯M pALy˜iElÆ mwÍiE–Ayi. kAw–•ikÅ v¯Ý yEhAv kwliÇni•H o¯ ekAw…ÜA· wi–ic•@. kA·iÇ aEnkM kAw–•ikÅ aEÍA“@ vÝ. kAw–•ikÅ pALy˜i½ ¡·@M pRÝ. ®mi m†w˜ŠviDM kAwk¼ ìAyi¯Ý. av nilÏni•H ŽkEdzM 31


sMKYkÅ 11:32-13:10

146

m†•wi kn˜iÇ ŸìAyi¯Ý. orAÅŠH o¯ divsMekAìH nwe•˜Avu•Ò d†r˜iÇ qlÂA dizkLiluM kAw–•ikÅ vYApic•i ¯Ý. 32jnÍÅ atYu/AhE˜Aew Œ rAÒiy…M pkluM kAw–•ikeL piwic•@. piE·ÝM avÄ p•ikeL sMBric•@! Ž· vuM ›Rc•@ EzKric•v½ EpAluM aRup« buxÇ lBic• @ . q•i“vÄ kAwyiRc• i pALy˜i½ ¡·@M evyil˜H ŸNÍA ni“@. 33 jnÍÅ öRc•i ti•AÀ «wÍiyE–AÅ yEhAv vLer EkApic•@. öRc•i av ¯ew vAyiÇ tÍi niÇŠEv, avÄŠ« tiÝ tIÄŠAÀ k}iyAtiriÆEÛAÅ, eedvM avriElÆ mhAErAgM kw˜i vi“@. aEnkM EpÄ mriÆky…M aver eyAeŠ aview sMsHkriÆky…M ec yHtu. 34atinAÇ jnÍÅ Œ Ðl˜inH kiEéA˜H-h˜Av qÝ Epri“@. mAMs E˜AwH atYAĘi piwic•ver sMsHkric• ÐlmAytinAlANH avÄ Œ Ðl˜inH Œ Epri“tH. 35 kiEéA˜H - h˜AvyiÇniÝM yAÒ tiric• avÄ hEsErA˜iÇ q˜i aview tAmsic•@. mirYAm…M ahErA½M EmAezey p}iÆÝ mirYAm…M ahErA½M EmAezyH e Š tier sMsAriÆvAÀ «wÍi. EmAez o¯ qEtYApYŠAriey vivAhM k}ic•ti nAlANH avÄ aven vimÄzic• t H . EmAez qEtYApYŠAriey vivAhM k}iÆ •tH zriyl q•Ayi¯Ý avÄ Dric•i ¯•tH. 2avÄ sVyM pR’u, þyEhAv EmAezyilUew jnÍELAw@ sMsAric•@. pE• a« EmAez m…KAÙrM mAÒmlÂ. yEhAv n—LilUewy…M sMsAric•@!ÿ yEhAv ö« Ek“@. 3 (EmAez vLer sQmYnAy orALAyi¯Ý. ayAÅ oriŠluM Œ´èzMs nwÏkEyA epAÍc•M pR y…kEyA ecyHti“ilÂ. ®miyilu™ qlÂA m½xYriluMvc•H sQmYnAyi¯Ý ayAÅ.) 4 atinAÇ yEhAv epe“Ý v•H EmAez EyAw…M ahErAEnAw…M mirYAmiEnAw…M sMsAric•@. yEhAv pR’u, þniÍÅ m†v¯M öE–AŘe• sE—LnÕwAr˜i ElÆ vrik!ÿ atinAÇ EmAezy…M ahErA½M mirYAm…M œwAr˜iElÆ EpAyi. 5 yEhAv Ÿyrm…™ EmG˜iÇ öRÍivriky…M œwAr˜ieÀR kvAw˜iÇ niÇÆky…M ecyH t u. yEhAv viLic•@, þahErAEn, mirYAEm!ÿ ahErA½M mirYAm…M yEhAvy…ewyw… E˜Æ ecÝ. 6 eedvM pR’u, þ{AÀ pRy…•« æÖiÆk! niÍÅÆ èvAck ãA¯ìAkAM. yEhAvyAy {AÀ sVyM avÄÆ dÄznÍLiÇ ètY•nA›M. av ErAw… {AÀ sVpH n˜iÇ sMsAriÆM 7 q•AÇ EmAez aÍenyl . EmAez qeÀR vizVsHtEsvknANH- aven {AÀ qeÀR BvnM m…}uvÀ ŒæyiEc•liø c• i riÆÝ! 8avEnAw… {AÀ m…KAm…K mANH sMsAriŠARH. žFAÄØm…™ kT kLilUewyl {AnvEnAw… sMsAriŠARH-

12

aven aRiyiŠAnA#hiÆ• kArYÍÅ {AÀ Enri“H vYåmAyi kANic•@ ekAw… ÆM. yEhAvy…ew èti±pe˜ EmAez yHÆ kANA½mA›M. pie• niÍÅeŠ Íen qeÀR vizVsHt dAsnAy EmAez yHeŠtier sMsAriŠAÀ k}i’u?ÿ 9 yEhAv avErAwH vLer EkApic• i ¯Ý. yEhAv aver vi“@EpAyi. 10EmGM œwAr˜iÇ niÝyÄÝ. ahErAÀ tiri ’u mirYAmien EnAŠi. av¼ew etAli m’uEpAel ev¼˜i¯Ý- BIkrmAy ›xHWM avÅÆ piwic•i¯Ý! 11 aE–AÅ ahErAÀ EmAezEyAw… pR’u, þèEBA, dyvAyi {ͼew m†F pApM epARu˜AluM. 12jnic•y…wÀ ›“i mriÆEÛAel avÅŠH av¼ew tVŠH nxHwmAŠ¯Et.ÿ (cilE–AÅ o¯ ›“i jni ÆEÛAŘe• aLi’ zrIrvumAyi piRŠARuìH.) 13 atinAÇ EmAez yEhAvEyAw… èAÄ Øic•@, þeedvEm, dyvAyi aveL suK e–w…â!ÿ 14 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þav ¼ew a–À av¼ew m…K˜H «–iyAÇ avÅ Ž}u divsE˜Æ l‘ic•iriÆmA yi¯Ý. atinAÇ aveL Ž}u divs E˜Æ pALy˜i½ puRÏ pAÄ–iÆk. Œ smy˜i½ EzxM avÅ suKe–w…M. aE–AÅ avÅÆ pALy˜iElÆ mwÍi vrAM.ÿ 15 atinAÇ avÄ mirYAmien Ž}u divs E˜Æ pALy˜i½ puR˜AŠi. aveL akE˜Æ tiric•@ekAìuv¯Mver jn ÍÅ aviw…Ý nIÍiyilÂ. 16ati½EzxM avÄ hEsErA˜iÇniÝM pArAÀm¯®mi yiElÆ yAÒ tiric•@. Œ m¯®miyiÇ avÄ tAmsic•@. knAniElÆ cArãAÄ EpA›Ý yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, 2 þknAÀEdzM priEzADiŠAÀ ŽtA ½M Eper aEÍA“yyHÆk. yi AEyÇ jntyHŠH {AÀ nÇ›• EdzM atANH. p×ìu vMzͼewy…M oAErA EntAŠeL vItM EvNM ayyHŠAÀ.ÿ 3 atinAÇ EmAez yEhAvy…ew kløn a½sric•@. pArAÀm¯®miyiÇ tAmsiŠ Ev EmAez yi AEylY¯ew öQ EntAŠeL pR’yc•@. 4 Œ EntAŠÅ överAeŠyA yi¯Ý+ ±EbeÀR EgAÒ˜iÇni•H sÕRieÀR puÒÀ z—†v; 5 ziemEyAeÀR EgAÒ˜iÇni•H EhAri y…ew puÒÀ zAPA˜H; 6 ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇni•H eyPu• y…ew puÒÀ kAElbH; 7 yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iÇni•H EyAEsPieÀR puÒÀ öQgAÇ; 8 qªyImieÀR EgAÒ˜iÇni•H ¾eÀR puÒÀ EhAEzy; 9 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇni•H rAPU vieÀR puÒÀ pÇti; 10 esbUlUeÀR EgAÒ˜iÇni•H EsAdi y…ew puÒnAy g”IEyÇ;

13


147 11 12 13 14 15

EyAEsPieÀR (mneš) EgAÒ˜iÇ ni•H sUsiy…ew puÒÀ g”i; dAeÀR EgAÒ˜iÇni•H egmlÂiy…ew puÒÀ a—IEyÇ; ŒEzrieÀR EgAÒ˜iÇni•H mIKAEy lieÀR puÒÀ esTUÄ; nPHtAliy…ew EgAÒ˜iÇni•H evA pHsiy…ew puÒÀ nhHbi; gAdieÀR EgAÒ˜iÇni•H mAKiy…ew puÒÀ gy†EvÇ. 16

knAÀEdzM EnAŠi pWiŠAÀ EmAez niEyAgic•tH överyAyi¯Ý. (¾eÀR puÒnAy EhAEzyey EmAez me·A¯ EprAyi¯Ý viLic•i¯•tH. EmAez av en EyA²v qÝ viLic• @ .) 17aver knAÀEdzM priEzADiŠAÀ ayyHŠEv EmAez avErAw… pR’u, þenegvuEdz Ïœwi EvNM niÍÅ mlçEdzE˜Æ EpAkAÀ. 18aview ®mi qÍeny…eìÝ EnAÆk. aview vsiÆ• jnÍeL–·i y…M pWiÆk. avÄ zårAENA aEtA d…Äb•lrAENA qÝM aRiy…k. avÄ ›R c•@EpEr ŸE™A aEtA aEnkMEp¯EìA qÝM aRiy…k. 19av¯ew vAs®miey –·i pWiÆk. atH nlÂEtA cI˜EyA q•Riy…k. Ž«trM p“NÍLilANH av¯ew vAsM? p“NÍÅÆ sMr•N Bi˜iy…EìA? avyHÆ zåmAy ètiErA Dm…EìA? 20Edze˜–·i öniy…M vLer kArYÍÅ aRiy…k. mÌH äxiŠ½EyAjY mAENA trizAENA q•RiyNM. ®miyiÇ mrͼEìA? mwÍiv¯EÛAÅ aviwe˜ ›eRp}ÍÅœwi ekAìuvrik.ÿ (m…Ùiri y…ew ŒdYviLevw…–… kAl˜Ayi¯Ý atH.) 21 atinAÇ avÄ Œ rAjYM priEzADi ŠAnAyi puRe–“@. sIÀm¯®mi m…tÇ rEhAbH, ElEbA hAmA˜H q•I èEdz ÍÅ ver avÄ priEzADic•@. 22enegvu èEdzÏ œwi Œ rAjYÏ èEvzic• avÄ ehEéAniElÆ EpAyi. (öQji pHtiel EsAvAÄp“N˜i½M Ž}u vÄxM m…Ûu niÄ—ic•tANH ehEéAÀp“NM.) ahImA½M EzzAyiy…M tÇmAyiy…M avi ewyAyi¯Ý tAmsic• i ¯•tH . anAŠi eÀR piÀgAmikLAyi¯Ý avÄ. 23an ÙrM avÄ qsH E ŠAÇtA}H v ryiElÆ EpAyi. aviewyvÄ m…Ùiriec•wiy…ew zAK m…Ric•@. Œ zAKyiÇ o¯ m…ÙiriÆl y…ìAyi¯Ý. Œ zAK avÄ o¯ ¬Ni EãÇ vc•@. rìuEpÄ a« ¡mÝ. œwAet ŽtA½M mAtL–}vuM a˜i–}vuM avÄ EzKric•i¯Ý. 24yi AEylukAÄ m…Ùiri Æl pRic• ÐlmAytinAÇ aviwM qsH EŠAÇtA}Hvr qÝ viLiŠe–“@. 25 avÄ nAlø« divsM Œ rAjYM priEzA Dic•@. anÙrM avÄ pALy˜iElÆ mwÍi. 26pArAÀm¯®miyiel kAEdzH q• Ðl˜Ayi¯Ý yi AEylukAÄ pALy mwic•i¯•tH. avÄ EmAezy…ewy…M ah ErAeÀRy…M m·H yi AEyÇjnty…ewy…M aw…E˜Æ ecÝ. Œ nA“iÇniÝM avÄ EzKric• p}ÍÅ avÄÆ kANic•@ ekA

sMKYkÅ 13:11-14:8

w…Ï. 27avÄ EmAezEyAw… pR’u, þaÍH ayc• EdzÏ {ÍÅ EpAyi. aEnkM nãkÅ niRe’A¯* ÐlmANtH! aview vL¯• p}ÍLiÇ ciltH ötA. 28pE• aview jIviÆ•vÄ vLer k¯˜rANH. ngrÍÅ vLer vlutANH. zåmAy èti ErADvuM avyH Æ ìH . {ÍÅ aview ŽtA½M anAkYerEpAluM kìu. 29eneg vilANH amAElkY¯ew vAsM. hitYÄ, eybUsYÄ, aEmArYÄ q•ivÄ Œ mlç EdzÏ tAmsiÆÝìH. knAnYÄ sm…á tIrÏM EyAÄ”AÀndItIrÏmAyANH tAm siÆ•tH.ÿ 30 EmAezy…ew aw…˜i¯•vErAwH zAÙ rA›vAÀ kAElb@ pR’u. anÙrM kAElb@ pR’u, þnm…ŠH kyRiec••H Œ EdzM n—…EwtAŠAM. anAyAsM nm…ŠtH sVÙmAŠAM.ÿ 31 pE• avEnAewA–M EpAyi¯•vÄ pR’u, þnm…ŠvErAwH y…ÖM ec•AÀ k}i yilÂ! avÄ nE—ŠAÅ zårANH.ÿ 32Œ Edz˜iel jnÍeL EnriwAÀ tŠ k¯˜H tÍÅŠiel • H avÄ yi AEyÇjnt EyAw… pR’u. avÄ pR’u, þ{ÍÅ kì EdzM zåãArAy jnͼ™tANH. aEÍA“@ eclÂ@• Œery…M EtAløiŠA½M mAÒM k¯˜rANvÄ. 33BImAkArmAy enPi lIm…keL {ÍLview kìu! (enPilIm…k LiÇni•ANH anAkYr…ìAytH . ) avÄ {ÍeL ecRiy puÇc• A wikeLey• EpAelyA¹ EnAŠiytH. aet, avÄÆ n—Å puÇc•AwikÅ te•!ÿ jnÍÅ vIìuM prAtie–w…Ý Œ rAÒiyiÇ pALy˜ilu™ jnÍ eLA•Aek Ÿc•˜iÇ nilviLic•@. 2 yi AEyÇjnt EmAezyHÆM ahErA½ emtier piRupiRuÏ. qlÂAv¯M EcÄ•H EmAezeyy…M ahErAeny…M smIpic•@ pR’u, þ{ÍÅ öQjipHtiElA m¯®miyi ElAvc•H mriEŠìtAyi¯Ý. öQ putiy EdzÏvc• H ekAl e –w…•tiluM nl t H atAyi¯Ý. 3y…Ö˜iÇ ekAlÂe–wAnA ENA yEhAv {ÍeL öQ putiy Edz E˜Æ ekAìuv•tH? zÒ@ {ÍeLeyA eŠ ekA•H {ͼew BArYmAery…M puÒ ãAery…M qw…ÆM! {ÍÅŠH öQjipHti ElŠu te• EpA›•tANH nlÂtH.ÿ 4 anÙrM avÄ prsH p rM pR’u, þnm…Æ me·A¯ EntAvien etre’w…˜H öQjipHtiElÆ mwÍiyAElA.ÿ 5 EmAezy…M ahErA½M aview v•v¯ eweyAeŠ m…ÛiÇ nilÏvINH nmsHk ric•@. 6 EyA²vyHÆM kAElbi½M vLer d…+Km…ìAyi. (EyA²v ¾eÀRy…M kAElbH eyPu•y…ewy…M puÒãArAyi¯Ý. av ri¯v¯M knAÀEdzM priEzADic•vriÇ e–w…M.) 7avri¯v¯M aview œwiyi¯• yi AEyÇjntEyAwAyi pR’u, þ{ÍÅ kì Œ EdzM vLer nl Ðl mANH. 8aEnkM nãkÅ niR’ o¯ Ðl mANtH . yEhAv n—iÇ sMèItnA

14

aEnkM...niR’ q•ÄØM.

þpAluM

Et½emA}u›•ÿ


sMKYkÅ 14:9-34

148

eNÜiÇ avÀ ne— aEÍA“H nyiÆM. yEhAv Œ ÐlM nm…Æ triky…M ec•@M! 9atinAÇ yEhAvyH e Štier tiriyAtiriÆk. aviw…e˜ jnÍeL By e–wAtiriÆk. nm…Šver prAjye– w…˜AM. avÄŠH yAetA¯viD sMr•N vumilÂ. oÝM avÄÆ sur•ittVM nÇ› ÝmilÂ. pE• nm…ŠH yEhAvy…ìH. ati nAÇ Bye–wAtiriÆk!ÿ 10 ql A v¯M EyA²veyy…M kAElbi eny…M kel R i’u ekAl @ tien–·i sMsAriÆkyAyi¯Ý. pE• yEhAv y…ew EtjÈH sE—LnÕwAr˜i½ m…k LiÇ ètY•e–w…ky…M qlÂAvÄÆM atH kANAnAvuky…M ecyH t u. 11yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. avÀ pR’u, þövÄ qÒ kAlmiÍen qnieŠtirAyi niÇÆM? avÄ q•ilu™ avizVAsM èkwi–ic•@ k}i’u. qeÀR zåiyiÇ avÄ vizVsiÆ•ielÂ Ý M EtAÝÝ. aEnkM zåmAy awyALÍÅ {Anver kANic•ti½ EzxvuM q•iÇ vizVsiÆ vAÀ avÄ mwikANiÆÝ. avÄŠiwyiÇ {AÀ o¯pAwH mhAkArYÍÅ ecyH t u. 12 avereyl A M {AenA¯ mhAErAgM ekAìH vDiÆM .aver {AÀ nzi–iÆ ky…M ni•ilUew me·A¯ rAxH\e˜ {A½ ìÆky…M ec•@M. nieÀR rAxH\M öv¯ EwtiEnŠAÅ vlu«M zåvumAyiriÆM.ÿ 13 anÙrM EmAez yEhAvEyAw… pR ’u, þaÍH aÍen ecyHtAÇ öQjipHt… kAÄ öŠArYmRiy…M! nieÀR jntey öQji pHtiÇniÝM EmAci–iŠAÀ nI nieÀR mhAzåiy…pEyAgic•@ev•H avÄŠRi yAM. 14öQjipHt…kAÄ atH knAÀkAErAw@ pRy…ky…M ecyHt…. nIyANH yEhAvey •H avÄŠiE–AŘe• aRiyAM. nI nieÀR jntEyAewAÏeìÝM avÄŠRi yAM. jnÍÅ nie• kA¹ÝevÝM avÄ ŠRiyAM. vi²ÖEmGe˜–·i avÄŠRi yAM. pkÇsmyM jnÍeL nyiŠAÀ nI EmGe˜ ŸpEyAgiÆ•tH avÄŠRiyAM. rAÒiyiÇ aver nyiŠAÀ EmGM agHni yAyi mARuemÝ avrRiy…Ý. 15atinAÇ aÍH öQ jnÍeL öE–AÅ vDiŠ¯tH. aÍH aver ekA•AÇ aÍy…ew zåi ey–·i Ek“i“@™ qlÂA jnty…M pRy…M, 16 ütAÀ vAgHdAnM ecyHt EdzE˜ŠH öQ jntey nyiŠAÀ yEhAvyHÆ k}i’i lÂ. atinAÇ yEhAv aver m¯®miyiÇ vc•H ekA•iriÆÝ.ý 17 þatinAÇ, èEBA, öE–AÅ aÍy…ew zåi kANiÕ! aÍyHÆ k}iy…em•H aÍu pR’«EpAl a« kANiÕ! 18 aÍu pR’u, üyEhAv emlÂEy EkApi xHWnAœ. yEhAv mh˜Ay sHEnhM niR ’vnA›Ý. ›·vALikELAw…M niymlM GnM nwÏ•vErAw…M yEhAv qE–A}uM •miÆky…M ec•@Ý. pE• yEhAv aver zi•iÆM, av¯ew ›“ikeLy…M EprÆ“ikeLy…M av¯ew ›“ikeLE–A luM Œ et·@kÅŠH zi•iÆM!ý 9öE–AÅ aÍy…ew mh˜Ay sHEnhM övErAw… kANiÕ. öv¯ew pApM epARuÕ. övÄ

öQjipHtH vi“«m…tÇ öE–AÅ ver öv ErAw… •mic•«EpAel övErAw… •mi c•AluM.ÿ 20 yEhAv mRupwi pR’u,þzri, nI Œv zYe–“« EpAel {AnivErAw… •miŠAM. pE•, {AÀ niE•Aw… stYM pRye“. {AÀ jIviÆ•«EpAel niËymAy…M qeÀR zåi ®miyiÇ m…}uvÀ niRyHÆ EÛAel niËymAy…M {AnI vAgHdAnM ec•@Ý! 22öQijipHtiÇniÝM {AÀ nyi c• v rA¯M oriŠluM knAÀEdzM kA¹ kyilÂ. qeÀR EtjSM öQjipHtiÇ {AÀ ecyHt atH-tͼM kìvrANH avÄ. m¯®miyiÇ {AÀ ecyHt atH-tͼM avÄ kA¹ky…ìAyi. pE• avere• a½sriŠAtiriÆky…M pÏ tvN qe• prI•iÆky…M ecyHt…. 23av¯ew pUÄv• i kãAÄŠH {AenA¯ vAgH d AnM nÇki. avÄŠH Œ ®mi nÇ›em•H {AÀ vAgHdAnM ecyHt…. pE• qnieŠtier tiri’ Œ¯M Œ ®miyiElÆ èEvziÆ kyilÂ! 24q•AÇ qeÀR B]tYÀ kAElbH vYtYsHtnAyi¯Ý. avÀ pUÄÌmAy…M qe• piÚw¯Ý. atinAÇ avÀ öti nkM kìu k}i’ EdzE˜ŠH av½ èEvziŠAM. aveÀR piÀgAmikÅ EdzM avkAzmAÆM. 25amAElkY¯M knAnY¯ mANH Œ tA}HvryiÇ vsiÆ•tH. ati nAÇ nAeL˜e• niÍÅ öQ ÐlM viw…k. ecÜwliElÆ™ v}iyiel m¯®mi yiElÆ mwÍuk.ÿ yEhAv jnÍeL zi•iÆÝ yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnAw…M pR’u, 27þöQ d…xHwãAÄ qÒ kAlM öÍ en qe• qtiÄÆM? av¯ew prAtik¼M m…Rum…Ru–…M {AÀ Ek“@. 28atinAÇ av ErAw… pRy…k, üniÍÅ prAtie–“ qlÂA ŠArY˜iluM tAÀ Evì« ec•@em•H yEhAv pRy…Ý q•H. niÍÅÆ ö« sMBviÆM+ 29niÍÅ m¯®miyiÇvc•H mri ÆM. ö¯pEtA atilDikEmA èAym…™ v¯M qeÀR jntyAyi qÌe–“v¯mAy qlÂAv¯M mriÆM. niÍÅ yEhAvyAy qnieŠtier prAtie–“@, 30atinAÇ niÍLilA¯M {AÀ vAgHdAnM ecyHt ®mi yiElÆ èEvziÆkEyA aview vsi ÆkEyA ec•ilÂ. eyPu•y…ew puÒ nAy kAElbuM ¾eÀR puÒÀ EyA²vy…M Œ EdzÏ èEvziÆM. 31niͼew zÒ@ ŠÅ niͼew ›“ikeL t“ieŠAìu EpA›EmA qÝ niÍÅ ByÆky…M prA tie–w…ky…M ecyHtu. pE• {AÀ niÍ ELAw… pRy…Ý, Œ ›“ikeL {AÀ niÍ ¼ew EdzE˜Æ tiric• @ ekAìuv¯M. niÍÅ sVIkriŠAÀ vis—tic• sADn ÍÅ avÄ a½BviÆM. 32niÍLAke“ öQ m¯®miyiÇ mriÆky…M ec•@M. 33 þniͼew ›“ikÅ m¯®miyiÇ nAlø« vÄxM öwyãArAyiriÆM. niÍÅ qE•A w… vizVsHtrlÂAyi¯•tinAÇ avÄ d…ri tm½BviÆM .niÍeLlÂAv¯M m¯®miyiÇ mriÆMver avÄŠH shiEŠìiv¯M 34 nAlø« vÄxE˜ŠH niÍÅ niͼew 26


149 pApÍÅŠH d…ritm½BviÆM. EdzÏ prY EvxNM nw˜iy nAlø« divsÍLiÇ divs˜inH o¯ vÄxM vItM ŒyiriÆM atH. qeÀR qtiÄ–H qÒmAÒM BIkrem•H niÍÅ aRiy…M. 35 þyEhAvyAy {AÀ sMsAric•@. öet lÂAM {AÀ öQ d…xHwjnÍELAw… ec•@ em•H stYM ec•@Ý. överA•ic•H qni eŠtier tiri’u. atinAÇ averlÂAM öQ m¯®miyiÇvc•H mriÆM.ÿ 36 EdzpriEzADnyH Š H EmAez ayc• cilrANH mwÍiv•H yi AEyÇjnt yHŠiwyiÇ piRupiRu–… pr˜iytH. Œ EdzE˜Æ èEvziŠAÀ tÍÅ zårel •ANvÄ pR’tH . 37yi AEyÇjnt yHŠiwyiÇ ›}–ÍÅ pr˜iy«M avrA NH. atinAÇ yEhAv mhAErAgM v¯˜i aver vDic•@. 38q•AÇ ¾eÀR puÒÀ EyA²vy…M eyPu•y…ew puÒÀ kAEl buM EdzpriEzADnyHŠH EmAez ayc•v riÇe–“i¯Ý. aver rìuEpery…M yEhAv r•ic•@. avÄÆ ErAgm…ìAvuk EyA m·@ pÏEpÄŠu piwiep“ ErAgM pkÄ•H avÄ mriŠAEnA öwyAyilÂ. knAniElÆ EpAkAÀ jnÍÅ æmiÆÝ 39 EmAez öŠArYÍeLlÂAM yi AEyÇ jntEyAw… pR’u. jnÍÅÆ vLery DikM d…+Km…ìAyi. 4 piE·•H atirAviel jnÍÅ mlçEdzE˜ŠH kyRiÏwÍi. avÄ pR’u, þ{ÍÅ pApM ecyHt…, yEhAvey ŒæyiŠA˜tiÇ {ÍÅ vLer EKdiÆÝ. yEhAv vAgH d AnM ecyHt Œ EdzE˜Æ EpAkAÀ {ÍLA# hiÆÝ.ÿ 41 q•AÇ EmAez pR’u, þniÍeL ÙANH yEhAvy…ew klønkÅ a½sri ŠA˜tH? niÍÅ vijyiŠilÂ! 2Œ Edz E˜Šu EpAk¯tH. yEhAv niÍELAewA ˜ilÂA˜tinAÇ zÒ@ŠÅ niÍeL EtAløi ÆM. 43amAElkY¯M knAnY¯M aview niÍÅeŠtier y…ÖM ec•@M. niÍÅ yEhAvyiÇniÝM vLer akÝ k}i ’u. atinAÇ niÍÅ aver Enriw… EÛAÅ avÀ niÍELAewAÏìAyiri ŠilÂ. y…Ö˜iÇ niÍeLlÂAM vDiŠe–w… ky…M ec•@M.ÿ 44pE• jnÍÅ EmAezey vizVsic•ilÂ. avÄ mlm…kLiElÆ kyRi. q•AÇ EmAezy…M yEhAvy…ew krA RieÀRep“kvuM avErAewA–M ŸìAyi¯ •il . 45mlm…kLiÇ vsiÆ• amAEl kY¯M knAnY¯M öRÍiv•H yi AEyÇ jntey Œƒmic•@. amAElkY¯M knA nY¯M anAyAsM aver EtAløiÆky…M EhAÄ—Aver aver oAwiÆky…M ecyHt…. bliy…ew c“ÍÅ yEhAv EmAezEyAw@ pR’u, 2 þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pR y…k+ niÍÅÆ {AÀ niͼew BvnmAyi o¯ EdzM t¯Ý. Œ EdzÏ èEvziÆ EÛAÅ 3 niÍÅ agHniyilUew yEhAv

15

sMKYkÅ 14:35-15:21

yHÆ vi²Öv}ipAwH nÇkNM. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxHwnAÆM. EhAm yAgM, blikÅ, viEzxvAgH d AnÍÅ, smADAnblikÅ aTvA vi²ÖdinÍ ÅŠH p²ŠÅ, ec—riyAw…kÅ, EkAlAw… kÅ q•ivey ŸpEyAgiÆk. 4 þo¯vÀ teÀR v}ipAwH ekAìuv¯ EÛAÅ avÀ yEhAvyHÆ o¯ DAnYbli œwi nÇkNM. öwÍ}i EnĘmAvH kAÇ hIÀ qÌy…M EcĘuEvNM DAnYbli aÄ–iŠAÀ. 5 oAErA tvNy…M o¯ ›’A wien EhAmyAgmAEyA bliyAEyA nÇ› EÛAÅ kAÇhIÀ vI’u vItM pAnIy yAgmAy…M aÄ–iŠNM. 6 þorANAwien niÍÅ smÄ–iÆEÛAÅ o¯ DAnYbli œwi t•ARAŠNM. atH rìiwÍ}i EnĘmAviEnAwH oE•kAÇ hIÀ olievÌ EcĘtAyiriŠNM. 7 oE•kAÇ hIÀ vI’H pAnIyyAgmAy…M o¯ŠNM. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxHwnAÆM. 8 þniÍÅ o¯ kALÆ“iey EhAmyAg mAEyA bliyAEyA smADAnbliyAEyA yEhAvyH Æ ™ vAgH d AnmAyi sU•i ŠAEnA o¯ÆEÛAÅ 9 kALEyAewA–M DAnY bliy…M niÍÅ nÇkNM. Œ DAnYbli m†•iwÍ}i EnĘmAvH rìuhIÀ oli evÌ EcĘtAyiriŠNM. 10rìu hIÀ vI’H pAnIyyAgmAy…M ekAìuvrNM. atH agHniyilUewy…™ o¯ v}ipAwAyi riŠNM. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxH w nAÆM. 11yEhAvyH Æ niÍÅ nÇ›• oAErA kALEyA ŒNAEwA ›’A EwA EkAlA“iÀ›“iEyA öÍen EvNM smÄ–iŠe–wAÀ. 12niÍÅ nÇ›• oAErA m]g˜ieÀR kArY˜iluM öÍen ec•@k. 13 þyEhAvey èItie–w…ÏvAÀ oAErA yi AEyÇpQr½M agHniyilUew nÇ ›• bli öÍenyAyiriŠNM. 14viEdzi kÅ niÍÅŠiwyiÇ vsiÆÝìAkNM. yEhAvey èItie–w…ÏvAÀ avÄ agHniyilUew v}ipAw…kÅ nÇ›EÛAÅ avrtH niÍÅ ec•@• aEtrItiyiÇ EvNM ec•@vAÀ. 15yi AEyÇjnt yHÆM niÍÅŠiwyiÇ vsiÆ• viEdzi kÅÆM oEr c“ÍLANH. ö« nitYniym mANH. yEhAvyHÆ m…ÛiÇ niͼM niÍ ELAewAÏ vsiÆ•v¯M o¯EpAelyA NH. 16ötinÄØM niÍÅ oEr niymͼM oEr c“ͼM piÚwrNem•ANH. Œ niy mÍÅ niÍÅÆM niÍÅŠiwyiÇ vsi Æ• viEdzikÅÆM Evìiy…™tANH.ÿ 17 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 1 8þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pRy…k+ niÍeL {AÀ me·A¯ EdzE˜Æ ekAìu EpA›M. niÍÅ q˜iEc•Ä•H 19Œ EdzÏ vL¯• B•NM k}iÆEÛAÅ, atielA¯ pÜH niÍÅ yEhAvyHÆ v}ipAwAyi nÇ kNM. 20þniÍÅ DAnYM EzKric•@ epAwic•@ trimAvAŠi a–m…ìAŠNM. trimAviÇ ni•H ŒdYM ›eR yEhAvyHÆ s—An mAyi nÇkNM. atH emtiŠL˜iÇniÝ ™ DAnYbli EpAelyAyiriŠNM. 21öQ


sMKYkÅ 15:22-16:2

150

c“M qŠAlvuM «w¯ky…M niÍÅ Œ trimAvieÀR ŒdYBAgM yEhAvyHÆ nÇ ›ky…M ec•NM. 22 þöni, yEhAv EmAezyHŠH nÇkiy klønkLielA•H niÍÅ et·iÆkyAeN ÜiÇ qÚ ec•NM? 23yEhAv öQ kløn kÅ EmAezyilUew niÍÅÆ nÇki. eedvM a« niÍÅÆ nÇkiy aÝ te• öQ klønkÅ nilviÇ vÝ. kløn kÅ nitYmAyiriÆky…M ec•@M. 24ati nAÇ niÍÅ o¯ vI}Hc v¯ÏkEyA öQ klønkeLlÂAM a½sriŠAÀ mRÆkEyA ecyHtAÇ niÍeLÚ ec•NM? yi A EyÇjnt o•wÜM Œ vI}Hcv¯˜iyAÇ jnÍeLl A M o•ic• H o¯ kALÆ“iey yEhAvyHÆ EhAmyAgmAyi nÇkNM. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxH w nAÆM. kALEyAewA–M aÄ–iŠe–Ewì DAnYbliy…ewy…M pAnIyyAg˜ieÀR y…M kArYM mRŠAtiriÆk. o¯ Œ¿EkAlA wien pApbliyAy…M nÇkNM. 25 þatinAÇ puErAhitÀ, jnÍeL ²ÖIkriÆ•ti½™ ql A kėͼM a½xHWiŠNM. yi AEyÇjntyHÆ m…}u v½M EvìiyANH ayALi« ecE•ìtH. tÍÅ pApM ec•@kyAyi¯Ý q•H jn ÍÅ aRiy…•il . q•AÇ aEt–·i EbADvAãArAyE–AÅ avÄ yEhAv yHÆ bliyÄ–ic•@. agHniyilUewy…™ o¯ v}ipAw…M pApbliy…M avÄ aÄ–i c•@. atinAÇ av¯ew pApÍÅ epARuŠ e–“@. 26yi AEyÇjnt m…}uv½M avErA ewA–M jIviÆ• m·@ jnͼM •miŠ e–wuM. tÍÅ et·@ ec•@kyAyi¯e••H aRiyAti¯•«ekAìH avÄ epARuŠ e–w…M. tÍÅ ecyHt« et·Ayi¯Ýev•H aRi’u k}iy…EÛAÅ, avÄ o¯ bli nÇkNM. 27 þq•AÇ orAÅ mAÒM o¯ vI}Hc v¯Ï ky…M pApM ec•@ky…M ecyHtAÇ ayAÅ o¯ vyÈAy o¯ ep¿EkAlAwien ekA ìuvrNM. aetA¯ pApbliyAyiriÆM. 28 ayAeL ²ÖIkriŠA½™ kÄ—ÍÅ puErAhitÀ ec•NM. ayAÅ abÖ ˜iÇ yEhAvyHÆ m…ÛiÇ pApM ecyHti riÆÝ. pE• puErAhitÀ aven ²ÖI kric•tinAÇ aveÀR pApÍÅ epARu Še–“iriÆÝ. 29abÖ˜iÇ pApM ec•@• qlÂAvÄÆm…™ niymmANitH. yi AEyÇ›w…Mb˜iÇ jnic• v EnA niÍÅŠiwyiÇ jIviÆkEyA ec•@• viEdzikÅÆM öEt niymmANH. 30 þq•AÇ o¯vÀ aRi’uekAìH pApM ecyHtAÇ ayAÅ yEhAvyHeŠtirANH. ayAeL teÀR sm†h˜iÇniÝM o· e–w…˜NM. yi AEyÇ›w…Mb˜iÇ jni c•v½M niÍÅŠiwyiÇ vsiÆ• viEd ziÆM öEt niymmANH. 31yEhAvy…ew vAÆkLA¹ èDAnem•H ayAÅ k¯« •il . yEhAvy…ew klø n kÅ ayAÅ lMGiÆÝ. ayAÅ tIÄc•yAy…M niÍÅ ŠiwyiÇniÝM EvÄepw…˜e–wNM. ayAÅ pApiy…M zi•iŠe–Ewìv½ mANH!ÿ

viæmdivsM o¯vÀ EjAliec•@Ý Œ smyM yi AEyÇjnt m¯®mi yiǘe•yAyi¯Ý. aview orAÅ viR› epRuÆ•tH avÄ kìu. zb•Ï divsmAyi“@M ayAÅ viR› epRuÆk yAyi¯Ý. avÀ aÍen ec•@•tH m·@ cilyA¼k¼M kìu. 33 avÀ viR› epRuÆ•« kìvÄ aven piwic•H EmAezy…ewy…M ahErA eÀRy…M aw…Ï ekAìuvÝ. qlÂAv¯M ¡·@M œwi. 34aven qÍen zi•iŠN em•RiyA˜tinAÇ avÄ aven aview vc•@ekAìi¯Ý. 35 aE–AÅ yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, þayAÅ mriŠNM. pALy˜i½ puR ˜H qlÂAv¯M aveÀREmÇ kelÂRiyNM.ÿ 36 atinAÇ avÄ aven pALy˜i½ puRÏekAìuEpAyi kelÂRi’u ekAÝ. yEhAv EmAezEyAw… klø i c• « EpAel te•yANH avr« ecyHttH. 32

eedvM teÀR jntey c“ÍÅ oAÄ—i–iÆÝ 37 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 38þyi AEyÇjntEyAwH öÍen pRy…k+ qeÀR klønkÅ oAÄ—iÆ•tinH niÍ ÅÆ {AÀ cil« nÇkAM. aEnkM ¾ÇŠ xNÍÅ EcÄÏek“i a« niͼew vOͼew m†lyiÇ ek“@k. öQ etAÍ lukLiElAErA•iluM oAErA nIlc• r w…M ek“@k. ötH niÍLiE–AÅ q•E•ÆmAyi DriŠNM. 39öQ etAÍlukÅ kA¹EÛAÅ yEhAv niÍÅÆ t• qlÂA klønk¼M niÍÅ oAÄ—iÆM. aE–AÅ niÍÅ klø nkÅ a½sriŠNM. klø n keL mR•H niÍÅ et·@ ec•AtiriÆ•ti½M niÍ ¼ew zrIrvuM kÎk¼M öxHwe–w…•« ec•AtiriÆ•ti½M Œ etAÍlukÅ niÍeL shAyiÆM. 40qeÀR klønk eLlÂAM a½sriÆ•tinH niÍELAÄ—i ŠNM. aE–AÅ niÍÅ eedv˜ieÀR vi²ÖjnmAyi˜I¯M. 41 niͼew eedvmAy yEhAv {AnA ›Ý. niÍeL öQjipHtiÇniÝM EmAci –ic•vÀ {AnA›Ý. niͼew eedvmA yiriÆ•tinANH {AnÍen ecyHttH. niͼew eedvmAy yEhAv {AnA ›Ý.ÿ cil EntAŠÅ EmAezye H Š tier tiriy…Ý EkArµM dATA½M abIrAm…M oA½M EmAezyHeŠtier tiri’u. (yisH hArieÀR puÒnAyi¯Ý EkArhH. yisH hAÄ ekhA˜ieÀR puÒ½M ekhA˜H Elviy…ew puÒ½mAyi¯Ý. dATA½M abIrAm…M sEhAdrãA¯M qliyAbi eÀR puÒãA¯mAyi¯Ý. oAÀ Epel˜i eÀR puÒnAyi¯Ý. dATA½M abIrAm…M oA½M ±EbeÀR piÀgAmikLAyi¯Ý.) 2 avÄ nAluEp¯M EcÄ•H yi AEylukA rAy m·H ö¯Þ·Û«EperÕwi sMGwi –ic•H EmAezyHeŠtier vÝ. jnÍÅ etr e’w…˜ EntAŠLAyi¯Ý avÄ. qlÂA

16


151 vÄÆM aver aRiyAM. 3 avÄ ahErA½M EmAezyHÆM qtirAyi sMsAriŠAÀ o¯ sMGmAyi vÝ. avÄ EmAezEyAw…M ah ErAEnAw…M pR’u, þniÍÅ ›eR œwiE–A ›Ý- niÍÅÆ et·@p·i! yi AEyÇ jnt m…}uvÀ vi²ÖrANH. yEhAv öE–A }uM avÄŠiwyiÇ vsiÆÝ! niÍÅ yEhAvy…ew m·@ vi²ÖErŠAÅ sVyM èDAnYM kløiÆÝ.ÿ 4 öetl A M Ek“E–AÅ EmAez nilÏ nmsHkriÆky…M eedve˜ ŒrADiÆ ky…M ecyH«. tAÀ d…+KiÆky…M tAÀ ahÜriÆkyelÂÝ kANiÆky…M ec yH«. 5 q•i“H EmAez EkArhiEnAw…M av eÀR a½yAyikELAw…M pR’u, þnAeL èBAt˜iÇ yTAÄؘiÇ yEhAvy…ew jnt ŒrAeN•H avÀ kANic•@t¯M. ŒrANH yTAÄؘiÇ vi²ÖnAy vYåiey•H yEhAv etLiyiÆM. yEhA v aven etre’w…Æky…M aven teÀR smIpÏ ekAìuvriky…M ec•@M. 6 atinAÇ EkArhH, nIy…M nieÀR a½yA yik¼M öÍen ec•@k. 7nAeL tIy…M DUpvuM cil vi²ÖkiÌÍLiÇ qw… Æk. anÙrM Œ kiÌÍÅ yEhAvy…ew m…ÛiÇ ekAìuvrik. yTAÄؘiÇ vi² ÖnAyven yEhAv etre’w…ÆM. niÍÅ ElvYÄ ›eR œwiE–AyiriÆÝniÍÅÆ et·iyiriÆÝ!ÿ 8 EmAez EkArhiEnAwH öÒœwi pR’u, þElvYEr, {AÀ pRy…•« EkÅÕ, 9 yi AEylieÀR eedvM niÍeL etr e’w…˜H vi²ÖrAŠiytiÇ sEÙAxi Æk. niÍÅ m·H yi AEylukAriÇniÝM vYtYsH t rANH . yi AEyÇjntey yEhAvey ŒrADiÆ•tinH shAyi ÆvAÀ yEhAvy…ew vi²ÖœwAr˜iÇ ²æ<x nwÏ•tinH yEhAv niÍeL aveÀRyw…E˜Æ ekAìuv•tANH . a«EpAEr? 10 puErAhiter shAyiŠAnA¹ yEhA v niÍeL aveÀRyrikiÇ ekAìuv •tH. q•AÇ niͼM puErAhitãArA kAÀ öE–AÅ æmiÆÝ. 11nIy…M nieÀR a½yAyik¼M oÏEcÄ•H yEhAvyHeŠ tier tiri’iriÆÝ! ahErAÀ qeÙ ÜiluM et·@ ecyHEtA? ölÂ! pie• niÍeL ÙinANH aventier piRupiRuÆ•tH?ÿ 12 anÙrM EmAez dATAeny…M abIrAmi eny…M viLic•@. q•AÇ avri¯v¯M pR ’u, þ{ÍÅ vrilÂ! 13aEnkM nãkÅ niR’ o¯ nA“iÇni•H nI {ÍeL nyic•@. m¯®miyiÇ {ÍeL ekAlÂAnAyi nI ekAìuvÝ. öE–AÅ nI {ÍELŠAÅ zånAeNÝ v¯˜AÀ m…ti¯Ý. 14{Í eLÙinANH nieÀR a½yAyikLAEkìtH? nãkÅ niR’ me·A¯ nA“iElŠl nI {ÍeL nyic•t.H eedvM vAgHdAnM ecyHt ®miy…M nI {ÍÅÆ nÇkiyilÂ. nI {Í ÅÆ vylukELA m…ÙiriE˜A–…kELA t•ilÂ. nI över nieÀR awimkLAÆem •AENA?* ölÂ! {ÍÅ vrilÂ.ÿ n I . . . a w i m k L A Æ e m • A E N A ? þnI öv¯ew kÎkÅ «re•w…ÆEmA?ÿ q•ÄØM.

sMKYkÅ 16:3-29 15

atinAÇ EmAezyHŠH vLer EkApm… ìAyi. avÀ yEhAvEyAw… pR’u, þ{AnivErAwH o¯ et·@M ecyHti“ilÂ. {An vriÇni•H o¯ sADnvuM qw…˜i“@milÂ, o¯ k}uteyE–AluM! yEhAEv, av¯ew s—AnÍeLAÝM sVIkriŠ¯Et!ÿ 16 anÙrM EmAez EkArhiEnAw… pR ’u, þnIy…M nieÀR qlÂA a½yAyik¼M nAeL yEhAvy…ew m…ÛiÇ niÇŠNM. aview ahErA½M ŸìAyiriŠNM. 17 niÍLiElAErA¯˜¯M oAErA tLikkLiÇ ›ÙiriŠmi“H yEhAvyHÆ smÄ–iŠNM. EntAŠãAÄŠH ö¯¾·Û« DUpÆ·ik¼M ninÆM ahErA½M oAErAÝM ŸìAvNM.ÿ 18 atinAÇ oAErA¯˜¯M oAErA DUp Æ·i ›ÙiriŠmi“H k˜ic•@ekAìuvÝ. anÙrM avÄ sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜iÜÇ niÝ. EmAezy…M ahErA½M aview EpAyiniÝ. 9EkArhH qlÂAv ery…M sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜iÇ viLic•@œ“i. aE–AÅ aviewy…ìAyi ¯• qlÂAvriluM yEhAvy…ew EtjÈH ètY•e–“@. 2yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnAw…mAyi pR’u, 1 þövriÇ niÝM d†erEpA›k! aver qniŠiE–AÅ nzi–iŠNM!ÿ 22 pE• EmAezy…M ahErA½M nilÏ nmsHkric•@ kr’u, þeedvEm, sÄv•m½ xY¯ewy…M Œ´AŠL@ew eedvEm, m½xY erÙANAElAciÆ•et•H aÍyH Š RiyAM .avErAewlÂAvErAw…M EkApiŠAti riEŠNEm. yTAÄؘiÇ orAEL pApM ecyHti“@Z.ÿ 23 aE–AÅ yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, 24þEkArhieÀRy…M dATAeÀRy…M abIrAmieÀRy…M œwArÍLiÇ ni•k ElÆEpAkAÀ jnÍELAw… pRy…k.ÿ 25 EmAez q}uE•·H dATAeÀRy…M abIrA mieÀRy…M aw…E˜Æ EpAyi. ql A yi AEyÇm†–ãA¯M aven a½gmic•@. 26 EmAez jnÍeL tAŠI« ecyHtu,þöQ d…xH w ¯ew œwArÍLiÇniÝM akel EpA›k. av¯ew o¯ sADn˜iluM etAw ¯tH! aÍen niÍÅ ecyHtAÇ av¯ew pAp˜ieÀR kAWinYMekAìH niÍÅ nzi –iŠe–w…M.ÿ 27 atinAÇ avÄ EkArhieÀRy…M dATA eÀRy…M abIrAmieÀRy…M œwArÍLiÇ niÝM mARi. EkArµM dATA½M abIrAm…M tͼew œwArͼew smIp˜H tͼew ›w…MbÍELAewA–M niÝ. avÄ tͼew œwArͼew puR˜H tͼew BArYmA ErAw…M ›“ikELAw…M ekAc•@›’uÍELAw… emAÏ niÝ. 28 aE–AÅ EmAez pR’u, þ{AÀ niÍ ELAw… pR’ kArYÍeLAeŠ ec•AÀ yEhAv qe• ayc•tAeN•tinH {AÀ niÍÅÆ etLivukÅ kANiŠAM. aŠArY emAÝM qeÀR Œzymel • H niÍeL {AÀ kANiŠAM. 29öviewy…™ övÄ mriÆM. pE• avÄ sADArNrItiyiÇm½xYÄ sADArN mriÆEÛAel-mric•AÇ yEhAv yTAÄؘiÇ qe• ayc•t el•ti½ etLivANH.


sMKYkÅ 16:30-17:7

152

30

pE• vYtYsH t mAeyA¯ rItiyiÇ övÄ mriÆ•tinH - putiy rItiyiÇyEhAv öwyAŠiyAÇ övÄ yTAÄØ ˜iÇ yEhAvyHeŠtier pApM ecyHtu q•ti½ etLivAyiriÆM. ötA¹ etLivH. ®mi piLÄ•H över vi}uÍuM. avÄ jIvEnAew pAtAL˜iElÆ EpA›M. avÄÆ™etlÂAM avErAewAÏ pAtAL ˜iElÆ vI}uM.ÿ 31 EmAez öŠArYÍÅ pR’utIÄ• E–AÅ avÄŠiwyiel ®mi piLÄÝ. 32®mi atieÀR vAy piLÄ•H aver vi}uÍi y« EpAelyAyi¯Ý atH. av¯ew vIw… kL…M ›w…MbͼM sVÏM ®miÆ™iElÆ EpAyi. 33avÄ jIvEnAew pAtAL˜i ElÆ EpAyi. av¯ew qlÂA sADnͼM avErAewA–M EpAyi. anÙrM ®mi avÄ ÆEmÇ aw’u. av¯ew kT k}i’uavÄ pALy˜iÇniÝM qe•E•Æ mAyi EpAyi. 34 vDiŠe–“v¯ew nilviLi yi AEy Çjnt Ek“@. atinAlvÄ nAluBAgE˜ ÆM oAwieŠAìu pR’u, þ®mi n—eLy…M ekAlÂ@M!ÿ 35 anÙrM DUpAÄ–NM nwÏkyAyi ¯• ö¯Þ·iyÛ« Epery…M yEhAv yiÇniÝM vmic• agHni vDic•@. 36 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 37-38þa hErAeÀR puÒ½M puErAhit½mAy qelyAsAriEnAwH agH n iyiÇniÝM DUpÆ·ikeLl A M qw…ÆvAÀ pRy…k. kÇŠriy…M cArvuM citRic•@ kLy…k. avÄ qnieŠtier pApM ecyHtu. ati eÀR vil av¯ew jIvÀ te•. pE• DUpÆ·ikÅ öE–A}uM vi²ÖmANH. avÄ a« yEhAvyHÆ nÇkiytinAÇ DUpÆ ·ikÅ vi²ÖÍLANH. av awic•@ pr˜i tkiw…kLAÆk. av yAgpIWM m†wAÀ Ÿp EyAgiÆk. ötH yi AEyÇjntyHÆ m…}u v½mAy…™ o¯ m…•Riyi–ANH.ÿ 39 atinAÇ puErAhitnAy qelyA sAÄ avÄ ekAìuv• oA“@DUpÆ·ikÅ EzKric•@. a« ekAìuv•vÄ BsHmmAey ÜiluM DUpÆ·ikÅ avEzxic•@. q•i“H av awic•@pr˜i tkiw…kLAŠAÀ avÄ cilErAwAvzYe–“@. anÙrM avÀ Œ tkiwH yAgpIW˜iEãÇ evc•@. 40yEhAv EmAezyilUew avEnAw… kløic•«EpAel te•yANH avn« ecyHttH. ahErA eÀR ›w…Mb˜iÇniÝ™ o¯v½ mAÒEm yEhAvy…ew m…ÛiÇ DUpM EhAmiŠAn½ vAdm…Z q•H yi AEyÇjntey oAÄ—i –iŠA½™ o¯ awyALmANtH. yEhAv yHÆ m…ÛiÇ DUpM k˜iÆ• m·A¯M EkAr hieny…M a½yAyikeLy…M EpAel vDi Še–w…M. ahErAÀ jnÍeL r•iÆÝ piE·•H ql A yi AEylukA¯M EmAezyHÆM ahErA½emtier piRupi RuÏ. avÄ pR’u, þyEhAvy…ew jn tey niÍÅ ekAÝ.ÿ 42 EmAezy…M ahErA½M sE—LnÕwAr ˜ieÀR kvAw˜iÜÇ niÇÆkyAyi 41

¯Ý. EmAezyHÆM ahErA½emtier piRu piRuÏekAìH jnÍÅ aview twic•@ œwiyi¯Ý. q•AÇ avÄ sE—LnÕwA r˜iÇ m…E•A“@ EnAŠiyE–AÅ EmGM atien m†w…•«M yEhAvy…ew EtjÈH aview ètY•e–w…•«M kìu. 43a E–AÅ EmAezy…M ahErA½M sE—Ln ÕwAr˜ieÀR m…ÛiElÆ EpAyi. 44 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þav riÇ ni•kÝ EpA›k. qniŠver nzi –iŠNM.ÿ atinAÇ EmAezy…M ahErA½M nilÏ sAxHwAMgMvINu nmsHkric•@. 46 anÙrM EmAez ahErAEnAw… pR ’u,þDUpÆ·iy…M yAgpIW˜iÇni•H ›Rc•@ agHniy…M ekAìuvrik. aløM sug ÓávYvuM atiliw…k. EvgM Œ sMG ŠA¯ewyw…˜u ec•H aver ²ÖIkriŠA ½™ kArYÍÅ ec•@k. yEhAv avriÇ EkApixHWnAyiriÆÝ. èzHnÍÅ ŒrM Bic•@ k}i’u.ÿ 47-48 atinAÇ ahErAÀ EmAez pR’ «EpAel ecyH t u. ahErAÀ DUpvuM agH n iy…emw…˜H jnÍÅŠiwyiElŠH oAwi. q•AÇ avÄŠiwyiÇ ErAgM pw ÄÝ k}i’i¯Ý. atinAÇ ahErAÀ mric• v ÄÆM jIvic• i riÆ•vÄÆM öw yiÇ niÝ. aver ²ÖIkriŠA½™ etlÂAM ahErAÀ ecyHtu. ErAgM aview nilc•@. 49pE• ptinAlAyir˜i q}u¾ RuEpÄ a« m†lM mric• @ k}i’i¯Ý. EkArhH m†lM mric•vÄ atiÇe–w…kyilÂ. 50 aÍen mhAmAri nilyHÆky…M ah ErAÀ sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜i ÜÇ EmAezy…ew aw…E˜Æ EpA›ky…M ecyHt…. ahErAnANH mhApuErAhi ten•H eedvM yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 2 þyi AEyÇjntEyAw… sMsAriÆk. avriÇniÝM p×ìH ŸQÝvwikÅ sMGwi–iÆk. p×ìu EgAÒͼewy…M EntAŠãAriÇni•H oÝ vItM. oAErA¯ ˜¯ewy…M EprH avrv¯ew ŸQÝvwi yiÇ q}uti vyHŠNM. 3ElvYriÇniÝM ki“iyvwiyiÇ ahErAeÀR Eper}u«k. oAErA EgAÒ˜lv½M oAErA vwiy…ìAyi riŠNM. 4öQ ŸQÝvwikÅ sA•Yep“k ˜i½ m…ÛiÇ sE—LnÕwAr˜iÇ vyHŠ NM. aviewyANH {AÀ nie• kA¹•tH. 5 orAeL {AÀ yTAÄØpuErAhitnAyi etre’w…ÆM. Œ¯ew ŸQÝvwiyilA ENA ölkÅ m…LyHÆ•tH ayAeL {AÀ puErAhitnAyi etre’w…Ïev•H niÍÅ mnÈilAŠNM. aÍen qe•y…M nie•y…M p}iÆ•ver {AÀ twy…M.ÿ 6 atinAÇ EmAez yi AEyÇjnt EyAw… sMsAric• @ . oAErA EntAŠ¼M avnH oAErA ŸQÝvwi nÇki. p×ìH ŸQÝvwik¼ìAyi¯Ý. oAErA EgAÒ˜l vãAriÇniÝM oAErA ŸQÝvwiy…ìAyi ¯Ý. o¯ ŸQÝvwi ahErAeÀRtAyi¯Ý. 7 EmAez ŸQÝvwikÅ krARieÀR œwAr ˜iÇ yEhAvy…ew sviD˜iÇ evc•@.

17


153 8

piE·•H EmAez œwAr˜iÇ èEvzic•@. Elviy…ew EgAÒ˜iÇniÝM ki“iy ah ErAeÀR vwiyiÇ putiy ölkÅ vLÄ•i riÆ•tH avÀ kìu. Œ ŸQÝvwiyiÇ zAKkÅ epA“im…LyHÆky…M atiÇ bdAM kAyHkÅ ŸìAvukEpAluM ecyHtu. 9 ati nAÇ EmAez Œ ŸQÝvwikeLlÂAM yEhA vy…ew sviD˜iÇniÝM puRE˜Æ ekAìuvÝ. EmAez Œ ŸQÝvwi yi A EyÇjntey kANic• @ . oAErA¯˜¯M ŸQÝvwikLiÇ EnAÆky…M avnveÀR vwi qw…Æky…M ecyHtu. 10 anÙrM yEhAv EmAezEyAw… pR ’u,þahErAeÀR vwi krARieÀR m…Ûi lu™ œwAr˜iElÆ tiriek vyHÆk. qE–A}uM qnieŠtier tiriy…•vÄŠH aetA¯ awyALmAyiriŠe“. atH qni eŠtier piRupiRuÆ•tiÇni•H aver twy…ky…M qniŠver ekAEl ì ivri ky…M ölÂ.ÿ 11atinAÇ yEhAv tE•Aw@ kløic•«EpAel EmAez ecyHtu. 12 yi AEyÇjnt EmAezEyAw… pR ’u, þ{ÍÅ mriÆem•H {ÍÅŠRiyAM! {ÍÅ nxHwe–“@ k}i’u! {ÍeLlÂAM nzi–iŠe–w…M! 13yEhAvy…ew vi²Ö Ðl˜inw…E˜Æ v¯• ŽetA¯ vYåiy…M mriÆM. {ÍeLlÂAM mriÆem •tH stYmElÂ?ÿ puErAhit¯ewy…M ElvY¯ewy…M EjAlikÅ yEhAv ahErAEnAw… pR’u, þnIy…M nieÀR puÒãA¯M nieÀR pitAvieÀR ›w…Mb˜iel ql A v¯M öni vi²ÖÐl˜inH qtier nwÆ• Ž« et·i½M Ÿ˜rvAdikLAyiriÆM. puErAhitãAÄeŠtier ŸìA›• Ž« et·i½M nIy…M nieÀR puÒãA¯M Ÿ˜r vAdikLAyiriÆM. 2 nieÀR EgAÒ˜iel m·@ ElvYEry…M niÍELAewAÏ EcÄÆk. krARieÀR œwAr˜iel ²æ<xkÅŠH avÄ nie•y…M nieÀR puÒãAery…M shAyiŠNM. 3Elviy…ew vMzŠArAy avÄ nieÀR niy×N˜iÀ kI}ilAyiri ŠNM. œwAr˜i½™iÇ ecE•ì qlÂA EjAlik¼M avÄ ec•NM. q•AÇ avÄ vi²ÖÐle˜ sADnͼewEyA yAg pIW˜ieÀREyA aw…E˜Æ EpAk¯tH . avrÍen ecyHtAÇ avÄ mriÆM-o–M nIy…M mriÆM. 4avÄ niE•AewA–M EcÄ•H qlÂAM ec•NM. sE—LnÕwAr˜ieÀR pripAlnM avrA¹ nwE˜ìtH. œwA r˜iÇ ecE•ì qlÂA kArYͼM avÄ EvNM ec•AÀ. m·A¯M nIyiriÆ• Ðl E˜Æ vrAÀ pAwilÂ. 5 þvi²ÖÐl˜ieÀRy…M yAgpIW˜i eÀRy…M ¡mtl ninŠANH . öniy…M yi AEyÇjntEyAwH EkApiŠAÀ qni ŠA#hmilÂ. avÄ ninÆe™A¯ s—AnM EpAelyANH. 6 skl yi AEylukAriÇ niÝM {AÀ te•yA¹ ElvYer etr e’w…˜tH. avÄ niÍÅeŠA¯ s—AnM EpAelyANH . yEhAvey ²æ<xiÆ vA½M sE—LnÕwAr˜iel EjAlikÅ

18

sMKYkÅ 17:8-18:17

ec•@vA½M {Anver ninÆ t•tANH. 7 pE• ahErAÀ, nIy…M nieÀR puÒ ãA¯M mAÒEm puErAhit¯ew EjAli ec•A vU. yAgpIW˜inw…E˜Æ EpA›vAÀ a½vAdm…™vÄ niÍÅ mAÒmANH. tiršI lyH Æ ™iel ativi²ÖÐlE˜Æ EpA›vAÀ a½vAdm…™tH niÍÅÆ mAÒ mANH. puErAhitnAyi ²æ<x nw˜A ½™ avsrM niÍÅÆ {AÀ s—Ani ÆÝ. qeÀR vi²ÖÐl˜inw…E˜Æ v¯• m·A¯M vDiŠe–w…M.ÿ 8 anÙrM yEhAv ahErAEnAw… pR ’u, þjnÍÅ qniÆ t¯• ql A viEzxs—Anͼewy…M EmlDikArM {AÀ ninÆ t¯Ý. yi AEyÇjnt qniÆ t¯• qlÂA vi²Ös—AnͼM {AÀ ninÆ t¯Ý. av ninÆM nieÀR mŠÅÆM p»vec• w …ŠAM. av qÝM niͼEwtAyiriÆM. 9jnÍÅ blikÅ, DAnYblikÅ, pApblikÅ, aprADb likÅ q•iveylÂAM ekAìuv¯M. öQ v}i pAw…kÅ ativi²ÖÍLANH. EhAmiŠe– wAet kiwÆ• BAgÍLiÇni•ANH ati vi²Öv}ipAw…kLiÇ ninÆ™ p»v¯ •tH. Œ sADnÍeLlÂAM ninÆM nieÀR mŠÅÆm…™tANH. 10 ativi²ÖÐl˜i¯Ý mAÒEm av B•iŠAvU. nieÀR ›w…Mb˜iel qlÂA pu¯xãA¯M a« B•iŠNM. pE• Œ v}ipAw…kÅ vi²ÖÍLAeN•H niÍÅ oAÄ—iŠNM. 11 þyi AEyÇjnt nIrAjnAÄ–N ˜i½ nÇ›• qlÂA s—AnͼM nin Æ™tANH. ö« {AÀ nieÀR puÒãAÄÆM puÒimAÄÆM nÇ›Ý. ö« nieÀR pÜANH. nieÀR ›w…Mb˜iÇ ²Öiy…™ vÄeŠlÂAM a« ti•AM. 12 þŽ·vuM nl olievÌ, putiy vI’H, DAnYM q•ivy…M {AÀ ninÆ t¯Ý. aetlÂAM yEhAvyAy qniŠH yi AEy Çjnt nÇkiytANH. atH av¯ew ŒdY viLevw…–iÇniÝM Ÿ™vyANH 13jnÍÅ viLevw…ÆEÛAÅ ŒdYviLvu yEhAv yHÆ ekAìuv¯Ý. atinAÇ öveylÂAM {AÀ ninÆ t¯Ý. nieÀR ›w…Mb˜i el ²Öiy…™ qlÂAvÄÆM a« ti•AM. 14 þyi AEyliÇ vizixHwEnÄc•yilUew yEhAvyHÆ nÇke–w…•etÚM niEÀR tAyiriÆM. 15 þo¯ OIy…ew ŒdYzi²vuM o¯ m]g ˜ieÀR kwi’UluM yEhAvyHÆ nÇk e–wNM. Œ zi² niEÀRtAyiriÆM. ŒdY jAtm] g M a²Öiy…™tAeNÜiÇ atH vIeìw…Še–EwNM. m½xYzi²vuM vI eìw…Še–EwNM. (a« vIìuM atieÀR ›w…Mb˜iEÀRtAkNM.) 16 zi²vinH o¯ mAsM mAÒM èAym…™ E–AÅ atieÀR vIeìw…–…vil nÇ kNM. rìH oQ¿sH ev™iyANtieÀR vil, ev™i ¬ŠA½™ oQEdYAgik aLvH öti½pEyAgiŠNM. oQEdYAgik aLvH ö¯p« Egr ŒNH. 17 þq•AÇ ŒdYjAtrAy p², ec—ri yAwH, EkAlAwH q•ivyHÆ vIeìw…–…


sMKYkÅ 18:18-19:10

154

pNM nÇEkìtilÂ. Œ m]gÍÅ vi²Ö ÍLANH. avy…ew råM yAgpIW˜iÇ tLiÆky…M ekA}u–H EhAmiÆky…M EvNM. agHniyilUewy…™ Œ v}ipA wieÀR gÓM yEhAvey sMèItnAÆM. 18 pE• Œ blikLiÇniÝ™ mAMsM niEÀRtA›M. nIrAjnbliy…ew enÉiÇ niÝ™ mAMsvuM niEÀRtANH. m·@ v}ipA w…k¼ew vl««wy…M ninÆ™tANH . 19 vi²Ös—AnÍLAyi jnÍÅ aÄ–iÆ •etÚM yEhAvyAy {AÀ ninÆ nÇ ›M. ö« nieÀR pÜANH. ninÆM nieÀR puÒIpuÒãAÄÆmAyi nÇkiytANitH . ö« nitYniymmANH. yEhAvy…mAy…™ alMGYmAy krARANitH . niE•Aw…M nieÀR piÀgAmikELAw…M {AÀ ecyHt vAgHdAnM.ÿ 20 yEhAv ahErAEnAwH ö«œwi pR ’u, þninÆ ®mieyAÝM ki“ilÂ. m·@™vÄ Æ™ yAetAÝM niEÀRtAvukyil . yEhAvyAy {AÀ niEÀRtAyiriÆM. yi AEyÇjntyH Š H {AÀ vAgH d AnM ecyHt ®mi lBiÆM. q•AÇ ninÆ™ qeÀR s—AnM {AÀ te•. 21 þyi AEyÇjnt tÍÅÆ™tieÀR p˜ielA•H nÇkNM. a« {AÀ Elvi y…ew piÀgAmikÅŠH nÇkiyiriÆÝ. sE—LnÕwAr˜iel ²æ<xAEvLyiÇ tÍÅ ec•@• EjAliÆ ètiPlmAyi avÄÆ™tANitH. 22 q•AÇ yi AEyliel m·@ jnÍLA¯M oriŠluM sE—LnÕwAr˜inw…E˜Æ EpAk¯tH. avrÍen ecyHtAÇ avÄ ekAlÂe–w…M! 23sE—LnÕwAr˜ientier y…ìA›• Ž« pAp˜i½M atiÇ EjAli ec•@• ElvYÄŠH ŒyiriÆM Ÿ˜ rvAditVM. ötH qŠAlvuM nilniÇÆ• o¯ niymmAyiriÆM. yi AEyliel m·@ jntyHŠH {AÀ vAgHdAnM ecyHtiriÆ• ®mi oriŠluM ElvYÄÆ lBiŠilÂ. 24pE•, qniÆ smÄ–iÆ•tieÀR p˜ielA•H {AÀ ElvYÄŠH nÇ›M. atinAlANH {AÀ öQ vAÆkeLAeŠ ElvYer–·i–R ’tH+ {AÀ yi AylukAÄÆ vAgHdAnM ecyHt ®mi avÄÆ lBiŠiel•H.ÿ 25 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 26þEl vYErAwH öÍen pRy…k+ yi AEyÇjnt tÍÅÆ™tieÀR p˜ielA•H yEhAv yHÆ nÇ›M. Œ p˜ielA•H ElvY¯Ew tANH . pE• niÍÅ atieÀR p˜i elA•H yEhAvyHÆ v}ipAwAyi smÄ–i ŠNM. 27viLevw…–i½EzxM DAnYvuM m…Ùiric• Š iÇni•H vI’uM niÍÅÆ lBiÆM. anÙrM a« te• yEhAv yH Æ ™ niͼew v}ipAw…mAyiriÆM .28aÍen m·H yi AEyÇjnt ec•@•« EpAel niͼM yEhAvyHÆ v}ipAwÄ –iŠNM. yi AEyÇjnt yEhAvyHŠH aÄ–iÆ•tieÀR p˜ielA•H niÍÅÆ lBiÆM. aE–AÅ niÍÅ atieÀR p˜i elA•H puErAhitnAy ahErAen Žløi ŠNM. 29tÍÅÆ™tieÀR p˜ielAÝ vItM yi AEyÇjnt niÍÅÆ nÇ› EÛAÅ niÍÅ avy…ew Ž·vuM mikc•«M

vi²ÖvumAy« etre’w…ŠNM. niÍÅ yEhAvyHÆ ekAw…EŠì p˜ielA•H atANH. 30 þEmAez, ElvYErAw@ pRy…k+ yi A EyÇjnt tͼew viLvieÀRy…M vI’ieÀRy…M p˜ielA•H niÍÅÆ nÇ›M. aE–AÅ niÍÅ atieÀR p˜i elA•H yEhAvyHÆ nÇkNM. atH emti ŠL˜iely…M m…ÙiriE˜A–iely…M niÍ ¼ew sVÙM Ÿlø•mAyi prigNiŠe–w…M. 31 niÍÅÆM niͼew ›w…MbAMgÍÅÆM a« B•iŠAM. sE—LnÕwAr˜iÇ ni ÍÅ ec•@• EjAliÆ™ ètiPlmAyi riÆM atH. 32niÍÅ atieÀR nl BAgM yEhAvyHÆ nÇ›kyAeNÜiÇ niÍÅ ŠH aprADm…ìAkil . Œ sADnÍÅ yi AEyÇjntyiÇniÝ™ vi²Öv}i pAwAeNÝ niÍeLE–A}uM oAÄ—iÆk. aÄ–ic• vi²ÖvsH«ŠÅ a²ÖmAyi q• kArN˜AÇ niÍeLAriŠluM mriÆ ky…milÂ.ÿ

¡v• p²vieÀR cArM yEhAv EmAezEyAw…M ahErAEnA w…M sMsAric• @ . avÀ pR’u, 2 þyEhAv yi AEyÇjntyHÆ nÇkiy ŸpEdzÍLiÇniÝ™ niymÍLANv. yAetA¯ ›RvumilÂA˜ o¯ ¡v• p² vien sMGwi–iÆk. yAetA¯ nYUnty…M ati½ìAyiriŠ¯tH . oriŠÇE–AluM atieÀREmÇ ½kM vc•tAyiriŠy…m¯tH. 3 Œ p²vien puErAhitnAy qelyA sArien ŽløiÆk. qelyAsAÄ Œ p² vien pALy˜i½ puRÏ ekAìuEpAyi vDiŠNM. 4 anÙrM qelyAsAÄ ati eÀR rå˜iÇ ›Rc•H virliÇ qw…˜H vi²ÖœwAr˜i½Ener Ž}u tvN tLi ŠNM . 5anÙrM p²vien m…}uvÀ av eÀR m…Ûili“H dhi–iŠNM. etAli, mAMsM, råM, dhEnÑiyÍÅ q•iveylÂAM dhi –iŠe–wNM. 6anÙrM puErAhitÀ o¯ EdvdA¯ŠÛuM öQEsA–…mr˜ieÀR zAK y…M ›Rc•H ¡v–… crw…M qw…ŠNM. Œ sADnÍeLlÂAM puErAhitÀ p² dhi Æ• agHniyiEleŠRiyNM. 7 anÙrM puErAhitÀ ev™˜iÇ nnc•@ ›LiŠ NM. q•i“vÀ pALy˜iÇ tiriek vr NM. sAyAˆMver puErAhitÀ a²Ö nAyiriÆM. 8 Œ p²vien dhi–iÆ• vÀ vOÍÅ nnc•@ ›LiŠNM. eev› E•rMver ayAÅ a²ÖnAyiriÆM. 9 þanÙrM ²ÖnAyyAÅ p²vieÀR cArM EzKriŠNM. avÀ Œ cArM pALy ˜i½ puRe˜Ariw˜H ²ÖmAy Ðl˜i wNM. jnÍÅ ²ÖrAkAÀ Ÿ™ cwÍinH ŸpEyAgiŠA½™tANH öQ cArM. orA¼ew pApM ölÂAtAŠA½M öQ cArM ŸpEyAgi ŠNM. 10 þp²vieÀR cArM vAriyvÀ nnc•@ ›LiŠNM. eev›E•rMver ayAÅ a² ÖnAyiriÆM. þötH nitYc“ͼmAyiriÆM. yi AEy ÇpQrãAÄÆ Evìiy…™ niymmANitH.

19


155

sMKYkÅ 19:11-20:14

niÍELAewAÏ vsiÆ• viEdzikÅÆM öQ c“ÍÅ bADkmANH. 11o¯ m]tEdhe˜ sHpÄziÆ•vÀ Ž}u divsE˜ŠH a² ÖnAyiriÆM. 12m†•AMdivsvuM Ž}AM div svuM avÀ vi²Öjl˜iÇ ›LiŠNM. aÍen ec•Ati¯•AÇ avÀ «wÄÝM a²ÖnAyiriÆM. 13m]tEdh˜iÇ etA“H a²ÖnAy o¯vÀ vi²ÖœwAr˜iÇ tÍiyAÇ vi²ÖœwArM a²ÖmA›M. atinAÇ ayAÅ yi AEyÇjntyiÇ niÝM EvÄepw…˜e–wNM. vi²ÖjlM a²ÖnAy o¯veÀREmÇ tLic•ielÂÜiÇ ayAÅ a²ÖnAyi «w¯M. 14 þtͼew œwArÍLiÇvc•H mric•ver sMbÓiÆ• c“mitANH. o¯vÀ teÀR œwAr˜iÇvc•H mric•AÇ, œwAr˜ilu™ qlÂAv¯M a²ÖrA›M. Ž}u divsE˜ŠA yiriÆM av¯ew a²Öi. 15aw–ilÂA˜ qlÂA BrNik¼M klͼM a²ÖmA›M. 16 ŒerÜiluM m]tzrIr˜iÇ sHpÄzic•AÇ, ayAÅ Ž}u divsE˜ŠH a²ÖnAyiri ÆM. mric•yAÅ puRÏ vyliÇ vEc•A y…Ö˜iÇ vEc•A mric•AluM öÍente•. a«EpAel mric• o¯veÀR aÐiyiElA aelÂÜiÇ ›}imAw˜iElA o¯vÀ sHpÄ zic•AÇ ayA¼M a²ÖnA›M. 17þati nAÇ ayAeL ²ÖIkriŠAÀ vIìuM p² vieÀR cArM ŸpEyAgiŠNM. cArmiriÆ • BrNiyiElŠH jIvjlM o}iÆk. 18²Öi y…™ orAÅ o¯ öQEsA–… zAKeyw…˜H ev™˜iÇ m…ŠNM. q•i“yAÅ atH œwA rM, pAÒÍÅ, œwAr˜ilu™vÄ q•iv y…ewEmÇ tLiŠNM. mric• orAeL etAw…• ŽetA¯veÀREmluM niÍÅ öÍen ec• NM. y…Ö˜iÇ ekAlÂe–“ven sHpÄzi c• v eÀREmluM mric• y A¼ew aÐiey sHpÄzic•veÀR EmluM ›}imAwe˜ sHpÄ zic•veÀREmluM öÍen te• ec•NM. 19 þanÙrM ²Öiy…™ o¯vÀ Œ jlM a²ÖnAyveÀREmÇ m†•AM divsvuM Ž}AM divsvuM tLiŠNM. Ž}AM divsM ayAÅ ²ÖnAyi˜I¯M. ayAÅ vO ÍÅ nnc• H › LiŠNM. sAyAˆ˜iÇ ayAÅ ²ÖnA›M. 20 þorAÅ a²ÖnAvuky…M ²ÖIkriŠ e–wAtiriÆky…M ecyH t AÇ ayAeL yi AEyÇjntyiÇniÝM EvÄepw…˜ NM. vi²ÖjlM tLiŠe–wA˜vnAN yAÅ. avÀ ²ÖnAyilÂ. atinAÇ avÀ m†lM vi²ÖœwArM a²ÖmA›M. 21ö« niÍÅÆ nitYniymmAyiriÆM. vi²Ö jlM m·@™v¯ewEmÇ tLiyH Æ •vÀ teÀR vOÍÅ k}ukNM. vi²ÖjlM etAw…•vÀ eev›E•rMver a²ÖnA yiriÆM. 22a²ÖnAy orAÅ me·ArAeL sH p Äzic• A Ç mE·yA¼M a²ÖnA›M. ayAÅ sAyAˆMver a²ÖnAyiri ÆM.ÿ

EmAez o¯ vI}c H v¯ÏÝ Œ Ðl˜H jnÍÅÆ EvìÒ ev™M ŸìAyi¯•ilÂ. atinAÇ EmAezEyAw…M ahErAEnAw…M prAti pRyAÀ jnÍÅ sMGwic•@. 3avÄ EmAezEyAw… vAdic•@. avÄ pR’u, þyEhAvy…ew m…ÛiÇ {ͼew sEhAdrãAÄ mric•«EpAel {ͼM mric•AÇ mtiyAyi¯Ý. 4yEhAv y…ew jntey nIeyÙinANH öQ m¯®mi yiElŠu ekAìuv•tH? {ͼM {Í ¼ew m]gͼM cAkNem•AENA nieÀR Œ#hM? 5qÙinANH nI {ÍeL öQji pHtiÇniÝM nyic•tH? öview DAnYmilÂ. a˜i–}ÍELA m…Ùiri–}ÍELA mAtLnA rÍEyA ölÂ. qÙinH, ›wiŠAÀ ev™M EpAlumilÂ.ÿ 6 atinAÇ EmAezy…M ahErA½M jn Õ“˜iniwyiÇniÝM sE—LnÕwAr˜i eÀR kvAw˜iÜElÆ EpAyi. avÄ nil Ï nmsHkric•@. yEhAvy…ew EtjÈH avÄÆ ètY•e–w…ky…M ecyHt…. 7 yEhAv EmAezEyAw… sMsAric• @ . avÀ pR’u, 8 þviEzxe–“ ŸQÝvwi qw…Æk. nieÀR sEhAdrÀ ahErAen y…M Œ jnÕ“e˜y…M œ“i Œ pARyi ElÆ eclÂ@k. jnͼew m…ÛiÇvc•H pAR EyAw… sMsAriÆk. aE–AÅ pARyiÇ niÝM ev™m…ìA›M. aE–AÅ niÍÅŠH Œ jlM jnÍÅÆM av¯ew m]gÍÅÆM ekAw…ŠAM.ÿ 9 ŸQÝvwi vi²ÖœwAr˜iÇ yEhAv y…ew m…ÛiÇ Œyi¯Ý. yEhAv pR’ «EpAel EmAez ŸQÝvwi qw…Ï. 10pAR y…ew m…ÛiÇ oÏœwAÀ EmAezy…M ah ErA½M jnÍELAw… pR’u. anÙrM EmAez pR’u, þniÍÅ qE–A}uM piRupi RuÆ•ElÂA. öni qe• æÖiÆk. öQ pARyiÇniÝM {AÀ ev™M o}uŠAM.ÿ 11 EmAez teÀR eek ŸyĘi pARyiÇ rìu tvN awic•@. pARyiÇniÝM ev™M o}ukAÀ «wÍuky…M jnͼM m]gͼM ev™M ›wiÆky…M ecyHtu. 12 pE• yEhAv EmAezEyAw…M ahErA EnAw…M pR’u, þyi AEyÇjnt m…}uvÀ ¡·@M œwiyi“@ìH. pE• niÍÅ qeÀR EtjÈH evLie–w…˜iyilÂ. ev™m…ìA Šiy zåi q•iÇni•H v•tAeN•H niÍÅ jnÍeL EbADYe–w…˜iyil . niÍÅ q•iÇ vizVsic•@ev•H jnÍ ELAw… pR’ilÂ. {AÀ vAgHdAnM ecyHt ®mi {AnvÄÆ nÇ›M. q•AÇ aver aEÍA“@ nyiÆ•« niÍLAyiriŠilÂ!ÿ 13 emrIbAjlèvAhM q•ANH öQ ÐlM aRiye–w…•tH. öview evc•ANH yi AEylukAÄ yEhAvy…mAyi vAdi c•tH. öview evc•ANH tAÀ vi²ÖnA eN•H yEhAv avÄÆ kANic•@ ekAw… ˜tH.

mirYAM mriÆÝ ŒdYmAsM yi AEyÇjnt sIÀ m¯®miyiel˜i. avÄ kAEdziÇ tÍi. mirYAM mric•@. avÅ aview sMsH kriŠe–w…ky…M ecyHtu.

ŽEdAM yi AEylukAer kw˜ivi“il 14 kAEdzilAyi¯•E–AÅ EmAez qEdA miel rAjAvinH o¯ sE•zM ekAw…˜yc•@. ötAyi¯Ý sE•zM+ þaÍy…ew sEhA drãArAy yi AEyÇjnt aÍEyAw…

20

2


sMKYkÅ 20:15-21:8

156

pRy…Ý+ {ÍÅÆìAy yAtnkeL–·i aÍyHŠRiyAmElÂA. 15aEnkmEnkM vÄx ÍÅÆm…ÛH {ͼew pUÄv•ikÄ öQji pHtiElÆ EpAyi. aEnkM vÄxM {ÍÅ öQjipHtiÇ tAmsiÆky…M ecyHtu. öQji pHt…kAÄ {ÍELAw… ƒ<rmAyi ep¯mARi. 16 pE• {ÍÅ r•yH Š Ayi yEhAv EyAw… èAÄØic•@. yEhAv {ͼew èAÄØn EkÅÆky…M {ÍeL shAyi ŠAÀ o¯ d†ten ayyHÆky…M ecyHtu. yEhAv {ÍeL öQjipHtiÇniÝM EmAci –ic•@. þöE–AÅ {ÍÅ aÍy…ew rAjY˜i eÀR atiĘiyAy kAEdziÇ q˜iyiri ÆÝ. 17dyvAyi aÍy…ew rAjYÏœwi kwÝEpAkAÀ {ÍeL a½vdiÆk. aÍy…ew vylukLiElA m…ÙiriE˜A–… kLiElA {ÍÅ èEvziŠilÂ. aÍy…ew o¯ kiN·iÇniÝM {ÍÅ ev™M ›wi ŠilÂ. rAjpAtyilUew mAÒEm {ÍÅ nw Õ. aÍy…ew rAjYM kwÆEvALM {ÍÅ Œ pAtyiÇ öwE˜AE“A vlE˜AE“A tiriy…kyilÂ.ÿ 18 q•AÇ qEdAMrAjAvieÀR mRupwi ötAyi¯Ý,þniÍÅ {ͼew nA“ilUew kwÝEpAkAÀ pAwilÂ. ati½ niÍÅ æmic•AÇ {ÍÅ vA¼mAyi v•H niÍ ELAw… y…ÖM ec•@M.ÿ 19 yi AEyÇjnt mRupwi pR’u, þ{ÍÅ èDAnpAtyilUewEy sÉri Õ. {ͼew m] g ÍÅ niͼew jlM ›wic•AÇ atieÀR vil {ÍÅ trAM. niͼew rAjYÏœwi {ÍÅeŠAÝ kwÝEpA›kEy EvìU. {ÍÅŠi« sVÙmAŠNem•A#hmilÂ.ÿ 20 pE• qEdAMrAjAv@ pR’u, þ{Í ¼ew rAjYÏœwi kwÝEpAkAÀ {ÍL ½vdiÆkyilÂ.ÿ anÙrM qEdAMrAjAvH o¯ vliy ees nikvYUhvumAyi yi AEylientier vÝ. 21yi AEyÇjntyHÆ teÀR rAjY Ïœwi mAÄ‹M nÇkAÀ qEdAMrAjAvH vis—tic•@. atinAÇ yi AEyÇjnt tiric•H me·A¯ v}iyilUew EpAyi. ahErAÀ mriÆÝ yi AEyÇjnt kAEdziÇniÝM yAÒtiric•H EhAÄpÄv•t˜iel˜i. 23q EdAmieÀR atiĘiŠw…˜Ayi¯Ý EhAÄ pÄv•tM. yEhAv EmAezEyAw…M ahErA EnAw…M pR’u, 24þahErAÀ mric•H pUÄv•i k¯ew aw…E˜Æ EpA›vA½™ kAl mAyi. yi AEyÇjntyHÆ {AÀ vAgHdA nM ecyHt Edz˜H ahErAÀ èEvziŠi lÂ. EmAez, {AÀ niE•AwH öÍen pRy… •eteÙ•AÇ nIy…M ahErA½M emrIbA jl˜iÜÇvc•H {AÀ t• klønkeL pUÄ ÌmAy…M a½sric•ilÂ. 25 þöE–AÅ, ahErAeny…M aveÀR puÒÀ qelyAsArieny…M EhAÄpÄv•t ˜iElÆ ekAìuvrik. 26ahErAeÀR vi²ÖvOÍÅ vAÍi atH aveÀR puÒnAy qelyAsArien Dri–iÆk. ahErAÀ pÄv•t˜iÇvc•H mrNmwy…M. 22

avÀ teÀR pUÄv• ikErAewA˜H Ec¯ ky…M ec•@M.ÿ 27 yEhAvy…ew kløn EmAez a½sri c•@. EmAezy…M ahErA½M qelyAsA¯M EhAÄpÄv•t˜iElÆ kyRi. yi AEyÇ jnt m…}uvÀ a« EnAŠiniÝ. 28EmAez ahErAeÀR vi²ÖvOÍÅ ŸQrieyw… Æky…M atH aveÀR puÒÀ qelyAsA rien Dri–iÆky…M ecyHtu. anÙrM ahErAÀ mlm…kLiÇvc•H mric•@. EmAez y…M qelyAsA¯M mlyiRÍi vÝ. 29ah ErAÀ mric• vivrM yi AEylukAÄ m…}u v½M aRi’u. atinAÇ yi AEylu kAerlÂAM m…–« divsM d…+KmAcric•@. knAnY¯mAy…™ y…ÖM yi AEyÇjnt aTArimiElÆ™ v}iyilUew v¯Ýev•H eneg viel o¯ p“NmAy arAdiel knAnYrA jAvH Ek“@. atinAÇ rAjAvH yi AEy Çjntey Œƒmic•@. jnÍLiÇ ciler piwiœwi rAjAvH twvukArAŠi. aE–AÅ yi AEyÇjnt yEhAvEyAwH o¯ vi² Ö vAgHdAnM ecyHtu+ þyEhAEv, dyvAyi över EtAløic•H {ÍeL r•ic•AluM. aÍ en ecyHtAÇ av¯ew ngrÍÅ {ÍÅ aÍyHÆ nÇkAM. {ÍÅŠver m…}uvÀ nzi–iŠNM.ÿ 3 yEhAv yi AEyÇjnty…ew èAÄ Øn Ek“@. knAnYer EtAløiŠAÀ yEhAv yi AEyÇjntey shAyiÆky…M ecyHtu. yi AEyÇjnt knAnYEry…M av¯ew ngrÍeLy…M m…}uvÀ nzi–ic•@. atinAÇ Œ ÐlM EhAÄ—A qÝ nAmk rNM ec•e–“@.

21

oA“@ pAÛH yi AEyÇjnt, EhAÄpÄv• t Mvi“H ecÜwliElÆ™ pAtyilUew sÉric•@. qEdAMrAjYM ¡·@•tinANvÄ öÍen ecyH t tH . pE• jnÍÅ a•mrAyi. 5 avÄ eedv˜i½M EmAezyHÆM qtier piRupiRuÏ «wÍi. avÄ pR’u, þ{ÍeL qÙi½ öQjipH t iÇniÝM ekAìuvÝ? öview öQ m¯®miyiÇvc•H {ÍÅ mriÆM! öview a–milÂ! ev™milÂ! öQ ¯ciyilÂA˜ B•NM {ÍÅ evRuÆ ky…M ec•@Ý!ÿ 6 atinAÇ yEhAv jnÍÅŠiwyiElŠH vixsÄ–ÍeL ayc•@. sÄ–ÍÅ jn ÍeL kwiÆky…M aEnkM yi AEylu kAÄ mrNmwy…ky…M ecyHtu. 7jnÍÅ EmAezy…ew aw…ÏvÝ pR’u, þyEhA vyHÆM ninÆemtier prAtie–“E–AÅ {ÍÅ pApM ecyH t uev•H {ÍLRi y…Ý. yEhAvEyAw… èAÄØiÕ. öQ sÄ–ÍeL tiriek viLiŠAÀ avEnAw… èAÄØiÕ.ÿ atinAÇ EmAez jnÍÅÆ Evìi èAÄØic•@. 8 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þoAw… ekAeìA¯ sÄ–e˜y…ìAŠi o¯ ¬NiÇ vyHÆk. ŒereyÜiluM o¯ pAÛH kwi c•AÇ ayAÅ ¬NiEãlu™ oA“@pAÛien EnAÆk. aE–AÅ ayAÅ mriÆkyilÂ.ÿ 4


157 9

atinAÇ EmAez yEhAvey a½s ric•@. oAw…ekAìH o¯ sÄ–e˜ ŸìAŠi avÀ o¯ ¬NiEãÇvc• @ . anÙrM ŒereyÜiluM pAÛH kwic•AÇ ayAÅ v•H ¬NiEãlu™ oA“@pAÛien EnAÆ ky…M jIviÆky…M ecyHtu. EmAvAbiElÆ™ yAÒ yi AEyÇjnt aviwM vi“@EpAvu ky…M oAEbA˜iÇ tAvLmwiÆky…M ec yHtu. 11anÙrM avÄ oAEbAÏ viw…k y…M öe•-abArImiÇ- EmAvAbi½ ki} Æ™ m¯®mi-tAvLmwiÆky…M ecyHtu. 12 avÄ aviwM viw…ky…M sAErdHtA}Hv ryiÇ tAvLmwiÆky…M ecyHtu. 13an ÙrM avÄ aviewniÝ nIÍi m¯®mi yiÇ aÄE•AÀndiy…ew mRukryiÇ pAL ymwic• @ . aEmArY¯ew atiĘiyiÇ ni•ANH öQ ndiy…ew ŸtHBvM. EmAvAbi eÀRy…M aEmArY¯ewy…M atiĘiyilA NH tA}Hvry…™tH. 14atinAlANH üyEhAv y…ew y…Öͼew pusHtký˜iÇ öÍen q}utiyiriÆ•tH+ þsUPyiel vAEhbH, aÄE•AeÀR tA}H v rkÅ, 15ŒÄ p“N˜iElÆ nIL…• tA}HvryHŠrikilu™ mlkÅ. öQ ÐlÍÅ EmAvAbieÀR atiÄ ˜iyilu™vyANH. ÿ 10

16

yi AEyÇjnt Œ ÐlM ŸEp•i c•@ EbÄ q• ÐlE˜Æ EpAyi. kiN Ru™ o¯ ÐlmAyi¯Ý atH . öview evc•ANH, þjnÍeL öview viLic•@ œ“@k, avÄÆ {AÀ ev™M nÇkAMÿ qÝ yEhAv EmAezEyAw… pR’tH. 17 anÙrM yi AEyÇjnt öQ gAnM pAwi+ þkiNER, ev™E˜AewA–M o}u›k! aet–·i pAw…k! 18 ö« ›}ic•etA¯ mhAÀ. Ent]èm…K ãAÄ öQ kiNÄ ›}ic•@. avÄ tͼew aMzvwiy…M ŸQÝvwiyuM ŸpEyAgic•i« ›}ic•@. m¯®miyiel o¯ s—AnmANitH.ÿ atinAÇ jnÍÅ Œ kiNRien þmØAnAÿ qÝ viLic•@. 19jnÍÅ mØAn yiÇniÝM nhlIEyliElÆ yAÒ ecyHtu. anÙrM avÄ nhlIEyliÇ niÝM bAEmA˜iElÆ EpAyi. 20bAEmA ˜iÇniÝM EmAvAbutA}H v ryiElÆM avÄ nIÍi. öview pisHgApÄv•tM m¯ ®miÆ m…kLiÇ niÇÆÝ. sIEhA½M oA•M yi AEyÇjnt aEmArY¯ew rAjA vAy sIEhAeÀRyw…E˜Æ ciler ay c•@. avÄ rAjAviEnAw… pR’u, 22þ{ ÍeL aÍy…ew rAjYÏœwi kwÝEpA kAÀ a½vdiÕ. {ÍÅ vylukLiElA m…ÙiriE˜A–…kLiElA èEvziÆkyilÂ. niͼew kiNRukLiÇniÝM {ÍÅ ev™M ›wiÆkyil . rAjpAtyilUew mAÒEm {ÍÅ nwÕ. niͼew rAjYM kwÆMver {ÍÅ Œ v}iyiǘe• «w¯M.ÿ 21

sMKYkÅ 21:9-35 23

q•AÇ teÀR rAjYÏœwi kwÝ EpAkAÀ sIEhAÀrAjAvH yi AEyÇjn tey a½vdic•ilÂ. rAjAvH teÀR eesnY vumAyi m¯®miyiElÆ vÝ. yi AEyÇ jnty…mAyi y…ÖM ec•AnANE”hM v•tH. yAhAsiÇvc•H rAjAvieÀR pw yi AEyÇjntyHeŠtier y…ÖM ecyHt…. 24 pE• yi AEyÇjnt rAjAvien vDic•@. q•i“vÄ aÄE•AÀndi m…tÇ yAEb•AŠH ndiver aveÀR rAjYM m…}uvÀ k•wŠi. aE—AnY¯ew atiĘiver avÄ Œ EdzM k•wŠi. aE—AnY¯ew zåmAy ètiErADM ŸìAyi¯•tinAÇ avÄŠH atiĘiyiÇ niÇEŠìivÝ. 25 yi AEylukAÄ aEmArY¯ew ngrÍ eLlÂAM k•wŠi aview pAÄ–… «wÍi. avÄ ehzHEbAÀngre˜y…M atieÀR ¡·ilum…™ ecRup“NÍeLE–AluM kI} wŠi. 26 aEmArY¯ew rAjAvAy sIEhAÀ tAmsic•i¯•tH aviewyAyi¯Ý. m…ÛH sIEhAÀ EmAvAbiel rAjAvumAyi y…ÖM ecyHt…. aÄE•AÀndivery…™ èEdz ÍÅ sIEhAÀ k•wŠi. 27atinAlANH gAykÄ öQ gAnM pAwiytH+ ehzHEbAÀ, nI vIìuM niÄ—iŠe– we“. sIEhAeÀR ngrM vIìuM niÄ—iŠ e–we“. 28 ehzHEbAniÇ o¯ agHniy…ìAyi. Œ agH n i sIEhAeÀR ngr˜iluìAyi. EmAvAbiel ŒÄ ngr˜ien Œ agHni nzi–ic• @ . aÄE•AÀndiŠryiel ml keL Œ agHni qric•@kL’u. 29 EmAvAEb, ninÆ kxHwM. ekEmAzi eÀR jnM nzi–iŠe–“@. aveÀR puÒ ãAÄ oAwiE–Ayi. aveÀR puÒimAer aEmArY¯ew rAjAvAy sIEhAÀ twvukA rAŠi. 30pE• n—Å Œ aEmArYer EtAløi c•@. n—Å av¯ew ngrÍÅ ehzHEbAÀ m…tÇ dIEbAÀ very…M nAzIMm…tÇ emd byHŠw…˜H EnAPAvery…M nzi–ic•@. 31 aÍen yi AEyÇjnt aEmArY ¯ew Edz˜H tͼew pALym…R–ic•@. 32 yEsÄngrM priEzADiŠAÀ EmAez ciler ayc•@. ati½EzxM yi AEyÇ jnt Œ p“NM piwiec•w…Ï. ati½ ¡·@m…™ p“NͼM avÄ kI}wŠi. aview vsic•i¯• aEmArYer yi AEy lukAÄ blM èEyAgic•@ pR’uvi“@. 33 anÙrM yi AEylukAÄ bAzAni ElÆ™ v}iEy yAÒ ecyHt…. bAzA niel rAjAvAy oAgH teÀR eesnYvu mAyi qeáyiÇvc• H yi AEylukAer Enri“@. 34 pE• yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þŒ rAjAvien ByEŠì. aven EtAløi ŠAÀ {AÀ niÍeL a½vdiŠAM. av eÀR m…}uvÀeesnYvuM nAw…M niÍÅÆ kI}wÍuM. ehzHEbAniÇ tAmsic• aEmA rYrAjAvAy sIEhAEnAw… ecyHt«te• avErAw…M ec•@k.ÿ 35 atinAÇ yi AEyÇjnt oAgiEn y…M eesnYe˜y…M EtAløic•@. avÄ av eny…M aveÀR puÒãAery…M eesnY


sMKYkÅ 22:1-23

158

e˜y…M vDic•@. q•i“vÄ aveÀR nAw… m…}uvÀ eekŠlAŠi. bielyAm…M EmAvAbiel rAjAvuM anÙrM yi AEyÇjnt EmAvA biÇ EyAÄ”AÀtA}H v ryiElÆ EpAyi. eyrIEhAyHŠH qtier EyAÄ”AÀ ndiy…ew tIr˜H avÄ pALymwic•@. 2- 3 yi AEyÇjnt aEmArYErAw… ecyHt etAeŠ siE–ArieÀR puÒnAy bAlAŠH kìu. yi AEyÇjnty…ew qÌM vLer yDikmAytinAÇ EmAvAburAjAvH ByÝ. EmAvAbH yTAÄؘiÇ vlÂAet By•i ¯Ý. 4 EmAvAbiel rAjAvH midYAniel EntA ŠELAw… pR’u, þyi AEyÇjnty…ew öQ vliy sMGM nm…Æ ¡·@m…™etlÂAM, vyliÇ teÀR m…ÛiÇ kìetlÂAM o¯ p² tiÝ•«EpAel nzi–iÆM.ÿ aE–AÅ siE–ArieÀR puÒnAy bAlAŠH Œyi¯Ý EmAvAbiel rAjAvH. 5 ayAÅ ebEyArieÀR puÒnAy biel yAmieÀRyw…E˜ŠH ciler ayc•@. y†*P “IsH ndiŠryiÇ epETArilAyi¯Ý bielyAM tAmsic•i¯•tH. aviewyAyi ¯Ý bielyAmieÀR jnt vsic•i¯•tH. bAlAŠieÀR sE•zM ötAyi¯Ý+ þo¯ putiy jnt öQjipHtiÇniÝM v•iri ÆÝ. ®m…KM m…}uvÀ m†w˜ŠyA¼k¼ìH. qeÀR rAjY˜i½ etA“w…˜H avÄ pALy mwic•iriÆÝ. 6v•H qe• r•iÕ. qe• sMbÓic• i wE˜ALM övÄ atizå rANH. ninÆ vliy zåiy…eìe•niŠ RiyAM. nI orAeL a½*ghic•AÇ ayAÅÆ nãy…ìA›M. nI o¯ven zpic• A Ç av½ d…ritvum…ìA›M. atinAÇ EvgM v•H öQ jnÍÅeŠtier sMsAriÆk. aE–AÅ qniŠver EtAløiŠAnAEyŠAM. aE–AÅ qniŠver blM èEyAgic•H qeÀR rAjYÏniÝM puR˜AŠAM.ÿ 7 EmAvAbiely…M midYAniely…M EntA ŠÅ aviwM vi“u. avÄ bielyAmiEnAw… sMsAriŠAÀ EpAyi. aveÀR Esvn ˜i½™ ètiPlÏky…M avÄ k¯ti yi¯Ý. anÙrM avÄ bAlAŠieÀR sE•zM aRiyic•@. 8 bielyAM avErAw… pR’u, þöÝ rAÒi öview tÍuk. {AÀ yEhAvEyAw… sMsAric•H avÀ nÇ›• mRupwi niÍ ELAw… pRyAM.ÿ atinAÇ EmAvAbiel EntAŠãAÄ aÝ rAÒi bielyAmiEnA ewAÏ tAmsic•@. 9 eedvM bielyAmieÀRyw…e˜˜i EcAdic•@, þniE•AewA–m…™ övÄ ŒrA NH?ÿ 10 bielyAM eedvE˜Aw… pR’u, þEmAvAbiel rAjAvuM siE–ArieÀR puÒ ½mAy bAlAŠH o¯ sE•zvumAyi qeÀR yw…E˜Šyc• t ANH över. 11sE•zmi tANH + öQjipH t iÇnie•A¯ mhAjnt v•iriÆÝ. ®miey epAtiyA½M mAÒM Œ¼ìH. atinAÇ v•H aver zpiÆk. aE–AÅ qniŠver y…ÖM ecyH t H qeÀR rAjYÏniÝM oAwiŠAM.ÿ

22

12

pE• eedvM bielyAmiEnAw… pR ’u,þavErAewAÏ EpAk¯tH. aver nI zpiŠ¯tH kArNM avÄ a½#hiŠe–“ qeÀR jnÍLANH.ÿ 13 piE·•H èBAt˜iluNÄ• bielyAM bAlAŠH ayc• EntAŠELAw@ pR’u, þniÍL…ew sVrAjYE˜Æ mwÍuk. niÍ ELAewAÏ vrAÀ yEhAv qe• a½v dic•ilÂ.ÿ 14 atinAÇ EmAvAbiel EntAŠÅ bAlAŠieÀRyw…˜u mwÍiec••H av EnAwH öŠArYM pR’u. avÄ pR’u, þ{ÍELAewAÏ vrAÀ bielyAM vis— tic•@.ÿ 15 atinAÇ bAlAŠH m·u EntAŠeL bielyAmieÀRyw…E˜Šyc•@. ŒdYE˜ tienŠAÅ œw…tÇ Eper ö˜vN ay c•@. övÄ ŒdYM ayyHŠe–“vErŠAÅ œw…tÇ èDAnikLumANH. 16avÄ biel yAmien smIpic•@ pR’u, þsiE–Ari eÀR puÒnAy bAlAŠH aÍEyAw… pR yuÝ+ qeÀRyw…E˜Æ vrAÀ dyvAyi oÝM twÈmAŠ¯Et. 17{AÀ ŒvzYe–w… •« ecyHtAÇ ninÆ {AÀ nI ŒvzY e–w…•etÚM nÇkAM. v•H qniÆ Evìi övÄeŠtier sMsAriÆk.ÿ 18 bielyAM bAlAŠieÀR ètiniDi kÅŠH teÀR sE•zM nÇki. avÀ pR ’u, þqeÀR eedvmAy yEhAvey qni Š½sriŠNM. aveÀR kløney DiŠ ric•H qnieŠAÝM ec•AnAvilÂ. yEhAv kløiŠAet ecRuEtA vluEtA Œy o¯ kArYvuM qniÆ ec•AnAvilÂ. bAlA ŠHrAjAvH, teÀR mEnAhrBvnM ev™iy…M sVÄÌvuM niRc•@ t•AÇEpAluM yEhAv y…ew klønyHeŠtier {AenAÝM ec•i lÂ. 19pE• m·@™vÄ ecyHt«EpAel öÝ rAÒi ninÆM öview tÍAM. rAÒiyiÇ, yEhAv qE•AewÙA¹ kløiÆ•etÝ EnAŠe“.ÿ 20 Œ rAÒi eedvM bielyAmieÀR aw… ÏvÝ. eedvM pR’u, þövÄ vIìuM v•H nie• •NiÆÝ. atinAÇ nI avErAewAÏ EpA›k. pE• {AÀ ec •AÀ pRy…• kArYÍEL nI ec•AvU.ÿ bielyAm…M aveÀR k}uty…M piE·Ý rAviel bielyAM ŸNÄ•H teÀR k}utyH Æ jIniek“i. anÙrM avÀ EmAvAbiÇniÝ™ EntAŠELA ewAÏ EpAyi. 22bielyAM teÀR k}ut –uRÏ sÉriÆkyAyi¯Ý. aveÀR rìu B]tYãAÄ avEnAewAÏìAyi¯Ý. bielyAM yAÒ ec•Ev eedvM EkApi xHWnAyi. atinAÇ yEhAvy…ew d†tÀ mAÄ‹mEÖY bielyAmi½ m…•iÇniÝ. bielyAmien twyAÀ «wÍukyAyi ¯Ý d†tÀ. 23 yEhAvy…ew d†tÀ v}iyiÇ niÇ Æ•tH bielyAmieÀR k}ut kìu. d†tÀ teÀR k•iÇ o¯ vAÅ piwic•i¯Ý. ati nAÇ k}ut pAtyiÇniÝM tiri’H vy liElÆ kyRi. bielyAminH d†ten kANAnAyilÂ. atinAlvÀ k}utEyAw… 21


159 vLer EkApic•@. avÀ atien awic•H pAtyiElÆ oAwic•@. 24 anÙrM pAt öw…ÍiytA›•iwÏ yEhAvy…ew d†tÀ niÝ. rìu m…Ùiri E˜A“ÍÅŠiwyilAyi¯Ý atH . pAt y…ew ö¯vzÏM Bi˜ik¼ìAyi¯Ý. 25 k}ut vIìuM yEhAvy…ew d†ten kìu. atinAÇ k}ut o¯ Bi˜iEyAw… vLer EcÄÝ nwÝ. atH bielyAmieÀR pAdM mtiliEnAwH EcĘH e{¯Ši. atinAÇ avÀ k}utey vIìuM tlÂi. 26 pi•IwH yEhAvy…ew d†tÀ me·Ari wÏ niÝ. pAt öw…ÍiytA›• oriwmA yi¯Ý atH. aview k}utyHŠH qEÍA“@M tiriyAnA›mAyi¯•ilÂ. atinH öwE˜A E“A vlE˜AE“A tiriyAnA›mAyi¯•ilÂ. 27 k}ut yEhAvy…ew d†ten kìu. ati nAÇ bielyAmieny…M puR˜i¯˜i k}ut nilÏ kiwÝ. bielyAminH k}ut EyAwH kw…˜ EdxYm…ìAyi. avÀ atien teÀR ŸQÝvwi ekAìH tlÂi. 28 aE–AÅ yEhAv k}utyHŠH sMsAr Ezxi nÇki. k}ut bielyAmiEnAw@ EcA dic•@, þaeÍÙinAeNE•AwH EkApiÆ •tH? {AnÍEyAwH qÚ ecyHtu? m†Ý tvNyAyi aeÍe• tlÂ@Ý!ÿ 29biel yAM k}utEyAw… mRupwi pR’u, þnIey e• prihAsYnAŠi. qeÀR k•ielA¯ vAL…ìAyi¯e•ÜiÇ nie• öE–AÅ ˜e• ekAE•en!ÿ 30q•AÇ k}ut biel yAmiEnAw… pR’u, þEnAÕ, {AÀ aÍ y…ew sVÙM k}utyANH! aEnkmEnkM vÄxÍÅ aÍH qeÀR puRÏ kyRi sÉric• @ . m…eÛAriŠluM {AniÍen ecyHti“iel•H aÍyHŠRiyAmElÂA!ÿ bielyAM pR’u, þa« zriyANH.ÿ 31 anÙrM yEhAv bielyAminH d†t en kANic• @ ekAw…Ï. yEhAvy…ew d†tÀ k•ielA¯ vAL…EmÙi v}imEÖY niÇ ÆÝ. bielyAM nilÏ nmsHkric•@. 32 aE–AÅ yEhAvy…ew d†tÀ biel yAmiEnAw… EcAdic• @ , þnIeyÙinANH nieÀR k}utey m†Ý tvN tlÂiytH? {AÀ nie• twyAÀ v•vnANH. pE• 33 tŠsmy˜H nieÀR k}ut qe•ŠìH tiri’kÝ. m†Ý tvN aÍeny… ìAyi. k}ut tiri’il A yi¯e•ÜiÇ {AnitinkM te• nie• vDiEc•en. nieÀR k}utey {AÀ jIviŠA½M a½v diEc•en.ÿ 34 anÙrM bielyAM yEhAvy…ew d†t EnAw… pR’u, þ{AÀ pApM ecyHtiri ÆÝ. aÍH v}iyiÇ niÇÆÝev•« {AnRi’ilÂ. {AÀ et·A¹ ec•@• etÜiÇ {AÀ vI“iElÆ mwÍAM.ÿ 35 aE–AÅ yEhAvy…ew d†tÀ biel yAmiEnAw… pR’u, þa¯tH! ninŠivErA ewA–M EpAkAM. pE• sU•iÆk. {AÀ pRyAÀ ŒvzYe–w…• vAÆkEL nI pRyAvU.ÿ atinAÇ bielyAM, bAlAŠH ayc• EntAŠELAewAÏ EpAyi. 36 bielyAM v¯Ýev•tH bAlAŠH Ek“@. atinAÇ bAlAŠH, aÄE•AÀndi ŠryiÇ EmAvAbH p“NMver aven

sMKYkÅ 22:24-23:7

sVIkriÆvnAyi EpAyi. atH aveÀR rAjY˜ieÀR vwEŠ atiĘiyilAyi ¯Ý. 37bAlAŠH , bielyAmien kì E–AÅ pR’u, þ{AÀ niE•AwH Enre˜ vrAÀ pR’tElÂ? ö« vLer vLer èDAne–“ kArYmAeNÝ {AÀ pR’u. qÙA¹ nI vrAti¯•tH? qniŠiE–AÅ ninÆ ètiPlM trAÀ k}iviel •AENA?ÿ 38 bielyAM pR’u, þpE• {AÀ öE–ALiviewy…ìElÂA. {AÀ ve•ÜiluM aÍy…ew ŒvzYM niREv·AÀ {AÀ èApHtnlÂ. yEhAvyAy eedvM pWi–i Æ• vAÆkEL qniÆ pRyAnAvU.ÿ 39 anÙrM bielyAM bAlAŠiEnA ewA˜H kirY˜H¸EsA˜iElÆ EpAyi. 40 bAlAŠH ŽtA½M kALkeLy…M Œw…k eLy…M bliyÄ–ic•@. ›eR mAMsM avÀ bielyAmi½M ›eR tE•AewA–m…ìAyi ¯• EntAŠãAÄÆM nÇki. 41 piE·Ý rAviel, bAlAŠH, bielyA mien bAEmA˜H b AliElÆ ekAìu EpAyi. aviewni•H avÄŠH yi AEyÇ pALy˜ieÀR o¯ BAgM kANAmAyi¯Ý.

bielyAmieÀR ŒdY sE•zM bielyAM pR’u, þöview Ž}u yAgpIWÍÅ pNiy…k. œwAet qniŠAyi Ž}u kALkeLy…M Ž}H ŒNAw… keLy…M o¯Æk.ÿ 2bielyAM ŒvzY e–“«EpAel bAlAŠH ecyHtu. anÙrM bAlAÆM bielyAm…M oAErA yAgpIW ˜iÇvc•H o¯ kALEyy…M o¯ ŒNAwi eny…M vItM ekAÝ. 3 anÙrM bielyAM bAlAŠiEnAw… pR ’u, þöview yAgpIW˜inw…Ï tÍuk. {AÀ me·AriwE˜Æ EpAke“. aE–AÅ yEhAv qe• s•Äzic•H {AenÙA¹ pREyìetÝ pR’u tE•ÆM. ÿan ÙrM bielyAM ŸyÄ• o¯ ÐlE˜Æ EpAyi. 4 eedvM aview bielyAmieÀR aw… ÏvÝ. bielyAM pR’u, þ{AÀ Ž}u yAgpIWÍÅ ŸìAŠi. {AÀ oAErA yAg pIW˜iluMvc•H oAErA kALEyy…M ŒNA wiEny…M ekAÝ bliyÄ–iÆky…M ec yHt….ÿ 5 aE–AÅ yEhAv bielyAmiEnAwH avÀ qÙA¹ pREyìetÝ pR’u, þbAlAŠieÀRyw…Ï ec•H {AÀ pR ’ut¯• kArYÍÅ pRy…k.ÿ 6 atinAÇ bielyAM bAlAŠieÀR aw…E˜Æ EpAyi. bAlAŠH aE–A}uM yAgpIW˜inw…Ï niÇÆkyAyi¯Ý. EmAvAbiel qlÂA EntAŠãA¯M aview avEnAewA–M ŸìAyi¯Ý. 7aE–AÅ bielyAM öŠArYÍÅ pR’u+ arAmiel ki}ŠÀ mlkLiÇni•H EmAvA biel bAlAŠurAjAvH qe• öview ekAìuv•iriÆÝ. bAlAŠH qE•Aw@ pR’u, þv±, qniŠAyi yAEŠAbien zpiÕ. v±, yi AEyÇjntey apl piÕ.ÿ

23


sMKYkÅ 23:8-24:6

160

8

q•AÇ eedvM avÄeŠtirlÂ, ati nAÇ qniŠver zpiŠAnumAvilÂ! avÄ Æ d…ritm…ìAŠAÀ yEhAvyHŠA#hmilÂ. atinAÇ qniŠti½ k}iyilÂ. 9 aver {AÀ mlm…kLiÇ ni•u kA¹Ý. giriz]MgÍLiÇniÝM {Anver kA¹Ý. avÄ tnic•@ pAÄÆÝ. avÄ me·A¯ jnty…ew BAgmlÂ. 10 yAEŠAbieÀR jntey ŒÄeŠÌA nA›M? avÄ DULieyE–AelyANH. yi A EyÇjnty…ew nAlielA•ienE–AluM ŒÄÆemÌAnAvil . {AenA¯ nItimA nAyi mriŠe“. av¯ew jIvitMEpAel qEÀR«M ŒhÂAdM niR’tAke“! 11 bAlAŠH bielyAmiEnAw… pR’u, þqE•Aw… nI qÙA¹ ecyHttH? qeÀR zÒ@ŠeL zpiŠAnA¹ nie• {AÀ •Nic•@ v¯˜iytH. pE• nIyver a½#hiÆk mAÒmA¹ ecyHttH!ÿ 12 pE• bielyAM mRupwi pR’u, þyEhAv qeÀR nAviÇ pR’ut• kArYÍÅ {AÀ pRE’ p·U.ÿ 13 aE–AÅ bAlAŠH avEnAw… pR’u, þatinAÇ qE•AewAÏ me·AriwE˜Æ vrik. ninŠver m…}uvÀ kANAnA› •il . o¯ BAgM mAÒEm ninŠiE–AÅ kANAnA›ÝZ. aviewni•H ninŠ ver qniÆEvìi zpiŠAM.ÿ 14atinAÇ bAlAŠH bielyAmien EsAPIMpr–iEl Æ ekAìuEpAyi. pisHgAmly…ew ekAw… m…wiyilAyi¯Ý atH. aview bAlAŠH Ž}u yAgpIWͼìAŠi. «wÄ•H bAlA ŠH oAErA kALEyy…M ŒNAwiEny…M oAErA yAgpIW˜iÇvc•H ekA•u bliyÄ–ic•@. 15 atinAÇ bielyAM bAlAŠiEnAw… pR’u, þöQ yAgpIW˜inw…Ï niÇÆ k. {AnviewE–Ayi eedve˜ kANe“.ÿ 16 atinAÇ yEhAv bielyAmieÀRy w…Ï v•H qÙA¹ pREyìet•H av½ pR’uekAw…Ï. anÙrM bAlAŠieÀR aw…Ï ec•H aetlÂAM pRyAÀ yEhAv bielyAmiEnAw… pR’u. 17atinAÇ bielyAM bAlAŠieÀRyw…E˜Æ EpA yi. bAlAŠH aE–A}uM yAgpIW˜in w…Ï niÇÆÝìAyi¯Ý. EmAvAbiel EntAŠãA¯M avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. bielyAM v¯•«kìH bAlAŠ@ EcAdi c•@, þyEhAv qÙA¹ pR’tH?ÿ

bielyAmieÀR rìAM sE•zM aE–AÅ bielyAM öŠArYÍÅ pR ’u+ þbAlAŠH, q}uE•·uni•H {AÀ pRy… •« EkÅÕ. siE–ArieÀR mknAy bAlAŠH, {AÀ pRy…•« EkÅÕ. 19 eedvM o¯ m½xYnlÂ; avÀ ½N pRyilÂ. eedvM m½xYpuÒnlÂ; aveÀR tI¯mAnÍÅ mARilÂ. avÀ ec•@emÝ pR’v ec•@M. yEhAv teÀR vAgHdA nÍÅ niREv·uM. 20 över a½#hiŠAÀ yEhAv qE•A wAjH { Apic• @ . yEhAv aver a½# hic•@, atinAÇ qniŠ« mA·AnAvilÂ. 18

21

yAEŠAbieÀR jntyiÇ eedvM o¯ et·@M kA¹•ilÂ. yi AEyÇjntyiÇ eedvM o¯ pApvuM kA¹•ilÂ. av¯ew eedvmAy yEhAv avErAewA–mANH . mhArAjAvH avErAewA–mANH! 22 eedvM aver öQjipH t iÇniÝM ekAìuvÝ. avÄÆ kA“ukALy…ew k¯ ÏìH. 23 yAEŠAbieÀR jnt ŽetA¯ zåi ÆM aj•rANH. yi AEyÇjntey tw yAÀ orABicAr˜i½mAvilÂ. yAEŠAbi eny…M yi AEyÇjnteyy…M p·i jn ÍÅ öÍen pRy…M+ üeedv˜ieÀR mh ˜Ay ecyHtikLitA!ý 24 siMhe˜E–Ael k¯˜rAyvÄ, avÄ siMhe˜E–Ael EpArAw…Ý. zÒ@ vien tiÝ tI¯Mver viæmiŠA˜ siMhM. tnieŠtier v¯• zÒuvieÀR råM m…}uvÀ ›wic•@ tIÄÆMver viæ miŠA˜ siMhM.ÿ 25 aE–AÅ bAlAŠH, bielyAmiEnAw@ pR’u, þnI aver a½*ghiÆÝmil zpiÆÝmilÂ!ÿ 26 bielyAM mRupwi pR’u, þyEhAv pRy…EÛAelEy qniÆ pRyAnAvU q•H {AÀ Enre˜ pR’i“@ìH.ÿ 27 aE–AÅ bAlAŠH, bielyAmiEnAw@ pR’u, þa«ekAìH qeÀRœew me·Ariw E˜Æ vrik. aviewni•H nI aver zpiÆ•tH eedv˜inixHwmAEyÆM.ÿ 8a tinAÇ bAlAŠH bielyAmien epEyAÄ pÄv•t˜ieÀR m…kLiElŠu ekAìuEpA yi. m¯®miŠBim…KmAyANH Œ pÄv•tM niÇÆ•tH. 29 bielyAM pR’u. þöview Ž}u yAg pIWÍL…ìAÆk. Ž}u kALkELy…M Ž}u ŒNAw…keLy…M o¯Æk.ÿ 30bielyAM pR ’etlÂAM bAlAŠH ecyHt…. kALkELy…M ŒNAw…kELy…M bAlAŠH yAgmÄ–ic•@. bielyAmieÀR m†•AM sE•zM yi AEyÇjntey a½*ghiŠAÀ yEhAv Œ*ghiÆ•tAyi biel yAM mnÈilAŠi. atientier orABicArM nw˜A½M bielyAM «ni’ilÂ. pE• bielyAM tiri’uni•H m¯®miey EnAŠi. 2m¯®miyilAkmAnM yi AEyÇj nt vYApic•iriÆ•tH avÀ kìu. avÄ EgAÒMEgAÒmAyi pALymwic•iriÆkyA yi¯Ý. aE–AÅ eedv˜ieÀR Œ´AvH bielyAmien smIpic• @ . 3 bielyAM öÍen pRy…ky…M ecyHt…+ þebEyArieÀR puÒnAy bielyAmi eÀR sE•zM. qniÆ vYåmAyi kANAÀ k}iy…• kArYÍeL–·i {AÀ pRye“. 4 eedv˜iÇniÝM {AÀ Ek“ sE•z mANitH. sÄv•zånAy eedvM kA“i˜ •tH {AÀ kìu. {AÀ vYåmAyiŠìtH vinyE˜Aew pRye“. þyAEŠAbieÀR jnEm, nieÀR œwAr ÍÅ qÒ mEnAhrÍÅ! yi AEyÇ jnEm, nieÀR BvnÍÅ qÒ mEnAhrM! 6 a¯viEyArÏ n“u vLĘiy pUEÙA –…kÅ EpAel. ndItw˜iÇ n“@ vLÄ

24


161 ˜iy pUEÙA–…EpAel. yEhAv n“u vL Ęiy sugÓŠAw…kÅEpAel. jlAÙi k˜iÇ vL¯• (su•rmAy) EdvdA¯v]• ÍÅ EpAel. 7 nineŠE–A}uM jlsm] Ö i, nieÀR viÏkÅ vLrAnAvzYmAyÒ. nieÀR rAjAvH ŒgAgurAjAviEnŠAÅ mhAnAyi riÆM. nieÀR rAjYM atimh˜AyiriÆM. 8 þeedvM aver öQjipHtiÇniÝM ekA ìuvÝ. avÄ kA“@kALeyE–Ael k¯ ˜Ä. avÄ tͼew zÒuŠeL m…}uvÀ EtAløiÆM. avÄ zÒ@Š¼ew qlÂ@ tkÄÆ ky…M aÛukeLlÂAM owiÆky…M ec•@M. 9 þyi AEyÇ o¯ siMhe˜E–AelyA NH, p«Íi–«ÍiŠiwÆÝ. aet, avÄ o¯ siMhÆ“ieyE–Ael, Œ¯M ŸNĘA nA*ghiŠA˜ siMhÆ“i. nie• a½*g hiÆ•vÀ a½#hItÀ. nie• zpiÆ •vÀ zAp#sHtÀ.ÿ 10 bAlAŠinH bielyAmiEnAwH vLer EdxYm…ìAyi. bAlAŠH teÀR ö¯eekk L@M EcĘH öwic•@. bAlAŠH bielyAmi EnAw@ pR’u, þnie• {AÀ viLic•@ v¯˜iytH qeÀR zÒ@ŠeL zpiŠAnA NH. pE• nI aver a½#hic•iriÆÝ. nIyver m†Ý tvN a½#hic•iriÆ Ý. 11öE–AÅ d†er EpAœ! {AÀ nin eŠA¯ nl ètiPlM vAgHdAnM ecyHt…. pE• yEhAv nieÀR ètiPlM t“iŠ L’u.ÿ 12 bielyAM bAlAŠiEnAw… pR’u, þnI qeÀRyw…E˜ŠH Œ¼keL ayc•@. avÄ qe• viLic•@. pE• {AnvErAw… pR’u, 13übAlAŠH qniŠH teÀR ati su•rmAy BvnM ev™iy…M sVÄÌvuM niRc•@ tE•ŠAM. pE• {AniE–A}uM pR y…Ý, yEhAv kløiÆEÛAelEy qniÆ sMsAriŠAnAvU.ý qniÆ sVEmDyAyi nãEyA tiãEyA ec•AÀ k}iyil . nieÀRyA¼kELAwH {AÀ öÍeneyAeŠ –R’tH nI tIÄc•yAy…M oAÄÆÝìA›M. 14 öni {AeneÀR nA“iElÆ mwÍuÝ. pE• {AÀ ninŠH öQ m…•Riyi–… nÇ ›Ý. BAviyiÇ yi AEyÇjnt niE•A w…M nieÀR jnÍELAw…M qÚ ec•@emÝ {AÀ pRyAM.ÿ

bielyAmieÀR avsAn sE•zM anÙrM bielyAM öÍen pR’u+ þebEyArieÀR puÒnAy bielyAmi eÀR sE•zM. vYåmAyiŠì kArYÍÅ {AÀ pRy…Ý. 16 eedv˜iÇniÝM {AÀ öQ sE•zM Ek“@. atYu•tnAy eedvM pWi–ic•« {AÀ mnÈilAŠi. sÄv•zånAy eedvM qe• kANic•@. {AÀ vYåmAyi kìtH vinypUÄv•M pRyAM. 17 þyEhAv v¯•tH {AÀ kA¹Ý, pE• öE–A}lÂ. avÀ v¯•« {AÀ kA¹Ý, pE• aw…˜lÂ. yAEŠAbieÀR ›w…Mb˜iÇniÝM o¯ n•ÒM v¯M. yi AEyÇjntyiÇni•H o¯ putiy Br NADipÀ v¯M. Œ BrNADipÀ EmAvAbY 15

sMKYkÅ 24:7-25:7

¯ew tl tc•@wyHÆM. Ez˜ieÀR qlÂA mŠ¼ewy…M tl Œ BrNADipÀ ŸwyHÆM. 18 yi AEyÇ k¯E˜Aew vL¯M! qEdAM èEdzM av½ lBiÆM. aveÀR zÒ@ vAy esyIrieÀR èEdzvuM av½ lBiÆM. 19 þyAEŠAbieÀR ›w…Mb˜iÇniÝM o¯ putiy BrNADipÀ v¯M. Œ ngr ˜iÇ jIvEnAewyiriÆ• bAŠieylÂAv ery…M avÀ nzi–iÆM.ÿ 20anÙrM bielyAM amAElkYer kA¹ky…M öÍ en pRy…ky…M ecyHt…+ þqlÂA rAjYÍLi luM zåmANH amAElŠH . pE• amA ElŠH E pAluM tkÄŠe–w…M!ÿ 21EknYer kì bielyAM öÍen pR’u+ þniÍ ¼ew rAjYM mlm…kLiel o¯ p•iÕw… EpAel sur•itmAeNÝ niÍÅ k¯ «Ý. 22pE• niÍÅ EknYÄ nzi–iŠe– w…M. kyIen yEhAv nzi–ic•«EpAel ašU¯kAÄ niÍeL twvukArAÆM.ÿ 23an ÙrM bielyAM öÍen pR’u+ þeedvM öÍen ec•@EÛAÅ o¯v½M jIvic•iri ŠilÂ. 24ki˜ImiÇniÝ v¯• k–lukÅ ašUriEny…M ŽebriEny…M EtAløiÆM. q•AÇ Œ k–luk¼M nzi–iŠe–w…M.ÿ 25 anÙrM bielyAM q}uE•·H teÀR vI“iElÆ mwÍi. bAlAŠH teÀR v}i Eyy…M EpAyi. yi AEyÇ epEyAriÇ yi AEyÇjnt aŠAxYŠw… ˜ANH pALymwic•tH. aE–ALvÄ EmAvAbYOIk¼mAyi eelMgikpAp ÍÅ ec•AÀ «wÍi. 23EmAvAbYOIkÅ aver, tͼew vYAjeedvÍÅÆ™ bliyiÇ peÜw…ŠAÀ •Nic•@. ati nAÇ yi AEylukAÄ Œ vYAjeedvÍ ¼ew ŒrADnyiluM peÜw…˜H bli B•i Æky…M Œ EdvãAer ŒrADiÆky…M ecyH t …. aviewvc• H yi AEyÇjnt, epEyAriel bAÇ q• vYAjeedve˜ ŒrADiŠAÀ «wÍi. yEhAv avErAw… EkApiŠA½M «wÍi. 4 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, þöv ¯ew EntAŠeLeylÂAM viLiÆk. aver qlÂAv¯M kA¿ek vDiÆk. av¯ew zrIrÍÅ yEhAvy…ew m…ÛiÇ kiwÏk. aE–AÅ yEhAv m…}uvÀ yi AylukA ErAw…M tniÆ™ EkApM kANiÆkyilÂ.ÿ 5 atinAÇ EmAez, yi AEyliel nYAyADipãAErAw… pR’u, þniͼew EgAÒ˜iÇe–“v¯M epEyAriel bAÇ q• vYAjeedve˜ ŒrADic•v¯mAy jnEntAŠãAer niÍÅ kìupiwiÆk. q•i“H aver niÍÅ ekAlÂNM.ÿ 6 aE–AÅ EmAezy…M yi AEylieÀR qlÂA m†–ãA¯M sE—LnÕwAr˜ieÀR kvAw˜iÇ oÏœwi. yi AEylukAr nAy orAÅ midYAniÇniÝ™ o¯ sHÒIey teÀR ›w…Mb˜iElÆ ekAìuvÝ. EmAezyHÆM qlÂA EntAŠãAÄÆM kAN ˜Š ÐlE˜ŠANH ayAÅ aveL ekAìuv•tH. EmAezyHÆM EntAŠÅÆM sÜwmAyi. 7puErAhitnAy ahErAeÀR

25


sMKYkÅ 25:8-26:24

162

pQÒ½M qelyAsArieÀR puÒ½mAy PIenhAsH, ayAÅ Œ OIey pALy ˜iElÆ ekAìuv¯•« kìu. atinAÇ PIenhAsH EpAyi teÀR ›ÙM qw…Ï. 8 avÀ yi AEylukAren œwAr˜i ElÆ piÚwÄÝ. avÀ ›ÙM ŸpEyA gic•H Œ yi AEylukAreny…M midYAÀkA rieyy…M av¼ew œwAr˜iÇvc•@ vDi c•@. ö¯v¯ewEmluM avÀ ›ÙM ›˜iŠ y·i. Œ smyM qlÂA yi AEylukAÄÆM kw…˜ErAgM bADic• @ . pE• PIen hAsH övri¯very…M ekA•E–AÅ ErAg bADnilc•@. 9Œ ErAgbADyiÇ Œek ö¯p˜inAlAyirM EpÄ mric•@. 10 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 11 þqniŠH qeÀR jnͼew kArY˜iÇ zåmAy EKdm…ìH - avÄ qEÀR«mAÒ mAyiriŠNM q•AeNeÀR Œ#hM! qelyAsArieÀR puÒ½M puErAhit nAy ahErAeÀR pQÒ½mAy PIen hAsH aver qeÀR EkAp˜iÇniÝM r•ic•@. qeÀR jntEyAw…™ Œ vikAr ÍÅ èkwi–ic• @ ekAìANH avni« ecyHttH. a«ekAìH qeÀR EkApAEvz ˜iÇ {Anver ekA•ilÂ. 12{Anv½ mAyi smADAn˜ieÀR krARuìAŠAnA #hiÆÝev•H PIenhAsiEnAw… pR y…k. 13krAÄ ötANH+ av½M aveÀR piÀgAmikL…M puErAhitrAyiriÆM. kAr NM, avnH teÀR eedvE˜AwH zåmAy vikArͼìH. yi AEyÇjntey ²ÖI kric• kÄ—ÍÅ avÀ ec•@ky…M ecyHt….ÿ 14 sAlUvieÀR puÒnAy si*miyAyi ¯Ý midYAÀkAriEyAewA–M vDiŠe–“tH. ziemEyAeÀR EgAÒ˜iel o¯ ›w…Mb˜ lvnAyi¯Ý avÀ. 15ekAlÂe–“ midYAÀ kAriy…ew EprH ekAsHbi qÝmAyi¯Ý. sUrieÀR puÒiyAyi¯Ý avÅ. midYAÀ EgAÒ˜iel o¯ ›w…Mb˜lvnAyi¯Ý sUÄ. 16 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 1 7þmidYA nYÄ niͼew zÒ@ŠLANH. niÍÅ aver ekAlÂNM.18avÄ niÍeL zÒ@ŠLAŠiŠ }i’u. epEyAriÇvc•H avÄ niÍeL vÉic•@. EkAsHbi q• OI v}iy…M avÄ niÍeL vÉic•@. o¯ midYAnYÀ EntAvieÀR mkLAyi¯Ý avÅ. pE• yi AEyÇjntyH Š H mhAErAgbADy… ìAyE–AÅ av¼M ekAlÂe–“@. epEyA riel vYAjeedvmAy bAlien ŒrADic• «m†lmANH yi AEyÇjntyHŠH Œ mhA ErAgM piwiep“tH.ÿ

jnͼew kNeŠw…ÆÝ mhAErAg˜i½EzxM yEhAv EmAezEyAw…M puErAhitnAy ah ErAeÀR puÒÀ qelyAsAriEnAw…M sMsAric•@. 2avÀ pR’u. þyi AEyÇ jntey qÌ…k. ö¯pEtA atilDikEmA vyÈAy pu¯xãA¯ew p“ik ›w…MbM tiric•H ŸìAÆk. yi AEyÇEsnyiÇ EcrAÀ k}ivu™v¯mAyiriŠNM avÄ.ÿ

26

3

Œ smy˜H jnÍÅ EmAvAbiel EyAÄ”AÀtA}HvryiÇ pALymwic•iriÆk yAyi¯Ý. EyAÄ”AÀndiy…ew mRukryiÇ eyrIEhAyH Š H smIpmAyi¯Ý atH . EmAezy…M puErAhitnAy qelyAsA¯M jnÍELAw@ sMsAric•@. avÄ pR’u, þö¯p«M atilDikvuM vyS™ver niÍÅ qÌNM. yEhAv EmAezyHÆ nÇ kiy klønyANitH.ÿ öQjipHtiÇniÝM v• yi AEyÇjnty…ew p“ik ötANH. 5 yi AEylieÀR ŒdYjAtpuÒnAy ±EbeÀR ›w…MbŠAÄ övrANH+ hEnAŠH- hAEnAŠY›w…MbM. plÂU-plÂU ›w…MbM. 6ehE AÀ ehE AnY›w…MbM. kÄ—i- kÄ—i›w…MbM. 7 ±EbeÀR EgAÒ˜iel ›w…MbÍÅ avyANH. avrAek 43,730 EpÄ. 8 plÂUvieÀR puÒÀ qlIyAbH. 9qlI yAbi½M m†Ý puÒãAÄ-enm†EvÇ, dATAÀ, abIrAM. EmAezyHÆM ahErA½M qtier tiri’ rìu EntAŠLANH dATA ½M abIrAm…M q•H oAÄ—iÆk. avÄ, EkArhH yEhAvyHeŠtier tiri’E–AÅ EkArhieÀR a½yAyikLAyi¯Ý. 10EkA rhieny…M aveÀR a½yAyikeLy…M ®mi piLÄÝ vi}uÍiy kAlmAyi¯Ý atH. ö¯¾·Û«Ep¯M ekAlÂe–“@! yi A EyÇjntyHŠH aetA¯ m…•Riyi–Ayi¯ Ý. 11pE• EkArhieÀR ›w…Mb˜iel m·H aMgÍÅ ekAlÂe–“ilÂ. 12ziemEyA eÀR EgAÒ˜iel ›w…MbÍÅ övyAyi¯ Ý. enm†EvÇ-enm†EvÇ›w…MbM. yAmIÀ -yAmIÀ›w…MbM.yAKIÀ yAKIÀ›w…MbM. 13 EsrhH - Esrhu›w…MbM. zAvUÇzAvUÇ›w…MbM. 14

ziemEyAeÀR EgAÒ˜iel ›w…Mb ŠAÄ avrAyi¯Ý. avrAek 22,200 Ep¯ ìAyi¯Ý. 15 gAdieÀR EgAÒ˜iel ›w…MbŠAÄ övrANH+ esEPAÀ- esEPAÀ›w…MbM, h‹i-h ‹i›w…MbM. ³ni-³ni›w…MbM. 16osHniosHni›w…MbM. ŽriŽri›w…MbM. 17aErA dH-aErAdu›w…MbM, aErli-aErli ›w…MbM. 18 gAdieÀR EgAÒ˜iel ›w…MbÍLA Niv. övÄ Œek 40,500 Ep¯ìAyi¯Ý. 19-20 ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇe–“ ›w…M bŠAÄ övrANH+ Ezl Ezl›w…MbM. EPrsH EPrsu› w…MbM. EsrhH Esrhu ›w…MbM. (ey¸d y…ew puÒãAriÇ rìu EpÄ, Ž¯M oAnA½M knAniÇvc•@ mric•@.) 21 EPrsiÇniÝ™ ›w…MbÍÅ+ eh E AÀ- ehE AÀ›w…MbM hAm†Ç hAm†Ç ›w…MbM. 22 ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇniÝ™ ›w…M bŠAÄ övrAyi¯Ý. av¯ew Œek qÌM 76,500 Œyi¯Ý. 23yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iel ›w…MbŠAÄ+ EtAlA-EtAlA›w…MbM. pUvA pUvA 24 ›w…MbM yA³bH-yA³bu›w…MbM. ziE%AÀ- ziE%AÀ ›w…MbM.


163 25

yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iel ›w…Mb ÍÅ avrAyi¯Ý. avÄ Œek 64,300 Ep¯ìAyi¯Ý. 26 esbUlUeÀR EgAÒ˜iel ›w…Mb ŠAÄ+ EserdH - Eserd…›w…MbM. ŽElAÀ ŽElAÀ›w…MbM yhHELÇ-yhHELÇ ›w…MbM. 27 esbUlUeÀR EgAÒ˜iÇe–“ ›w…M bŠAÄ avrAyi¯Ý. avÄ Œek 60,500 Ep¯ìAyi¯Ý. 28 mnešy…M q*PyIm…M EyAEsPieÀR rìu puÒãArAyi¯Ý. avÄEŠAErA¯ ˜ÄÆM oAErA EgAÒͼìAyi¯Ý. 29mn ešy…ew EgAÒ˜iel ›w…MbŠAÄ+ mAKIÄ-mAKIÄ›w…MbM. (gielyAdieÀR pitAvAyi¯Ý mAKIÄ.) gielyAdH- gielyAdu ›w…MbM. 30giel yAdiÇniÝ™ ›w…MbŠAÄ+ öQEyesÄ -öQEyesÄ›w…MbM .EhelŠH-EhelŠu ›w…MbM. 31a IEyÇ a IEyÇ›w…MbM. EzeKM-EzeKM ›w…MbM. 32ezmIdA- ezmIdA ›w…MbM. EhePÄ EhePÄ ›w…MbM. 33

esElAPhAdH EhePrieÀR puÒnA yi¯Ý. pE• av½ puÒãArilÂAyi¯ Ý. puÒimAÄ mAÒM. mhHLA, EnAvA, ehA gHLA, miÇŠA, tiÄsA q•Ayi¯Ý puÒi mA¯ew Ep¯kÅ. 34 mnešy…ew EgAÒ˜iÇe–“ ›w…Mb ÍÅ öetAeŠyANH . av¯ew Œek qÌM 52,700. 35 qªyImieÀR EgAÒ˜iÇe–“ ›w…M bŠAÄ+ ³ETlhH-³ETlhu›w…MbM. EbeKÄEbeKÄ›w…MbM. thÀ- thÀ›w…MbM. 36 ŽrAÀ ³ETlhieÀR ›w…MbŠArÀ. ŽrAniÇni•H ŽrAÀ›w…MbM. 37 qªyImieÀR EgAÒ˜iel ›w…Mb ÍÅ avrAyi¯Ý. av¯ew Œek qÌM 32,500 EyAEsPieÀR EgAÒ˜iÇniÝM v•vrANH averlÂAM. 38 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇniÝ™ ›w…MbŠAÄ+ Ebl-EblA ›w…MbM. asHEbÇ .asH EbÇ›w…MbM. ahIrAMahIrAM ›w…MbM. 39 ezPU-ezPU›w…MbM. ¸PAM- ¸PAM ›w…MbM. 40EblyiÇ niÝ™ ›w…Mb ÍÅ+ aÄ”H - aÄ”u›w…MbM. nAmAÀ nAmAÀ ›w…MbM. 41 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iel ›w…Mb ÍÅ övyAyi¯Ý. av¯ew sMKY 45,600. 42 dAeÀR EgAÒ˜iel ›w…MbŠAÄ öv rAyi¯Ý+ ³hAM-³hAMEgAÒM atAyi¯Ý dAeÀR EgAÒM. 43³hAmi eÀR EgAÒ˜iÇ aEnkM ›w…MbͼìA yi¯Ý. av¯ew sMKY 64,400. 44 ŒEzrieÀR EgAÒ˜iel ›w…MbÍÅ+ yimH n A-yimH n A›w…MbM. yizVi-yizVi ›w…MbM. ebRIy- ebRIy›w…MbM. 45eb RIyyiÇniÝ™ ›w…MbÍÅ+ EhebÄ-

sMKYkÅ 26:25-64

EhebÄ ›w…MbM. mÇŠiEyÇ- mÇŠiEyÇ ›w…MbM. 46 (ŒEzrinH sARA qe•A¯ puÒiy…m… ìAyi¯Ý.) 47ŒEzrieÀR EgAÒŠAÄ avrAyi¯Ý. av¯ew sMKY 53,400. 48 nPHtAliy…ew EgAÒŠAÄ övrA›Ý+ yhHEsÇ-yhHEsÇ›w…MbM. žni-žni ›w…MbM. 49EyesÄ- EyesÄ›w…MbM. ziElÂM ziElÂM ›w…MbM. 50nPHtAliy…ew EgAÒ˜iel ›w…Mb ÍÅ avrAyi¯Ý. av¯ew Œek qÌM 45,400 Œyi¯Ý. 51 aÍen yi AEyÇjnty…ew Œek qÌM 6,01,730 Œyi¯Ý. 52 yEhAv EmAezEyAw… pR’u, 53þ®mi vItMvc•H övÄÆ nÇkNM. oAErA EgA Ò˜i½M avÄŠiwyilu™ qlÂAvÄÆM ki“˜ŠviDM ŒvzY˜i½ ®mi nÇk NM. 54vliy›w…Mb˜inH œw…tÇ ®miy…M ecRiy ›w…Mb˜inH ›Rc•@ ®miy…M. qÌ e–“ qlÂAvÄÆM «lYmAyi ®mi ki“NM. 55 q•AÇ ŽEt« ÐlM ŒÄeŠAeŠ ki“ Nem•H nRuŠi“RiyNM. oAErAEgAÒ˜i ½M avrv¯ew ÐlM ki“NM. Œ ÐlM av¯ew EgAÒ˜ieÀREpriÇ aRiye– wNM. 56ecRu«M vlu«mAy qlÂA ›w…Mb ÍÅÆM ®mi nÇke–wNM. a« tI¯mAni ŠAÀ niÍÅ nRuŠiwNM.ÿ 57 Elviy…ew EgAÒe˜y…M avÄ qÌi. Elviy…ew EgAÒ˜iÇ niÝ™ ›w…Mb ÍÅ övrANH+ EgÄEzAÀ- EgÄEzAÀ›w…MbM. ekhA ˜H- ekhA˜u›w…MbM. emrAri- emrAri ›w…MbM. 58öv¯M ElvY¯ew EgAÒ˜iÇ e–“ ›w…MbÍLANH + libH n i›w…MbM. ehEéAÀ›w…MbM. mhHLi›w…MbM. m†zi ›w…MbM. EkArhu ›w…MbM. a%AM ekhA˜Y EgAÒ˜iÇ niÝ™v nAyi¯Ý. 59EyAEKEbdH Œyi¯Ý a%A mieÀR p‰i. av¼M Elviy…ew EgAÒŠA riyANH . öQjipH t ilANvÅ jnic• t H . a%Am…M EyAEKEbd…M rìu puÒãAÄÆ jãEmki. ahErA½M EmAezy…M. avÄÆ mirYAM qe•A¯ puÒiy…m…ìAyi¯Ý. 60 nAdAbH, abI¸, qelyAsAÄ, öQTA mAÄ q•iv¯ew pitAvAyi¯Ý ah ErAÀ. 61pE• nAdAbuM abI¸vuM mrN mw’u. avÄ yEhAv a½vdiŠA˜ rItiyiÇ agHniyilUew av½ v}ipAwH nÇkiytinAlANH mrNmw’tH. 62 Elviy…ew EgAÒŠA¯ew qÌM 23,000 Œyi¯Ý. o¯ mAs˜i½EmÇ èAym…™ m…}uvÀ pu¯xèjkeLy…M qÌi. q•A liver m·@ yi AEylukAErAwH EcĘl qÌiytH. yEhAv m·@™vÄÆ nÇkiy ®miyiÇ avÄÆ p» ki“iyilÂ. 63 EmAezy…M puErAhitnAy qelyA sA¯M aver qÌi. EmAvAbiel EyAÄ ”AÀtA}H v ryilAyiriŠevyANH avÄ jnÍeL qÌiytH. eyrIEhAy…ew mRuk ryiÇ EyAÄ”AÀndItIr˜Ayi¯Ý atH. 64 vLer vÄxÍÅÆm…ÛH EmAezy…M puErA hitnAy ahErA½M EcÄ•H sInAyi m¯®miyiÇvc• H yi AEyÇjnty…ew kNeŠw…Æky…ìAyi. pE• Œ jn


sMKYkÅ 26:65-28:4

164

ÍÅ m…}uvÀ mrNmw’u. avriÇ Œ¯M jIvic•iri–ilÂ. 65kArNM, avÄ m¯®mi yiÇ mriÆem•H yEhAv avErAw@ pR ’i¯Ý. avEzxic• rìuEpÄ eyPu e•y…ew puÒnAy kAElbuM ¾eÀR puÒ nAy EyA²vy…mAyi¯Ý. esElAPhAdieÀR puÒimAÄ EhePrieÀR puÒnAyi¯Ý es ElAPhAdH. EhePÄ gielyAdieÀR puÒÀ. gielyAdH mAKIrieÀR puÒnAyi ¯Ý. mAKIÄ mnešy…ew puÒÀ. mnešEyA EsPieÀR puÒÀ. esElAPhAdinH aÉu puÒimA¯ìAyi¯Ý. mhÂA, EnAvA, ehAgHLA, miÇŠA, tiÄsA q•Ayi¯Ý av¯ew Ep¯kÅ. 2 öQ aÉu OIk¼M sE—LnÕwAr˜iÇ ec•H EmAezy… ewy…M puErAhitnAy qelyAsArieÀR y…M EntAŠ¼ewy…M m…}uvÀ yi AEylu kA¯ewy…M m…ÛiÇ niÝ. aÉu ep¿mŠL…M pR’u, 3 þn—Å m¯ ®miyilUew sÉriŠEv {ͼew pitA vu mric•@. o¯ sVABAvikmrNM. yEhAv yHeŠtier tiri’vnAy EkArhieÀR sMG˜iÇ EcrA˜vrielArALAyi¯Ý {ͼew pitAvH. pE• {ͼew pitA vinH o¯ puÒnilÂ. 4 ötinÄØM {ͼew pitAvieÀR nAmM «wÄÝìAkiel•ANH. atH anItiyANH. puÒãArilÂA˜«ekA ìH aveÀR EprH avsAniÆM. atinAÇ {ͼew aEp•, {ͼew pitAvi eÀR sEhAdrãAErAewA–M {ÍÅÆM ÐlM trNem•ANH.ÿ 5 atinAÇ EmAez, tAenÙA¹ ecE• ìetÝ yEhAvEyAw… EcAdic• @ . 6 yEhAv avEnAw… pR’u, 7þesElAP hAdieÀR puÒimAÄ pR’tH zriyANH. av¯ew pitAvieÀR sEhAdrãAErA ewA–M avÄÆM Ðl˜ieÀR p» ekAw… ŠNM. atinAÇ nI, av¯ew pitAvi ½™ ÐlM avÄÆ ekAw…Æk. 8 þatinAÇ yi AEyÇjntyHŠiwyiÇ öQ niymm…ìAÆk, üpuÒãAril A et orAÅ mric•AÇ ayAÅÆ™etlÂAM ayA ¼ew puÒimAÄÆ nÇkiyiriŠNM. 9 ayA ÅÆ puÒimA¯mielÂ Ü iÇ ayAÅÆ™ etlÂAM ayA¼ew sEhAdrãAÄÆ nÇ kNM. 10ayAÅÆ sEhAdrãA¯mielÂÜiÇ ayAÅÆ™etlÂAM ayA¼ew pit]sEhA drãAÄÆ nÇkNM. 11ayA¼ew pitA vi½M sEhAdrãArielÂÜiÇ ayA¼ew sV˜H aw…˜bÓuvi½ ekAw…ŠNM. yi AEyÇjntyHŠH ö« niymmAyiriŠ NM. yEhAv öQ kløn EmAezyHÆ nÇ ›Ý.ýÿ

27

EyA²v putiy EntAvH anÙrM yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, þEyAÄ”AÀndiy…ew ki}Æ™ m¯®mi yiel mlkLielA•iElÆ EpA›k, aviewni•H {AÀ yi AEyÇjntyHŠu nÇ›• ®mi ninÆ kANAM.13öQ ®mi nI kìti½EzxM nieÀR sEhAdrÀ ahErAenE–Ael nIy…M mriÆM. 14sIÀ 12

m¯®miyiel kAEdzinw…Ï™ emrIbA ev™˜iÜÇvc•H jnÍÅ klhic•tH oAÄ —iÆk. nIy…M ahErA½M qeÀR kløn a½sriŠAÀ vis—tic•@. nI qe• ŒdriÆkEyA {AÀ vi²ÖnAeN•H jn ÍELAw@ pRy…kEyA ecyHtilÂ.ÿ 15 EmAez yEhAvEyAwH öÍen pR’u, 16 þyEhAvyAy eedv˜inH jnÍeLÙA ¹ ciÙiÆ•et•RiyAM. yEhAEv, öQ jnÍÅŠH aÍH o¯ EntAvien etre’ w…ŠNem•H {AÀ èAÄØiÆÝ. 17 aver öviewni•H putiy m¯®miyiElÆ nyi ÆvAÀ o¯ EntAvien yEhAv etr e’w…ŠNem•H {AÀ èAÄØiÆÝ. yEhAvy…ew jnt öwynilÂA˜ Œ“iÀ p·e˜E–AelyAk¯tH.ÿ 18 atinAÇ yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, þ¾eÀR puÒnAy EyA²v Œyiri ÆM putiy EntAvH. avÀ vLer jH{Ani yANH.* nieÀR krM aveÀEmÇ vyHÆk. 19 puErAhitnAy qelyAsAri½M jn ÍÅÆM m…ÛiÇ vÝniÇŠAÀ avEnAw… pRy…k. pie• aven avÄÆ m…À pAek o¯ putiy EntAvAÆk. 20 þaven nI EntAvAÆÝev•H jn ÍÅÆ kANic•@ ekAw…Æk. aE–AÅ av erlÂAM aven a½sriŠNM. 21o¯ èEtY ktI¯mAnM qw…EŠìiv¯EÛAÅ EyA²v puErAhitnAy qelyAsArien smIpi Še“. qelyAsAÄ yEhAvy…ew mRupwi mnÈilAŠAÀ ŸQrIM ŸpEyAgiŠe“. aE–AÅ EyA²vy…M m…}uvÀ yi AEylu kA¯M eedvM pRy…•«EpAel ec•e“. üy…Ö˜i½ EpAvuký q•vÀ pR’AÇ avÄ y…ÖM ec•AÀ EpAkNM. üvI“iEl Æ EpA›ký q•vÀ pR’AÇ vI“iEl Æ EpAkNM.ÿ 22 EmAez yEhAvey a½sric•@. puErA hitnAy qelyAsAri½M yi AEyÇ jntyHÆM m…ÛiÇ niÇŠAÀ EmAez EyA² vEyAw… pR’u. 23anÙrM EmAez teÀR eekkÅ aveÀREmÇvc•H aven puti yEntAvAyi niymic•@. yEhAv av EnAw… pR’ rItiyilANH EmAez a« ecyHttH. nitYblikÅ anÙrM yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, 2þyi AEyÇjntyH Š H öQ ŒjH{ nÇ›k. niËitsmy˜H qniÆ ™ DAnYbliy…M m·@ v}ipAw…k¼M nÇ› Ýeì•H ŸR–… v¯˜AÀ avErAw… pR y…k. agHniyilUewy…™ blikLANv. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxHwnA ÆM. 3agHniyilUew yEhAvyHÆ nÇEk ì blikÅ öveyAeŠyANH. qÝM o¯ vyÈAy rìu ›’Aw…keL avÄ nÇ kNM. ŒwinH yAetA¯ nYUnty…m…ìAyi riŠ¯tH. 4 o¯ ›’Awien èBAt˜iluM

28

avÀ ... j{ H AniyANH þötA ¾eÀR puÒnAy EyA²v, Œ´AvH niR’vnANvÀÿ qÝ vAcYAÄØM. EyA²v vLer jH{ AniyAyi ¯e•E•A avniÇ eedv˜ieÀR Œ´Avu ìAyi¯e•E•A ŒvAM aÄØM.


165 mE·tien sÓYyHÆM EvNM nÇkAÀ. 5 öwÍ}i EnĘmAvH kAÇ hIÀ olIevÌ EcĘH DAnYbliyAyi nÇ›k. 6 (sInA yipÄv•t˜iÇvc•H avÄ nitYv}ipAwH nÇkAÀ «wÍi. agH n iyilUewyANH avÄ bli nÇkiytH. atieÀR gÓM yEhAvey sÚxHwnAŠi.) 7 agHniyilU ewy…™ v}ipAw…kELAewA–M jnÍÅ pAnIyyAgͼM nÇkNM. oAErA ›’A wiEnAw…emA–M kAÇhIÀ vI’u vItM nÇkNM. pAnIyyAgM vi²ÖÐl˜H yAgpIW˜iÇ o}iÆk. yEhAvyHÆ™ o¯ s—AnmANitH. 8rìAme˜ ›’A wien sÓYyHÆ bliyÄ–iÆk. èBAt ˜iel v}ipAwu EpAel te•. aEtAewA –m…™ pAnIyyAgvuM nÇ›k. agHniyi lUewy…™ o¯ v}ipAwANitH. atieÀR gÓM yEhAvey èItie–w…ÏM.ÿ zb˜ • H blikÅ þzb•˜HdivsM niÍÅ o¯ vyÈAy rìH ›’Aw…keL bliyÄ–iŠNM. av yHŠH yAetA¯ nYUnty…M ŸìAyiriŠ¯tH. olIevÌ EcĘ rìiwÍ}i EnĘ mAvuM pAnIyyAgvuM niÍÅ aÄ–i ŠNM. 10viæmdin˜iel vi²Öv}ipAwA NitH. ö« ptivu™ nitYv}ipAwi½M pAnIyyAgÍÅÆM puREmyANH.ÿ 9

ètimAs sE—LnÍÅ þoAErA mAs˜ieÀRy…M ŒdYdivsM yEhAvyHÆ o¯ viEzxe–“ EhAmyAgM nÇkNM. rìu kALkÅ, o¯ ŒNAwH, o¯ vyS èAym…™ Ž}u ›’Aw…kÅ q•i vyAyiriŠNM atH. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…M ŸìAyiriŠ¯tH. 12oAErA kAL EyAw…emA–M m†•iwÍ}i EnĘmAvH olI evÌ EcĘH DAnYbliyAyi nÇkNM. ŒNAwiEnAewA–M rìiwÍ}i mAvH olI evÌ EcĘH DAnYbliy…M nÇkNM. 13 oAErA ›’AwiEnAw…emA–M olIevÌ EcĘ öwÍ}i EnĘmAvuM DAnYbli yAyi nÇkNM. agHniyilUewy…™ o¯ v}ipAwAyiriŠNM atH. atieÀR gÓM yEhAvey èItie–w…ÏM. 14kALEyAewA –M arhIÀ vI’H, ŒNAwiEnAewA–M m†•ielAÝ hIÀ vI’H, ›’AwiEnA ewA–M kAÇ hIÀ vI’H q•iÍen pAnIyyAgvuM aÄ–iŠNM. vÄx˜iel qlÂAmAsvuM aÄ–iEŠì EhAmyAgmA NtH . 15niEtYny…™ EhAmyAgÍÅÆM pAnIyyAgÍÅÆM puREm o¯ Œ¿EkA lAwieny…M niÍÅ yEhAvyHÆ nÇk NM. aetA¯ pApbliyAyiriÆM.

sMKYkÅ 28:5-29:2

LnM nw˜NM. Œ divsM niÍÅ o¯ EjAliy…M ec•¯tH. 19niÍÅ yEhAvyHÆ EhAmyAgM aÄ–iŠNM. rìu kALkÅ, o¯ ŒNAwH, o¯ vyS™ Ž}u ›’A w…kÅ q•ivey EvNM EhAmyAgmÄ–i ŠAÀ. avyHeŠAÝM yAetA¯ nYUnty…M ŸìAkAÀ pAwil . 20-21oAErA kALEyAw… emA–M m†•iwÍ}i EnĘ DAnYM olI evÌ EcÄÏM ŒNAwiEnAewA–M rìiw Í}i EnĘ mAvH olIevÌ EcÄÏM oAErA ›’AwiEnAw…emA–M rìiwÍ}i EnĘ mAvH olIevÌ EcÄÏM DAnY bliyAyi nÇkNM. 22o¯ Œ¿ EkAlAwi eny…M niÍÅ bliyÄ–iŠNM. Œ bli niͼew èAyËi˜˜i½™ pApbli yAyiriÆM. 23niEtYn niÍÅ nwÏ• èBAtbliyHÆ puREmyANH ö« ecE• ìtH. 24 þaEtEpAel, Ž}u divsvuM yEhAv yHÆ agHniyilUewy…™ v}ipAw…k¼M pAnIyyAgͼM aÄ–iŠNM. öQ v}ipA w…k¼ew gÓM yEhAvey sÚxHwnA ÆM .öQ v}ipAw…kÅ jnÍÅŠH ŒhAr mAkNM. niÍÅ niEtYn agHniyilUew nÇ›• v}ipAw…kÅÆ puREmyANH öQ EhAmyAgM nÇEkìtH. 25 þanÙrM öQ o}ivudivsͼew Ž}AM pŠM, niÍÅ me·A¯ vi²ÖsE— LnM œwi EcrNM. Œ divsM Œ¯M me·A¯ EjAliy…M ec•@vAÀ pAwilÂ.

11

epsh þŒdYmAs˜ieÀR ptinAlAM divs mAyiriÆM yEhAvy…ew epsh. 17Œ mAs˜ieÀR ptinÉAM divsM puLi–i lÂA˜ a–˜ieÀR Ÿ/vM ŒrMBiÆM. öQ Ÿ/vdinÍÅ Ž}u nAÅ nIìuniÇÆM. puLi–u EcÄŠAet ŸìAŠiy a–M mAÒEm niÍÅ B•iŠAvU. 18öQ Ÿ/vdivsÍ ¼ew ŒdYdivsM niÍÅ o¯ vi²ÖsE— 16

vAErA/vM (epÙEŠAst H )H þŒdYPlͼew Ÿ/vnA¼kLiÇ (vAErA/vM) yEhAvyHÆ putiy viL kÅekAìH DAnYbli nÇkNM. aE–A}uM niÍÅ o¯ vi²ÖsE—LnM viLic•@ œ“ NM. aÝ niÍÅ o¯ EjAliy…M ec•@ vAÀ pAwilÂ. 27niÍÅ o¯ EhAmyAgM aÄ–iŠNM. agHniyilUewy…™ o¯ v}i pAwAyiriŠNM atH . atieÀR gÓM yEhAvey èsAdi–iÆM. rìu kALkÅ, o¯ ŒNAwH o¯ vyS™ Ž}u ›’Aw… kÅ q•ivey niÍLÄ–iŠNM. avyHŠH o¯ nYUnty…M ŸìAyiriŠA½M pAwilÂ. 28 oAErA kALEyAw…emA–M m†•iwÍ}i EnÄ ˜mAvH olIevÌ EcÄÏM ŒNAwiEnA ewA–M rìiwÍ}i EnĘmAvH olIevÌ EcÄÏM 29oAErA ›’AwiEnAw…emA–M öw Í}i EnĘmAvH olIevÌ EcÄÏM DAnY bliyAy…M nÇkNM. 30œwAet o¯ Œ¿ EkAlAwien niÍeL ²ÖIkriÆ•ti½M bliyÄ–iŠNM. 31niEtYny…™ EhAmyA gÍÅÆM atiEnAewA–M nÇ›• DAnY bliÆM puREmyANitH. öQ m]gÍÅEŠA avEyAewA–M smÄ–iÆ• pAnIyyAg ÍÅEŠAyAetA¯ nYUnty…milÂAtiriŠAÀ èEtYkM æÖiŠNM. 26

kAhLͼew Ÿ/vM þŽ}AM mAs˜ieÀR o•AM tIyti o¯ vi²ÖsE—LnM nw˜iyiriŠ NM. a•H niÍÅ o¯ EjAliy…M ec•AÀ pAwilÂ. kAhLM m…}EŠì divsmAN•H. 2 EhAmyAgÍÅ niÍÅ aÄ–iŠNM. ati

29


sMKYkÅ 29:3-35

166

eÀR gÓM yEhAvey èsAdi–iÆM. o¯ kAL, o¯ ŒNAwH, o¯ vyÈAy Ž}u› ’Aw…kÅ q•ivey niÍÅ bliyÄ–i ŠNM. av yAetA¯ nYUnty…M Ÿ™vyA yiriŠ¯tH. 3kALEyAewA–M qÌ EcĘ m†•iwÍ}i EnĘmAvuM ŒNAwiEnAewA –M rìiwÍ}i qÌEcĘ EnĘmAvuM 4 oAErA ›’AwiEnAw…emA–M öwÍ}i qÌ EcĘ EnĘ mAvuM aÄ–iŠNM. 5 ni ÍeL ²ÖIkriÆ•ti½™ pApbli yAyi o¯ Œ¿EkAlAwieny…M aÄ–iŠ NM. 6amAvAsibliÆM atiEnAewA– m…™ DAnYbliÆM puREmyANitH. niEtY ny…™ bliÆM atieÀR DAnYbliÆM pAnIyyAgÍÅÆM puREmyANv. c“Í L½sric•@ EvNM av nw˜AÀ. agHni yilUewy…™ Œ v}ipAwieÀR gÓM yEhAvey sÚxHwnAÆM. èAyËi˜dinM þŽ}AM mAs˜ieÀR p˜AM divsM o¯ vi²ÖsE—LnM EcrNM. a•H niÍÅ oÝM B•iŠ¯tH. o¯ EjAliy…M ec•@ky… m¯tH. 8niÍLÄ–iÆ• EhAmyAgͼew gÓM yEhAvey èItie–w…ÏM. o¯ kAL, o¯ ŒNAwH , o¯ vyÈAy Ž}u ›’Aw…kÅ q•ivey bliyÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…m…ìAyiriŠ ¯tH. 9 m†•iwÍ}i EnĘmAvH olIevÌ EcĘH kALEyAewA–vuM rìiwÍ}i EnÄ ˜mAvH olIevÌ EcĘH ŒNAwiEnAewA –vuM 10öwÍ}i vItM oAErA ›’AwiEnA ewA–vuM bliyÄ–iŠNM. 11o¯ ŒNA wien pApbliyAy…M aÄ–iŠNM. èAy Ëi˜din˜iel pApbliyHÆ puREm yANitH. nitYbliÆM atiEnAewA–m…™ DAnYbliyH Æ M pAnIyyAgÍÅÆM puREmyANitH. 7

œwAr˜i¯•AÅ þŽ}AM mAs˜ieÀR ptinÉAM div sM o¯ vi²ÖsE—LnM EcrNM. œwAr ˜i¯•ALANtH. Œ divsM niÍÅ o¯ EjAliy…M ec•¯tH. Ž}u divsE˜Æ niÍÅ yEhAvyH Æ Evìi Ÿ/vM ŒEGAxiŠNM. 13niÍÅ EhAmyAgÍÅ aÄ–iŠNM. agHniyilUewy…™ Œ v}i pAw…k¼ew gÓM yEhAvey sÚxHwnA ÆM. ptim†Ý kALkÅ, rìu ŒNAw…kÅ, ptinAlu ›’Aw…kÅ q•ivey bli yÄ–iŠNM. avyHŠAke“ yAetA¯ nYUn ty…M ŸìAkAÀ pAwilÂ. 14oAErA kALEyAw… emA–M qÌEcĘ m†•iwÍ}i EnĘ mAvuM oAErA ŒNAwiEnAw…emA–M rìiwÍ }iy…M 15oAErA ›’AwiEnAw…emA–M öw Í}i vItvuM mAvH qÌ EcĘH smÄ–i ŠNM. 16o¯ ŒNAwieny…M niÍÅ pAp bliyAyi smÄ–iŠNM. nitYbliy…M atiEnAewA–m…™ DAnYbliyHÆM pAnI yyAgÍÅÆM puREmyANitH. 17 þŸ/v˜ieÀR rìAM divsM p×ìu kALkeLy…M rìu ŒNAw…keLy…M o¯ vy ÈAy ptinAlu ›’Aw…keLy…M smÄ –iŠNM. avyHŠH o¯ nYUnty…m…ìAyiri 12

Š¯tH . 18kALkELAw…M ŒNAw…kELAw…M ›’Aw…kELAw…emA–M zriyAy aLviÇ DAnYblik¼M pAnIyyAgͼM aÄ–i ŠNM. 19o¯ Œ¿EkAlAwien pApbli yAy…M niÍÅ aÄ–iŠNM. nitYbliÆM atieÀR DAnYbliÆM pAnIyyAgÍ ÅÆM puREmyANiv. 20 þti¯nALieÀR m†•AM divsM pti enAÝ kALkÅ, rìu ŒNAw…kÅ. o¯ vyÈAy ptinAlH ›’Aw…kÅ q•i vey bliyÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…M ŸìAkAÀ pAwilÂ. 21kALkELAw…M ŒNAw…kELAw…M ›’Aw…kELAw…emA–M zriyAy aLviÇ DAnY-pAnIyyAg ͼM aÄ–iŠNM. 22o¯ EkAlAwien pAp bliyAy…M nÇkNM. nitYbliÆM ati eÀR DAnYbliÆM pAnIyyAgÍÅÆM puREmyANiv. 23 þnAlAM divsM pÏ kALkeLy…M rìu ŒNAw…keLy…M o¯ vyÈAy ptinAlu ›’Aw…keLy…M niÍÅ bliyÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…m…ìAyiriŠ ¯tH. 24ätYmAy aLviÇ DAnY-pAnIyAg ͼM kALkÅ, ŒNAw…kÅ, ›’Aw…kÅ q•ivEyAewA–M aÄ–iŠNM. 25o¯ Œ¿ EkAlAwieny…M niÍÅ pApbliyAyi nÇkNM. nitYbliÆM atieÀR DAnY bli pAnIyyAgM q•ivyHÆM puREm yANitH. 26 þaÉAM divsM oÀp« kALkeLy…M rìu ŒNAw…keLy…M o¯ vyÈAy pti nAlH ›’Aw…keLy…M bliyÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…M ŸìAkAÀ pAwil . 27zriyAy aLvilu™ DAnYpAnIyyAgͼM kALkÅ, ŒNAw…kÅ, ›’Aw…kÅ q•ivEyAewAÏ nÇkNM. 28 o¯ Œ¿EkAlAwien pApbliyAy…M niÍÅ aÄ–iŠNM. nitYbliÆM ati eÀR DAnYbli, pAnIyyAgM q•iv yHÆM puREmyANiv nÇke–EwìtH. 29 þŒRAM divsM q“@ kALkÅ, rìH ŒNAw…kÅ, o¯ vyÈAy pti•Alu ›’Aw…kÅ q•ivey aÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUnty…M ŸìAkAÀ pAwilÂ. 30zriyAy aLvilu™ DAnYb liy…M pAnIyyAgvuM kAL, ŒNAwH , ›’AwH q•ivEyAewA–M nÇkiyiri ŠNM. 31o¯ Œ¿EkAlAwien pApbli yAy…M niÍÅ nÇkNM. nitYbliÆM aEtAewA–m…™ DAnYbliÆM pAnIyyA gÍÅÆM puREmyANiv. 32 þŽ}AM divsM Ž}u kALkÅ, rìH ŒNA w…kÅ, o¯ vyÈAy ptinAlu ›’Aw… kÅ q•ivey bliyÄ–iŠNM. av yHŠH yAetAru nYUnty…M ŸìAyiriŠ¯tH. 33 zriyAy aLviÇ DAnYblik¼M pAnI yyAgͼM kALkÅ, ŒNAw…kÅ, ›’A w…kÅ q•ivEyAewA–M aÄ–iŠNM. 34 o¯ Œ¿ EkAlAwien pApbliyAy…M aÄ–iŠNM. nitYbliÆM aEtAewA– m…™ DAnYbliÆM pAnIyyAgÍÅÆM puREmyANiv. 35 þq“AM divsM ativi²ÖmAeyA¯ sE—LnM EcrNM. a•H niÍÅ o¯ EjAli


167 y…M ec•¯tH. 36niÍÅ o¯ EhAmyAgM aÄ–iŠNM. agHniyilUewy…™ öQ v}i pAw…k¼ew gÓM yEhAvey sÚxHwnA ÆM. o¯ kAL, o¯ ŒNAwH, o¯ vyÈAy Ž}u ›’Aw…kÅ q•ivEyy…M niÍÅ bliyÄ–iŠNM. avyHŠH yAetA¯ nYUn ty…M ŸìAyiriŠ¯tH . 37kAL, ŒNAwH , ›’Aw…kÅ q•ivEyAewA–M zriyAy aLviÇ DAnYblik¼M pAnIyyAgÍ ¼M aÄ–iŠNM. 38o¯ Œ¿EkAlAwien pApbliyAy…M niÍÅ aÄ–iŠNM. nitYbliÆM aEtAewA–m…™ DAnYbli yH Æ M pAnIyyAgÍÅÆM puREmyA Niv. 39 þviEzxAEGAxdinÍLiÇ niÍÅ EhAmyAgÍÅ, DAnYblikÅ, pAnIyyA gÍÅ, smADAnblikÅ q•ivyÄ–i ŠNM. niÍÅ av yEhAvyHÆ aÄ–i ŠNM. yEhAvyHÆ niÍÅ smÄ–iŠA½ E”ziÆ• vi²Ös—AnÍÅÆM niÍ ¼ew ŽetÜiluM EnÄc•y…ew v}ipAwi½M puREm ŒyiriŠNM öv.ÿ 40 yEhAv tE•Aw… kløic• qlÂAŠArYÍ ¼M EmAez yi AEyÇjntEyAw… pR’u. vAgd H AnÍÅ qlÂA yi AEyÇEgAÒ˜lvãA¯ mAy…M EmAez sMsAric•@. yEhAv y…ew klønkeLÆRic•H EmAez avErAw… pR’u. 2 þo¯vÀ eedv˜inH o¯ èEtYkvAgH dAnM nÇkNem•A#hic• A Ç, aTvA vizixHwmAyetEÙA eedv˜i½ nÇkA em•A#hic• A Ç, aven atin½vdi Æk. pE• ayAÅ teÀR vAgH d AnM aÍen te• pAliŠNM! 3 þteÀR pitAviEnAw… œew tAmsi Æ• o¯ y…vti yEhAvyHÆ qeÙÜi luM nÇkAemÝ vAgHdAnM ecyHt…evÝ vrAM. 4aEt–·i aRi’ av¼ew pitAvH aveL a½vdic•AÇ avÅ vAgHdAnM niREv·NM. 5 q•AÇ av¼ew pitAvH atinH a½vdiŠA˜p•M avÅ vAgH dAnÍLiÇniÝM m…åyANH . avÅÆ teÀR vAgHdAnM niREv·AnAvilÂ. av ¼ew pitAvH aveL tw’u. atinAÇ yEhAv avELAwH •miÆM. 6 þyEhAvyHÆ qeÙÜiluM nÇkAem•H o¯ OI vAgH d AnM ecyH t ti½EzxM avÅ vivAhityAeyÝ vrAM. 7aEt –·i aRi’ av¼ew BĘAvH qtiÄe–A ÝM èkwi–ic•ielÂÜiÇ avÅ Œ vAgH dAnM niREv·NM. 8q•AÇ teÀR vAgH dAnM pAliÆ•tiÇni•H BĘAvH aveL tw’AÇ avÅ Œ vAgHdAnM nÇEkì tilÂ. av¼ew BĘAvH vAgHdAnM lMGi c•@. av¼ew vAÆ pAliŠAÀ ayAÅ aveL a½vdic•ilÂ. atinAÇ yEhAv avELAwu epARuÆM. 9 þo¯ viDvEyA vivAhEmAcityAy o¯vELA o¯ vAgHdAnM nw˜ieyÝvrAM. avLÍen EnÄ•AÇ tIÄc•yAy…M av L« pAliŠNM. 10vivAhityAy o¯ OI vAgHdAnM ecyHetÝ vrAM. 11at

30

sMKYkÅ 29:36-31:9

Ri’ av¼ew BĘAvH aveL atin½ vdic•AÇ avÅ a« niREv·NM. vAgH dAnM ecyHtetlÂAM avÅ nÇkiyiri ŠNM. 12q•AÇ av¼ew vAgHdAne˜ aRi’ BĘAvH a« nirsic• A Ç avÅ a« niREv·ìtilÂ. avÅ qÙA ¹ vAgHdAnM ecyHtetE•A av¼ew BĘAvH atH lMGic• @ evE•A Ÿ™« èzHnmlÂ. av¼ew BĘAvH vAgHdAnM lMGic•AÇ yEhAv avELAw… •miÆM. 13 o¯ vivAhityAy OI yEhAvyHÆ cil sADnÍÅ nÇkAemÝ vAgHdAnM ec•@kEyA oÝM ölÂAet qeÙÜiluM ec•AemÝ* vAgHdAnM ec•@kEyA eedv ˜ieneÙÜiluM vi²ÖvAgH d AnÍÅ ec•@kEyA ecyHetÝ vrAM. BĘAvinH Œ vAgHdAnÍÅ twy…kEyA a« niREv ·AÀ a½vdiÆkEyA ec•AM. 14teÀR BArYey vAgH d AnM niREv·AÀ ayAÅ qÍen a½vdiÆM? ayAÅ aEt–·i aRi’H av twy…•ielÂÜiÇ Œ OI teÀR vAgH d AnM aÍente• pAli ŠNM. 15pE• ayAÅ aEt–·i aRiy… ky…M ›Rc•@ smy˜i½EzxM a« twy… ky…mA¹ ec•@•etÜiÇ av¼ew vAgH dAnlMGn˜inH ayALAyiriÆM Ÿ˜r vAdi.ÿ 16 yEhAv EmAezyHÆ nÇkiy kløn kÅ aveyAeŠyANH. orAeLy…M ayA ¼ew BArYeyy…M a–eny…M mkeLy…M pitAviEnAewAÏ vsiÆ• y…vtiey –·iy…m…™ klønkÅ avyANH. midYAnYErAwH yi AEyÇ y…ÖM ec•@Ý yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. avÀ pR’u, 2 þyi AEyÇjnt eyeŠAìH {AÀ midYAnYErAw… pkrM vI“i ÆM. ati½EzxM EmAez, nI mriÆM.ÿ 3 atinAÇ EmAez jnÍELAw… sMsA ric•@. avÀ pR’u,þniÍLiÇ ciler p“ALŠArAyi etre’w…Æk. midYAnY ErAw…™ teÀR ètikArM tIÄŠAÀ yEhAv över ŸpEyAgiÆM. 4 yi AEy liel oAErA EgAÒ˜iÇniÝM ŒyirM Eper vItM etre’w…Æk. 5yi AEyÇ EgAÒÍLiÇniÝM Œek pÙIrAyirM BwãA¯ìA›M.ÿ 6 Œ pÙIrAyirM Eper EmAez y…Ö˜i nyc• @ . puErAhitnAy qelyAsAri eny…M avErAewA–M ayc•@. qelyA sAÄ vi²ÖvsH t …Š¼M ekAÛukL…M kAhLͼM qw…˜i¯Ý. 7 yEhAvy…ew klø n EpAel yi AEyÇjnt midYAnY ErAw… y…ÖM ecyHt…. midYAnYrAy qlÂA pu¯xãAery…M avÄ vDic• @ . 8 Žvi, ErEŠM, sUÄ, ¸Ä, Erb q•I aÉu midYAnYrAjAŠãA¯M vDiŠe–“vriÇe– w…M. ebEyArieÀR puÒnAy bielyAmi eny…M avÄ vA¼ekAìH vDic•@. 9 yi AEylukAÄ midYAnYOIkeLy…M ›“ikeLy…M twvukArAŠi. av¯ew Œw…

31

o Ý M . . . e c • A e m • H oÝM k}iŠAety…™ tr˜ilu™ cil zArIrikpIfkÅ a½B viŠAM q•ÄØM.


sMKYkÅ 31:10-48

168

keLy…M p²ŠeLy…M œwAet av¯ew sADnͼM yi AEylukAÄ eekŠ lAŠi. 10anÙrM avÄ midYAnY¯ew m…}u vÀ p“NͼM #AmͼM tIevc•@ nzi –ic•@. 11qlÂA jnÍeLy…M m]gÍeLy…M avÄ piwic•H 12EmAezy…ewy…M puErAhit nAy qelyAsArieÀRy…M m·@™v¯ew y…M aw…Ï ekAìuvÝ. y…Ö˜iÇ tÍÅ piwiec•w…˜ qlÂA sADnͼM avÄ yi AEyÇpALy˜iElÆ ekAìu vÝ. EmAvAbiel EyAÄ”AÀtA}Hvryi lANH yi AEyÇjnt tAvLmwic• t H . eyrIEhAy…ew mRukryiÇ EyAÄ”AÀndi y…ew ki}EŠ kryilAyi¯Ý atH. 13a E–AÅ EmAezy…M puErAhitnAy qelyA sA¯M m·u jnEntAŠ¼M BwãAer kANAÀ öRÍiec•Ý. 14 eesnikEntAŠãAErAwH EmAezyHÆ kw…˜ EdxYm…ìAyi¯Ý. y…Ö˜iÇni ÝM mwÍiv• sh ADipãAÄÆM ztA DipãAÄÆM EneryANH EmAez EkApi c•t.H 15EmAez avErAw… pR’u, þniÍeL ÙinA¹ OIkeL jIviŠAn½vdic•tH? 16 öQ OIkÅ yi AEyliel pu¯xãA ÄŠH vinyAyi˜I¯M. jnÍÅ yEhAv yiÇ ni•kluM. bielyAmieÀR kAl E˜tuEpAelyA›M sMgtikÅ. epEyA riEl« EpAeleyAeŠ sMBviÆM. yEhA vy…ew jntyHŠH mhAErAgM bADiÆM. 17 öE–AÅ midYAÀkArAy qlÂA Œ¿›“ik eLy…M vDiÆk. o¯ pu¯xEnAewAÏ k}i’ qlÂA midYAÀkArikeLy…M vDi Æk. ŒErAewÜiluM eelMgikbÓ˜i ElÄe–“i“@™ qlÂA midYAÀOIkeLy…M vDiÆk. 18Œ¯mAy…M eelMgikbÓ˜i ElÄe–“i“ilÂA˜ qlÂA ep¿›“ikeLy…M evRuet viw…k. 19œwAet niÍLiÇ m·@™ ver ekA• qlÂAv¯M Ž}u divsE˜Æ pALy˜i½ puRÏ pAÄÆk. o¯ m]tEdh ˜iÇ sHpÄziÆk mAÒEm ecyHti“@_ evÜiluM niÍÅ pALy˜i½ puRÏ pAÄŠNM. m†•AM divsM niͼM niÍ ¼ew twvukA¯M sVyM ²ÖIkriŠNM. Ž}AM divsvuM niÍÅ a«te• ec• NM. 20niÍÅ niͼew vOÍÅ m…}u vÀ k}ukNM. EtAÇ, kÛiLi, twi q•iv ekAìuìAŠiy sADnÍLAyAluM aet l A M k}ukNM. niÍÅ ²ÖIkriŠe– wNM.ÿ 21 anÙrM puErAhitnAy qelyA sAÄ BwãAErAw… sMsAric•@. avÀ pR ’u, þyEhAv EmAezyHÆ nÇkiy c“ ÍÅ aveylÂAmANH. y…Ö˜iÇniÝM mw Íiv¯• BwãAer–·iy…™ c“ÍLANv. 22-23 q•AÇ agH n iyiliwAvu•vy…ew niymÍÅ vYtYsH t ÍLANH . sVÄÌM, ev™i, oAwH, ö¯ÛH, nAkM, öQyM q•iv eyAeŠ agHniyiliwNM. anÙrM av evLL˜iÇ k}uki ²Öi v¯˜NM. agHniyiliwAÀ v•A˜veyAeŠ ev™ ˜iÇ k}ukNM. 24Ž}AM divsM, niͼew vOÍeLl A M ev™˜iÇ k}ukNM. aE–AÅ niÍÅ ²ÖIkriŠe–w…M. ati ½EzxM niÍÅÆ pALy˜iElÆ vrAM.ÿ

25

anÙrM yEhAv EmAezEyAw… pR ’u, 26þnIy…M puErAhitnAy qelyA sA¯M qlÂA EntAŠãA¯M EcÄ•H qlÂA twvukAery…M qlÂA m]gÍeLy…M y…Ö ˜iÇ BwãAerw…˜ qlÂA sADnͼM qÌNM. 27anÙrM av y…Ö˜i½ EpAy p“ALŠAÄŠiwyiluM yi AEyli el m·@ jnÍÅŠiwyiluM vItiÆk. 28y… Ö˜i½ EpAy p“ALŠAriÇni•H Œ sADnͼew o¯ BAgM qw…Æk. atH yEhAvyH Æ ™tANH . oAErA a’URu sADnÍLiluM oÝ vItM yEhAvyHÆ ™tANH. m½xY¯M p²Š¼M k}utk¼M Œw…k¼M atiluÅe–w…M. 29BwãAÄ y…Ö ˜iÇ piwiec•w…˜vy…ew p›ti sADn ÍÅ avriÇniÝM qw…Æk. q•i“H Œ sADnÍÅ puErAhitnAy qelyA sArien ŽløiÆk. Œ BAgM yEhAvyHÆ ™tANH. 30anÙrM jnÍL@ew p›tiyiÇ ni•H, qlÂA aÛtiÇniÝM oÝ vItM qw…Æk. m½xY¯M p²ŠL@M k}utkL@M Œw…kL@M mE·etÜiluM m]gmAyAluM ati luÅe–w…M. Œ vItM ElvYÄÆ nÇ›k. kArNM, yEhAvy…ew vi²ÖœwArM sU•iÆ•tH avrANH.ÿ 31 atinAÇ EmAezy…M qelyAsA¯M yEhAvy…ew kløny½sric•@. 32p“AL ŠAÄ ŒRu l•˜i q}up˜•AyirM ec—riyAw…keLy…M 33q}up˜IrAyirM p²ŠeLy…M 34aRupE˜ArAyirM k}utk ELy…M 35Œ¯mAy…M eelMgikbÓ˜iElÄ e–“i“ilÂA˜ m…–˜IrAyirM OIkeLy…M ekAìuvÝ. 36y…Ö˜i½EpAy p“ALŠA ÄŠH m†Ý l•˜i m…–E˜}Ayir˜i a’URu ec—riyAw…keL lBic•@. 37aRu Þ·iey}up˜iyÉu ec—riyAw…keL avÄ yEhAvyHÆ nÇki. 38p“ALŠAÄŠH m…–˜ARAyirM p²ŠeL ki“i. q}up˜i rìu p²ŠeL avÄ yEhAvyHÆ nÇki. 39 p“ALŠAÄŠH m…–tinAyir˜i a’URu k}utkeL ki“i. aRupe˜AÝ k}utkeL avÄ yEhAvyHÆ nÇki. 40p“ALŠAÄŠH ptinARAyirM OIkeL ki“i. m…–˜i rìu OIkeL avÄ yEhAvyHÆ ekAw… Ï. 41EmAez Œ s—AnÍeLlÂAM yEhAv yHÆ ekAw…ŠAÀ puErAhitnAy qelyA sArien Žløic•@. 42 anÙrM EmAez jnͼew p›ti qÌi. y…Ö˜i½ EpAy BwãAriÇniÝM EmAez qw…˜tiÇniÝM avÄÆ™ vIt mAyi¯Ý atH. 43jnÍÅŠH m†Ý l•˜i m…–E˜}Ayir˜i a’URu ec—riyAw…k eLy…M 44m…–˜ARAyirM p²ŠeLy…M 45m…– tinAyir˜i a’URu k}utkeLy…M 46 ptinARAyirM OIkeLy…M lBic• @ . 47 oAErA aÛtiÇniÝM oÝ vItM EmAez yEhAvyHŠAyi qw…Ï. m]gͼM m½ xY¯M atiÇe–w…M. avÀ av ElvYÄÆ ekAw…Ï. kArNM yEhAvy…ew vi²Ö œwAr˜ieÀR sU•i–…kArNvÄ. yEhA vy…ew klønEpAelyANH EmAez öÍen eylÂAM ecyHttH. 48 anÙrM EsnAnAykãAÄ (sh A DipãA¯M ztADipãA¯M) EmAezy…ew


169 aw…E˜Æ vÝ. 49avÄ EmAezEyAw… pR ’u,þaÍy…ew B]tYãArAy {ÍÅ Bw ãAer qÌi. orAeLE–AluM {ÍÅ o}ivA Šiyi“ilÂ. 50atinAÇ {ÍÅ oAErA¯˜ riÇniÝM yEhAvyHÆ™ s—AnÍÅ ekAìuv¯Ý. sVÄÌMekAìu™ EtAÅ– “kÅ, vLkÅ, EmAtirÍÅ, vLyÍÅ, mNi–tŠÍÅ q•ivyA¹ {ÍÅ ekAìuv¯•tH. öQ s—AnÍÅ {ÍeL ²ÖIkriÆ•ti½™tANH.ÿ 51 atinAÇ EmAez sVÄÌMekAìu™ Œ sADnÍeLlÂAM qw…Ï puErAhitnAy qelyAsArien Žløic•@. 52ztADipãA ¯M sh ADipãA¯M yEhAvyHŠAyi Žlø i c• sVÄ̘inH nA¾·iyi¯ptu pQìH ¬Šm…ìAyi¯Ý. 53y…Ö˜iÇ Enwiy bAŠi sADnÍÅ avÄ sU•i c•@. 54EmAezy…M puErAhitnAy qelyA sA¯M sh ADipãAriÇniÝM ztADi pãAriÇniÝM ki“iy sVÄÌemw…Ï. anÙrM avÄ Œ sVÄÌM sE—LnÕ wAr˜iÇvc•@. Œ s—AnM yi AEylu kA¯ew sHmArkmAyi yEhAvy…ew m…Ûi li¯Ý. EyAÄ”AÀndiÆ ki}Æ™ EgAÒÍÅ ±EbeÀRy…M gAdieÀRy…M EgAÒ ŠAÄŠH aEnkM p²Š¼ìAyi¯Ý. yEsri½M gielyAdi½M öwyH Æ ™ ÐlM avÄ kìu. tͼew p²ŠÅŠu p·iy ÐlmANet•H avÄ mnÈilAŠi. 2 atinAÇ ±EbeÀRy…M gAdieÀRy…M EgAÒ˜iÇe–“vÄ EmAezey smIpic•@. avÄ, EmAezEyAw…M puErAhitnAy qelyAsAriEnAw…M jnEntAŠãAErAw…M sMsAric•@. 4avÄ pR’u, þniͼew B]tYãArAy {ÍÅŠH aEnkmEnkM p² Š¼ìH. {ÍÅ pwepA¯tiy ÐlM p² ŠÅŠH nlÂtANH. atAErA˜H, dIEbAÀ, yEsÄ, ni%A, ehzHEbAÀ, qelyAEl, esbAM, enEbA, ebEyAÀ q•I Ðl ÍÅ atiluÅe–w…M. 5aÍyHÆ k¯Ny… eìÜiÇ öQ ÐlM {ÍÅÆ t•AluM. {ÍeL EyAÄ”AÀndiy…ew mRukryiEl eŠw…Š¯Et.ÿ 6 ±EbeÀRy…M gAdieÀRy…M EgAÒŠA ErAwH EmAez pR’u, þniÍLiview tAmsi Šev niͼew sEhAdrÀ y…Ö˜i½ EpA›•« niÍÅ a½vdiÆEmA? 7ni ÍeLÙANH yi AEyÇjntey ni¯/A he–w…˜AÀ æmiÆ•tH? yEhAv av ÄÆ nÇkiy EdzE˜ŠH EyAÄ”AÀndi kwÝEpA›•tinH niÍÅ aver ni¯ /Ahe–w…ÏkyANH! 8 niͼew pitAŠ ãAÄ öEt sMgti qE•Aw… ecyH t …. kAEdzHbÄE•yiÇvc•H Edz priEzADn yH Š H {AÀ cArãAer ayc• @ . 9 avÄ qsH E ŠAÇtA}H v rver EpAyi. avÄ EdzM kìu. avÄ yi AEylukAer ni¯ /Ahe–w…˜i. yEhAv avÄÆ nÇ kiy EdzE˜Šu EpAkAÀ avÄ yi A EylukAÄŠH tAlø rYmil A tAŠi. 10yEhA vyHÆ avErAwu vLer EkApM EtA•i.

32

sMKYkÅ 31:49-32:24

yEhAv öQ vAgHdAnM ecyHt…. 11üöQji pHtiÇniÝ v•v¯M ö¯pEtA atilDi kEmA vyS™v¯M Œy orA¼M Œ EdzM kA¹kyilÂ. aéAhAmiEnAw…M yisHhA ŠiEnAw…M yAEŠAbiEnAw…M {AenA¯ vAgHdAnM ecyHt…. öQ ®mi övÄÆ nÇkA em•Ayi¯Ý qeÀR vAgHdAnM. pE• avÄ qe• zriÆ piÚwÄ•ilÂ. ati nAÇ avÄŠH öQ EdzM lBiŠilÂ. 12ek nisYnAy eyPue•y…ew puÒnAy kAElbuM ¾eÀR puÒnAy EyA²vy…M mAÒEm ötiÇ èEvziŠy…Z. kArNM avÄ stYmAy…M qe• a½sric•@!ý 13 þyi AEyÇjntEyAwH yEhAvyHÆ kw…˜ EkApm…ìAyi. atinAÇ yEhAv aver nAlø« sMv/rM m¯®miyiÇ tAm si–ic• @ . yEhAvyH e Štier pApM ecyHtverlÂAM mriÆMver avÀ aver m¯®miyiÇ pAÄ–ic•@. 14öE–AÅ niÍÅ niͼew pitAŠãAÄ ecyHt aEt kArY ÍÅ te• ec•@Ý. pApikEL, teÀR jntEyAwH yEhAvyHÆ œw…tÇ ErAxm… ìAŠAnAENA niÍÅ æmiÆ•tH? 15y EhAvey a½sriŠAti¯•AÇ avÀ yi AEyÇjntey œw…tÇkAlM m¯®mi yiÇ pAÄ–iÆM. aE–AÅ öQ jnÍeLey lÂAM niÍÅ nzi–iÆM!ÿ 16 q•AÇ ±EbeÀRy…M gAdieÀRy…M EgAÒŠAÄ EmAezey smIpic•@. avÄ pR’u, þ{ÍÅ {ͼew ›“ikÅÆ ngrÍÅ pNiy…ky…M m]gÍÅŠiview etA}uÏkÅ pNiy…ky…M ec•@M. 17a E–AÅ {ͼew ›“ikÅ öviw…e˜ jn ÍLiÇ niÝM sur•itrAyiriÆM. pE• {ÍÅ sEÙAxE˜Aew v•H m·H yi A EylukAer shAyiÆM. aver {ÍÅ av¯ew EdzE˜Æ ekAìuv¯M. 18yi A EyÇ jnÍLiElAErA¯˜ÄÆM ®miyiÇ av¯ew p» ki“@Mver {ÍÅ BvnÍ LiElÆ mwÍi vrilÂ. 19EyAÄ”AÀndiy…ew pwi’ARu™ o¯ «ìu®miEpAluM {ÍÅ qw…Æky…milÂ. ölÂ! {ͼew vItM EyAÄ ”AÀndiy…ew ki}EŠ kryilANH!ÿ 20 atinAÇ EmAez avErAw… pR’u, þniÍÅ öÍeneylÂAM ecyHtAÇ öQ ®mi niͼEwtAyi˜I¯M. pE• niͼew BwãAÄ yEhAvy…ew sviD˜iÇ y…Ö ˜i½ EpAEkìiv¯M. 21niͼew BwãAÄ EyAÄ”AÀndi m…Ric•ukw•H zÒ@ŠeL rAjY ÏniÝM oAwiŠNM. 22n—eLlÂAM yEhAv y…ew shAyE˜Aew ®mi qw…˜ti½ EzxM niÍÅÆ vI“iElÆ mwÍAM. aE–AÅ niÍÅ ›·ŠArAeN•H yEhAv y…M yi AEyÇjnty…M k¯«kyil . aE–AÅ ®mi sVÙmAŠAÀ yEhAv ni ÍeL a½vdiÆky…M ec•@M. 23öÍen eyAeŠyl niÍÅ ec•@•etÜiÇ niÍÅ yEhAvyHeŠtier pApM ec•@k yAyiriÆM. niͼew pAp˜i½ tIÄc• yAy…M zi•iŠe–w…emÝM aRiy…k. 24 niͼew ›“ikÅŠH ngrͼM m]gÍ ÅÆ etA}uÏk¼M pNiy…k. pE• aE–AÅ niÍÅ vAgH d AnM ecyH t « èvĘiŠNM.ÿ


sMKYkÅ 32:25-33:19 25

170

aE–AÅ gAdieÀRy…M ±EbeÀRy…M EgAÒŠAÄ EmAezEyAw… pR’u, þ{ÍÅ aÍy…ew B]tYãArANH. aÍH {ͼew yjmAn½M. atinAÇ aÍy…ew kløn {ÍÅ a½sriŠAM. 26{ͼew BArY mA¯M ›“ik¼M m]gͼM gielyAdungrÍ LiÇ vsiÆM. 27pE• aÍy…ew B]tY rAy {ÍÅ EyAÄ”AÀndi kwÆM. {Í ¼ew yjmAneÀR kløny½sric•H {ÍÅ yEhAvy…ew m…ÛAek y…Ö˜i½ EpAkAM.ÿ 28 av¯ew Œ vAgH d AnM EmAezy…M puErAhitnAy qelyAsA¯M ¾eÀR puÒnAy EyA²vy…M yi AEyliel EgAÒ˜lvãA¯M Ek“@. 29EmAez av ErAw@ pR’u,þgAdieÀRy…M ±EbeÀRy…M EgAÒŠAÄ EyAÄ”AÀndi kwÆM. avÄ yEhAvy…ew sviD˜iÇ y…Ö˜i½ EpA›M. ®mi piwic•wŠAÀ avÄ niÍeL shAyiÆM. av¯ew BAgmAyi niÍÅ gielyAdH avÄÆ nÇ›ky…M EvNM. 30 Œy…DDArikLAyi avÄ niÍELAewA –M kwÆ•ilÂAeyÜiÇ knAÀEdz˜iÇ niÍÅŠiwyiÇ avÄŠH avkAzÍÅ ŸìAyiriŠNM.ÿ 31 gAdiely…M ±Ebniely…M jnÍÅ mRu pwi pR’u, þyEhAvy…ew klønEpAel èvĘiŠAemÝ {ÍÅ stYM ec•@ Ý. 32{ÍÅ EyAÄ”AÀndi m…Ric•@kw•H knAÀEdzÏ yEhAvy…ew sviD˜iÇ q˜AM. {ͼew, vIt˜ilu™ ®mi EyAÄ ”AÀndiy…ew ki}EŠŠryilANH.ÿ 33 atinAÇ EmAez Œ EdzM gAdiel jnÍÅÆM ±Ebniel jnÍÅÆM EyA EsPieÀR puÒnAyi¯• mnešy…ew p›ti EgAÒŠAÄÆM ekAw…Ï. aEmArY nAy sIEhAeÀRy…M bAzAÀ rAjAvAy oAgieÀRy…M rAjYÍÅ atiluÅe–w…M. Œ èEdz˜i½ ¡·ilum…™ ngrͼM Œ Edz˜iÇ ŸÅe–w…M. 34 gAdiel jnÍÅ dIEbAÀ, atAErA˜H, aErAEyÄ, 35aEÒA˜H-EzAPAÀ, yAesÄ, eyAgHbhA, 36Eb˜H-ni%A, Eb˜H-hA rAÀ q•I ngrÍÅ pNi«. zåmAy Bi˜ikÅ ekAìANvÄ ngrÍÅ niÄ—i c•tH. m]gÍÅÆ™ etA}uÏk¼M avÄ niÄ—ic•@. 37 ±Ebniel jnÍÅ ehzH E bAÀ, qelyAel, kirY˜yIM, 38enEbA, bAÇ emEyAÀ,sibHmA q•I ngrÍÅ pNi«. tÍÅ vIìuM pNit ngrÍÅŠH avÄ Ep¯kÅ nÇki. pE• avÄ enEbA bAÇemEyAÀ q•ivy…ew Ep¯kÅ mA·i. 39 mnešy…ew puÒnAyi¯• mAKIri eÀR vMzŠAÄ gielyAdiElÆ EpAyi. avÄ ngre˜ EtAløic•@. aview tAm sic•i¯• aEmArYer avÄ EtAløic•@. 40a tinAÇ EmAez, mnešy…ew EgAÒ˜iÇ ni•H v• mAKIrinH gielyAdH nÇki. atinAÇ aveÀR ›w…MbM aview tAm sic•@. 41mnešy…ew ›w…Mb˜iÇniÝ™ yAyIÄ aviw…e˜ ecRiyp“NÍeL EtAløic•@. Œ p“NÍeL avÄ yAyIri eÀR p“NÍÅ qÝ viLic•@. 42EnAbhH

ec•H eknAÏM atinw…Ï™ ecRu#Am ͼM kI}wŠi. Œ Ðl˜inH avÄ teÀR te• Epri“@. öQjipt H iÇniÝ™ yi AEylieÀR yAÒ EmAezy…M ahErA½M yi AEyÇj ntey öQjipHtiÇniÝM sMGÍ LAyi ekAìuvÝ. avÄ sÉric• Ðl ÍÅ öveyAeŠyANH. 2 tÍÅ sÉric• ÐlÍeL–·i EmAez q}utiyi“@ìH . yEhAvy…ew klø n èkArmAyi¯Ý EmAez aŠArYÍÅ ErKe–w…˜iytH. puR –Awi½EzxM avÄ sÉric• ÐlÍÅ öveyAeŠyANH+ 3 o•AM mAs˜ieÀR ptinÉAM divsM avÄ remEssiÇniÝM puRe–“@. eps hyHÆEzxm…™ Œ èBAt˜iÇ yi A EyÇjnt tͼew eekk¼yĘi vij yAhHLAdE˜Aew öQjipHtiÇniÝM puR E˜Æ vÝ. m…}uvÀ öQjipH t …kA¯M aver kìu. 4yEhAv vDic•ver ›}ic•i w…kyAyi¯Ý öQjipHt…kAÄ. avÄ tÍ ¼ew ŒdYjAtereylÂAM ›}ic•iw…kyAyi ¯Ý. yEhAv öQjipHt…kA¯ew EdvãA ÄeŠtier teÀR nYAyviDi nw˜i. 5 yi AEyÇjnt remEssiÇniÝM suEŠA˜iElÆ EpAyi. 6suEŠA˜iÇ ni•vÄ ŽTAmiElŠANH EpAytH. aview yvÄ m¯®miy…ew vŠiÇ pALymwic•@. 7 avÄ ŽTAmiÇni•H pIhhiErA˜iEl Æ EpAyi. bAÇesEPAninw…˜Ayi¯ Ý atH. avÄ migHEdAlinw…˜H pALym wic•@. 8 jnÍÅ pIhhErA˜iÇni•H kwli eÀR nw…Æœew nwÝ. avÄ m¯®miyi ElÆ EpAyi. ŽTAMm¯®miyilUew avÄ m†Ý divsM nwÝ avÄ mARyiÇ pALy mwic•@.

33

9

avÄ mARyiÇniÝM ŽlImiel˜i pALymwic•@. aview p×ìu nI¯Rv k¼M q}up« pnmrͼM ŸìAyi¯Ý. 10 avÄ ŽlImiÇni•H puRe–“H ecÜw lieÀR tIr˜H pALymwic•@. 11 ecÜwÇ tIrÏniÝM puRe–“H avÄ sIÀm¯®miyiÇ pALymwic•@. 12 sIÀm¯®miyiÇniÝM edAPHŠyiel ˜i aview pALymwic•@. 13 edAPHŠA vi“ avÄ ŒlUziÇ pALy mwic•@. 14 ŒlUziÇniÝM vi“ avÄ erPIdImiÇ pALymwic•@. aview jnÍÅÆ ›wi ŠAnAvzYmAy jlmilÂAyi¯Ý. 15 avÄ erPIdIM vi“H sInAyim¯®mi yiÇ pALymwic•@. 16 sInAyim¯®mi vi“H avÄ kiEéA˜H h˜AvyiÇ pALymwic•@. 17 kiEéA˜H h˜Av vi“H avÄ hEs ErA˜iÇ pALymwic•@. 18 hEsErA˜iÇniÝM vi“H avÄ ri˜HmAyiÇ pALymwic•@. 19 ri˜HmA vi“H avÄ riE—AÀ EpersiÇ pALymwic•@.


171 20

riE—AÀ EpersH vi“H avÄ libHn yiÇ pALymwic•@. 21 libHnA vi“H avÄ riÈyiÇ pALym wic•@. 22 riÈA vi“H avÄ ekEhlATyiÇ pAL ymwic•@. 23 ekEhlATA vi“H avÄ zAEPÄpÄv•t ˜iÇ pALymwic•@. 24 zAEPÄpÄv•tM vi“H avÄ hrAdyiÇ pALymwic•@. 25 hrAdyiÇniÝM vi“H avÄ mûEhElA ˜iÇ pALymwic•@. 26 mûEhElA˜H vi“H avÄ th˜iÇ pALymwic•@. 27 avÄ th˜H vi“H tArhiÇ pALym wic•@. 28 tArhH vi“H avÄ mi˜HkyiÇ pALy mwic•@. 29 mi˜Hk vi“H avÄ hzHEmAnAyiÇ pAL ymwic•@. 30 hzHEmAnA vi“H avÄ EmAEsErA˜iÇ pALymwic•@. 31 EmAEsErA˜H vi“H avÄ ebEnyA ŠAniÇ pALymwic•@. 32 ebEnyAŠAÀ vi“H avÄ EhAÄh ‹idHgAdiÇ pALymwic•@. 33 EhAÄ h‹idHgAdH vi“H avÄ eyAtHbA TyiÇ pALymwic•@. 34 eyAtHbATA vi“H avÄ aEénAyiÇ pALymwic•@. 35 aEéAnA vi“H avÄ qEsYAÀ EgebriÇ pALymwic•@. 36 qEsYAÀ EgebÄ vi“H avÄ sIÀm ¯®miyiel kAEdziÇ pALymwic•@. 37 kAEdzH vi“H jnÍÅ EhAriÇ pAL ymwic•@. qEdAMrAjY˜ieÀR atiĘi yilu™ mlyAyi¯Ý atH. 38puErAhit nAy ahErAÀ yEhAvey a½sric•H EhAÄpÄv•tM kyRi. aviewvc•H ah ErAÀ mric•@. aÉAM mAs˜ieÀR o•AM divsmANH ahErAÀ mric•t.H yi AEyÇ jnt öQjipHtu vi“tieÀR nAløtAM vÄx mAyi¯Ý atH . 39EhAÄpÄv•t˜iÇvc•H mriÆEÛAÅ ahErAnH ¾·i ö¯p˜i m†Ý vyÈAyi¯Ý. 40 knAÀEdze˜ enegvilu™ o¯ p“ NmAyi¯Ý arAdH. yi AEyÇjnt v¯ Ýev•tH knAnYrAjAvAy ehrAdH Ek“@. 41 jnÍÅ EhAÄpÄv•tM vi“H sAÇEmAnA yiÇ pALymwic•@. 42 avÄ sAÇEmAnA vi“H pUEnAniÇ pALymwic•@. 43 pUEnAÀ vi“H avÄ oAEbA˜iÇ pAL ymwic•@. 44 oAEbA˜H vi“H avÄ öQEy-abA rImiÇ pALymwic•@. EmAvAburAjY˜ieÀR atiĘiyilAyi¯Ý öQ ÐlM. 45 öQEy-abArIM vi“H avÄ dIEbAÀ gAdiÇ pALymwic•@. 46 dIEbAÀgAdH vi“H aÇEmAdibHLATyI miÇ pALymwic•@. 47 aÇEmAdibH L ATyIM vi“H avÄ enEbAvinw…Ï™ abArImiel ›Ý kLiÇ pALymwic•@.

sMKYkÅ 33:20-34:9 48

abArIM›ÝkÅ vi“H avÄ EmAvA biel EyAÄ”AÀtA}HvryiÇ pALymwic•@. eyrIEhAy…ew qtiÄvz˜H EyAÄ”AÀ ndiy…ew mRukryilAyi¯Ý atH. 49EmAvA biel EyAÄ”AÀndiy…ew tIr˜H avÄ pALymwic• @ . Eb˜H e yzIEmA˜H m …tÇ aŠAxYsmtlMver av¯ew pALyM vYApic•i¯Ý. 50 aviewvc• H yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. avÀ pR’u, 51þyi AEyÇ jntEyAw… sMsAriÆk. avErAwH öŠA rYÍÅ pRy…k+ niÍÅ EyAÄ”AÀndi kw Æk. knAÀEdzE˜Æ niÍÅ eclÂ@k. 52 aview kA¹• jnÍLiÇni•H Œ EdzM niÍÅ qw…Æk. av¯ew kÇètimk¼M vi#hͼM niÍÅ nzi–iÆk. av¯ew Ÿ•tÐlÍÅ niÍÅ nzi–iŠNM. 53Œ EdzM k•wŠi niÍÅ aview tAmsi ŠNM. kArNemÙ•AÇ öQ EdzM {AÀ niÍÅÆ t¯Ý. atH niͼew ›w…Mb 54 ÍÅÆ™tAyiriÆM. niÍLiElAErA ›w…Mb˜i½M ®miyiÇ vItM lBiÆM. oAErA ›w…Mb˜i½M ŽEt« BAgÍ eLÝ niÍÅ nRuŠi“@ niËyiŠNM. vliy› w…MbÍÅŠH vliy ®viBAgͼM ecRiy ›w…MbÍÅŠH ecRiy ®viBAgͼM lBi ÆM. ŽEt« BAgÍÅ ŽEt« ›w…MbÍÅ ŠAeN•H nRuŠi“@ niËyiŠNM. oAErA EgAÒ˜i½M atAtieÀR ®mi lBiÆM. 55 þm·@™ jnÍeLeyAeŠ niÍÅ oAwic•@ viwNM. aver niͼew rAjYÏ tAm si–iŠAÀ niÍL½vdic• A Ç, avÄ niÍÅÆ vLer ›}–ͼìAÆM. avÄ niͼew kÌ…kLiÇ krwAy…M vzÍLiÇ m…_kLAy…M tI¯M. niÍÅ tAmsiÆ• rAjY˜H avÄ vLer ›}–ͼìAÆM. 56 aver niͼew rAjYÏ tAmsiŠAÀ a½vdic•AÇ avErAw… ec•AÀ {A½ E”zic•tH niÍELAwu ec•@M.ÿ knAeÀR atiĘikÅ yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. avÀ pR’u, 2 þyi AEyÇjn tyHŠH öQ kløn nÇ›k+ knAÀEdzE˜ ŠA¹ niÍÅ v¯•tH . öQ rAjYe˜ niÍÅ kI}wŠNM. knAÀEdzM m…}uvÀ niͼewtAyi˜I¯M. 3 etŠH, qEdAminw… Ï™ sIÀm¯®miy…ew BAgM niÍÅÆ lBiÆM. cAvukwlieÀR eteŠ a·˜Ayi riÆM niͼew eteŠ atiĘi ŒrMBi Æ•tH. 4 atHsH EkAÄpiEyA¿ ¡rM kw ÆM. atH sIÀm¯®miyilUew kAEdzHbÄ E•yyiElÆM aviewni•H hsÄ a”A riElÆM aviewni•H asHEmAniElÆM kwÆM. 5 asHEmAniÇni•H öQjipH«ndi yilUew mDYDrNYA}iyiÇ avsAniÆM. 6 niͼew pwi’AeR atiĘi mDYAD rNYA}i ŒyiriÆM. 7niͼew vwEŠ atiĘi mDYDrNYA}iyilArMBic•H EhAÄ pÄv•tMver ŸìA›M. 8 EhAÄ pÄv•t˜iÇ ni•H atH ElEbA-hmA˜iElÆM aview ni•H esdAdiElÆM EpA›M. 9anÙrM Œ atiĘi siEªAnilUew hsAÄŽnAniÇ avsAniÆM. aÍen atAyi

34


sMKYkÅ 34:10-35:21

172 10

riÆM niͼew vweŠ atiĘi. niÍ ¼ew ki}ŠÀ atiĘi ŽnAniÇ ŒrMBi c• H ezPAmiElÆ EpA›M. 11ezPAmiÇ ni•H atiĘi ayieÀR ki}ÆvzÏ ™ ribHLyiÇ qÏM. glIlitwAkMver atiĘi mlkLilUew «w¯M. 12anÙrM atiĘi EyAÄ”AÀ ndiy…ew kryilUew nI¼M. cAvukwlANtieÀR avsAnM. niͼew rAjY˜i½ ¡·@m…™ atiĘi kÅ aetAeŠyANH.ÿ 13 atinAÇ EmAez yi AEyÇjntyHŠH öQ kløn nÇki+ þniÍÅÆ lBiŠAÀ EpA›• ®mi atA. nRuŠi“H Œ ®mi oÛ « EgAÒÍÅÆM mnešy…ew EgAÒ˜i eÀR p›tiyH Æ mAyi p»vyH Æ k. 14 ±EbeÀRy…M gAdieÀRy…M EgAÒÍÅÆM mnešy…ew EgAÒ˜ieÀR p›tiyHÆM ötinkM ®mi ki“iŠ}i’u. 15eyrIEhA yHÆ smIpM EyAÄ”AÀndiy…ew ki}eŠ kryiÇ ŒNH Œ rìr EgAÒŠA¯M tͼew ®mi sVÙmAŠiytH.ÿ 16 anÙrM yEhAv EmAezEyAw… sMsA ric•@. avÀ pR’u, 17þ®mi vItM vyHÆ •tiÇ övÄ niÍeL shAyiÆM+ puErA hitnAy qelyAsAÄ, ¾eÀR puÒnAy EyA²v, 18œwAet ql A EgAÒ˜lv ãA¯M. oAErA EgAÒ˜iÇniÝM o¯ EntA vu vItM ŸìAyiriÆM. avÄ ®mi p»v yHÆM. 19EntAŠ¼ew Ep¯kÅ ötANH+ ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇni•H eyPu e•y…ew puÒnAy kAElbH; 20 ziemEyAeÀR EgAÒ˜iÇni•H a—I ¸dieÀR puÒnAy ezm†EvÇ; 21 ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇni•H kisH ELAeÀR puÒnAy qldAdH; 22 dAeÀR EgAÒ˜iÇni•H eyAgHLiy…ew puÒnAy buŠi; 23 EyAEsPieÀR puÒãAriÇ mneš y…ew EgAÒ˜iÇni•H qEPAdieÀR puÒnAy h•IEyÇ; 24 qªyImieÀR EgAÒ˜iÇni•H ziPHtAeÀR puÒnAy ekm†EvÇ; 25 esbUlUeÀR EgAÒ˜iÇni•H pÄ•A ŠieÀR puÒnAy qlIsAPAÀ; 26 yiÈAKArieÀR EgAÒ˜iÇni•H aÈA eÀR puÒnAy pǘIEyÇ; 27 ŒEzrieÀR EgAÒ˜iÇni•H ezElA miy…ew puÒnAy ahI¸dH; 28 nPHtAliy…ew EgAÒ˜iÇni•H a—I ¸dieÀR puÒnAy epdEhÇ.ÿ 29

yi AEyÇjnÍÅŠiwyiÇ knAÀ EdzM vItiŠAÀ yEhAv etre’w…˜ tANiver. ElvY¯ew p“NÍÅ yEhAv EmAezEyAw… sMsAric•@. EmAvAbiel EyAÄ”AÀtA}HvryiÇ eyrIEhAyHŠH qtiÄvzM EyAÄ”AÀndiŠ ryilAyi¯Ý atH. yEhAv pR’u, 2 þt ÍÅÆ ki“iyiriÆ• Edze˜ ŽtA½M ngrÍÅ ElvYÄÆ ekAw…ŠNem•H yi AEyÇjntEyAw… pRy…k. avyHÆ ¡·@m…™ Emc•ilø…RͼM ngrÍELAewA–M

35

ElvYÄÆ ekAw…ŠNM. 3 ElvYÄŠH Œ ngrÍLiÇ tAmsiŠAmElÂA. ElvY¯ew qlÂA p²m]gAdikÅÆM Œ ngrͼew ¡·ilum…™ puÇEmw…kLiÇ EmyAmEl A . 4 niÍÅ qÒ ®miyANH nÇEkìtH? ngr ˜ieÀR Bi˜ikLiÇniÝM Œyir˜i a’URu awi EpAvuk- Œ ÐlM ElvY¯ EwtANH. 5ngr˜i½ ki}EŠA“H m†vAyirM awiyHÆ™iluM m†vAyirM awi etÆ vz ÏM m†vAyirM awi vwÆvzÏM m†vA yirM awi pwi’ARuvzÏM ElvYÄÆ™ tANH. (Œ Edz˜ieÀR mÖY˜ilAyiri ŠNM ngrM.) 6Œ ngrÍLiÇ ŒeRÌM sur•ittV˜ieÀR ngrÍLANH. orAÅ me·ArAeL yA¶cHCikmAyi ekAlÂ@kyA eNÜiÇ ayAÅŠH Œ sur•itngrÍ LiÇ aByM èApiŠAM. Œ ŒRu ngrÍeL œwAet nAlø ˜ irìu ngrÍÅœwi niÍÅ ElvYÄÆ nÇkNM. 7 aÍen niÍÅ Œek nAløe˜“@ ngrÍÅ ElvY ÄÆ nÇkNM. Œ ngrÍÅÆ ¡·@m…™ ÐlvuM niÍÅ ElvYÄÆ nÇkNM. 8yi AEyliel vliy ›w…MbÍÅŠH vliy ®miy…M ecRiy ›w…MbÍÅŠH ecRiy ®mi y…M nÇkNM. q•AÇ qlÂA EgAÒͼM tͼew ®miyiÇ ›eR BAgM ElvYEgAÒ ŠAÄÆ nÇkNM.ÿ 9 anÙrM yEhAv EmAezEyAw… sMsA ric•@. avÀ pR’u, 10þjnÍELAwH öÍ en pRy…k+ niÍÅ EyAÄ”AÀndi ›Ruek kw•H knAÀEdzE˜Æ EpA›k. 11sur •ittV˜ieÀR ngrÍLAÆvA½™ p“ NÍÅ etre’w…Æk. ŒerÜiluM yA¶ cHCikmAyi orAeL ekA•AÇ Œ ngr ÍLielA•iÇ ayAÅŠH aByM èApi ŠAM. 12pkrM EcAdiŠAÀ v¯• mric• veÀR bÓuŠLiÇni•H ayAÅ aview sur•itnAyiriÆM. EkAwtiyiel nYAy viDi v¯Mver ayAÅ sur•itnAyi riÆM. 13sur•ittV˜ieÀR ŒRu ngrÍ ¼ìAyiriŠNM. 14öQ ngrÍLiÇ m†e• ÌM EyAÄ”AÀndiy…ew ki}EŠŠryilAyi riÆM. m†e•ÌM EyAÄ”AÀndiy…ew pwi ’AeR tIr˜H knAÀEdzÏmAyiriÆM. 15 yi AEylukAÄÆM viEdzikÅÆM sÉArikÅÆM Œ ngrÍÅ sur• y…ew ngrÍLAyiriÆM. orAeL yA¶cHCi kmAyi ekAlÂ@• ŽetArAÅÆM Œ ngr ÍLielA•iÇ aByM èApiŠAM. 16 þö¯ÛAy…DMekAìH orAeL ekAlÂ@• vÀ vDiŠe–wNM. 17klÂ@ekAìANH o¯ vÀ me·A¯ven ekAlÂ@•etÜiÇ av½M vDiŠe–wNM. (pE• m½xYer ekAlÂAÀ sADArNyAyi ŸpEyAgiÆ• klÂieÀR vlu–m…™ klÂAyiriŠNM atH.) 18o¯vÀ me·A¯ven o¯ twiŠxNm…pEyAgi c•ANH vDiÆ•etÜiÇ ekAlyALi vDi Še–wNM. (m½xYer ekAlÂAÀ sADArN yAyi ŸpEyAgiŠARu™ Œy…DmAyiri ŠNM Œ twiŠxNM.) 19mric•veÀR o¯ ›w…MbAMg˜inH ekAlyALiey oAwic•i“@ piwic•@ vDiŠAM. 20-21 þorAÅ EveRArAeL eekekAìwic•@ ekAÝevÝ vrAM. aelÂÜiÇ t™iyi“@


173 ekAÝevÝ vrAM. aTvA qeÙÜiluM ekAeìRi’u ekAÝevÝ vrAM. zÒut m†lmANH ayALi« ecyHtetÜiÇ ayAÅ o¯ ekAlyALiyANH. ayAÅ vDiŠe– wNM. vDiŠe–“veÀR ŽetÜiluM o¯ ›w…MbŠArnH ekAlyALiey oAwic• i“@ ekAlÂAM. 22 þpE• orAÅ yA¶cHCikmAyi“Ayiri ŠAM me·A¯ven ekAlÂ@•tH. vDiŠe–“ vEnAwH ayAÅŠH yAetA¯ zÒuty…milÂtikc• @ M yA¶cH C ikM. aTvA ayAÅ qeÙÜiluM qRi’E–AÅ me·A¯veÀR EmÇ yA¶cHCikmAyi ekAìH ayAÅ mri ŠAniwy…ìH- ŒereyÜiluM ekAlÂNem•H qRi’vÀ vicAric•i“@ œwiy…ìAvilÂ. 23 orAÅ evRuet o¯ kel R iy…EÛAÅ ayAÅ kANA˜ EveRArAL@ewEmÇ a« vINH ayAÅ mriec• Ý vrAM. ayAÅ ŒereyÜiluM ekAlÂNem•H k¯tiyi“u ìAvil . mrNmw’vEnAwH ayAÅŠH zÒuty…milÂ. tikc•@M yA¶cHCikmAyi ¯Ý. 24aÍen ŸìAyAÇ qÙA¹ ecE• ìetÝ sm†hM niËyiŠNM. mric• veÀR ›w…MbAMgÍLielA¯vnH ekAlyA Liey ekAl A EmA q•H sm†hEŠAwti niËyiŠNM. 25ekAlyALiey sMr•i ŠAnANv¯ew tI¯mAnemÜiÇ avrven sur•y…ew ngr˜iElÆ ekAìu EpAkNM. oQEdYAgik mhApuErAhitÀ mriÆMver ekAlyALi Œ ngr˜iÇ k}iyNM. 26-27 þayAÅ teÀR sur•Angr˜ieÀR atiĘiŠ–…RE˜ŠH oriŠluM EpAk¯tH. ayAÅ Œ ati¯kÅ vi“@EpAvuky…M ekAl e –“veÀR ›w…Mb˜iÇniÝ™ orAÅ aven piwic•H vDiÆky…M ec yHtAÇ vDic•vÀ ›·vALiyAyiriŠyilÂ. 28 yA¶cH C ikmAyi orAeL ekA•vÀ teÀR sur•Angr˜iÇ m…KY puErAhi tÀ mriÆMver k}iyNM. mhApuErAhi teÀR mrNEzxM ayAÅÆ sVEdzE˜ Šu mwÍAM. 29niͼew jnty…ew qlÂA p“NÍLiluM öQ c“ÍÅ nitYniymmA yiriÆM. 30 þsA•ik¼eìÜiÇ mAÒEm o¯ ekAl yALiey vDiŠAvU. o¯ sA•iy…ew mAÒM emA}iy…ew awiÐAn˜iÇ Œery…M vDi Š¯tH. 31 þo¯vÀ o¯ ekAlyALiyAeNÜiÇ ayAeL vDiŠNM. pNM vAÍi ayA ¼ew zi• mA·¯tH. ekAlyALi vDiŠe– w…k te• EvNM. 32 þorAeL vDic•EzxM o¯vÀ sur•it ngrÍLielA•iÇ aByM èApic• A Ç ayAeL sm†h˜iElÆ pR’uviw…• ti½ pNM vAͯtH. mhApuErAhitÀ mriÆMver ayAÅ aview tÍieŠA ™e“. 33 þnixHŠLÜråemA}uki niͼew nAwH mlinmAŠe–wAtiriŠe“. orAÅ me·ArAeL ekA•Alu™ ètiPlM ayAeLy…M ekA lÂ@k q•« mAÒmANH! Œ Edze˜ Œ ›·˜iÇniÞM EmAci–iÆ• me·A•ilÂ. 34 yEhAv {AnA›Ý! yi AEyÇjnt

sMKYkÅ 35:22-36:13

EyAewA–M {AÀ niͼew rAjYÏ vsi ÆM. {Anview vsiÆ•tinAÇ nixHŠ Lܯew råM vINH aviwM a²ÖmAkA tiriŠAÀ æÖiÆk.ÿ ezElAPhAdieÀR puÒimAÄÆ™ ÐlM mneš EyAEsPieÀR puÒnAyi ¯Ý. mAKIÄ mnešy…ew puÒ½M. gielyAdH mAKIrieÀR puÒnAyi¯Ý. gielyAdieÀR ›w…Mb˜iel EntAŠ ãAÄ EmAezEyAw…M yi AEyÇEgAÒ˜l vãAErAw…M sMsAriŠAnAyi EpAyi. 2 avÄ pR’u, þèEBA, {ͼew ®mi nRuŠi“@ vItiŠAÀ yEhAv klø i c• @ . ezElAPhAdieÀR ÐlM aveÀR puÒi mAÄÆ nÇkNemÝM yEhAv kløic•@. ezElAPhAdH {ͼew sEhAdrnAyi ¯Ý. 3 ezElAPhAdieÀR puÒimAer m·@ EgAÒÍLielA•iel ŒerÜiluM vivAhM k}ic•@ qÝ vrAM. Œ ®mi aE–AÅ {Í ÅÆ nxHwe–w…EmA? m·@ EgAÒŠAÄÆ Œ ®mi ki“@EmA? nRuŠi“@ {ÍÅÆ ki“iy ®mi {ÍÅÆ nxHwe–w…EmA? 4 jn ÍÅ tͼew ®mi viÇŠAM. pE• ©bi livÄx˜iÇ qlÂA ®miy…M atieÀR yTA ÄØ ŸwmEgAÒ˜inH tiric•@ ki“@mElÂA. aE–AÅ ezElAPhAdieÀR puÒimA¯ew ®mi ŒÄŠA¹ lBiÆk? {ͼew ›w…Mb ˜inH Œ ®mi q•E•ÆmAyi nxHwe– w…EmA?ÿ 5 EmAez yi AEyÇjntyHŠH öQ kløn nÇki. atH yEhAvyiÇniÝ™ kløn yAyi¯Ý. þEyAEsPieÀR EgAÒŠA¯ew vAdM zriyANH. 6ezElAPhAdieÀR puÒi mAÄÆ™ yEhAvy…ew klø n ötANH . niÍÅŠH vivAhM k}iŠNemÝeìÜiÇ a« niͼew EgAÒ˜iÇniÝ te• yAyiriŠNM. 7 aÍenyAyAÇ yi AEy lukAÄŠiwyiÇ EgAÒÍLiÇniÝM EgAÒ ÍLiElŠH ®mi eekmA·e–w…kyilÂ. teÀR te• pUÄv•ik¯ew ÐlM oAErA yi AEy lukAr½M sU•iŠNM. 8 pitAvieÀR ÐlM ki“iy OI teÀR EgAÒ˜iÇ te•y…™ o¯ven vivAhM k}iŠNM. aÍen oAErA¯˜¯M tÍÅÆ pUÄv•i kriÇniÝ ki“iy ®mi sU•iŠNM. 9 aÍen yi AEylukAÄŠiwyiÇ ®mi EgAÒŠAÄŠiwyiÇ eekmA·e–wAtiriÆM. oAErA yi AEylukAr½M teÀR pUÄv•ik ¯ew ®mi sU•iŠNM.ÿ 10 yEhAv EmAezyHÆ nÇkiy kløn ezElAPhAdieÀR puÒimAÄ a½sric•@. 11 ezElAPhAdieÀR puÒimArAy mhÂA, tiÄsA, ehAgHLA, miÇŠA, EnAvA q•i vÄ tͼew EgAÒ˜iel tͼew pitA vieÀR sEhAdrpuÒãAer vivAhM k}ic•@. 12menešy…ew EgAÒŠArAyi¯Ý av¯ew BĘAŠãAÄ. atinAÇ ®mi av ¯ew pitAvieÀR ›w…Mb˜iEÀR«M EgAÒ˜iEÀR«mAyi «wÄÝ. 13 aÍen, yEhAv eyrIEhAy…ew mRu kryiÇ EyAÄ”AÀndItIr˜H EmAvAbiel EyAÄ”AÀtA}H v ryiÇvc• H EmAezyH Æ nÇkiy niymÍÅ öveyAeŠyANH.

36


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 04 numbers  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you